disom_header
Ra.wlkela
16 kHon 31 julay
2009
THok-01 gele-16
sahta 1

ol ciki TE olog bozheg la.giD DHaza

sanTi keTon, pucHim bafgxla, 26/07/2009 :- sanTini keTon jegeTA.ri birDa. gaz re laha kHon sanTAZi TE diploma pazhaw Do ehob lan TAheNj| nes kHon Do em. e. pazhaw hoN sarsa.gun akana| noNde maMaf Do sanTAZi Do roman horop koTE ko oleD TAheNj| Tobe niT roman koTE ol Do aDo baf ganog_a| ol ciki TEGE olog giDXRA. ko ol huyu akowa DA.bi kaTE beNgol aseka Do TEheq nova birDa. gaz samaf Duwa.r re ajag mone kaTHa 6 hajar hoz anTEy kalkalaw lena| noNde gel hoz giDXRA. em. e. sanTAZi TEko pazhawg kana| pazhaw maceT hoN pe hoz menag kowa| Teheqag nova kaTHa re birDa. gaz pahta kHon ko reben ena ar noNde Do ol ciki TEGE sanTAZi pazhaw Do huyug_a|

      miDxna pur re menag biDya sagor jegeTa.ri birDa. gaz re Darakan 28/08/2009 ar borDoman jegeTa.ri birDa. gaz reDo 15/09/2009 hilog aseka pahta kHon ol ciki TE bozhe olog la.giD nofkan DHaza ko sapzaw akag_a|

sanTAZi ronoz akHza mohisur re

mohisur, kornatok, 29/07/2009 :- sanTAZi ronoz akHza sentral insticut op indiyan lafguwejx pahta kHon 20/07/2009 hilog kHon ehob kaTe TEheq caba akana| nova akHza re gel hoz                                       sanTAZi ronoz pa.rukiya. ko seleD lena| ronoz iDi kaTe kHiNDXriq sa.hiNj ko galoc leg_a| seleD len gel hoz ronoz pa.rukiya ko muDx re ma.n bagHray hembrom, tHa.kur DAS murmu, muciram besra, dr. nikolomas tudu, dr. roTon hembrom, rupcaNDx haNsDAG, soDon mandi, syam coroM hembrom, ka.na.y lal tudu, nomTa coron haNsDAG Teko ko seter lena| lapHaf canoc jekHa ronoz poTob benav iDi kaTe nova akHzare kaTHAko lewdHA lopor leD-a| nova iDi kaTe Dohoza TE arhoN DARAy Din re nofkan galoc akHza Dohog_a|

bon caTRA re ol ciki asza udHa.w

bokaro, jHarkaNd, 26/07/2009 :- bon caTRA renag hazhadi a.Tu re ol ciki asza udHa.w sa.gun ena| a.Tu nayke, ma.jHi, pa.rnik, godeT savTe a.Tu rin sanam gO-baba, boyha misiki ko TEheqag nova sa.gun ka.mi reko salag lena| nova sa.gun mahaN re peza lekaTe siDo-ka.nhuN ol ciki iTun asza, lal pa.niya. (lugu buru) ren parseT ma.n bira.m ma.jHi, suTRET ma.n romes ma.rdi, maceT ma.n biswonaTH ar binoDX ma.rdi eman seter ko TAheN kana savTe pazsa beda a.Tu maceT ma.n saTAl soren ar sanam aceTiya. kohoN ko seter len TaheNj| Teheqag nova udHa.w ar ol ceDog la.giD 200 gan hoz ko jawra lena TAheNj| TEheqag nova ka.mi gele bilig la.giD ma.n omriT ma.rdi ar ma.n lal kisun ma.rdi Tikinag kurumutu cHuta.w renag gonof kana|

udisa aseka hag Dosar rADA

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 30/07/2009 :- nesag laTAR, ceTan ar TAnala canoc renag binid Do huy parom akana| ikHa.n +2, +3 jekHa Do a.wri huyug_a| Tobe nova binid Do Dosar raDa re huyug_a| oktobor caNDo re nova biniD haTAWG renag tHa.wka. akana| binid jekHa niT penerej sakam perej sa.rDi akana| penerej sakam DAKHol renag muca.D mahaN Do 15/08/2009 hilog ha.bij menag_a| Tobe daNdom mesa Do 20/07/2009 hilog DHa.bij hoN nova penerej Do ganog geya|

a.Tu hoz Te ma.jHi daNdom

ra.wlkela, udisa, 28/07/2009 :- ma.jHI hoTE  Te porja daNdom Do joTo a.Tu renag nev kana| a.Tu re neyav TApam jahaN nag ge huyug ona re sanamag acar bica.r a.Tu ma.jHi hoTE TE huyug_a| ar gunha. akaD hoz hor Te Tazam la.giD daNdom ko  laDeya| iKHa.n niya. DHaw ra.wlkela renag ka.twa. tola re a.Tu hoz TE ona a.Tu rinij ma.jHI geko daNdom akaDEya| ceD e gunha: keD ceD Do bafa, daNdom taka lekaTe bage moMe hajar taka ko koy akaDEya| nuna.g taka daNdom ar ona hoN a.Tu ma.jHi ceTAn re huy akana| hozmo re ajar omon len kHan dakTor hoN opareson laher ocog huy pazaway lekan kaTHa kana|

sapzeT aTre

nesog Do gota paza ge DAg ja.zi anat ge atkar akana| oka reDoy DAg akag_a oka reDo baf| hOzO cas la.giD ma DAg ceTan DAG la.kTig_a| ona hoN okTo ja.ni| okTo kHon Dag ja.zi nasenag ge apraM lenkHan ca.si hopon ko cas ka.mi reko hazsa patagog_a| hOzO er TAyom Dag anat lenkHan omon hOzO hoN uq kaTe rofgo gujug_a| hOzO Dare kaTe hoN ba.DX perej DAg baf e ja.zi lekHan kadHan ka.mi tHakeDog_a| kadHan Tayom hoN Dag ja.zi baf e ToNge lekHan akal Do baf erez keya| a.Tu Disom re cas bas ceTan re laj laDE kaTe hoz bo a.sulog kana| noTe serma ja.zi uTa.r ge asra kaTe bocHor Dinag hOzO cas Do bon utHa.weD kana| hOzO begor etag cas ge baf bo baday kana| ona lekaTe abowag arjaw Do lekHa siD geya| hOzO cas sav savTe nana huna.r cas menDo a:K cas,  rahez, hozeD Tilmiq, surguNja., jonoza, rambza, sa.ru, baDam, da.lim baha, guhum, Tuzi, kayra eman savTe beNgaz, bila.Ti, a.lu peNyaNj cacas hoN bo a.zisog kana| Dag ja.zi anat Te hOzO akal sav bo samaf Dapramog kan beza nova cas ko  bHeyaMag kHan akal haboz kHon bo Dug DAZEyag_a|

      cot caNDo serma ja.zi ceTan re bHorsa kaTe cas Do “DHorom cas” ko mena| serma ja.zi Te cas renag orjo Do akal salag kul merom enej kaTHa kana| cekaTe serma DAG Do gota paza okTo ja.ni miD geDo baf e ja.ziya ce urun purun hoN baf e ja.ziya| noTe DAG Din caba lenKHan DAG ma ha.rsuzog kHa.Tir serma DAg bHorsa kaTE cas hoN ha.rsuzog_a| ona kHa.Tir abowag ba.DX ba.yha.z koDo hOzO cas TAyom Turuy boNga Do puzya. ge TAheNn kana|

      onaTE Turuy boNga nova puzya. ba.Dx re abo cas bo rakab lekHan abowa arjaw juruz deher keya|  nova cas utHa.w kHan abo serma DAg bHorsa baf kaTe ba.DX ba.yha.z re kuq hoN gelej huya bona| a.Tu sur TE liNji calag kan gada muNdu re Dag bo aze eseD Doho lekHan ge abowag cas ka.mi Do Torawg_a| niT Do cas la.giD a.di lekan misin ko odok akana| onako renag gozo haTAW kaTe abo mon kusi serma bHur cas bo arjaw keya| anDHro ar puqjabx Disom ren ca.si koDo nofka ko caseD kHa.Tir   Tis hoN akal ge baf ko qel akag_a ar DHon Duribx TE anej DHanej ko kisa.M akana| unkuwag hor dahar paNja Do niT abo kowag loza huyug la.kTi kana|

ba.fki piz pargana bacHon

moMDa, BHoNjx, udisa, 28/07/2009 :- pa.hil hapzam ko biDa.l Do ol pazhaw baf TaheN lan rehoN a.Tu Disom napay rege ko Doho leg_a| un okTo rajxa.ri iDi kaTe bohog haTAf baf TAheN kana| Tobe a.Tu Disom re ma.jHi pargana rayriT coloT TAheN kana| ona rayriT ko manav baTAw kaTE savTA reyag maraf maraf acar bica.r ko TopageD TaheNj ar hoz napay reko TaheNn kan TAheNj| nova rayriT Dug Dohoy la.giD ba.fki piz gHat pargana ma.n Da.kHin murmuwag Du~DEla Te Tuge moM a.Tu rin ma.JHI moMe hozko Tuluj pargana bacHaw huy ena| pargana lekaTe ma.n Debxrajx haNsDAg (a.Tu - maraf jambila.) ko bacHaw keDEya| ma.jHi lekaTe ma.n DHonesor tudu (dumuriya.), jogxDis tudu (Taboz), safkHo tudu (boda marag), ramDAS haNsDAg (jambila.), ba.riya.z ma.JHI (moMDa), komor haNsDAg (asna), roTnakor haNsDAg (babojoza), piTambor hembrom (cuwa.paMI), suna.ram soren (sa.ru paMI), BHojo prosaDX baske (rafgama.tiya.), gowr coroM hembrom (paTHor kata), mozoy besra (sorgHoza) eman ko bacHaw ena| nuku nava bacHon ma.jHi pargana koDo pun serma la.giD ko ka.miya| pun serma TAyom Do arhoN nava ma.JHi pargana ko bacHaw kowa| Teheq kHon bacHonen nuku nava ma.jHi pargana savTA re jHaNdol akan rayriT ar BHurzug kan DHorom ko napay sa.hiNj Toze suTa.m Tol Doho kaTE savTa reyag ka.mihora suguz TEko Torawa menTe ba.fki piz hozag mone re a.di a.di aNs menag_a|

ol Tolog la.giD lugu buru gHanta ba.zi DHorom gaz

lal pa.niya., bokaro, jHarkaNd, 28/07/2009 :- lugu buru gHanta ba.zi Do sanTAZ bira.DX renag mare DHorom gaz kana| seDAy jugx kHon noNde ko boNga bOrO a.guyeD kana| binTi, bakHeM, boNga bOrO sereq kore lugu buru gHanta ba.zi kaTHa menag_a| Tobe niT ha.bij nova boNga THan renag ceD hoN ol Tol sa.kHi ge ba.nug_a|  noNdenag ga.hir kaTHa ko uMTuj guMTuj kHiNDxriq kaTe ol Tol ar pHilom benav la.giD “ekson ed”  quTuman miDtaf gavTa Dara kan 23/08/2009, 24/08/2009 ar 25/08/2009 hilog noNdey deray la.giD| pe Din noNde TaheN kaTE lugu buru gHanta ba.zi a.de pase a.Tu rin mare puruDHul, hazam budHi tHen kHon sanam nagam anag kaTHa ko buta. sa.hiNj jatag jawra kaTE nova ol Tol ka.mi ko gele bili ocoya|

sahiTyo ekademi hoTE Te sanTAzi savheD carca

bafkuza, beNgol, 28/07/2009 :- Talma sahiTyo ekademi Do sanTAZi savheD haraburu re hamal araM gog akage menag akaDeya| savheD ar lakcar Do tHili biNdi leka jopozaw geya| ona lekaTe savheD carca sav savTE savTA reyag lakcar enej sereq Dug Doho re menag akaDeya| Darakan 28/08/2009 hilog bafkuza bajar renag oTiTHi hotel melafki re sanTAZi savheD carca renag ka.mihora Du~Dela akana| miDun renag puylu raDA Do nava hara rakab onoliya. ko muDx re kaTHa lewdHa aKHza huyug_a| miDun renag Dosar raDa reDo “iqag janala kHon” saTam re onoliya. ma.n mohaDEbx haNsDA ar saroDa prosaDX kisku Tikin kaTHa kin THuTiya| ona Tayom Do saTam “kaTHa cHaNDa” ceTAn re onoliya. ma.n rupcaNDX hembrom kaTHay bisziya|

      ekademiyag kurumutu Te nofka ge sanTAZi savheD hara buruy la.giD ka.mihora Do aDXra bajar re Darakan 29/08/2009 hilog hoNy sapzaweD kana| noNde onoliya. ma.n robi lal ma.ndi ajag onol ohMey pazhaw soDora| onoliya. ma.n ka.na.y lal tudu hoN ajag jiyon bHuNja.w kaTHa la.y soDor renag TAk e qam akag_a| muca.D re rusika ma.n moTilal haNsDa ar savTen ko hoTe Te lakcar enej sereq uDug soDor renag ka.mihora menag akag_a| nova miDun re seleDog la.giD onoliya. ar aNjom jof hoz ko Ta:gi TaMag re menag kowa|

bHagol pur re goram boNga ba.zij

bHagol pur, bihar, 18/07/2009 :- bHagol pur Do a.di nagam anag tHav kana| noNde Do pa.hil baba Tilka. ma.jHi sahebx ko Tuluj Te hul seNgel e jereD leg_a| ar kaTHa re menag_a noNde ge baba Tilka. ajag Tirya.w DHap Te meMheD rinij merom mag kaTe mayam e joro hco leg_a| ina. okTo Do hoz ar boNga bOrO ko muNDX re a.di napay sa.ga.y TAheN kana ar hoz kohoN a.di suluk reko TaheN kana| nagam reyag nova quTuman tHav re nes Tina.g gan ogHoton ko huy pazaw kana| nova ade pase re hoz kowag mone re DHaDos bolo akana ci “pase bHagol pur goram boNga ko ba.,zij akana ce”? ha.li ge bHagol pur re moMe gotaf hazag bocog huy akana| nova hazag bocog re ma.n dudu murmuyij jiwi juri Doy boNga Disom akana ar pun hoz Do Ti~ jaNga ar duBHi koko potoj akana| unku koDo ko huyug kana ma.n bijoy bHim murmu,   nuy Do motor saykel hazag bocog Tey jolo kHolo akana| ma.ni suprobHa ma.rdi Do a.kin ge hazam budHi motor saykel Te kin calag kan okTE miD capla da.di kuq Te ga.di Do Da.z kHaNjo lena|  suprobHa hag daNda reyag duBHi jaf Do pa.tub odok lena| onka ge jon hembrom Tikin hoN hazam budHi motor saykel Te kin calag okTe miD skorpiyo ga.diy aDZAW keD kina| seTAG TARa re ma.JHIya. hembromag ga.di re miDtaf merom e Da.z bolo enTe usTa.y ga.di gHone cHontal qur lena| Ti jaNga gotay BHofgar putur caba akana| nofka Dina.m hilog hazag bocog huyug kanTe bHagol pur goram boNga pacHe ko ba.zij akana menTe a.Tu hozag mone re DHaDos sozo bolo akana|ha.siD keDay ayO baba hag jiwi

ba:gxri, bHoNjx Disom, udisa, 23/07/2009 :- ozag ozag hoz baf potaw reyag miD ba.zij gHoton huy akana| niTog lekan sosnog jugx rehoN nofkan ba.zij gHoton Do ToNge akan geya| nova ogHoton Do huy akana ba:gxri sur niscinTa poqcayoT reyag sira. sa.y a.Tu re| ma.hiT 22/07/2009 hilog seTAG re kuva.r soren quTuman miD juwa.n koza aj cHutki ayO baha soren ar baba bisna.TH soren Tikin kuDa.w aTEy Dal keD kina Dal guzDa.w DHa.bij| ajag ra.gi a.wri mosrag DHa.bij e DAl keD kina| una.g ja.sTiy Dal keD kina ci oNde ge hazam budHi kin bHara bHat ena| kuva.r tHen kHon baday ena ci a.di Din kHon ge akowag gHaroNjx reyag neyav ka.pHa.riya.w reyag suya. seNgel Do moNgoD moNgoD julug kan TaheNj| ina. hilog Do ona suya. seNgel bisTi enTe bar hozag jiyon Do lo iMIj keg_a| niT kuva.r Do pulis ko ha.zi akaD eya| ha.zi ozag re kuva.rag ra.gi seNgel ha.rsuzen Tayom ayO baba Tikin e uyha.reD kina ar maya meD DAG e joroyeg_a kozam ceTAn hidir hidir|     

jHazgram re jegeTa.ri a.Diba.si mahaN

jHazgram, beNgol, 18/07/2009 :- nesag a.Diba.si mahaN jHazgram re a.di ra.ska. salag huyug_a menTe baday qam akana| jaw jaw kore kHon nes Do jaNk sa.hiNj manav huyug_a menTE ka.miya. kumut tHen kHon baday qam akana| nova mahaN manav re bisTi kaTe juwa.n koza kuzi ko a.di TED ko ra.ska. akana ar nova miDun rege hoz ko akowag a.yDA.ri iDi kaTe ko la.y soDor akowa| oka lekaTe a.n a.yDA.ri ametog_a ar ona reyag DHa.z suTur hoN ko la.y soDor akowa menTe ko tHa.wka. akag_a| nova a.Diba.si mahaN Do jHazgram reyag nava ge juzha.w akan pa.tHuwa. gavTa ge joTo lekanag kuza.w koy sapzaweg_a| nova a.Diba.si mahaN Do TEheq kHon miD isi eyay serma pa.hil jegeT jak re Tina.g gan ka.miya ko 06/08/1982 re miD Dupuzub ko Doho leg_a| oNde ge a.Diba.si kowag a.yDA.ri ar Dina.m Din samaf TE hijug kan etketoMe iDi kaTe galoc huy lena| nova Do niya. hilog ge a.Diba.si mahaN lekaTe miD nipHot nirza. iTa. Do Topa lena| nova kaTHa ge gel bar serma acar keD bica.r keD TAyom 23 disembor 1994 hilog miD a.di sa.gunan Din TAheNya| niya. hilog jegeTa.ri gavTAy tHa.wka. keDA ci 6 ogost Do jegeT reyag sanam Disom re a.Diba.si mahaN lekaTe manav huyug_a ar sanam Disom hoz tHen ko nehoNr keg_a| ina. hilog kHon ge niT DHa.bij nova Din Do manavg kana|       

Disom re akal arsof

bozDa, bHoNjx, udisa, 28/07/2009 :- sanam Disom rege akal renag ahla bajaw akana| bHoNjx Disom renag bozDa, Tiriq, rayrompur eman totHa hoN akal renag ba.zij orsof kHon baf pucuj akana| serma ja.zi DAG ge baf Te niT DHa.rij ca.si hopon kadHan ge a.wri ko sa.Ta| hoz seTAG a.yub serma ge gHane ko koyogeg_a| rimil qel len kHan ge mone re aNs hijug kana paley DAG geya| ikHa.n onka onka TEGE cas Din parom cabag kana ikHa.n DAG ge baf e ja.ziyeg_a| hozag mone re akal renag heNDe rimil gurla.w hijug kan leka hiDij bolon kana|

damdahe

* Disom re “sukri a.cHim” ajar moron renag jal ka.tHi jalam gota Disom e capaD ateD akag_a| kHug maDa, a.cHim, na.rzi pHula.w, meD kHon meD DAG joro, hozmo re nase ruwa. rabaf hijug savTE Ti jaNga laNga a.yka.wg_a| hozmo re nofkan ajar ozof ko bujHa.w len kHan usa.ra sa.hiNj dakTor salag sa.ga.y Dohoy ge napay kana|

* sanTAZi savheD haTAW kaTe ai. e. es lekan la.tu hepraw re seleDog kan heprahi ko la.giD kocif akHza ehob akana| ra.ska.g kan hoz ko nofkan Tak baf pucuj kaTe usa.ra sa.hiNj  propHesor ma.n la.kHa.y baske salag 09955131699 el Te ropoz pe|

* “Disom kHobor” Te kaTHa sorpHa Dor Te damdahe sana hoz ko sapzeT sav sa.ga.y ko jozaw keya| 

* “Disom kHobor” KHoboriya. koy la.kTi ako kana| jahaNy boyha ko nova ka.mi re ra.ska. ko atkareg_a unku Disom KHobor gHaroNj salag sa.ga.y ko jozaw DAZEyag_a|

raybar

(1)  kisku kuzi iqjiniya.r olog sa.T kaTe miD a.pna.T kumpa.ni renag usul ma.ci ha.mbra.w akag_a| ayO baba Tikin kHon saha re boyha misiko ba.gi kaTE sa:giq mumba.y bajar re menaya| sa:giq Disom re jiwi gaTE baf Te mone mulin aTe Din e kHaNdaweg_a| 

(2)  mota sota, daNt mot gezDHa sa.hiNj hembrom koza| nava ge taka ba:Di a.ma.li rey kHoNja akana| eTohob Dorma taka Te baplag la.giD jiwi gaTEy panTE eD kowa| kuzi Do +2 gan e ol kag rehoNy reben geya|

(4) corok cika.M, usul marsal haNsDAG koza| taka ba:Di a.ma.li rey ka.mi kana sa:giq gujuraT ponoT re| a.Tu Tay Do bHoNjx Disom renag rayrompur kHon josipur calag hor aze re| soner sa.T akaD kuzi ko jiwi juri la.giD e panTE eD kowa|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

giDXRa. la.giD duluf ga.di ha.tiq baf kaTe a.KHriq

soroT, bHoNjx Disom, udisa, 30/07/2009 :- pHulmoTi kuzi hay iskul re sorkar pahta kHon kuzi giDXRA. ko la.giD duluf ga.di ha.tiq jekHay bHeja akag_a| Tobe nova iTun asza rinij maraf maceTa.ni Do nova ko baf ha.tiq kaTe miDtaf ozag rey tHuli Doho akag_a| giDxra. ko duluf ga.di kHa.Tir takay koyeD kowa menTe kaTHa aNjomog kana| nova kHobor hozag mone re a.zis eDXre dHuNmba.gog kana| sorkar hoTE TE pola Te ha.tiq jekHa hej akan beza re maceTa.ni bepar la.giD e Duzub akana| 

jahaN Tina.g mare una.g ge majx

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 22/07/2009 :- kaTHa re menag_a - jahaN Dare Tina.g mareg_a ona DAre una.g ge majog_a| abo bira.DX reyag kaTHa hoN jahaN Tina.g mareya kaTHa reyag gabe hoN una.g ge menag akag_a| jemon bapl binTi, kuDum, ka.hni eman ko| menkHan niT lekan jugx re nova sona kHon hoN ja.sTi DAm anag kaTHa eman ko| nahag koza kuzi kowag kuci haTAF re baf ba.ysa.wg kan Te okTo parom sav savTe nova nipHot nirza. DHon ko maM gHa.ti  rebo Topa hocoyeg_a| nova DHon ko nista. malotog kHon sahay la.giD Te abo bira.DX re pun hoz somajx susa.riya. nofkan miDtaf ka.mihora ko sab akag_a ona Do a.di sarhawan geya| nuku gomke koDo ko huyug kana - ma.n DEbi prosono besra, ma.n jogonnaTH ma.jHi, ma.n roTnakor murmu ar ma.n nuna.ram ma.jHi| nuku Do abo savTa re menag bapla binTi ko ol Tol ar keset ar si. di. re rekod Dohoy la.giD ko kurumutu akag_a| jaw Do bapla johog ge binTi ko Do aNjomog kan TAheNj| nova bapla binTi re Do jahaN Tis ma.nmi ko nova DHa.rTi puri reko sirjon lena ona renag a.di napay ar gabe yanag menag_a| nova bapla binTi ko aNjom lekHan oT opel ma.nmi sirjon reyag oka lekaTE jegeT badohi nova DHa.rTiy TEyar kaTe ma.nmiy opel keD kowa ar akowag okTo iDi kaTe nev niwTi koy la.y oto akaD bona| sa.ri ge laser haTAf an hoz ko ce abo lekan hoz ko aNjom lekHan ko aNjom aka ge sana kowa| bapla binTi lekan kaTHa eman Do etag ja.Ti bira.DX kore Do baf qel qamog_a| nuku pun hoz gomke Do nova ko ol Tol Doho la.giD jamDa japag maraf Dumha: a.Tu ren koza kuzi ko iDi kaTe miD bapla binTi sereq keset TEyag ka.mihora Do 27/07/2009 hilog ko udHa.w sa.gun keg_a| nofka ge arhoN ba.zTi baday akaD a.Tu kore bapla binTi  iDi kaTe napay sa.hiNj sajaw sapzaw kaTe abo ko Tala reko SoDora menTe ko la.y soDor akag_a|

 

ciNdu enej cayreT ma.nij joba ma.jHI

ra:ci, jHarkaNd, 20/07/2009 :- ba.y ba.y Te nahag koza kuzi ko ciNdu enej re seleD kaTe ponoT ar Disom renag quTum rakab iDiyeG_a| menkHan ponoT sorkar ar Talma sorkar ciNdu enej jekHa gorojx ar Dula.z Do cHutki era hopon lekay eTom aTRe iDiyag kana| jHarkaNd ponoT re napay napay ciNdu enej koza kuzi ba.di iDig kan okTo re sorkarag hara buruy re himoNq goroqog Do a.di Duk renag kaTHa kana| sorkar hoTe Te ciNdu enej reyag ma.n haray suTug iDi la.giD ayar jHarkaNd monTRi ma.nij joba ma.jHI Do jHarkaNd ponoT kuzi ciNdu enej gavTA rinij cayreT lekaTe ko bacHaw keDEya| jHarkaNd rin ciNdu enej rusika ko aNsog kana baf ma ma.nij joBa ma.jHiyag a.yur TEDo jHarkaNd renag ciNdu enej a.di sur Din re la.pHaf TEy seterog_a| Tobe ma.nij joBa ma.jHiyag a.yur Te jHarkaNd kuzi ciNdu enej Tina.g e lahag_a ona Do hijug kan Din re okTo gey la.ya|

Da.kHIn ba.buy cHapa soDor keg_a poTob

tata bajar, jHarkaNd, 30/07/2009 :- sahebx kowag pa.rsi TE abo rin onoliya. Do a.di ko marhog geya| menkHan Da.kHin ba.bu Do unku muDX kHon miD quTuman onoliya. menTe nova poTob kHon ko baday keDEya| poTob renag quTum Do “handred iyar pHlojx Det KHorkHay eNd sobor nakHa”| ajag nova poTob tata bajar reyag quTuman mela maykel jon indor stadiyom re quTuman ga.kHuz gomke ko muDX re udHa.w sa.gun ena| nova udHa.w sa.gun okTo re seter e TaheN kana tata meMheD ka.rgaz ren tuylug gomke ar savTE somajx DoroDiya. kohoN a.di ayma ko seter lena| nova poTob reDo miD say serma re tata kumpa.ni a.Diba.si ko la.giD ceD koy ka.mi akag_a ar Tina.g hoz nova ka.mihora re labH ko qam akag_a ona reyag Tula. pa.yla. ge poTob reyag ga.hir kaTHa Do| nova poTob reyag gonof Do pun say bar isi gel taka sumuf Doho akana| 

sikHya sohayok kowag ol ciki seceD kurumutu

kuzioMa, udisa, 31/07/2009 :- udisa re ol ciki sorkar pahta kHon hara buruy la.giD ol ciki maceT ko laha Din re sikHya sohayok lekaTEy miD say hoz e a.cu akaD kowa| Da.yka. lekaTe moyur bHoNjx jilla. renag kuzioMa blok re peya skul re maceT ko a.cu akana| DurgHiya. soz skul re miD say giDXRA.  olog ceceD la.giD maceT ma.n ima.n coNDXro hembrom, katrama skul re miD say ge moM giDXRA. la.giD maceT ma.n sofkor coNDXro hembrom ar suka.puda skul re moNge moM giDXRA. la.giD maceT ma.n jogoT bolobH mohanTo ol ciki Te giDXRA. a.di rihit ko  pazhaweD kowa| nuku maceT akowag ol ciki pazhaw ka.mi re a.di aNt laba DHiya.w menag kowa| nuku maceT kowag pazhaw TE nowa iskul re olog kan bale haTAf giDXRA. ko a.di napay ol ciki Te seceD kaTe geyan ko apnar DAZEyag kana| kuzioMa blok rin sanam hoz ge nuku maceT kowag kurumutu re kusi menag kowa ar jiwi perej ma.n sarhaw ko emako kana|

sobog kaTe apaT goj

soroT, bHoNjx Disom, udisa, 25/07/2009 :- soroT japag ra.Mi pukHri a.Tu rinij miD kuzi hopon Do ja.Ti bahre rey javay lena| Tobe javay ozag re baf e kHataw DAZEyaD TE oNde kHonag e ba.gi odok enTE ako ozag regey TAheNn kan TAheNj| nuy kuzi Do miD Din qu bul kaTE a.di qiDA. TAyom ozag e ruwa.z lena| noTe etag ja.Ti re javay ar qu bul kaTE TAla qiDa. miD kuzi hopon ozag Te ruwa.z Do napay kaTHa baf kana menTe ka.hiNs TE aj baba nasey eger baza qog leDEya| Tobe hopon eraT nova kaTHa deher TED ha.su keDE TE ra.gi TE aj baba Doy sobog keDeya| ona sobog TEGE baba TAy Doy hanapuri ena|

ayma pa.rsi seneleD neNda Do beNdaw ena

impHal, moMipur, 18/07/2009 :- purubx nakHa renag ayma pa.rsi seneleD 17/07/2009 ar 18/07/2009 hilog noNde huyug renag neNda TAheN kana| Tobe nova seneleD baf huy DAZEwakaD_a| nova Do Dohza Te neNda huy ruwa.z ena| nova Do dARA kan 28/08/2009 ar 29/08/2009 hilog nova jaga rege huyug_a| sanTAZi onoMhiya. ma.n aDiTyo ma.ndi ar ramDHon hembrom Tikin nova seneleD re seleDog renag nevTA kin qam akag_a|


Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 July
2009
Vol -1
Issue -16

Copyrights(C) 2008-09, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.