disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 agost
2009
THok-01 gele-17
sahta 1

Dag ja.zi la.giD buru boNga tHen nehoNr

kiNDuwa., jHoradi, bHoNjx Disom, udisa, 07/08/2009 :- Dag ja.zi bafTe ca.si kowag cas ka.mi tHakeDog kana| ba.DX ba.yha.z sanam aNjeDog ehob akana| kadHan ka.mi ko a.wri cabag geya| nova okTo re cot caNDo arhoN Ta.huNy cot akan leka atkarog kana| rimil kaTe hoN DAG ja.zi reyag quTum ge ba.nug_a| rimil qelTe hoz ko koyog horkog kana DAG la.giD ikHa.n aNs ge baf purunog kana| ona kHa.Tir bafka buru sur a.Tu  menDo - kiNDuwa., TarMa, muhul pa.ni, maraf keNdom rin a.Tu hoz Te a.di pa.Tya.w menag bafka hazam tHen ko boNga bOrO lEg_a| bafka hazam Do jaw ge hoz ko nofkan DukH ar reNgej anat kore kHone owar a.gu akaD kowa| kaTHa re menag_a seDay hoz reNgej okTo re hOzO, THa.ri ba.ti hoN em gozoyeD ko TaheNj|

pulis ar mawbaDi Tapam re sanTaz ko haledale

lalgod, beNgol, 12/08/2009 :- mawbaDi ko oTa janTAn ko la.giD lalgod re seter akan pulis Do a.Tu hoz ko nahacareD kowa| mawbaDi quTum Te jahaNy geko qame kan unige ko sab iDiye kana ar ko DAleD kowa| ba.Dx ba.yha.z kudi ka.kuwa. aTe senog hoz, ba.DX ta:di re daNgxri, merom, bHidi gupi hoz okoy hoN bafko pucujeD kowa| joTo ge mawbaDi men kaTe ko DAl ToleD kowa| niT lalgod re pulis Do giDXRA. kowag skul ar aspaTAl kore ko dera akana| pulis giDXRa. kowag skul reko dera akan kHa.Tir giDXRA. kowag olog pozhon Do THukum akana| aspaTAl rehoN pulis ko dera akan kHa.Tir hoz aspaTAl senog hoNko boTorog kana| cekaTe pulisag meD TEma joToge ba.yri lekako qeleD kowa ar ko DAl ToleD kowa| pulis ko miDtaf perej hozmo Tirla. hoN laj reko THa.ya. leDEya arhoN onkage miD kuzi hoponag meD hoN ko Dal ka.MI akag_a| peya olog kuzi giDXRA. poTob kiriq menTe ko sen okTore unku hoNko sab iDi akaD kowa| baf gunha: hoz ko a.THa.wzi pulis nahacar renag jalam reko jHa.lig kana| hoz ozag kHon bahre Te bafko odok ke kana|

miD ma.ci migaNdo re sibu ar surojx

ra:ci, JHarkaNd, 14/08/2009 :- sibu soren ar surojx moNdol Do a.di mare jotaw kin TaheN kana| bana hoz mesa kaTe jHarkaNd la.zha.y Do a.di lapHaf Te kin suTug seter leD TaheNj| Tobe ceD ko kHa.Tir cof a.kinag jotaw potaw Topol na.Mi Do Topag len TaheNj| ona kHa.Tir surojx moNdol Do je. em. em. kHon ko odok gidi leDeya pun serma la.giD| Tobe niT ona maMafag a.pa.zis ar apraM Do caba ena| onaTe niT arhoN surojx Do je. em. em. reko aTAF Daram ruwa.z akaDEya| surojx moNdol mesa ruwa.z kaTe akowag pa.ti arhoN maMaf leka ketej ruwa.zog_a menTe sibu soren e meneD kana| calawen Din re pa.tiy mosra poDxro len kHa.Tir je. em. em. Do bHot okTo ha.ni nHa.y pa.ti sav e gavTAG kan TAheNj| ikHa.n niT Dohza Te pa.ti renag mare muTul gHunti hesel majx lekan Dozho gomke pa.ti rey seleD ruwa.zen Te je. em. em. pa.ti niT Do mone re a.di Dozhoy a.yka.weg_a| hijug kan Din re surojx moNdolag a.yur Te pa.ti suguz sa.hiNj lahanTi hor TEy Tazam keya menTe pa.ti rin hoz aNs ko Doho akag_a|

sa.DED kowa ko ol ciki maceT

ba.rpaDa, bHoNjx Disom, udisa, 14/08/2009 :- sorkar hoTE Te sikHya sohayok lekaTe a.cu akan ol ciki maceT kowag sa.Dx ka.mihora Do ehob akana| laha re miDsay maceT ko a.cu lena| nuku maceT ko ba.rpaDa si. ti. skul reko sa.DED kowa| THoka ke THoka nova sa.DX ka.mihora Do ca.lu akana| sa.DX Do miD hapTa Din huyug kana| bale haTAFan giDXRA. ko oka lekaTe olog alga ar usa.ra sa.hiNj lage ­TEko sab keya, ona renag sanam ka.yDa. ar DHa.z suTur ko la.y ceD ako kana| skul kore sanTAZi Te giDXRA. ko ceDog la.giD niT ha.bij Te sorkar hoTe Te punya. ol ciki poTob e cHapa parsal akag_a| sorkarag nova sa.DX ka.mihora ToNge lekaTe  rayrompur ar koroqjiya. pahta rin maceT koDo DARAkan 27/08/2009 hilog kHon sa.DX ko renaf ka.mihora Doho akana|

bapla Dosar ge giDXRA. apaT

gopi bolobxpur, beNgol, 13/08/2009 :- joza ga.diya. a.Tu rinij ma.n binoDX hembrom Do bapla Dosar hilog gey giDXRA. apaT ena| binoDX ba.bu Do gohazguda a.Tu rinij miS cHa.duy  kuzi ka.pu murmu sav moMe serma laha kHon sipibil sa.ga.y TEy Tol len TaheNj| sipibil renag kuza.y ba.y ba.y Te qel ehob lena| nova kaTHa binoDx ba.bu Teko ozag reko baday keD kHan horoboro etag re ba.hu panTe ko cHuta.w lena ar bapla iDi kaTe neda goNda hoN huy caba lena| nova kaTHa ka.pu ma.y e baday keD kHan sojHe nava ciya. ba.hu ozag sen kaTe bapla bHaNgaw la.giD e nehoNr lena| bapla bHaNgoz kaTHa binoDX bokoT e baday keD Te a.Tu ma.jHi tHen nova kaTHay soDor keg_a| ona Tayom ma.jHi bica.r e hoho keg_a| nova bica.r re ka.pu ma.y hoN seter kaTe aj ge bapla Doy bHaNgoz akaDa menTe reben lena| cekaTe binoDX salag Do caNDo sa.kHi kaTe kin bapla tHik akana laha rege| binoDx Teko ozag hozag ka.y mon kaTe boNga lekan napay cehra ba.hu kuzi damadul la.giD rika.leD baday kaTe kuzi ozag hoz ko eDXre lena ar ma.nha.ni lekaTe 4001 taka koza ozag hoz daNdom ko koy kED kowa| ona Tayom a.Tu ma.jHi, godeT, moMe hoz sanam ge ka.pu ma.yag kaTHa reko pa.Tya.w en Te binoDX ba.bu Teko ozag reko hawal leDeya|

       hahaza ge ina. Dosar hilog ge giDXRa. hoN Ta.kin e aMgo ena|

sapzeT aTre

hozmo menag bHur hoy hisiD Do bajaw aka TaheNn geya| hoy hisiD sav hozmo Tapam aka ge TaheNna| hozmo hoy hisiD e sahaw ke kHan napay re TaNgheNna| hoy hisiD hozmo baf e sahaw ke kHan ge a.di lekan ajar bemar sirja.wg_a| ajar bemar okTo na.ni re baf jaNge DARAm lekHan ge hozmowag  jiwiDog Do o_aNsog_a| ran murga.n ge hozmo Dug Doho aze Do ar ona hoN tHik okTo re| savTA hoN hoy hisiD bajaway kan geya| nova hoy hisiD sav nova savTa Tazam Te huyaka menaya| savTA hoN hana nHava ajar KHon jiTka.r kaTe laha seD TAZAm huyay kan geya| savTA rin sanam hoz ge ajag hozmo Do| savTa rin mimiD hoz Te a.di hoz ko ajar lenkHan savTA hoN malotog seD Te mohoNdag_a| Tobe jahaN renag bemar menag_aona renag ran hoN menag geya| Tobe ran Tapag hoN okTo ja.ni ge la.kTig kana| okTo parom kaTe Do ran Tapag hoN ka.mi rege baf lagawg_a| ba.yha.z aze bHaNgot Do eTohob rege eseD ganog_a| ban gada re aze eseD Do a.di muskil kaTHa kana|

       savTA napay Doho la.giD Do savTa renag napay kaTHa ko baf uku kaTe Disom hoz tHen capal iDi la.kTi| sanam hoz ge napay kaTHa Te um a.rubog la.kTi menag_a| Tobe napay kaTHa hoN hoz bujHa.w oco ko una.g Do baf alga ha| cika.Te niT etag savTa renag hoy ma hoz tHen ba.zTi bajawg kana| napay ka.mi reDo sa.ri ge hoz kowag la.kTi deher TAheNna Tobe Duk renaf kATHa nova ka.mi re hoz a.di kom ko qamog_a| napay ka.mi re saNge hoz ko seleD kog kHan niT ha.bij savTa nofka baf TaheN kog_a| ol ciki niT ha.bij hoN a.wri ko tHika.y geya abo savTa rin hoz hoN| ol Tol la.pa.y reyag anat Te DHorom reyag patHe bHuMujog ehob akana| savTa re napay ka.mi la.giD a.di gan gavTa menag rehoN anat Do menag geya| napay ka.mi la.giD gavTa ar hoz salagog renag la.kTi akana| DHorom gavTa, seceD gavTA, lakcar gavTa, enej gavTA sanam lekan gavTA bereD kaTE napayag Do hoz tHen pasnav iDi renag loza menag_a| ba.zijag jinis Do aj aj TEGe savTa Tala Te sozo hijug_a| ikHa.n napay jinis aj aj TEDo Tis hoN baf panavg_a| napay kaTHa apnar la.giD Do hoz a.di DHaw ko Doyog_a| onaTe saNge hoz Te, gavTA hoTe Te arbaf ekla TehoN napayag kaTHa hoz Tala Te pasnav Do ja.ruz kana| jahaN savTa re papasanav hoz ko Dozhowa ona savTA Do una.g ge ketej ar lahanTi hor Te Tazam keya|

Dinajx pur re a.Diba.si mahaN

gola ba.zi, Bengol, 09/08/2009 :- DukHin Dinajx pur renag Topon blok renag gola ba.zi re a.Diba.si mahaN a.di ra.ska. seleD manav ena| nova mahaN manav lekaTe punya. ciNdu enej gavTa ko muDX re ciNdu enej hepraw sapzaw lena| bejHa Tuq hepraw savTe kuzi kowag meD beD kaTe tukuj Dal hepraw hoN huy lena| metrik re olog kan laser haTafan kuzi giDXRa. ma.y sujoTa baske ar cHobina tudu Tikin Do poTon em kaTe ko sarhaw keD kina| nova miDun re maraf peza lekaTe manoTAn somojiT ray ar julu rohmon sorkar Tikin seter kaTe seterlan hoz kin ra.ska. oco leD kowa| TEheqag nova mahaN Do golaba.zi renag bir sohiDX siDu - ka.nhuN murmu smruTi mayDan re huy lena| BHaroT jakaT sanTAZi bHa.la.y ar lakcar semlED paha kHon nova mahaN manav Do sapzaw lena|

nesnal aseka hag miDun sapzaw

kolkaTa, 12/08/2009 :- beNgol, bihar, jHarkaNd, udisa, asam re menag aseka muDx re sa.ga.y jopozaw la.giD nesnal aseka Do Darakan 06/09/2009 hilog kolkaTa re miDun e sapzaw akaDa| nova miDun re sanam ponoT re menag aseka rin soheT ko seter kaTe nesnal aseka rin ka.miya. kumut ko bacHon kowa| joTo ponoT rin aseka hoz mesa kaTe benav akan nesnal aseka Do sanam ponoT aseka reyag uTna.w ka.mihora ko Tula. uma.M kaTe lahanTi renag Toze suTa.m TEy jozaw miD kowa|

kuna.mi karam boNga sa.T

kukundiya., kuzioMa, 05/08/2009 :- Teheq gomha parabx okTo re kuna.mi karam boNga bOrO perej uma.M huy ena| karam boNga perej uma.M savTE karam enej sereq hoN a.di ra.ska. ge huy lena| nova ra.si a.Tu renag nova karam boNga ar enej sereq qeqel la.giD hoz sur sa:giq a.Tu kHon bar hajar gan hoz ko seter lena| Teheqag nova enej sereq akHza juzha.w re a.Tu ma.jHi savTE ma.n ramesor besra, ba.nji murmu, coyTon besra Tekowag kurumutu a.di TED TAheN kana| nova a.Tu renag nova karam boNga ar karam enej sereq Do joTo serma ge nova mahaN rege huy a.gug kana|

aseka hag Tala serma pura.w miDun sapzaw

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 15/08/2009 :- udisa muMuT aseka rayrompur hoTE Te ajag Tala serma pura.w miDun iDi kaTe sajaw sapzaw re menaya| nova Tala serma miDun Do DARAkan 25/09/2009 ar 29/09/2009 hilog rayrompur renag aseka Dolan rege huyug_a menTe tHa.wka. akana| nova re ponoT ar Disom Dorbariya. ko nevTa renag bakHeMog kana| lakcar enej sereq ma nova miDun renag miD ray riT kana|

bajar ka.mi senog okTo hazag bocog

ba.rpaDa, udisa, 14/08/2009 :- duluf ga.di Te ka.mi Te snog kan okTo motor saykel sav tHopokor huy akana| tHopokor re duluf ga.di TEy senog kan hoz Do ona tHopokor jaga bHoNjx pur cHok regey bHarabHat ena| TAyom ba.rpaDa maraf aspaTAl Te post motom la.giD ko iDi leDeya| nuy hoz Do dumuriya. a.Tu rinij coron haNsDAG kanay menTe baday qam akana| coron Do nog_oy ha.li gey bapla len TaheNj|

jHarkaNd re karam boNga

lal pa.niya., lugu buru, jHarkaNd, 15/08/2009 :- jHarkaNd re karam boNga Darakan 31/08/2009 hilog sanam paza ge huyug_a| lugu buru gHanta ba.zi sur ko renag sanam a.Tu rege nova karam boNga Do a.di ra.ska. romoNjx Te manav reyag ray riT menag_a| corgav, murpa, keNDuwa, lal pa.niya. kusmuNda tola, jala tola, sozok tola, koca kulhi, tika. hara eman a.Tu re 31/08/2009 hilog karam ko biDa| ma.jHi, pa.rnik, nayke savTE a.Tu hoz Te karam boNga huyug_a| ona Tayom karam binTi, aDxroTiya. sereq, riNja. enej ko huyug_a| joTo ozag rege ona hilog Do pHoz pakoz, gHaNgxra pita. eman ko kuza.wa| Dosar hilog Do karam da.r DAg re a.Tu kaTe enej sereq reko DHura.wg_a|sira.m karam da.r kHon e cHuda.r ena

bodbil, kHiNjHir, udisa, 10/08/2009 :- jahaN Tina.g parabx puna.y menag_a, joTo ge a.di ra.ska. seleD bo manaweg_a| menkHan “biDa.y” onkanag quTuman okTo kana jahaNy ge jahaN Tina.g napay ce suluk tHave senog kan rehoN miD gHa.zik la.giD mone Do himoq goroq goDog_a| niya. sur Din rege ma.n coNDXRo mohon ma.jHi gomke Do stet beNk op indiya kHon joda reyag beNk Te kin uca.z calaw ena| uniyag quTum Te miD biDa.y akHza bodbil reyag miD quTumanag “sira.m karam  gavTa” pahta kHon sapzaw lena| nova biDa.y akHza rege aj “sira.m sira.m savheND uTna.w gavTA” reyag hamal araM Do ma.n ma.nsiq soren gomke tHen e cal hoto kaD_a| ma.n coNDxro mohon gomke Do “sira.m karam savheND UTna.v gavTa” rinij miD muTul kHuNti gey TaheN kana| nova biDa.y ka.mi hora re a.di napay gozo ko em leDa ma.n ma.nsiq soren, ma.n suna.ram ma.rdi (suTreT), ma.n krisna murmu (o. em. si bodbil), ma.n cHotray ma.rdi, rajen ma.jHI (siniyor suporbHayjor mekanikal), coron ma.jHi (pHormen mekanikal), cHotray soren, binoDx ma.jHi, Dubxrajx tudu (saplay inspektor), ram coNDxro ma.rdi (el. ai. si., bodbil) ar savTe akowag gHaroNjx rin sanam ozag hoz savTE giDXRA. piDXRA. ko seter lena| ma.n coNDxro mohon ma.jHi gomke biDa.y akHza rey men keg_a ci “iq jodaq senog kan rehoN bodbil Do iqag onTor mone reyag miD kHuNDXzi re jagay amet akag_a|”

pun hoz Doko erez keDeya miD hoz Doy haboz ena

budHi paDa, kiNjHir, udisa, 09/08/2009 :- budHi paDA a.Tu sur re jemon dam dahe akana ci qiDa. Do kulhi kore Dazan ce kulhi piNda. kore Duzub Do ekal mana geya| oka leka a.yubog_a ce bafa onka ge joTo hoz siNga.z DAka jom baza kaTe ko bolo bayog kana boTor jala Te| nova a.Tu ade pase re miD eka cora DANTA ha.Tiy DaMan kana| nuyag haboz re okoy koko haboz akan kHan jibon suTug ruwa.z Do o-aNs geya| nuy kofka ha.Ti Do 09/08/2009 hilog qiDa. jomag eman panTE panTE Te budHi paDA a.Tu TEy seter lena ar sofkor soren Tekowag ozag kaNT ra.puD kaTEy bolo lena| sofkor hopon sura.y Do ja.piD akaD rege sab kaTEy lebeD keDeya ar aj misera ar bareya giDXRA. Doko pucuj ena| nova ogHoton Do seTAG simrag re huy  akana| nuy ha.Ti calawen TAyom sura.y Do a.di TED loho juri geko qam keDEya ar coNDon pur haspaTAl TEko iDi e kan okTe hor re ge jiwi ba.Ti TAy Do iMij ena| nuy ha.Ti Do poNgaposi ar koNtay a.Tu reyag rohoy hOzO koy lebeD lapa luNda. Tara keg_a| nova a.Tu ren hoz niT sorkar pahta kHon gozo qamog la.giD sorkar tHen ko arDASeg_a|

sara seNgel ceTan re a.Tu

kuju, ramgoz, jHarkaNd, 10/08/2009 :- ramgoz hajari bagx rajx dahar hor Tala re ramgoz kHon 15-20 kilo mitor sa:giq kuju sur re oT tatka ge dHa.wen Tayom miD kuq lekan ga.hir doBHag TEyar akana| ona totHa rin hoz ko bHa.biT leDa ci pacHe buru peza kowag ba.ruDx sadeyena| hudur bijxli leka sade savTe DHuNgiya. hoN heNDE rimil una.w keD leka odok lena| nova totHa kore Do oT BHiTRi re koyla ge menag akag_a| bHaroT kukif kol limited ren oT saMesiya. ko men lekaTe nova oT bHiTri re seNgel lagaw akana ar iMijog ge bay reben kana| oka okTo reco ona totHa la:Dubog_a baf rozogog kana|  nova tHav kHon sur re abo bir.DX reyag bareya a.Tu hesag gada ar baNDor cunuwa. menag_a| nova a.Tu rin hozag mone re nofka boTor niT tHave amet akaDa ci qiDa. ja.piD hoN baf ko ja.piD DAZEyag kana| pacHe oka hilog ako a.Tu Do nova DHa.rTi puri kHon metaw aD sa.ri uTa.rog_a| nofka haloT kHa.Tir sorkar pahta kHon a.Tu hoz saha ko horoboro re menaya|

udisa reyag ol ciki binid orjo parsal

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 10/08/2009 :- udisa aseka Ta.ri re huy paromen 2009 reyag siTuf kHep ol ciki binid orjo Do parsal akana| laTAR, ceTan ar TAnala canoc renag binid aseka hoTe Te laha Din re huy parom lena| ona renag orjo nes Do okTo ja.ni gey parsal lena|  nova binid ko ol leD sanam aceTiya. muDX kHon 1800 aceTiya. binid ko Don parom keg_a| sorkar sanTAZ pa.rsi hara buru la.giD kurumutuy cHuta.w akan beza re ol ciki aceTiya. kowag lekHa Dina.m Din ha.rsuzog kan kHa.Tir savheD DorDiya.ko ko uyha.r bHabxnag kana|

damdahe

* Disom re “sukri a.cHim” ajar moron renag jal ka.tHi jalam gota Disom e capaD ateD akag_a| nova ajar TE ka.hilog hoz koDo - kHug maDa, a.cHim, na.rzi pHula.w, meD kHon meD DAG jorog, hozmo re nase ruwa. rabaf hijug savTE Ti jaNga laNga a.yka.wa| hozmo re nofkan ajar ozof ko bujHa.w len kHan usa.ra sa.hiNj dakTor salag sa.ga.y Dohoy ge napay kana| nova ajar Do bemar akan hozag kHug a.cHim Te bes hoz tHen uca.zog_a| 

* sanTAZi savheD haTAW kaTe ai. e. es. lekan la.tu hepraw re seleDog kan heprahi ko la.giD kocif akHza ehob akana| ra.ska.g kan hoz ko nofkan Tak baf pucuj kaTe usa.ra sa.hiNj  propHesor ma.n la.kHa.y baske salag 09955131699 el Te ropoz pe|

* “Disom kHobor” sapzeT tHen bugi ba.zij bewra ar kHobor ko bHejay la.giD E-mail: sorendikumani@yahoo.com| Disom kHobor Internet rehoN pe qel DAZEyag_a ona renag buta. Do: www.wesanthals.tripod.com| Disom kHobor tHen taka ka.wdi bHeja la.giD A/c No. - 0796050105699, United Bank of India, Jhirpani Branch, Rorukela

  raybar

(1)  kisku kuzi iqjiniya.r olog sa.T kaTe miD a.pna.T kumpa.ni renag usul ma.ci ha.mbra.w akag_a| ayO baba Tikin kHon saha re boyha misiko ba.gi kaTE sa:giq mumba.y bajar re menaya| sa:giq Disom re jiri pa.ri baf Te mone mulin aTe Din e kHaNdaweg_a| 

(2)  mota sota, daNt mot gezDHa sa.hiNj hembrom koza| nava ge taka ba:Di a.ma.li rey kHoNja akana| eTohob Dorma taka Te baplag la.giD jiwi gaTEy panTE eD kowa| kuzi Do +2 gan e ol kag rehoNy reben geya|

(4) corok cika.M, usul marsal haNsDAG koza| taka ba:Di a.ma.li rey ka.mi kana sa:giq gujurat ponoT re| a.Tu Tay Do bHoNjx Disom renag rayrompur kHon josipur calag hor aze re| soner sa.T akaD kuzi ko jiwi juri la.giD e panTE eD kowa|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

bar gele giDXRA. apaT sav pe gele giDXRA. eNgaT a:gir

bisuy, bHoNjx Disom, udisa, 05/08/2009 :- a.Tu re joTo ozag hoz ge gomha parabx reyag sajaw sapzaw pitHa. leto kuza.w reko labaDHiya.w   lena| tola paza pitHa. leto jom la.giD uliDAg bHarazog savTE sibil so hoN pasnavg kan TAheNj| menkHan bareya giDXRA. apaT ramo murmu ar bisuy sur a.Tu sagxjuzi rinij miD peya giDXRA. eNgaT  cHiTa. (bayna quTum) Tikinag uyha.r TAheN kana bHegar leka| a.kinag uyha.r TAheN kana nava gHaroNjx Dohza Te benav a.ru la.giD| parabx hilog Do mone jiwi kin miD keD Te mare gHaroNjx renag DAya, Dula.z ar maya racag Topag kaTE a.Tu kHon miq qir pHarak lena tata bajar Te| pe mahaN TAyom ma.jHI ozag re Tiri purus lekaTE kin rakab hej ena| a.Tu moMe hoz ko kuli bujHa.w baza kaTe Tiril TARAb huy ena| ramo murmuyij buzki Do bursi seNgel ub aDE lekay bujHa.w keg_a ar seNgel susurbaf lekay eDxRE ena| miD gHa.zik Do gad gud kuNDa.w  huy ena aj hirom TED salag| a.Tu rin ma.jHi moMe hoz ko bujHa.w sumjHa.w baza kaTe mazaf era ge jaNga DAG kaTEy DARAm keD kina| nukin Tiri purus Do bana hoz ge bala saka akaD a.kin ar gozom koza kuzi hoN ko opel akana| onaTE sa.ri ge ba.hu javay Do bay bacHawa hazam budHI|

ciNdu enej hepraw

gohal kata, caNDuwa, bHoNjx, udisa, 15/08/2009 :- maraf bOrO caleNjx sild kap ciNdu enej hepraw huy ena| nova hepraw re quTuman ciNdu enej gavTa ko nevTa a.gu lena| nova hepraw renag bocog enej re sanrayij pHutbol tim ji. pi. cuha.t Do 1-0 gol Te ke. bi. ti. pHutbol tim hara kaTe eTohob sirpa.y amet ana| nova hepraw Do a.di kada bHeda huy lena| qeqel hoz ko nova enej qelTe ko bHa.zumbHag lena| Teheqag nova sirpa. capal akHza re nevTa peza lekaTe em. pi. manoTan lokHmoM tudu, ayar em. pi. manoTan suDa.m ma.rdi savTE moyurbHoNjx jilla. porisoDX manoTan anonDo coNDxro tudu, kuzioMa blok cayreT manoTAn Durga. coron ma.rdi, kevtoMi mare gram poqcayoT sorpoNc manoTan subas coNDXRo ma.jHi Teko seter kaTe ciNdu enej juzha.w ko ar qeqel hozag mone re ra.sk.a ko a.gu leg_a| nova hepraw enej Do 1991 sale kHon joTo serma ge huy a.gug kana|

baNkboM re paTa

moDHupur, bisuy, bHoNjx, udisa, 06/08/2009 :- niya. qel Tiyug Din ge gomha parabx seter len KHan gomha Dosar hilog hoN ra.ska. ra.ski a.Tu a.Tu re enej sereq Te akHza ko gHuz leD TAheNj| menkHan neTAR Do jav leka Do enej sereq ra.ska. koDo ma.lcHa. iDig kan leka a.yka.w goDog kana| nova ra.ska. ko perej ruwa.z la.giD baNkboM reyag paTA jaw serma leka ge nes hoN parabx Dosar hilog huy lena| ina. hilog seTAG kHon ge  baday qamog kan TAheNj baNkboM reyag paTa qeqel sa:giq sa:giq kore kHon ga.di motor anTe ade pase KHon giDXRA. piDXRA.  suTug kaTe ko seter lena baNkboM reyag dem aze TE| nofka gaDEl huy ena apaD kaTe qapam ruwa.z Do baf leka ge| ina. hilog Din beza Do ciNdu enej hepraw TAheN kana| nova ciNdu enej hepraw re 32 gotaf ciNdu enej gavTa seter ko TAheNya| bocog enej re puylu sirapHa. lekaTe amet keDA ko pa.rukiya. jHarkaNd nayar caNybasa ren koza ko ar Dosar sirpHa. leka Te amet keDA ko kaka pHutbol tim korkuciya.| TEsar sirpHa. Do kom qam keDA aNgar paDa pHutbol tim, puna.g sirpHa. Do ko amet keDa sagor sofgom pHut bol klabx ma.wbHaNdar jHarkaNd rin koza ko| nova sirpHa. cal akHza re ma.nan peza leaTE seter kin TAheN kana loha ka.ni gram poqcayoT rinij sorpoNc ma.n ram coNDXro hembrom ar pi. es. membor ma.nij sumiTRA murmu|

lokHmoM hembrom Do bila.T Disom e senog_a

bHubxnesor, udisa, 10/08/2009 :- jege sanam gavTA hoTE TE “hoy-hisiD” saTAm iDi kaTe miD galoc ka.mi hora Darakan 17/08/2009 kHon 23/08/2009 hilog ha.bij koqe koriya Disom renag rajx gaz siyol re Doho akana| nova galoc akHza re siqoT Disom pahta kHone bacHon akana udisa rajx gaz bubHubxnesor re menag kit olog asza rinij ira.l canoc re olog kan ma.n lokHmoM hembrom| lokHmoM hembrom Do nova “hoy-hisiD” ceTAn re miD ganaf ol hepraw re siqoT Disom rin sanam giDXRA. koy pa.du leD kowa ar jegeT rin bacHoniya. ko nuyag napay cehra ganaf e ol leD kHa.Tir a.di a.di ko sarhaw leDEya ar nova akHza re seleDog ko bacHaw keDEya| lokHmoM ba.bu nova aKHza rey jiTka.rog ma menTe Disom hozag a.sis aj salag menag_a menTe sanam Disom hoz savTE ja.Ti bira.DX hoz ko THumay kana|

maya na.Mi Topag ena

korondi, tata bajar, jHarkaNd, 11/07/2009 :- jom qu ar hoy hisiD napay TAheNn kHan miDtaf jiya.li a.di napay TE jiwiD e TAheN DAZEyag_a| menkHan ma.nmi jibon nofkan jibon kana jom qu hoy hisiD koy qam rehoN arhoN a.wzi la.kTiyan jinis menek Dula.z Dupula.z renag gabe sa.ga.y  bay qam lekHan miD gHa.zik hoN baqcawog Doy ka.rigHam goDog_ay| nova lekanag miD ogHoton huy ena pa.hil rajx a.ri rey hula. camka leD ma.n krisna ma.rdiyij cHutki era Tuluj| nuy Do aj TaheNn ozag re pa.si baber hotog  rey arawan Te Dafka DaMaf e goj akan ko qel qam keDeya| hazag huzug kaTHa aNjomog kana celen nuy Do jiwi jiTa. hag Dula.z ko capo juzu keDE TE mone jiwi re ka.hiNs renag bursi seNgel DHa.ga.w rakab enTe nofkan ba.zij dahar TEDoy TAZAm keg_a| mone jiwi Tay una.g ba.zij lo Toroj enTe ajag mayam ha.tiq saDER sona bareya giDXRA.  Tay Do nova DHuzi DHa.rTi TAla rey tuwa.r oto kaD kina| ayO Te tuwa.ren nukin giDXRA. hag hara buru la.giD Tara kecag menay baba krisna ma.rdiyag Taren hamal akana|Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15 August
2009
Vol -1
Issue -17

Copyrights(C) 2008-09, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.