disom_header
Ra.wlkela
16 kHon 31 disembor
2008
THok-01 gele-02
sahta 1

sanTaz iqjiniyars esosiesonag seneleD

tata nagar, jHarkaNd, 28/12/2008 : sanTAZ iqjiniyars welpHeryar esosiesonag gel eyayag seneleD tata bajar re 27/12/2008 ar 28/12/2008 hilog huy parom ena| gota siqoT Disom ar siqoT Disom bahre kHon sanTAZ iqjiniyar ko nova seneleD reko seleD lena| 27/12/2008 hilog maykel jon oditoriyom re seTAG beza esosieson rinij Disa. ugDugij gomke ma.n bHaDa ma:JHI seneleD e udHa.w sa.gun keg_a| sanTAZ savTA rin hapzam boNga baba Tilka. ma:JHI, siDu - ka.nhuN, poNdeT ra.gHunaTH murmu ar hulga.riya. suna.ram sorenag pHoto mohor re baha THupna.g aNjxle uma.M leg_a| ona Tayom caNDo boNga tHen nehoNr kaTe sanam paza kHon seter lan iqjiniyar ko aTAF DARAm kumut pahta kHon ko aTAF DARAm leD kowa| ona Tayom ra.wlkela, bHubxneswor, ar nava Dilli pahta kHon sanTAZ ar a.Diba.si ko samaf ED etketoMe ko ceTan re bica.r ko samaf leg_a| majan Daka jom Tayom nayke gojenDRo kisku sarna DHorom renag gabe kaTHay THuTi leg_a| ona TAyom maraf peza jHarkaNd ponoT ren sira. monTRi manoTan sibu soren ar tata stil ren gomke manoTan ec. em. nirulkar Tikin bajx bajxna aTe ko ATAF Daram leD kina| tata stil ar sanTAZ iqjiniyarag kurumutu Te sapzaw akan ol ciki ceceDAG bHidiyo sidi “a.kil ahla” ar savTE miD unuyha.r poTob “savTA soNDHayni” sira. monTRi sibu sorenag Ti~TE udHa.w sa.gun ena| sira. monTRi ajag kaTHa rey men keg_a ci savTa ka.wdi ar lakcar savTE sanTAZ ko rajx-a.ri re aMgon huy akowa| cekaTe rajx-a.ri ge joTowag renag Disa.y uDuga| manoTan ec. em. nirulkar sanTAZ iqjiniyar ko sav gapaTE kaTE a.Diba.si uTHna.w ka.miy ka.miya menTEy cHa.tya.r keg_a|

        muca.D re esosieson ren suTreT ma.n DoyaniDHi ma:rdi esosiesonag ka.mihora iDi kaTe ar ol ciki ceceD sidi reyag la.kTi iDi kaTe ma.n rajx narayoM ma:rdi parhaz sa:hiNj bica.r e Doho leg_a| siNga.z Do bHubxnesor, tata, ra.wlkela, mumbay kHon hej len koza kuzi ko hoTETE lafga laga jiwi razej enej sereq aKHza juzha.w lena|

        28/12/2008 hilog jubxli park re sanam ko jawra miD kaTe mare nagxle ko a.ru keg_a ar agam renag ka.mihora iDi kaTe ko galoc leg_a| siNga.z beza Do tata bajar renag “rusika orkestra” hag mader  TE iqjiniyar koza kuzi ko enej Teko bul caba lena|

sanTaz pargana janam mahaN ar sanTaz pa.rsi mahaN manav

dumka., jHarkaNd, 22/12/2008 : sanTAZ pargana janam mahaN ar sanTAZ pa.rsi mahaN tawun hol re a.di ra.ska. seleD manaw ena| 21/12/2008 hilog nova manaw lekaTE dr. bHiktor tigga (bHayis canselar) akHzay udHa.w sa.gun keg_a| “sanTAZ pargana tenansi” ceTAn re seter lan gomke ko akowag bica.r ko samaf leg_a| sanTAZ pa.rsi haraburuy re onoliya. sa.DHu ram caNDX murmu, narayoM soren “Toze suTa.m”, poNdeT ra.gHunaTH murmu, pi. o. bodif, eman kowag enem ceTan re seter lan peza ma.n saroDa prosaDx kisku, ma.n bHaya haNsDag “casa”, propHesor Digambor haNsDAG eman ko THuTi leg_a| nova akHza re onoliya. ma.n babulal murmu “a.Diba.si” ko ma.n keDeya| 21/12/2008 Do sanTAZ pargana janam mahaN ar 22/12/2008 hilog Do sanTAzi pa.rsi mahaN lekaTE gota BHaroT siDo-ka.nhuN hul ba.ysi yag Ta.ri re huy lena|

jHiluwa re DHorom Dupuzub

jHiluwa, dumka., sanTaz pargana, jHarkHaNd, 08/12/2008 : saT-Tola maraf bOrO DHorom gaz juJHuku, jHilwa rin julum  koza kuzi hoTeTe boNga bOrO savTe abowag aDog kan a.rica.li boNga bOrO ko iDi  kaTe miD galoc hoNko sapzaw akag_A| Ka.mihora koDo nowa leka| 29/01/2009 sa.rDi mahaN hilog beza rakab sav Te boNga bOrO, ina. Tayom peza Daram| 3 tazaf kHon galoc ehobog_a| gunman peza ko udisa, jHarkHaNd, beNgol kore kHon ko newTa akana| ma.n niTyanonDo hembrom (pucHim beNgol), ma.n uDa.y naTH ma:jHI (udisa), ma.n gojenDro kisku (jHarkHaNd), ma.n boDyo naTH murmu Des pargana (DHanbaDx), ma.n lubin murmu (lugu buru), ma.n siboDHon ma:rdi (jamToza) eman gomke nova DHorom carca reko seleDog kana| ba.zTi baday jof la.giD laTar re em akan sa:giq ropoz salag sa.ga.y Dohoy Tabon pe| sa:giq ropoz el : 09431304078, 09835363612, 09470334496,  09431302248|

sanTaz pargana re sohray ar sakRAT

dumka., jHarkaNd, 31/12/2008 : sanTAz pargana renag sanam totHa a.Tu Disom re sohray parabx hijug kan 07/01/2009 hilog kHon ehoboga ar gota paza 12/01/2009 hilog TEDo sohray ko manav muca.DA| ona Tayom 13/01/2009 kHon Do sakraT ba.vdi ehobog_a|

        sanTAZ pargana re sohray parabx sohray boNga re baf parabx kaTe pus boNga reko parabog_a| baday qam akana, baf Do siDu - ka.nhuN sanTAZ hul okTo sohray boNga reDo hoz ko sahebx sav la.dHa.y reko labaDHiya.w lena| la.dHa.y ha.piD en TEDo sohray boNga Do parom caba lena ar hoz sohrayog reyag Daw baf ko qam leg_a| la.dHa.y ha.piD en Tayom pus boNga re un johog kHon sohrayog ko sirjon leg_a| ar niTog hoN onka geko parabx a.gug kana| sohray TAyom sakraT ToNge kog kan Te sanTAZ pargana rin hoz Do miD kuza.w re bareya parabx ko manaweD Te hoz ra.ska. TEko cehel cepelog kana ar Disom param Disom kore kHon nalha a.sulog kan hoz a.Tu Disom TEko relaw hijug kana|

sapzeT aTre

       a.Diba.si ar sanTAZ kowag a.di Dinag aNs ar kukmu nava serma bolon bolon TEGE gele bilog la.giD| rajxgaz bHubxnesor re a.Dim hapzam kowag sina.m mutHa.n ce unku quTum Te dahar qum ge baf TaheN kana| Tobe TEheq sorkarag napay uyha.r ar bHeNyaM hej aD DETE, guru gomke poNdeT ra.gHunaTH murmuwag sina.m mutHa.n siDHo savTE dahar hoN 11/01/2009 hilog qum e cHa.tya.r ED la.giD| sa.ri ge nova Do udisa ren sanam a.Dim kowag ra.ska. ar gorobx renag kaTHa kana|

        Dosar kaTHa Do sorkar ha.li ge ira.l gotaf ol ciki maceT sorkari hay skul jekHa a.cug kHobor hoNy pasnav akaD_a| laha re giDXRA. kowag skul re miD say maceT e a.cu leD kowa| sorkarag nova ka.mihora Do sa.ri ge a.di sarhaw anag kana| Tobe Dare may rohoyeD geya, ikHa.n ona jogaw joTon renag jogaz baf TAheNn kHan Dare napay TE Dare harag re kukliy TiNguyeg_a| beNgol re ha.li ge sanTAZi pa.rsi uTHna.w la.giD “sanTAZi ekademi” beNgol sorkar e bereD akag_a| ona lekage sanTAZ pa.rsi udisa ponoT re lahag la.giD sa.rige sorkarag kukmu menag kHan, ekademi bereD a.di TED ja.ruz kana| sorkarag uyha.r Do nova menag cof baf co, Tobe “sanTAZ ekademi” bereD oco reyag uyha.r sorkar tHen capaz oco la.giD abo tHen niT okTo seter tHik uTa.r akana|

nepaz rinij Disom Dorbariya. ma.ni joba soren jegeT sanTAz seneleD re

tata bajar, jHarkaNd, 22/12/2008 : jege jakaT sanTAz ka.wnsil seneleD tata renag tata oditoriyom re huy lena| nowa seneleD re siqoT Disom rin boyha buhin begor nepaz ko rin sanTAz hoN seter ko TaheN kana| nova miDun Do bar Dinag ka.mihora TaheN kana| eTohob 21/12/2008 hilog Do  maraf peza lekaTe jHarkaNd rinij sira. monTRi manoTan Disom guru sibu soren seter e TAheN kana| sira. monTRiyag men lekaTe a.di gan ka.mihora ko menag akag_a| onako ura.l kaTe joTo hoz koza kuzi mesa kaTe bHa.gi leka ka.mi rebon cHuta.g_a|   nova seneleD re a.di gan gabeyanag ar haTAF re ba.ysa.wg lekan kaTHa ko la.y soDor keg_a| iNgxloNd Disom renag libHarpul kHon hej lan gomke dr. DHuni soren la.y keDa ci ba.y ba.y TE abowag horog boNDe, rayriT enej - sereq ko malot iDig kana| onako oka leka Tebon  Dug Dohoya ona la.giD kHato macHa Te ka.mihora  kin uDug soDor keg_a| unkinag bHeyaM lekaTE jege jakaT sanTAZ Disom kore mimiDtaf Talma akHza bereD huyug_a| ona Talma akHza hag ka.mihora Do jahaN ko Tabon aD iDig kana onako oNde bon pHotel soDora| ar abo rin nava juwa.n koza kuzi ko noNde seleD kaTe abo savTA renag acar bebHar bon seMa hoco kowa| nofka nofka TEge hopon biDa.l hopon bo ceD Doho akowa| ma.n uDa.y naTH ma:JHi gomkey la.y SoDor keg_a abowag lay lakcar oka leka Tebon Dohoya onaDo joTo hoz mesa kaTE gebon Doho DAzeyag_a|

        nepaz Disom rinij em. pi. ma.ni joba soren e men keg_a - “ale Do nepaz Disom re a.di ge Duk - saseT rege menag akaD leya| ol pazhaw, nukri ca.kri hoz hoN le kom geya| niTog DHa.bij hoN kuNmba. ozag rege menag akaD leya| nepaz Disom reyag rajx sason muca.D la.giD Do 14 hajar hozag mayaf liNji kaTE uTa.r sason reyag a.yDa.ri le qam akag_a|”

        nova seneleD re Disom guru sibu soren Do “jegeT guru” qum TEko ma.n keDeya| muca.D re asam rin ma.nij rina kiskuwag a.yur Te miD siNga.z akHza hoN sapzaw TAheN kana| nukuwag litHur azaf aNjom Te mumbay bajar rinij ma:JHI gomke ma.n sa.lkHU ma:JHI mumbay bajar TE hijug la.giD unku tHen nevTay Doho keg_a|

bHubxnesor re savheD mahaN

bHubxnesor, udisa, 22/12/2008 : rajxgaz BHubxnesor renag joyDEbx bHobon re sanTAZ savheD mahaN a.di ra.ska. seleD manav ena| nova sa.gun okTo re maraf peza lekaTE ma.n bHaDa ma:JHI ar kaTHa badohi lekaTe galociya. ma.n la.kHa.y baske seter kin TaheN kana| jHarkaNd ar udisa re sanTAZ savheD renag lahanTi iDi kaTE kaTHa badohi ma.n la.kHa.y baske a.di biszi kaTey THuTi keg_a| udisa sorkarag sanTAZ savheD haraburu ka.mihora una.g ra.ska. anag Do baf-a menTE ma.n la.kHa.y baske men keg_a| nova savheD mahaN Do rajxgaz jaher ayO mohiza somiTi yag Ta.ri re huy lena| eTohon re nova gavTA ren parseT ma.nij Delho soren e pezay aTAf Daram leD kowa| jogo parseT ma.nij goya moMi murmu gavTA renag serma kiya. ka.mihora iDi kaTey galoc leg_a|

sanTAz maceT aceT iTun

ra.wlkela, udisa, 31/12/2008 : sanTAZi maceT aceT iTun 22/12/2008 hilog kHon 31/12/2008 ha.bij udisa aseka pahta kHon huy parom ena| 22/12/2008 hilog nova aceT iTun Do koyel ol iTun Tanala asza parseT gomke ma.n gHasiram soren hoTETE udHa.w sa.gun huy lena| ra.wlkela renag haTi bonDHa hay iskul re miD hapTa Din iTun seTAg kHon Tarasiq DHa.bij huy lena| sanam TE Tugeyay hoz ko iTun ena| unku ko muDx re 47 hoz Do laTAR (si. ti.) ar 30 hoz Do ceTan (bi. i. di.) jekHa ko TaheN lana| nova iTun jekHa maceT lekaTe ma.nij salge tudu, ma.y niharika besra, nasoboTi soren, ma.n siDHeswor hembrom, joDu moni soren ar jaskan prosaDx murmu eman seleD ko TAheN kana| udisa aseka ren maMTE suTreT ma.n gopinaTH ma:JHI ar savTe cayreT ma.n bHagiroTHI haNsDag Tikin iTun kin Tolas iDi leg_a| iTun muca.D re aceTiya. ko binid reko samaf lena|

udisa sorkar hoTETE ol ciki maceT a.cu

rayrompur, bHoNjx, udisa, 25/12/2008 : udisa sorkarag (maDHyomik) skul re sanTAZi maceT a.cu la.giD bewray azag akag_a| ira.l gotaf maceT sikHya sohayok lekaTe metrik skul rey a.cuyeD kowa| ona la.giD ol ciki TE metrik ar udiya. mediyom Te +2 sa.T kag hoz ko nova a.cug re DAw ko qama| nova re a.cug la.giD penerej sakam perej renag muca.D mahaN Do 06/01/2009 hilog Doho akana| moyurbHoNjx jirla. renag kolektor ar bafkHan distrikt welpHeyar opHis re arDas sakam perej huyug_a|

salkHan murmu “pa.rsi jiTka.r” Te qum halaf

tata nagar, jHarkaNd, 22/12/2008 : pa.rsi jiTka.r mahaN re ayar em. pi. manoTan salkHan murmu Do “pa.rsi jiTka.r” quTum TEko qum halaf keDEya| manoTAn salkHan murmu Do sanTAZ pa.rsi bHaroT sorkarag ira.l DHap re aNgoc oco la.giD e kurumutu leg_a| sanTAZi pa.rsi Do 2003 sal renag 22 disembor re ira.l DHap re aNgoc lena| nova akHza re gomke ma.n salkHan murmuy men keg_a - “abowag pa.rsi rege abowag reheD menag_a| pa.rsi bon aD lekHan abo hoN bon aDog_a|” abowag la.dHa.y niT ha.bij a.wri pura.wg_a| jHarkaNd re a.Diba.si kowag pa.rsi Dosar rajx azaf la.giD la.dHa.y huyug_a| poNdeT ra.gHUnaTH murmu uTna.w  gavTa rinij gomke ma.n Da.kHin kumar ma:rdi yag Ti~TE nova qum halaf sakam cal ena|pa.rsi mahaN re ciNdu enej ar gayan gHamagHuz

TazdHiya., bija.TAza, bHoNjx, udisa, 23/12/2008 : 212/12/2008 hilog kHon iBHar grin yuTH klabx, TaldHiya. hoTETe bar Dinag ciNdu enej hepraw huy lena| nova ciNdu enej hepraw re joTe Te pegel bar gotaf Doz ko selED lena| unku ko Doz kHon niciT ar sarjom gajaz ciNdu enej koza ko muDx re eTohob sirpHa. la.giD gHamagHuz kin enej leg_a| bocog re niciT a.Tu rin pa.rukiya. kHeloNdiya. ko 2-0 gol Te sarjom gajaz rin ko pa.du keD kowa| nofka Te eTohob sirpHa. 4000/- taka niciT a.Tu koza ko kog iDi yana| Dosar sirpHa. 3500/- taka Do sarjom gajaz rin koza ko amet ana| nova pa.rsi mahaN re maraf peza lekaTE ma.n sanonDo ma:rdi, em. el. e., saroskoMa seter kin TAheN kana|

        21/12/2008 hilog qiDa. Do rafkini semleD koza kuzi hoTeTe “buru nala re giDi ko madxrawg kan” quTuman miD gayan ko uDug ko uDug soDor keg_a| nova kHeloNd qeqel la.giD ona totHa rin 3000 kHon ba.zTi hoz qeqel ko seter lena| gayan renag gabe nuna.f sibil TAheN kana ci qeqel hoz Duzub kHon ge baf ko lazaw lena, ra.ska. TE TI THay aTE qiDa. ko aNga leg_a|

lugu buru gHantaba.zi Dorbar ca.tani re ma:JHI, nayke Dupuzub

lugu buru, lal pa.niya:, JHarkaNd, 21/12/2008 : lugu buru gHantaba.zi Dorbar ca.ta.ni re lugu buru ade-pase a.Tu rin ma:JHI, nayke kowag Dupuzub huy ena| sur sa:giq kHon moMe gel a.Tu rin ma:JHI, nayke ko seter lena| lugu buru gHantaba.zi re menag nagam THan quTum ko renag cotka biDug, ha:di pa.rwa. ar siMij ko boNga THan re qu - jom manag_a menTE galoc re tHa.wka. ena| lal pa.niya:, kusmaNDo, jala, sozok tola, koDxwa ta:d, keri tika.hara, ha.riDx gada, kabxsa buru, piNdra. eman a.Tu ko rin ma:JHI, nayke savTE a.Tu hoz ko Dupuzub reko seleD lena| akHza juzha.w reko TAheN lena ma.n bira.m ma:JHI, romes ma:rdi, Dulal ma:rdi, niTan soren, sohoDEbx haNsDAG, lal kisun ma:rdi, omriT ma:rdi akas besra ar savTEn ko|

rajxgaz re poNdeT ra.gHunaTH quTum Te dahar

bHubanesor, udisa, 25/12/2008 : udisa renag rajxgaz bHubanesor re hijug kan ma. 11/01/2009 hiT hilog ol ciki janam DATA poNdeT ra.gHunaTH murmu wag quTum Te miD dahar cHa.tiya.rog reyag ka.mihora Doho akana| savTE poNdeTag sina.m mutHa.n hoN THapon Tarag_a menTe rajxgaz jaher ayO mohiza somiTi rinij jogo parseT ma.nij goyamoMi besra tHen kHon baday qam akana| nova dahar renag jiliq Do damoMa cHok kHon rajxgaz jaher DHa.bij pe kilomitor huyug_a| ar poNdeTag sina.m mutHa.n Do rajxgaz jaher sur re THaponog_a menTe tHa.wka. akana| nova sa.gun ka.mihora udHa.w sa.gun la.giD maraf peza lekaTe udisa ponoT rinij sira. monTRi manoTan nobin potonayek, ma.n biswo bHusoM horiconTon, (monTRi udisa ponoT), ma.n ca.yTa.n prosaDx ma:JHI, (a.Diba.si uTHna.w monTRi), surjo narayoM paTRa, lakcar monTRi, ma.n konok borDHon sifDeo, (bajar uTna.w rakab monTRi), ma.nij DrowpoDi murmu, em. el. e, rayrompur, ma.n ronjon kumar jena eman ga.kHuz gomke seter ko TAheNna menTe ko reben akana| ol guru poNdeT ra.gHunaTH murmuwag sina.m mutHa.n Do ma.nij DrowpoDi murmu wag kurumutu savTE Disom hozag gozo sohoD Te TiNgun kana| nova ka.mihora sajaw sapzaw re rajxgaz jaher ayO mohiza somiTi rin sanam ka.miya. kumut ar rajxgaz rin sanam ja.Ti savTa DoroDiya. siq qiDa. cHuta.w re menag kowa| ka.miya. kumut pahta kHon nehoNr TaheNn kana sanam savTAri bajx-bajxna ar horog baNDe kaTe nova sa.gun Din re tHa.vka. akan tHav rebo seterog_a|

sahiTyo ekademi sirpHa.

nava Dilli, 23/12/2008 : kenDriyo sahiTyo ekademi sirpHa. - 2008 renag quTum cHa.tya.r ena| sanTAZ onoliya. ma.n baDol hembrom nesag sanTAZ sahiTyo re enem kHa.Tir sirpHa. qam la.giD ajag quTum kenDriyo sahiTyo ekademiy cHa.tya.r keg_a| ajag kHato ka.hni poTob “ma.nmi” nowa sirpHa. qaqam e hokDAR keDEya| ma.n baDol hembromag janam ozag Do beNgol renag borDHoman jirla. re ar niT kolkaTA bajar re “gan eNd sel” ka.rgaz re ka.mi kanay|

raybar

(1)      DHaz Disom tudu rusika, sahebx Daka uTu isin TE soner SiDx| siqoT sorkarag quTuman sikna.T gaz rey nalha kana| DAka uTu isin goz la.giD jiwi juriyag la.kTi| 

(2)    DHuzi digxla. digxli, ga.di motor ceTAn TE baplag la.giD murmu koza riNgitiNgi| jiwi gaTE qam TEy laNga caba akana|

(3)   ol pazhaw TEko kisa.M akan saNge boyha baske kuzi| nava ozag Duwa.r panTE re apaT TEDAG tatwas|

(4)     tata bajar rinij esel marsal murmu pa.ris kuzi| ol pazhaw Do soner, komputor re pa.rukiya. savTE ozag jerez poTaw ka.mi re uTisuTiy juluf-a| sorkar ka.mi re juza.w TAheNn javay la.kTi|

   ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

enej hepraw re sanTAz kowag TEsar sirpHa. amet

ra.wlkela, 24/12/2008 : ra.wlkela ga.rgaz ar sponDon hoTETe sapzaw len bHaroT jakaT a.Diba.si lakcar enej hepraw re ra.wlkela renag “nohaN Tirla. gavTA” rin rusika kuzi ko Dof, lagxMe, baha, dahar eman lakcar enej TE qeqel hozag hozmo jiwi ko rumuq oco leD KHa.Tir Tesar sirpHa. ko amet ana| eTohob sirpHa. Do muNda.ri kowag “cHo” enej e amet leg_a| ru~orof re rusika ma.n gojenDro murmu Dosar sirpHa.y amet leg_a| nova hepraw re muNda., sanTAz, lazka, muNdari, ura.f, kHadeya, kisan eman sanam a.Diba.si rusika ko seleD lena|

asam rinij sereq sika.riya. dahardi re

dahardi, daNdbus, bHoNjx, udisa, 23/12/2008 : litHur azaf TE asam ponoT campataw akaD sereq sika.riya. ma.nij rina kisku ar savTinko, 23/12/2008 hilog ma.n uDa.y naTH ma:JHI gomke salag poNdeT ra.gHunaTH murmuwag janam a.Tu dahardi higri ko seter lena| dahardi ma:JHI baba hag a.yurTE guru gomke Tikinag janam ozag, jala pukHri azere menag guru gomke THapon akan tHav, ka.pi buru, savTE ga.mBHa.riya. a.Tu re menag ajag eTob iTun asza ko hiri iDi keg_a| asam ponoT re ol ciki ahla pasnav la.giD guru gomke tHen ko nehoNr johar ena| hijug Din re nofka ge Tak ko qam kaTe dahardi hirihipiri ToNge kog_a menTE ma.nij rina kiskuy la.y soDor keg_a|

biDya sagar jegeTari birDa.gaz re (u. ji. si)

miDxnapur, beNgol, 29/12/2008 : unibHarsiti grant komison rin hoz biDya sagor jegeTa.ri birDa.gaz TEko seter lena| ona okTo re bHaroT jakaT sanTAzi onoloiya. gavTa maMTe suTreT ma.n soDu moMi besra ar bHaroT jakaT pa.tHuwa. gavTA parseT ma.n kesobx soren hoN unku sav kin qapam lena| pe serma laha kHon biDya sagor re sanTAZi TE olog ehob akana| Tobe em. e. pazhaw renag DAw ba.nug_a| onaTe oNde em. e. pazhaw ko ehob ma menTe kin arDAs keg_a| savTE galociya. ko a.cug ma menTE kaTHa unku samaf re kin Doho keg_a|

gHuMci akan ka.mihora raza la.giD Dupuzub

rayrompur, bHoNjx, udisa, 30/12/2008 : udisa aseka renag muzuT a.pHis rayrompur re Darakan 04/01/2009 hilog miD Dupuzub Doho akana| alak ja.di na.Mi leka aseka hag gHuMci akan ka.mihora ko sala savar la.giD DHa.z suTur ko Tuma.l odoka| aseka rin jibon BHur soheT ma.n narayoM ma:JHi ar ma.n roTnakor murmu gomke Tikin nova ka.mihora renag araM kin gog akag_a| hozag mone re pa.Tya.w ar aNs menag_a ci nukin gomke Tikinag a.yur Tege aseka re gHUMci akan ka.mihora ko raza kaTE suguz sa:hiNj maMaf seD laha keya|

udisa jakaT onoliya. kowag ma.n sakam sirpHa. cHa.tiya.r

kotok, udisa, 28/12/2008 : 28/12/2008 siNge mahaN hilog kotok renag sohiDx bHobon re manosi biDyuT probHa rauTray smruTi savheD gavTA pahata kHonag 2008 reyag napay onoliya. kobi, kHeloNdiya. ma.n sakam ar sirpHa. ko emaD kowa| jahaNy ko udiya. kHonag sanTAZi Te ar sanTAZi kHonag udiya. Te ka.ha.ni eman ko ol uca.z akaD_a arbaf bes onoliya. ko, unku ge ma.n sakam savTE sirpHa. qam la.giD ko bacHon leD kowa| ra.ska. reyag kaTHa ci sanTAZ onoliya. kHonag manosi-2008 reyag ma.n sakam ar sirpHa. qam la.giD TEDo 4 hoz ko bacHon lena| unku ko Doko huyug kana ma.n tHa.kur DAs ma:JHI (murmu), a.Tu - Dulki, BHoNjx, ma.n ramray hembrom, a.Tu - Tiriq, bHoNjx, ma.nij singo besra, a.Tu - maraf buNdu, bHoNjx, ma.nij sokunTozo tudu, ra.wlkela| ma.nij sokunToza tudu Do ol uca.ziya., kobi ar napay gabaniya. kHa.Tir ma.n sakam savTE sirpHa.y qam kEg_a| ma.nij singo besra Do onoliya. ar savTA susa.riya. kHa.Tir ma.n sakam ar sirpHa.y amet keg_a|

Toza bagwan

coda, ga.mbHa.riya., jHarkaNd, 25/12/2008 : siqoT sorkarag nesnal hoti kalcar ar usa martinag miD gavTA hoTETE miD Dare Toza bagwan ko benavEg_a| ma.n romes haNsDag, ma.n bisal haNsDAG, ma.n moNgol ma:rdi ar kunu soren TEkowag  4 hektor ba.DX re benavog kana| bagwan renag ka.wdi gozo hosoD Do siqoT sorkar e emog_a| usa martin gavTA pahta kHon miD julum koza ma.n joypal murmu bagwan renag bugi ba.zij Tolas la.giD ko kHoNja akaD eya| pe serma la.giD Do bagwan renag joTo kHoroc sorkar gey emog_a| nova bagxwan renag Dare Toza a.KHriq taka Do hasa gusiNya. ja.jug Din geko ha.tiq jof-a|

Disuwa. Ta:gi re “moNgoD Dula.z”

tata bajar, jHarkaNd, 28/12/2008 : sanTaz sinema “moNgoD Dula.z” renag bahre ciTa.r haTAW Do caba akana| udisa renag jHoradi totHa re DHa.rTi aYOwag kole re menag sokoz bokoz liNjin kan jiya.z jHarna, ha.riya.z Dare na.Mi Te sajaw akan buru soNgHa, hemal umul Te caTom akaD ba.ru ba.yhaz re “moNgoD Dula.z” reyag ciTa.r haTAW ka.mihora Do caba akana| “moNgoD Dula.z” roD - na.kij, aynom - kajol, sono - pa.wda.r TE jerez - poTaw, sajaw sapzaw e kana siq qiDa. sinema rinij Disa. unuDug gomke era ma.nij jHarkaNd koyel ra.ni ma:rdi| sasapzaw gomke ma.n ma.nsif ma:rdi Tikinag nonol nahel kHon hiNjiD aMgo akan ma.nmi jiyon renag sipibil Dula.z Dupula.z Do bay bacHawa reNgej - kisa.M renag muMuT jay TED ge “moNgoD Dula.z”| nova sinema re koza badohi Do ma.n jiTra.y tudu ar kuzi badohi Do ma.ni megHna haNsDag Tikin menag akaD kina|

sanTAZ sinema

(o)  am Ta:gi re”, begnawij- ma.n nizomoMi       murmu|
(T)  maraf bOrO”, begnawij- ma.n biren
     Das|

(g) 
bir ma.nmi”, begnawij- ma.n bHagxmaT
     hembrom|

        nova ko sinema a.di sur Din rege Disuwa. ko samaf Te rom jHom sajaw kaTe ucHa.nog Ta:gi re menag_a|Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 December
2008
Vol -1
Issue -1

Copyrights(C) 2008, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISA100008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.