disom_header
Ra.wlkela
16 kHon 31 marc
2009
THok-01 gele-08
sahta 1

udisa aseka ka.miya. soheT bacHon

rayrompur, bHoNjx, udisa, 23/03/2009 :- udisa a.Diba.si savTA seceD ar lakcar semleD renag ka.miya. kumut bacHon 22/03/2009 hilog a.di napay Te huy parom ena| nova bacHon re gel are gotaf ma.ci jekHa pegel hoz ko TupuD lena| sanam Te 888 bHot emog koko TaheN kana| ikHa.n 416 sumuf ge bHot emog ko hej lena ar akowag DAman BHot ko em leg_a| nova bHot renag orjo Teheq cHa.tya.r ena| jiTka.r akan soheT ko ka.mi bHa.rya. hoN ko ha.tiq ana| Aseka renag bHa.rya. bojHa gog keD koDo ko huy ena - ma.n safkHo coron baske, parseT, ma.n gobinDo ma:JHI, jogo parseT, ma.n gopinaTH ma:JHI, maMTe suTreT, ma.n pormesor haNsDag, jogo suTreT, ma.n romesor tudu, jayreT, ma.ni jHano murmu, seceD madwa cayreT, ma.ni lokHmi haNsDag, seceD madwa suTreT, ma.n sa.lkHu ma:JHi, seceD soheT, ma.n safkHo hembrom, savTa madwa cayreT, ma.n joynarayoM haNsDAG, savTa madwa suTRET, ma.n brojo soren, savTA madwa soheT, ma.n ma.nsif haNsDAg, lakcar madwa cayreT, ma.n masaf coron hembrom, lakcar madwa suTRET, ma.n mafgaT tudu, lakcar madwa soheT, ma.n sonoT ma:rdi, sasapzaw suTRET ma.n bHa.giroTHi haNsDAG, muciram murmu, ma.n ka.nhuN coron soren, ma.y raymuni murmu Do ka.miya. soheT lekaTEko bacHaw keD kowa| nova bacHon Do jibon bHur soheT ma.n sa.lu kisku wag Ta.ri re huy parom lena| bacHonen nuku soheT koDo DARAkan 02/04/2009 hilog kirya. kasaD ko haTAWa|

beNgol re sanTAZi Te em. e. pazhaw ehob

kHozogxpur,, 31/03/2009 :- halige 23/03/2009 hilog bHaroT jakaT onoliya. gavTa sav biDyasagor jegeTa.ri birDa.gaz renij jogo canselar dr. sopon kumar poramanik sav gapal maraw huy lena| oNde kHon baday ena ci nesag serma ehob julay caNDo kHon sanTAZi Te em. e. pazhaw ehobog_a| nova pazhaw ehobog la.giD sorkar pahta kHon sanam hor dahar mag pHaDA caba akana|

       borDHoman jegeTa.ri birDa.gaz rinij jogo canselar pr. subroT pal sav hoN 30/03/2009 hilog gavTa rin parseT ma.n rupcaNDx haNsdAG ar suTRET ma.n judumaMi besra hag a.yur Te qapam huy lena|

       oNde hoN em. e. re sanTAZi Te pazhaw ehobog la.giD sorkar reben kaTe bohog e dobog akag_a|

“Telkupi ba.rni” parabx

TElkupi, moDHukuNd, 29/03/2009 :- Telkupi jaf baha Tupuna.y gHat re “ba.rni parabx” a.di ra.ska. seleD 26/03/2009 kHon 28/03/2009 ha.bij manav ena| sanam paza kHon gel hajar sanTAZ boNga Tala akan hapzam kowag nova parabx manav ko seter lena| 26/032009 hilog gota qiDa. goj karam enej lena| Dosar seTAG Tel kupi Tupuna.y gHat Te enej enej kaTe ko sen lena| hoz ko so-siMij baf jom kaTe ko hej a ar guz pitHa., Taben  eman a.gu kaTe Dag ar oT reko boNga lag_a| Tikin Do Telkupi gHat renag nagam gHeNt raza savTE sanTaz kowag DHorom iDi kaTe ko galoc leg_a| nova galoc akHza re maraf peza lekaTe ma.n boyDyo naTH soren seter e TaheN kana| ma.nan peza lekaTe syam besra “jiwi razej”, ar bodka murmu eman seter ko TaheN kana| Tarasiq Do savTa renag Dof, lagxMe, baha, sohray, dahar enej hepraw mader aMgo lena| 28/03/2009 hiloG Do hoz gota gada ko payra um lena| nova parabx re kisun soren, soroT ma.rdi, monohor murmu, oDHor hembrom eman maraf maraf jata guru kohoN seter kaTe ko boNga bOrO lag_a| nova Telkupi ba.rni parabx Do serma ke serma ge nofkage manavg kana|

guru gomke asza hag serma pura.w miDun

ra.wlkola, udisa, 31/03/2009 :- guru gomke asza hag Teheq serma pura.w miDun huy ena| asza ren olog giDXRA. ko muDX re DA.z Don hepraw hoN hoy lena| sirpa. capal akHza re maraf peza lekaTe gopobonDHu porisoD rin maraf maceT seter e TaheN kana| ma.nan peza lekaTe dr. bisnu priya seter e TAheN kana| guru gomke asza rinij maraf maceTa.ni lakHmi haNsDAG peza koy aTAf Daram leD kowa ar ma:y jHano murmu akHza muca.D re sanam hoz e sarhaw leD kowa| muca.D re giDXRA. ko lakcar enej sereq ko uDug soDor leg_a|

BHagolpur re “baha - sarhul”

bHagolpur, bihar, 31/03/2009 :- Darakan 19/04/2009 siNge maha hilog bHagolpur bajar renag seNt josep skul re “baha - sarhul” parabx manav renag tHa.wka. akana| nova baha - sarhul parabx Do oNden ko ka.mi re jozaw akan boyha buhin kowag kurmutu Te huyug la.giD| nova parabx re parabx mesag la.giD sur sa:giq kHon a.di saNge hoz hijug renag aNs ko Doho akag_a| nova parabx Do sanTAZ ar ura.f, kHadya, muNda. sanam mesa kaTe ko baha - sarhulog_a|

asam re “baha qapam”

Tila.y nogor, Dibrugod, asam, 30/03/2009 :- Dibrugod jila. renag Tila.y nogor re 25/03/2009 ar 29/03/2009 hilog “baha parabx” quTum Te hoz ko qapam lena| 28/03/2009 hilog Do baha enej sereq hepraw huy lena| sanam Te gel gotaf baha enej gavTa nova re ko hepraw qapam lena| 29/03/2009 hilog Do “baha parabx” manav renag baday jof kaTHa ko biszi keg_a| nova biszi re maraf peza lekaTE asam monTRi manoTan priTHibi ma:JHi seter e TaheN kana|

sapzeT aTRE

niT Disom re ol pazhawg hoz ko saNge caba ena| kuzi koza sanam a.di a.di ol pazhaw kaTe sorkarag tuylug ma.ci rehoN ko Duzub akana| sanam a.ma.li re miD hoz baf miD hoz sanTAZ kuzi koza ko ka.mi letHakog kan geya| hudiq maraf sanam ka.mi rege hoz menag bona|

       ol pazhaw ar ca.kri nukri ma pacHe alga TEGE qam goDog kana| ikHa.n ca.kri nukri re jozaw akan koza  ko ba.hu qaqam ko aNtog taNbogog kana| mone re aNs ar kukmu lekan ba.hu ge baf ko qam DAZE ako kana palen! ona kHa.Tir bajar re puysa. ka.wdi Te kisa.M akan koza ko hazamog kan rehoN ko ekla geko TAheN jof kana| kuziyag cehra bacHaw, olog pazhaw bacHaw Te okoyag Do jaNga reyag joTa hoN hez cika.M uTa.rog kana| noTe apnar Te paska a.sulog kuzi kohoN hozmo aDHozog kan ha.bij hoN nava peza quTum Te  miD DHa.w gan sa.gun lota Dag Dozom la.giD hoN Tak baf ko qameg_a| apnar Te paska a.sulog kuzi sav juri Tonol Tol la.giD pacHe  koza ko a.MjHa.w ko atkareg_a| ar noTe kuzi kHon ol ar ca.kri Te kHato akan koza ko baha ciya. sar sa.gun la.giD ko hemoq goroqog kana| temej pazhaw, apnar Te baf paska a.sulog kuzi tHen Do pacHe Disom peza Do ta.vgi parwa leka ko huD huDog kan| jala Do - lapHaf olog ar sorkarag la.tu ba.yha.z re sa.l saram TE cas ko utHa.weD koza ar kuzi Tala re| ona kHa.Tir niT bajar bajar da:gxwa. koza da:gxwa. kuzi baf bapla kaTe ko aDHoz laha kog kana| bin ba.hu, bin javay aTe ca.kri kan ekla ge TAheN jofkan koza kuzi ko lewdHa laNga ha.ku leka savTA bahre rin kuzi koza hag jalam reko jHa.lig kana| savTa re nofkan bitol so-siMij ba.y ba.y Te ba.zTig kana|

       baf Do koza ge baf Do kuzi ar baf Do giDXRA. eNgaT apaTag nova ga.lTi Do| ca.kri nukri re jozaw kog kan koza ce kuzi la.giD jiwi jiri Do palen abo savTa Dorya re menag akaD ko geya| Tobe deher bacHaw kHa.Tir hoN nova Dosa Do huyug kana| Dosar Do eNgaT apaT kowag ba.hu qaqam re heza hoN nova korenag Do muM karon kana| kuzi apaT hoN javay qam la.giD Do raybar sab Do palen ba.zij kaTHa Do baf kana ar ca.kri kan kuzi ko Dor hoN pacHe nase Do aMgo huy ako geya| koza ko jahaN leka ozag horho ba.hu ko panTe kowa onka ge kuzi kohoN ako baraba.ri ca.kriyan koza tHen sumuf aNs baf Doho kaTe ozag horgho ol a.kil Te kisa.M, aluwa. Da.MimuMi, napay cehra koza ko sav bapla suTa.m ga:t kaTE jiyon dHoNga lazaw la.giD mone mukruz hoN la.kTi gkana|

caNybasa re baha parabx

caNybasa, jHarkaNd, 23/03/2009 :- caNybasa ade pase re menag ko sanTAZ kowag kurumutu Te nesag baha parabx a.di ra.ska. seleD manav huy ena| nova baha parabx re maraf peza lekaTe ma.n BHimwar murmu, ma.n loliT sorma, caNybasa bajar rinij cayreT giTa. balmucu eman seter ko TAheNya| ina. hilog Do seTAG kHon ge koza kuzi abo SavTa reyag horog baNDe kaTe nayke ozag Teko seter lena| nayke ma.n moNgol soren caNybasa ar ade pase ren koza kuzi, giDXRA. piDXra., hazam budHi bajar re menag gaNnDHi da.hi Teko seter lena|  boNga bOrO perej uma.M Tayom baha enej huy lena| enej sereq ra.ska. Te nofka Tarko lena jemon boNga bOrO kohoN Diswa. ko Tala reko seter len leka| muca.D re miD galoc akHza hoN sapzaw len TaheNj| caNybasa re boNga bOrO la.giD jaher gaz hoN ba.nug ana ar nova a.di sur Din rege benavg_a menTe galoc gota tHa.wka. lena| nova baha parabx re rajxnogor, cakza, suMsi reyag maraf birDa.gaz kore kHonag kuzi koza seter ko TaheN kana| nova baha parabx sa.gun ocoy la.giD ma.n siTa.ram soren, dakTor jogonaT hembrom, joyram tudu, buDHa.y soren , lokHmoM hembrom, tHakur murmu. pHa.gu murmu, somay hembrom, pHa.gu ma.rdi, sukram hembrom eman gomke hamal araM ko gog leg_a| nova baha parabx a.di suguz sa.hiNj gele bili en Te caNybasa ren boyha buhin ko a.di a.di gunman sarhaw ko cal aD kowa| nofka ge hijug kan serma hoN nova kHon ba.zTi Diswa. ar ba.zTi hoz muDx re baha boNga bOrO perej uma.M kowa mon re aNs Doho kaTe hijug kan serma DHa.bij ko THuka.m Doho keg_a|

birsa. muNda. insticutag rupa. Doson

korondi, jHarkaNd, 31/03/2009 :- korondi bajar re menag akaD birsa. muNda. insticut op ejukesonag rupa. Doson 31/03/2009 hilog hoy ena korondi reyag a.Diba.si yuTH klabx ba.kHul re|  nova rupa. Dosom parabx re el. bi. es. em. lapHaf birDa. gaz rinij maraf galociya. ma.nij susa.ri hembrom paraf peza lekaTe seter e TaheN lena| nova asza salag a.di Din kHon ge iqag sa.ga.y menag_a ar nova tola paza ren okoy hoN muruk alo ko TaheNn ma menTEy la.y SoDor keg_a| miDun Tayom ceDETiya. koza kuzi ko hesej sekej ra.ska. ge enej sereq ko uDug soDor leg_a| baday jof kaTHa ci nova asza rinij maraf maceT ma.ni gayoTRi haNsDAG suguz sa.hiNj aszay samtaw akaD TE a.di geko sarhaw keDEya| nova asza un johog bereD lena Tin re nova sur ce tata bajar reyag layla asza begor sahebx pa.rsi Te olog asza Do oka rehoN baf TAheN kana| 

gHatsila. re DHorom miDun

gHatsila., jHarkaNd, 31/03/2009 :- Darakan 12/04/2009 hilog surDa. krosif jaher gaz re DHorom miDun Du~Dela  akana| niTof rin hoz ko DHorom renag ga.hir kaTHa baf ko baday DAZEyag kan Te DHorom Do-ba.tiya. re pazaw akana| onaTe jahaNy ge jahaNnag  jahaNy tHen geko aNjom eD onTe geko Da.ze eD_a| apnarag DHorom TaheNn Tuluj hoN niT hoz etag DHorom paNja ko ehobeD kana| onaTe DHorom uja.zog kHon baqcaw Disa. kaTe ar abo DHorom renag gabe kaTHa Disom hoz tHen la.y cepeD la.giD nova DHorom miDun Do surDa. krosif jaher gaz hoTETE ura.l akana| nova DHorom miDun re nayke susa.riya. gojenDro kisku ar sahebx Disom re TAheNn kan savTa puruDHul dr. DHuni soren Tikin seter kin TAheNna|

ba.y ba.rdu haboz re rajxkonika

rajxkonika, udisa, 31/03/2009 :- udisa reyag rajxkonika blok totHa re 31/03/2009 hilog Tarasiq beza hupta. ge okasen kHon co ba.y ba.rdu madraw hej lena| nova ba.rdu wag ba.zij kaheD Te meD ripiD baza Tege 25 gotaf kHon ba.zTi a.Tu rin hoz ko Tala ta:di ena| nova ba.rdu renag ba.y gurla.w una.g kajak TaheN kana ci onaTe ozag Duwa.r, da:gxri merom, ga.di motor savTE ma.nmi kohoN serma lapHaf Tey gurla.w rakab kaTe a.di sa:giq rey capaD gidi kaD kowa| a.di hozag maMa TahaM biha.M hande nHade Tase lena| niT A.Tu ozag reyag cinha: muDxra. ba.nug Te hoz serma sa.zim laTar re reNgej Te atab jazab menag akaD kowa|
Disom Dorbar la.dHa.y re “sanTaz Disom”

royrompur, bHoNjx, udisa, 31/03/2009 :- Telgu DESom, jHakaNd Disom eman Do sanam gebo aNjom akag_a| ikHa.n “sanTAZ Disom” Do palen okoy hoN baf bo qel ce aNjom akag_a| Telgu Disom rin hoz bakHra Telgu Desom pati lekage, sanTAz hoz jekHa “SanTAZ Disom pati” niya. DHawag Dorbar la.dHa.y rey aMgon kana| “SanTAZ Disom” kukmu Tikin qam akaD nava rajx neTA manoTan Debi prosnno besra ar manoTan piTambor ma.rdi sanTAZ kowag hok a.yDa.ri sorkar tHen kHon tade TuD la.giD “sanTAZ Disom pati” sar kin Teraf sa.gun la.giD|

sirpa. soze jom Te bHoNjx Disom hoz agHaM

Tiriq, bHoNjx, udisa, 31/03/2009 :- Darakan 11/04/2009 hilog Tiriq piz renag kusumbuni a.Tu re sirpa. soze jom miD reyag gota akana| hudiq hudiq a.Tu rin rusika koza kowag jumiDx pa.rukiya. DAZE Te  ciNdu enej, gayan hepraw, lakcar enej sereq hepraw kore jiTka.r kaTe a.di gotaf ka.hdum Dereq bHeda, loboy kHa.si, ba.DHiya. sukri, koca perej kuzkucuD sa:di eman a.di gotaf sirpa. ko DAZE jawra leg_a| nuku sirpa. ko Disom peza aTe jom miD la.giD a.di usTa.y peza ko nevTa barTe akaD kowa|

       BHoNjx Disom re nofka ge gota paza a.Tu a.Tu sirpa. soze jom qu renag agHaM boNga sirjon akana| Dina.m ge hoz hana a.Tu nova a.Tu ga.di motor ceTan sirpa. soze jom renag ra.ska. ko capal ha.tiq jof kana|    

onoliya. syam sunDor hembrom ag janam maha manav

DHansuzi, ba.rpaDa, 31/03/2009 :- sanTAZ savheD rinij maraf onliya. syam sunDor hembrom  ag janam mahaN Do Darakan 10/04/2009 hilog DHansuzi a.Tu re a.di ra.ska. romojx aTe manawg renag tHa.wka. akana| seTAG beza boNga bOrO ka.mihora huyug_a| ona TAyom Diswa. hoz Te Dof enej sereq kaTe ra.ska. ko ha.tiqa| Tarasiq beza Do onliya. gomkeyag onol, savheD ar jiyon curiT ceTan re kaTHa ko bisziya| nova akHza re maraf peza lekaTe savTA susa.riya. manoTan sura.y hembrom seter e TaheNna| gomke syam sunDor hembrom Do a.di gan poTob e ol oto akag_a| ona ko muDx re “kHerwaz bofso DHorom dak”, “CHoTor puTi kisku rajx”, “Bir kHerwaz a.kil ba.Ti”, boNga dakaw”, “susa.r niTi lacHa” poTob koDo a.di quTum anag poTob Ta.kin TaheN kana|

sanTaz pargana re DHorom akHza

cira. paTHor, dumka. jHarkaNd, 30/03/2009 :- ma.nmi kowag jahaN Tina.g DAZE menag_a, DHorom reyag DAze Do maraf DAZE kana, nova maraf DAZE Do aj aj TEDo bay harag_a menkHan  eTohob reDo nova DAZE sarsaw hocoy la.giD Do DAZE leka joTon huyug_a| joTon hara lekHanem Dare reyag sibil jo ar gomheM umul leka TE qam ruwa.zog_a|

       nava jugx rin goza kuzi ar hijug kan gaMa ko DHorom salag jozaw ko la.giD cira. paTHor reyag miD lazawan gavTa “saT behor cira. paTHor, maraf bOrO DHorom gaz julum koza kuzi hoTETE miD maraf DHorom miDun 18/04/2009 hilog sapzaw akana| nova DHorom miDun re, udisa, bihar, jHarkaNd hasur beNgol kore kHonag quTuman gunan galociya. ko seter ko TAheNna| unku koDo ko huyug kana - ma.n je. em. ma.rdi, ra:ci, ma.nij sormila soren, dumka., niTyanonDo hembrom, ha.sur beNgol, gojenDro kisku, tata bajar, ma.n pHa.gu soren, tata bajar, boDyonaT murmu, DHanbaDx, ma.n sosibHuson ma.rdi, ma.n gHasiram soren, ra.wlkola ma.n sura.y hembrom, soroT, bHoNjx, ma.n coyTonyo prosaDx ma.JHI, udisa, sonjoy tudu, hajaribagx, kamDEbx ma.rdi, bihar, ojoy tudu, giridi, locHmi narayon, jamToza, siTa.ram murmu, rampur, ma.n lubin murmu, lubu buru, sorbesor kisku, DewgHor, rameswor kisku, haNsur beNgol, mulin hembrom, kayrabuni, mondol soren, sunDor mohini| nova DHorom miDun ka.mihora lazaw la.giD  parseT lekaTe nonDolal ma.rdi, suTreT lekaTe sisu hembrom Tikin hamal araM kin gog akag_a| hajar hajar Disom hoz seter kaTe DHorom rasa cepej ha.tiq la.giD lazawna gavTa pahata kHon a.di a.di nehoNr TaheN ena|

raybar

(1)  magx, baha boNga parom ena| Dare na.Mi re nava sagen sakam moheN ena| nava sagen sakam gajaz re sasaf luTi Terom ceMe hoN dumka. bajar renag tola paza re uTisuTi saNge ko ab aMgo akana| nuku sasaf ceMe sika.riya. kowag sa.gun lota DAg Dozom la.giD Ta:gi re menag kowa|

(2)  tata bajar meMheND ka.rgaz re ka.mi kan murmu hoz| peya uTa.r juwa.n corok, kika.M, esel, marsal ol pazhaw akaD kuzi GiDXRa. Tay menag kowa| Disom peza kowag koyog DAram re menaya|

(3)  bale ma.y la.giD Disom peza baf Te ayO baba a.di muhim re menag akaD kina| jiwiD jibon renag pap ha.rsuz la.giD Disom peza kowag Ta:gi re menag kina|

(4) bir Disom karam da.di a.Tu rinij hembrom koza| buru re uTiSuTi matHa, paldHa azag moheN akana| nova azag sakam ko gocHa perej siD a.guy la.giD ta:di Disom rinij kuzi ba.hu lakTi|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

komputor ko cal aDEya kHerwaz
ol iTun laha asza

ra.wlkola, udisa, 28/03/2009 :- en. es. pi. si. el. kumpa.ni Do kHerwaz ol iTun laha asza barya komputor e cal aDEya savTe barya tebul, barya lugub teNdar ma.ci ar miDtaf ol odokog koz (printar) hoNy em keg_a| nova capal akHza re en. es. pi. si. el. rinij maraf gomke manoTan di. ke. mohanTi , maraf peza, rajsif rasTogi, ma.nan peza lekaTe seter kin TAheN kana| ona savTe cinmoy ekademi rin ga.kHuz ma.nij rosmiTa behera hoN sa.KHi sobHa lekaTE seter e TaheN kana| nova asza rin parseT manoTAn gHasiram soren ag Ta.ri re nova komputor capal akHza Do huy lena| muca.D re asza rin maraf maceTa.ni ma.y lokHmi haNsDAG en. es. pi. si. el kumpa.ni a.di a.di sarhaw keDEya| asza rin a.di saNge aceTiya. ko ra.ska. geko seter lena|
karam Dare kHon qur kaTe
daNda ra.puD

maraf buNdu, bHoNjx, udisa, 18/03/2009 :- ozag benav la.giD Te raca TAla renag karam DAre mamag okTo re Dare cot kHon qur kaTe daNd ar Ti-jaNga ra.puD akana| suru binDHaMi yag ozag raca re miDtaf maraf okoj karam Dare TAheN kana| nova Dare Do kamar ja.Ti rin hoz ko karam boNga okTo ona Dare buta. rege karam ko boNgaya|  suru kamar raca re ozag benav huDis kaTe ramDas murmu  ona Dare mamag e boraT leDEya| ramDas Do Dare da.r mamag johog a.di ceTan kHon e hujuz qur enTe ajag daNda, Ti, jaNga Do ra.puD akana| a.Tu hoz ko uyha.r eDa pale karam DAre boNga, karam Dare mag baf sahaw kaTe sikiz TE ramDas murmu Doy nofka keDEya|

ba.rpaDa ade pase re jHomor ja.zi

ba.rpaDa, bHoNjx, udisa, 30/03/2009 :- hola siNge maha ba.rpaDa ade pase re jHomor ja.zi leg_ay| Tikin okTe Do eTAf eTAF rimil ge TaheN lena| Tarasiq 4 tazaf okTe Do heNDe rimil e rakab keD savTe hoy salag DAg gugu hej lena| onkay Dag keg_a ci miD gHa.zik Tege rohoz akan ba.D ba.yha.z ko lalecape goD lena| bHoNjx Disom ca.si koDo nova jHomor ja.zi rege ba.D reyag eTohob siyug pazag Doko sa.T juTa| nova jHomor ja.zi Te logon cazhaw len rutHi siTuf Do nasenag nosom qog akana|

Disom reyag ka.wdi bojHa karakuru

sula.ypat, bHoNjx, udisa, 30/03/2009 :- jegeT jakaT reyag ka.wdi boJHa damadul akan kHa.Tir a.Tu Disom rehoN baday qamog kana| nova reyag ba.zij orsof bir buru kore hoN pazaw akana| bajar kore kHon sa:giq re menag akaD meMheD DHiri kHaDan sula.ypat, baDHam, kula.ysiza. kore badayog kana| nova kHADan ka.mi miD leka THir THar ha.piD akana| jahaN kHaDAn re ka.mi la.giD hajar hajar hoz ko relaw calag kan TaheNj, ona kHaDan hijug senog hor niT Do nison akana| kHaDan ka.mi ko baf qamog kan Te a.Tu ren hoz ko cas ka.mi la.giD ba.y ba.y TE ba.D ba.yha.z seD ko mohoNda akana|

dukma. re savheD mahaN

dumka., jHarkaNd, 30/03/2009 :- jav serma lekage nes hoN dumka. bajar renag sanTAZ pargana lapHaf birDa. gaz re 11/04/2009 hilog “sanAZ savheD maha” manavg_a|  siDu ka.nhuN murmu jegeTa.ri birDa. gaz re 22 serma laha re 11 epril  mahaN re sanTAZi pazhaw jHij sa.gun len KHa.Tir  nova Din joTo serma ge aceTiya. ko savheD mahaN ko manav a.guyeD kana| nova miDun re sanTAz savheD reyag nagam ar agam savTe lakcar kaTHa ko nevTa akan puruDHul peza ko uMTuj guMTuj ko bisziya menTe baday qam akana|

ha.Ti kHaboz JHog ha.Ti haboz re

birbHum, ha.sur beNgol, 28/03/2009 :- hola reyag kaTHa, miD buru ha.Ti cara panTe panTe Te jHarkaNd reyag kopoy kada parom kaTe birbHum reyag kulsirsa. a.Tu japag e seter lena| nova a.Tu reyag ba.D ba.yha.z re menag akaD siTuf kHep kirsi ko jomag jom ar lebeDag e lebeD lapaluNda. yeD TaheNj| nova ko qel kaTe a.Tu hoz jotaw kaTe ha.Ti laga gidi ko Disa. leg_a| ha.Ti Dal Da.ruz Teko eDre hoco keDe kHan ha.Ti pa.ri hoz kuDa.w e ehob keg_a| jibon jala TE hoz ko hanTE naTe ko Da.z cHinga.w lena| nova Da.z cHinga.w jokHa aDHar hembrom Do ha.Ti tHene humda.w ena| ha.Ti Do suNd Te sab kaTe ceTan seD e capaD keDeya| uni hozag paNjar ko TAy pa.tub ena ar a.di lohojuri halaT re suri haspaTAl TEko iDi e okTe hor rege ajag jibon calaw ena|

JHarkaNd aseka hag siTuf kHep binid julay caNDo re

gHatsila., jHarkaNd, 22/03/2009 :- a.Diba.si savTA seceD ar lakcar semleD ren parseD gomke ma.n Dines coroM ma.rdi yag Du~DEla Te miD galoc akHza huy lena, nova akHza re semleD ren soheD ko seter lena| nova akHza re semleD reyag Dina.m Dinag ka.mihora ar binid iDi kaTe galoc huy lena| nesag laTar ar ceTAn canoc reyag binid Do julay caNDo 04/07/2009 ar 05/07/2009 hilog huyug_a menTE tHa.wka. ena| nova binid reyag arDAs sakam ce penerej Do 21/05/2009 hiT ha.bij haTawg_a| 28/05/2009 hilog Te Do toNd mesa arDAS sakam haTAWg_a|  gHatsila. aseka jHarkaNd renag miD koM re menag kHa.Tir DHanbaDx, santAZ pargana pahta rin hoz ko hijug senog re etketoMeg kana| savTE gHat sila. aseka hag ka.mi bHa.rwa. la.giD DHanbaDx renag mayTHon re Talma a.ma.li bereD renag hoN galoc re kaTHa rakab lena|

simzi paz buru re hula. camka

simzi paz, udisa, 29/03/2009 :- simzi paz buru reyag sarawna sarjom gajaz, Dare na.Mi TE sajaw akan cerha qeqel hoz qiDa. nirgHa.T Dazay sade Te comkaw bereD lena ko| ina. savTE ge cohla qeqel ozag reyag silpiq bHurni tade ra.puD kaTe ko bolo hej lena| pulis DoTo pa.Tluf horog akaD hoz| Tire TAheN kana seNgel tuti, dHa.w giNdxwa.ri ar sanam lekan hoz gogoj ha.Tiya.r| cohla, dHudru campa, no-oMa, gurgudiya. eman buru rakHa a.ma.li re ja.piD jira.w len hoz ko ja.puD hoco lena| megHasini buru cot re TaheN kan jiliq ropoz cHaNDa kHunti ar buru rakHa a.ma.li ozag  joTo dHa.w giNdxwa.ri capaD kaTE ko obor ombag kaD_a|  jiliq ropoz cHaNDa kHunti oboren kHa.Tir buru bHiTri re huyen ogHoton reyag so siMij pulis tHen baf seter lena| nova hula.camka Tayom simzipaz buru reyag ha.riya.z Dare na.Mi Te gaban akan cerha qeqel Disom hoz ko hijug baf ko rebena menTe hozag mone re boTor urij sa.hiNj bolo akana|Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 March
2009
Vol -1
Issue -8

Copyrights(C) 2008-09, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.