disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 nobHembor
2009
THok-01 gele-23
sahta 1

ja.Tiya.ri a.Diba.si savTa seceD lakcar semleD miDun

kolkaTa, beNgol, 13/11/2009 :- Darakan 28/11/2009 hilog ja.Tiya.ri a.Diba.si savTa seceD lakcar semleDag miDun gHatsila. re Du~Dela akana| ja.Tiya.ri a.Diba.si savTa seceD lakcar semleD re ka.miya. soheT saNge ko, gavTa renag nev ko, ol ciki TEGE sanTAZi pazhaw huyug, puylu seneleD eman kaTHa ko Darakan miDun re galocog_a| gHatsila. renag “akas Dip” hotel re seTag 11 tazaf kHon nova miDun huyug renag tHa.wka. akana| nova miDun re beNgol, udisa, jHarkaNd, bihar, asam kore kHon soheT ko seleDog renag aNs menag_a|

uDoy naTH ma.JHIyag bohog re “rastriyo gowrobx” ma.n Da.hzi

kolkaTa, beNgol, 01/11/2009 :- sanTAz bira.Dx rinij quTuman savTa DoroDiya., laser haTaf puruDHul ma.n uDoy naTH ma.jHi Do “rastriyo gowrobx” Da.hzi Teko ma.n keDEya| paromen 12/10/2009 hilog kolkaTa bajar re “indiya intar nesnal pHreNdxsip sosayiti” pahta kHon nova ma.n Da.hzi Do ko cal ADEya| nova ma.n sirpa. Do Tamilnadu ponoT rinij ayar ponoT gomke ma.n BHisom narayon siq Do manoTan uDoy naTH ma.JHi gomke ma.n Da.hzi TEy manoT keDEya|

       manoTan uDoy naTH ma.jHi gomkeyag janam Disom Do udisa ponoT renag moyurbHoNjx jila. pazsa piz bHaga ba:Di a.Tu re|  uDoy naTH gomke Do iNgxloNd Disom renag British Council Fellowship  siDx sakam Do Birmingham jegeTa.ri birDa. gaz kHon e qam leD TaheNj| nuy gomke Do nukri renag tuylug ma.ci re Duzub Tuluj hoN savTa renag sanam lekan uTHna.w ka.mi re leTaz ge mon Daze, DHon Daze savTe savTa renag Disa. uDug re ajag a.di gonofan okToy helaw agu akag_a| niT sorkarag ca.kri cHaNDA kHon pHurga.len Tayom manoTan gomke Do savTa ka.mi re rihit ge Dina.m Din savTA ar ayma gaVTA salag sa.ga.y Doho kaTE niT hoN ka.mi aka menay akaD eya|

pa.rsi lekHasiD gavTa hag udisa akot

ba.rpaDa, udisa, 13/11/2009 :- udisa sorkar udisa renag 1703 gotaf skul re giDXRA. skul kHon sanTAZi pazhaw e ehob ma menTe sorkar a.di Din laha rey dHaNdxra leg_a| Tobe ona na.piT niT ha.bij hoN ka.mi baf ehob akag_a| ona kaTHa ge sorkar uyha.r ocoy la.giD “pa.rsi lekHasiD gavTa” pahta kHon udisa renag sanTaz bunusTi jaga menDo moyurbHoNjx, kiNjHIr, balesor ko renag skul ko akota menTe gavTa rinij parseT ma.n sura.y hembrom gota paza gira.y pasnav akag_a| pa.rsi lekHasiD hoz ko la.giD 20 hoz giDXRa. la.giD maceT a.cu renag a.n sorkarag menag_a| ona lekaTe urDu ko maceT koko a.cug kana| Tobe sanTAZ la.giD Do lekHasiD hoz rehoN ona ka.nun sorkar niT ha.bij baf e oTa aMgomag kana| onaTe 20/11/2009 hilog kHon sanam skul, kolejx ge akot TaheNna menTe gavTa pahta kHon sapzawg kana|

lugu buru gHanta ba.zi Te hoz puhu leka ko relaw ena

lal pa.niya., lugu buru, jHarkaNd, 03/11/2009 :- sanTaz kowag nagam anag DHorom THan lugu buru gHanta ba.zi renag serma kiya. boNga bOrO la.giD gota Disom KHon hoz puhu leka ko maNdxraw seter lena| boNga bOrO Do hola 02/11/2009 hilog seTAg beza DHirigoz siniq DHirigoz kapat DHiri DaNDHer boNga THan re huy lena| lak lak hoz nova DHiri DaNDHer boNga THan Teko seter lena| hazam budHi, giDXRA. piDXRA., koza kuzi sanam lugu buru bir renag 7 kilo mitor jiliq Domel TAZAm TAZAm Te sen kaTe lugu baba hag THum ko haTAW leg_a| jHarkaNd, bihar, beNgol, asam, udisa, nepal kore kHon sanTAZ ko sohor seter lena| 01/11/2009  hilog kHon hoz hej kaTe ko dera basa lena|  siTa. nala jHarna re um pHUrca. kaTe gHanta ba.zi, Dorbar ca.ta.ni renag jaher THan re hoz ko boNga bOrO leg_a| 02/11/2009 hilog Do hoz gota Din lugu buru laTAR kHon gota buru ko relaw lena muj konta leka| siNga.z okTo Dorbar ca.ta.ni re DHorom carca renag hoN akHza Doho lena| nova akHza re maraf peza lekaTe nepal Disom rinij em. pi. manoTani ma.nij joba soren seter e TaheN kana| ona savTE TenugHat bijxli ba.Ti arjaw ka.rgaz rinij maMTe unuDug gomke manoTan bikrama ram hoN seter e TaheN kana| ma.nan peza lekaTe manoTan sofkor prosaDx cowDHuri (maMTe lazawna unuDug gomke, ti. ti. pi. es.), ma.n Da.kHin ma.rdi (udisa), ma.n uDa.y ma.jHi (udisa), ma.n niTyanonDo hembrom (BeNgol), ma.n pHa.gu soren (tata bajar), ma.n sujon besra (tata bajar), dr. somay soren, bijoy kujur, budHa.n Tigga, Da.kHin kisku, karan haNsDag, ma.nij sormila soren (dumka.), joDunaT ma.jHI (Ra:ci), moheNDro murmu (godda), ma.n cHoTRu ram mahTo (em. el. e), ma.n maDHo lal siq eman ma.nan ga.KHUz gomke  seter ko TaheN kana| DHorom galoc Do lugu buru gHanta ba.zi uTHna.w gavTa pahta kHon jav kHon ge serma renag nova Din “sohray kuna.mi” hilog ko huy a.gu ocoyeg_a| Disom renag ayma totHa kore kHon bacHaw bacHaw pa.rukiya. lakcar enej sereq gavTa ko akowag sores kHon sores lakcar enej sereq DHorom carca TAla Tala re ra.ska. rasa leTaz ge ko a.MTiyag kan TaheN kana| qeqel hoz ayma totHa renag ayma lekan nanahuna.r mone rijHa.w lakcar enej sereq qel Te Duzub kHon bereD ge baf ko Disa. leg_a|

sapzeT aTRE

caNDo boNga Do gota paza ge menaya| joTowag e qeqel kana ar joTowag e badaya menTe ma.nmiyag pa.Tya.w menag_a| nova owaf Do aj gey benav akag_a| jiwi aj gey sirjon akag_a| caNDo boNga perej uma.M lekaTE abowag saVTA renag rayriT ko parabx puna.y rebo perej uma.MeD kana| parabx lekaTe sanTAZag baha ar sohray Do quTuman parabx kana| boNga bOrO la.giD tHa.wka. Din menag_a| jahaN Do ona quTum parabx la.giD boNgay aTAFa| baha re sohray quTum Te boNga hag ce sohray re baha quTum Te boNga hag Do boNga baf e aTAFa| DasaNy boNga re sohray boNga Do boNga baf e aTAFa| jahaN Tis ge jahaNnag boNga lekHan boNgay aTAFa menTe uyha.r Do berTHa geya| uyha.ra bon boNga lekHan cekag_a menTe| Tobe jahaN Tis ge sohrayem boNgay kHan boNga baf e aTAfa menTe jHarkaNd ponoT renag jHolok a.Tu re nesag sohray boNga re huy len gHoton kHon badayog kana| DasaNy boNga re sohray boNga leD kHa.Tir “jaher ayOwag” eDxre elaf boNga THan re boNga bOrOyeD a.Tu hoz tHen bajaw lena| oka kHon qele Dumur ko maNdxraw hej enTe uTisuTi a.Tu hoz ko Tuz keD koTe joTo hoz ko lohojuri lena| arhoN hahaza ma nova kana ci jahaNy hoz ko DasaNy boNga re ina. hilogag sohray boNga baf ganog ko men leg_a unku Do qele Dumur bafko joteD leD kowa| boNga THan re nofkan ogHoton huyen Tayom ona a.Tu rin sanam hoz boNga bOrO ko rum dakaw keD kowa| rum dakaw re ona kaTHa “jaher ayOy” men leDa bafma DasaNy boNga re sohray boNga Do baf e aTAF akag_a ar unku qele Dumur Do a.Tu hoz ko geyanog ma kHa.Tir e azag leD kowa|

       aDo onage sa.ri kaTHa kana boNga bOrO abo ma.nmi pacHe babon qel DAZEyako kana Tobe abowag roz ar ka.mi sanam caNDo boNgay qeleg_a| cekaTe aj Do gota ge menaya, joTowag e aNjomeDa, joTowag e qeqel kana ar joTowag e baday kana|  

bejHa Tuq re sona mohoNr amet

jaDugoda, jHarkaNd, 16/10/2009 :- ha.li ge kolkaTa re huyen esiyan bejHa Tuq hepraw re ma.y lokHmi ra.ni ma.jHI (murmu) Do sona mohor e amet ana| bHaroT Disom Do sanam Te eyay gotaf sona mohoNr e amet keg_a| ma.y lokHmi Do bejHa Tuq hepraw la.giD DARAkan 14/11/2009 re iNdonesiya Disom Tey calag kana| laha re maleysiya, koriya, iNgxloNdx, THayleNdx, Turki, srilofka eman Disom koDo bejHa Tuq QuTum TEy DAMa pura.w akag_a| ma.y lokHmi Do tata bajar renag ka.rim siti kolejx re +3 rey olog kana| aj baba hag quTum Do ma.n Diku ma.jHi ar janam a.Tu TAy Do jHarkaNd ponoT gHatsila. japag bagxza a.Tu re|

mumba.y sanTAZag sermakiya. miDun

mumba.y, 12/11/2009 :- jaw serma lekage nes hoN mumba.y sanTAz kowag sermakiya. miDun huyug renag gota akana| DARAkan 12/12/2009 hilog ba.sya.m 10 tazaf kHon siNga.z 10 tazaf ha.bij sektor - 7, belapur, nabHi mumba.y re menag “cHoTRopoTi sibaji hol” re huyug_a| mumba.y bajar savTE ona sur sa:giq bajar menek pune, gowa, boroDa, surat, ohomoDabaDx eman kore ca.kri nukri kan sanTAz ko nova miDun re seleDog Do jaw ge a.di kopazan ko atkara| jaw jaw serma kHon nes Do Ta.huN hoz ko saNgeg_a menTe mumba.y sanTAz mohol rinij ma.jHi manoTan sa.lkHU ma.jHi aNs e Doho akag_a| miDun sav savTe ru romojx ra.ska. renag hoN ka.mihora Doho akana| jHarkaNd renag sura.ykola japag rajxnogor renag quTuman enej sereq mader “ja.hira.fgi orkestra” Do nova akHza re mumba.y sanTaz enej sereq kaTe DHuzi digxla.w ocoy renag Tak e qam akag_a|

Dag ja.zi kHa.Tir cas ka.mi cirocoro

Tiriq, bHoNjx Disom, udisa, 15/11/2009 :- hola maDHerag DAG ja.zi Te rihit Te calag kan hOzO irug ka.mi tHakeD ena| niya. ba.rsiq Do hOzO irug ka.mi a.di ge sa.rDi len TAheNj| Tobe ackage Dag ja.zi Te ba.Dx ba.yha.z re DAG nase ToNba perej enTe hOzO irug savTe ba.DX kHon hOzO biNda. rakab re etketoMe sirja.w akana| sampHola bili hOzO Dag re bHiNDa.z gur kaTe jobe akan kHa.Tir roka akal renag orsof bajaw akana| Dag ja.zi ha.rsuz Tayom niT rabaf reyaz suyuz suyuz hisiD hoy hozmo sanam e rukuz goD kag kana| ackage reyaz rabaf cazhaw akan kHa.Tir hazam budHi, giDXra. piDXra. nase sa.ri tHuru tHur rabaf harkeT Teko lohojuri akana|

Disom jakaT onoMhe paTa

nabHa, poqjabx, 09/11/2009 :- siqoT Disom renag pa.rsi onoMhe paTa Do 07/11/2009 ar 08/11/2009 ba.ba.rsiq Dina.g paTa huy parom ena| siqoT Disom renag 8 DHap re aNgoc akan 22 gotaf pa.rsi savTE baf aNgoc akan iNgxlis ar rajosTHani pa.rsi rin onoMhiya. ko qapam miD lena| apan a.pin pa.rsi rin onoMhiya. ko apan a.pin ohMe ko uDug soDor leg_a| sanTAZi pa.rsi rinij quTuman onoMhiya. ma.n joDu moMi besra sanTAZi pa.rsi ohMe renag ga.hir ajag onol “buru seNgel” ar “sa.ri dahar” ohMey samaf leg_a| nova ohMe paTa re sahiTyo ekademi rinij jogo parseT manoTan suTinDor siq seter e TaheN kana|

udisa aseka hag maceT sa.Dx akHza

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 12/11/2009 :- udisa re sanTAZi ol ciki maceT ko ba.dx ko la.giD ASEka Do nava ka.mi horay sab akag_a| ol ciki Te si. ti. ar bi. i. di. sa.T akaD maceT ko rin pat cela ba.dx ko la.giD udisa aseka aceTiya. ko penerej sakam perej la.giD e nehoNr akaD kowa| 30/11/2009 TE nova maceT siDX sakam amet aNsog kan koza kuzi penerej sakam ko perej DAzeyag_a| maceT kowag nova sa.Dx akHza Do 22/12/2009 kHon ehobog_a|

sanTazi iqjiniya.rag bir soze bokaro bajar re

bokaro, jHarkaNd, 05/11/2009  :- 2009 sale reyag serma pura.w bir soze Do bokaro bajar rin juluf koza kuzi kowag Ta.ri re hijug kan disembor 26 ar 27 ma.hiT hilog ra.ska. seleD huyug_a menTe baday qam akana| sanTaz iqjiniya.r gavTa kumut reyag bir soze gaDel Do bucHri ge huy a.gug kana| novA BIR Soze renag eTohob hilog Do somajx reyag etketoMe eDi kaTe miD galoc akHza huyug_a ar oka kore ceD ko a.ru pHeraw len kHAn abo somajx rin hoz laha akan somajx rin hoz kore kHon hoN ko laha Dazeyag_a| ona reyag DHa.z suTur panTe qam la.giD sanTaz iqjiniya.r gavTa Do nova bir soze okTo rey tHa.wka.ya|


juzu ha.r la.giD uyuF cuNdug

ra:ci, jHArkaNd, 15/11/2009 :- rajx a.ri hoz kowag niTof Do agHaM boNga bolo akana| jHarkaNd ponoT paya Darha maraf ahar lewdHa lopor umjHa.w la.giD sanam rajx a.ri hozag kurumutu sa.rDi akana| sanam rajx a.ri pa.ti rin hoz jal ka.tHi, Tul jalam, capaD jalam, kucu, cala ga.ri eman sapab ko aTe paya Darha maraf ahar rin ha.ku lewdHa umjHa.w la.giD seTAG a.yub ko cHuta.w akana| nova Disuwa. ha.ku sab re okoy Tina.g torodaf perej bowaz, ruhi, kaTla, ma:gxri, DuMi ha.ku eman ko sab DAZE akowa ona renag orjo Do a.di sur Din rege baday qamog_a| nova Disuwa. ahar ha.ku sab re okoy ko Tak baf ko qam akaD hoz Do a.di kom re moMe serma TA:gi huy akowa| joTo rajx a.ri gavTA Disom hoz rijHa.w ko la.giD Te nana huna.r ka.mi hora hoz ko Tala re soDor kaTE seMa huNda. juzu amet la.giD iq DAZEg am DAZEg re menag kowa| jHArkaNd mukTi morca hoN ajag ka.mihoray soDor akaDA| jemon ka.tijag ka.mi kore Do ona ka.mi tHAv ade pase ren koza kuzi ko ge maMaf re Daw ko qama| je.em.em. e jiTka.r len kHAn beNgoli ar sanTAz roz Do jHArkANd reyag rajx pa.rsi lekaTe ma.ne qama ar cas bas hoN ka.rgaz leka ge ma.n e ema hag_a|

basonTi ma.jHI udisa mohiza komison rinij soheD enay

kiqjHir, udisa, 15/11/2009 :- ha.li ge ma.nij basonTi ma.jHi Do “udisa mohiza komison” rinij  soheD menTe ko bacHaw keDEya| nofkanag ma.ci amet re abo bira.Dx kuzi ko muDX re nuy ge puylu hoz| nova jumiDx Do udisa reyag a.di quTum anag gavTA kana ar noNde udisa sorkarag Tirla. Ko la.giD  TE ayma ka.mihora koy ura.leg_a| eTohob reDo ako a.Tu re miD Tirla. kowag “am Te amge gozog me” jumiDx e bereD leDA ar a.Tu a.To DaMa kaTe 150 gotaf jumiDx e bereD akaDA| nova jumiDx reyag Dis huDis Do jahaNy Tirla. Ko jahaNnag Duk muhim kore jobe akan hoz ko owar Dug savTe akowag ka.wdi Daze re uTna.w rakab| oka kore Tirla. somajx kocloNd kore menag akaD kowa| oNde kHon saha ar akowag Daze Te jiyon dahar reyag horTe oka leka Teko relaw Dazeyag_a ana reyag e kurumutuwaD ko TaheN kana| nova jumiDx re parseT leka moMe serma TaheN kaTe ayma somajx reyag bHA.la.y ka.mi leg_Ay| nova ko ka.mi ka.rDA.ni qel kaTe udisa sorkar Do Tirla. kowa somajx bHA.la.y jumiDx re miD soheD leka Teko bacHon keDeya| soheD lekATe baCHon enTe ajag mone re ayma ra.ska. hej akawaD eya| ajag men lekaTe “niT Do somajx reyag bHA.la.y kami re a.wzi Tak iq qama” nova reyag kirya. kosoD Do hijug kan 22/11/2009 siNge maha ponoT reyag rajxgaz bHubxnesor re huyug reyag tHA.wka. Akana|

berhampur re ciNdu enej hepraw

berhampur, pucHim beNgol, 15/11/2009 :- joza TumDAG tamak savTe roka taka sirpa. TaheN lan ciNdu enej hepraw Do hoy parom ena| sanam Te 16 gotaf a.Diba.si ciNdu enej gavTa ko nova reko seleD lena| canok sanTAz spotif klabx Do eTohob sirpa. LekaTe “joza TumDAG, tamak ar 22,000/- takay” amet ana| Dosar sirpa. Do “caTra daNga a.Diba.si klabx” Do 2001/- taka sirpa.y amet ana| sirpa. capal akHza re ma.n sojol Das savTE nobogram bi. di. O Tikin seter kin TaheN kana| nova hepraw Do “BHaroT jakaT sanTAZ uTHna.w ar lakcar gavTa” pahta kHon Du~DEla lena|

korondi Disom sohray

tata bajar, jHarkaNd, 01/11/2009 :- jaw serma leka ge nes hoN a.di quTuman korondi Disom sohray a.di ra.ska. seleD manav ena| nova sohray parabx re bayar kada da:gxri ko kHunta.w leD kowa| tata bajar renag sanam paza kHon nova Disom sohray reko seleD lena| da:gxri kada kHunta.w savTe nes Do napay corok cika.M “manoTan a.Diba.si koza” ar “manoTa.ni a.Diba.si kuzi” ko sala bacHaw leD kowa| manoTan a.Diba.si koza lekaTe ma.n mohesor hembrom ar ma.noTa.ni kuzi lekaTe ma.ni dumni murmu Tikin Do joTo kuzi koza kHon leqboq, usul, marsal, corok, cika.M, a.kil geyan  Te urun purun gun guma.n  rup mohoNran kHa.Tir kin jiTka.r lena|

damdahe

 

* sanam Disom hoz tHen “Disom KHobor” gHaroNjx seD kHon ma.n saTlag nehoNr TAheNn kana ci Des Disom renag bugi ba.zij kHobor “Disom KHobor” sapzeT ma.nij Dikumoni soren tHen bHejay renag muzuT buta. Do HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-15, Orissa | menkHan niya. ha.li ge TaheNn tHav boDol akan kHa.Tir citHi sakam TE sa.ga.y jozaw re etketoMe huyug kana| onaTE sanam Disom hoz tHen Dohoza TE nehoNr TaheNn kana ci nava TaheNn buta. Te citHi sakam kul bHejay pe| TaheNn buta. Do Qr. No. A/48, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN - 769002

raybar

(1)  jHarkaNd Disom rinij soren koza, lokHnow jegeTa.ri biRDA. gaz re pHreNc pa.rsi Te galociya. menaya| joz ja.ni sasaf esel savTE hinDi ifgxlis TE hoyDAG lekay roz DAZE a.nij miD corok cika.M kuzi, ba.hu la.kTi| 

(2)  beNgol Disom tudu kuzi, roz laNDa TAy Do ba.fga.li mesa| relga.di re tikit Tolasiya.y ka.mi kana| jiwi gaTe Ta:Gi Ta:Gi Te umer hoN TAy laha iDi akana| jHarmat boyos re hoN cHaTA Dare gomheM umul re asrag la.giD niT hoN riNgitiNgi| joz ja.ni itHulaD koza tHen hoNy reben geya|

(3) DHaz Disom haNSDAG kuzi, qel jof Do kuD bili esel, ol pazhaw Do ba.nug TAya menkHan ozag Duwa.r ka.mi re Domey Ta.sil geya| bHiT piNda. jerez poTAW reDo soner siDX e ha.sil akag_a|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

ha.rya.z klabx, bija.Taza Ta.ri re kuna.mi sohray

bija.Taza, bHoNjx Disom, udisa, 05/11/2009 :- jaw serma leka ge nes hoN quTuman gavTa “ha.rya.z klab, bija.Taza” pahta KHon kuna.mi sohray a.di ra.ska. seleD manav huy sa.T ena| nes Do nova jumiD gavTa reyag 50 bocHor pura.w TaheN kana, nova 50 bocHor pura.w golden jubxli  serma re ayma ka.mihora Doho leg_a| menkHan a.di Duk reyag kaTHa ci nova ha.rya.z jumiD klobx rinij miD quTuman gomkey boNga TAlayen kHa.Tir da:gxri kHunta.w Do baf huy lena| nova kuna.mi sohray quTum Te 03/11/2009 hilog Do lagxMe ar danta enej savTe miD qiDa. gayan hepraw TaheN kana| lagxMe enej Do nevTa len ko rusik Dambeda ren koza kuzi hoTeTe lewer koDor lagxMe enej savTe lagxMe sereq akHza re Tawag Tarse lena| nevTa len jeder gHutu  baNDHgaf, kowajHuri, asna ren danta enej rusika. hoTeTe akHza reyag DHuzi digxla. digxli keDa| qeqel hoz koyog rege ko TaheN ena| nuku nevTA len rusika boyha koDo miD hajar taka em kaTe gunman sarhaw ko calaD kowa| 03/11/2009 hilog Disom hoz ko ra.ska hoco la.giD sapzaw lena miD qiDa. gayan hepraw TaheN kana| nova gayan hepraw re eTohob sirpa. ko emet leDA - haNs ha:sli gayan jumiDx, sasaf beda, Dosar sirpA. Do Bir gula.cHI baha mala gayan jumiDx, kazimati, Tesar sirpA. Do www.com DAgaba.jx klabx muNda. tHa.kra., punag sirpA. Pavsiya. a.Tu rin rusika koza, moMeyag sirpa. Do jHomor ja.zi pHUrga.l opera bHurzukola, Turuyag sirpa. Do bHutka. ba.Di, eyaynag sirpa. ko amet keDa duNgxridi, ira.lag sirpa. Do bi. bi. ke. es. ke. marsal opera sijxkola, areyag sirpA. Do kankHA a.Tu rin rusik koza ko amet keDA| 04/11/2009 hilog hoN maMaf hilog leka ge gayan hepraw gHamagHuz huy lena| nova gHAmagHuz re bisTi ko gHamagHUz leD rusika muDX re eTohob sirpA. ko amet keDA rusik marsal opera, Dosar sirpa. Do baNDHgaf, Tesar sirpA. Do maraf bOrO marsal dahar Dulki, punag Do maraf guzTa., moMeyag sirpa. romojx miru gaz tiya. ka.tHi, Turuyag Do cirga.l dramatik klabx  ko amet leDa| nova nun maraf paTa re jahaN Tina.g ge ka.wdi eman kHoroc akana ona Do nova ha.rya.z klabx gey gog leDA ar nova 50 bocHor pura.w soner serma lekaTe  gayan hepraw re seleDog ka.wdi Do bafko haTaw leDa| nowa ha.rya.z klabx hoTeTe ayma somajx renag ka.mi kohoN haTaw huy akana| Dusra. buru japag re poNdeT ra.gHu naTH murmuwag sina.m mutHA.n hoN ko bereD akaDA| hijug kan Din re nova ha.rya.z klabx Do TA.huN kHon Ta.huN ge ha.rya.z TaheNn ma menTE Disom hoz ko aNsog kana|

bHoNjo bHobon re daNta enej

ra.wulkola, udisa, 03/11/209 :- lakcar enej sereq Te kisa.M akan ra.wulkola reyag miD quTuman gavTA “BHoNjo koza poriSoDag” kHon lakcar enej uDug soDor la.giD nevTA barTe qam kaTe| sektor - 1 sarna jaher gaz kumut rin pa.rukiya. danta enej koza ko hoTETe sanTAZ birA.DX reyag danta enej uDug soDor la.giD hamal bHa.ruwa. Do ko gog leDa| hudiq sa.hiNj maca ceTan re rusik kolejx koza kowag rihiz biDiz oT serma Tarkog leka TumDAG tamak sade Te bHoNjo bHobon renag paka Dolan jake Dulka.w len TaheN kana| kolejx koza kowag danta enej reyag cohoNt TAz ar Taz ja.ni luhuk savTE DHuzi otaf digxla. digxli enej qel Te ra.wulkola rin sanam Diku qel TEko bHa.zumbHag len TaheN kana| ma.n gojeNDro murmu, ma.n kazi coroM ma.jHi, ma.n jaskan prosaDx murmu eman Tekowag TumDAG, tamak, cozcuzi, korTaz, Tirya.w ru orof gozo sohoD a.di sarhaw anag TaheN kana| nukuwag nofkan enej qel Te sapzaw kumut ren gomke ko men uTa.r keDa ci “Daray serma  beDxbyas enej sereq paTa” jeKHa Teheq kHon ge nevTa barTe TAheN ena|

nalko nogor re “pa.rsi maha”

nanko nagar, onuguz, udisa, 15/11/2009 :- jaw serma lekage nes hoN 22/12/2009 hilog “pa.rsi maha” re kHerwaz kowag upurum miDun a.di ra.ska. seleD sa.gunog la.giD| nova sa.gun Din re lugu buru puhu leka nalko nagar Te seterog ma menTe pa.rsi miDun lazawna kumut Disom hoz ko nehoNr akaD kowa| nova gorob anag pa.rsi miDun Do jaw serma Ge a.di ra.ska. seleD huyug kana ar nes Do jaw jaw kHon ja.sTi gHamagHUz huyug reyag lazawna kumut ka.mihoray haTaw akaDa| ja.sTi baday sanabon kHAn laTar re ol akan jiliq ropoz el Te usa.ra  sa.hiNj sa.ga.y bon Dohoy ma| ma.n BHa.Du soren - 09437333618, ma.n ja.Du hembrom - 09437043279, ma.n ba.Mju hembrom - 09437475732, ma.n DHano coroM murmu - 09437025971|

ha.Tigaz re ciNdu enej hepraw

ha.Tigaz, sahebx goNjx, jHarkaNd, 04/11/2009 :- paromen 02/11/2009 hilog kHon ehob lan ciNdu enej hepraw To Teheq muca.D ena| sanam Te gel Turuy gotaf ciNdu enej gavTa ko seleD lena| nova hepraw renag bocog enej re bi. es. ke. kolejx, barhowa Do baroma.siya. ciNdu enej gaVTa pa.du kaTEy jiTka.r ena| nova hepraw renag sirpa. capal aKHza re maraf peza manoTan monojx soren gomke jiTka.r len ciNdu enej gavTa ko sirpa.y calaD ko TaheNj| bocog enej re enej leD bi. es. ke. kolejx rinij ma.n sa.kla. hembrom Do “sores ciNdu enej” sirpa. Teko ma.n keDEya| ma.n lokHiram tudu Do “hepraw jakaT joTo sores ciNdu enejij” sirpa. ar joTo kHon napay “gol Dagramij” lekaTe sirpa.y amet leDA ma.n cHotu murmu|Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15 November
2009
Vol -1
Issue -23

Copyrights(C) 2008-09, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.