disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 epril
2009
THok-01 gele-09
sahta 1

udisa muzuT aseka soheT kowag ka.mi

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 02/04/2009 :- ha.lige udisa muzuT aseka la.giD bacHon akan ka.miya. soheT kowag TEheq kirya. kosoD miDun huy ena| nava ge ka.mi bHa.rwa. gog akaD soheT ko seter ko TaheN kana| Disom nayke susa.riya. ma.n brojo mohon murmu wag Ta.ri re nova kirya. kosoD ka.mihora Do sa.T ena| DHorom boNga bOrO sa.kHi kaTe sanam ge ka.mi la.giD kirya. kosoD ko haTAW keg_a| ka.mi re sab keD Tayom nesag serma pura.w binid hoNko cHa.tya.r keg_a| nesag laTAR, ceTan ar Tanala canoc binid Do 04/06/2009 kHon 07/06/2009 hilog re huyug_a| binid bakHra penejrej sakam haTAw renag muca.D mahaN Do 10/05/2009 ha.rij Doho akana| Tobe daNdom mesa Do 15/05/2009 hilog ha.bij hoN perej ganog geya|

paNc ka.tHiya. re boNga bOrO

bHogxnadi, jHarkaNd, 12/04/2009 :- sanTAz ja.T renag quTumanag ar nagamanag THan paNc ka.tHiya. renag sanTAz hulga.riya. siDu murmu hul rinij sa.kHi TAheN kan baze Dare niT hoN SeDay leka onka ge TiNgu akan menag geya| siDu murmu wag jiwi boNga Disom re napay nira.y re TaheNn ma menTe ha.rya.z baba ko hola seTAG beza ona baze buta. reko boNga bOrO leg_a| ona Tayom TAZAm TAZAm Te siDu murmu wag janam a.Tu bHogxnadi Teko seter lena| siDu - ka.nhuN ar baf sanTAZ hul renag nagam kaTHa ar ja.Ti kHa.Tir, Disom kHa.Tir miDtaf ayO rin muniya. koza ceD leka jiwi ko alay leD ona kaTHa nuku ha.rya.z baba a.di napay buta. sa.hiNj ko la.y SoDor keg_a| ra.ska. ar jiwi razej, laNga laga la.giD lagxMe enej hepraw hoN Doho lena savTE qiDa. aNga la.giD gayan hepraw hoN sapzaw lena| lagxMe enej ar gayan hepraw qeqel la.giD 50 hajar kHon hoN ba.zTi hoz seter ko TaheN kana|

Dara kana jeLefga buru seNDXra

Daniya, jHarkaNd, 15/04/2009 :- hajari bagx KHon bokaro jirla. ha.bij jiliq akan jelefga buru Do nova totHa renag miD quTuman buru kana| nova bir Disuwa. Te seNDXRA Do DARAkan ba.ysa.k kuna.mi hilog huyug_a| kuna.mi maMaf 08/05/2009 hilog siNga.z okTo dHam DHawza a.Tu rinij Dihri ma.n lalcaNDx tudu hoTETE boNga bOrO huyug_a ar joza tamak ru~ ehobog_a| ona Tayom qiDa. Diswa. ko bir TEko rakab a| seTAG kHon ehob kaTe gota siq bHur sa.l, saram, bir jil, bir sukri eman ko seNDXRA kowa| qiNDa. aNgag la.giD Tirya.w, banam, sakwa, tamak eman ko ruya savTE suTa.n ta:di re siNgxra.y hoN huyug_a| Tesar hilog Do buru kHonag ko aMgona| ona buru sur supur sanam a.Tu ozag rege ha:di ar maTkom aTA ko Doho kag_a|  seNDxra koza ko Dag TETAF Daka reNgej ona Teko seba DARAm kowa|

sanTAZ ko la.giD sanTAZi maraf birDa.gaz bereD

kolkaTa, beNgol, 12/04/2009 :- hugxli jirla. renag oNTpur re sanTAZi maraf birDa.gaz Talma sorkar e bereD la.giD| nova birDa.gaz renag sanamag kHorca Talma sorkar gey goga| nova birDa.gz re 500 hoz ko ol keya ar ona muDX re 350 hoz Do sanTAz giDXRa. la.giD rakHa Doho kog_a| 50 hoz galociya. ko a.cug muDX re 35 hoz Do sanTAZ galociya. ko la.giD rakHag kana| nova birDa.gaz re sanTAZi Te pazhawg renag joTo lekan seceD renag Duwa.r jHijug_a| Talma sorkarag unibHarsiti grant komisonag pazhaw hora sanam saNbawg kana| savTE noNde iNjiniya.r, menejxment, ukilaTi pazhawg hoN pazhaw huyug_a| nova sanTAZi maraf birDa.gaz Do poNdeT ra.gHunaTH murmu jegeTa.ri birDa.gaz quTum Teko qum ma menTe sanTAZko ko kHojog kana|

surDa. krosiq re DHorom Dupuzub

gHatsila., jHarkaNd, 12/04/2009 :- Disom jaher gaz re Teheq DHorom Dupuzub a.di napay Te huy parom ena| seTAG 9 tazaf kHon ehob kaTe siNga.z ha.bij nova DHorom carca re hozag bohog sarna DHorom renag ga.hir ma.hir ar a.di gabeyanag kaTHa Te aNgjom hozag bohog etag DHorom renag ba.zij orsof kHon hulsif ceNgHa leD kowa| gHatsila. ar ona sur supur kHon a.di saNge hoz nova DHorom akHza Teko seter lena| DHorom galociya. ko DHorom galociya. ko a.di sa:giq sa:giq kHon ko seter lena| beNgol kHon manoTan niTya nonDo hembrom, sanTAZ pargana kHon ma.nij sormila soren, tata bajar kHon susa.riya., nayke ma.n gojenDro kisku eman seter kaTE Sarna DHorom renag ba.Ti jereD kaTE hoz ko arsal leD kowa| nuku gomke ar gomke era ko sarna DHorom renag uMTuj guMTuj joTo kaTHa una.g soros ar napay ko a.MTi aNjomaD kowa ci hoz Duzub kHon bereD la.giD Tak ge baf qam leg_a| hoz hahaza rofge ko TaheN ena ci abo savTa rehoN nuna.g ga.hir DHorom iDi kaTE baday akaD hoz TaheNn Tuluj nukuwag gabe rasa baf bon cepej ha.tiq jof kana|  DHorom akHza muca.D maMaf re ma.n ram coNDXRo murmu, ma.n basTa soren ar Des pargana ba.yju murmu Teko Dohoza Te uti uti buta. buta. DHorom renag kaTHa hoz ko samaf re biszi kaTE akHza Do bHaNgoz leg_a|

sobornakHa  bali jaTRA paTa

bHamar, pace miDxni pur, beNgol, 14/04/2009 :- sobornakHa na.y renag lemeq giTil ba.li Tala re bali jaTRA paTa Teheq gota Din juzha.w lena| Dag Tala re menag giTil dHip re hajar hajar hoz hej kaTe seTAG kHon a.yub ha.bij paTA enej reko laba DHiya.w lena| maMay maMay lolo siTuf baf baTAW kaTe rusika koza kuzi lolo giTil ba.li re TumDAG, tamak, regxza ag TAz ja.ni jaNga kolsa kaTe sobornakHa renag GiTil digxla. digxli ko udxya.w leD TEheN kana| rusika kowag sereq raha TE gota sobor nakHa na.y jake ko aNDoz DAWAG Tarse leg_a| nova bali jaTRa paTA kHon ge seNDXRa koza ko romha raymuni bir TE seNDXRA la.giD a.yub ko odok sen ena|

sapzeT aTRE

abo Disom re nIT Dorbariya bacHon paTa sa.rDi akana| ponoT ar Disom Dorbar jekHa Dorbariya. ko bacHaw renag Disom hoz tHen TAK seter akana| okoy e ka.mi kana, bay ka.mi kana sanamag Tula. jokHa kaTe apnarag a.di Daman  BHot uyha.r a.cur kaTe oTa ce lin la.kTi kana| abo bo qel kowa abo rin ge onkan rajxneTa jahaNy Do abo kHa.Tir Dorbar re ceTaT hoN bafko roza, Disom hoz sav moMe serma Din jahaNy sa.ga.y ko TopaG kag_a onkan neTa Ko niT Do hoz samaf re joz TI~aTe taka kilo cawle, pola Te buluf emog kaTHa kohoN ko damdahe eD kana| abo bHot emog hoz kohoN tukuj ha:di ar jil cakHna seNDxra re menag akaD bona| jahaNy neTa deher tukuj e emkeya bHot Do uni seD ge ba.zTi bo oTayEg_a| abo kowag jala koDo palen nina.g DHAra geya ar abo kowag nova jala sambzaw la.giD abo rin neTa kowag nova manTAR hoN napay ge Disom hozag mone jiwi re bHeDawg kana| abo ar neTa ko bHiTrI re karbar Do niya. koge| ona kHa.Tir bHot caba Tayom Do neTa ko sav abowag sa.ga.y Do Topag sa.rig kana| abo hoN napay ar ako hoN hozag DHuzka.w kHon a.di saha re TaheN kaTe nirjala ko ja.piD jof-a|

       Tobe sa.ri Teyag jala Do nowa sumuf Do bAF KAnA| abo a.Tu Disom re ba.zTi uTa.r ma casbas kaTe A.SULoG hoZ ge menag akaD bona| cas bas hoN serma ja.zi uTa.r ceTan re bHorsa kaTe casog kana| ona kHa.Tir hoN abowag ba.D ba.yha.z re miD DHAw sumuf cas bo utHa.w ke kanTe Turuy cANDo Do puziya. tHoyotHoj TaheNn kana| Turuy caNDo Do bin arjaw kaTe ba:Di hOZO bo bogoj cabakag kana| Dag renag hunaf kuza.w TaheN kHan mon kusi serma bHur  cas bo utHa.w keya ar abowag reNgej bo laga saha keya| serma ja.zi sumuf ceTan re bHorsa kaTe cas utHa.w orjo Do nofkan geya| oT-hasa TaheNn Tuluj Dag reyag anat kHa.Tir serma bHur cas baf utHa.w Daze Te a.Tu Disom re reNgej jala Tebo janTan kog kana| Tobe nova reNgej jala saha la.giD abo ar neTa kohoN uyha.r reyag legx kana| oT bHuga.g kaTe kuq  gelej arbaf sokoz bokoz liNjin gada re tHa:y ke tHa:y  Dag eseD aze kaTe cas ka.mi re lagaw keya| niTag jugx re Dag renag jogaw TaheNn kHan misin suyic oTa lekHan Dag pataw, ar alga Te a.di Doboz bo arjaw keya| abo rin Dorbariya. ar sorkar tHen KHon nofkan gozo ko qam la.giD nova bHot bacHon okTo re reMhaN TAheN la.kTi kana| a.di gotaf ponoT RE Dag renag nofkan gozo sohoD ako rin Dorbariya. ar sorkar ko em caba akag_a| onaTe ona ponoT rin ca.si koDo reNgej kHon a.di saha re menag kowa| gota ba.D ba.yha.z re kuq ko la akawaD kowa ar ona reyag Dag Te mon kusi serma bHUr nana  -huna.r cas utHa.w kaTe ko kisa.M akana| horiyana, poqjabx, anDHro proDES rin ca.si koDo reNgej Do ceD kana baf badaya| cas Daze TE CA.SI Ko noFKA hoN ko kisa.M akana jahaNy Do uda.g ga.di bHaza kaTe bapla  ba.rya.Tog hoNko calag kana| onaTe Abo rin Dorbariya. ko tHen kHon ha:di cakHna, taka kilo cawle sumuf baf aNs kaTe abowag Dina.m Dinag jala reheD tade la.giD bHa.rwa. bo gog akoma| aDo ma ha:di-maya Dobo Topag ma ar uyha.r a.cur kaTe bHot bo tHazog ma|

buru peza haboz re isor besra

Damonjodi, udisa, 13/04/2009 :- hola koraput jirla. renag poqcoboti mazi buru ceTan re menag akaD nalko kumpa.niyag ropHol DHiri kHaDan re ToynaT TaheN kan ka.rgaz Dug Daram pHa.Dx Do siNga.z 9.30 tazaf okTe burupeza tHen ko ja.puD oco lena| nova pusi sarga la.dHa.y re bareya ka.rgaz Dug Daram pHa.Dx Do burupeza ag seNgel tuti Te kin lohojuri len Te maNgaz Disom TE kin mohoNda ena|  savTE jiliq ropoz cHaNDa kHunti Da.za.w giNdxwa.ri Teko ko lo bHurum keg_a| kHaDan ka.mi re juzHa.w TaheN kan baysay gan hoz Do kumpa.niya.g Daka uTu ozag reko kHowaz oco lena| nuku kHowaz oco len hoz ko muDx re isor besra hoNy TAheN kana la seter gudu leka jiwi boTor Te lukuD lukuD gota qiDa.| kHowaz oco len hoz ko raza Dug ko la.giD gota qiDa. ka.rgaz pa.Dag kurumutu cHuta.w TAheN kan rehoN buru peza ko hijug senog hor Do bir Dare atMe    eseD kazamka.t leD kHa.Tir pHa.D baf ko seter DAZEyaD_a|| noTe kazaf kuca.f quT savTe burupeza kowag oT bHiTri tHofga ba.ruDx boTor TehoN seterog jala ko atkar leg_a| aNga marsal len Tayom joTo buru peza ko gog gabxla TARAleD jiwi loskan saman eman Da.z ba.gi oto kaTe JHuz gajaz seD ko Da.zeD okTe ba.gxduluf cupi uda.g ga.di Te pHa.DX pahta kHon uTisuTi ko tuti leD kowa| nova tuti tuputi johog 8 gotaf ka.rgaz Dug Daram pHa.DX Do ko tuti hosor oco lena ar 3 hoz burupeza hoN ko tuti sadaf oco ena|

isin Daka jojom Doyog

ra.wlkola, udisa, 14/04/2009 :- kHerwaz ol iTun laha asza ra.wkola renag ka.twa. tola re menag akag_a| nova asza renag lasaMheD ka.mi  qel Te ra.wlkola mEMhED ka.rgaz pahta kHon eyay lakH taka renag DoLAn oZAG benaV gozoy reben akana| Tobe gozo haTawla.giD ona a.Tu hoz ko Doyog kana| asza rin ka.miya. soheT ar ka.twa.tola a.Tu ma.jHi moMeko muDxre moMe DHAW gan  Dupuzub huy paromen rehoN kaTHA ge baf savarog kana| nova paka Dolan ona a.Tu re benaV lenKHan oNde a.di lekan seceD, laj a.sulog hor-dahar sikHna.T koza kuzi ko apnar DAzeyag_a ar Darakan Din re ona a.Tu hozag la.kTi rehoN ona Dolan umul juruz ge la.kTi re hijug_a menTe adepase hoz ko porTazeg_a| iKHA.n aTu hozag uyha.r re ceDcof pezTa hakan Te Dolan benawg Do a.di maraf ha.nug lekako atkareg_a| nuna.g ba.zya. Te nuna.g huNda. taka renag DHarpaz  paka Dolan ka.twa. tola re TiNgu la.giD KARGAZ E reben okTo re palen ona A.TU kopaz rege ba.nug anTe ona gozo taka Do ruwa.zog hor re menag_a|

mayTHonre guru kuna.mi

mayTHon (DHanbaDx, JHARkaNd), 14.4.09 :-mayTHon aseka hoTeTe guru kuna.mi a.di ra.ska. seleD manaw renag gota akana| seTAg beza boNga bORO hUYUG-A| TARaSIq beza Do  ol guru poNdiT rogHUnaTH murmu wag jiyon curiT, ka.mihora ar sanTaz savTa Talare enem iDikaTe kaTHa biszi Doho akana| nova miDun Te saVTA RIn gunman gakHuz ko seterog la.giD nevTa gira. ko pasnawg kana| savTa renag enej sereq  uDug soDor renag Tak hoN rusika boyha buhin ko qam-a menTe gavTa pahta kHon gira. ko ToleD kana|

puruliya. buru paTa

puruliya., beNgol, 15/04/2009 :- sanTAZ nagam renag a.di gorobx anag buro paTa  hijug kan ma. 14/04/2009 ar 18/04/2009 hilog a.di ra.ska. seleD huyug_a menTe baday qam akana| ehob hilog Do boNga bOrO savTe paTa naykey udHa.w sa.guna, ona Tayom kHange ehobog_a hesej sekej paTa| nova paTA Do a.di nagam anag paTa kana| a.di seDay re pa.lu quTuman miD savTa susa.riya. ar savTa Dula.ziya. hoze TAheN kana, cHa.Tik patok kowag kocloNd nahacar biruDH Te TupuD johog ajag jiyon Do sanTAZ savTA la.giD e alay oto akag_a| nova paTA Do ajag ka.mi ka.rDHa.ni ar quTum Disom hoz ko jay jugx uyha.r Dohoy la.giD jaw serma nofka ge paTa huyug kana| onaTe nova  paTa Do pa.lu paTa hoN ko meTAG_a|

Dara kana guru kuna.mi

ra.wlkola, udisa, 12/04/2009 :- abo ko muDx re niTof ha.bij Te pe lekan guru ko opel akana| jemon kaleyan guru, ka.mru guru ar ol guru| ol guru poNdeT ra.gHunaTH murmu Do niya. qel Tiyug guru kanay| jahaNy guruwag Disa. Te niT SanTAZ ja.Tag ma.n jegeT jakaT re unurum e qam akag_a, nuy guruwag janam Din manav la.giD Te ra.wlkola aseka caNga semleD pahata kHon niTof kHon guru kuna.mi parabx renag sajaw sapzaw la.giD kurumutu tHuta.w  re menag akaD eya| nova guru kuna.mi parabx re caNga semleD pahta kHon miD serma kiya. paTHam “TeTaf” cHapa soDorog renag ka.mihora Doho akana|  nova paTHam reDo abo birA.D renag sanam lekan onol ko TaheNna| semleD rinij suTreT gomke ma.n orjun ma.rdiy nehoNr akag_a ci sanam Disom hoz akowag gabeyanag ar gonof anag onol ko nowa paTHam re jaga amet la.giD gamam, ka.hni, onoMhe, THuTi eman e/43, guru gomke bHobon, sektor-16, ra.wlkola, udisa buta. Te ol kul la.giD e aNsog kana|sanTini keTon re sanTAZi

galociya. a.cu

sanTini keTon, beNgol, 01/04/2009 :- Talma sorkarag sanTini keTon jegeTa.ri birDa. gaz re sanTAZi galociya. a.cu la.giD hepraw binid huy parom akana| nova re barya galociya. kin bacHaw tHik ena| unkin Do nesag serma ehob kHon galoc kin ehoba|


korondi re ol ciki iTun asza

koronid, tata bajar, jHarkaNd, 14/04/2009 :- campa baha hag soNDHaM DoNgoy so gota buru soNgHay mohkaw leka ol ciki reyag soNDHaM so ba.y ba.y Te tata bajar ade pase rehoN pasnav ehob akana| ol ciki Te soner siDX sa.T akaD galociya. ma.n la.kHa.y baske ar a.Diba.si yuTH klobx re menag akaD birsa. muNda. insticut op ejukeson rinij maceT ma.n lakHan murmu gomke Tikinag sa.ri kurumutu Te domjuli a.Tu re ol iTun asza kin bereD akag_a| nova ol iTun asza bereD enTe tata bajar re menag akaD kuzi koza, hazam budHi ol ciki Te sikHna.Tog la.giD usTa.y ra.ska. sarsaw akawaD koway| ona kHa.Tir maceT gomke Tikin kin aNsog kana  tata bajar rin sanam hoz a.di sur Din re ol ciki seMa savTe buDx a.kil hoN ko hara buruya|

roDog na.kij sajaw sapzaw re

“jiwi juri”

bHubxnesor, udisa, 13/04/2009 :- soyobiti mediya kraptag eTohob sanTAZi parDA pHilim “jiwi juri” yag DHa.rTi ayOwag kole re ciTa.r haTAW Do caba ena| nova pHilom Do bHoNjx Disom reyag bohozDa japag a.Tu kore menag napay napay qel jof ba.kHul ozag Duwa.r, jiliq kulhi, sokoz bokoz jiya.z jHarna ar sula.y pat sur re TEyar akan kHazaf gada dem aze re menag mone rijHa.w lekan buru soNgHa, le~leNgeD cHilka. cHilki dem Dag, dem aze re manag baha bagan kore ciTa.r haTAW akana|  niya. hali Do mumba.y bajare yag miD studiyO re jerez poTAW, roDx na.kij, aynom kajol e ka.mi Do sa.rDi akana| nova pHilim reyag roz ropoz THopram ka.mi reDo bHoNjx Disom reyag quTuman gayan gavTA “a.Dim jarpa opera” rin kHeloNdiya. kuzi koza ko jozha.w menag kowa| nofka ge rihit sa.hiNj ka.mi calag kHan hijug kan julay caNDo rege jiwi juri Do sajaw sapzaw kaTe abo ko samaf TEy seterog_a menTe nova pHilim rinij sirjoniya. ma.n siNgxra.y tudu a.di TED aNse Doho akag_a| 

monjupza. re karam enej hepraw

moDHu kuNd, puruliya., 09/04/2009 :- puruliya. jirla. renag sanam paza rege karam enej Do a.di quTuman boNga bOrO enej sereq kana| nova totHa re karam enej sereq kaTe caNDo boNga tHen nehoNrog rayriT a.di ge colon menag_a| ona renag aTre ge monjupza. a.Tu re hola qiDa. karam enej hepraw sapzaw lena TaheND| nova hepraw re Turuy gotaf karam egnej gavTa ko seter lena| nova enej akHza re maraf peza lekaTe manoTan ram DAS soren seter e TaheN kana| a.Tu nayke susa.riya. lal hembrom, ma.jHI hori poDo murmu, puruDHul soren Tekowag Ta.ri re nova karam enej hepraw Do a.di ra.ska. romojx Te huy parom lena|

helTa buru paTa

kalajHa.ri, ca.kuliya., 04/04/2009 :- kalajHa.ri sur supur a.Tu hozag ra.ska. marTok lagiD helTa buru paTa Do huy parom ena| Teheq seTAG kHon a.yub DHa.rij gota Din paTa enej huy lena| punya. paTA enej mader Do ona totHa re a.di quTuman ar pa.rkiya. paTa enej  mader gavTa ko nevTa a.gu leD kowa|  joTo mader rege 150 kHon 200 kozi jHa.lag lugxzi baNDe kaTe ko enej kan TaheND ar ru~ru koza kohoN pHuta. kaca TEko DHuTi len TaheND| rusik koza kowag kazha tamak Dulka.w Te helTa buru DaNDHer re sade Tawag Tarko lena| enej kuzi kowag qohoM qohoM sereq raha Te helTa buru nicol soNgHa re sereq ravag lenTe gota paza aNDoz len TaheND| enej kuzi kowag luhuk koDor qel Te qeqel hoz maMay maMaY siTuf lolo hoN baf baTAW leg_a| enej kuzi kowag mader savTE Diswa. hoN digxla. digxli enej Te paTa ta:di sanam DHuzi udiya.w TE gota paza kuzha. DHuND leka qelog kan TaheND| joTo mader rin kuzi una.g napay ko enej keDA ci eTohob sirpa. bacHaw qam la.giD paTa lazawna kumut rin ka.miya. koza a.di TED ko aNDag TAWAG lena| enTe rehoN eTohob sirpa. lekaTe noNDona a.Tu rin koza kuzi ko bacHaw leD kowa| Dosar sirpa. Do kiTa.juzi a.Tu rin risika ko amet ana| puKHuriya. a.Tu Do Tesar sirpa. ar muca.D  sorpa. leka TEDo buruNjx a.Tu rusika ko gohaz ana| sirpa. Do sanam ge huDum BHeda ko Tiya.g iDi keD kowa| sirpa. capal akHza re maraf peza lekaTe manoTan mohon baske seter e TaheN kana|

ba.ysa.k kuna.mi re ajoDiya. seNDxra

bagx muNdi, puruliya., beNgol, 15/04/2009 :- seNDXRA koza ko ajoDiya. buru seNDXRA Doko koyog hor kag_a| buru seNDXRA bHiTRi re ajoDiya. seNDXRA Do joTo kHon quTumanag seNDXRA kana| nova ajoDiya. seNDXRA Do jaw serma lekage DARakan ba.ysa.k kunami hilog huyug_a| ma. 08/05/2009 hilog seNDXRA koza ko Tarasiq beza buru japag reko jawra miDug_a| qiDa. Do buru Te seNDXRa la.giD ko rakab a| ma. 09/05/2009 hilog seTAG Do buru laTAR suTin ta:di Teko aMgo hijug_a| ina. hilog Do gota siq gota qiDa. ona suTin ta:di re siNgxra.y ar bica.r acar huyug_a| nova seNDXRA Te udisa, beNgol, bihar, jHarkaNd renag sanam totHa kHon seNDXRA rusika koza ko seNDXRA sapab savTE Tiriya.w banam aTE ko seterog_a| kaTHa re menag_a - “ajoDiya. seNDXRA jahaNy bay calaw akana uni Do koza Doy baf kana|” onaTe sanam ge ajoDiya. seNDXRA re seleDog Do gorobx ko atkara| baday jof lekaTe ajoDiya. buru cot re 72 gotaf a.Tu menag_a| oNde siTa. da.di menag_a, jahaN re serma bHur Dag seTEq aka TAheNna, jiwiD ca.ta.ni hoN menag_a, jahaN Do DHiri Tem kuta.m lekHan a.di gHa.zik sade Tarko sade TaheNna|

raybar

(1)  ayO baba Tikinij saDer Dula.z biti, ekla hopon era kanTe tola paza hozag cog cerej TEy har akan kayra bili esel hozmo tudu pa.ris kuzi| olog pazhaw Do soner sa.T| Dof, lagxMe enej reDo maMaf regey sabog_a| luhuk koDor Do jHa.liya. marag Tazam leka| Disom peza kowag Ta:Gi TaMag re ayO baba menag kina|

(2)  nava ge ka.wdi mura.y a.ma.li re tuylug ma.ci amet akaD tudu kuzi|  Disom Tako Do kiqjHir| nava peza Daram Dag la.giD bil ma.ci bil parom ko ateD juT akag_a| Disom hoz tHen nehoNr sa.gun Din sa.gun beza qel kaTe sa.gun lota Dag DuMuj oto kag pe|

(3)  bale ma.y la.giD Disom peza baf Te ayO baba a.di muhim re menag akaD kina| jiwiD jibon renag pap ha.rsuz la.giD Disom peza kowag Ta:gi re menag kina|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

syam sunDor hembrom ag janam mahaN manav

DHansuzi, bHoNjx Disom, udisa, 10/04/2009 :- onoliya. syam sunDor hembrom ag janam mahaN a.di ra.ska. seleD manav ena| seTAG beza aj quTum Te boNga bOrO huy lena| TARAsiq Do onoliya. hag jiyon, ajag ka.mi ka.rDHa.ni cETAn re miD galoc akHza sapzaw lena| nova akHza re maraf peza lekaTe ma.n sura.y hembrom, ma.na.n peza lekaTe ma.n norenDRo hembrom ar jHarkaNd gHatsila. kHon seter lan DEs pargana ma.n ba.yju murmu eman seter kaTe gomke syam sunDor hembrom ag uyha.r, kukmu Disom hoz Tala reko samaf leg_a|

sirpa. soze re  gayan soze

kusum buni, Tiriq, BHoNjx, 12/04/09 :- a.di Din kHon neda goNda lan sirpa. soze Do a.Tu peza ko Tuluj hola ko jom ha.tiq kEg_a| joTo hozag ozag rege mare mare peza kohoN nowa soze jojom neVTa gira. qam kaTe seter lana| joTo ozag rege pezako tHuli lena| soze jom kaTe laj sumuf perej uma.M baf kaTe peza kowag mone jiwi ra.ska. oco la.giD DHup DHap bA.Ti anaf maca cot re gayan soze hoN sapzaw lana| ayma a.Tu rin gayan rusika kowag gayan Te soze lan gayan qelTe hozag monere ra.ska. cehel cepe   lana| sapgHora, rayba.zi, bon ka.tHi, ar pa.twa. A.Tu gayan rusika kowag gayan, ru, orof, enej sereq Te  qeqel hozag mon jiwi rijHa.w lan kHa.Tir sanam ge sirpa. ko cal lana| sirpHa. Do ma.n lokHmiDHor ma.jHi gomkeyag Ti  Te cal lena|

sagaz ga.di hazag bocog

kuDa.Dag, tata, :- 13/04/2009, Teheq seTag re gemeq gemeq ajag horTe lazaw akan busub sagaz ga.di, jurTe Da.z akaD tarak ga.di sav Tukuj aDHZAW enTe sagaz laga hoz gHoton tHav regey bHarabHat ena| nova hazag bocog kHa.Tir eDxre akan hoz tata-haTa hor kazamka.t ko eseD Doho leg_a| nova hor eseD en kHa.Tir udisa, caNybasa Te hijug senog hoz a.di geko haledale ena|

oT hasa Dug Doho la.dHa.y re urima.ri sanTAZ ko

urima.ri, hajari bagx, jHarkaNd, 13/04/2009 :- 1982 sal re seyal totHa re koyla kHaDan Te oT hasa Topayen KHa.Tir sanTAZ kowag mED DAG jorog niTog hoN a.wri ge ha.piDog_a| kHaDan Te oT-hasa calaw akan hoz ko niT hoN ona kHaDan re a.wri ko a.cu cabag_a| si. si. el. kumpa.ni Do 855 ekor oT hasa hozag e haTAW akag_a| ikHa.n ona baDAl ka.mi niT ha.bij hoN hoz baf e em caba akaD kowa|  niT ha.bij hoN 46% hoz a.cu sarej menag kogeya| nova kHa.Tir a.Tu ma.jHi moMe hoz ko sorkar sav TupuD re menag kowa| oT hasa TE eken Ti akan a.Tu hoz ka.mi re a.cug ar taka ko qam kana| kHaDan Te ba.rgilog oT hasa Do ba.D soman kaTe kumpa.ni hala ruwa.z may menTe hasa Dug Doho gavTa rinij ga.kHuz ma.n soqjoy tudu kumpa.ni tHen urij azaf e Doho akag_a|

sanTazi pozhon la.giD onoliya. gavTa hag kurumutu

bafkuza, beNgol :- 08/04/2009 :-beNgol renag sanam birDa.gaz re sanTAzi Te pazhaw renag Daw qam la.giD   onoliya. gavTa rin soheT lapHaf birDa.gaz rin gomke ko salag ko qapam ena| kHristian kolejx, saroDa moni kuzi kolejx, ar saldiha kuzi kolejx rin gomke ko salag  onoliya. gavTa rin parseT, man rupcaNDx haNsDa, suTRET ma.n joDumoMi besra ar savTin ko qapam kaTe gapalmaraw lena| nova kaTHA RE sanam geko  reben akana ar hijug kan serma  kHon nova birDagaz kore sanTazi Te pozhon renag Daw aceTiya. ko qama|

sahebxgoNjx re savheD carca

sahebx goNjx, JHarkaNd, 11/04/2009:-Darakan 02.05.2009 ar 03.05.2009 ba.ba.rsiq Din la.giD sanTazi savheD iDI KATE galoc Doho akana| nova re sanam paza kHon savheD Dula.ziya. ko seterog la.giD| savhED carca saVTE sanTaz ko bebHareD horop ko iDikaTe hoN bica.r biszig_a| una.g maraf Disom re sanTAZ kowag horop ol ciki reyag umul niT hoN gota paza baf bajaw akana| ona kHa.Tir niT hoN a.di jaga re a.di lekan horop sanTAZ ko bebHar eD kana| ka.mi kaTe jahaN leka kuza.y qamog_a baf ka.mi reyag hoN kuza.y Do menag geya| Teheq Din re horop sala Do ol ciki Dula.ziya. kowa ol ciki horop baf pasnaw renag kuza.y kan geya

seNDXRa koza ko seNDXRA oco ena

simzipaz,  udisa, 12/04/2009 :- bHoNjx Disom re menag quTumanag buru simzi paz Do siqoT sorkarag jibx jiya.li la.giD nirjala TAheNn jof buru kana| sorkarag akot Te nova buru re sa.l, saram, jil, bir sukri, jHafkaz, marag eman bir jibx jiya.li sagal sagal ko ba.d akana| sorkarag akot TAheNn Tuluj jiya.li hupuj ge seNDXRA ko la.giD bir Te bolo lan seNDXRA koza Do sorkar pHa.Dx tHen ko seNDXRA oco akana| ba.lidHiya. hor Te bir ko rakab len seNDXRa koza sa.rDi bir jibx jiya.li ko seNDXRAyeD ko okTe buru horho pHa.DX tHen ko ja.puD oco lena| seNDXRa koza ko goj leD kin bareya saram savTe gog bHa.riya. leD potom jil salag ko ha.zi oco lena| Turuy gel kHon ba.zTi seNDXra koza sorkarag  akot bazge Don parom kaTe jibx jiya.li seNDXRA kED ko kHa.Tir Dusiyen seNDXRA koza Do bir buru rakHa Doho pHa.Dag ka.yDHi kHowaz reko bizi hoco akana| seNDXRA kowag jobor bir seNDXRA ar buru peza kowag uTpa.T Dina.m ge ba.zTi iDig kan kHa.Tir niT buru renag lil ha.rya.z Dare na.Mi ar oron boron bir TE daber akan simzipaz qeqel Do sorkar ha.piD Doho hanTAZ akag_a|

kolkaTa re mag moMe

kolkaTa, beNgol, 15/04/2009 :- alipur reyag pulis barak re Darakan ba.ysa.k kuna.mi ma. 09/05/2009 hilog mag moMe parabx manav huyug_a| seTAg beza boNga bOrO perej uma.M huyug_a, ar Tarasiq beza Do enej sereq mader lagawg_a| qiDa. Do qiDa. aNgag gayan uDug soDorog_a| kolkaTa renag nova mag moMe parabx re seleDog la.giD beNgol reyag sanam koca koM kHon sanTAZ ko relaw hijug reyag rayriT pa.hil kHon ge menag_a|

balya.di re ba.Msi paTa

sahebx goNjx (sanTaz pargana) 14/04/09 :- Darkan 17.4.09 hilog balya.di a.Tu re ba.Msi paTa huyug_a| nova paTa re kuytu hozmo re meMheD ba.Msi Te hozmo ko ba.Msiya, ar ko aka kowa| boNGA BOrO kaTe hoZmo reko ba.Msi kowa| paTa re lagxMe enej hepraw hoN Doho akana| maraf peza lekaTe ma.n monojx soren seter kaTe Disom hoze ra.ska. oco kowa|

sa.zim re Dof enej

ra.wlkola, udisa, 05/04/2009 :- sokTinogor ma.JHi moMe hoz kowag ga.zi ha:di qu huy ena| nova tola re enej akHza renag anat TaheNn Tuluj ga.zi ha:di qu ra.ska. enej sereq TeDo baf ko anat lena| ra.ska. Do enej sereq TEGe potHel kog_a| onaTe ozag Dolan sa.zim cot re sokTinogor goram hoz Do rihiz biDiz TumDAG tamak reyag sade Toz ja.ni kata kolsa kaTe ozag Dolan sa.zim Do uTisuTi ko Dulka.w leg_a|

neTa kowag Disom lewdHa

rayrompur, bHoNjx Disom, 15/04/2009 :- ponoT ar Disom Dorbar jekHa la.dHa.y kan neTA Disom lewdHa re sa.rDi ko cHuta.w akana|  Disom hozag mone lewdHa lopor la.giD mumba.y bajar jHilimili parDa pHilim kHon hosor aMgo kaTe corok cika.M hiro hiroyin gogzo lekaTe a.Tu tola, buru koca, gaz bajar gota ko madraw a.curog kana|Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15 April
2009
Vol -1
Issue -9

Copyrights(C) 2008-09, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.