disom_header
Ra.wlkela
16 kHon 31 agost
2009
THok-01 gele-18
sahta 1

hasa kHa.Tir mapag gopoj

jama, dumka., jHarkaNd, 22/08/2009 :- jama blok renag kHijuriya. a.Tu re lubin tuduwag 40 bigHa. hasa miDtaf ba.fga.li cakraw kaTe haTAw sana leDeya| ona kHa.Tir kot kucri re mokorDoma ca.lu akana| kot renag aNDe lekaTe okoy hoN ona hasa baf abaDx renag kaTHa mokorDoma a.wri cabag bHUr| Tobe uni ba.fga.li Do sur ren pulis ko taka Tapag kaTe ona hasa re cas la.giD nahel e aMgo leg_a| ona baday kaTe lubin tudu Do ako a.Tu rin hoz savTe jotaw ko iDi kaTe magnay sen lena| Tobe unku ko boTor oco la.giD uni ba.fga.li mohajon Tarwaze aTEy TaMag len TaheNj| onka ropoz baza Tege lubin tudu jotaw Do bohog rey mag ocoyena|

      nova mag kHa.Tir lubin tudu Teko a.Tu ko sen ruwa.z ena ar sanam a.Tu hoz ra.gi kaTe ag_sar anTE ko hej lena| ra.gi hoz sanam sar ko Teraf keg_a ar oNde ge unkin ba.fga.li apa hopon ko Tuq goj keD kina| niT ona jaga re pulis ko eseD akag_a| ra.gi lolo banar pahta ge hurum hurumog kana|

pulis nirmaya sirga.D gavTA hag akot

lalgod, beNgol, 18/08/2009 :- lalgod re buru peze / mawbaDi ko sasab hej akan pulis ko mawbaDi baf sab kaTe saDa siDHa. soroz baf gunha: akaD a.Tu hoz ko sabeD kowa| bin gunha: kaTe a.Tu hoz pulisag harkeT ar kocloNd ko bHuNja.weg_a| pulis ko aspaTAl ar giDXRA. kowag olog skul kore ko dera basa akan kHa.Tir bafDo ruwa. rabafog kan hoz aspaTal Te ko sen DAZEyag kana ci olog giDXRA. skul ko bHeja DAZEyako kana| aspaTAl Te ruwa.g hoz hoN ran a.gu senog ko boTorog kana| ruwa.g hoz hoN pulisag meD re mawbaDi menTe hiDij hej ako kanTe unku hoNko sab DohoyeD kowa| skul giDXRA. ma jiliq cHuti ko qam juT akag_a| sorkar a.di lage pulis skul ar aspaTAl kHone saha koma, sab akan begunha: hoz lage pulis ozag kHon raza Dug koma nofkan arDas ko iDi kaTe “pulis nirmaya sirga.D gavTa” Do meDxnipur, puruliya. ar bafkuza jila. akot e hoho akag_a| nova akot kHa.Tir Dina.m ge Dokan bajar savTe ga.di motor renag caka TiNgu ha.piD rofge TAheN akana| Tobe Teheq Tarasiq 4 tazaf kHon 6 tazaf ha.bij Do Dokan bajar ko sirga.D gavTAy jHij ocowaD ko TAheNj|

borhaga.zi re sanTAZi TE  em. e. jHij sa.gun

borha ga.zi, bafkuza, beNgol, 26/08/2009 :- borDHoman renag barya maraf birDa.gaz re sanTAZi Te em. e. pazhaw TEheq kHon ehob ena| Teheq el. ar. em. es. unusul biDyaloy jambuni, borha ga.zi re em. e. pazhaw jHij udHa.w sar sa.gun ena| Teheqag nova jHij sa.gun akHza re pucHim bafla aseka rin maMTe suTreT manoTAn DukHiram haNsDa, orun murmu savTE borDHoman jegeTa.ri birDa.gaz rin ga.kHuz ko hej seter lena| nova sanTAZi pazhaw jHij sa.gunen kHa.Tir sanTAZ ko a.di ra.ska. ko atkar akag_a| ona kHa.Tir Teheqag Din Do ohoge hiziq kog_a ona lekaTe Teheq a.di gan enej rusika gavTa ko hoN ra.ska. Te enej ko soDor leg_a| enej sereq rusika koDo - Dolpa enej, mohon pur rin rusika hoTe Te, saDom enej - muni pur, lagxMe enej - loha madya a.Tu rin hoTe Te, hulga.riya. enej - la.wpaza kHaNDa ra.ni a.Tu rin, a.Diba.si enej - sagen rakab klabx hoTe Te, karam, DasaNy DHoNgez enej - gaz pahaz a.Tu rin rusika hoTe Te, DasaNy enej, daNgor sa.y a.Diba.si gavTA hoTE Te, DasaNy enej - amDa.ni sagen sakam klabx hoTe Te, DasaNy enej - bagxjoda sisirja.li clabx rin rusika hoTe Te, danta, karam enej - eKHopal a.Diba.si clabx hoTe Te, baha enej - ba.ri kHul enej Do hoTe Te uDug soDor lena| baha enej - muNda cHoNda a.Tu hoz hoTe Te, baha enej - jibon pur a.Diba.s enej Dol hoTe Te, baha enej - pHulhuri rin a.Tu hoz hoTe Te, jHumur enej - sunil mahTowag a.yur Te, jHumur enej - siTol coNDro mahTo wag a.yur Te, ekok soNgil enej - soroT kiskuwag a.yur Te uDug soDor lena| nofka ge puruliya. renag manbHum maraf birDa. gaz rehoN sanTAZi em. e. pazhaw jHij ena| noNde hoN onkage a.di ra.ska. romojx Te nova mahaN ko aTAF Daram akag_a|

aseka hag biDya sagor jegeTa.ri birDa. gaz jarpa

meDnipur, beNgol, 28/08/2009 :- biDya sagor jegeTa.ri birDa. gaz re sanTAZi Te olog sar sa.gun akana| ikHa.n horop Do bafla koTe hoN ganog kan ge TAheNj| Tobe sanTAZi pazhawg kHan ol ciki TEGE olog Do huyug ma menTe beNgol aseka hoTe TE Teheq biDya sagor jegeTa.ri birDa. gaz Doy jarpa akag_a| miDtaf pa.rsi Do miDtaf ciki TEge ko ol ma menTe asekay reMha akag_a| birDa.gaz jarpa la.giD beNgol ponoT renag sanam totHa kore kHon hoz bunum upi leka ko relaw hej lena|

bHaroT sorkar hoTe Te sanTAzi horop ha.tiq

nava Dilli, 28/08/2009 :- siqoT Disom re aNgoc akan 22 gotaf pa.rsi jekHa sorkar hoTe Te komputer Te olog la.giD horop e benav akag_a| sorkarag inpHormeson ar teknoloji uTHna.w gavTa pahta kHon nova horop Do benav akana| DARAkan 08/09/2009 hilog sanTAZi, sinDHi, eman pa.rsi ko jekHa benav akan horop Doy ha.tiqa| sanTAZi jekHa Do “ol ciki” ar “Debx nagxri” Te horop ko benav akag_a| nova horop ina. hilog sanam Disom hoz tHen pasnav la.giD keNDxro sahiTyo ekademi konbHenor manoTan joDumoMi besra ko cal aya| calawen pHebruwari caNDo re etag pa.rsi renag horop Doko ha.tiq ehob leg_a| nova horop Tege sorkar hijug kan Din kore pa.rsi uTHna.w la.giD poTob, paTHam koy cHapa parsala|

sapzeT aTre

a.Diba.si kowag unurum baqcaw la.giD jHarkaNd Do benav akana| a.di gan ar a.di Din hul keD Tayom qam akan jHarkaNd ponoT a.Diba.si kowag pa.rsi ar lakcar unurum aDog kan boTor Te nova ponoT Do kHojog kan TaheNj| joTo geko boTor lena palen a.Diba.si Doko muca.Dog_a, a.Diba.si ko la.giD a.Diba.si ponoT baf benav lekHan| ona kaTHa bHaroT sorkar hoN aNjom kaTEy kaTHa renag hamal e atkar keD Te bihar ponoT kHon kecag ha.tiq TuD keDAy a.Diba.si ko la.giD a.Diba.si quTum Te jHarkaNd ponoT| jHarkaNd re TAheNn kan a.Diba.si ko sanam ge ra.ska. TEko Topayena bafma jHarkaNd benaven Te arDo lakcar, roz, pa.rsi savheD Tis hoN baf aDog menTe| huy DAZEyag_a jHarkaNd bahre menDo beNgol, udisa, asam re TaheNn kan jHarkaNdi a.Diba.si ko lakcar ar pa.rsi jiwiD Dohoy re pacHe ko kuciT emanog_a|  ikHa.n jHarkaNd hoz Do bafa onage hozag uyha.r ar pa.Tya.w hej lena|

       Tobe niT bo qela jHarkaNd benaven Tayom a.Diba.si kowag pa.rsi jogaw joTon renag niT ha.bij sorkar ceD ka.mihoray sab akag_a? bihar TaheNn johog hinDi rajx bHasa ar urDu Do Dosar rajx bHasa TaheN kana| niT jHarkaNd benav kaTe hoN ina.ge| urDu Do hola maDHer ge Tayom Te jHarkaNd renag Dosar rajx bHasa TEko seleD akag_a| sanTAZi ce  node TAheNn kan a.Diba.si kowag pa.rsi baqcawg kaTHa Do okoy neTa hoN baf ko uyha.r leg_a| jahaN men kaTe noNden ko a.Diba.si jHarkaNd la.dHa.y re ko salag leD kowa| pa.rsi, lakcar, bacaw kaTe unurum baqcaw la.giD jHarkaNd la.dHay Te Tiya.g iDi leD hoz kowag kaTHa niT joTo neTa ko hiziq caba akag_a| niT ha.bij jHarkaNd ponoT ja.g~ri re etag hoz ma baf abo a.Diba.si neTA ge muMuT tHav re ca.pu Tuluj hoN a.ri kaTHa roz la.giD moca kHon roz a.wri odokog_a| a.Diba.si la.giD qam akan nova ponoT re a.Diba.si bHasa ge a.wri rajx bHasag_a| a.Diba.si ko akowag jaga rege ma.n bako qameD kana| osol kaTHa joTo neTa ko hiziq keg_a| noNden ko hoz Do maMaf jaha Leka niT hoiN onka ge| pa.rsi baqcaw, lakcar baqcaw kaTe unurum baqcaw la.giD nova ponoT la.dHa.y re em akaD, jiwi alay akaD, jihol kHuNDxzi re Din kHaNdaw akaD kukmu Do hape onka rege menag_a| a.Diba.si kowag pa.rsi baqcaw la.giD maMaf jahaN Tina.g ka.mi akana niT hoN ina.g geya| jHarkaNd benav kore pa.rsi Tuluj sorkarag ka.mi Do ina.g ge qelog kana| niT hoN a.di gan neTA ko meneD kana bafma DAray DHaw DAZE len kHan ako ko kukmu laD lekan jHarkaNd ko benava| qel ge neTA ko oka leka ko kukmu lag_a Daray DHawag bHot Tayom badayog_a| Tina.g Din enaf hape noNden ko hozag meD DAG jorog ha.piDog_a| abo hoN hape Tina.g Din bo helkom kog_a abowag hok kaTHa seDAyag akowag kaTHa ge Tis bo siDi ko? Tis bo uyha.rako? bin pa.rsi Te jiwiD kaTe hape Tina.g Din a.Diba.si ko unurum bo Doho ke kana|

da.hMi iDi kaTe kaTHa lewdHa

habxza, kolkaTa, 26/08/2009 :- habxza re menag soroT soDon re da.n iDi kaTe miD galoc akHza huy lena| savTa re da.hMi quTum Te a.di gan kuzi budHi ko gojeD kowa| da.n quTum Te goj gopoj tHakeD Daram la.giD pucHim bafla mohiza komison pahta kHon nova galoc Do hoho lena| nova galoc re beNgol renag lahanTi gavTA menDo - ma.jHi madwa, aseka, onoliya. gavTA, puruliya. savheD savTA eman gavTa ko nevTa lena| muruk Te arbaf hasa laloc koTe hoN da.n quTum Te gopoj ko huyug kana menTe hoz ko men leg_a|

beNgol re sanTAzi maceT a.cu la.giD sorkarag damdahe

lolkaTa, 30/08/2009 :- beNgol ponoT re sanTAZi savheD uTHna.w re sorkar seTAg a.yub e kurumutu akana| laTar canoc kHon ceD lekare giDXRA. ko sanTAZi Teko olog_a ar ol ceD ako la.giD maceT ko a.cu sorkar pahta kHon sarhawan ka.mihora ehob akana| beNgol renag sanam paza skul rege sanTAZi pazhaw ehobog_a| ona la.giD maceT ko a.cu kowa menTe sorkar kaTHay damdahe akag_a| pucHim meDinipur re 100 gotaf, bafkuza re 149 gotaf, borDHoman re 63 gotaf, puruliya. re 58 gotaf, uTor Dinajx pur re 18 gotaf ar noDiya re 5 gotaf maceT ko aucug_a| sanam Te 411 gotaf maceT giDXRA. skul re pazhaw jekHa ko a.cu ko la.giD| maceT ka.mi Toraw DAZEyag lekan hoz usa.ra penerej sakam perej kaTe juzu ha.r la.giD rika.y ma|

sanam sanTAZ maceT ar pa.rsi lekHa siD aceTiya. kowag Dupuzub

ba.rpaDa, bHoNjx Disom, udisa, 30/08/2009 :- Teheq kumar klabx re sanTAZi pa.rsi lekHasiD aceTiya. ar sanam sanTAZ maceT madwa ko muDX re miD Dupuzub huy lena| hok haTAW la.giD sorkar Tuluj TupuD la.giD ko sapzawg kana| laha re a.cu akan sanTAZi maceT ko “sanTAZi mobilayjor” lekaTe ko a.cu akana ar miD hajar taka sumuf kuza.y ko emako kana| Tobe “sanTAZi mobila.yjor” baf kaTe “sanTAZi pa.rsi maceT” ko qumog ma menTe ako ko kHojog kana| ona savTe ako lekage ko ka.mi kan “sikHya sohayok” koDo 4000 taka ko kuza.yog kan biDa.l ako Do 1000 taka Teko em ezeyeD kowa| onaTe ako hoN 4000 taka geko kuza.yog ma menTe kaTHa rakab TEheqag Dupuzub reko tHa.wka. akag_a| sorkarag lekHa jokHa lekaTe 20 hoz ko saNge sanTAZ TAheNn skul re sanTAZi Te pazhaw huyug menTe men lena| Tobe ona niT ha.bij baf gele bili akana| sorkar ajag kaTHa aj gey pura.w ma, eTohob kHon muca.D DHa.rij sanTAZi TE pazhawg ma, ma.jHi nayke, pargana sorkar ko ka.mi gozoye kan kHa.Tir ko sorkar kuza.y e sof ako ma menTe TEheqag Dupuzub re nofkan Daman kaTHa ko sar keg_a| Dupuzub re ma.n lomboDor soren, soqjoy hembrom, suna.ram haNsDAg, gularam murmu, sura.y hembrom eman seleD ko TaheN kana|

olog kuzi giDxra. ko Tuluj nahacar

iDor, borhompur, beNgol, 26/08/2009 :- mursiDabaDx jila. nobogram blok re menag iDor kuzi hayi skul re olog kan kuzi giDXra. ko Tuluj nahacar huy akana| a.Diba.si kuzi hostel re TAheNn kan moMe gotaf sisu kuzi giDXRA. Do unku urcHiT ar ka.y monan hozag ba.zij hirka. ka.rDa.ni Teko lohojuri lena| ona hilog Tina.g gan ba.zij monan hoz co meD aha heNDe lugxzi TE topar kaTe  kuzi hostel Teko bolo lena| heNDe hoz qel Te giDXRA. ko boTor lena ar ko kekelseD lena| ona TAla re ceD ceka akana baf baday akana| Tobe miD kuzi giDXRA. ma.y proTima baske Doy goj akana| punya. kuzi giDXRA. Do oceT akanTE aspaTAl Teko iDi akaD kowa| nuku kuzi giDXRA. ceTan re ba.zij nahacar huy akana menTe hoz ko hiDijog kana| ona kHa.Tir hozag ra.gi a.di sokTo raNgaw akana ar unku ba.zij uyha.ran hoz seNDXRA qaqam re menag kowa|ciNdu enej hepraw

kewtu mari, udisa, 22/08/2009 :- noNde 23 nag ciNdu enej hepraw huy parom ena| hola kHon ehob lan ciNdu enej hepraw re 32 gotaf ciNdu enej gavTa ko seleD lena| hepraw re eTohob sirpa. “skay bard spotif klabx, dakoy ar Dosar sirpa. Do birdi pHutbol klabx, Tesar sirpa. Do katsirsi ar puna.g sirpa. Do norisoz pHutbol tim (pucHim bafgxla) ko amet keg_a| nova hepraw renag sirpa. capal akHza re maraf peza lekaTe lokHmoM tudu (em. pi), ma.nan peza lekaTe ramesor ma.rdi, lal mohon murmu, sures coNDXro baske eman seter ko TaheN kana| manoTan em. pi gomke kewtuMi ma.ri a.Tu hoz miD klabx Dolan e benav akowa savTE poTob muruy ar komputor e emako renag araM aj TEGE Disom hoz samaf rey gog keg_a|

korondi RE “ASRA ar ASZA”

Korondi  tata bajar,  jHarkaNd 23/08/2009 :- pa.hil Do bin ol pazhaw kaTe hoN  aj aj Tege  sosnog Do hara buru lena| menkHan niT lekan okTo re bin ol pazhaw kaTe  etag hoz ko leka  lapHaf  seD lahag Do  baf ganog lekan kaTHa kana| neTar jugx renag olog pazhaw  kuci umer kore kHon ge bam  hewa  len kHan  pakoz umer  re  eTohob kHon ura.l kaTe pazhaw re cHuta.w  len  rehoN orjo Do capo juzug geya| nova  ko karon iDi kaTE giDxra.  hudiq kHon ge olog pazhaw Do  kuru mutu huyug_a| tata bajar  sur re niT qelog kana ci gHAroNjX   la.giD ka.wdi kuza.w bana hoz ayO baba nalha Tuma.l calag huy a.kin kana| bana hoz nalha kin  senog re giDxra. okoy tHen e TaheNna ar oka  lekaTey pazhawg_a onage maraf etketoMe lekaTe atMeg kan TaheNj| menKHan korondi reyag miD lazawan gavTa “poNdiT rogHu naTH murmu memoriyal trost” pahta kHon nofkanag miD “asra ar asza” giDxra.  lagiD Teko Teyar keDA| jahaN re giDxra. aj kusi aj lekan jotaw sav  potaw KATE A.YUB DHA.BIJ TAheN kaTE asza ren Dula.ziya. ka.miya. ko tHen e ceDAy ol pazhaw savTe samtaw sa.hiNj Tahen la.giD DHa.z suTur| nofka nag a.di lapHAf uyha.r kaTe ka.miya. kumut  soheT ko hoTe Te 23/08/2009 siNge maha hilog nevTA len peza ar Disom hoz  muDx re jHij sa.gun lena nova “asra ar asza”| nova sa.gun Din re ma.nan peza leka Te “niw ispaT mel rinij sira. sapzeT ma.n BHi. en. es. nirojx ar ma.n si. ar. ma.jHi (trosti soheT), propHesor Digambor haNsDAg (trosti soheT) savTE ade pase ren ma.nan gomke ko| ma.n Digambor haNDAg gomkey men keDa ci niTAG okTo re nowa ade pase ren koza kuzi okoy hoN bin  ol pazhaw kaTe aloko TaheNn ma menTe| nowa “asra ar asza”  Dina.m Din ka.mi kaTe nalha a.sulog kan hoz ko ren  giDxra. bakHra Do a.di napay tHav  kana| nova asra ar asza reyag  sa.ri sonoT ka.mi renag orjo okoy ko Tina.g huNda. juzu bo ha.r jof DAZEyag_a ona Do okTo gey la.ya|

nalko nogor nava ka.miya. kumut

nalko nogor, udisa, 30/08/2009 :- jahaNy gavTa ona gavTa rin soheT ko ka.mi reyag Daw Tina.g  e emakowa ona gavTa reyag  savTa Do lahanTi renag muka.m Do a.di suguz TEy hasol keya| onka ge nalko nogor reyag miD gavTa “nalko kHerwaz uTna.w gavTa” Do a.di rihit sa.hiNj lahag hor rey mohoNda akana| nova gavTa rin mare ka.miya. kumut kowag ka.mi meyaD pura.w ena| gavTA renag lahanTi ka.mi ko rihit sa.hiNj susa.r marsal dahar Te suTug iDi la.giD nava Te 2009 - 2011 DHa.bij la.giD ka.miya. kumut bacHon huy ena| bacHon Do 20/08/2009 hilog huy lena ar bacHon re jiTka.r len gomke koDo 27/08/2009 hilog kirya. kosoD ko haTAW keg_a| nova gavTa reyag hamal bHa.ruwa. ko gog ana - dr. propHulo kumar ma.jHi, dr. kuzragini murmu, ma.n kirTibas soren, ma.n bHa.Duram soren, ma.n oBHiram haNsDAg, ma.n orjun besra, ma.n suna.ram haNsDAg, ma.n sorup kumar baske, ma.n Debxrajx tudu, ma.n DHononjoy ma.jHI| gavTa rinij ma.JHi baba lekaTe ma.n monmoTH ma.rdi, pa.rnik lekaTe ma.n DHano tudu ar babu ram murmu, jogx ma.jHi lekaTe ma.n raysen ma.jHi ar ma.n mohon ma.jHi|

sanTAZi ejukeson kawunsilag orjo parsal

tata bajar, jHarkaNd, 28/08/2009 :- ol indiya sanTazi ejukeson kawunsil hoTe TE huy len binid orjo Do parsal soDor ena|  gota  siqoT Disom kHon pe-hajar kHon ba.zTi aceTiya.  binid ko ol leDA| ceTAn canoc jekHa huy len nova binid re eTohob tHAv e amet akaDA  ma.n DosroTH tudu (sobornakHA hay skul), bafkuda,  Dosar tHAv e amet akaDa buDxni sif (san kerko hay skul) moyurbHoNjx, udisa, Tesar tHAv e amet akaDA soroT coNDro mahaTo, potom DAg, JHarkaNd| onka ge +2 jekHa huy len binid re eTohob tHav e amet akaDA ma.ni basonTi haNsDAg  (intar kolejx mosabuni), Dosar tHav e amet akaDa ra.ni baza hembrom, PURULIYA, ar Tesar tHav e amet akaDa mohon murmu, mosabuni|

damdahe

 

* ma.n suna. ram sorenag sapzaw Te parsal ena “guru azaf”| gabe anag ka.hni, sozom anag sereq ar savTA re utub rakab kan nava nava etketoMe ko tade gidi kag reyag DHa.z suTur eman nova paTHam re a.di rila.malay cHapa SoDor akag_a| paTHam qamog renag buta. Do paparseleD, suna. ram soren, cok suziya. poDa, bHoNjx Disom, udisa|

* “Disom kHobor” sapzeT tHen bugi ba.zij bewra ar kHobor ko bHejay la.giD E-mail : sorendikumani@yahoo.com| Disom kHobor Internet rehoN pe qel DAZEyag_a ona renag buta. Do : wesanthals.tripod.com| Disom kHobor tHen taka ka.wdi bHeja la.giD A/c No. - 0796050105699, United Bank of India, Jhirpani Branch, Rorukela

raybar

(1)  kisku kuzi iqjiniya.r olog sa.T kaTe miD a.pna.T kumpa.ni renag usul ma.ci ha.mbra.w akag_a| ayO baba Tikin kHon saha re boyha misiko ba.gi kaTE sa:giq mumba.y bajar re menaya| sa:giq Disom re jiri pa.ri baf Te mone mulin aTe Din e kHaNdaweg_a| 

(2)  mota sota, daNt mot gezDHa sa.hiNj hembrom koza| nava ge taka ba:Di a.ma.li rey kHoNja akana| eTohob Dorma taka Te baplag la.giD jiwi gaTEy panTE eD kowa| kuzi Do +2 gan e ol kag rehoNy reben geya|

(4) corok cika.M, usul marsal haNsDAG koza| taka ba:Di a.ma.li rey ka.mi kana sa:giq gujurat ponoT re| a.Tu Tay Do bHoNjx Disom renag rayrompur kHon josipur calag hor aze re| soner sa.T akaD kuzi ko jiwi juri la.giD e panTE eD kowa|

 
ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

ol jHarkaNd aseka hag miDun

ba.liya. pur, jHarkaNd, 30/08/2009 :- ol jHarkaNd aseka hag serma kiya. miDun Darakan 11/10/2009 hilog ba.liya. pur hay skul goda re huyug_a| nova miDun re savTA renag lahanTi ka.mihora ko Tula. uma.M kaTe bugi ba.zijag ko sala odoka savTe jHarkaNd ponoT niT DHa.rij ol ciki cHaraw pasnaw re etag ponoT kore kHon TAyom akana| oka leka re hijug kan Din re jHarkaNd ponoT re ol ciki hara buru huyug_a ona la.giD miD arDas sakam ponoT sorkar ko emaya|

Duwa.r ganade lebeD parom keD kHa.Tir aka celaf

kuzioMa, bHoNjx Disom, udisa, 25/08/2009 :- katrama suna. ga.diya. a.Tu rinij ma.n tHa.kur hembrom Do nalha Disom rey TaheNna| ozag re bay TaheNn kanTe aj ba.hu Do Duwa.r e lebeD parom akag_a|  ona kaTHa aj sa:giq Disom kHon hej TAyom ha.ni nHa:yag moca kHon e aNjom leD TAheNj| one baf ko mena “arej cal DAg Do reyaz geya ar la.y cal kaTHa Do ha.gsu geya|” onaTe aj ba.hu sav kin kHa.priya.w lena ar aj ba.hu TAyom ajag gunha: kaTHay heNsika.r lena| bafma ona a.Tu rinij miD da:guwa. koza tusa. haNsDAg sav ba.zij sa.ga.y e Doho akag_a menTe| nofkan ba.zij gHoton ajag ozag re ar aj ba.huy ura.l akaD kHa.Tir tHa.kur hembromag mone jiwi Do a.di TED ka.hiNs enTe bica.r e hoho leg_a| bica.r re aj ba.hu ar tusa. gunha: akaD kin reben ena| tHa.kur Do ona bica.r akHza rege aj ba.hu Doy ba.gi sa.ri keDeya menTey cHa.tya.r keD Te aj ba.hu Do sa.ri sarca niroz ba.hu kuzi kHone cHa.duy ena ar aka celaf lekay ba.dxra. ena menTE a.Tu hoz ray ko soDor keg_a| etag hozag eteD bazge Don parom kaTe baha bagan e uja.z keD kHa.Tir tusa. Do 45,000/- taka daNdom ko laDE aDeya| daNdom taka renag dHula. Dizmi a.di seMa kHa.Tir hala Dugog la.giD Dil Daze baf kuza.w lenTe ona hilog qiDa. GE etag hozag ba.dxra. aka celaf Do gohaz iDiyan Te a.Tu kHon e qir sa:giq ena|

buru peza hoTeTE bar Dinag akot

jHazgram, beNgol, 27/08/2009 :- nahaNg jugx re ponoT arbaf siqoT sorkarag luTur re TiNgiD arbaf Tawag Tarkog lekana akot DHa.z SuTur Dina.m Din nava nava nag ko odokeg_a| akowag arbaf gavTA renag arDAs sakam sorkar tHen arbaf Disom hoz samaf re soDor la.giD hor akot savTE Disom akot  Do joTo hozag hok ar ha.Tya.r lekaTe ko sab akag_a| nuy boNga 24 ar 25 Ta.rik hilog buru peza hoTe Te bar Dinag udisa, jHarkaNd, bihar, beNgol ponoT akot reyag rehMa TaheN kana| buru peza quTum Te kHa.y mukHa.y Te nova punya. ponoT rin pulis begunha: Disom hoz ko harkeTED kowa ar Disom hoz ceTan re buru peza quTum nana huna.r nahar ko ja.riyeg_a ar buru peza rin gaTE ko bin gunha: Te jihol renag quTa.T kHuNDxzi re ha.zi kaTe menag akaD gaTE ko raza Dug la.giD nova bar Dinag akot Do dake lena| buru peza kowag nova dake aNjom kaTe Tina.g gan tHav kore Do boTor TE Dokan bajar baf ko jHij leg_a| kiriburu, joda, bodbil eman meMheND DHiri kHaDan kohoN buru peza hag boTor Te kHaDan ka.mi THuka.m len TAheNj| nova akot reyag orsof Do ba.zTi kaTe beNgol ponoT reyag lalgod ila.ka re pazaw lena| ona totHa renag joTo Dokan bajar, ga.di motor, skul kolejx, ponoT ar Talma sorkarag a.ma.li savTE ka.wdi ba:Di a.ma.li kohoN kazamka:t siq rege TAheN kana| Dina.m Din nalha Tuma.l kaTe a.sulog hoz ko nova akot renag lolo ohojx reko haboz lenTe ako ozag renag culha. seNgel ge baf jul lena| Disom hozag nofka ba.zij haloT qel Te buru peza kowag mone jiwi a.ru pHerawen Te akot Do ba.rsiq rege ko muca.D leg_a|

jaher Dare re  tHer qur

caNDuwa, moyur bHoNjx, udisa, 17/08/2009 :- caNDuwa bajar japag lohaba.ziya. a.Tu renag jaher gaz re menag sarjom Dare re tHer qur akana| jaher re peya sarjom Dare sur sur TaheN kana| ona DAre rege tHer qur akana| jaher renag Dare re tHer qur akan Te a.Tu hozag mone re boTor ar hiDij bolo akana| bafDo boNga bOrO ko niroz ar napay sa.hiNj perej uma.M baf kHa.Tir nova Do jaher ayOwag cirga.l menTe ko uyha.reD kana| boNga ko rum dakaw kaTe boNga bOrOya menTe a.Tu hoz uyha.r re menag kowa|

sanTazi savheD carca

bafkuza, beNgol, 29/08/2009 :- keNDXRiyo sahiTyo ekademi Ta.ri re bafkuza bajar renag aTiTHi hotel re savhED carca huy parom ena| ETohob akHza Do “onoliya. qapam” raDa TAheN kana| nova RaDa re onoliya. ma.n syam coron tudu, sunil kumar baske, susil kumar ma.rdi, sonDip kumar hembrom, surenDro naTH hembrom eman ko seleD lena| akHza renag Dosar raDA Do “ohMe ar ka.hni” THuTi TAheN kana| ma.nan peza lekaTe ayar monTRi manoTan upen kisku seter e TaheN kana| sahiTyo ekademi pahta kHon ma.nij monjiT kowur bHatiya sa.kHi soBHa lekaTEy TaheN kana| akHza lazawna re manoTan joDumoMi besra jozaw e TAheN kana| “iqag jalana kHon” saTam ceTan re onoliya. ma.n mohaDEbx haNsDA kaTHay samaf leg_a| nova saTam reDo onoliya saroDa prosaDx kiskuwag jiyon ar onol ko Tuluj ahla arsal lena|

Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 August
2009
Vol -1
Issue -18

Copyrights(C) 2008-09, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.