disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 me
2009
THok-01 gele-11
sahta 1

guru kuna.mi manav

korondi, tata bajar, jHarkaNd, 09/05/2009 :- ol guru poNdeT ra.gHU naTH murmu wag 104 ag janam mahaN a.di ra.ska. seleD guru gomke memoriyal trast pahta kHon manav huy ena| seTAG beza guru gomke quTum Te boNga bOrO ar cir hipiz huy lena| ona savTe jawra len hoz ko ade pase a.Tu tola Te micHil ko odok lena|

       TARAsiq beza Do galoc akHza sapzaw lena| nova galoc akHza re maraf peza lekaTe manoTAn kanDRa mahali ar ma.nan peza lekaTe manoTan pHliks ekka Tikin seter kin TaheN kana| seleD len gomke ko muDX re ma.n surjusiq besra, ma.n Digambor haNsDAg, ma.n si. ar. ma.jHi, ma.n pi. si. hembrom hoN roz gozo reko mesa lena| nova akHza re ma.nij joba haNsDAg hag onol poTob “baha umul” ar ma.nij josoDa murmu wag onol poTob “TOWa Dare” udHa.w sa.gun lena| nova akHza re ol hepraw re jiTka.r len ma.n sonoT haNsDAG ar mirja. murmu ar “paNja” paTHam rinij sapzeT ma.n syam coron tudu ma.n sirpa. ko calaD kowa| muca.D re guru gomke memoriyal trast ren soheT  ma.n ramhori baske ar ma.n bHuwa. haNsDAg seter lan hoz ko kin sarhaw leD kowa|

kolkaTa mag moMe manav

kolkaTa, beNgol, 10/05/2009 :- a.di TA:gi TAMag koyog hor re TAheN lan “kolkaTa mag moMe” parabx a.di ra.ska. seleD manav parom ena| hola seTAG beza jaher THan re sim, merom ko boNga lena| boNga BOrO okTe enej kowag mader Te jaher Do ra.ska. Te aNDoz lena| a.Tu Disom kHon ga.di motor ceTan Te noNde seter lan hoz kolkaTa bajar renag bHIz ko TA.huN ba.zTi leg_a| ra.ska. Te mone jiwi cehel bohelog hoz ko sa.rDi siTuf okTe maMay maMay siTuf hoN baf baTAW kaTe gota Din enej sereq reko laba DHiya.w lena| siq ma siq qiDa. hoN ra.ska. Te qiDa. aNgay la.giD “janam baba” gavTA pahta kHon sapzaw lan gayan reyag rag laNDa ar enej sereq ra.ska. re hozag mone jiwi Ta.huN lale cape lena|

Tila.y ba.DX re lakcar miDun

Tila.y ba.Dx, puruliya. 14/05/2009 :- Tila.y ba.DX renag binoy mayDAn re TEheq sanTAZi THana lo mohol susa.r gavTA pahta kHon a.rica.li, kalcar miDun Du~DEla lana| sanTAZag savTari, a.rica.li, lakcar ba.y ba.y Te pHuDXlu ar lica.zog leka atkarog kana| ona ko renag jogaw joTon a.di ge legx kana menTe seter lan Disuwa. ko bakHeM leg_a| baha, sohray parabx ko renag sanam nev niTi ko sab Doho la.kTig kana menTe hoz ko Disa. uyha.r leg_a| lo mohol susa.r gavTa rin suTRET ma.n cikon murmu, parSET ma.n sorbon kumar tudu ar Telkupi ba.rni gHat rinij suTRET ma.n ramDAS soren eman savTa renag a.di ga.hir kaTHa Disom hoz tHen ko samaf leg_a|

oco re iTun asza bereD

gomiya, bokaro, jHarkaNd, 15/05/2009 :- ol ciki ceDog TETAF tatwas Teheq oco a.Tu hozag purun akana| ol ciki Te sanTAZi olog ceDog renag a.di Din kHon aNs TAheN len rehoN maceT ar asza renag anat kHa.Tir asa Do kukmu rege TaheN lana| Tobe ona a.Tu rinij ma.JHi gomke ma.n omriT tudu savTe a.Tu rin julum koza ma.n juliyas tudu, ramDHon tudu, kHiroDHar tudu, TAloram ma.JHI eman kowag lapHaf uyha.r TE asza ko jHij sa.gun keD-a| nova asza jHij sa.gun okTe “siDu - ka.nhuN ol iTun asza” lal pa.niya. kHon seter ko TAheN kana ma.n romes ma.rdi, ram kumar haNsDAG, bijoy hembrom, buDHan haNsDAG ar ayma koza kuzi ko|

ra.wlkela re savheD carca

ra.wlela, udisa, 12/05/2009 :- DARAkan 06/06/2009 hilog ra.wlkela re savheD carca huyug renag akHza sapzaw ehob akana| boNga Tala akan onoliya. syam sunDor hembromag unuyha.r lekaTe onoliya. kowag nova carca Do Talma sahiTyo ekademiyag Ta.ri re ar aseka ra.wlkela caNga semleDag gozo sopohoD Te sar sa.gunog la.giD|

beNgol aseka Dupuzub

kolkaTA, beNgol, 15/05/2009 :- beNgol aseka ren sanam caNga semleD ko muDX re DARAkan 24/05/2009 hilog apos re gapal maraw la.giD ko tHa.wka. akag_a| joTo jila. re menag aseka ko muDX re gapal maraw huyug_a| paromen bHot kHa.Tir sanamag ka.mihora THukum hanTAZ lena| uyha.r akan aNs purun la.giD sorkar haTAw baTAW ocoye la.giD ka.mihora sapzaw koge nova Dupuzub renag Disa. Do|

sanTAZi olog ko saNgeg kana

ra:ci, jHarkaNd, 15/05/2009 :- jHarkaNd re +2 binid huy parom akana| ona binid  sanTAZi haTAw kaTe olog kan aceTiya. kowag lekHa re ba.zTi akana menTe +2 binid Tayom baday qam akana| nes sanTAZ Te 6000 gan giDXRA. sanTAZi savhED haTAW kaTe ko pazhawg kana| jaw serma Do nuna.g giDXRA. Do sanTAZi savheD Do bafko olog kan TaheND|

sibHil sarbHis re sanTAZ akal

Dilli, 08/05/2009 :- huy paromen siqoT sibHIl sarbHis binid renag orjo cHa.tya.r ena| i. e. es., iyu. pi. es. lekan binid kHon la.tu hoz ko bacHonog kana| Tobe niya. DHaw hoN sanTAZ la.giD Do akal ena| ran leka miDtaf sanTAZ hoN nova re bafko gan DAZE akag_a| akal Do nes sumuf Do baf jaw jaw kHon ge nofka DHara ge akal Do hej a.gug kana|

ajoDiya. seNDXRa parom ena

bagx mundi, puruliya., 10/05/2009 :- ajoDiya. bir Diswa. seNDXRa. huy parom ena| gota paza kHon seNDXRa koza ko seter lana ar nova bir seNDXRA reko seleD lena| nesag siTuf a.di deher cazhaw rakab lenTe seNDXRA koza kowag lekHa re nase kom atkar lena|

sapzeT ATre

guru kuna.mi Do ol guru poNdeT ra.gHu naTH murmu wag janam mahaN lekaTe a.di ra.ska. salag beNgol, udisa, asam, jHarkaNd ar bihar kore manavog kana| sa.ri TEGE guru gomke ol ciki odok kaTe sanTAz ja.Tiyag unurum e bereD akag_a| ha.tiq akan ponoT re ha.tiq kaTe TaheN akan sanTAZ ko Tala re a.gu DAZE akawaD ay jumiD| ol ciki renag da.r sanam ponoT re daber pasnav en kHa.Tir savheD Dozho, roz, ol miDug renag hor dahar osar  akana| guru gomke nova sa.gun mahaN rebo uyha.r qume kana| Tobe ol ciki da.r jahaN ge pasnav akan rehoN arhoN pasnav renag TAk Do a.wri cabag_a| a.di gan sanTAZ TAheNn jaga menag_a jahaN re ol ciki reyag umul niT hoN a.wri seterog_a| ol ciki Do ceD kana? hoz baf ko badaya| savTa ren savTa Dula.ziya. kowag kurumutu, ponoT aseka kowag baf laNga ka.mi renag kuza.y ge abo samaf rebo qeleD kana| sorkar ira.l DHap re sanTAZi aNgoc keDa jumiD renag kuza.y lekaTe| beNgol re peya, udisa re bareya jegeTA.ri birDA. gaz kore sanTAzi pazhaw ehobog koDo ona ToNge kuza.y kana| Tobe ka.mi Do a.wri cabag_a, niT Do ehob ge ehob akana| sorkar nova ka.mi re Tina.g gozo bo em oco DAZE aya onage abowag agam Doy uDug_a|  abowag TEheqag guru kuna.mi re bakHeMeD napay kaTHa anag sa.ri TEbo gele bili oco keya agam Din re savTa una.g gey laha keya| sanam hoz sanam lekan gozo baf ko em keya, ikHa.n mon DAZE, DHon DAZE ar baf hozmo DAZE kHon jahaN Tina.g ge savTa ka.mi re helaw lekHan savTa sa.ri TEGEy kisa.M keya| miDun re ba.ysi  re roz gidi kag kaTHa ka.mi re baf lagaw lekHan ona Do serma re Dolan benav lekan kaTHa kana| onkan Dolan ozag begnav hozag lekHa ge ba.zTiya| sa.ri Te ka.mi re odokog hoz Do Duniya. reko mahrog geya| ar unku mahrog hoz TEGE napay ka.mi Do huy paromog kana| Tobe kuza.y Do sanam savTA hoz geko pazawg_a| nofkan sa.ri uyha.r sa.ri ka.miyan hozag saNge TEGE quT Do marsal keya| nofkan ka.miyan hozag anat TEGE Disom re hoz na.piT juzu qamog kHon hoN bo huz geya|

ciTRa. re DHorom carca

jamTaza, jHarkaNd, 12/05/2009 :- DARakan 30/05/2009 hilog ciTRa. re DHorom galoc huyug renag neNda goNda tHa.wka. akana| nova DHorom carca aNjom la.giD hozag TETAF a.di aNt menag kHa.Tir nova maMay maMay siTuf rehoN nofkan carca sapzaw ko odok akana| nova aNjom la.giD ra.ska. a.di ge menag_a| nova carca re DHorom ga.lociya. lekaTe seter ko TaheNn kana ma.n niTya nonDo hembrom (JHarkaNd), gojenDRo kisku, (tata bajar) gHasiram soren (ra.wlkela) ma.nij sormila soren (dumka.) ar savTEn ko|

ma.JHI madwa hag beNgol akot

jHazgram, beNgol, 15/05/2009 :- bHaroT jakaT ma.jHi madwa pahta kHon DARAkan 20/05/2009 hilog beNgol gota akot la.giD gira.y azag akag_a| sanTAZ kowag a.n-a.ri, ma.jHi pargana kowag acar bica.r ko sorkar e haTAw ma menTe nova akot Do Doho akana| savTe sanTAZ giDXRA. ko a.di lage sanTAZi ol ciki Te olog renag DAW sanam paza ko qam ma menTe hoN sorkar tHen reMha menag_a|

sanTini keTon re sanTAZi galociya. la.kTi

sanTini keTon, beNgol, 15/05/2009 :- jegeTa.ri birDa. gaz sanTini keTon re ha.lige bareya sanTAZi galociya. kin a.cu yena| Tobe nukin bareya galociya. Te sanTAZi pazhaw bHa.rwa. gog hamal baf ra.wal lenTe arhoN bareya galociya. kin a.cug_a menTe kHobor panTE re baday qam akana| sanTini keTon re nes kHon ge +3 re sanTAZi pazhaw ehob akana| pazhaw giDXRA. kowag saNge iDi kaTe ba.zTi galociya. ko la.kTig kana|

puylu ja.zi -
nahel kaMba rog-lag re ca.si

Tiriq, bHoNjx, udisa, 11/05/2009 :- maMay maMay siTuf lolo Te oT sanam rohoz rutHi lena| ma.nmi ko DAG ja.zi koyog hor re DAG DARAm ka.pi ceMe leka ko TAheN lana| cas la.giD miD acHza hoN DAG ja.zi baf Te miDtaf nahel hoN keDar re baf aMgo len TaheND|

       Tobe Teheq baf ja.zi renag muca.D mahaN TaheN kana| Teheq heNDe rimil una.w rakab savTe serma hudur bijxli savTE hoNy aTe jHomor ja.zi TE hozag jiwiy aDA akag_a| kajak ja.zi TE kulhi re DAG liNgi akana| ba.DX ba.yha.z re Dag Tomba enTe gota paza puNd ge qel lena| haDAZ hoy TE Tina.g gan hozag renag sa.zim hoNy otaf akag_a| Tobe ozag sa.zim otaf akan rehoN ca.si ko ra.ska. re menag kowa| nahel kaMba lag-rog re niT hoz ko horoboro re menag kowa|

dr. surjo haNsDAg boNga Tala

sanTini keTon, beNgol, 12/05/2009 :- biswo bHaroTi jegeTA.ri birDa.gaz rinij quTuman dr. surjo kumar haNsDAg Doy boNga Tala ena| gomke haNsDAg Do maraf onoliya., savTa Dula.ziya.y TaheN kana| santAZ savheD haraburuy re ajag maraf enem TAheN kana, ajag umer Do 50 sal gan TAheN kana| aj rin barya kuzi giDXRA. (hopon era) ar miD koza giDXRA. (hopon) ba.gi oto kaTEy hana puriy calaw ena| dr. haNsDAG hag buka. Topa ozag Do pacHe beNgol renag pace miDinipur jila. re Tahe kana| 

ayma pa.rsi onoMhe pazhaw

kolkaTa, beNgol, 10/05/2009 :- kolkaTa renag sisir moqco (robinDro soDon) re ayma pa.rsi onoMhe sereq Te rav rav lena| asami, udiya, bafla, hinDi, sanTAZi, moyTHili, bodo, moMipuri, gujxrati, pa.rsi rin onoMhiya. ko apan a.pin pa.rsi Te sereq ko ohMe leg_a| sanTAZi onoMhiya. lekaTe sahiTyo ekademi sirpa. jiTka.riya. ma.n joDu moMi besra ajag galaf gaban sereq “miDtaf pa.rsi renag moron” “becra bikra.m” ar “iqag boTor” quTuman peya sereq e ohMe leg_a| Talma sahiTyo ekademi Ta.ri re nova miDun huy lena ar nova re ekademi rinij parseT ma.n sunil gofgo paDHyay, jogo parseT ma.n suTHinDoR sif “nur” ar suTRET ma.n e. krisna murTi eman seter ko TAheN kana| Teheq ekademi yag caNga a.ma.li kolkaTA renag di. el. kHaf rod re benav akan nava Dolan hoNko udHa.w sa.gun TAra keg_a|gozo taka ruwa.z ena

ra.wlkela, udisa, 08/05/2009 :- nava dera renag  ka.tuwa. tola re menag kHerwaz ol iTun laha asza la.giD ra.wlkela meMheD kumpa.ni huNda. laD 7 lakH gozo taka ruwa.z ena| ozag benav la.giD 06/05/2009 Te jayga uDug oco meMheD kumpa.ni kHoj leDa| ikHa.n jayga TAheNn Tuluj ona a.Tu hoz jayga baf ko uDug DAZE aDE Te huNda. taka Do ruwa.z akana| ona A.Tu ma.jHi moMe hoz kaTHa Tula. pa.yla.  bica.r Topag re a.na.Mi  kHa.Tir kumpa.niyag gozo haTAW reko mokoq akana| nova gozo taka ruwa.zen kaTHa baday kaTe nava dera renag etag tola hoz ko Duk jahaN Tina.g ko atkar keDA, una.g ge  lajaw paza hoN ko buJHa.w kEDA|

hul maha manav sapzaw

dumka. jHarkaNd, 05/05/2009 :- bHogxnadi re hul mahaN manav la.giD sajaw sapzaw ehob akana| gota bHaroT siDu-ka.nhuN hul ba.ysi pahta kHon hul mahaN manav renag tHa.wka. ka.mihoray sapzaweD kana| ona ka.mihora lekaTe 26/06/2009 hilog dumka. renag pokHra cHok re Diswa. ko jawra miD kaTe bHogxnadi mohda Te TAZAm ko odokog_a| Tazam Te hoz 30/06/2009 hilog TEDo bHogxnadi TEko seterog_a| ona TAZAm hor re menag guyha. juzi,kukur Topa, ka.tHi kuNd eman a.Tu kore Do TAZAm hoz ko jira.wg renag tHav hoN jogaz TAheNna menTE hul ba.ysi pahta kHon kaTHa cHa.tya.r akana|

Dolma buru seNDXRA.

tata bajar, jHarkaNd, 07/05/2009 :- Dolma buru Disuwa. seNDXRa huy parom akana| seNDXRA re siNgxra.y hepraw, seNDXRA tamak guda.w hepraw hoN huy lena| siNgxra.y re hepraw re a.di gan DHucul gavTa DHucul mader ko aMgo lena| Tobe moren murmu ar doman ma.rdi Tikinag DHucul aNgjom re hoz qiDa. bHur ba.zTi kin gHuz leD ko kHa.Tir sirpa. kin amet iDi yana|

sahebx goNjx re sanTAZi savheD ar lakcar miDun

sahebx goNjx, jHarkaNd, 04/05/2009 :- sahebx goNjx re sanTAZ savheD ar lakcar miDun a.di napay TE huy parom ena| 02/05/2009 ar 03/05/2009 ba.ba.rsiq Dinag nova miDun re sanTAZ pargana renag gota paza kHon hoz ko seleD lena| sanTAZ kowag savheD ar lakcar ceTAn re a.di kHiNDxriq sa:hiq kaTHa lewdHa huy lena| savheD haraburuy ar sanTAZ kowag a.rica.li, lakcar jogaw joTon Dohog ma menTe seter lan nevTa peza ko urij sa.hiNj kaTe kaTHa ko roz keg_a| nevTa peza lekaTe tata bajar kHon ma.n pHa.gu soren, kolkaTa kHon ma.n DukHiram haNSDAG eman seter ko TaheN kana| beda a.Tu hoz hoN sirpa. ko amet ana|

ha.ku ha.ku rote

DorDora, cHizi guDxzi, 12/05/2009 :- DorDora renag maraf ahar re tikit kaTe ha.ku sab renag damdahe lena| ahar re ha.ku a.di ge menag kowa menTe hoz a.di geko seter lena| eken Ti~Te Do 5 taka, ga.ri Te 10 taka ar jalam koDo 100 taka aTEn taka em kaTe hoz ha.ku sasab ahar Teko aMgo lena| onkaTe miD lakH 20 hajar taka renag tiket a.kHriq lena| Tobe ha.ku sasab hoz DAG lewdHa lopor bode keD rehoN akowag kucu re ha.ku ge baf ko pazaw lena| jahaN Tina.g kaTe ko tikit leg_a, ina.g renag kaTe ho  ha.ku baf ko goj  leD kowa| onaTe ha.ku gogoj hoz sanam ko seNgel susur baf leka ko raNgaw enTe ona a.Tu hoz pa.ri ko DHaza keD kowa| Disuwa. hozag raNgaw qel Te boro jalaTe a.Tu hoz sanam ko qir pHarak hanTAZ lena| Tobe Tayom Te a.Tu hoz hej ruwa.z kaTe tikit laD sanam hoz taka ko apos ruwa.zaD kowa|

sanTAZi semleD bacHon

caNybasa, ha.sur sifbHum, 12/05/2009 :- sanTAZi semleD renag bacHon huy ena| bacHon re semleD rinij cayreT lekaTe dr. jogonnaTH hembrom ka.mi bHa.rwa. ko gog aDEya| nova bacHon re semleD rin sanam soheT ko seter lena| bacHon madwa semleD rin parseT ma.n lokHon baske yag Ta.ri re nova Do huy lena|

SIDu-ka.nhuN quTum Te miwujiyom benav

bHogxnadi, jHarkaNd, 12/05/2009 :- sanTAZ hul rin bir siDu-ka.nhuN quTum Te bHogxnadi re miwujiyom benav ehob akana| miwujiyom ozag benav Taza Ta.zi sa.rDi akana| siDu - ka.nhuN a.yur Te sahebx sav la.dHa.y lan sanam sonTok ar huy parom akan kaTHa ko ona ozag re jogaw joTon TaheNna|

raybar

(1)  magx, baha boNga parom ena| Dare na.Mi re nava sagen sakam moheN ena| nava sagen sakam gajaz re sasaf luTi Terom ceMe hoN dumka. bajar renag tola paza re uTisuTi saNge ko ab aMgo akana| nuku sasaf ceMe sika.riya. kowag sa.gun lota DAg Dozom la.giD Ta:gi re menag kowa|

(2) tata bajar meMheND ka.rgaz re ka.mi kan murmu hoz| peya uTa.r juwa.n corok, kika.M, esel, marsal ol pazhaw akaD kuzi GiDXRa. Tay menag kowag| Disom peza DARAm DAG la.giD Ta:gi DAMag re murmu gHaroNjx rin sanam hoz menag kowa|

(3) bale ma.y la.giD Disom peza baf Te ayO baba a.di muhim re menag akaD kina| jiwiD jibon renag pap ha.rsuz la.giD Disom peza kowag Ta:gi re menag kina|

(4) bir Disom karam da.di a.Tu rinij hembrom koza| buru re uTiSuTi matHa, paldHa azag moheN akana| nova azag sakam ko gocHa perej siD a.guy la.giD ta:di Disom rinij kuzi ba.hu lakTi|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

nalko re guru kuna.mi

nalko nogor, anuguz, udisa, 10/05/2009 :- ol guru poNdeT ra.gHu naTH murmu wag janam mahaN “guru kuna.mi” lekaTe 09/05/2009 hilog a.di ra.ska. seleD Te manav ena| seTAG beza guru gomke quTum Te boNga bOrO ar cir hipiz huy ena| a.yub beza miDun reyag ka.mihora sapzaw lena| nova miDun re maraf peza lekaTe ir. ma.n DoyaniDHi ma.rdi ar ma.nan peza lekaTe dr. ma.nij DomoyonTi besra Tikin seter kin TAheN kana| miDun muca.D re sereq, ru raha aTen kaTe nalko bajar hoz moneko jiya.z leg_a|

Disom re unurum sakam benav

Dilli, 13/05/2009 :- Darakan 2011 Te Disom rin sanam hoz kowag unurum sakam benavg_a| nova benav la.giD sanam ponoT re a.ma.li jHijug_a| nova sakam benav Do bar raDA re huyug_a| eTohob Do 18 sal kHon ba.zTi umer hoz kowag ar Dosar RADA reDo laTAR umer kowag benavg_a| nova renag gonof Do siqoT sorkar e goga| nova unurum sakam Te miD hoz nova siqoT Disom hoz menTey urum kog_a| nova unurum sakam re hozag sanam lekanag baday jof kaTHa ol TaheNna| nova sakam Do bHot pHoto sakam lekan sakam ka.mi re lagawg_a| nova kHobor Do siqoT lekHa jokHa gavTAy cHa.tya.r akag_a|

aka paTa

rojHon, sanTAZ pargana, 12/05/2009 :- Darakan 17/05/2009 hilog roJHon a.Tu re aka paTa huyug_a| nova aka paTa re pat bHokTa ko DEya re peMheD ga.lsi Te pa.ti kaTe cot kHunti renag araM reko aka deq deq kowa| a.di gan aka paTa re miD DHa.w re miD hoz geko aka yeya| ikHa.n nova rojHon a.Tu aka paTa reDo miD DHa.w Te araM renag bar pahata re bareya pat bHokTa miD DHa.w Teko aka kina| ona kHa.Tir nova aka paTa qeqel la.giD sanTAZ pargana reyag sanam paza kHon hoz buruD buruD aka paTE TEko gurla.w seterog_a|

arel Te ozag Duwa.r Duyla. payla

cakza, jHarkaNd, 15/05/2009 :- una.g Din kHon Dag ja.zi baf Te oT seNgel leka lolog kan TAheND| Tobe ona lolo oT razej la.giD DAG savTE kajak arel e qur akag_a| arel Te a.di gan hozag ozag sa.zim e ra.puD Duyla. payla akag_a| ba.Dx re lolo SiTuf re hozmo TASe kaTe a.di joTon aTe cas len kirsi sanam lapaluNda caba akana| noTe siTuf jala len hoz DAg qam kaTe atpataw kHon jiwi nasey haweD e uyha.r lena, Tobe arel DHiri Te capaD ra.puD en ozag Duwa.r kHa.Tir niT DAG ja.zi jala Te miD DHaw mayag muyug TaheN huy ako kana|

reNgej jala Te namal ka.mi odokog

dumka. jHarkaNd, 10/05/2009 :- reNgej jala Te a.di gan a.Tu rin ayma hoz a.Tu Disom ba.gi kaTe namal ka.mi ko odok calag kana| ramgoz blok renag gel gotaf gan A.Tu rin hoz namal ka.mi la.giD beNgol TEko calag kana| sanTAZ pargana hoz serma ja.zi Tuluj cas bas ko utHa.wa| Tobe serma ja.zi ceTan re asa kaTe cas ma boNga bOrO DA.wza. Daka lekan kaTHa kana| noTe sur re ceD ka.rgaz kohoN ba.nug TE hoz laj jala Te bozhe ozag kHon ko tHelaw odokog kana namal ka.mi| jHarkaNd la.dHa.y re sanTAZ pargana hozag gozo jHarkaNd sorkar e ja.piD hiziq keD kHa.Tir cas la.giD DAg jogaz a.sulog renag hor dahar ceD hoN ceD bafko qam akaD Te hoz reNgej Te nofka a.Tu Disom ba.gi huy ako kana|

holDiya re guru kuna.mi

holDiya, beNgol, 09/05/2009 :- ol guru poNdeT rogHu naTH murmuwag janam mahaN Do holDiya. re a.di ra.ska. seleD manav lena| seTAG beza guru gomke quTum Te boNga bOrO savTE cir hipiz huy lena| TARAsiq Do galoc akHza sapzaw lena| nova galoc aKHza re maraf peza lekaTe udisa kHon nevTAy TAheN kana manoTan uDoy naTHa ma.JHI ar ma.nan peza lekaTe beNgol aseka rinij maMTE suTreT manoTan DukHiram haNsDAg| guru gomkeyag jiyon curiT, savTa la.giD poNdeTag uyha.r, niTogag sanTAZ savheD renag lahanTi ar abo kowag niTogag ka.mi ko Tina.g gel bili akana ona renag Tula. pa.yla. kaTHa ko a.di pusta.w sa:hij nukin banar gunman gomke a.di soros kin oTa aMgomaD TAheND| seter len hoz tHen guru gomkeyag uyha.r ko hijug kan Din re gele bili la.giD kin nehor lena|

bHaTAF DAg TE hoz DampaDAZAF

mosabuni, jHarkaNd, 08/05/2009 :- una.g Din kHon DAg ja.zi baf Te siTuf a.di TED cazhaw lenTE a.di aNt ge atkarog kana| SiTuf Te hoz ko bHaTAf DAGog kana| sa.rDi siTuf beza bas ga.di re DEjog kan miD hoz bHaTAF DAG kaTe DAmpa DAzaf e bHinDa.z akana| uni hoz mosabuni aspaTAl TEko gog iDi akaDEya rane la.giD| nuy hoz Do hara juwa.n daNtmot koza kanay|

a.Tu hoz Te sozok benav

seraldi, tata bajar, jHarkaNd, 14/05/2009 :- seraldi a.Tu rin sanam a.Tu hoz Te ako a.Tu renag sozok ko benav keg_a| a.Tu ma.jHi ma.n guliya. hembromag a.yur Te nova sozok benav kukmu Do pura.w akana| hijug senog hor a.di ge sakza TaheN kana| onaTe hijug senog a.di ko etketoMeg kan TAheND| sorkarag gozo koyog laNga akan a.Tu hoz jumiD kaTe bin kuza.y Te ako a.Tu renag hor ako TEGE ko benav jof ana|

ka.mi qam la.giD Tapam

tata bajar, jHarkad, 04/05/2009 :- a.Tu re hor benav ka.mi sorkar hoTETE ehob akana| Tobe nova ka.mi re a.cug la.giD hoz ko repej kana| nofka ge ka.mi repej kHa.Tir haTyadi a.Tu re mulya. ko muDXRE Dal Dapal huy akana| Dapal Te hoz ko bHoNgar kaTe ko lohojuri akana| Dapal bHoNgar Tayom joToge THana ozag ko Da.z akag_a|

ol ciki binid sapzaw cura.mara

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 15/05/2009 :- Teheq Do udisa aseka Ta.ri re huyug kan nesag siTuf kHep binid penerej sakam perej renag muca.D mahaN kana| laTAr, ceTan ar Tanala canoc la.giD sapzawg kan binid Do 04/06/2009 kHon 07/06/2009 hilog ha.bij udisa sanam huyug_a| sanam Te komse kom bar hajar aceTiya.  nova binid ko ola menTe perej akaD penerej sakam Tuma.l kHon baday qam akana| nova kHa.Tir sanam TE bage miD gotaf Talma re binid sa.Tog_a menTe kHobor Tuma.l re baday qam akana|Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15 May
2009
Vol -1
Issue -11

Copyrights(C) 2008-09, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.