disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 julay
2009
THok-01 gele-15
sahta 1

jegeTa.ri a.Diba.si mahaN manav sapzaw

mursiDAbaDX, beNgol, 14/07/2009 :- mursiDabaDX jilla. renag bHoladaNga re jegeT a.Diba.si mahaN manavg renag sajaw sapzaw huyug kana| 09/08/2009 Do “jegeT a.Diba.si mahaN” lekaTe DHa.rTi sanam hoz ko manaveg_a| nova a.Diba.si mahaN Do bHola daNga a.Diba.si praymeri skul re huyug renag tHa.wka. akana| maraf peza lekaTe poqcayoT proDHan manTan omoleNDu gHos seter kaTEy udHa.w sa.guna| dakTor ko pola Te a.Diba.si kowag hozmo Tunum ar ran emog renag ka.mihora hoN Doho akana| pucHim beNgol a.Diba.si dakTor pHorom rin dakTor dr. pi. ke haNsDAG, dr. i. haNsDAG, dr. es. haNsDAG, dr. je. ke. ma.ndi, dr. ec. baske eman ina. hilog nova mohoT ka.mi re gozo ko emog_a| nova “jegeT a.Diba.si mahaN” Do ol indiya a.Diba.si welpHeyar eNd kalcural sosayiti Ta.ri re huyug_a ar ona re gogxzo lekaTe “aseka, mursiDA baDX caNga”, “a.Diba.si bikas porisoDX” ar “birsa sewa somiTi” eman gavTa ko menag kowa|

sanTAZi TEhoN relwa.y binid ol

nava Dilli, 09/07/2009 :- niT Do sanTAZi TEhoN hepraw binid ol ganog_a| nova kaTHa relwa.y monTRi ma.ni momoTA banarjiy la.y soDor akag_a| jaw Do relwa.y binid Do iNgxlis ar hiNDi TEGe huyug kan TAheNj| Tobe momoTa banarjiyag kaTHa cHa.tya.r lekaTe niT Do nova binid Do bHaroT renag sanam pa.rsi TEGE ko ol keya| siqoT renag ira.l DHap re aNgoc akan sanam 22 gotaf pa.rsi TE binid ko ol DAZEyag_a| sanTAZi kohoN a.di tHa.wka. ko ol keya menTe ajag moca kHon roz odok akana| nova kaTHa Disom Dobar rey roz tHa.wka. akag_a|

lalgod re hoz ko aNDAG

lalgod, beNgol, 12/07/2009 :- lalgod re ehob akan mawba.Di DAbon ka.mihora re pulis a.Tu hoz ko DAbon eD kowa| a.Tu re ozag ozag bolo kaTe koza ko sab iDiyeD kowa| mawba.Di menTe sanam be-gunha: hoz kohoN ko sab iDiyeD kowa| noTe gopoj hoN sa.rDi akan geya| Dina.m ge miD hoz gan Doko gujug kan geya| badayog kana gujug koDo ba.zTi Do sanTAZ koge| sorkar pHa.DX seter akan kHon noNde 144 a.n sorkar e aMgom eD kana| skul ozag re pulis ko mader akaD Te giDXRA. kowag olog Do THukum akana| sanam lekaTe lalgod hoz aNDAG TAWAG re menag kowa|

paNs kuza re savheD miDun

paNs kuza, beNgol,      04/07/2009 :- paNs kuza renag bonomazi kolejx re sanTAZi savheD miDun sahiTyo ekademiyag Ta.ri re huy lena| nova miDun re onoliya. ko onol, ka.hni ar ohMe ko pazhaw samaf leg_a| onoliya ko muDX re ma.n DUKHya. soren, (keroz), ka.ziDAS murmu, (ra:ci), pa:qcu gopal hembrom, (hugxzi), bHim coron soren, (hugxzi), sormila ma.ndi, (siNgur), sura.y haNsDAG, (bisuy), kHuDiram besra, (bisuy), bikol besra, (kHozogxpur)  eman onol ar sereq ohMe ko pazhaw amaf leg_a| nova akHza re maraf peze lekaTe ma.n jogonnaTH soren ma.ciy amet leD TAheNj| Dosar akHza Do ka.hni galoc akHza TAheN kana| nova re onoliya. dr. jiTEnDRo naTH murmu (nava Dilli), subxroT baske (puruliya.), TohsilDAR haNsDAG (kiNjHir), nirmol coNdxro tudu (bafkuza) ar bisna.TH tudu (ra.wlkela) eman galoc re juzu ko haTAW leg_a| nova akHza Do ma.n baDol hembromag lazawna TE huy parom lena| miDun re nevTa peza lekaTe bonomazi kolejx rinij prinsipal manoTAn Topon kumar mondol savTE sahiTo ekademi pahta kHon manoTAn joDumoMi besra Tikin seter kaTe akHza kin soBHa leg_a|

sa.DHu ram caNDX murmu unuyha.r savheD akHza

jHazgram, beNgol, 05/07/2009 :- sahiTyo ekademi pahta kHon onoliya. boNga TAla sa.DHu ram caNDX murmu unuyha.r savheD akHzay ura.l leg_a| nova savheD akHza renag udHa.w akHza re maraf peza lekaTe seter e TAheN kana manoTan niTya noNDo hembrom| akHza re sahiTyo ekademi rinij jogo suTReT dr. es. gunasekHoron pezakoy aTAF DARAm leD kowa| manoTAn joDumoMi besra Do aKHza umJHa.w kaTHa acHzay ja.zi leg_a| sa.DHu ram caNDX murmuwag jiyon ar ajag onoMe ceTan re onoliya. ko onol ko samaf leg_a| nova akHza renag eTohoB raDa reDo onoliya. ma.n sa.ri DHorom haNsDAG, syam coron hembrom, muciram soren ar socin ma.ndi eman onol ko DaKHol leg_a| nova aKHza re ma.jHi lekaTe ka.miy Toraw leg_a ma.n suboDH haNsDAG|

beNgol aseka hag akot saha

kolkaTA, beNgol, 04/07/2009 :- damdahe akan DARAy kan 08/07/2009 hilogag beNgol akot Do asekay hape ruwa.z keg_a| beNgol re sorkari giDXRA. skul re sanTAZi ar ol ciki TE pazhaw DAW jHij la.giD sorkarag horo leka TAZAm tHakeD la.giD 08/07/2009 hilogag akat Doy hoho leD TaheNj| Tobe Teheq sorkar pahta kHon aseka hoz nevTA kaTe galoc re kusi atkar kaTe akot Do baf huyug_a menTe aseka hoz ako ako re kumba. kaTe kaTHa ko cHa.tya.r akag_a| sorkarag roz lekaTe 2008-09 serma re 378 gotaf skul re ar 2009-10 serma re 974 gotaf skul re mesa kaTe sanTAZ Te 1392 skul re ol ciki Te pazhaw ehobeg_a menTEy men keg_a| miD hajar sanTAZi maceT DARAkan oktobor caNDo TEy a.cu kowa menTe kaTHay em akag_a| ar maceT kohoN giDXRA. pazhaw la.giD sanam lekan seceD e emakowa menTe sorkar e men akag_a| beNgol ponoT re sanTAZi Te pazhaw seMay la.giD sorkar 24 karoz takay huNda. juT akag_a|

sapzeT aTre

Talma sorkarag a.ma.li kore a.cug la.giD hepraw re binid Do iNgxlis ar hinDi TEGE huy a.gug kan TaheNj| onaTE ba.zTi kaTE Do nova barya pa.rsi re pa.ruk akan koza kuzi koge ba.zTi juzu Doko ha.r ke kan TAheNj|

       nova kaTHa Do niTogij relwa.y monTri ma.ni momoTa banarjiy baday qam akag_a| hinDi iNgxlis begor etag pa.rsi Te geyan seMa akan koza kuzi ko geyan TAheNn Tuluj iNgxlis, hinDi TEge heprawg ko bozheg kan TaheNj| DHi DAZE TAheNn Tuluj hinDi ar iNgxlis pa.rsi geyan TE kHato akan ko hepraw reko cHaNDag kana| ona kHa.Tir ca.kri nukri juzu ha.r reko capojuzug kana| geyan TAheNn Tuluj baf laha akaD pa.rsi TE akowag sa.ri geyan baf ko pHotel DAZEyag kana| onaTE unku Do lica.z gaNTAk reko lekHag kana| geyan TAheNn Tuluj heprawg pa.rsi bam seMa akaD kHan geyan Do oT renag Topa DHon leka ge muDa. kog kana| ona lekaTe etag pa.rsi rin laser haTAF koza kuzi ko geyan TE THobxze akan iNgxlis, hinDi baday akaD ko kHon hoN hepraw reko Tayom goDog kana| nova kaTHa Tula. pa.yla. kaTe monTRi Do Disom rin sanam pa.rsi hoz ge baraba.ri TAk ko qam ma menTe Disom Dorbar rey cHa.tya.r keg_a| baf ma rilwa.y renag a.cug hepraw re sanam pa.rsi TEGE koza kuzi ko hepraw DAZEyag_a| onaTE siqoT renag bage bar pa.rsi Te olog kan hoz hok ko qam keya| ona lekaTe niT Do sanTAZi TEhoN a.cug hepraw re abo rin koza kuzi ko TAk ko qama| hinDi, iNgxlis begor etag pa.rsi hoz una.g Din joTowag TaheNn Tuluj nova hok baf ko qam leg_a ar DAZE TAheN kaTe hoN Tol kuzcuf saNd leka ko Tol len TAheNj| onaTe monTRi gomkeyag Teheqag nova cHa.tya.r Do pa.rsi pHurga.l ar nagamanag kaTHa kana| niT nova reyag pHayDa sanam pa.rsi hoz geko ha.r la.giD| sanTAZi ma neg - e ge siqoT pa.rsi lekaTe ma.n e qam akag_a| niT ha.bij sorkar hoTE Te sanTAZi TE olog asza ge a.wri jHijug_a| janam azaf, gO pa.rsi, ol ciki sanamag menag Tuluj niT DHa.bij hoN abowag ol iTa. a.wri bo era|  sanamag hepraw niT abowag pa.rsi TE ganog kan beza re hoN pa.rsi hara buru re helkom kog TEDo hepraw kore qamog kan juzu Tina.g bo ha.r keya onage kukli  Do TAheNn kana|

koyel poqcanon ma.rdi janam mahaN manav

bija.TAZA, bHoNjx Disom, udisa, 15/07/2009 :- quTuman onoliya. boNga Tala “koyel” poqcanon ma.rdiyag janam mahaN bija.TAZA aseka caNga semleD pahta kHon TEheq ra.ska. seleD manav ena| TEheqag nova janam mahaN manav re caNga semleD parseT ma.n ram coNDXro baske sanam nevTa peza koy aTAF dARAm leD kowa| miDun ehob re koyel poqcanonag pHoto mohor re baha mala araw peza ko hoTE Te huy lena| maraf peza lekaTe seter e TAheN kana manoTAn niTyanonDo ma.rdi| savTE ma.nan peza ma.n brojo mohon murmu, prokas ma.rdi, coNDXro mohon hembrom, eman seter ko TAheN lena| seDAy nuku Do koyel poqcanon ma.rdiyag gaban sereq ceTAn re pa.rya. raha TE hoz ko ceNgHayeD ko TAheNj| arhoN kaTHa badohi lekaTe seter e TAheN kana ciki hulga.riya. ma.n ka.zuram murmu| koyel poqcanonag jiyon curiT ar ajag Disa. iDi kaTe sanam peza ge uMTuj guMTuj ko THuTi leg_a| uniyag uyha.r hoz ka.mi re lagaw lekHan quTa.T kHon marsal TE hej keya menTe galoc reko roz leg_a| agam Din re bija.TAZA cHok re koyelag mutHa.n bereD la.giD caNga semleD e kurumutuya menTe aNs e Doho akag_a|

siqoT Disom pa.rsi Talma re sanTAZi ronoz aKHza

mohisur, kornatok, 10/07/2009 :- siqoT Disom pa.rsi Talma re DARAkan 20/07/2009 kHon 29/07/2009 DHa.rij sanTAZi ronoz iDi kaTe galoc akHza Du~Dela akana| sanTAZi ronoz renag uti uti kaTHa nova akHza re carcag_a| sanTAZi ronoz pa.rukiya. ko nova galoc re kaTHa ko lewdHaya| gel hoz ronoz pa.rukiya. ko nova neNda Din re neda akan tHav TEko seterog la.giD| ronoz pa.rukiya. ma.n bagHray hembrom, ma.n rup caNDXro haNsDAg eman noNde seterog la.giD nevTa ko qam akag_a|

muni haNsDAg jihol kHon raza odok

dumka., jHarkaNd, 02/072009 :- ka.tHi kuNd re a.Tu hoz laga kaTe bijxli arjaw ka.rgaz benavg renag jaNge Daram la.giD TE hul eD kan kHa.Tir muni haNsDAG Do moMe boNga laha kHone jihol re ko ha.zi leDe TAheNj| Tobe jHarkaNd usul kot renag hukum lekaTe aj ar aj rin sanam jotaw ko jihol kHon ko raza odok akana|

jihol kHon odoken Tayom muni haNsDAG e men akag_a ci ka.tHi kuNd re hoz laga kaTe Tis hoN nova bijxli ka.rgaz Do baf ko benav ocowag_a| ajag “jHarkaNd ulgula.n pati” ka.rgaz benavg re DHiri hutub lekan Dozho jaNge DARAm e atMeya| nova ka.rgaz benav lenkHan amga.ci ar puKHuriya. eman sanTAZ a.Tu Do aD muca.Dog_a| noTe ka.rgaz ma.lik nova a.Tu renag oT hasa abaDX la.giD moMe karoz taka dumka. a.ma.li rey jawra juT akag_a| Tobe hul boTor Te nova a.Tu renag oT hasa kumpa.ni tHen cacal ka.mi sorkar e THUkum akag_a| paromen hul re a.di hoz ko jihol reko kHowaz lena| miD bar hoz Do seNgel tuti TEhoN ko goj akan geya| Tobe Teheqag jihol kHon raza odok kHa.Tir a.Tu hozag mone re ra.ska. ar Dil sarsaw akana| jihol kHon raza odok akan neTa ko bugi TARA TumDAG tamak aTe ko DARAm DAG a.gu keD kowa ar akowag hul Do arhoN berel ruwa.zog_a menTe a.di aNs Tako hes ruwa.z akana|

aseka ar ponoT seceD unuDug salag qapam

bHubxnesor, udisa, 07/07/2009 :- udisa ponoT re sanTAZi Te eTohob canoc kHon sorkar hoTE Te ehob oco la.giD aseka parseT ma.n safkHon coron baske ar seceD cayreT ma:y jHano murmu Tikin seceD dayrektor sav kin galoc keg_a| eTohob canoc kHon ol ciki sanTAZi Te ol ehob la.giD pazhaw ka.mihora iDi kaTe galoc Do TAheN kana| aseka  Do sanTAZi bod jHij ocoy kHojog kana| jahaN re sanamag sanTAZ TEGE giDXRA. koko ol DAZE keya| saMes, nagar saMes, elkHa savheD sanam ge ol ciki TE cHapa poTob ko pazhawa| udiya., iNgxlis, hinDi savheD kohoN giDXRA. ko pazhawg geya menTe aseka seceD madwa tHen kaTHay  Doho akag_a|

hoy hisiD boDolog kana

ba.rpaDa, bHoNjx Disom, udisa, 12/07/2009 :- jahaNnag ge Tis hoN rihit Do baf calag_a| boDolog Do nova sirij reyag new kana| menkHan nova boDolog Do labH seD boDol calag kana ce ha.n sen boDol senog kana onage uyha.r kaTHa Do| nog_oy Tina.g serma kHon simzipaz ura:t buru re qelog kan Dina.m Din gHoton ko qel Te nova ade pase a.Tu ren hoz ko bHabxna re menag kowa| qelog kana Din Din Te bir re uD omonog hoN ha.rsuz iDig kana| jaw Do asaz boNga eTohob ja.puD kHan ge uD una.g omonog_a, uD halaf la.giD hoz geko marhogog TAheNj| buru reyag omon uD buru rege seyag_a| oT uD, kadHan uD, sibil buru uD, TormaM uD ko omonog una.g kom akana ci buru aze ren hoz ko uD Tuma.l qam reko harkeTog kana| putka. uD eman ko omonog re a.di ge kom akana| jaw Do putka., sagag uD, giTil uD, gota paza ge qamog kan TAheNj| menkHan Tina.g serma gan huyug kana nova kohoN aD TuD haNde nHade miD bar omon bazag kana| uD sumuf Do baf-a qele rasa eman kohoN qam muskil kana| miD Din TAheN kana qele rasa sav kHa.ja.zi ko jomeD TAheNj| niT ona giDXRA. ko la.y eze ka.hni leka a.yka.w goDog_a| kat rin kHafkar kuNbxzu ko bolo kaTe maraf maraf mare DARe koma ko uja.z huy akag_a| buru ko uja.zog kan Te asaz boNga DAg ja.zi ko hoNY kom iDi akag_a| nofka ge rihit calag kHan nova ura:t buru uja.zog la.giD Do ja.sTi okTo Do baf e haTAWa|

purubx nakHa ayma pa.rsi onoMhiya. miDun

impHal, moMipur, 12/07/2009 :- Darakan 17/07/2009 ar 18/07/2009 hilog ba.rsiq Dina.g ayma pa.rsi onoMhiya. miDun huyug renag neNda goNda tHa.wka. akana| nova miDun re purubx nakHa renag pa.rsi menDo moMipuri, bafla, asami, sanTAZi, bodo, moyTHili eman pa.rsi rin onoMhiya. ko seterog kana| nova miDun re sanTAZi onoMhiya. ma.n ramDHon hembrom ar ma.n aDiTyo kumar ma.ndi Tikin seleDog la.giD kin bacHon akana| sanTAZi savheD renag ga.hir kaTHa a.kin ol akaD ohMe lekaTe Disom hoz tHen kin Tula. jokHaya|

a.Diba.si DHorom kod aNgoc Da.bi

ra:ci, jHarkaNd, 15/07/2009 :- hoz lekHa sakam re a.Diba.si kowag DHorom kod re ologog ma menTe a.Diba.si ko uyha.reD kana| DARAkan 29 julay hilog Disom renag sanam ponoT kHon a.Diba.si ko Dilli TE nova kHa.Tir ko seterog kana| DARAkan 2011 re hoz lekHa huyug_a| nova hoz lekHa sakam re a.Diba.si ko manaveD DHorom renag quTum baf TAheNn kanTE a.Diba.si ko manaveD DHorom Do aDog kana| DARAkan 21 julay hilog Do jHarkaNd rajx bHobon renag Duwa.r ko DHazaya menTe hoN gota akana| a.Diba.si kowag DHorom etag hozag kHon pura.puri alagx geya| DHorom kod re jaga baf TE a.Diba.si ko okoy Do hiNDu, okoy Do krisTAn eman kore ko ologog kana| ma.n sirjon haNsDAg hag a.yur TE huyen miDun re ram coNDro murmu, basTa soren, a.nTu hembrom, paros lakra, joyonTo toppo, Da.mu munda, Dinu ura.f eman ko galoc gota reko seleD lana|

sanTAZi savhED Tuluj gorojx sarez

dumka., jHarkaNd, 12/07/2009 :- siDo - ka.nhuN jegeTa.ri birDa. gaz re olog kan aceTiya. kowag sanTAZi savheD Tuluj gorojx sarez akana| em. e. re sanTAZi pazhawg la.giD sanam giDXRA. ko aNsog kana| jahaNy ko +3 re sanTAZi onors baf ko haTAW leDa unku aceTiya. hoN em. e. re sanTAZi TE olog sanayeD kowa| Tobe +3 re sanTAZi TEko ol akaD aceTiya. ko nova re jaNge DARAm ko odok akag_a| nukuwag rehMa Do huyug kana ci em. e. re sumuf sanTAZi haTAW Do a.n bahre kaTHa kana| onaTe sanTAZi onors baf haTAW akaD aceTiya. ko Do em. e. re sanTAZi baf ko pazhaw keya menTe kolejx e baTAw keg_a|

beNgol re em. e. pazhaw jHij ena

kolkaTa, BeNgol, 15/07/2009 :- beNgol re menag peya jegeTa.ri birDa. gaz re sanTAZi Te em. e. pazhaw ehob ena| sanTini keTon, borDoman ar miDxni pur re menag biDya sagor jegeTa.ri birDa. gaz re nova pazhaw Do nes kHon ehob ena| sanTini keTon re  gel gotaf, borDoman ar biDya sagor reDo pe gel gotaf giDXRA. ko ol keya| sanTAZi pa.rsi ira.l DHap re aNgocen laha reDo beNgol ponoT renag iskul, kolejx kore sanTAZi TE pazhaw reyag DAw ge baf TAheN lena| Tobe pa.rsi aNgocen Tayom beNgol aseka hag leTAZ kurumutu Te sanam lekan hok ba.y ba.y TE sorkar tHen kHon ko lebeD TuD iDiyeD kana|

damdahe

* “Disom kHobor” Te kaTHa sorpHa Dor Te damdahe sana hoz ko sapzeT sav sa.ga.y ko jozaw keya| 

*“Disom kHobor”  KHoboriya. koy la.kTi ako kana| jahaNy boyha ko nova ka.mi re ra.ska. ko atkareg_a unku Disom KHobor gHaroNj salag sa.ga.y ko jozaw DAZEyag_a|

* jahaNy ko “Disom KHobor” KHucra. ar THoka re haTAW sanayeD peya sapzeT madwa salag sa.ga.y Dohoy pe|

* sanTAZi savheD haTAW kaTe ai. e. es lekan la.tu hepraw re seleDog kan heprahi ko la.giD kocif akHza ehob akana| ra.ska.g kan hoz ko nofkan Tak baf pucuj kaTe usa.ra sa.hiNj  propHesor ma.n la.kHa.y baske salag 09955131699 el Te ropoz pe|

raybar

(1) tata bajar rin bareya tudu kuzi| janam a.Tu Disom Do bHoNjx Disom| taka ba:Di a.ma.li re kin nalha nukri kana| Disom peza kowag sa.gun Daram DAG re ayO baba savTE peza purbHu sanam Ta:gi DAMag re menag akaD kowa|

(2) tata bajar dakTor koza bHoNjx Disom re na.yha.r la.giD money mukruz akag_a| qel jof napay, ol pazhaw lapHaf, a.qcir pa.qcir caTom ozag rin kuzi ba.hu la.giD e monosTo akag_a| juluf raybar baf Te niT ha.bij koza da:guwa. ge menaya|

(4) kiNjHir Disom murmu ar haNSDAG koza, sunum biq leka leq boq, heNDe esel usul koza, joz Tiriya.w leka jotaw potaw| miD TEGE olog pazhaw ar miD tHen ge nalha nukri| joz ja.ni gaTE kuzi bapla la.giD ayO baba kin nehoNreD kowa| bapla Do tufki Dipil TEhoN kin reben geya|

  ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

potom DAg re kofka ha.Ti

potom DAG, jHarkaNd, 05/07/2009 :- niya. ha.li potom DAG ade pase re miD kofka ha.Tiy DAMa bazay kana| rajeNDro soren ar doman soren seTAG payaf puyuf re buru aze seD ta:di Te kin sen len okTo re nuy ekacora DANTA kofka ha.Ti tHen kin habzaw lena| ha.Ti tHen tatka kin humda.wen Te bana hoze THiya. cikij savTe suNd ko TEy THapze keD kina| jiwi jala boTor Te Da.z pucujog okTe ba.DX aze kore kin cikij bHiNDa.zen Te Ti jaNga ko kin pHoro bHofkar akana| a.Tu hozag gozo sohoD TE nukin em. ji. em. has paTal ko iDi kED kina| bir buru ta:dig kan Te ha.Ti bakHra jom ko bafko qam DAZEyag kan Te cara qam qam Te a.Tu sen ko parom hijug kana ar nova okTo kore hoz tHen ko habozog kana| menkHan nuy DANTA ha.Ti Do buru re menag ko gutHuwa. re bafko mesaye kan iDi kaTe buru kHon Do odokog e bozheg kana|

parsa beda re ol ba.Ti jereD

parsa beda, bokaro, jHarkaNd, 07/07/2009 :- lugu buru reyag Dorbar ca.ta.ni re abo rin hapzam ar abo Tuluj boNga bOrO ko gel bar serma ko acar bica.r ci abo nova DHa.rTi puri re abo bira.Dx rin hoz napay ar nira.y reko TaheNna menTE| nofka ge Dorbar ca.ta.ni re bica.r miD kaTe Tina.g gan juluf koza ko bokaro jilla. reyag navadi blok reyag parsa beda a.Tu re ol ciki pasnav la.giD Te miD ol iTun asza ko udHa.w sa.gun keg_a| nova iTun asza reyag sa.gun udHa.w Din re nova ade pase ren quTuman gomke ko seter lena| nova iTun asza THapna re lugu buru gHaNta baze DHorom gaz kumut rin lazawan koza ma.n romes ma.rdi, budHa.n haNsDAG, ma.n binoDx baske eman seter kaTe parsa beda a.Tu hoz a.di TED ko sarhaw leD kowa| nofka ge ona totHa kore arhoN asza ko bereD lekHan a.di a.wzi koza kuzi ol ciki ko hara buru DAZEyag_a|

kolkaTA re sanTAz hul

kolkaTa, beNgol, 01/07/2009 :- calawen 30/06/2009 re anTAZ kowag a.di maraf nagam siDo - ka.nhuN sanTAZ hul a.di ra.ska. seleD manav huy ena|  sanTAZ hul johog reyag kaTHa ko uyha.r goD lekHan unku hulga.riya. bir bantHa quTum Te meD perej meD DAg hidir hidir joro goDog_a| nova siDo ka.nhu sanTAZ hul Do nofkan hul TAheN kana ina. okTo rinij nagam onoliya. ajag nagam poToB re ol akag_ay 10,000 kHon ba.zTi sanTAZ pHa.DX abo janam Disom Dug Dohoy la.giD sahebx ko laga qir ko la.giD jibon alay kaTe DaZE ko helaw leg_a| sanTAZ kowag nova bir birya. DAZE qel kaTe sanTAZ ko la.giD sanTAZ pargana Disom ko benav leg_a| menkHan a.di Duk reyag kaTHa ci siqoT Disom ren nagam og_ol ko nova hul reyag kaTHa koDo pale kopot uyha.r kaTE ko erez ba.giyaD_a| kaTHa re menag_a “jahaNn ja.Tim sasone kHan ajag nagam ge muca.D me”| nuna.g maraf nagam TaheN kaTe nagam ba.nug anTE niT abo bira.D ren hoz ko nofka jaNDE TANDe re menag akaD bona| nova nagam reyag sa.gun Din uyha.r beza re kolkaTA re a.di quTuman gomke savTe ma.n niTya nonDo hembrom gomke seter E TAheN kana| nova hul mahaN a.di kajak Te manav la.giD sapzaw TAheN kana| menkHan sa.gun beza seterog okTo ge asaz boNga reyag halay halay hoy DAG ja.zi kaTe miDun Doy ha.rsuz ja.rub kaD_a|

bargHat re buru paTa

ca.kuliya., samaf siqBHUm, jHarkaNd, 08/07/2009 :- ca.kuliya. bajar kHon uTor nakHa re menag akaD bargHat Do| paTA mader lekaTE Tula. uma.M lekHan nova paTA Do pata biNDHa. rinij suTug e huyug_a| nova bargHat paTa Do ma. 04/07/2009 hiT ja.rum mahaN kHon ehob sa.gun lena| buru cot re Dosar hilog siNge mahaN paTA ta:di re TumDAG tamak anTe cHilka. cHilki paTA enej sereq jaw serma kore kHonag nes Do hoz kom geko TAheN kana| nesag asaz boNga rehoN maMay maMay siTuf savTE buru peza kowag boTor koTE hoN hoz pale una.g baf ko ra.ska. lena| una.g siTuf rehoN 30,000 gan hoz Do ra.ska. seleD ko seter len geya| nova paTA reyag muMuT kaTHa Do huyug kana - nova paTa ta:di reDo abo bira.Dx hoz begor etag bira.Dx hoz koDo Dokan bajar kore a.kHriq CE kiriq Do ekal ge mana geya| nova paTA re abo ren hoz ko la.giD joTo lekanag enej sereq sapab ko a.di sorpHa Dor Te kiriq TE qamog_a| miD joz TumDAG 1500/- taka, maraf kazha tamak 4500/- taka, joz Tirya.w 250/- taka arhoN onka ge ag_sar, ka.pi eman ha.Tya.r kohoN qamog_a| sa:giq sa:giq kore KHon hej seter akan boyha ko bakHra Do DAka DAg ma.di jom la.giD kuza.w TAheN lena| nova paTa ta:di sur re miDtaf hudiq da.di kuq menag_a|  nova kuq kHon jahaN Tina.g Diswa. ge DAG ko quy rehoN DAG ge bafko aNjeD DAZEyag_a| nova paTa Tis jugx kHon co ehob akan okoy hoN nista. Do baf ko la.y DAZEyag kana niT DHa.bij| niT jahaNy ko aDHoz umer ko huy akana unku kom kuli leko kHan ko mena ale hoN nova paTa Do nofka gele qel Tiyug akag_a| una.g Din kHon huy a.gu akan rehoN niT DHa.bij Te ceD etketoMe hoN baf huy akana| nova paTa Do silDa. paTa kHon nasenag hudiqa|

jHarkaNd re ol ciki binid

gHatsila, jHarkaNd, 06/07/2009 :- jHarkaNd aseka hoTe Te siTuf kHep binid Do 04/07/2009 ar 05/07/2009 hilog huy parom ena| sanam paza TAheN kan binid TAlma re giDXRA. binid ko ol akag_a| laTAR ar ceTan canoc re ol akaD sanam aceTiya. ko mesa kaTe hajar kHon hoN kom ge binid ko ol akag_a|

Dinajx pur re jegeT a.Diba.si mahaN

DokHin Dinajx pur, beNgol, 15/07/2009 :- golabazi renag sohiDx siDo - ka.nhuN murmu smruTi goda re hijug kan 09/08/2009 hilog jegeT a.Diba.si mahaN manav renag gota akana| nova mahaN manav re maraf peza lekaTe manoTan prosanTo mojumDar (em. pi), ma.nan peza lekaTe ma.n kHara soren (em. el. e) kin seterog_a|


Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15 July
2009
Vol -1
Issue -15

Copyrights(C) 2008-09, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.