disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 oktObor
2009
THok-01 gele-21
sahta 1

buru peza tHen e jarpa pucuj ena suDa.m ma.rdi

boNdob, kuzioMa, bHoNjx Disom, udisa, 14/10/2009 :- maraf bOrOy gozowam kHan jahaN Tina.g maraf muhim arbaf bipoDX KohoNm erez DAzeyag geya| bHoNjx Disom ayar Disom Dorbariya. ma.n suDa.m ma.rdi hoN nista. gujug kHone baqcaw akanay| ina. hilog caNDuwa. a.Tu japag re menag akaD boNdob a.Tu re ciNdu enej hepraw reyag bocog enej TAheN kana| nova bocog enej reyag sirpHa. Capal akHza re maraf peza lekaTey seter lena suDa.m ma.rdi| sirpHA. capal akHza muca.D kaTe enej akza seD e senog kan okTe aj sav reko TaheN kan aj ren bareya DuDUg Darwan kin pisTol bohog re jos kaTe a.kinag e. ke. - 47 ko rej keD kina| a.THA.wzi seNgel tuti ko tuti keDa| nova seNgel tuti johog ge ma.n suDa.m ma.rdi Do horog leD kot TuD kaTe rutputiya.y DA.z keg_a ar nova nista. Gujug kHon e pucuj ena| nova ogHoton Do siNga.z Tara onege quT goD lena nova quT qiDa. re DA.z pucujog la.giD caNDo boNga a.digey gozo aDeya| nova a.THa.wzi seNgel tuti Te caNDuwa THana rinij e. es. ai. narayoM proDHAn, suDA.m gomkeyij Dug DARAm DArwan rajuna mahaTo ar boNdom a.Tu rinij ca.wkiDAR eman Do oNde geko tuti bHarabHAt keD kowa| suDa.m ma.rdi horhoyij gomhAN hembRom Do seNgel tuti Tey lohojuri lena| nuy Do ba.rpaDa haspaTAl re ranog okTo  regey boNga TAla ena| nuva beba.zij Tayom miD hz ma.n gobin tudu Doko gompaz Tara leDeya, suDa.m ma.rdi savTe ina. hilog un okTo Do ba.rpaDA rinij ayar jila. porisoDx ma.n bHADobx haNsDAg, kuzioMa blok cayreT ma.n Durga. Coron ma.rdi, kewtuMi poNcayoT rinij  sorpoNc ma.n subas coNDxro nayek ar ma.n proTap coNDxro haNsDag eman ko  TaheN lena| nova ogHoton Tayom di. ai. ji. josboNT jetHuwa boNdab a.Tu seter kaTe buru peza baf sab kaTE baf gunha: hoz ha.zi bizi ko la.giD e cHuta.w akana|

tata bajar re Disom guru sibu soren

rigal ta:di, tata bajar, JHarkaNd, 05/10/2009 :- jHArkANd ponoT re rajxa.ri juzu ha.r Din Do baf tHA.wka. akan rehoN neTa kowag uyuf cuNdug qel Te hoz ko miD leka Doko bHa.bi eDa juzu ha.r neNda a.di sur Din rege damdaheg_a| jHarkANd ponoT badohi ayar sira. monTri Disom guru ma.n sibu soren bHot panTE na.piT Te tata bajar reyag rigal ta:di TEy seter lena| nova micHil re Disom guruy men keDA ci “hoz ko bHa.bi leDa sibu soren e gujug_a menTe, menkHAn Disom hoz ko nova ba.q la.y ako kana JHArkaNd reyag bina. uTna.w rakab kaTe gujug hoz Duq baf kana” arhoNy la.y soDor keDa ci “ca.si ko cas bakHra DAg, ka.rgaz ma.lik bakHra hasa, lapHaf ol pazhaw sa.T kaTE a.luwa. ge menag ko hoz la.giD ca.kri nukri a.di logon Daray kan Din rey juga.z akowa menTEy roz buta. leDA|” jHarkaNd ponoT reyag tuylug ma.ci re Duzub akan opHisar ko bHa:duwa. geya| nuku opHisar koge ko ol pazhaw akana ar neTa ko mako muruk geya ar unku ge huna.f maMaf seD ko uyha.r DAzeyag_a| ka.rgaz kisa.M ko bakHray men keDA ka.rgaz reyag kamkajx re a.Tu tola rin ge puylu reDo ca.kri nukRI qam Do akowag hok kana| a.Tu Disom hoz oka leka jala re menag kowa ka.rgaz ma.lik bafko buJHA.w Dazeyag kana| hozag jom qu kHon ehob kaTE lugxzi lapo, ozag Duwa.r hoN ba.nug ana| ajag patiy jiTka.r len kHAn ka.rgaz kisa.M ko kisa.Mog sav sav Te joTo reNgej orej hoz koy kisa.M oco kowa menTe ma.n sibu soren gomkey men Keg_A|

jHarkaNd jakaT aseka hag miDun

DHanbaDX, jHarkaNd, 11/10/2009 :- nava ge bereD akan jHarkaND aseka hag puylu Dupuzub a.di ra.ska. seleD huy parom ena| ba.liya. pur hay skul da.hi re nova miDun Do huy lena| nova miDun re maraf peza lekaTe jHarkaNd rinij ayar sira. monTRi manoTAn babulal ma.rdi seter e TAheN kana| jHarkaNd ponoT re ol ciki cHaraw pasnav renag la.kTi seter akana menTEy men keg_a| aseka parseT ma.n pores tudu semleD pahta kHon jHarkaNd ponoT gomke quTum Te miD a.rji sakam babulal ma.rdi gomkeyag Ti~re cal keDa| jHarkaNd ponoT re sanTAZi rajx bHasa huyug ma, giDXRA. skul kHon ehob kaTe lapHaf birDa. gaz re ol ciki TE olog huyug ma, jHarkaNd re sanTAZi ekademi jHijug, sarna DHorom hoz lekHag sakam re tHav qam, sanTAzi maceT ko usa.ra sorkar e a.cu koma menTE semleD e kHojx akag_a| nova miDun re lakcar enej sereq hoN sapzaw TAheN kana| a.di ayma hoz nova miDun reko seleD lena|

birbHum jila. re sanTAZi pazhawg tatwas

birbHum, beNgol, 12/10/2009 :- sanam beNgol re niT laTAR canoc kHon giDXRA. skul re sanTAZi ol ciki TE pazhawg renag e cHa.tya.r akag_a| niT maceT a.cu renag ka.mihora hoN sa.rDi akana| birbHum jila. re beNgol sorkarag 2373 gotaf giDXRA. giDXRA. skul menag_a| ona muDX re pesay gotaf skul reDo 100% sanTAZ giDXRA. ko log kana| pesay skul kHon komsekom miD say gotaf skul re sanTAZi Te giDXRA. ko ol DAZEyag ma menTe aseka hag reMha TAheN kana| Tobe una.g baf kaTe Tuge pe gotaf skul rege ol ciki pazhaw keya menTe sorkar e cHa.tya.r tHik akag_a| a.di saNge skul ren sanTAZi giDXRA. ko janam azaf TE olog renag Tak baf qameD kHa.Tir giDXRA. eNgaT apaT Duk jala re menag kowa|

sapzeT aTRe

sohray parabx Do sanTAZ kowag miD maraf parabx kana| nova parabx Do moMe Din bHUr manavg_a| da:gxri kada kHunta.w Do nova parabx renaf maraf unurum kana| nova parabx re sanam a.Tu tola kulhi gota kada da:gxri ko kHunta.w kowa| kHunta.w quTum Te kada da:gxri ko cuma.wza kowa, sereq akowa ko, enej kowa ko a.di gorojx Dula.z TE| nova kHunta.w parabx Do abo lakcar parabx renag a.di maraf sonTok kana| kHunta.w qel Te giDXRA. piDXRA., hazam budHI sanam a.Tu hoz geko ra.ska. miDug_a| kHunta.w bafkHan sohray parabx aTRA ge atkarog_a ra.ska. baf buJHa.wg_a| a.Tu tola nison ge TAheN kog_a| kHunta.w savTe okTo ja.ni ko ga.y DAMa hakowa| kHunta.w ge bafkHan pale ga.y DAMa hoN oho geco| ona savTE kHunta.w na.piT sereq Dura.f ar ra.ska. hoN gujug_a| onaTe joTo a.Tu hoz ge nova kHunta.w ra.ska. Do baf pucuj sana kowa|

       Tobe qelog kana a.di gan a.Tu re kHunta.w baf huyug kana| kHa.Tir Do baf kana hozag ra.ska. ba.nug_a menTe| hoz niT ra.ska. TAheNn Tuluj baf ko ra.ska. ke kana, bafko kHunta.w DAZE ako kana ako rin joTon har akaD ko kada da:gxri| a.Tu kulhi niT kulhi leka Do ba.nug_a| a.di gan a.Tu kulhi niT kofkrit sozok benav akana| a.Tu kulhi re kada da:gxri KHunta.w kowa ko ceka? hozag kHunta.w ra.ska. TAheNn Tuluj bozhe ge ona muca.Dog kana| kHunta.w muca.D savTE hozag ra.ska. rocoDog kana ar ona savTE abo sanTAZ kowag lakcar savheD ma.Mi metawg ehob akana| Din Din Te sanam a.Tu rege paka sozok ma benav iDig geya| onkaTE ona a.Tu ko renag kHunta.w parabx Do cabag_a| gujug kHon Tobe jahaNnag baqcawg renag hoN uyha.r hoN la.kTi seter akan geya| a.Tu kulhi re baf ganog_a menTe kHunta.w ge ba.gi Do a.kil aD kaTHa kana| a.Tu kulhi re baf ganog kHan a.Tu sur goda, puziya. bazge arbaf kHunta.w ganog lekan jaga re kHunta.w renag a.rica.li Do jiwiD Doho Do sanam hozag loza la.kTi menTe uyha.r kaTe Tofge  Doho Dorkar|

maceT sa.D akHza

jHazgram, beNgol, 05/10/2009 :- bHaroT jakaT sanTAZ semleD pahta kHon DArakan 01/11/2009 hilog kHon maceD sa.D ka.mihora beTkuNDri da.hi re ehobog la.giD| miD hapTa BHur nova sa.DX akHza ToNgeg_a| beNgol, jHarkaNd, udisa, asam kore kHon aceTiya. nova sa.DX akHza re seleDog renag aNs ko Doho akag_a|

bHaroT jakaT Tirla. onoMhiya. gaDEl

kHozogx pur, beNgol, 15/10/2009 :- DARAkan 03/11/2009 ar 04/11/209 hilog poqjabx ponoT renag patiyala bajar re Tirla. onoMhiya. GADEl Du~DEla akana| bHaroT renag sanam pa.rsi rin quTuman Tirla. onoMhiya. ko nova gaDEl reko seleDog kana| sanTAZi pa.rsi kHon Do dr. DomoyonTi besra nova gaDEl rey seleDog la.giD nevTAy qam akag_a| nova gaDEl Do sahiTyo ekademiyag Ta.ri re huyug la.giDog| sahiTyo ekademiyag ona lekan ka.mihora arhoN 07/11/2009 ar 08/11/2009 hilog “bHaroTiyo kobiTa uTsobx” quTum Te noBHa bajar rey huy ocoyeg_a| noNde hoN sanam pa.rsi rin onoMhiya. ko seterog la.giD| sanTAZi pa.rsi rin quTuman onoMhiya. ma.n joDumoMi besra ar dr. ke. si. tudu Tikin nova onoMhiya. gaDel re kin seleDog la.giD|

BHubxnesor re mag moMe

BHubxnesor, udisa, 05/10/2009 :- udisa rajxgaz renag jaher re mag moMe Teheq a.di ra.ska. seleD manav ena| rajxgaz hozag TA:gi re TaheN kan mag moMe boNga bOrO Do seTAG beza boNga bOrO ko perej uma.M huy lena| boNga bOrO kowag THum qam la.giD hoz boNga THan reko oTa TAber lena| TARAsiq beza mag moMe enej sereq Te rajxgaz jaher akHza renag DHuzi digxla. digxli ko otaf leg_a|

alaf obor hocoy la.giD gaDEl hulsa.y sapzaw

kolkaTa, beNgol, 12/10/2009 :- kolkaTA renag robinDro bHaroTi jegeTa.ri re kHoNja menag kan galociya. e. pol ar somir miTRo Tikinag sanTAZi roz nista. pusta.w baf kin roz pHotel DAZEyag kan iDi kaTe a.kinag moca alaf obor ocoy la.giD aseka gaDEl hulsa.y sapzaw re menag akaDEya| nukin gomke Tikin bafla horop Te sanTAZi siDX sakam amet kaTE maceT ka.mi re jozaw menag kina| Tobe a.kinag roz re a.di gotaf huza.g TAheNn kanTe aceTiaya. kohoN onka huza.g ge kin pazhaweD kowa| ona savTE ol ciki iDi kaTE kin okTA kana| nukinag nofkan himoq goroq ka.mi re aseka Doy hurum digir caba akana| onaTE DARAkan 12/11/2009 hilog Do galociya. kin birDa.gaz kHon ocog saha kin ma savTe alaf kanta Takin oboyr ocoy la.giD hulsa.y seNgel sereD jekHa ko sapzawg kana|

sanTAZ pargana re guru gomkeyag mutHa.n bereD

barhit, sanTAZ pargana, jHarkNad, 12/10/2009 :- ol ciki renag ahxla sanam pakaz Tarse iDi akana| sanTAZ pargana re hoN ba.y ba.y TE ol ciki capaz seter akana| a.di ayma totHa re ol ciki laha kHon hoz ko seMa akag_a| Tobe ol ciki laha kaTE hoN guru gomkeyag sina.m mutHa.n siDHo Do hoz ko Tayom geya| Tobe sanTAZ pargana re pacHe ol ciki renag umul nase kom geya, ikHa.n guru gomkeyag mutHa.n bereD uyha.r hozag a.di lapHaf geya| sahebx goNjx jila. renag barhit blok renag ha.Ti goz a.Tu hozag kurumutu TE guru gomkeyag sina.m mutHa.n bereDog_a hijug kan sur Din rege| savTA Dula.ziya. ma.n monojx sorenag uyha.r a.yur Te ar ma.nij sormila sorenag Disa. unuDug Te nova kukmu Do gele bilog la.giD|

soner siDX jHij la.giD kurumutu

ba.rpaDA, bHoNjx Disom, udisa, 10/10/2009 :- udisa ponoT re sanTAZi savheD haraburu re ponoT sorkar uyha.ray la.giD bHaroT jakaT onoliya. gavTA Do leTAZ gey cHuta.w akana| uTor udisa jegeTa.ri birDa. gaz re sanTAZi Te soner siDX pazhaw jHij oco la.giD bHaroT jakaT onoliya. gavTA kurumutu re menaya| onoliya. gavTA Do jege Ta.ri birDa.gaz re sanTAZi soner siDx jHij la.giD Tala Tala re a.di DHaw birDA. gaz renag Duwa.r e hiriyag kana| baday jof kaTHa lekaTe udisa renag bareya jege Ta.ri birDa. gaz re +3 re sanTAZi savheD Do laha kHon ge pazhawg kana|“saD reyag mala muDa.m”

korondi, tata bajar, poNdiT memoriyal trost korndi Do somajx reyag a.di gan bHa.la.y ka.mi la.giD miD leka Doy tHa.wka. uTa.r akag_A| menkHan nova uTna.w ka.mi re nasenag ka.wdi kuza.w jafge Daramog kana| nova gavTa ren ka.miya.kumut e tHa.wka. keg_a ci miD gayan uDug soDor kaTe Tina.g udij ka.wdi ko jatag jawra kaTe somajx reyag bHa.la.y ka.mi re lagawg_a| nova Disa. Doho kaTe nova trost ren ka.miya. kumut 28/11/2009 hilog miDta.f miD qiDA. gayan  uDug soDor la.giD ko tHa.wka. akag_a| nova gayan Do ba:gi asza ba.liya.pur hoTe Te “saD reyag mala muDA.m” quTuman gayan ko uDUG soDora| nova ba:gi asza ba.liya.pur Do udisa,  beNgol ar jHarkaNd re uDug soDor kaTe cohoz akaD kHa.Tir qeqel hozag mone rijHa.w akag_A| uDug soDorog hilog DHa.bij baf Ta:gi kaTe maMAf re tikot ko haTaw bakHra kaTe Duzub tHav amet la.giD Disom hoz tHen ko nehoNr aka_a|

lugu buru gHanta ba.zi DHorom gaz Disom hoz ATAF DARAm Ta.fgi re

lugu buru gHanta ba.zi, jHarkaNd, 15/10/2009 :- sanTAZ somajx renag DHorom gaz ar a.rica.li, nev niwTi, acar beBHar, gujug burug, bapla beha lekan savTari kamkajx renag rayriT seDAy a.gil hapzam ko acar leD bica.r leD tHav lugu buru gHanta ba.zi Do seDAy leka ge mare nagam kaTHa ko savar samtaw kaTE niT hoN TiNgu akan menag geya| ayma hoz lugu buru Do   sereq Dura.f kore gebo aNjom leD TAheNj| menkHan sa.ri TEGE lugu buru Do niT hoN Disom hoz la.giD seDAy oka leka TaheN kana onka ge niT hoN menag geya|

       lugu baba Disom hoz koy nevTa barTe akaD bona hijug kan 02/11/2009 sohray kuna.mi hilog sanam Disom hoz savTE kuna.mi sohray re boNga bOrO perej uma.M ko la.giD lugu baba Do ajag DHirigoz silpiq ina. hilog Doy ladag kag_a| seTAG simrag TE siTa. nala gada kHon um rakab kaTE lugu buru cot re menag lugu baba hag ozag TE nayke baba savTE Disom hoz buru TEko rakab a| Disom hoz ko ATAF DARAm la.giD “DHorom gaz” pahta kHon TAheNn ar jom qu la.giD joTo lekan hamal bHa.ruwa.y gog akag_a| lugu buru Te seterog la.giD ra:ci kHon ramgoz calag huyug_a| ramgoz kHon nayamoM calaw kaTE caNDo rekab seD 30 kilomotor gan sa:giq re lal pa.niya. bajar menag_a lugu buru laTAR re| rajx rapag kHon Do 15 kilomitor sa:giq re lugu buru| bokaro bajar kHon Do ga.di motor TE sozok hor a.di napay ateD akana|

es. si. ar es. ti. komisonor sav qapam

nalko, onuguz, udisa, 09/10/2009 :- nahaNg jugx re eze roz hoz Do ba.y ba.y Teko saNge iDig kana| pa.hil Do eze kaTHA roz Do a.di maraf pap menTe ko meTag kan TaheNj| jemon hazaG huzug aNjomog kana ci nalko ka.rga.z ka.mi seleD re a.di a.wzi petej (nokol) siDX sakam em kaTe ca.kri reko jozaw akana, nuku bHa.zuwa. hoz koko bacHAw TuDug ma menTe es. si. ar es. ti. gavTa rinij komisonor sahebx ma.n buta sif tHen ko arDas leg_A| nova reyag Dorbar akHza Do nalko ka.rga.z reyag Dorbar mela ozag Re ko la.y soDor aDe TaheNj| es. ti. ar es. si. gavTa pahta kHon ma.n bHaDuram soren gomke seleD e TaheN lena| nova arDas renag ahxla elaf Tina.g lolog kana okTo seter len enaf badayog_a|

sanTAZ pargana re daNgxra ropog hepraw

barhat, sahebx goNjx, jHarkaNd, 12/10/2009 :- kada ropo Tayom daNgxra ropog hepraw Do sanTAZ pargana renag maraf hoz umjHa.w paTA kana| hola kHon TEheq ha.bij uDA.m saNdx daNgxra ropog hepraw a.di gHamagHuz huy ena| pesay gan daNgxra ropog la.giD ko seter leD kowa| ba.rsiq Dina.g nova ropog re dahar la:gi a.Tu rinij ma.n ramka. sorenij daNgxra Do joToy hitij sadaf leD koTEy jiTka.r lena| nova daNgxra ropog renag sirpa. capal akHza re maraf peza lekaTE ma.n monojx soren seter kaTe hozag ra.ska.y Doboz leD savTE jiTka.riya. ma.n ramka. soren sirpa.y cal aDE TAheNj|

binid sa.T ena

ra.wlkola, udisa, 11/10/2009 :- 01/10/2009 KHon 10/10/2009 hilog ha.bij bod op sanTazi ejukeson udisa hag binid huy  ja.T ena| nova binid re 47 gotaf koza kuzi ko seleD lena| muca.D hilog Do miD miDun aKHza reyag ka.mihora TaheN kana| nova miDun re maraf peza lekaTe rogHunaTH pur totHa rinij ponoT Dorbariya. ma.n subroT Torai gomke, ma.nan peza lekaTe ma.n ciTo roqjon bHumijx gomke Tikin seter lena| kaTHa kaTHA Te ma.n Torai gomke la.y soDor keDa ci janam pa.rsi seMay ge geyanog reyag hor Doy uDuga| miDun lazawna rey TaheN kana ma.n sibo coroM tudu gomke ar muca.D re jiwi kHUNDXzi kHon ma.ni lokHmi haNsDag gunman sarhaw e cal leg_A|

damdahe

udisa, beNgol, jHarkaNd gotay aNDoz akaD “a.Dim owar jarpa” bagHza, ba.rpaDa, bHoNjx Disom renag quTuman melafki gavTa| Dula.z Te perej akan rag laNDA TE aNDoz akan nesag sores kHon sores puTHi ma.n Durga. prosaDx hembromag nonol jHarna kHon hiNjiD akana “aqcar aTAF mere gaTE sukiq savaram”, ma.n kasray soren gomkeyag gaban Te juzha.w akan Dula.z Dupula.z renag sa.ri sa.kiya.T ka.hni “iq ma mina.q jala re amag Dula.z TAla re” onkage armiDtaf kasray gomkeyag gaban puTHi “ohay bacHa Dula.z Do nofkana” Disom hozag mone jiwi re hula.camka la.giD sapzaw re menag_a|

raybar

(1)  jHarkaNd Disom rinij soren koza, lokHnow jegeTa.ri biRDA. gaz re pHreNc pa.rsi Te galociya. menaya| joz ja.ni sasaf esel savTE hinDi ifgxlis TE hoyDAG lekay roz DAZE a.nij miD corok cika.M kuzi, ba.hu la.kTi| 

(2)  puruliya. bajar murmu kuzi, caNDo picHi daNda perej tHema takay kuza.yog kana| ayO baba Tikin Disom peza Daram Dag la.giD teNdar ma.ci, usul gaNdo savTE kiTa. pa.tiya. ko ateD juT akag_a| nava peza lota Dag Dozom la.giD kuzi TED seTAG a.yub koyog uyuf cuNdug re menaya|

(3) saNge murmu kuzi| ol pazhaw Do jokHa siD ge| ayO baba Tikin Do reNgej nacar Dina.m nalha ka.mi TE a.sulog hoz| ozag perej saNge hopon era menag ko kHa.Tir bin gonof Te emog hoN kin reben geya|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

lekHa siD pa.rsi gaDEl re sanTazi pa.rsi

kolkaTa, beNgol, 05/10/2009 :- beNgol sorkar Do lekHA siD pa.rsi Te lapHAf biRDA. gaz re pazhaw reyag e kuru mutuya menTe baday qam akana| nova leKHA siD pa.rsi ko laPHAf birDa. gaz kore pazhaw huyug_a| ona pa.rsi koDo hiNDI, sanTazi,  udiya., Telgu, urDu ar nepazi| ponoT reyag lekHa siD ka.nun 1966 leka TeDo DHorom leka Teko leKHA leD kowa| DHorom salag lekHA iDi kaTe Do lekHa siD reko TaheN kana patHaM, kirisTan, sikH, parsi jeyan, ar bowDH DHorom ko seleD ko TAheN kana| nova DHorom seleD leKHa re a.di gan lekHA siD pa.rsi ren hoz ko bafko seleD lena| menkHAn pucHim baNgol sorkar pa.rsi seleD lekHA leko kHAn a.di a.wzi hoz ko  nova lekHA siD pa.rsi re lekHA kaTe akowag pa.rsi Te lapHaf birDA. gaz ha.bij akowag pa.rsi Te sikHna.Tog reyag DAw ko qam Dazeyag_a| ponoT sorkar lekHA siD pa.rsi rinij cayreT ma.n subimoM senag Dis huDis ponoT sorkar e haTaw akag_A| nova tHA.wka. akan huDis ko tHA.wka. Sa.hiNj ponoT sorkar e CHuta.wg kHAn beNgol reyag napay napay jegeTA.ri birDa. gaz kore sanTazi TE pazhaw reyag DAw ko qama| nova Do ponoT sorkarag a.di sarhawanag ka.mi kana| nova re sorkar Tina.g abo koy gozo abon kana oKTo gey la.ya|

noha umul ol iTun asza re sohray sereq

korondi, tata bajar, JHarkaNd, 02/10/2009 :- korondi re menag miD lazawan gavTA “noha umul ol iTun asza” Do miD nofkan ka.mihoray haTAw akag_a ci nova koTe a.gil hapzam kowag  a.rIca.liy la.ya| abowag a.rica.li, boNga bOrO sanam lekanag somajx re hej a.gu akan nev niwTi sereq karTe miD hoz tHen kHon ar miD hoz ar miD pizhi kHon Dosar pizhi ko ceD capal iDi akag_A| “noha umul ol iTun asza” rinij maceT propHesor ma.n la.kHA.y baske gomkeyag nova pa.Tya.w menag_a ci nofka ge a.gil hapzam kore kHon hej a.gu akan sohray sereq nahaNg pizhi rin koza kuzi ko Tuluj a.MTi ha.tiq ako kHan sohray sereq reyag meneT, sozom ar sereq reyag ga.hir kaTHa ko ceD lekHAn hijug kan Din rin gaMa ko lakcar enej sereq Doko suTug seMa Tara jofa|

kisa.MoMog reyag miD mahrogx DA.yka.

nalko nogor, onugoz, udisa, 10/10/2009 :- kisa.Mog la.giD Do a.di maraf maraf birDa. gaz reyag siDX sakam ce kisa.M ozag re janamog hoN baf la.kTig_a| nofka ge kisa.Mog renag mahxrog Da.yka. miD abo bira.D rInij Disom hoz ko TAla rey soDor keg_a| bHoNjx Disom renag ma.tya.z a.Tu rInij ma.n BHaDob tudu Do nalko bajar reyag miD tola (busTi) rey TaheNna| ol pazhaw ko Do jokHa siD DHara  ge ar ca.kri nukri Do TAy ba.nug ana| bHADob gomke Do nalha a.sulog la.giD nalko nogor TEy hej lena| nalha Tuma.l rihit sa.hiNj bay qam leD TE taka ka.wdi arjaw la.giD nofkan ka.mi Doy Disa. keg_a| ajag ka.mi Do nalko nogor ade pase re da:gxri bepar| ajag DHA.z suTur Do nova kana ci a.Tu Disom kore kHon ruwa. ha.hu TE ka.hil akan da:gxri ko sorpHa Dor Tey kiriq a.gu kowa ar moMe Turuy caNDo gan napay napay jom qu koy ema kowa| moMe Turuy caNDo kHAn ge  jom kaTe labag gula:d nisa:d e mota hoco kowa| Tayom Te moMe Turuy hajar Tey a.kHriq kowa| nuy gomke rin niT Do 30 gotaf gan labag da:gri ozag rey Doho akaD kowa| niya. Sur Din rege a.KHriq la.giD boDxza hat trak Tey iDiyeD ko TaheNj| taka ka.wdi tHa.wka. sa.hiNj baf ko emaD eTe neTar Do boDxza hat Do bay iDiyeD kowa| niT DHa.bij Te miD DHAw hoN ajag karbar re bay huz gHa.ti akana| ajag nova bepar a.di DHoboz umjHa.w akan kHa.Tir 20 lakH gan takay Doho mare akawAnA| nuyag nofkan lasaMheD ka.mi renag ka.rDHa.ni kHon badayog kana ci ol pazhaw TE niDHa.n akan rehoN mone jiwi Dozho ar haTAF reyag DHi DAZE laser TaheNn kHan seMa hozog Do tHa.wka. geya|

Disom jakaT bejHA Tuq pa.rukiya. kowag Domel

tata bajar, jHarkANd, 14/10/2009 :- siqoT Disom reyag bejHA Tuq hepraw la.giD seNDxra koza kuzi kowag bacHon tata bajar reyag je. ar. di. arceri ekademi Ta.ri re huyena| nova seNDXRA koza kuzi bacHon re abo bira.D ren boyha ar buhin ko hoN ko seleD lena| nova TuTuq hepraw re latag jos Tuq kaTe beJHa gHunti renag bergHa gula.y Doko tog leDa| bulbul ma.rdi, palton haNsDAg, Tulsi hembrom, siTa. tudu, jHano haNsDAg TEko a.di latag bergHa gula.y ko Tuq sadgag leD kHa.Tir bacHoniya. kowag mone jiwi ko muhni leD TAheNj| nofka ge arhoN a.Tu Disom kore a.di a.wzi latag bejHa TuTuq koza kuzi ko menag akaD kowa| menkHAn taka ka.wdi Kuza.w bafTe Disom hoz samaf re baf ko soDor Dazeyag kana| abowag hoN huna.f “tata beJHA TUq aKHza” lekanag TuTuq ceDog asza ko TaheNn kHAn abo rin koza kuzi ko nofkan hepraw re seleD kaTe akowag pa.rukiya. Disom hoz samaf reko soDor Dazeyag_a|

sanTAZ pa.rsi ar lakcar miDun

kolkTA, beNgol, 16/09/2009 :- robinDro bHaroTi jegeTa.ri birDa. gaz re miD Dinag sanTAZi pa.rsi ar lakcar ceTAn re galoc huy ena| saroDA kasyo oditoriyom re nova miDun Do huy lena| nova miDun re maraf peza lekaTe monTRi manoTAn joges coNDXRo bormon seter e TAheN kana| suDHir miTRo, DHirenDRo baske, suboDH haNSDAG eman galoc re seleD ko TAheN kana|


Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15 October
2009
Vol -1
Issue -21

Copyrights(C) 2008-09, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.