disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 disembor
2009
THok-02 gele-01
sahta 1

seceD monTRi ar ol ciki hulga.riya.

bHubxnesor, udisa, 02/12/2009 :- paromen 20/11/2009 hilog kHon sanTAZi pazhaw kHa.Tir skul akot renag Taker Tarko sorkar tHen seter akana| ona skul akot renag Tela lekaTe udisa seceD monTRi pahta kHon skul agkot gavTa ko galoc la.giD e nevTA leD kowa|

       Teheqag galoc re sorkar pahta kHon seceD monTRi manoTan proTap jena savTE moyurbHoNjx, kiNjHIr, balesor rin gel-are gotaf em. el. e. ko seleD lena| sanTAZ pazhawg kHojog kan gavTa muDX re “udisa jakaT sanTAZ garjen gavTa”, “udisa jakaT pa.rsi lekHa siDX sanTAZi pa.tHuwa. gavTA”, “udisa jakaT ma.jHi madwa”, “udisa jakaT bin sorkari ol ciki maceT madwa”, “udisa jakaT sanTAZi midiyom pa.tHuwa. gavTa”, “udisa jakaT sanTAZi maceT madwa”, “BHaroT jakaT ol ciki pa.tHuwa. gavTa”, “udisa aseka”, “sanTAZ moha semleD”, “BHaroT jakaT sanTAZi onoliya. gavTa” eman gel gotaf gavTa galoc reko seleD lena| nova galoc re gotayen kaTHa koDo - “sanTAZ giDXRA. ko moMe canoc ha.bij sanTAZi pa.rsi ar ol ciki horop Te sanam saTam ko pazhaw keya”, “pe canog kHon udiya. ar iflis olog ko seMaya”, “Turuy canoc kHon Do udiya. Teko olog_a”, sanTAZi savheD Do joTo canoc rege metrik ha.bij ko pazhawg_a”, “sanTAZi ekademi bereD hoN sorkar e reben akana”| “hijug kan serma kHon ge are canoc kHon savheD Do ehobog_a”| “2011 sal re sanTAZi savheD iDi kaTe metrik binid giDXRA. ko ol keya”| “skul re sanTAZi maceT la.kTi ja.ni ko a.cug_a”| “sorkar ira.l canoc ha.bijag ol ciki poTob koDo polaTEy ha.tiqa menTey cHa.tya.r akag_a”|

       Teheqag nova galoc Tayom seleD len sanam hozag meD re ra.ska. renag jHolok qel qam lena| seleD lan gaVTA rin maMTe ko muDX re manoTan sura.y hembrom, lomboDor soren, salo murmu, caNDXRay haNsDAg, sofkor besra, suna.ram haNsDAG, ka.zuram murmu, TusilDar haNsDAG, joDumoMi besra eman ko TaheN kana| manoTAn em. el. e. ma.n ramcoNDXRo haNsDAg, syam corom haNsDAg, sanonDo ma.rdi, suborno nayok, sorojini hembrom savTe sanTAZi iqjiniya.r gavTA hag enem sarhaw anag TaheN kana|

BeNgol aseka ar robinDro bHaroTi jegeTa.ri birDa. gaz re solha galoc

kolkaTA, beNgol, 01/12/2009 :- kolkaTa renag robinDRo bHaroTi jegeTa.ri birDa. gaz rin ka.mi Toraw maceT ol ciki kin Dusa.weD TaheNj| ol ciki Dusa.w kaTe kagojx hoN kin pasnav leg_a| nukinag nofkan ka.mi Te raNgaw len aseka hoz Do robinDro bHaroTi ko jarpa renag ko tHa.wka. leDa ar unkin maceT kin ca.kri kHon ocog ko KHojx leg_a| Tobe birDA. gaz aseka hozag nova kaTHa baTAw kaTe Teheq e hohowaD ko TaheNj| aseka hag sanam reMha birDa.gaz e manav baTAW keg_a| reMha lekaTe unkin maceT Do ca.kri kHon ko ocog akaD kina| oNde ol ciki TEGE sanTAZi pazhaw Do huyug_a| jHIj akan empil ar siDX sakam pazhaw la.giD unibHarsiti grant comison renag neyam lekaTe maceT ko a.cu kowa| pazhaw hora (silabos) benav madwa re ol ciki baday akaD hoz ko seleDog eman reMha joTo birDa. gaz e manav baTAW keg_a|

beNgol sanTAZi ekademiyag serma pura.w miDun

kolkaTA, 02/12/2009 :- beNgol sanTAZi ekaemiyag serma pura.w miDun huy parom ena| nova ekademi re jozaw menag ko are-ge pe hoz sanam seter ko TAheN KAna| nova miDun re ekademi pahta kHon miDtaf pe caNDo kiya. paTHam “Disa.” ko ucHa.n Leg_A| nova paTHam aDHan poTob Do ol ciki ar aDHan Do bafla horopo Te cHapa akana| nova miDun re ekademi renij parseT monTri manoTan joges borman ar monTri DEbxlina hembrom Tikin seter kin TaheN kana|

sibHik sentar re “kazo kuyli”

ra.wlkola, udisa, 15/12/2009 :- “kozifgo koza porisoDx” ra.wlkola hoTe Te skul giDxra. Kowag ayma pa.rsi gayan hepraw 13/12/2009 kHon ehob akana| nova gayan hepraw Do 17/12/2009 DHa.bij huyug_a| sirpa. cal akHza Do 18/12/2009 ma.hiT hilog huyug_a| nova akHza reDo ra.wlkola adepase ren ayma gayan re litHur akan gavTa seleD ko TaheNna| sanTAZ bira.Dx rin koza kuzi hoTe Te miD gayan “kazo ku.yli” uDug soDor lena| nova gayan poTob Do quTuman oloniya. ma.n ruyha. ma.rdiy sapzaw leDA| nova gayan Do “koyel sanTaz maraf birDa. gaz” nava dera, ra.wlkola hoTe Te Disom hoz Tala re uDug soDor lena| nova gayan re ru orof Tey sajaw leDa ma.n kazi coroM murmu, Disa.y la.yaD ko TaheNj ma.n gojeNDxro murmu| Disom hoz Tala reko soDor leDA ma.ni sumiTra kisku (ma.mi rup Te), Dula.ri tudu (kuyli), BHimo soren (kazo), ma.nsiq baske (mamo rup Te) aman ko TaheNya| nova gayan reyag ka.hni Do nofka - “miD reNgej bHa.gxna. Ar bHa.gxniyag DuK harkeT saseT ka.hni kana| kazo ar kuyli (BHa.gxna. ar bHa.gxni) mamo ozag re kin TaheNna| menkHan a.kin ren ma.mi Do nukin giDxra ceTan re CeD Daya Dula.z ge bay TaheNna| bin ka.mi Te laj perej Dag ma:di Do kukmu Te leka ge| gomha parabx re kazo ar kuyli Tikin ma.mi TED ka.miy BHeja kina ba.D Te hezheD| kazo ar kuyli hezheD kin senog_a| ba.D kHon baf kin ruwa.z kanTe mamo TeD panTE qaqam e calag_a, qel kinay a.di hahaza ge kazo ar kuyli Tara kin biq akana ar Tara seD Do hoz qel boq calag kana kin| Tayom Te jahaN senTe nukinag biq mesa ma.nmi kin leq calaw ena, onka TeDo kazo kuyli gada ge opel ena| nova gayan nuna.f cerha ko uDug soDor keDa Ci qeqel hoz ko koyog rofge ko TaheN lena|

SapzeT aTRE

22 disembor Do sanTAZ kowag nagam renag miD maraf uyha.ranag Din kana| cekaTe 2003 sal renag nova 22 disembor Din hilog ge sanTAzi pa.rsi siqoT Disom renag a.na.ri ira.l DHap re aNgoc lena| pa.rsi aNgocen Te nova Disom arbaf DHa.rTi jakaT rin manwa tHen sanTazi pa.rsi ar ja.Ti maraf unurum e qam akag_a| unurum ADog renag boTor aNgoc laha ma karoz sanTAZ kowag mone jiwi re hudug  hudug gog kan TAheNj| saNge hozag pa.rsi rehoN ona renag jogaw joTon baf TaheNn kHan malotog Do nista. geya| sa.ri TEGE pa.rsi aNgocen laha Do kuciT ma ja.ruz bo atkareD ge TaheNj| jahaNy jahaN Tina.g e kuciT kog, una.g uni DAnaf rey TaheN kog_a ar una.g ge aDog reyag hiDij TaheN kog_a| niT DHa.rTi re jahaN Tina.g ge pa.rsi menag_a, ona kHon a.di gan pa.rsi ge aDog hor re menag_a menTe pa.rsi poNdeT ko bakHeMeD kana| roz pa.rsi Do jayjugx bay jiwiD keya| ol Tol Te pa.rsi baf jozaw kog kHan onaDo miD Din aDog geya| ol Tol pa.rsi ge savheD Do| pa.rsi savheD sorkarag begor ma.n TEDo ohoge hara kog_a| sorkarag birDa.gaz re nova coloT le enaf pa.rsi Do sagen keya| poTob benavg_a, hoz ko olog_a, pa.rsi quTum Te hoz ko ka.miya| ka.mi qam ma miDta.f maraf kaTHa| pa.rsi aNgocog maMaf a.di hoz tHen kukli TaheN lena ol ciki ceD kaTe qamam ceD? sa.ri kaTHa ge pa.rsi baf aNgoc len KHan huna.f nofkan kukli hoz bujHa.w hoN muskil kog_a| cekaTe hoz sara leTAZ ge labH qam sana kowa joTo kaTHa rege|

       Tobe pa.rsi aNgocen Tayom nofkan kukli niT muca.Dog ehob akana| qamog ehob akana DHa.rTi Disom re ma.n| hoz hoz leka qeqel ko ehob akag_a| onoliya. hag onol ma.nog kana| poTob benav ehob akana sorkar hoTe Te| birDa.gaz re sanTAZi Te pazhawg ehob akana| pazhawg hoz ko saNgeg kana poTob renag ucHa.n saharog kana| pa.rsi baday la.giD hoz tHen TETAF Ta.huN sarsaw deher akana| ca.kri kHojar re sanTAZi Te ol ganog kana| birDa. gaz re maceT, galociya., parlameNt re roz a.gru ko la.kTi kana| niT hoN ona jaga Do puzya. ge menag akag_a| ma~ aDo bon uyha.r ma disembor 22 Do ceD e em akaD bona| sa.ri TEGE nova pa.rsi mahaN Do sanTAz kowag jiTka.r mahaN kan geya|

pa.rya. pa.rukiya. DosroTH murmu” hanapuri re

bija.TAZa, bHoNjx Disom, udisa, 15/12/2009 :- udisa, beNgol, jHarkaNd gota paza pa.rya. TEy aNDoz lED pa.rya. pa.rukiya. DosroTH murmu Do hanapuri re| umer TEy a.dHa.ru len, ajar TEy ka.hil len TE ajag hozmo Do nova DHa.rTi DHuzi re 13/12/209 hilog Doy ba.gi otowaD_a| aj e Danaf en rehoN ajag pa.rya. rasa Disom hoz tHen e a.MTi codor oto akaD sibil gabe niT hozag mone re basa ge menag_a| ajag pa.rya. rasa, pa.rsi savheD ka.rDHa.ni hoz tHen kHon Tis hoN baf Danaf kog_a| ajag a.Tu ozag Do udisa ponoT moyurbHoNjx jilla. renag ba.fki piz bija. TAZa a.Tu re|

sirpa. Te savay

ra.wlkola, udisa, 12/12/2009 :- quTuman onoliya. ar gaynahar savTE miDun micHil kore hulsa.y roz TE Disom hozag mone jiwi aNDoz leD ma.n moDon mohon tudu Do niya. serma sirpa. Te savay akaDEya| bHaroT jakaT sanTazi onoliya. gavTa pahta kHon “ma.jHi ramDAS tudu ra.ska.” sirpa. qam la.giD e bacHon akana| dumka. re onoliya. seneleD 30/01/2010 ar 31/01/2010 hilog  huyug okTe nova sirpa. Doko calay la.giD| nofka ge arhoN sanTAZi pa.rsi re ajag enem kHa.Tir Te “PHule ambeDXkor ca.ritebul trost” pahta kHon sirpa. ko calay la.giD| DARAkan 22/12/2009 hilog nova sirpa. Do kotok renag sriram coNDXRo bHobon reko calay la.giD|

       moDon mohon tuduwag janam a.Tu Do udisa ponoT moyurbHoNjx jila. ba.fki piz renag ba.fki a.Tu re| niTog Do ra.wlkola renag jibon bima ba:Di a.ma.li rey ka.mi a.sulog a.sulog kana|

“joypur koraput” re bir soze

joypur, koraput, udisa, 14/12/2009 :- jaw serma lekage nes hoN koraput jilla. reyag  joypur bajar re bir soze a.di ra.ska. seleD huy ena| nova bir soze Do joypur bajar re menag jumiD  “KHerwaz marsal gavTa” pahta kHon 25 serma pura.w rupegor bir soze a.di ra.ska. ge huy parom ena| nova bir soze Do ade pase re menag koraput, malkan giri, kakri guma, macHkuNdx, ba.ri guma, noboroF pur, kuNdXra eman BAJAR kore kHon 500 gan hoz seter ko TAheN kana| nova bir soze ra.ska. Din re ma.nan peza lekaTe ma.n saloram ma.rdi (di. epH. O.) noboroNpur, ma.nan peza lekaTE ma.n narayoM murmu (bi. di. O) koraput, ma.n ir. bisonaTH besra (sunabeda), ma.n jogonnaTH soren (malkan giri), dakTor soroT coNDxRo ma.jHi (lokHmipur), ma.n bHa.Duram soren (nalko onuguz), ma.n suna.ram ma.jHI (nalko Damon jozi) eman peza leka Teko seter lena| nova bir soze re uprum ar jom ko sa.T kaTe a.di ra.ska. ge enej sereq huy lena| enej serq TE nofKA AKHZA GHUZ LEnA A.YUB KATE QUTug hoN baf tHIka. Lena| enej akHza re joTo joTo KHon sores malkan giri kHon hej len koza kuzi hoTe Te sapzaw len enej sereq Do joTo hozag money rijHa.w leg_A| arhoN hijug kan serma nofka ge ra.ska. Romojx anTe nava bir soze huyug_a  menTe ka.miya. kumut aNs Doho kaTe nesag ruper serma bir soze Do noNde ge keceD Doho yena|

kolkaTa re pa.rsi maha

kolkaTa, beNgol 15/12/2009 :- sanTAZ bira.Dx reyag nagam anag Din pa.rsi jiTka.r mahaN kolkaTa reyag ra.ni rasmoni dahar re 22/12/209 hilog a.di ra.ska. seleD manaV huyug_a| nova sa.gun Din reyag sa.gun akHza Do beNgol reyag lazawan gavTA “beNgol aseka” hoTe Te sapzawg kana| “pa.rsi maha” oka lekaTe cohoNt corok huyug_a ona renag kuza.w juga.z re joTo ka.miya. kumut ren koza kuzi kurumutu cHuta.w re menag kowa| nova sa.gun Dinag akHza re  ma.nan peza lekaTe seterog kin reben akana robinDro bHaroTi jegeTa.ri birDa.gaz renij jogo muTul kHunti ma.n korma siqDew Das ar beNgol ponoT sorkarij lakcar enej gavTa suTreT ma.n moTilal kisku| siNga.z akHza re lakcar enej sereq TE aNDozog_a| enej sereq akHza re malDA, siligudi, DArjiliq, mursiDa baDx, puruliya. kore kHon enej pa.rukiya, sEter ko TaheNna|sanTaz pargana re sohoray sakRaT parabx

dumka., sanTAz pargana, jHarkHANd, 12/12/2009 :- sohoray ar sakraT Do sanTAZ bira.D renag bareya muzuT parabx kana| sohoray parabx Do sohoray boNga re ar sakraT parabx Do pus boNga re manavag_a| menkHan sanTAz pargana totHa re sohray sakRAT Do miD ToNge Tege huyug_a| nesag sohoray parabx Do januwari caNDo reyag eTohob mahaN kHon ehob kaTe 13/01/2010 hilog DHA.bij ko sohorayog_a| 14/01/2010 ma.hiT hilog kHon Do sakraT parabx ehobog_a| sanTaz pargana ade pase re sohoray sakraT parabx Do a.di nagam anag kana| nova iDi kaTe seDAy rin puruDHul ko aNjom a.gu akaD kaTHa ko la.ya, seDay pa.hil Do sohoray parabx Do sohoray boNga rege huyug kan TaheNj| sanTAz hul 1855-57 re huyen Tayom kHon nova sohoray sakraT parabx Do ToNge Te huyug kana| garlay harTa sahebx ko nova siqoT Disom kHon laga digxla.w ko la.giD bar serma Din la.dHA.y reko ba.y lena| la.dHA.y Do disembor caNDo re ha.piD lena| jokHon sakraT seterog kana sohoray napiT Te boNga bOrO kohoN bafko perej uma.M akaD kowa| sohoray reyag boNga bOrO ko sa.T keD TE sakraT ko parab ena| nova hilog kHon ge sanTAz pargana ReDo sohoray sakraT Do ToNge Teko manaw baTaw a.gu eDA|

jegeTA.ri birDA.gaz re Da.z Don hepraw

ba.rpaDA, moyurbHoNjx, udisa, 12/12/2009 :- uTor udisa jegeTa.ri birDA. Gaz reyag nesag Da.z Don hepraw Do calawen 10 ar 11 disembor re huy sa.T ena| nova Da.z Don hepraw re abo bira.D ren koza kuzi ko cap juzu akan rehoN jiwi razej leka sirpA. ko amet akag_a| miD say mitor ganade Da.z re ma.ni parboTi haNsDag Dosar sirpA., diskas capaD re minoTi haNsDAg Dosar sirpA., DA.z aTe jiliq Don re ma.ni minoTi haNsDAg eTohob sirpA. ar usul Don re ma.ni Delho soren Dosar sirpA. ko amet akag_A| nova Da.z Don hepraw re koza KoDo ceD sirPa. hoN baf pazaw leD TEko capo juzu ena| nova Da.z Don hepraw re abo ren koza kuzi ko arhoN a.di a.wzi seTAG a.yub cHuta.w huy akowag etag bira.D ren leka parukiya.g la.giD|

sanTAz kowag sanTAz DIsom

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 13/12/2009 :- nova jegeT re qelog kana JoTo ja.Ti bira.Dx la.giD nova DHa.rTi re tHA.wka. sa.hiNj tHAv menag akag_a| nova tHav begor Do TaheNn Do muskil geya| onkage sanTAz bira.D reyag hoN  nofkan geya| niT nova siqoT Disom re qelog kana ci jahaNy ko ako la.giD Disom ko haTaw la.giD Disom reyag huNdA. ko qam kana| ona ko huyug kana gorkHa la.giD nava Disom ha.sur beNgol re, aNDHro proDEs re TeleNGAna, udisa re  kosoz Disom eman Disom ko qam la.giD Te reMha ko ehob akaDa| nowa reyag gHoton ko qel kaTe  rayrompur bajar re bunusTi ba.s akan pakoz haTaf gomke ko la.giD nova ge miDta.f nofkan okTo kana sanTAz bakHRA hoN miDta.f Disom la.giD reMha huyug_a| nova ko bica.r la.giD Te  13/12/2009 siNge mahaN hilog rayrompur bajar re miD Dupuzub huy lena| nova Dupuzub re ma.n Debiprosono besra, ma.n piTHo ma.rdi, ma.n jogonnaTH murmu, ma.n roTnakor ma.rdi, ma.n bozDebx ma.jHi, ma.n gobinDo baske, ma.n naran ma.JHi aman nova haTaf hulsiq akHza re seleD ko TaheN kana| nuku gomke kowag men lekaTE sanTAz ko sanTAz leka baqcaw la.giD Do miD Disom la.kTig_a| okare akowag a.rica.li Tala re jiwiDoG LA.GID Daw ko qama| nova ko gelebili hocoy la.giD Do joTo hozag nova ka.mi re jozaw huyug_a| nova ka.mi ko sa.T lagiD Do sanTAZ  bira.D re menag akaD ko ma.jHi, pargana, pa.rnik, nayke kowag mader ge ketej huyug_a| nova  mader jahaN Tina.g logon gHUzug_a sanTaz Disom la.giD una.g ge algag_a| nova hoN ko tHa.wka. keDa rajx a.ri reyag la.dHA.y re “sanTAz Disom pati” Do rihit ge nova hul hulsa.y la.giD leTAZ gey ToNge Dohoya menTe tHa.wka. miD keg_a|

hazag bocog

sohori cHok, ba.rpaDa, bHoNjx Disom, 15/12/2009 :- ba.rpaDa kHon bafripusi sozok re Teheq qiDa. maraf hazag bocog huy akana| qiDa. 2 tazaf okTe motor saykol Te ba.rpaDa kHon bafripusi Te senog kan hoz sozok azere TiNgu akan Tale DARE re kHecza kin Ta.kij bHiNDa.z lena| miDta.f ga.di re bar hoz coga kaTe pan sakam kin laDE leD TaheNj| ga.di hoy DAg leka kin kuDa.w leD kHa.Tir ga.di sambzaw baf kin DAZEyaD Te usul TAle DAre rekin Ta.kij lena| bar hoz coga noTe pan sakam laDe akan nova ga.di Do lagzawijag Ti kHon pujug enTe ga.di Do DARe re tHokoren Tayom ba.D re capaD qur len TaheNj| noTE unkin hoz Do pol laTAR re kin qur hoNgar lena| oNde ge miD hoz Doy hanapuri ena ar miD hozag Do bHoNgar akan Te aspaTAl Teko a.Tkir iDi akaDEya|

damdahe

 

* sanam Disom hoz tHen “Disom KHobor” gHaroNjx seD kHon ma.n saTlag nehoNr TAheNn kana ci Des Disom renag bugi ba.zij kHobor “Disom KHobor” sapzeT ma.nij Dikumoni soren tHen bHejay renag muzuT buta. Do HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-15, Orissa | menkHan niya. ha.li ge TaheNn tHav boDol akan kHa.Tir citHi sakam TE sa.ga.y jozaw re etketoMe huyug kana| onaTE sanam Disom hoz tHen Dohoza TE nehoNr TaheNn kana ci nava TaheNn buta. Te citHi sakam  bHejay pe| TaheNn buta. Do Qr. No. A/48, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN – 769002

raybar

(1) hembrom kuzi Takoy misin DHapazcag rey litHur geya| hozag gotHon ja.ni saya ja.kit rog pa.ti Do jiliq piNda. jerez poTaw keD lekay juTa. DAZEyag_a|   ona kHa.Tir gohrag Do nava DAG ha.ku lekay umjHa.w akaD kowa| umer TAy Do jHarmat renag kuhza. rimil e lebeD seter akag_a| ona kHa.Tir joz ja.ni buysa.lu javay kHan Do huna.f a.di TED kin jozog_a|

(2) haNsDAg kuzi, a.pna.T iTun asza rinij maraf maceTa.ni kanay savTE sanTAz bira.Dx reyag quTuman semleD rinij jogo suTreT leka TehoN juzuy ha.r akag_a| enej sereq reDo a.di TED gey rusika geya, onaTe enej akHza re enej Do maMaf regey sabog_a| aj lekan rusika ma:Da.ziya. bafkHan sereq sika.riya. ko javay la.kTi|

(3) udisa, jHarkaNd ar beNgol ponoT Dul miD, bafka buru Dasna rakas gHa.ti buru aze re Tako ozag| Dina.m hilog buru renag koz pakoz, azag sakam, reheD seNDED a.kHriq kaTE ayO baba Tay e a.suleD kina| jiwi juri baf Te a.dHa.ru budHa.ru ayO baba joTon jogaw re a.di aNt e harkeTog kana| ta:di Disom tena miru ba.hu la.kTi|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

TumDAG takam  sade Te mumba.y bajar Dulka.w

mumba.y, 13/12/2009 :- mumba.y bajar ar ona sur sa.giq kore nalha basa calaw akan sanTaz bira.D renag bir soze a.di moNjxge 12/12/2009 quhuNm mahaN hilog a.di ra.ska. seleD huy parom ena| nova bir soze gaDel re mumba.y bajar rinij ma.jHi baba ma.n sa.lkHu ma.jHiyag ka.mi a.di sarhawan TaheN kana| nova gaDel re mesag la.giD surat, gaNDHinogor, pune, nasik, salimar kore kHonag hoz ko sohor seter lena| nova gaDel re joTo koTe 150 hoz seleD ko TaheN kana| joTo kHonag sozom Do JHarkaNd ponoT renag rajxnogor rin rusika koza kuziyag siNga.z akHza TumDAG tamak sade TE mumba.y bajar Dulka.w lena| savTE propHesor la.kHa.y baskeyag ra.ska. rasa a.MTi ha.tiq jutij Te siNga.z akHza Do Ta.huN Doboz aNDoz lena| nuku koza kowag guhud ru ar koza kuziyag litHur sereq aMaf Te nova gaDel tHav Do ra.ska. Te TAwag TArse lena|  sa:giq Disom ra.wlkola bajar kHon ol ciki cHaraw la.giD boyha biswonaTH tudu hoN nova akHza Tey sohor seter lena| 13/12/2009 ma.hiT hilog Do TaheN kana jira.w Din menKHan a.Tu Disom kHon hej akan koza kuzi kowag Do jira.w Din Do baf TAheN kana| miD bas ga.di bHaza kaTe mumba.y bajar ko DAMA hoco keD kowa| joTo hoz nofka ko  ra.ska. ena Ci arhoN kalom hoN nofka ge ra.ska. huyug aNs Doho kaTe hijug kan Dinag Ta:gi reko TaheN ena|

“nohaN Tirla. gavTa” hag bir soze

ra.wlkola, udisa, 07/12/2009 :- calawen 06/12/2009 hilog ra.wlkola re menag akaD miD Tirla. kowag “nohaN Tirla. gavTa” hoTe Te bir soze gaDel huy lena| nova bir soze gaDel re ayma  gHaroNjx rin hoz ko seleD lena| nova bir soze Do ra.wlkola reyag quTuman miD gomhez  jHupuTuzug Dare bagan “lagun park” re a.di ra.ska. seleD sa.T ena| nova bir soze re 500 gan koza kuzi ko seleD lena| maraf peza lekaTe kin seter lena pulis ai. ji. ma.n syam sunDor haNsDag ar somajx susa.riya. ma.n piTHo ma.rdi| maraf peza ma.n syam sunDor haNsDag gomke ayma gabeyan kaTHA somajx uTHna.w la.giD Disuwa. Tala rey la.y soDor keDa| gHaroNjx lazaw re menag akaD Tirla. ko la.gID Do novay men keDa ci “ra.wlkola bajar arbaf a.Tu Disom kore  menag akaD pe Daka uTu Do bar beza alope coNDaya, miD beza ge DAka uTu Do CoNDAyma ar miD beza Do giDxra. piDXra. Ko olog pazhaw la.giD gupi kope| en enaf etag bira.D hoz kore kHon hoN ja.sTi ba.zTi bo laha keya”| kuli kupuli uprum qam ko sa.T baza kaTe Do digxla. digxli enej sereq huy lena| gHuz akHza kHon hoz sahag ge baf sana leD ko TaheNj|

sanTAZ iqjiniyar esosiyesonag serma pura.w miDun

bokaro, jHarkaNd, 15/12/2009 :- sanTAZ iqjiniyar esosiyesonag serma pura.w miDun nes Do bokar bajar re huyug la.giD| 26/12/2009  ar 27/12/2009 babarsiq Dinag nova miDun re Disom jakaT rin sanTAZ iqjiniya.r ko seleDog la.giD| nova miDun okTo re ol ciki ar sanTAZi ceceDag komputor gogxzo “a.kil ahla” ucHa.n sa.gunog_a| nova Do sanTAZ iqjiniya.r kowag haTAf DAZE ar tata kumpa.niyag sohoD gozo Te Disom hoz la.giD benav akana| nova miDun re maraf peza lekaTe Disom guru sibu soren, jHarkaNd ponoT rin ayar sira. monTRi babulal ma.rdi, ma.nan peza lekaTe bokaro meMheD ka.rgaz rinij muzuT lazawna unuDugij ar kaTHa badohi lekaTe manoTan uDoy naTH ma.jHI gomke seter ko TaheNna|

sarjom gajaz re bir soze

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 15/12/2009 :- rayrompur maraf birDa.gaz rin olog koza kuzi ko nesag bir soze Do a.di ra.ska. seleD ko jom qu keg_A| nova bir soze Do quTum anag sarjom gajaz re (sarjom sunum len tHav re) huy lena| eTohob reDo hej len koza kuzi kowag uprum huy lena| Daka ko jom ketej kaTe Do digxla. digxli enej sereq huy lena| nova bir soze re joTo Te 150 koza kuzi seleD ko TaheN kana| nova bir soze Do “masa” (moyurbHoNjx a.Diba.si asosiyeson) pahta kHon sapzaw lena| “masa” rinij parseT ma.n kobirajx soren ar suTreT ma.n BHimo coroM soren gomke Tikinag kurumutu cHuta.w Te joT joTo koza kuzi kin juzha.w leD kowa| a.kinag nofkan lasaMheD ka.mi kHa.Tir adi. Ko sarhaw keD kina| “masa” reyag uyha.r Do nova kana ci nofkan gaDel Tege nahaNg koza kuzi ko cipina.w savTe jumiD DAze ako muD re ketej Toze suTa.m Te jozaw miDug_a|

mag moME re neTa ko peza mesa

tata bajar, jHarkaNd, 12/12/2009 “- JHaRKaNd ponoT REYAG mag moMe Do gota paza ge huy parom ena| nova parabx re peza ko nevTa barTe kaTe boNga bOrO huy lena| menkHan nesag  mag moMe nofka huy akana ci la.y lekHAn pa.Tya.w hoN muskil geya|

       nova mag moMeya sur Din rege jHarkANd ponoT reyag ponoT Dorbar bacHon hoN sur supur ToNge TAheN kana| nova bacHon re bHot panTe ga.kHuziya. ko a.Tu a.Tu DAMA kaTe nova mag moMe reko seleDog kan TaheNj| nova Do okoy miDta.f pa.tiyag ce hozag Do baf TAhEN KAna joTo pa.ti ce joTo hoz GE BHot PAnTE REKo CHuta.w akana hoz kowag mone ar bHot ko haTaw lagiD nana huna.r DHI DAze ko helaweg_a| hijug kan Din re okoy ko ra:ci bajar jHarkANd ponoT Dorbar re tHav ko qama  huDis muskil geya| nuku gomke kowag kopaz Do e. BHi. em. misin re kopaz Tako Do siq akana| nova reyag orjo Do 23/12/2009 hilog Disom hoz Tala reko soDora| nowa bacHon reyag orjo  odoken TAyom enaf baday qamog_a ci okoy kowag Ti re jHArkANd ponoT reyag taka muruy Do hirla.g_a, nova ge joTo hoz koyog hor re menag kowa|


Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15 December
2009
Vol -2
Issue -1

Copyrights(C) 2008-09, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.