disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 januwari
2009
THok-01 gele-03
sahta 1

TamaM la.dHa.y re sibu soren e ledHcog en kHa.Tir sanTAZ pargana re hay cog

dumka., jHarkaNd, 11/01/2009 : ha.li ge huyen TamaM biDHan sobHa tHav la.giD bacHon re jHarkaNd rinij sira. monTRi manoTan sibu soren Do JHarkaNd pati kHon TiNgu len ma.n krisna raja paTor tHen 9 hajar kHon ba.zTi bHot Tey pa.du oco ena| nova bacHon rey harawen kHa.Tir sanTAZ pargana rin hoz ko hay cogog kana| cika.Te manoTan sibu soren Do borabur ge dumka. arbaf sanTAZ pargana kHon gey jiTka.r hijug kan TaheND| niT aj e harawen TE jHarkaNd renag sira. monTRi ma.ci kHon leNjeD cikij hujuz E bozhe akana| savTe niT okoy ona puziya. akan sira. munTRiyag tuylug ma.ci ko ameta, ona la.giD joTo em. el. e. ko melemele ar uyuf cuNdugog kana|

kenDriyo sahiTyo ekademiyag sirpHa. cal

nava Dili, 15/01/2009 : siqoT Disom renag kenDRiyo sahiTyo ekademi sirpHa. juzu jiTka.r ko laha regey cHa.tya.r akaD kowa| Tobe unku ko sirpHa. ar ma.n sakam cal Do Darakan 17/02/2009 hilog nava Dilli renag “kamani oditoriyom” re tHa.wka. akana| ekademi ekademi renag jeneral kawunsil miDun 17/02/2009 hilog seTAg 10 tazaf huyug_a| sanam pa.rsi rin jiTka.r akan onoliya. ko siNga.z okTo sirpHa. ko cal akowa| 2008 serma renag sanTAZi pa.rsi jekHa Do ma.n baDol hembrom jiTka.r men Tey cHa.tya.r juT akana| ekademi pahta kHon sirpHa. lekaTe “siDx Sakam” savTE “50 hajar taka” sanam onoliya. ko cal akowa|

asam re kenDriyo sahiTyo ekademiyag Dupuzub

TEjxpur, asam, 15/01/2009 : Darakan ma. 07/02/2009 hiT hilog TEjxpur re kenDriyo sahiTyo ekademi hoTETE sanTAZi sahiTyo ceTAn re miD Dupuzub akHza Doho akana| nova Dupuzub re sanTAZi “onoMhe” ar “ka.hni” ko Tuluj gapal maraw huyug_a| nova miDun re maraf peza lekaTe asam ponoT monTRi, manoTAn pruTHibi ma:JHiy seterog kana| kenDriyo sahiTyo ekademi ren jogo suTreT manoTan es. gunasekHoron ar konBHenor ma.n joDumoMi besra hoN seter kin TaheNna|

   Dosar ma. 08/02/2009 hiT hilog Do gowahati re ru-orof ar enej sereq uDelog renag ka.mihora Doho akana| kolkaTa bajar rinij quTuman rusika ma.n susil sorenag enej sereq mader hoN gowahati Te seterog kana| nova akHza re sanTAZ ko Tuluj ol akan poTob ko manoTan priTHibi ma:JHIyag Ti~TE udHa.w sa.gunog_A|

udisa jakaT sanTAZi pa.rsi lekHasiD ceDETiya. hag Dupuzub

ba.rpaDA, udisa, 11/01/2009 : udisa re sanTAzi Te olog renag Daw qam la.giD udisa jakaT sanTAZi pa.rsi lekHasiD ceDETiya. gavTA hag Dupuzub Teheq huy lena| udisa sorkarag 2001 sale renag lekHa jokHa na.piT Te udisa re 1703 gotaf skul re sanTAZi Te olog renag DAw sorkar e emog_a menTEy la.y leD_a| ikHa.n niT ha.bij 100 gotaf skul sumuf rege calawen sermay jHij akaD_a| udisa ponoT re TaheNn kan etag lekHasiD hoz urDu, ar TElgu ko la.giD Do sorkar napay gey ka.mi kana| sorkar 02/02/2008 hilog ge maMaf-ag lekHa jokHa lekaTE sanTAZi Te olog skul e bereD ma menTe gavTay nehoNr akaD_a| udisa sorkar nova renag ceD hoN baf e meD luTurag kan kHa.Tir nova gavTA Do hijug kan 03/02/2009 kHon Do skul koy siqa| nova akot ka.mihora suguz sa.hiNj Toraw la.giD ma.n kaNDXRA soren (ayar em. el. e.), soqjoy kumar hembrom, suna.ram haNsDag, sunDor mohon soren, Dula.ram murmu, sura.y hembrom, ononTo tudu ar savTEnko reyaz rabaf baf kHa.Tir kaTe ko kurumutu akana|

ra.wlkela re savheD ar lakcar miDun

ra.wlkela, udisa, 15/01/2009 : ra.wlkela renag a.Diba.si savTa seceD ar lakcar semleD ra.wlkela caNga opHis ar nohaN Tirla. gavTa kurumutu Te Darakan 01/02/2009 hilog ra.wleka renag maks mular bHobon re savheD ar lakcar miDun Doho akana| nova miDun re “sanTAZ savhED uTna.w re etketoMe”, “onoliya. syam sunDor hemborom ag ka.rDHa.ni”, “sanTAZi lakcar uTna.w la.giD abowag ka.mihora”, “sanTAZi lakcar baqcaw Dohoy re kuzi hoponag ka.mi” eman saTam ko ceTan re uti uti biszi kaTe carcag_a renag ka.mihora Doho akana| nova miDun re nava poTob ko udHa.w sa.gun savTE aseka ra.wlkela caNga pahta kHon miD unuyha.r poTob hoN udHa.w sa.gunog renag menag_a| Tina.g gan gomke kowag savTari ar ja.Tiya.ri kam kajx Te hozag mone jiwi ko Tarko oco akaD kHa.Tir gavTa pahta SED kHon miD siDx sakam savTE sirpHa. ko cal akowa|

   nova miDun akHza Do seTAg 9 tazaf re ma.n syam sunDor haNsDAG, ai. ji. pulis, udisa ponoT hoTETe udHa.w sa.gunog_a| galoc muca.D re tata bajar rinij sereq bir ma.n umapoDo murmu ag rusika orcestra pahta kHon siNga.z lagxMe enej sereq akHza Do aNDozog_a menTe gavTa rinij suTreT ma.n orjun ma:rdi gomke tHen kHon baday qam akana|

sapzeT aTre

sakraT parabx muca.D en KHan ge a.Tu Disom re a.Tu a.Tu spots ko ehobog_a| spots re Da.z, Don, ciNdu enej eman Teyag hepraw huyug kana| savTE jaga jaga re savTa renag enej sereq kohoN hepraw uDug soDor reyag hoN Tak qamog kana| Da.z, Don, ar ciNdu enej heprawg reyag nova Do mimiDta.f hudiq akHza kana| nova akHza kHon ge miD hoz seMag renag kukmuy qel keya| DHa.rTi renag seMa spots akHza men lekHan Do olimpik bo buJHa.wa| oNde ha.bij jahaNy ko lebeD seter kaTe sirpHa. ko amet keya unku ge sa.ri TEDo Da.z Don heperawg koDo| una.g lapHaf hepraw Te seterog ar Dazeg re la.kTig_a hozmo Daze kHon ba.zTi mone DAZE| hozmo ma sanam hozag ge menag_a, ikHa.n okoy onare DAZEG kukmuy qel kaTe  onare mone DAZE ar hozmo DAZEy alaya, unige una.g lapHaf TE Doy seter keya| ketej mone ge DAze Do| jahaNyag mone lica.za, nova hepraw jugx reDo uni Doy biloNd kog_a|

abowag a.Tu Disom re spots, ciNdu enej hepraw rema gota ge abo bo DAZEg kana| ikHa.n lapHaf DHap renaf hepraw kore Do abo Do bo cHan kog kana| onaTE abo payTAR keya abowag kukmu re mone DAZE TAbo Tina.g keteja a menTE| kukmu maMaf tHa.wka. kaTe mone ar hozmo DAZE helaw lekHan kukmu Do gele bilig geya| lapHaf hepraw kore jiTka.rog reDo miD hoz quTum savTE DHon Duribx Te kisa.Mog sumuf Do baf,  apnarag ja.Ti, a.Tu Disom quTum cotka hoN DHa.rTi Tala hipiz kaTe nagame ol keya|

poN ra.gHU murmu wag sina.m mutHa.n ar dahar

rajxgaz, bHubxnesor, udisa, 11/01/2009 : udisa ponoTo renag rajxgaz bHubxnesor bajar re Teheq ol guru poNdeT ra.gHunaTH murmuwag sina.m mutHa.n sira. monTRi manoTan nobin potnayokag Ti~Te udHa.w sa.gun ena| savTe damoMa cHok kHon rajxgaz jaher ha.bij ateD akan dahar Do ra.gHunaTH murmu dahar menTe ko quTum keg_a| nova udHa.w sa.gun okTo re seter lan gomke koDo ko huyug kana monTri ma.n biswo BHusoM horiconDon, monTri ma.n konok borDHon sifDew,  monTri ma.n coyTonyo prosaDX ma:JHI, monTri ma.n golok bihari nayok, ponoT Dorbariya. ma.nij DrowpoDi murmu, ma.n roqjon kumar jena, ar ma.n ononTo narayoM jena|   hajar hajar sanTAZ boyha misi ko nova sa.gun udHa.w ka.mihora qeqel la.giD seter ko TaheN kana| ka.miya. kumut renag ka.mihora lekaTe nevTa len peza ar ma.nan ga.KHuz ko bajx banxna, enej sereq ar savTari horog baNDE kaTe ko DAram DAG leD kowa| guru gomke ma.n uma.M e lekaTE ajag sina.m mutHa.n samaf re digxla digxli enej sereq kaTe savTari lakcar Dula.z ko aNjxle leg_a|

ra:ci re sahiTyo ekademi micHil

 ra:ci, jHarkaNd, 12/01/2009 :  siqoT Disom re sanTazi pa.ris joTon haray la.giD Talma sorkarag mukruz ka.mihora Darakan caNDo 10/02/2009 kHon 12/02/2009 ha.rij jHarkaNd renag rajxgaz ra:ci bajar re Du~DEla akana| nova micHil miDun re hinDi ka.hni ko sanTAZi pa.rsi Te ceD leka ol uca.zog_a, ona Disa. kaTe gapal maraw hoho akana| nova ol uca.z ka.mihora re ira.l gotaf sanTAZ onoliya. gel Turuy gotaf hinDi ka.hni ol uca.z la.giD bHa.ruwa. bojHa ko gog akawaD kowa| unku pa.rukiya. onoliya. ceD lekare napay ar juT sa.hiNj ol uca.z ka.mi ko Torawa ona renag bugi hor dahar uDug SoDor la.giD sahiTyo ekademi rin gomke ko nova micHil miDun re Disa. ko cala|

sanTini keTon re a.Diba.si gayan hepraw

sanTini keTon, beNgol, 15/01/2009 : Darakan 20/01/2009 kHon 22/01/2009 ha.bij a.Diba.si gayan hepraw huyug_a| sanam jirla. kHon jiTka.r kaTe hej akan gayan pa.rukiya. kowag muca.D hepraw sanTini keTon re huyug renag tHa.wka. akana| nova hepraw re jiTka.rog koDo sirpHa. ko qama| nova a.Diba.si gayan hepraw Do beNgol sorkARAG A.Diba.si bHa.la.y kHunDxzi pahta kHon huyug kana| sorkarag nova ka.mihora Do nofka ge serma ke serma huy a.gug kana|

boyha biswonaTH tudu ko sarhaw hisir keDeya

ra.wlkela, udisa, 11/01/2009 : ha.lige ra.lkela renag “koyel sahiTyo sofsoDX” gavTa pahta kHon quTuman sanTAz onoliya. ma.n biswonaTH tudu saMha salag ko sarhaw hisir keDeya| ra.wlkela ren juluf udiya. onoliya. ma.n kisor meher ar ciTa.r rakab kHoboriya. ma.n goMes sa.hu Tikin hoN tudu gomke savko sarhaw sirpHa. Tara keD kina| ma.n biswonaTH tudu Do Tuli Tuli a.di gotaf sanTAZ ka.hni poTob e ucHa.n soDoreD kHa.Tir ra.wlkela renag nova gavTA Doy sarhaw Tala keDeya|

magx kuna.mi re a.Diba.si lakcar enej sereq

ra.wlkela, udisa, 12/01/2009 : calawen serma leka nes hoN ra.wlkela renag kHerwaz ol iTun TAnala asza re hijug kan magx kuna.mi ma. 09/02/2009 hiT hilog seTag beza Do biDu canDan boNga bOrO perej uma.M huyug_a| ona savTE TARA siq beza Do pHartilayjar goram renag Disuwa. da.hi re sanam a.Diba.si savTA renag lakcar enej sereq uDug soDor renag ka.mihora tHa.wka. akana| nova lakcar enej sereq uDEl hepraw re seleDog la.giD TE hajaribagx, bokaro, luguburu gHantaba.zi, balesor, bHoNjx Disom, kiqjHir, sunDorgod eman sanam a.Diba.si totHa kore kHon bacHaw bacHaw enej sereq pa.rukiya. rusika gavTAko ko Du~DEla akana| nova sa.gun okTo re peza lekaTe ko seterog kana - sunDorgod jirla. rinij kolektor, ra.wlkela e. di. em., sabx kolektor (Panpos), savTe ra.wlkela ka.rgaz ar en. es. pi. si. el rin manoTan gomke ko| a.Diba.si kowag lakcar enej sereq jiwiD Dohoy la.giD “guru gomke seceD ar DAy Da.DXni gavTa” hag nova Do miD ura.l kana|maraf bOrO DANDHer re jaf baha Tupu

bHimkuNd, udisa, 15/01/2009 : udisa ponoT renag boyToroMi gada dHip re menag “maraf bOrO DANDHer” re 20/01/2009 hilog lakH lakHa hoz jaf baha Tupu la.giD ko DHaw akag_a| boyToroMi gada re jaf baha Tupu kaTe “maraf BOrO DANDHer” re boNga bOrO yako| serma renag miD Din 20 januwai hilog Disuwa. sanTAZ jaf baha ko Tupuyeg_a| calawen serma Do bar lakH gan hoz ko jawra lena| nes Do arhoN ba.zTi hoz seterog renag agam a.yka.wg kana| DANDHer rinij Dihiri “biswonaTH tudu”  nova agam ahlay payTAr qam akag_a|

ciNdu enej renag “aJoDiya. seNDxra”

sarjomdi, boDxza, BHoNjx, udisa, 14/02/2009 : hapzam kowag dHa.wliya. roz lekaTe- “okoy koza ajoDiya. SENDXRA re bay mesa akana, uni Do koza Doy baf kana|” onkage okoy ciNdu enej kHeloNdiya. sarjomdi da.hi re bay enej akag_a uni Do kHeloNdiya. gey baf kana| bHoNjx Disom renag quTuman ciNdu enej goda re 17/01/2009 kHon 23/01/2009 ha.bij seTAg kHon DHa.bij huyug_a| nova ciNdu enej re seleDog la.giD jHarkaNd, beNgol ar udisa renag sanam totHa kore kHon quTuman kHeloNdi seter ko TaheNna| jaw serma ge nova da.hi re enej la.giD 150 kHon ba.zTi ciNdu enej gavTa ko seleDog kana| neS Do jaw serma kHon hoN ba.zTi gavTa ko seleDog menTE ka.miya. kumut rinij parseT ma.n coyTonyo prosaDX ma:JHi aNs e Doho akag_a|

pa.kuz re ol ciki micHil

pa.kuz, sanTAZ pargana, jHarkaNd, 14/01/2009 : calawen 22/23 disembor 2008 re pa.kuz renag Tanala asza re ol ciki reyag micHil huy lena| nova micHil Do jirla. seceD uTna.w kHuNDxzi pahta kHon sapzaw lena| nova micHil rin maraf peza lekaTe ma.n lorens bagx (asza Tolasiya.), siDxlal ma:rdi (seceD uTna.w oPHIsar) eman ga.kHuz gomke seter ko TaheN kana| sanam gomke ko men keDa ci oka leka re pa.kuz renag sanam totHa re ol ciki bo CEDog_a, ona renag suguz hor dahar Disuwa. ko  la.y SoDoraD kowa| paTHa, puTHi eman ko renag anat sahay la.giD okoy gavTa kowag gozo qamog kHan ra.ska. seleD jirla. seceD uTna.w kHuNDXzi Doy sarhaweya|

bohog renag seNgel tuti bohog rege

katHikuNd, sanTAZ pargana, 12/01/2009 : janam a.Tu renag oT-hasa a.pna.T kumpa.ni yag DokHol kHon Dug Dohoy la.giD hul leD hulga.riya. ma.n sibxlal sorenag bohog re bajaw len seNgel tuti niT hoN bohog rege menag_a| calawen ma. 06/12/2008 hiT hilog katHikuNd a.Tu rin sanam hoz micHil reko odok len johog pulis sav ko samaf Dapram lena| ona okTo rege pulis pahata kHon seNgel ko tuti leD_a ar ona seNgel tuti sibxlalag bohog re bajaw lena| bohog renag seNgel tuti odok la.giD pulis pahata seD kHon ra:ci maraf aspaTAl TEko iDi leDEya, ikHa.n oNde dakTor ko seNgel tuti bohog kHon baf ko odok DAZEyaD_a| onaTe arhoN sibxlal Do jihol TEGE ko iDi ruwa.z keDeya| noTe bohog renag jolon jala, noTE ran murga.n Te anat ar noTe jihol kHowaz renag Duk TE ajag jiwiD jibon niT Tala ta:di re|

baday jof kaTHa

sentral insticut of indiyan lafguwex Do iNgxlis, sinDHi, urDu ar hinDi bHegeD ira.l DHap re aNgoc akan etag pa.rsi TE poTob og_ol onoliya./ ol ugca.ziya./ sapzeT ko ka.wdi gozo ema koway| jahaNy boyha misiko gozo ko la.kTig kana, unku ko Central Institute of Indian Language, Mysore, Karnatak sav sa.gay ko jozaw ma|

el. ai. si kupuli ropoz sanTAZi Te

sombolpur, udisa, 09/01/2009 : el. ai. si renag sombolpur dibHijon re hamal ka.mi gog la.giD ka.miya. kowag kupuli ropoz binid TAheN kana| nova kupuli ropoz binid re ra.wleka renag el. ai. si a.ma.li re ka.mi kan ma.n biswonaTH tudu hoN seleD e TaheN kana| ma.n tudu gomke Do “kugli madwa” tHen arDas e Doho leDa ci aj Do sanTAZi TEGe ko kuli ema| ceDAg ci sanTAzi pa.rsi Do bHaroT Disom renag ira.l DHap re tHav e qam akag_a| kugli renag Tela la.na.y ruwa.z Do sanTAZi TEhoN ganog geya menTe tudu ba.buy rehMa lena| el. ai. si. “kugli madwa” rinij cayreT manoTan moharoM gomke Do ona kaTHa rey reben lena| onaTe kugli madwa pahta kHon manoTan kHelaram tudu ba.bu Do sanTAZi TEGe ma.n biswanaTH ba.bu Doy kuli keDeya| el. ai. si renag sanam lekan kuli ar ona renag la.na.y Do sanTAZi TEge huy lena| sa.ri ge nova Do paleTog miD nagam ge benaw akana|

Dalay Dalay Dara kana hijxla. paTa

dumka., sanTAz pargana, jHarkaNd, 15/01/2009 : dumba. bajar kHon 3 kilomitor sa:giq moyrakHi gada aze re ma. 06/02/2009 hiT kHon ma. 13/02/2009 hiT ha.bij hijxla. paTA huyug_a|  nova paTa reDo abo savTa renag sanam lakcar enej sereq TE aNDozog_a| onaTe sanTAZ pargana rin hazam budHi, kuzi koza, giDXRA. piDXra. joTo nova paTA re laNga laga jiwi razej enej sereq la.giD paTa Ta:gi Daram re menag kowa| savTe Dina.m Din lozagog joTo lekan saman ko nova paTA reDo qamog_a| ina. kHa.Tir hoz nava nava saman ko kiriq la.giD taka ka.wdi nova paTA la.giD ko tHema Doho jof kana| nova paTa Do sanTAZ pargana reyag quTumanag ar nagamanag paTa kana| seDay kHon abo savTa re ra.vag kan paTA sereq renag sirjon tHav Do noNde kHon ge| sereq renag DHa.z nog_oy nofka - ”e pHul Dela pHul koz ga.di re Dejog pHul, hijxla. paTa qel| koz ga.di re ba.q Dejog, hijxla. paTa ba.q qel| dumka. jirla. hoz Dore hale dale|

kHasi DEs piz renag maraf paTa

ja.num gHutu, rayrompu, bHoNjx, udisa, 15/01/2009 : kHasi Des piz renag quTuman paTa ja.num gHutu re 23/01/2009 KHon ehobog kana| kHasi Des piz rin sanam Da.z Don heprahi koza kuzi nova paTa re Daw haTAw la.giD riNgitiNgi re manag Kowa| savTE savTari enej sereq pa.rukiya. gavTa ko akowa enej sereq reyag luhug koDor uDug soDor la.giD Dag Daram ceMe leka koyog Daram re menag kowa| nesag nova paTa reDo nava ge miD Da.z hepraw renag ka.mihora menag_a| Da.z Do bisuy bajar kHon ja.num gHutu paTa ta:di 30 kilomitor ko Da.z oco eD kowa| nova Da.z hepraw re eTohob sirpHa. Do 5,555/- taka, Dosar sirpHa. Do 4,444/- taka Doho akana| eTohob qiDa. aNga la.giD Do kiya. siNDur opera, baro mayil ba.rpaDa, bHoNjx rin koza kuzi hoTeTe “Dag lu~ gHat re banam alom ruya” kHeloNd poTob ko uDug SoDora ar Dosar qiDa. Do Dines opera rin koza kuzi hoTeTE “usa.D kuzi pokpoko, ma.li baha poDxgoy” kHeloNd poTob ko uDug SoDora| ma. 24/01/2009 hiT hilog Do kuzi kowag ciNdu enej hepraw ar 25/01/2009 hilog Do koza kowag bocog ciNdu enej renag ka.mihora Doho akana| ma. 25/01/2009 hiT hilog Do miD qiDa. gayan hepraw Doho akana| 26/01/2009 hilog Do 20-20 kriket enej hepraw Doho akana| nova paTa re maraf peza lekaTe suDa.m ma:rdi, (Disom Dorbariya.), ma.nan peza lekaTe ma.n bHaDob haNsDAg, (ayar jirla. poriSoDx parseT), kaTHa badohi lekaTe ma.ni sorosoTi tudu (parseT, jirla poriSoD), peza lekaTe ma.nij DrowpoDi   murmu (em. el. e, rayrompur), ma.n nobo kisor ma:rdi Teko seter ko TaheNna|

Durga.pur re gunman sarhaw akHza

Durga.pur, pucHim bafgxla, 15/01/2009 : Durga.pur renag biDHan BHobon re 31/01/2009 hilog miD gunman sarhaw akHza sapzaw akana| seTag 11 tazaf kHon nova akHza Do ehob kaTe Tarasiq 2 tazaf TE muca.Dog_a| nova aKHza re onoliya. ma.n DHirenDro naTH baske ko sarhaw eya| sarhaw sirpHa. lekaTe ma.n sakam, gel hajar taka ko emaya| ona savTE savTA Dula.ziya. ma.n karTik bara hoNko sarhaw TAra eya, uni Do sirpHa. lekaTe 5 hajar taka savTE ma.n sakam ko cal aya| quTuman dakTor ma.n sahiDx bHumijx hoN ko sarhaw eya| ona savTE miD reNgej giDXRa. hag serma pura.w pazhaw kHorca araM Do “Durga.pur daysi gavTAy” gog jof-a menTe aleyij kHoboriya. tHen kHon baday qam akana|

asam jakaT sanTAZ aceTiya. gavTA miDun

ka.wa.yma.ric, Tejxpur, asam, 12/01/2009 : calawen 09/01/2009 kHon 11/01/2009 ha.bij asam jakaT sanTAZ aceTiya. gavTa hag Dupuzub huy parom ena| asam ren sanTAZ koDo a.Diba.si lekHa reDo ba.nug kowa| sanTAZ ko a.Diba.si Te lekHa aNgocog la.giD agam Din renag ka.mihora  ceTan reko galoc gota leg_a| sanam paza kHon 5 hajar sanTAZ aceTiya.  nova miDun reko seleD lena| nova miDun re ona totHa ren ponoT ar Disom Dorbariya. savTE “gota bHaroT siDu ka.nhuN hul ba.ysi” dumka. rin gomke manoTan dr. susil ma.rdi, teklal ma.rdi, ma.si ma.rdi eman seter ko TaheN kana| baday jof lekaTe asam ren sanTAZ ko Do a.di laha kHon a.Diba.sig la.giD ko la.dHa.y a.guyeD kana|

“pazhaw pe ar pazhaw oco kope”

savTa renag lakcar, a.ri-ca.li ar gabeyanag baday jof kaTHa Te gaban akan| ma.n mohon coNDXRo baskeyag quTuman paTHam  holof gada” Disom hoz Tala re sokoz bokoz helkaw seter ena| qamog tHav : ma.n mohon coNDXRo baske, siDu-ka.nhuN nagar, ca.kuliya., samaf sifBHum, jHarkaNd|

pHilim “am Ta:gire”

“siq boNga kriyetibx kriyeson” ag eTohob parDa  pHilim “am Ta:gi re” luhuk koDor la.giD kuzi badohiy la.kTi ako kana| nova pHilim re seleD sana kuzi badohi ko projekt menejor ma.n syam coroM soren  sav usa.ra sa:hiJ sa.gay jozaw pe| sa.ga.y joza la.giD hoyof ropoz el Do - 09777309911|

sanTAZ sinema

(o) “mayam sa.ga.y”, begnawij - ma.n bikra.m soren|

(T) “Dula.ziya. ayi loBH iyu”,

(g) “asam kuyli” ma.ni rina kiskuwag bHidiyo sereq lacHa - (1) “kuyli”, (2) “o may juli”, (3) “marsal dahar” ucHa.n soDor akana|Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
1-15 January
2009
Vol -1
Issue -3

Copyrights(C) 2008, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISA100008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.