disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 pHebruwari
2009
THok-01 gele-05
sahta 1

hanapuri re “a.Diba.si”

dumka., jHarkaNd, 05/02/2009 : sanTAZi pa.rsi rinij quTuman onoliya. ba.bulal murmu “a.Diba.si” Do hola seTAG 9.30 tazaf okTe dumka. soDor aspaTAl rey bofga Disom Tey laha ena| ajag meD-aha qeqel la.giD Duk muhim TE jobe akan hoz ajag karhaz bil renag ozag re kajak ko bHiz leg_a| ayar sira. monTRi ma.n stipHen ma.rdi, dr. promoDini haNsDAg, dr. anonDX mohon soren, ma.n teklal ma.rdi eman hoN oNde seter ko TAheN kana| ajag goj moMa Do janam a.Tu bihar renag bafka jila. renag DuDxsimor a.Tu re Topa ena| “a.Diba.Si” Do santAZi pa.rsi savheD rinij miD muTul kHunti gey TaheN kana| a.di ayma sanTAZi poTob e ol akag_a ar onako lapHaf birDa.gaz kore pazhawg kana| sorkar pahta KHon ucHanog kan quTuman paTHam “hoz sombaDX” rinij sapzeT hoNy TaheN kana| aj niT nova DHuzi DHa.rTi kHon Danaf enTe dumka. totHa kHon sanTAZi savheD lahanTi sagaz ga.di niT miD doNdek la.giD THa.mbrug ha.piD en leka a.yka.w ena| bofga Disom re ajag jiwi napay re TaheNkog la.giD TE “SiDu ka.nhuN murmu jegeTa.ri birDa.gaz”, “Disom ma:JHI THan”, ar “jon sompork a.ma.li” pahta kHon ha.ya.T nehoNr ko cal leg_a|

cas re “ol ciki cas”

cas, bokaro, jHarkaNd, 06/02/2009 :- jHarkaNd sorkar hoTETE ol ciki cas e ehob keg_a| bokaro japag cas bajar re ma. 05/2 ar 06/02 hiT ha.bij ba.rsiq Din la.giD sorkari skul ren maceT ko TAla re ol ciki iTa. er ena| nova ol ciki iTun re joTE Te 70 gotaf maceT  ko seleD lena| tata bajar kHon galociya. ma.n la.kHa.y baske unku maceT ko ol cikiy ceDaD kowa| Daray kan Din re unku maceT koDo akowag iTun asza re  giDXRA. ko ol ciki ko ceD akowa| JHarkaNd sorkar ponoT re ol ciki Te sanTAZi pazhaw kurmutuy renag nova Do eTohob raDA kana|

jegeT gO pa.rsi mahaN re beNgol akot

kolkaTa, beNgol, 08/02/2009 :- hijug kan pHebruwari 21 Do “jegeT gO Pa.rsi maha” lekaTe sanam DHa.rTi re hoz ko manaweD kana| ikHa.n sanTAZ ko gO pa.rsi Te olog renag DAw emog re sorkar e kutHiya.g kan kHa.Tir beNgol aseka Do ina. 21/02/2009 hilog Do beNgol e akota menTEy patHe kutpatog kana| beNgol renag 14 gotaf jirla. re sanTAZ menag akaD kowa| nova 14 gotaf jirla. re ina. hilog seTAG kHon a.yub ha.bij Do ga.di motor ar Dokan bajar akot TAheNna menTE baday qam akana| sorkar hoTEE iTun asza kore laTAR canoc kHon lapHaf canoc ha.bij sanTAZi TE olog renag DAw emog re sorkar kutHiya. hor e apnareD kHa.Tir hozag mone re hulsa.y seNgel mogoDog kana|

       DHa.rTi re sanam ko “GO pa.rsi maha” ra.ska. salag ko menaw jof kan beza re sanTAZ ko “gO pa.rsi” KHon sorkar nase sa:giq rey DohoyeD ko kHa.Tir nova beNgol tHakeD usa.D Do ura.log kana|

ra:ci re pa.rsi ga.ru akHza

ra:ci, jHarkaNd, 12/02/2009 :- sahiTyo ekademi hoTeTe 10/02/2009 hilog KHon ehob lan “pa.rsi ga.ru” akHza a.di ra.ska. ge huy parom ena| hinDi pa.rsi renag ka.hni ko sanTAZi pa.rsi Te a.ru ruwa.z renag nova ka.mihora re quTuman sanTAZi onoliya. ko seleD lena| hozo barya kaTe laha re ha.tiq len 16 gotaf hinDi ka.hni sanTAZi pa.rsi Te a.ru uca.z kaTe ko a.gu leg_a ar ona ko pazhaw sojHe leg_a| onako renag huza.g sojHe, a.za. ar azaf ko napay gaban renag hor ko panTe leg_a| pa.rsi ga.ru re ma.n la.kHa.y baske, si. ar. ma:JHI, syam coNDXRo hembrom, syam besra, mohon coNDXRo baske, gomasTa prosaDX soren, dr. bisonaTH haNSDAG ar Duli hembrom ko seleD lena| dr. ke. si. tudu, ma.n sobHa naTH besra Tikin unkuwag onol ko kin Tula leg_a| ma.n rupcaNDX haNSDAG onako renag Disa.y cal leg_a| nova ka.hni ko Do ol ciki Te sahiTyo ekademi DAray Din re poTob benav kaTey ucHa.na| ma.n tHa.kur prosaDx murmu onoMheNy ohMe leg_a ar ma.n sam besra Do hinDi pa.rsi renag ohMey a.ru leg_a| ma.n joDumoMi besra nova akHza re ma:JHI lekaTe ar sahiTyo ekademi rinij jogo parseT ma.n di. ke. bHobes ka.mihora Du~DEla kaTe akHzay sa.gun leD TaheND|

sapzeT aTre

hola ge a.di hozag kukli TAheN kana - sanTAzi pazhaw kaTe ceD em qama? ol ciki ceD kaTe ceD em labx a? nova roz reyag jay TED Do nova kana - jahaN pazhaw kaTE ca.kri baf qamog_a ona ceDog Do la.kTi ge ba.nug_a| nova kaTHa koDo muruk hoz Do TishoN bafko rozeD TaheND, rozeD TaheND bo ol pazhaw Te geyan seyan akan hoz| Tobe ona korenag TEla ge niT ba.y ba.yTe abo Talare samafog ehob akana| sanTAZi pa.rsi siqoT Disom ira.l DHap rey aNgoc keDa 2003 sale re| ona Tayom beNgol, udisa, jHarkaNd re a.di ayma olog asza re sanTAZi Te seceD ko reyag uTna.v dahar sorkar e atkar keD Te maceT e a.cu keD kowa| siqoT sorkarag la.tu ca.kri nukri kore sanTAZi TEhoN binid em reyag hok e em akag_a| keNDXro sahiTyo ekademi hoN onoliya. ko savheD sirpa. ar ma.n e cal ako kana| sanam paza sanTAZi badayan hoz kowag la.kTi, gorojx ar gonof ba.y ba.y Te deherog kana| nova Do eTohob kana| a.di hozag ozag re niT culha. seNgel e jujul e ehob akaG_a sanTAZi pa.rsi| abo Disom sumuf Do baf, niT DHa.rTi Tala re sanTAZi pa.rsi renag gonof ba.zTi akana| amerika rinij Disom gomke ma.n barak obama ag sorkar niT e la.kTi ako kana sanTAZi roz hoz| aDo ma bon bujHa.w ma sanTAZi ceDog renag gonof Do ceD? niT lekan hepraw jugx re, ca.kri nukri mahrogog kan okTo re siqoT kHon ehob kaTe amerika DHa.bij ar sanam DHa.RTi Tala rege sanTAZi olog baday hozag ca.kri nukri ateD ena| jahaN Tin re a.sulog renag hor dahar sakzag kan TaheND, ona okTo re sanTAZi pa.rsi ge a.sulog hor e ba.d abon kanTE sanTAZ roroz hoz, a.sul jiwiD kaTe sanTAZ ja.Ti malotog kHon a.di sa:giq Tey saha kabon kana|

magx kuna.mi parabx manav ena

ra.wlkola, udisa, 10/02/2009 :- jav serma lekage nes hoN magx kuna.mi re biDu canDan bofga bOrO perej uma.M kHerwaz ol iTun Tanala asza re huy parom ena| Tarasiq beza Do a.Diba.si kowag enej sereq pHartilayijor renag ciNdu enej da.hi re huy ena| nova enej sereq parabx udHa.w  sa.gun keDay ra.wlkola Dorbariya. manoTAn saroDa prosaDX nayok| savTE seter ko TAheN kana ma.n anonDo mohanTi, ma.n rogHunaTH ma:JHI ar ma.n omiTaBH tHakur| parabx udHa.w sa.gun re akHza ma:JHI lekaTe guru gomke seceD ar Day Da.DXni janawra rinij cayreT ma.n gHasiram soren ka.miy Toraw leG_a| Dosar hilog Tikin beza “a.Diba.si unurum re anat” saTam ceTan re galoc akHza Doho lena| ona galoc re seleD ko TAheN kana ma.n romes paTRo, ma.n romes ma.rdi, dr. uDoynaTH kisku, ir. purno coNDXRo haNSDAG, ir. pHuDa.n ma:JHI, ma.n gHasiram Soren, ma.n anonDX ma.rdi| siNga.z akHzare ayar Dorbariya. manoTan ram coNDXRo haNSDAg, ma.n romes coNDXRo haNsDAG (o, E. ES) ar rogHunaTH ma:JHI ko Tujuj udHa.w sa.gun enej ehob lena|

       luguburu gHanta ba.zi kHon seter lan “guru cela” enej a.dige romojx lena| danta enej, dahar enej, Dof enej, aNDi susun (lazka enej) saylo (ura.f enej) eman ko soDor lena| bajar Tala re sanam lekan a.Diba.si kowag sanam lekan lakcar enej sereq qeqel la.giD hoz bako Tayom lena|

       savTA renag lakcar enej sereq jiwiD Doho savTE bajar hoz ko TAla re novako SoDor Do guru gomke seceD ar DAy Da.DXni janawra, kHerwaz ol iTun Tanala asza ar pHreNdx klabx ag jumiDx kukmu renag gelebili ge nova Do TaheN kana|

ol ciki pa.tHuwa. gavTA hag udisa ponoT Dorbar jarpa

bHubxnesor, udisa, 12/02/2009 :- ol ciki pa.tHuwa. gavTa rin 700/800 gan hoz Te udisa ponoT Dorbar ma. 11/02/2009 hiT hilog ko jarpa ja.puD akaG_a| udisa renag moyurbHoNjx, kiqJHIr, sunDorgod ar balesor jirla. re sanTAZ giDXRA. ko olog kan sorkari iTun asza kHon ehob kaTe lapHaf birDa.gaz re sanTAZi Te olog renag DAW qamog, udisa re sanTAZi ekademi jHijug, sanTAZi udisa renag Dosar rajx azaf huyug, baha, sohray re sorka.ri jira.w qamog, ba.rpaDa jegeTa.ri birDa.gaz poNdeT ra.gHu naTH murmu quTum Te qumog, sanTAZ giDXRA. ko olog kan sebasrom kore sanTAZi Te olog ar maceT ko ona kore ko a.cug ma eman ko reMha Doho kaTe TEheq pa.tHuwa. ko ponoT Dorbar Duwa.r reko Duzub akana|

asam re sahiTyo ekademi aKHza

guwaha.ti, asam, 0802/2009 :- asam re eTohob DHaw sahiTyo ekademiyag sanTAZi ka.mihora huy ena| Tejxpur renag “jila. poTob KHUNDXZi” re sanTAZi  ganaf pazhaw huy lena| nova akHza udHa.w re maraf peza lekaTe seter e TAheN kana asam ren monTRi manoTAn priTHibi ma:JHI ar nevTa peza lekaTe seter e TaheN kana Tejxpur renij jogo komisonar manoTAn rajes prosaDx| nova udHa.w sa.gun akHza re aTAF Daram galoc e cal leg_a, dr. guna sekHoron ar man joDumoMi besra| nova eTohob akHza re sarhaw e cal keg_a ma.n gopinaTH sanTAZ| miDun reyag Dosar raDa re “onoMhe” ohMe huy lena| nova re onoliya. ma.n barilal tudu, bijoy kumar tudu, sunil boron murmu, ram sikan murmu, gobinDo coNDXRo ma:JHI, bHjuofgo tudu, tHakurDAs murmu, orun kumar mandi, socin mandi, seKHor hembrom, horinaTH murmu, rupcaNDX haNsDAG ar ma.nij josoDa murmu eman akowag bica.r ko cal leg_a|

       ona Tayom Do “ka.hni” pazhaw akHza ko ma.n kolenDxro mandi yag Ta.ri re huy lena| onare onoliya. ma.n gowr coNDXRo murmu, KHerwaz soren, gofgaDHor haNSDG, sa.lkHu murmu, baDol hembrom ar ma.n somay kisku eman nova carca reko seleD lena|

       08/02/2009 hilog Do gowhati renag bisnu nirmoza bHobon re “hoz ar ka.rDHa.ni” ceTan galoc huy lena| nova galoc re asam ponoT monTRi manoTan priTHibi ma:JHI guru gomke poNdeT ra.gJHUnaTH murmuw ag jiyon  ar ajag ka.rDHa.ni ceTan re a.di ga.hir kaTHay biszi leg_a|

       muca.D re ru~enej sereq hawza kolkaTa renag “ru~raha gavTa” pahta KHon ma.n susil kumar soren ag a.yur Te soDor lena| Dof, lagxMe, sohray, paTa, magx-moMe Don, karam Don eman enej sereq a.di romojx ge soDor lena| asam re huyen sahiTyo ekademiyag nova ka.mihora Te asam sanTAZ kowag mone rea.gu akag_ay savheD carca la.giD nava asa ar Disa.|ma:JHI madwa Dupuzb

kiqJHir, udisa, 15/02/2009 :- Darakan 21/02/2009 ar 22/02/2009 ba.ba.r siq Din kiqjHIr bajar renag munsipalti bHobon re ma:JHI madwa Dupuzub huyug renag tHa.wka. akana| kiqjHIr jirla. renag sanam sanTAZ a.Tu rin ma:JHI pargana ko nova Dupuzub reko salagog_a| sanTAZ kowag parabx puna.y ko hajag buja.g manawg kana| apan a.pin parabx puna.y ko manawg kanTe sanTAZ kowag jumiD hoN hita.f jazaf atkarog_a| nova etketoMe ko muca.D la.giD hor dahar panTe odok ge nova Dupuzub renag loza Do| maraf peza lekaTe seter e TAheNna ma.n niTyanonDo hembrom, kaTHa badohi lekaTe seter ko TAheNna ma.n moDon mohon tudu (ra.wlkola), ma.n purno conDro hembrom (Dilli) ma.n mohon ma:JHI (kiqjHIr Dorbariya.) ar aseka rin savTa madwa cayreT|

a.Diba.si savheD seneleD

ra:ci, jHarkaNd, 15/02/2009 :- Darakan 17/02/2009 kHon 19/02/2009 ha.bij a.Diba.si savheD ceTan re carca huyug_a| nova seneleD re moMe gotaf a.Diba.si savheD menDo - sanTAZi, lazka (ho), munda.ri, kuzuk ar kHadya pa.rsi ren onoliya. galociya. ar laser haTAF hoz ko muDX re bica.r samaf-og_a| sanTAZi pa.rsi pahta kHon galociya. ma.n la.kHa.y baske nova carca re  seleDog kana|

Damon jodi re kHerwaz kowag qapam

Damon jodi, udisa, 08/02/2009 :- jumiD kHerwaz gavTa hag kurumutu Te udisa renag koraput jirla. re ca.kri ar nalha basa kan hoz ko qapam lena| koraput, noborofpur, sunabeda, joypur, malkangiri, simziguda ar sa:giq bisakHa patna kore kHon 500 gan hoz ko sohor seter lena| nova qapam re maraf peza lekaTe dr. soroT ma:JHi, kaTHa badohi lekaTe koraput rinij bi. di. O. ma.n narayon ma:JHI ar injiniyar ma.n biswonaTH besra seter kaTe hozag ra.ska. ko Doboz leg_a| skul kore napay olog kan giDXRa. ko sirpa. em kaTe ko sarhaw leD kowa|

       Darakan “baha” parabx okTe sunabeda re arhoN 08/03/2009 hilog Dohoza ko qapam kaTHa luTur re rebeD Doho kaTE ra.ska. Te ozag ko ruwa.z ena|

udisa aseka hag ka.miya. kumut bacHon

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 15/02/2009 :- udisa aseka muMuT a.ma.li renag ka.miya. kumut bacHon aseka parseT ma.n cHuta.y sorenag Ta.ri re huy lena| aseka re ka.mi bHa.rwa. gog akaD hozag okTo polom akana| ona kHa.Tir 25/02/2009 hilog nava soheT hoNko benav keya ar nova bacHon re juzu ko haTAW keya| 02/03/2009 hilog bacHoniya. kowag quTum odokog_a| bacHon re TiNgun sana hoz ko 05/03/2009 kHon 10/03/2009 bHiTRi akowag penerej sakam ko DAkHol keya| ma. 11/03/2009 hiT Do ona ko sala bacHawg_a ar 22/03/2009 hilog Do bacHon huyug_a| ina. hilog qiDa. ar bafkHan Dosar hilog bacHon renag orjo parsalog_a| nova bacHon suguz sa.hiNj huy ocoy la.giD ma.n muciram hembrom komisonar lekaTe, ma.n roTon soren jogo komisonar lekaTe, ma.n Dula.ram haNSDAG bacHon lazawna gomke lekaTe, ma.n sa.lu kisku jogo bacHon lazawna gomke lekaTe ka.mihora ko sa.T a|

raybar

(1) hayDrabaDX bajar re nalha kan soren koza, sasaf ceMe seNDXra la.giD daNda patHe ketej kaTe Disom DaMan e ehob akag_a| oka kore sasaf ceMe kope ciya. akaD ko kHan “Disom KHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe| 

(2) bHoNjx Disom a.luwa. koza, puNd kagojx leka sajaw sapzaw, sanTAz pHilim rinij hiro kanay| aj salag jozog lekanij temej sa:hiNjx ol akaD kuzi ba.hu la.kTi|

(3) ol pazhaw TEko kisa.M akan saNge boyha baske kuzi| nava ozag Duwa.r panTE re apaT TEDAG tatwas|

(4) tata bajar rinij esel marsal murmu pa.ris kuzi| ol pazhaw Do soner, komputor re pa.rukiya. savTE ozag jerez poTaw ka.mi re uTisuTiy juluf-a| sorkar ka.mi re juza.w TAheNn javay la.kTi|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

guNduriya. jiya.T mahaN

guNduriya., rayrompur, BHoNjx Disom, 07/02/2009 :- calawen 06/02/2009 hiT hilog guNduriya. ta:di re seTag bofga bOrO kaTe jiya.T akan hapzam ko uyha.r keD kowa| nova jiya.T mahaN re maraf peza lekaTe ma.n uDa.y naTH ma:JHI, ayar ponoT Dorbariya. ma.n lokHon ma:JHi,  bozDa blok cayreT ma.n joDumoMi ma:JHi eman seter ko TaheN kana| 

“buru nala re giDi ko madrawg kana”

bisuy, BHoNjx Disom, udisa, 15/02/2009 :- Darakan 17/02/2009 hiT hilog TAlegHutu a.Tu re serma pura.w Da.z Don hepraw huyug_a| ona kHa.Tir a.Tu tola ko a.di cohoz atkarog kana|  hozag ra.ska. la.giD siNga.z  Do miD quTuman gayan “buru nala re giDi ko madrawg kana” sapzaw akana| nova giDi madraw kaTHa nuna.g damdahe akan kHa.Tir giDi kHon hoN hoz ba.zTi ko madrawg leka atkarog kana|

jegeT jaher re baha parabx

soroT, bHoNjx Disom, udisa,  08/02/2009 :- jegeT jaher re baha bofga iDi kaTe sasapzaw Dupuzub huy lena| jegeT jaher re mulug Turuy mahaN hilog bofga ko um naMka kowa ar eyay mahaN reDo bofga ko perej uma.M kowa| ona sur sa:giq a.Tu kore Do ona laha mulug moMe mahaN hilog rege baha bofga ko sa.TeD kana| sanam a.Tu rin ma:JHi, nayke ar Disuwa. koTe aDo jegeT jaher re baha bofga ar enej sereq kaTe ko ra.ska. miDug ko DHaw akag_a|

sanam pa.rsi onoMhiya. seneleD

kolkaTa, beNgol, 13/02/2009 :- Darakan ma. 21/02/2009 hiT hilog sanam pa.rsi onoMhiya. ko muDx re miD seneleD reyag gota akana| sahiTyo ekademiyag kolkaTa caNga re nova seneleD Do huyug_a| nova seneleD re sanTAZi pa.rsi pahta kHon Do onoMhiya. ma.n omriT haNsDA seleDog reyag DAw e qam akag_a|

guru gomke gur mahaN manav

Durgapur, beNgol, 01/02/2009 :- guru gomke poNdeT ra.gHUnaTH murmuwag gur mahaN Teheq srijoni ba.KHul re a.di ra.ska. seleD manaw ena| guru gomke poNdeT ra.gHunaTH murmuwag sanTAZ ja.Ti re enem ceTan re a.di ga.hir galoc huy lena| ona savTe ajag jiyon curiT ceTan re ol hepraw hoN huy lena| TEheqag nova sa.gun okTo re maraf peza lekaTe seter e TaheN lena guru gomke hopon ma.n boyDo naTH murmu ar kaTHa badohi lekaTe ma.n nobin besra seter e TaheN kana| nova aKHza re ma.n boyDo naTH murmu Do ma.n aNjxle ko cal aDEya| nova guru gomke uyha.r uma.M Do jaw serma ge beNgol sorkarag Ta.ri re manav a.gug kana|

Tilka. ma:JHi re baba Tilka.

Tilka. ma:JHI, bHagolpur, bihar, 12/02/2009 :- bHagolpur Tala Tilka. ma:jHI bajar re baba Tilka. hag opel mahaN ma. 11/02/2009 hiT hilog a.di ra.ska. seleD manav ena| nova opel mahaN re bHagolpur ade pase ren a.di gunman gomke ma.n sibo narayon kisku, sonelal soren, ma.n di. murmu, ma.n gopin soren, ma.n ma:JHI hembrom, ma.n ricad ma.rdi eman seter ko TaheN lena| bHagolpur ayma pa.tHuwa. koza kuzi kohoN seter ko TaheN kana| seter len gomke baba Tilka. ma:JHiyag a.di gabeyan ar ga.hir kaTHa ko la.y soDor keg_a| nuy ga.kHuz hulga.riya. baba Tilka. ma:JHi Do bHagolpur kHon pucHim nakHa 50 kilomitor sa:giq sulTan goNjx sur Tilokpur re ma. 11/02/1750 hiT rey opel lena|  baba Tilka. Do sahebx kowag kocloNd baf e qel sahaw leD Te akowag biruDX Tey hul leg_a| ona hul re bHagolpur rinij kolektor klayibx leNd sahebx Do Tuq haraz kaTe laTAr Disom e bHeja leDEya|

savheD ar lakcar seneleD

ra.wlkoka, udisa, 05/02/2009 :- aseka caNga a.pHis ar kuzi kowag lazawan Tirla. gavTa ra.wlkola hoTeTe savheD ar lakcar seneleD 01/02/2009 hilog sektor-2 re menag indo jarman klabx reyag maks mular bHobon re a.di ra.ska. seleD huy ena| nova seneleD re sa:giq Disom kore kHonag  gomke ko seter ko TaheN kana| maraf  peza lekaTe ma.n samsunDor haNSDag, dr. ma.nij DomoyonTi besra, ma.n suboD haNsDAg (jogo suTreT, beNgol aseka), ma.n joDumoMi besra, ma.n gofga DHor haNSDag (onoliya.), ma.n sobHanaTH besra (onoliya.) ma.n purno coNDxro hembrom, (suTreT, Dilli ASEka), ma.nij sonjukTa mohanTi, ma.n uDa.y naTH maJHI, ma.nij mayno murmu eman seter ko TaheN kana| nova seneleD re sanTAZ savheD renag maraf etketoMe, onoliya. ar pa.tHuwa. kowag anat menag_a| nova etketoMe ko sahay la.giD aseka pahta kHon kurumutuy ma menTe onoliya. ma.n gofga DHor haNSDAG e la.y soDor keg_a|  ol uca.z savheD la.giD siqoT sorkar gozoy emog kan rehoN niTof DHa.bij TehoN qelqamog lekan onoliya. baf ko qelog kana menTe ma.n joDumoMi besray la.y SoDor keg_a| abowag a.rica.li Dug Dohoy la.giD kuzi hoponag loza a.di TED ge menag_a menTe onoliya. dr. ma.nij DomoyonTi besray la.y SoDor keg_a| muca.D re nohaN Tirla. gavTa rinij jogo parseT ma.nij Dikumoni soren hej seter len peza ko gunman sarhaw kaTe seneleD Doy THukum keg_a|

* * * qecel * * *

“Disom KHobor” kHoboriya. koy la.kTi ako kana| ra.ska.g kan boyha misiko kHobor Tuma.l ka.mi re gozo em kaTe Disom KHobor garoNjx salag ko savTE Dazeyag_a ar okoyko Disom kHobor THoka haTAW sanaf menag kHan “Disom kHobor” salag usa.ra sa.hiNj sa.ga.y jozaw Tabon pe - 09437351826, 09861289835|

 Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
1-15 February
2009
Vol -1
Issue -5

Copyrights(C) 2008-09, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISA100008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.