disom_header
Ra.wlkela
16 kHon 28 pHebruwari
2009
THok-01 gele-06
sahta 1

sahiTyo ekademiyag sanTazi ka.mihora

kHozogxpur, pucHim bafgla, 25/02/2009 :- ha.lige sahiTyo ekademi pahta kHon guwahati ar ra:ci re sanTazi savheD uTHna.w la.giD miD Dupuzub e Doholeg_a| Tobe Daray kan Din re arhoN nofka ge ka.mihora Doy Doho akag_a, Daray 20/03/2009 hilog reDo bafkuza re 21/03/2009 hilog reDo aDXra re ar 22/03/2009 hilog reDo jamTAza re sanTAZi savheD iDi kaTe sahiTyo ekademi yag Ta.ri re huyug renag neNda tHa.wka. akana|

kiNJHir re ma:JHI, pargana Dupuzub

kiNjHir, udisa, 22/02/2009 :- kiNjHir jila. ma:JHI, pargana muDx re 21/02/2009 kHon 22/02/2009 hilog DHa.bij ba.ba.rsiq Din Dupuzub huy ena| sanTAZ kowag parabx puna.y hajag buja.g manavg kana| baha, sohray sanam parabx ge oka hoN miD Din reDo baf bo parabog kana| a.Tu hozag arbaf naykeyag opsor qam kaTe enaf bofga bOrO ko perej uma.Mog kana| nofka hajag buja.g manav TEDo sanTAZ ja.Ti ge hajag buja.g cabag kana| onaTe kiNJHIr jila. sanTAZ ko nova renag hor dahar panTE la.giD sanam a.Tu ma:JHI, pargana nova Dupuzub reko seter lena| nova Dupuzub re maraf peza lekTE seter e TaheN kana ma.n bHagiroTHi ma:JHI, ma.nan peza lekaTe ma.n uDay naTH ma:JHI, kaTHa badohi lekaTe ma.n moDon mohon tudu ar purno coNDXRo hembrom eman seter kaTe akowag uyha.r ko samaf leg_a|

jegeT gO pa.rsi mahaN re beNgol akot

kolkaTa, beNgol, 26/02/2009 :- jegeT sanam “gO pa.rsi” mahaN lekaTe pHebruwari 21 ma.hiNT ra.ska. geko manav keD okTo re sanTAZ kowag mone re ra.ska. ba.nug Te beNgol renag sanam paza sozok ko eseD akag_a| gota paza Te 40 gotaf jaga re hoz ko jawra kaTe ga.di motor renag caka bako hila.w ocowaD TaheND| sorkar laTAr canoc kHon ceTan ha.bij sorka.ri skul kore sanTAZi Te olog DAW emog re himoq goroog kan kHa.Tir nova sozok eseD Do TaheN kana|

cenay re sanTAZ miDun

cenay, 21/02/2009 :- cenay bajar ar ona adepase re ca.kri kan sanTAZ kowag miD qapam miDun huy lena| a.di saNge hoz nova miDun TEko seter lena| maraf peza lekaTe bafgalor kHon pr. romes coNDXRo haNsDag e seter lena| manoTan haNsDAg “sanTAZi ar iNgxlis Te roz pazhaw ol ar bujHa.w” saTAm ceTan re miD THUTiy samaf leg_a| seter lan gomke ma.n moDon mohon ma:JHI, ka.zi coron murmu, hinDu haNsDAg, nunaram ma:JHI, bikram tudu, di.si. soren, lal tudu, piTHo coroM hembrom eman hoN akowag Disa. seter lan hoz ko Tala reko soDor leg_a|

jegeTa.ri pa.rsi seneleD

kolkaTa, beNgol, 27/02/2009 :- jegeTa.ri pa.rsi seneleD Darakan 17/03/2009 kHon 21/03/2009 hilog ha.bij meGHazoy Disom renag silof bajar re huyug la.giD| Disom parom Disom kore kHon pa.rsi DoroDiya., onoliya. ar ga.kHuziya. ko ona neNda Din reko seterog la.giD|nova seneleD re abo sanTAZi pa.rsi renag ga.hir  ma.hir kaTHa ko DHa.rTi sanam  hoz samaf re Tula. jokHa la.giD ma.n suboDH haNsDAg tHen sa.gun nevTa seter akana|

sanTAZi savheD seneleD

dumka., jHarkaNd, 28/02/2009 :- siDu ka.nhuN jegeTa.ri birDa.gaz pahta kHon sanTAZi savhED seneleD 27/02/2009 ar 28/02/2009 hilog babarsiq Din huy ena| maraf peza lekaTe seter e TaheN kana ma.n siDo hembrom (I.pi.es)| arhoN seter ko TaheN kana ma.n pHotik caNDx hembrom, orjun sribasTob, bHiktor Tiga| “sanTAZi pa.rsi renag ga.hir TeD” iDi kaTe seter lan peza ko akowag bica.r ko uDug leg_a| sanTAZi onoliya. ma.n BHaya haNSDAG “casa”, cuMDa. Soren “sipa.hi” eman ko nova seneleD re seter kaTe sanTAZi savheD renag uTHna.w kaTHa ko roz leg_a| nova seneleD gelebili ocoy re maraf juzuy haTAW leDA galociya. promoDini haNSDAG|

baafgalor re DHorom carca

bafgalor, 26/02/2009 :- bafgalor lekan maraf bajar re TaheNn kan sanTAZ ko DHorom carcay reyag la.kTi ko uyha.r qam akag_a| ona kHa.Tir hijug kan 01/03/2009 hilog bafgalor bajar re DHorom galoc Du~DEla akana| DHorom galociya. lekaTe seter kin TaheNn kana nayke ma.n gojenDro kisku ar ma.nu ma:rdi| DHorom galoc Tayom sereq rusika ko sereq ko a.MTi renag hoN ka.mihora sapzaw akana|

       sanTAZ kowag nofkan DHorom carca nofkan sa:giq Disom bajar re gelebili ocoy la.giD Te sasapzaw gavTa pahta kHon ma.n ka.zuram hembrom, ma.n subasis ma:rdi, ma.n boyDyo naTH ma:rdi eman ko a.di TED ko kurumutu akag_a|

lekHasiD pa.rsi

Dilli, 21/02/2009 :- siqoTo Disom re menag sorkarag lekHa siD pa.rsi gavTa pahta KHon miD miDun sapzaw lena| Disom jakaT kHon pege pa.rsi rin ga.kHuz ko nova miDun reko seleD lena| lekHa siD pa.rsi ko siqoT Disom re baqcaw Dohoy reyag hor dahar panTe odok kaTe sorkar pahta kHon ona dahar TE TAZAm e rika. akag_a| sanTAZ pa.rsi rin ga.kHuz lekaTe manoTan niTya nonDo hembrom, suboDH haNsDAg ar suna.ram soren Teko nova miDun re seter kaTe akowag a.di Daman kaTHa ko samaf leg_a|

sapzeT ATre

pHa.gun bofga boloyen kHon ge a.Tu Disom re baha parabx manav ehobog_a| okoy Do pHa.gun mulug moMe mahaN re okoy Do Turuy eyay Din arbaf pura. pHa.gun caNDo ge hana a.Tu nova a.Tu re baha parabx manav akabo TaheNna| oka a.Tu re a.Tu hoz bako apsorog kana, oka a.Tu reDo naykeyag opsor ba.nug_a, oka a.Tu Do hoz kHonag Do nase etag Din rege bofga bOrO ar parabx manav lekHan a.Tu re hoz ko gHuzug_a, aKHza hoN gHuzug_a| a.Tu supur kore miD DHaw Te parabx manav lekHan a.Tu hoN pacHe nison ge atkarog cof| a.Tu hoz sumuf TEDo enTe Tina.g em romoj| baf romoj kHan ma parabx lekage baf atkarog Do| nog_oy nova ko kHa.Tir aDo pale abo Do miD DHaw Te parabog, bofga bOrOg Do ra.ska. bafbo atkara|

       noTe hoz kowag bo qela, ako Do miD DHa.w TEGE ko boNgaya ar parabx ko manava| parabx puna:y picHi Do  baf ko neNda goNdaya| parabx koDo serma renag sa.gun mahaN kana| ona Do Disom gota miD DHa.w Teko manava, ona kHa.Tir parabx ko parabx leka atkarog_a ar DHorom renag jumiDx ar Dozho hoN tHika.g_a| miD DHa.w Teko manaveD kHa.Tir sorkar unku ka.mi jira.w hoN emog e bozhe akana| iKHa.n aboma miDta.f parabx ge a.Tu a.Tu bHegar bHigir Din rebo manaveD kHa.Tir miD caNDo bHUr baha bon boNgayeg_a| a.Tu a.Tu a.pan a.pin bon manaveD kHa.Tir abowag jumiDX kHercog leka atkarog_a|  abowag DHorom re parabx puna:y menag rehoN etag hoz ko baf ko tHika. DAZEyag kana|  abo hoN ona ko kHa.Tir parabx quTum Te  sorkar tHen ka.mi jira.w baf bo koy TuD DAZE akawaD_a| ona ko kHa.Tir hoN nalha Tuma.l kaTe a.sulog hoz siNge mahaN ge  parabx puna.y manav Din menTe ko bozheg kana| onako kHa.Tir ge a.Tu a.Tu parabx puna:y manav apan a.pinog kana|

       aboko TAla re nova jumiDx benav la.giD abo savTa rin hoz Tala re kaTHa lewdHa renag okTo seter akana| boNga bOrO reyag maha ma.hiT sapzaw kaTe sanam miD DHa.w Te onako manav kaTe Disom hoz Tala re abowag DHorom renag parabx puna:y  miD DHa.w Te manav kaTe hoz tHen jumiDX bo soDor ma|

maraf buru re baha bofga

moDHubon, giridi, jHarkaNd, 28/02/2009 :- maraf buru renag “jugx jaher” re gapa baha bofga huyug la.giD| ona kHa.Tir Teheq hajar hajar Diswa. ko buru cot Teko rakab kana| Teheq buru cot re basa kaTe gapa seTAG baha bofga perej uma.M huyug_a| nova jaher Do a.di seDay re benaw akana ar noNde sanTAZ ko pHa.gun mulug moMe mahaN Din re Diswa. hoz Teko bofga bOrO a.guyeD kana|

sahiTyo ekademi sirpa. cal

Dilli, 17/02/2009 :- paromen 2008 sal renag sahiTyo ekademi sirpa. ha.tiq huy ena| sanTAZ sahiTyo rinij onoliya. ma.n baDol hembrom nova sirpa. Doy aTAF keg_a| siqoTo renag sanam pa.rsi ren onoliya. ko TEheq akowag pa.rsi jekHa sirpa. ko qam keg_a| sirpa. lekaTe 50 hajar taka ar siDX sakam ko emaD jiwa| nova sahiTyo ekademiyag sirpa. renag gonof kalom kHon Do miD lakH taka ko ema kowa|

siDu ka.nhuN mutHa.n bereD

dumka., jHarkaNd, 16/02/2009 :- dumka. re menag jegeTa.ri birDa.gaz Do siDu ka.nhuN quTum e benav akana| sanTAz pargana renag sanam a.Tu Doba.tiya. re unkinag mutHa.n TiNgu akana| ikHa.n siDu - ka.nhuN murmu jegeTa.ri birDa.gaz re iT ha.bij hoN unkinag mutHa.n baf TiNgu lan TAheND| ona kHa.Tir ona. birDa.gaz re olog kHon koza kuzi ma.nha.ni leka ko atkareD TAheND| ona kHa.Tir nova jegeTa.ri birDa.gaz pa.tHuwa. gavTA ren parseT ma.n bimol ma:rdi yag kaTHa urij Te birDa.gaz renag raca re SiDu ka.nhuN murmu Tikinag mutHa.n a.di sur Din re bereDog_a menTe birDa.gaz pahta kHon kaTHa gota ena|

beNgol seceD monTri ar aseka re galoc

kolkaTa, beNgol, 17/02/2009 :- beNgol re niT barya jegeTa.ri birDa. gaz re sanTAZi Te olog sorkar e ehob akag_a| sanam Te 16 gotaf lapHaf birDa.gaz re pazhawg kana| Teheq beNgol sorkar seceD monTRi propHesor suDorson ray cowDHuri ar beNgol renag a.Diba.si savTA seceD ar lakcar semleD rin ga.kHuz ko muDx re miD galoc miDun huy lena| sorkar nova barya jegeTa.ri birDa. gaz re sanTAZi Te em. e. hoNy jHij renag e reben ena| lapaHaf birDa. gaz la.giD gelbar gotaf galociya. Dina.m Din la.giD ko a.cug ma menTe sorkar e reben ena| marc caNDo bHiTRi rege galociya. sorkar e a.cu kowa menTe monTRi gomkey la.y soDor keg_a|

bunum kHon boNga opel

lalpa.niya., bokaro, jHarkaNd, 25/02/2009 :- luguburu sur renag keri a.Tu re miDta.f bunum  kHon punya. boda biq leTAZ ko odok bolon kana| nova bunum Do niT sanTAZ ko bofga bOrO THan menTe Disa. kaTe bofga bOrO ko ehob akag_a| lugu baba lugu ayO quTum Te bofga bOrO Do huyug kana| unku biq odok bolon kan koDo bofga rin gaNdo ma.ci menTe hoz ko Disa. yeg_a| Din ge seTAG kHon a.yub bofga bOrO leTAZ akana| a.di sa:giq sa:giq kHon nova qeqel ar bofg bOrO kaTe bofga THum qam la.giD Te hoz ko madraw hijug kana| hoz kowag BHIz Te oNde bajar ge benavg la.giD|


sanTaz dakTor kowag jom miD ar jumiDx

rayrompur, BHoNujx, udisa, 23/02/2009 :- calawenag 22/02/2009 hilog sanTAZ dakTor kowag jom miD ar jumiD miDun ranipal ba.kHul re huy lena| dakTor kowag Do nova ge palen eTohob jom miD ar miDun TaheN kana| nova jom miD aKHza pegel dakTor gHaroNjx rin hoz seter ko TaheN kana| nova miDun re ka.mi tHav re etketoMe ar sonersiDx pazhaw kore etketoMe iDi kaTe galoc keDa ko ar hijug kan Din oka lekaTe etketoMe ko sahag_a ona renag nista. ar tHa.wka. hor ko panTe qama| nova miDun Do dr. ram coNDxro gomkyag kurumutu cHuta.w Te sa.gun lena| ka.mi hanTaz la.giD ka.miya. kumut hoN TiNgu huy ena| unku gomke koDo - parseT, dr. ma.nsif ma:rdi, jogo parseT, dr. purno coNDXro haNSDAG, suTreT, dr. ram coNDXRo hembrom, jogo suTRET, dr. DHiren soren ar jayreT, dr. DEbenDro naTH tudu., Disa. uDug lekaTe dr. orjun soren Teko ko bacHaw keD kowa| hijug kan Din re bisTi kHon biSTi mesag aNs Doho kaTe jom miD ar miDun Do THuka.m TAheN ena|ba.rpaDa re jaher

ba.rpaDa, bHoNjx, udisa, 27/02/2009 :- ba.rpaDa rin koza kuzi kowag kurumutu Te bijoy ram coNDxro pur japag re miD sarna jaher gaz ko TiNgu keg_a| nova sarna jajer gaz bereD re Disom Dorbariya. ma.n suDa.m ma:rdi ar bHagxroTHi ma:jHI Tikinag sav SAVTE ba.rpaDa rin koza kuzi kowag a.di ge gozo TaheN kana| nova jaher gaz re Dorbar mela ar poTob muruy ozag benav hoN ko tHa.wka. akag_a| ba.rpaDa ren hozag a.di Din renag aNs ar kukmu nova jaher gaz benav kaTe ko sa.ri oco akag_a| nesag hijug kan baha parabx Do 08/03/2009 hilog nova nava jaher reko bofga bOrOya menTe nayke baba ram coNDxro tHen kHon baday qam akana|

pune bajar re gaDel

pune, maharastro, 17/02/20089 :- janam Disom kHonag sa:giq rehoN abo rin boyha buhin kowag goroj Dula.z sa:giq baf TaheNna| nova renag miD rila.mala Da.yka. lekaTe maharastro renag pune bajar re miD romoj, ra.ska. jom miD miDun huy lena| joTo koza kuzi Te miD Say bage hoz  seter ko TaheN kana| nova jawrag re ma.n bijoy kumar soren ar ma.n susil murmu gomke Tikinag ka.mihora Do a.di sarhawanag
TaheN kana| hijug kan serma Do maharastro ponoT renag sanam totHa kHon nofka ge a.di saNge hoz seter ko TaheNna menTe ka.miya. kumut aNs e Doho akag_a|

Disom Dorbar re tHav amet la.giD  neTa kowag hoNka hukra.w

ra:ci, jHarkaNd, 28/02/2009 :- Disom re Darakanag Dorbar  amet la.giD la.dHa.y seter sur uTa.r ena| sanam neTa ko la.dHa.y la.giD daNda lugxzi patHen ketej kaTe hoNka ar hukra.w ko ehob keg_a| joTo ge jiTka.rog renag aNs ko Dohoyeg_a| sanam hoz ge niT Do neTa ko ako ozag hoz menTe geko uyha.reg_a| sibu sore hoN pura puri la.dHa.y la.giD sapzaw menaya menTe hoNkay ehob keg_a| noTe stipHen ma:rdi dumka. re 02/032009 hilog ajag jawra miDun e DE~DEla akag_a|

jHarkaNd benav kaTe hoN a.Dim kowag kukmu ATra geya - salkHan

tata bajar, jHarkaNd, 27/02/2009 :- jHarkaNd Disom a.Dim kowag kurumutu Te Tapam TupuD kaTe benav ena| ikHa.n noNden ko a.Dim ko ar muM hoz kowag kukmu Do niT hoN aTRA rege menag_a| jHarkaNd mukTi morca jHarkaNd hul renag hatag e hermeD leg_a| ona hul reyag hamal Tege siqoT sorkar a.Dim ko la.giD jHarkaNd e benav keg_a|  Tayom mukTi morca sorkarag dHoNga lazaw renag Daw e qam akag_a| ikHa.n sorkarag paTal ba.di aj tHen TaheNn Tuluj noNden hozag ceD hoN bay ka.mi DAZE akag_a| noNden ko muM hoz ge a.wriy tHika.laD kowa| a.Dim kowag hasa, bHasa Dug Dohoy re sorkar niT hoN a.Dim ko hok emog kaTHay hiziq sa.ri keg_a| a.wriy uyha.ra| pulis, Daroga, piyon lekan nukri ca.kri kore noNden ko hoz Tin bHur bako kHoNja keya, un bHur kukmu Do kukmu rege TaheN kog_a|

rajxnogor re nava jaher

rajxnogor, jHarkaNd, 28/02/2009 :- jHarkaNd ponoT renag rajxnogor bajar re nava ge sarna jaher gaz bereD ena| nova jaher Do benav re 25 lakH kHon 30 lakH taka kHoroc kaTe benavg kana| jaher renag akot kaNT jiliq Do 700 mitor| nova jaher renag ita. Te bezhay eteD ka.mihora Do a.di jursur TazaTa.zi ka.mi laha iDi akana| nova jaher Do rajxnogor ar onasur a.Tu hoz kowag kurumutu Ar monTri joba ma:JHIyag gozo sohoD Te TiNgun kana| nova jaher Do tata - caNybasa sozok aze re menag_a| noNde a.digan hor ko Dul miD akan kHa.Tir nova jaher renag Dam a.di TED deher akana| nova jaher Do Daray kan Din re DHorom ar lakcar Dug Dohoy re maraf juzuy ameta menTe  ona totHa rin hozag mone re pa.Tya.w menaG_a| niTogag Din reDo sorkar pahta kHon boNga THan ko Dug Dohoy kHa.Tir sorkarag gozo sohoD a.di TED sarhaw anag kana|

raybar

(1) bHoNjx Disom renag karam gHutu a.Tu rinij baske koza robi kirsi casTe ona totHa ko renag hat bajar kore azag sakam ca.si copeyar baske quTum Te a.di uDma.y bika.w akana|  cas ka.mi re labaDHiya.w okTe majan Daka Dipi a.guyij karam da.r jiuwi juri baf Te a.di aNt e awatapa akana|

(2) hembrom kuzi Talma sorkarag ka.rgaz Dug Daram pHaDx re calawen pe serma kHone ka.mi rey kHoNja akana| sa:giq cennei bajar re eklay TaheNn kana| sa:giq Disom re jiwi razej la.giD  jiwi gaTeyag Ta:gi koyog hor re menaya|

(3)  baske kuzi lapHaf ol sa.T kaTe bokaro ga.zrgaz re tuylug ma.ciy amet akag_a| caNDo picHi kuza.y taka jom ha.tiq la.giD jiwi gaTEy la.kTig kana|

(4) tudu kuzi edisonal TosilDar lekaTe ka.mi rey juzha.w akana|  lapHaf ol pazhaw sa.T kag koza ko joz ja.ni jiwi juri gaTe lekan koy KHoj kana|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

rajxgaz re “Tuz Tuka. lutu puNdu”

BHuBxnesor, udisa, 22/02/2009  :- robinDRo mondop re sanam pa.rsi yag gayan hepraw huy   ena| ona hepraw re jotoMi,  BHubxnesor rin koza kuzi ko hoTETe “Tuz Tuka. lutu puNdu” quTuman miD sanTAZi gayan ko uDug soDor leg_a| gayan rinij onoliya. Do ma.n koruMakor baske| nova gayan qeqel la.giD hoz robinDRo mondop ozag Doko sarez leg_a|

pHilim “jiwi juri” udHa.w sa.gun

bHubxnesor, udisa, 28/02/2009 :- sanTAZi parDA pHilim “jiwi juri” benav ehobog la.giD udHa.w sa.gunog la.giD| onoliya. ma.n ka.zi hembrom ag onol ka.hni Te nova benavg kan pHilimDo rajxgaz jaher re seTAG beza udHa.w sa.gunog la.giD| nova udHa.w sa.gun re a.di saNge hoz seleDog renag ko gota akag_a|

a.Diba.si savheD seneleD

ra:ci, JHarkaNd, 19/02/2009 :- a.Diba.si savheD ceTan re esiyan uTHna.w  gavTa ag Ta.ri re pe mahaN Din  galoc huy ena| nova galoc re sanTAZi, lazka, munda.ri, kuzuk ar kHadya kowag savheD ceTan re a.di kHiNDxriq sa:hiJ carca lena| sanTAZ savheD pahta kHon dr. roTon hembrom, ma.n la.kHa.y baske, ma.n DukHiya. murmu ar dr. ke. si. tudu eman sanTAZi ka.hni ar onoMhe ceTan re bica.r ko samaf leg_a|

ha.ku rapag rapag ozag rapag

hatbaDxza, bHoNjx, udisa, 26/02/2009 :- sa.rDi siTuf okTo ciNgxzi a.Tu re pun hozag ozag rapag roNgo akana| miD hoz ha.kuy rapageD ko okTo re sur re TAheN lan rohoz hoToD na.Mi re seNgel lagaw lena| ona hoToD na.Mi Do ozag sa.zim ceTan re lata len kHa.Tir seNgel Do sa.zim Te rakab lena| seNgel DHa.ga.w DHa.ga.w jul Te miD ozag kHon ar miD ozag sa.zim Te capaz ena onkaTe sa.kila. haNsDAG, punTa. haNsDag, DHunu soren ar nuna.ram sorenag ozag Do rapag roNgo cabayena| nova seNgel iMij la.giD a.Tu hoz ko TahaM biha.M cabayena| hozag kal kalaw hoN 2 kilomitor sa:giq ha.bij aNjomog kan TaheND|

jHano haNsDAg ag sona mohor amet

beNkok, THailaNd, 28/02/2009 :- esiya mahaDes beJHa Tuq hepraw re jHano haNsDAg sona mohor e amet keg_a| hepraw renag bocog re malesiya Disom rinij burhasuDHin e pa.du keDe Te nova sona mohor Doy amet ana| jHano haNsDAg Do leTAZ ge bejHa Tupuq renag seMa seMa hepraw kore kHon DAZE kaTE mohor e gugu a.guyeD kana|

pHa.gun bofga bolon TEge siTuf maMay maMay

ra.wlkola, udisa, 28/02/2009 :- pHa.gun bofga bolon Tege siTuf Do a.di aNt atkarog kana| Dag Din sa:giq en kHon ge Dag ja.zi hoN a.di ge sa:giq akana| ona kHa.Tir siTuf Do maMay maMay ehob ena| nofka ge siTuf e cazhaw iDi kHan bHaTAF DAg qaqam renag boro hoz tHen bolo ena|

poNdeT ra.gHu murmu wag mutHa.n poTaw

rayrompur, bHoNjx, udisa, 26/02/2009 :_ rayrompur gaz bajar boloyen kHon ge ol guru poNdeT ra.gHUnaTH murmu wag mutHa.n qelqam goDog_a| poNdeT ra.gHu murmu wag mutHa.n qelTe sanTAZ kowag kozam gorobx Te pHula.w goDog_a| Tobe ajag sina.m mutHa.n Do a.di Din ha.bij DHuzi Te lutupuNdu TaheN len TaheNj| jerez poTaw bafTe cehra ge ma.lcHa. caba lena| baf Do kuza.w ge baf, baf Do qeqel hozag ogoroj kha.Tir mutHa.n Do nofka TaheN kana| Tobe ha.ligey jiTka.r akan en. e. si. cayreT ma.n nobo ma:JHi sorkar ma.ciy re Duzub en kHan ge mone re monere hudug len Duk mutHa.n poTaw kaTEy Tirpi iMij keg_a|

bisuy re pHa.gun paTa

bisuy, bHoNjx, udisa, 24/02/2009 :- bisuy a.Tu re ma. 24/02/2009 hiT hilog sarna marsal gavTa pahta kHon sapzaw len pHa.gun paTa a.di jomok sa.hiNj huy sa.T ena| magx bofga qir qir pHa.gun bofga mulug mulug jaw serma lekage nes hoN kurumutu Te juzha.w leDay sarna marsal gavTa miD qepel qapam pHa.gun paTa| a.di ge buruD buruD hajar hajar Disuwa. ko seter lena paTa ta:di Te| abowag savTa renag enej sereq jahaN ge menag jelek danta, darma, DasaNy, tuhur lagxMe, paTa enej, pHirka.l danta, tHili Dipil enej, karam enej eman a.di lekan enej huy lena| qeqel la.giD hozko cuNdug Tiya.r lena Tikin kHon siNga.z DHa.ij| qiNDa. akHza hoN onkage gHuz lena| kHato gayan hepraw re seleD lena ko gel pe gotaf gAVTA| unku muDX re eTohob, Dosar ar Tesar sirpa. lekaTe cHataM, jamDa ar patpur ko amet lag_a| ma.nan peza lekaTe ma.n pHa.guram ma:rdi ar ma.ni sokunToza hembrom seter kin TaheN kana|

teson mastor gompaz

bHa.lulota, ra.wlkola, udisa :- Teheqag udisa, jHarkaNd, bihar, beNgol akot re bHGa.luloTa teson agkot ko ko ra.puD akag_a| ona savTe ka.mi re TaheN len teson mastor Doko gompaz iDi akaDEya| seTAg beza 5 tazaf okTo re nova gHoton Do huy lena| nova ra.puD Te Teheq nova habxza mumba.y horTe Da.zeD sanam jHa.l ga.di  renag caka ge bay lazaw akana| ra.wlkola, tata, cakza kore a.di gan jHa.l ga.di boq boq TINgu rofge TAheN lena| ona kHa.Tir hoz ko atab jazab teson kore berel Dag sumuf qu kaTe awatapa Tala hor reko jaNDeTaNDe ena| 

bHubxnesor baha parabx

bHubxnesor, udisa, 27/02/2009 :- bHubxnesor re baha parabx hijug kana 08/03/2009 hilog ko manava| nova baha bofga rajxgaz jaher re bofga bOrOg_a| bHubxnesor ade pase renaf nova miDta.f ar maraf jaher kanTe kotok, paraDip, jotoMi, puri kore kHon hoN sanTAZ noNde ko jawrag_a|

a.Tu hoz Te sozok benav

gHatsila., jHarkaNd, 28/02/2009 :- sorkar tHen rag nehoNr TaheNn Tuluj sorkar a.Tu la.giD sozok baf e benav DAZEyaD kjHa.Tir a.Tu hoz apnar Te sozok benav ko odok akana| jHa.nti jHarna ar ona adepase a.Tu rin hajar hajar hoz ka.kuwa., kudi anTe sozok benav la.giD hasa mamag reko cHuta.w akana| kuzi koza sanam geko mesa akana| barpe Din Te 12 kilomitor sozok ko benav pura.w la.giD a.Tu hoz ko daNda lugxzi ko patHe ketej akag_a|


Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-28 February
2009
Vol -1
Issue -6

Copyrights(C) 2008-09, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISA100008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.