disom_header
Ra.wlkela
16 kHon 31 oktObor
2009
THok-01 gele-22
sahta 1

jHolok a.Tu re “jaher ayOwag” JHolok

rajxnogor, koqe siqbHUm, jHarkaNd, 18/10/2009 :- rajxnogor blok renag jHolok a.Tu re sohray boNga sohray caNDo re baf kaTe DaSaNy caNDo re got ko boNga keg_a| got boNga Tayom soze DAka isinog kan oboTA oka kHon co saNge qele Doko madxraw seter lena| nuku qele Do jaher re TAheN lan hozko kajak ko Tuz keD kowa| nayke hoN nayke baf ko pucuj leDEya| hoz hanTe naTe Da.z TEko aNDag ena| hahaza Do nova kana ci jahaNy ko DAsaNy boNga re got boNga la.giD ko manayeD TaheNj unku Do bafko Tuz leD kowa| ona savTE miD hoz ma.n ma.nu ma.rdi Do baf Da.z kaTe oNde ge Duzub THir kaTE joz Ti johar aTe jaher boNga koy nehoNr kED koTe uni Do nase hoN qele bafko joteD leDeya|

       ina. hilog Tayom Te a.Tu hoz boNga bOrO ko rum dakaw leD kowa| rum dakaw re jaher ayOy men keg_a bafma DaSANy boNga re sohray boNga Do bay aTAFa| sohray caNDo rege sohray quTum Te boNga Doy aTAFa menTe| DasaNy boNga sohray ko boNga akaD KHa.Tir jaher ayO a.zis Te hoz kowag geyan bolon kHa.Tir unku qele Dumur Do aj gey azag leD kowa| a.Tu hozag men lekaTe quhum mahaN re sohray bolon rehoN ona mahaN Do KHoro Din kan kHa.Tir ina. hilog baf kaTe ona maMaf hiLog boNgayeD TaheNj jahaN Din Do DaSaNy caNDo ge TAheN lena| jaher ayO rum dakaw re ona hoNy la.y tHa.wka. keg_a bafma kHoro Din Do ceD hoN baf kana| ajag boNga Din jahaN Din rege pazawg ina. hilog Doy aTAF geya menTe|

       jHolok a.Tu sur rege siTa.Mi a.Tu rehoN ina. hilog ge got ko boNgayeD TaheNj| oNde hoN onka ge a.Tu hoz ko qele Dumur tHen usTA.y Tuz oco kaTe jaher ayOwag geyan ko qam akag_a|

ka.zuram murmu sirpa. qam la.giD bacHon

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 28/10/2009 :- ka.mi kag kHan kuza.y Do Teheq bafkHan gapam qam geya| savTa renag ka.mi kHa.Tir savTa rin hoz pacHe ma.n sirpa. cal la.giD ko hiziq, Tobe caNDo boNga hag kaheD Te ka.mi akaD hoz jahaNy baf jahaNy kuza.y ko sofay geya|

       udisa re ol ciki Te sanTAZi pazhawg la.giD leTAZ ge sorkar sav la.dHa.y kan bHaroT jakaT ol ciki pa.tHuwa. gavTa rinij maMTe suTreT ma.n ka.zuram murmu Do siqoT Disom renag miD quTuman gavTa pahta kHon sirpa. calay la.giD ko bacHon akaD Eya| nava Dilli renag “best sitijen pabxlisif hawus” gavTa pahta kHon manoTan ka.zu ba.bu Do “best sitijen op indiya” sirpa. Teko ma.ne la.giD| Darakan 25/12/2009 hilog nova sirpa. Do nava Dilli re calay la.giD ka.zu ba.bu tHen sirpa. cacal gavTa pahta kHon nevTa nehoNr seter akana| nova quTuman sirpa. amet la.giD paleD ka.zu ba.bu Do puylu sanTAZ savTA Dula.ziya. kanay|

rajx gaz re da:gxri kHunta.w

bHubxnesor, udisa, 25/10/2009 :- rajx gaz re sohray parabx a.di ra.ska. seleD manav huy ena| sohray quTum Te got boNga okTo ja.ni huy lena| hajar hajar hoz nova boNga bOrO re seleD kaTe boNga bOrOwag THum ko aTAf leg_a| 18/10/2009 hilog Tarasiq beza Do da:gxri kHunta.w huy lena| rajx gaz rin bacHaw bacHaw moMe gotaf rafkaz DEreq labag labag hutij pa.sir rafgaw daNgxra ko kHunta.w leD kowa| nuku bayar daNgxra hag serma loka hutij enej qel Te qeqel hoz ra.ska. kolkuli Te rajxgaz ko aNDoz leg_a| ra.ska. akan hoz piTol Tirya.w ar banam ATe qohoM qohoM sohray sereq savTe liDor koDor luhuk TE a.Tu Disom renag sina.m sohray leka atkar lena| bHubxnesor rajx gaz bajar Tala re nofkan da:gxri kHunta.w aTe sohray parabx manav Do a.di sarhaw anag kaTHa kana| nofka ge nalko nogor ar suna beda bajar rehoN da:gxri kHunta.w savTe sohray parabx manav reyag kHobor baday qam akana|

ra.wlkela sohray

ra.wlkela, udisa, 19/10/2009 :- sektor - 1 re menag sarna jaher gaz lazawna kumut pahta KHon sohray got boNga 18/10/2009 hilog huy parom ena| seTAg beza a.di ayma hoz boNga bOrO perej uma.M okTo re seleD ko TaheN kana| siNga.z beza Do sohray sereq ar danta enej Te akHza aNDoz lena| Dosar hilog Do usTa.y jajxle enej sereq huy lena| laj perej jajxle soze jom bi kaTe sanam hoz ge ra.ska. aTe ozag ko ruwa.z lena|

sapzeT aTre

jiwiDog la.giD jom Do la.kTi geya| jomag panTE la.giD ge DHa.rTi rin sanam jiya.li lazaw aka ge menag akaD kowa| okoy hoN okare THir Do ba.nug kowa| oka lekaTE jomag savTE napay TE TANgheNya ona reyag uyha.r bHabxna TEGE joTo hoz lazaw akage menag bona| apnarag ozag la.giD, apnar rin ozag hoz la.giD, giDXRA. piDXRA. la.giD ar jay koraz ko la.giD sanam hoz ge kurumutu re menag bona| ozag lazaw la.giD Te DHon ar DHi DAZE renag la.kTi menag_a| DHi DAZE savTE DHon lagaw kaTE ka.mi renag gonof Do a.di lasaMheD geya| qelog_a nova DHa.rTi re hoz hoz re, ja.Ti ja.Ti re, Disom Disom re uTHna.w reyag aMgo rakab menag geya| jahaN ozag hoz, jahaN savTa hoz uyha.r a.cur aTe laha kHon ko ka.mi a.gu akag_a ona ozag hoz ce ona ja.Ti rin hoz lahanTi renag marsal dahar Teko TAzam akag_a| joTo ozag rege culha. seNgel julug kana aj aj TEDo baf, sahan Do la.kTig kan geya| onkage savTa reyag seNgel jul la.giD TehoN savTa rin hozag haTAf ar DHon DAZE reyag sahan renag la.kTi Do menag geya| nova kinag anat re savTa renag julug Do qeMeqeMe kog_a| qel akana ol pazhaw Te kHato akan hozag savTA Tuluj gozo Do hamal geya| DAg gog ar ha:di bodoj kHon ehob kaTe boNga bOrOg  ka.m kajx re, beha bapla re, cHuT cHa.tya.r re, goj gur re, parabx puna.y re, enej sereq re, ru orof joTo lekan savTari ka.mi re nukuwag enem Do a.di ba.zTi geya| noTe ol pazhaw Te seMa hakan, buDHi geyan ar DHon Duribx Te urun purun kisa.M akan hoz kowag savTa TAla re enem Do a.di kutHiya. geya| nuku hozag Do savTari ka.mi la.giD taka ka.wdi ar okTo Tema reNgej ge savTe savTa reyag a.ri ca.li, boNga bOrO bakHeM, lakcar enej sereq rema Ta:huN ge niDHa.n ga.puj| Tobe savTa Do nuku hoz ceTan re ladaf ladaf aNs menag_a| savTari ka.mi re nuku hoz bohog lohoD kaTe savTa reyag uTHna.w ka.mi re akowag lasER haTAf kHemaw le enaf savTa Do laha keya| savTa kaTHa nase hoN baf baday akaD hoz tHen kHon ona reyag uTHna.w uyha.r Do berTHa geya| onaTe laser haTAF, geyan Te seyan akan DHon TE kisa.M akan sanam hoz ge savTa Tuluj enem em kaTe savTa laha iDi ma|

udisa ponoT Dorbar ja.puD la.giD pa.tHuwa. gavTA hag sapzaw

ba.rpaDa, bHoNjx Disom, udisa, 31/10/2009 :- bHaroT jakaT pa.tHuwa. gavTA udisa Dorbar aKHza ja.puD jarpa la.giD sapzawg re menaya| Darakan 30/11/2009 hilog gavTA rin koza kuzi ko bHubxnesor rajx gaz TE seter kaTe Dorbar aKHza ko eseDA| giDXRA. skul kHon ehob kaTe jegeTa.ri birDa. gaz re sanTAZi Te olog DAw hok qam la.giD Te sorkarag muN re muNkHa.r baber Tol renag huDis menag_a| DARAkan 2010 serma kHon sorkar nova reMha ka.mirey lagaw ma menTe gavTAy kHojog kana| Teheqag Dupuzub re gavTa rin gomke manoTAn ka.zuram murmu (maMTE suTreT), ma.n ma.jHiya. ma.rdi (suTRET), siru soren, lokHmiDHor besra, sujiT soren, nima.y murmu eman seleD kaTe gavTa hag uyha.r legebili ocoy la.giD kaTHa ko lewdHa akag_a|

iNjiniya.r pa.tHUwa. ko ATAF Daram DAG

ra.wulkola, udisa, 20/10/2009 :- ra.wulkola re menag akaD 15 nombor sektor reyag sarna goyon Disom jaher gaz re niya. serma en. ai. ti. re bolo akan pa.tHuwa. koza kuzi ko “sanTAz iNjiniya.r semleD” pahta kHon miD sa.gun aTAF DAram DAg ka.mihora sapzaw len TAheNj| nova sa.gun aTAF DAram DAg akHza re 28 gotaf koza kuzi seter ko TaheNya| aTAF DAram Dag  akHza poNdeT ra.gHUnaTH murmuwag sina.m mutHa.n re baha mala araw kaTE boNga bOrO huy lena| nova aTAF Daram DAg akHza re lazawna ka.mi Doy Toraw leg_a iNjiniya.r ma.n ramray soren gomke| soren gomkey la.y soDor keDa ci nahaNg jugx re geyan seyan kaTe taka ka.wdi arjaw ma kan geya menKHan abowag savTa Do alo bon DA.z ba.giyag ma jemon sav sav Tebo iDi Taray ma| ar iNjiniya.r ma.n purno coNDxro haNsDAG gomke Doy THuTi Tofge keDA ci olog kan koza kuzi olog pazhaw johog Do olog pazhaw ge pHedaT ka.mi kana| nova ka.mi sa.T la.giD Te ja.sTi okTo Do em la.kTig kana| jemon ca.kri nukri kaTe oka lekaTe abowag savTa bo gozo Dazeyaya nova huDis Do joTo hozag mone jiwi re tatwas TaheNn la.kTi| hijug kan serma oka lekaTe ja.sTi kHon ja.sTi abo rin koza kuzi ko napay napay biRDA.gaz re seleD kaTe la.tu la.tu cakri nukri ko qam la.giD joT hoz gozo bo emog ma| nova ATAF Daram DAg akHza re iNjiniya.r ma.n pHuDA.n tudu,  iNjiniya.r bHImsen tudu, iNjiniya.r suna.ram soren, iNjiniya.r lokHmoM murmu, dr. ma.n guja. ram ma.rdi, dr. ma.n meGHray soren, taka ba.yha.z ren casa ma.n sifra.y haNsDAg, ba.rsa. haNsDAG 15 nombor jaher gaz rin ma.jHi gomke eman ayma hoz seter ko TaheN lena|

bHImsen unuyha.r ciNdu enej hepraw

ra.wlkela, udisa, ra.wlkela renag ra.si a.Tu ma.tiya.z dera re jaw serma lekage nes hoN bHimsen unuyha.r ciNdu enej hepraw huyug_a| DARAkan 17/11/2009 kHon nova hepraw Do ehobog_a| nova kHa.Tir taNgorpali rotari komunity kalbx rin soheT ko muDX re Dupuzub huy akana| Dupuzub re miDta.f ka.miya. kumut hoN bereD ena| ona lekaTe ma.n bi. hembrom Do parseT lekaTe, Disa. unuDug re siqoT rinij quTuman ciNdu enej la.wziya. ma.n bHaskor nonDo e bHacon akana| ra.wlkela Talma rotari klabx rinij parseT ma.n ram oboTAR ogorwal, Disa. ugDugij ma.n bHi. ke. gupTa Tikin nova ka.mya. kumut renag ka.mi bHa.rwa. gog DAzeyag re pa.Tya.w kin Doho keg_a| Teheqag Dupuzub re nova kaTHa hoN sarena bafma ciNdu enej gavTa ko taNgorpali rotari klabx re 10/11/2009 hilog bHiTRi re akowag quTum ko ol ocoy ma|

    baday kag ma laha serma 2008 reDo nova hepraw re 89 gotaf ciNDu enej gavTa ko seleD lena ar muca.D bocog enej re 50,000 kHon ba.zTi qeqel hoz ko jawra lena|

paNcpiz totHa re DHorom carca

josipur, bHoNjx, udisa, 16/10/2009 :- jusipur japag kondana.y a.Tu re sarna DHorom iDi kaTe galoc akHza Doho lena| nova galoc aKHza re paNcpiz savTe kiNJHir Disom rin quTuman DHorom guru ko seleD lena| sohray parabx hita.f jazaf amaba.siya. ar kuna.mi re manavg kan iDi kaTe DHorom guru ko DukH ko atkar leg_a| maraf peza lekaTe kiNjHir Disom kHon kin seter lan manoTan isor tudu ar piz pargana ma.n BHUNda. soren abowag DHorom renag ga.hir gabe kaTHa kin THuTi leg_a| parabx puna.y manav iDi kaTe apan a.pinog reyag ceD kaTHa ge ba.nug_a| jHazgram renag beT kuNDXri da.hi re punya. ponoT Disom hoz mesa kaTe jahaN ray ko Tol leg_a onage sanam hoz paNja la.kTi kana menTe manoTan isor tudu gomke hoz tHene nehoNr lena| Teheqag nova DHorom carca Do “BHaroT jakaT sarna DHorom cemeD asza” kondana.y caNga pahta kHon sapzaw lena| nova cemeD asza rin parseT ma.n basTA soren ar suTreT ma.n Dillip sif Tikinag kurumutu Te nova DHorom carca a.di napay Te huy parom lena|


tuwa.r ena “jHarkaNd Disom pati”

taba bajar, jHarkaNd, 25/10/2009 :- jHarkaNd ponoT Disom jakaT re unurum a.guy sav savTe jHarkaNd ponoT renag nanahuna.r uTHna.w ka.mi ko gelebili ocoy la.giD, jHarkaNd ponoT re a.Diba.si kowag hok a.yDa.ri sorkar tHen kHon lebeD TuD la.giD Disom gomke ma.n salkHan murmu Do “jHarkaNd Disom pati” bereD leg_ay| jHarkaNd, bihar, beNgol, udisa eman ponoT rin hoz hoN ajag lasaMheD uyha.r ar sarhawan kamkajx qel Te kajak ko umjHa.w lena| aNS TaheN kana hijug kan jHarkaNd ponoT bacHon re “jHarkaNd Disom pati” yag umul kHon juruz ge ayma Dorbariya. ko jiTka.r kaTe ponoT DoRbar akHza Tala re usul cotka ko hipiza menTE| savTE a.Diba.si kowag “hasa, bHasa, pesa” Dug Doho kaTe a.Diba.si hok a.yDa.ri jHarkaNd ponoT re ja.rig_a menTe|

       Tobe “jHarkaNd Disom pati” rinij ayO-baba gomke salkHan murmu Do ajag pati tuwa.r ba.gi oto kaD_ay| ajag pati Da.z ba.gi kaTe “nesnal kofgres pati”yag caTom laTAR rey asra ena| onaTE niT “JHarkaNd Disom pati”yag muTul kHunti ge la:Duzen Te nova pati rin hoz ko Tala ta:di ena| salkHan gomke “nesnal kofgres pati” kHon DAZE kaTe a.Diba.si kowag hok a.yDa.ri oka lekay lebeD TuD abona hoz koyog hor re menag akaD kowa|

siDxgoda re DHorom carca

tata bajar, jHarkaNd, 25/10/2009 :- sanTAZ seba somiTi, siDXgoda pahta kHon Teheq miD Dina.g DHorom carca Doho lena| nova DHorom carca re tata bajar rin DHorom DoroDiya. sanam nova Dupuzub re ko seter lena| gavTa rinij parseT ma.n Dipok rajx murmu peza savTE aNgjom jof hoz koy aTAf DARAm leD kowa| maraf peza ar DHorom galociya. lekaTe susa.riya. nayke ma.n gojenDRo kisku seter e TaheN kana| sarna DHorom reyag gabe kaTha ko maraf peza Disom hoz tHen e a.MTi ha.tiq leg_a| nova Dupuzub re ma.n la.kHa.y baske SEleD lena| muca.D re “sanTAZ seba somiTi” rinij suTreT ma.n kusa.l haNsDAG Do hej len sanam hoz ko sarhaw kaTe Dupzub e keceD leg_a|

bHaroT jakaT onoliya. gavTa seneleD neNda saha ena

dumka., jHarkaNd, 22/10/2009 :- bHaroT jakaT sanTAZi onoliya. gavTa hag 22 nag serma pura.w seneleD Do dumka. bajar re 21/11/2009 ar 22/11/2009 hilog huyug renag neNda goNda TaheN kana| Tobe niTog jHarkaNd ponoT re ponoT Dorbar bacHon huyug renag sorkar e cHa.tya.r juT keg_a| bacHon renag neNda cHa.tya.ren kHa.Tir ilekson komisonag a.n a.yDA.ri jHarkaNd ponoT re ja.ri ena| ona kHa.Tir Te onoliya. gavTa ajag maMafag neNda Din re seneleD baf e huy ocoya menTEy gota akAg_a| onaTe onoliya. gavTA hag neNda hakan seneleD Do beNdaw ena| nova seneleD Do DARAkan  26/12/2009 ar 27/12/2009 hilog dumka. bajar renag siDo - ka.nhuN indor stadiyom  rege huyug_a menTe gavTa rinij maMTE suTreT ma.n joDumoMi besray la.y SoDor akag_a|

damdahe

 

* sanam Disom hoz tHen “Disom KHobor” gHaroNjx seD kHon ma.n saTlag nehoNr TAheNn kana ci Des Disom renag bugi ba.zij kHobor “Disom KHobor” sapzeT ma.nij Dikumoni soren tHen bHejay renag muzuT buta. Do HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-15, Orissa | menkHan niya. ha.li ge TaheNn tHav boDol akan kHa.Tir citHi sakam TE sa.ga.y jozaw re etketoMe huyug kana| onaTE sanam Disom hoz tHen Dohoza TE nehoNr TaheNn kana ci nava TaheNn buta. Te citHi sakam kul bHejay pe| TaheNn buta. Do Qr. No. A/47, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN - 769002

raybar

(1)  jHarkaNd Disom rinij soren koza, lokHnow jegeTa.ri biRDA. gaz re pHreNc pa.rsi Te galociya. menaya| joz ja.ni sasaf esel savTE hinDi ifgxlis TE hoyDAG lekay roz DAZE a.nij miD corok cika.M kuzi, ba.hu la.kTi| 

(2)  beNgol Disom tudu kuzi, roz laNDa TAy Do ba.fga.li mesa| relga.di re tikit Tolasiya.y ka.mi kana| jiwi gaTe Ta:Gi Ta:Gi Te umer hoN TAy laha iDi akana| jHarmat boyos re hoN cHaTA Dare gomheM umul re asrag la.giD niT hoN riNgitiNgi| joz ja.ni itHulaD koza tHen hoNy reben geya|

(3) DHaz Disom haNSDAG kuzi, qel jof Do kuD bili esel, ol pazhaw Do ba.nug TAya menkHan ozag Duwa.r ka.mi re Domey Ta.sil geya| bHiT piNda. jerez poTAW reDo soner siDX e ha.sil akag_a|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

udisa ponoT juwa.n kuzi akHza

ba.rpaDA, BHoNjx Disom, udisa, 31/10/2009 :- udisa jakaT reyag juwa.n kuzi kowag hepraw akHza ba.rpaDa re huy sa.T ena| nova juwa.n kuzi akHZa re a.di lekanag hepraw kohoN huy lena| abo bira.Dx ren juwa.n kuzi ko akowag quTum lokay sav sav Te abo bira.Dx reyag quTum hoN ko marsal TARA keg_a| ma.y DUla.ri kisku Do 800 mitor pa.pa.ri DA.z hepraw re joTo kuzi ko pa.du kaTe eTohob sirpHA.y emet leDA| usul Don Re ma.y Dipika hembrom 1.45 mitor usul Don kaTe  eTohob sirpHa., ma.y purnima hembrom 100 mitor ganade Don parom DA.z re eTohob sirpHA. 16.62 tipij TE Da.z parom kaTE eTohob sirpHA., 400 mitor piza.m pat Da.z RehoN ma.ni Dula.ri kisku 1 tiMij 09 tipij okTo bHiTRi re a.di ruNyuND e DA.z keD Te eTohob sirpHA.y amet leg_A|

japag jereD bi. je. pi. re surju siq besra

tata bajar, jHarkaNd, 25/10/2009 :- JHarkaNd Disom pHurga.l la.giD la.dHa.y re pHurga.l seNgel gota bihar, beNgol, asam, udisa re jereD kaTE hozag mone jiwi re a.pna.T jHarkaNd Disom benav renag sa.ri kukmu qel oco leD kowa, lolo urgum roz aNDoz Te Disom gotay hula. camka leD, a.jxsu rinij, je. pi. pi. rinij sirjoniya. manoTan surju siq besra Do sanam hoz gebo baday akaD eya| jHarkaNd ponoT qam laha re em. el. e. hoNy TaheN lena| Tobe jHarkaNd qamen TAyom Do miD DHaw hoN em. el. e. lekaTe jHarkaNd ponoT Dorbar Do a.wriy lebeDa| bacHon la.dHa.y re TupuD kaTe hoN hozag pa.Tya.w baf e a.gu DAZEyaD TAheNj|  pacHe jHarkaNd la.dHa.y renag ka.pi DHar okTo renag hoy hisiD Te THubxzu ena| onaTe etag hozag koy ha.Tya.r Te Torawg renag e aNsog kana| onaTE niya. DHaw Do jHarkaNd quTuman pati ba.gi kaTe bi. je. pi. yag ba.KHUl rey bolo mesa ena| bi. je. pi kHon niya. DHaw ponoT Dorbar la.giD la.dHa.y re TupuD ta:di TEy aMgon renag aNs e Doho akag_a|

korondi re cirga.l akHza

korondi, tata bajar, jHArkANd, 24/10/2009 :- korondi reyag a.Diba.si yuTH klabx Do tata bajar ade pase re TAheNn kan abo bira.D ren hoz Do ko baday geya| nova yuTH klobx Do ajag TiNgu ketej hilog kHon ge hozag bHa.la.y ka.mi ar lahag la.giD Dis huDis e em a.gu qakaD kowa| 24/10/2009 ma.hiT re abo hoz ko cirga.l ko la.giD miD cirga.l akHzay sapzaw leD TaheN kana| nova cirga.l akHza re quTuman ukil gomke ma.n basTa soren seter len Diswa. Ko buru hara ka.nun 2005 a.di parhaz sa.hiNj biszi kaTe napay napay Da.yka. koy la.y soDor leDA| nova cirga.l akHza re ade pase ko ren pargana, ma.jHi eman gunman gomke seter ko TaheN kana| unkou koDo TaheN kana ma.n bija.y murmu, Des pargana ma.n ram coNDxro murmu, ma.n lokHon ma.rdi, ma.n loziT murmu, pargana baha Disom ma.n susil haNsDAg (Torop pargana hulDi puKHUr) ma.n coron murmu, (Torop pargana ka.lka.pur) ma.n DAsmaT hembrom, Torop pargana jugxsaloy ma.n horipoDo murmu, Torop pargana asonbuni, ma.n romes coNDxro murmu, jamseDxpur  blok sekretari, ma.n moDHu soren eman a.di gunman hoz seter ko TaheN kana| niya. sur Din rege   buru aze Ce buru soNgHA reyag hasa sorkar hoTeTe Diswa. Ko haTaw lagiD penerej sakam  a.kHriq huy lena| nova buru soNgHA hasa la.giD pun hajar penerej sakam a.kHriq lena| 1600 penerej sakam Do perej kaTe ko jawra leDa, menkHAn Tina.g gan anat iDi kaTe penerej sakam Do bica.r Te baf hej lena Ar 134 hozag penerej sakam bica.r kaTe tHav ko tikotaD kowa| okoy boyha ko buru ko renag hasa jayga haTaw sanayeD pe kHan ma.n koruMa murmu sav jiliq ropoz el 09955387466 Te usa.ra sa.hiNj sa.ga.y Dohoy Tabon pe|

BHurka.g ipil bHaDobx tudu

DIlli bajar, 25/10/2009 :- niya. ha.li ge siqoT Disom renag skul giDXRA. ko muDX huyen subroT kap ciNdu enej Do sa.T akana| nova subroT kap ciNdu enej hepraw re kolkaTa ai. hostel Do 1-0 gol TE mijoram ponoT e pa.du keDeya| subroT kap hepraw re jahaN Tina.g KHeloNdiya. ge napay ko enej leg_a unku ko muDX re udisa ponoT pahta kHon enej laD ma.n bHaDobx tudu Do joTo kHon napay e enej leg_a| ajag enej qel  Te qeqel hoz ar enej lazawna kumut ren gomke ko sanam bHA.zum bHAg lena| nofkan enej re pa.rukiya. koDo abo siqoT Disom re a.di eTaf, a.di lekHa jokHa ge menag kowa| joTo joTo kHon sores enej leD kHa.Tir subroT kap lazawna kumut pahta kHon 20,000/- taka em kaTe ko sarhaw keDeya| nuna.g kuci umer re nofkay pa.rukiya. akan nuy koza giDXRa. Do nofka rihit gey cHuta.w len kHAn hijug kan Din re siqoT Disom sav sav Te abo bira.Dx reyag quTum hoN ja.ruz ge laPHaf Tey loka rakab Dazeyag_a|

Buru ragHA Dejog la.giD sa.Dx akHza

Rajxgaz, bHubxnesor, udisa, 20/10/2009 :- abo bira.Dx ren hoz koDo ja.sTi kaTe bir buru aze kore ge a.Tu Disom TeNgen kaTE oT-has Teyar kaTe menag akaD bona| nova buru aze kore Tahen kan KHA.Tir buru hara kore DAMAn Do joTo hoz ge inka. Do Daw bo qam akaD geya| niT DHA.bij  abo Do raGHA Dejog la.giD Do baNf bo sa.Dx akana| maraf maraf ragHA koDo bin sa.Dx kaTe  Dejog Do a.di lekanag etketoMe qamog_a| nova etketoMe ko sahay la.giD kHAn a.di lekaTe  Dejog la.giD sa.Dug huyug_a| udisa pnoT pahta KHon ma.ni rupali tudu ar ma.ni guruba.ri murmu Tikin Do sikim ponoT re huyug kan buru raGHA Dejog la.giD nava nava DHA.z suTur kin ceDog_a| nova sa.Dx akHza Do ha.sur beNgol, rajosTHan, oruMacoz proDes hahta reyag Disom DAMAn GHAroNjx pahta kHon sapzaw akana| nova sa.Dx akHza re 50 koza kuzi seleDog reyag ka.mihora menag akag_A|

sanTinikeTon re sanTAZi pazhawg la.giD Duwa.r ladag

sanTinikeTon, beNgol, 27/10/2009 :- biswo bHaroTi jegeTa.ri birDa.gaz re sanTAZi pazhawg la.giD Duwa.r ladag ena| pegel gotaf giDXRA. noNde olog renag DAW ko qama| maDHyomik sa.T akaD koza kuzi ko nova sanTAZi geyan siDX amet la.giD ko bolo keya| pazhaw Do bar serma Din renag kana| niya. serma kHon nova pazhaw Do ol ciki TE pazhaw huyug_a| pazhawg sana koza kuzi ko 15/11/2009 laha re penerej sakam ko perej DAZE keya menTe birDa.gaz pahta kHon damdahe menag_a|
Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 October
2009
Vol -1
Issue -22

Copyrights(C) 2008-09, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.