disom_header
Ra.wlkela
16 kHon 30 epril
2009
THok-01 gele-10
sahta 1

a.Diba.si gO pa.rsi seceD akHza

bHubxnesor, udisa, 30/04/2009 :- a.Diba.si giDXRA. ko akowag janam azaf “gO pa.rsi” Te seceDog renag ka.mihora aTre akana| gel gotaf a.Diba.si pa.rsi rin ga.kHuziya. ko muDxre kaTHa lewdHa ehob akana| laTar canoc rin giDXRA. ko janam azaf TE ol ko ceD kHan olog lage ko sab DAZEyag_a| ona kHa.Tir poTob ko benav ehob akana| sanTAZ giDXRA. ko jekHa Do “enej abo sereq abo” quTum anag poTob ol ciki Te benav tHik uTa.r akana| maceT ko hoN seceDED kowa| udisa re nova renag ka.mihora lekaTe laha rege 100 gotaf maceT ko a.cu juT akana| Tobe arhoN ba.zTi maceT kiNJHir, sunDorgod ar balesor jila. reko a.cug ma menTe aseka parseT ma.n safkHo coron baske seceD cayreT ma.y jHano murmu, seceD suTRET ma.y lokHmi haNsDAG Teko sorkar ma.ci re Duzub akan ma.n mohenDro kumar misro tHen kaTHa ko Doho akag_a|

seceD lahanTi iDi kaTe galoc

bHubxnesor, udisa, 30/04/2009 :- a.Diba.si arbaf sanTAZ kowag seceD lahanTi iDi kaTe udisa aseka soheT ar laTAR DHap seceD madwa salag galoc huy lena| aseka parseT ma.n safkHo coroM baske, seceD cayreT ma.y jHano murmu, seceD suTRET ma.y lokHmi haNsDAg, seceD madwa Disa. unuDugij ma.nij monosini DAS sav ko qapam lena| seceD lahanTi la.giD pazhaw hora benav, ona renag poTob, gO pa.rsi Do joTo hoz ge bozheg ma menTe kaTHa golat lena|

mudHa. buni a.Tu re buru rakHa

mudHa. buni, kuzioMa, udisa, 28/04/2009 :- bHoNjx Disom menag simzipaz buru renag Dare ba.y ba.y Te tuNdug iDig kana| Tobe mudHa. buni a.Tu renag hudiq DHara buru renag DARE Do Ta.huN ge gajazog kana| ona a.Tu rinij koza ma.n joyram tuduwag a.yur Te 1984 kHon nova buru renag Dare Doko rakHa Doho akag_a Te Dare mag Do ba.gi sa.ri akag_a| nuna.g Din kHon DARE baf mag akan Te ona duNgxri Do oron boron bir benav akana| sarjom DARE Te nova buru Do perej akana| nova buru re seNgel baf lagaw ocowag la.giD a.Tu hozag a.di aNt gozo menag_a| a.Tu rin baf ol pazhaw akan hoz ko buru DARE jogaw joTon kaTHa a.gyuriya. ma.n joyram tudu a.Tu hozag haTAF hulsif kaTe napay lekay bujHa.w akaWAD ko kHa.Tir nova buru Do legej ha.rya.z ge qelog kana ar buru rakHa Dohoy renag miD maraf Da.yka. lekaTe ona a.Tu a.di quTum akana|

cira. paTHor re DHorom Dupuzub

dumka. jHarkaNd, 19/04/2009 :- sanTAZ kowag DHorom gaz kore seDay kHon ge boNga bOrO a.gug kan TaheND| Tobe DHorom renag potom Doho akana kaTHa koDo potom rege TaheN kog kan TaheND| DHorom kaTHa ko sanam hoz tHen capaz Doho baf Te savTa rin hoz DHorom hor ko aDED TAheND| Tobe ona hor aD kHon baqcaw la.giD ge niT a.di jaga re DHorom carca huyug kana| ona lekaTe saT behur cira. paTHor maraf bOrO DHorom gaz re boNga bOrO huyen Tayom DHorom carca renag hoN DAW e Sapzaw leg_a| nova DHorom carca re sa:giq sa:giq kHon DHorom guru ar purDHul koko seter lena| puruDHul gomke niTyanonDo hembrom, susil tudu, Digambor haNsDAG, ma.nij sormila soren ar ayma gomke kowag DHorom THuTi Te jawra len hoz kowag mone jiwi aDa lenTe abo savTa renag ga.hir DHorom kaTHa aNjom kaTe jiwi hozmo sanam rumuq uTa.r lena|

boTor jala Te rimil TAla Te

Tiriq, bHoNjx Disom, udisa, 25/04/2009 :- udisa renag moyurbHoNjx jila. re 23/04/2009 hilog ponoT ar Talma THok bacHon huy parom ena| a.Tu tola, gaz bajar, buru Disom sanam pakaz ge bHot haTAW TAlma TaheN kana| menkHan buru koca Talma kore BHot haTAW la.giD hijug senog jahaN Tina.g ge etketoMe menag Tobe buru peza kowag boTor jala Te sorkar pahta kHon nes Do nava hor dahar ko sab leg_a| bHot haTAW la.giD pulif opHisar ko savTE pulis eman ko bagxduluf cupi uda.n ga.di TE rimil TAla TE bHot haTAWG TAlma tHav korey gog gohaz oto kaD ko TaheND| a.di DHaw ge bHoNjx Disom re buru peza ko gulmal akaD boroTe sorkar oT hor baf kaTe serma hor Te nova ka.mi la.giD e apnar akag_a| a.Tu ko rin giDXRA., iskul maceT, pulif opHisar benav lan ko jiwi re boTor TaheN lan rehoN uda.g ga.di re DEj na.va.y kaTe serma Tala rimil ceTan TE DAMan kHa.Tir ra.ska. Te muluj geko laNDX leg_a|

a.Diba.si uTHna.w ka.mihora

nim daNga, DokHin Dinajx pur, beNgol, 30/04/2009 :- Topon blok renag nim daNga a.Tu re DARAkan 02/05/2009 kHon 07/05/2009 ha.bij moMe Dinag a.Diba.si uTHna.w ka.mihora sapzaw akana| nova ka.mihora akHza re a.Diba.si kowag taka ka.wdi, arjaw hor dahar paNja, olog pazhaw Disa. ar a.Diba.si kowag a.rica.li jogaw joTon iDi kaTe kaTHa galoc huyug_a| nova akHza re a.Tu hoz, ma.jHi pa.rnik, sanam ko seleDog_a|

pukHuriya. re guru kuna.mi

suziyapaDa, bHoJx Disom, 28/04/2009 :- Darakan ba.ysa.k kuna.mi hilog ol guru poNdeT rogHunaTH murmu wag janam mahaN “guru kuna.mi” lekaTe manavog renag gota akana| nova guru kuna.mi manav la.giD sajaw sapzaw re koza kuzi ko a.di kurumutu re menag kowa| seTAG beza boNga bOrO, cir hipiz, ol ciki ol hepraw ka.mihora Doho akana| TARAsiq beza Do DHoNgez enej hoN sapzaw akana| qiDa. aNgag la.giD gayan hepraw hoN Doho akana| maraf peza lekaTe Disom Dorbariya. ma.n suDa.m ma.rdi oNde seterog la.giD ona a.Tu hozag nevTa bay gidibaf akag_a|

sapzeT aTRE

Disom Duniya. re ajar bemar Do lagaw akan geya| hozmo la.kTi ja.ni bHitamin ko renag anat Te ajar Do sirja.wg_a| noTe hoy, DAG ko ajxra Te solo gHoto lenkHan hoN ajar Do hozmo re sirja.wg_a| Tobe hozmo renag ajar sahay la.giD ran hoN banav akan geya| ran Tapag la.giD raran dakTor/ kubxra.jx) ko hoN menag akaD kogeya| ruwa.g hz Do ran Tapag arbaf jom ocoye enaf ge ruwa. kHone napay kog_a| Tobe raran hoz hoN TAheNn enaf| raran hoz baf TAheNn re ran renag tHik bebHar Do baf huy keya| ran ar raran hoz banar ge napayog la.giD la.kTi Do|

       hoz ruwa.g leka savTa hoN ajar Tala Te Tazam huy aya| miDtaf savTa ren hoz a.kil geyan TEko kHato lenkHan ona savTA hoN ajar TEy ka.ri gHamog_a| ona ajar saha la.giD hoN ran la.kTig_a ar ran Tapag hoz hoN ko la.kTiG_a| ran ar raran hoz renag anat kHan Do ona savTA Do malotog hor Tey mohoNdag_a| sanam savTa leka ge sanTAZ savTa hoN ajar TAy Do TAheN akan geya| savTa renag savTa kaTHa baf baday ge niTag ajar Do| savTa kaTHa bo badayan hoz ge raran koDo| savTA kaTHa renag ol Tol laha re baf TaheN lan rehoN guru gomke ol odok Tayom ol Tol Do ehob akana| ol Tol re guru gomkeyag lakcar sereq poTob renag gabe Do ajarog kan savTA hag maraf ran lekay ka.mi kana| nova ran TE savTA TAlom hoz kowag meD busa.z ar Disa. bHeyaNM hej keya| ruwa.g hoz ar a.kil Te kHato akan hoz Do baraba.ri geya ko| ruwa.g hoz ran bay jom sanay lekage Disa. kHato hoz ko geyan haTAW Doy Doyog geya| Tobe ruwa.g hoz Do oka leka re ran jom ocoyeya ar e  beseya ona Do raran hoz (dakTor) ag ka.mi kana|

       ol ciki baf baday akaD ruwa.g hoz la.giD ol ciki baday akaD hoz ge raran koDo ar ol ciki ge savTa renag Do maraf ran Do| savTa kaTHa ol ciki, lakcar, kaTHa, DHorom kaTHa baday akaD hoz ge savTa raran hoz Do| baf baday akaD ruwa.g hoz ko napay ko la.giD raran hozag ran Tapag ge niT okTo renag maraf loza Do|

bHagol pur re baha sarhul

bHagol pur, bihar, 20/04/2009 :- calawen siNge mahaN hilog bHagol pur renag quTum anag sent josep birDa.gaz re baha sarhul a.di ra.ska. seleD manav huy ena| nova baha sarhul manav okTo re bHagol pur ade pase rin ayma koza kuzi seter ko TaheN kana| maraf peza leka Te rel ga.di a.ma.liya. rinij ayar menejor es. ke. ma.rdi gomke seter e TaheN kana| nova ra.ska. Din re EThob kHep re miD sanTAZ boyha hag Duk jala gayan leka Teko uDug soDor leg_a| birDa.gaz rin koza kuzi hoTe Te sapzaw len nowa gayan re - sanTAZ roz baf baday akaD miD Tirla. kuzi aj hoqhar baba gujug maMaf re ceD leka a.Tu Disom re sanTAz roz bay bujx len Te aNDAG TAWAG lena, gujug maMaf re aj hoqhar baba miD tHop DAg hoN bay em DAZE aDEya ona reyag ciTa.r a.di napay ko uDug soDor leg_a| nova gayan e soDor kEDA ci sanTAZ leka baf TaheN kHan Tina.g etketoMe huyug_a nova ge gayan renag gabeyan kaTHa Do TAheN kana| jemon joTo ge sanTAZ ja.T hoz Do sanTAZ roz bon seMa jof ma menTe nova gayan renag huDis Do TAheN kana|

tHopokor Te bHarabHat

Dulki, bHoNjx Disom, udisa, 22/04/2009 :- hola poNdiT quTuman miD hoz DEjog ga.diq rayrom pur kHon josipur calag hor re Dulki ar kHerna Tala re hazag bocog huy ena| miD hoz Do nova hazag bocog tHav re gey bHara bHat ena| baday qam kHobor lekaTe poNdET bas Do Dina.m hilog ge rayrom pur kHon josipur TaLa re Da.z eDay|  seTAG 7.30 tazaf okTe Dulki pHaram parom kaTe kHerna seterog maMaf re samaf kHon hijug kan miD pHotpHuti salag samaf DApram kin tHopokor lena| nova tHopokor re pHotpHuti  re DEj hoz Do ga.di latar TEy bolo ena| ga.di laTAR kHon odok bazaye TEGE oNde gey bHaraBHat ena| nuy koza Do muNjxgaN rinij e TAheN kana| bHarabHat Tayom DiSwa. eDxRE bafko sambzaw leD Te hoz DEjog ga.di reDo seNgel ko jereD aD_a| nova ga.di Do hazag bocog tHav rege lo bHurum uTa.r ena| 

sahebx goNjx re bar Dinag seneleD

sahebx goNjx, sanTAZ pargana, 27/04/2009 :- sahebx goNjx reyag tawun hol re sanTAZ pa.rsi ar ol ciki iDi kaTe bar Dinag seneleD Doho akana| nova seneleD re siqoT Disom reyag sanam totHa kHon quTuman ar gunman gomke seter ko TAheNna menTe ka.miya. kumut riniT soheT ma.n monojx kumar soren gomke tHen kHon baday qam akana| nova seneleD re maraf peza lekaTe bHaroT jakaT onoliya. gavTa rinij suTreT ma.n joDumoMi besra, ke. si tudu, galociya. ma.n la.kHa.y baske savTE arhoN a.di gunman gomke seter ko TAheNna menTe baday qam akana| nova senelED reyag ka.mihora lekaTe eTohob akHza renag saTam Do “sanTAZ pa.rsi reyag nagam ar agam”| Dosar akHza renag saTAm Do “sanTazi pa.rsi re ciki reyag loza| TEsar akHza renag saTAm Do “sanTAZ savheD reyag obosTa ar nahag onoliya. kowag sojxbujx| punag akHza renag saTAm Do “sanTAZi a.rica.li reyag Damanag Dis huDis”| nofkan seneleD nova totHa re puylu DHaw ura.l akan kHa.Tir nova sur sa:giq a.Tu Disom hoz koyog hor re menag kowa|

noTe siTuf lolo noTe buru peza kowag boTor

rayrompur, udisa, 28/04/2009 :- Talma ar ponoT Dorbar la.giD bacHon re bHot haTAW reko jozaw len ka.miya. ko la.y leka Te -  okaTe oka jalam sambazawa| nofkan muskil beza re cot caNDo hoNy cot ena, nasenag hoN ajag DAya Dula.z Te jHipir ja.zi hoN bay Tirpi leg_a| siTuf reyag cazhaw hoN ceTan kHon ceTan rakab ena| sa.rDi siTuf reyag cazhaw TaheN kana 45 digxri selsiyos kHon hoN ba.zTi| nova siTuf Te a.di gan hoz geko bHaTAF TEWEl gaD ena| ar oka kore co siTuf lolo baf ko sahaw leD Te bHara bHat ena ko| buru aze korenag bHot haTAW Talma kore ma buru peza ko Diswa. ko sonTor laD kowa ci huya? ge bHot alo pe ema menTe| nova bHot haTAW huna.f ka.tij reyaz Din kore huy len kHan a.di napay kog_a menTe uyha.ran gomke ko ko meneg_a|

Dolma buru seNDXRa

tata bajar, jHarkaNd, 30/04/2009 :- jaw lekage nes hoN Dolma buru seNDXRA Do seter tHik akana| nova seNDXRa Do hijug kan 04/05/2009 hilog Diswa. siNDXRag_a menTe Dolma buru seNDXra somiTiy cHa.tya.r akag_a| nova buru seNDxra re mesag Do seNDXRa koza kowag serma pura.w kukmu kana|
“Disom kHobor” sav ma.n suboDH haNsDAg hoyof ropoz re

ma.n suboDH haNsDAg Do beNgol rinij quTuman somajx susa.riya. savTE beNgol aseka rinij quTuman soheD kanay| niT keNDRiyo sahiTyo ekademiyag hamal araM e gog akag_a| ha.li ge huyen jegeT sanam pa.rsi seneleD iDi kaTe miD hoyof ropoz aj sav –

Disom KHobor :- suboDH gomke johar ge!

suboDH gomke :- johar!

Disom kHobor :- nova sur Din re huy parom men silof renag jegeTA.ri    birDa. gaz re huy len seneleD em sen lena ci?

suboDH gomke :- hoy, calaw lena.q|

Disom kHobor :- nova miDun Do Tis huy ena ar oka leka Tem baday keg_a|

suboDH gomke :- nova Do marc caNDo reyag ma. 18, 19, 20 hilog huy ena| nova Do iqag i-mel kHon giq baday leg_a|

Disom kHobor :- nova seneleD Do okoy Ta.ri re huy lena ar oka koren hoz seter ko TAheN kena?

suboDH gomke :- siqoT Disom ren hoz mako hej len geya| unku begor Disom parom Disom kore kHon hON seter ko TAheN kana|

Disom KHobor :- oka oka Disom parom Disom rin ko seter lena?

suboDH gomke :- jarman, japan, denmark, itali, suyjorlaNd kore kHonag deliget seter ko TAheN kana|

Disom KHobor :- nova seneleD Tis TAm TaheN kana ar ceD kom men keg_a?

suboDH gomke :- iqag galoc Do ma. 19/03/2009 hilog TaheN kana, iq Do ol, roz ar lakcar ko iDi kaTEQ galoc leg_a| nova seneleD re kaTHa leka Tiq Doho leDa ci sanTAZ roz Doho la.giD miD ciki la.kTig_a| nova la.kTi Do ol ciki gey purun DAZEyag_a| ar etag pa.rsi koTe Do ol lekHan ajag Disa. ge boDolog_a| Da.yka. leka Te hoy ar hoyo sur leka aNjomog kan rehoN ajag Disa. Do bHegar bHegar geya| Dal ar Da.l eman lekanag arhoN a.di gan nofkanag menag_a| sanTAZAG roz ar ol ciki Do taka reyag bar pahta lekanag kana a.kinag sa.ga.y Do| taka reyag miD pahta cHan len kHan ona Do taka reyag ma.n Do bam qam kaTe etagag bujHa.wg_a| sanTAZAG a.rica.li hoN DHorom salag ge jozaw akana| sanTAZAG parabx puna.y ko boNga BOrO ko salag ge jozaw menag_a| sanTAZAG roz Do a.di mareya ar gota soNskruT ar DEbx nagxri kore hoN qamog_a, jemon caTom reyag ge miD Da.yka. leka Te qel lekHan soNskruT TEDo CHoTRom ar Debx nagxri TEDo CHaTRi| nova kHon badayog kana nova a.za. Do sanTAZ kHonag ge hej akana| sanTAz roz una.g ge kisa.Ma jegeT reyag a.di gan pa.rsi rege sanTAZAG a.za. Do pusta.w sa.hiNj pHotelog_a| etag pa.rsi reDo Turuy gotaf raha azaf menag_a menkHan sanTAZ pa.rsi reDo joTo pa.rsi kHon bHegar ar peya ga.hla. raha azaf menag_a| nova peya raha azaf sanTAZA pa.rsi reyag sibil sozom arhoNy ba.zTi akag_a| nova lekanag raha azaf oka pa.rsi rehoN baf qamog_a|

Disom kHobor :- amag kaTHa ko aNjom kaTe hej seter len galociya. ceD bugi ba.zij ko Tula. jokHa keg_a?

suboDH gomke :- bisTi kaTe Disom parom Disom rin hej len galociya. ko a.di ko hahaza ena ar ko men uTa.r keg_a - nofkan gabe yanag apeyag pa.rsi re menag_a menTe Teheq uTa.r le badayeg_a| ar iqag i-mel buta. kohoN ko haTAW keg_a ar Tayom TE am salag sa.ga.y le Dohoya menTe ko men keg_a|

Disom kHobor :- ma.n suboDH gomke a.di a.di sarhaw, amag a.di DAman okTo ale tHenm kHemaw keD KHa.Tir ika. le kHojog kana|  arhoN jahaN Tis oka kore jahaNnag huyug kHan Disom kHobor pahta kHon nehor TAheNn kana la.y DoDor ale me|

suboD gomke :- nofka ge jahaN Tis kore seleDog la.giD Daw qam lekHaniq la.y soDor apeya|

Disom KHobor :- a.di a.di sarhaw, ma johar ge!

raybar

(1)  jom buriya.z uDxma. soren koza ba.ru kuNrdHa. aka hay la.giD apaT TED caTom hermED kaTe Disom DaMan re menag akaD eya|  ratpat ka.mi ar daNtmot ketej, jozog lekan ba.huy la.kTig kana|

(2) tata bajar meMheND ka.rgaz re ka.mi kan murmu hoz| peya uTa.r juwa.n corok, kika.M, esel, marsal ol pazhaw akaD kuzi GiDXRa. Tay menag kowa| Disom peza kowag koyog DAram re menaya|

(3)  bale ma.y la.giD Disom peza baf Te ayO baba a.di muhim re menag akaD kina| jiwiD jibon renag pap ha.rsuz la.giD Disom peza kowag Ta:gi re menag kina|

(4) jaNga Takoy sila.y ka.mire pa.rukiya. saNge hembrom kuzi| Disom peza DARAm DAG koyog hor re eNgaT apaT menag kina|

(5) ma.rdi kisa.M Dara hara caTom ozag gomheM umul re hara akan eNgaT apaTij saDER Dula.z biti|  ra.hi ca.wda.l Duwa.r bapla Te biDa.y e la.giD apaTAG kukmu|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

guru gomke pat cela hag Dupzub

gHatsila., jHarkaNd, 25/04/2009 :- pat cela Do a.jij guru tHen kHon napay napay ka.mi re lagaw ganog lekan birDa. ko ceD kaTe hijug kan Din REDoy pat celag_a| nofka ge miDtaf pat cela niT DHa.bij ajag meMheD Ti jaNga napay ge menag Taya|  uni Do aboyij ol guru gomkeyij pat cela gey TaheN kana| uni gomke Do a.di kom hoz geko baday akaD eya| uni Doy huyug kana pace beNgol ponoT reyag boyDo a.Tu rinij gunman gomke ma.n siNgxra.y tudu| nuy gomke Do niya. parom calaw en 24/04/2009 hilog gHatsila. aseka a.ma.liya. re guru gomke tHen kHon ceD akaD boNga bOrO, lakcar sereq renag ra.z raha  eman nahag koza kuzi ko la.yaD koway| boNga bOrO savTE hijug kan Din re oka lekaTe abowag DHorom, a.rica.li baqcaw Doho kaTe jugx jugx nova DHa.RTi TAheNn DHa.bij hesej sekej ra.ska. rebon TAheNna ona korenag DHa.z suTur kohoNy la.y ceNgHa leD kowa| ma.n siNgxra.y gomke yag la.y lekaTe guru ToNge reyag kaTHa ko una.g sorosa miD bar Din re la.y lekHan una.g sozom baf atkarog_a| osar ar ga.hir sa.hiNj baday la.giD Te kHan nofka ge arhoN Dupuzub Doho kaTe guru gomkeyag a.di a.di DAm anag boNga bOrO manTAR koq la.y apeya menTEy men keg_a|

pizha. kata seNDXRA

ba:ki, bisuy, bHoNjx, 25/04/2009 :- jaw serma lekage nes hoN bisuy piz re menag ba:ki a.Tu reyag eyay movja hoTE Te DArakan ma.hiT 31/05/2009 hilog pizha. kata buru re seNDXRA gira. akana|

       neNda akan Din re seTAG kHon ge pizha. kata buru aze re a.di gan savTa ka.mi hora Doho akana| sanam ko ra.ska. oco la.giD kumut pahata kHon savTa reyag ru orof bajx bajxna hepraw Doho akana| nova hepraw muDX re menag_a kazha tamak guda.w hepraw ar savTa ru orof siNgxra.y hepraw| nova gira. akan seNDXRA re ra.ska. seleD seleDog la.giD sanam paza kHon hajar hajar Disuwa. Tumba. DAG, guNgu cHupi anTe seter seleD TaheNn menTe kumut pahata kHon nevTa ko barTe akag_a|

campa gaz re peza Domel

campa gaz, ra.wlkela, udisa, 27/04/2009 :- calawen siNge mahaN 26/04/2009 hilog campa gaz a.Tu Do peza Te lale cape lena| ina. hilog Do TaheN kana campa gaz a.Tu rin koza kuzi, hazam budHi kowag a.di ra.ska. renag Din| nova hilog Do neNda kaTe ko tHa.wka. leg_a, niya. sur Din re nova a.Tu rin rusika koza kuzi hoTE Te enej sereq eman koTe sirpa. lekaTe a.gu len loboy ka.si, huDum bHeda, sim sa:di nevTa barTe len peza ko muDX re soze kaTe jom miD keD kowa| joTo hoz ra.ska. re TAheNn la.giD sapzaw TAheN kana miD qiDa. gayan hepraw akHza| hoz kowag pa.Tya.w menag_a nofka ge jom miD lekHan tola paza ar a.Tu Disim rin peza ko sav suluk sa.ga.y TAheNna| hijug kan serma hoN nofka ge bisTi kHon bisTi sirpa. amet kaTe sirpa. soze yako menTE juwa.n koza kuzi ko aNs ko Doho akag_a|

Disom re sukri a.cHim ajar

ra.wlkela, udisa, 30/04/2009 :- DHa.RTi re hoz ko ugHa.w ko reyag hana nawa ajar jHa.li adeD akana| Din ge nava nava ajar odokog kana| Tis hoN okoy hoN bafko baday leg_a| Tobe “sukri a.cHim” ajar Do hali ge baday qam akana| nova sukri a.cHim ajar Do miDtaf sukri kHon ar miDtaf tHen uca.zog_a, ar ona Do hoz tHen hoN capazog kana| nova ajar Te sukri ar hoz sanam ge bHara bHatog renag boro gota Disom rege ba.y ba.y Te capazog kana|

bHot emog re usa.D

ga.mbHa.riya. jHarkaNd, 24/05/2009 :- burudi poqcayoT renag punya. a.Tu rin hoz bHot emog kHon saha reko TaheN ena| burudi a.Tu hoz a.Tu re cas la.giD DAG, bijxli, sozok eman reyag subisTa emog re sorkar meD ja.piD akaD kHa.Tir ko usa.D akana ar bHot emog ko hirka. haD_a| nova punya. a.Tu hozag bHot emog hirka. jumiD Doho lekaTe bHot hilog soze benav ar ona jom kaTe ko dHere dHere lena|

baze umul gavTA hag seceD akHza

ajomgoNjx, beNgol, 30/04/2009 :- beNgol ponoT re menag AkaD a.Diba.si ko sorkarag seceD uTHna.w ka.mihora sonoT uyha.r, laTAR gaNTAk hoz tHen seter la.giD DARAkan ma.hiT 17/05/2009 KHon 19/05/2009 hilog ha.bij baze umul gavTa pahta kHon seceD akHza Du~Dela akana| nova seceD akHza re gavTa hag a.Diba.si uTHna.w ka.mi ceTAn re gavTA rin soheT ko TAla re kaTHa carca huyug_a|

buru peza saha ko la.giD sapzaw

ba.rpaDa, bHoNjx, udisa, 29/04/2009 :- calawen marc caNDo re 28 ma.hiT re huy len simzi paz hula.camka TAyom kHon ka.tij ka.tijag mesa kaTE gel gotaf kHon hoN  ba.zTi josipur THana re ARDAS sakam seter akana| nova qel kaTE udisa pulis e tHika. keDa ci simzipaz ura:t buru re buru peza kowag a.yDa.ri Dina.m Din bisTi iDig kana| niya. sur Din rege nova baboT Te miD akHza pulis opHisor ko muDX re huy lena| ona Dupuzub re buru peza saha ko la.giD ka.mihora ko ehoba| nova ka.mihora ehob lenkHan simzipaz ura:t buru salag a.sulog re jozaw menag 80 gotaf gan a.Tu ren hoz pHoz pakoz, sahan sakam, qele Dumur rasa, Da.TA.wni eman Tuma.l a.gu re etketoMe ar kuciT huy DAZEyag_a menTe ade pase rin somajx susa.riya. ar ga.hir uyha.ran gomke ko ko bHa.biTog kana|Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-30 April
2009
Vol -1
Issue -10

Copyrights(C) 2008-09, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.