disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 septembor
2009
THok-01 gele-19
sahta 1

sanTaz pargana re kada ropog

barhit, sanTAZ pargana, 08/09/2009 :- udisa re bHeda ropog jahaN leka ra.ska. onkage sanTAZ pargana re kada ropog a.di ra.ska. hozag menag_a| paromen 06/09/2009 hilog haTma.ri a.Tu re kada ropog hepraw huy lena| nova hepraw re seleDog la.giD a.di ayma gada ko a.gu leD kowa ar ko ropog leD kowa| nova kada ropog hepraw re barmasya a.Tu rinij kada joTo kHone bayar lena| jiTka.r kada hag sirpa. Do bayar kada geko emaD ko TAheNj| bHeda ropog qeqel la.giD udisa renag babon gHa.ti re jahaN leka hoz kam kajx ko Da.z ba.gi otowag_a onka ge sanTaz pargana rehoN hoz kada ropog qeqel sanam ka.mi ko dHila.w ba.gi oto kaTe ko Da.z jawra lena haTma.ri a.Tu renag kada ropog da.hi re 50 hajar kHon hoN ba.zTi hoz|

borDHoman jegeTa.ri birDa. gaz jarpa

borDHoman, beNgol, 15/09/2009 :- beNgol aseka pahta kHon borDHoman jegeTa.ri birDa. gaz Do 15/09/2009 hilog jarpa renag tHa.wka. lena| Tobe nova noNda Din re jarpa baf huy kaTe DARAkan 22/09/2009 hilog huyug_a menTe aseka dHa.rwa.g e ruku akag_a| beNgol renag peya jegeTA.ri birDa. gaz re sanTAZi pazhaw ehob akana| Tobe maMaf Do bafla, roman horop koTe hoN sanTAZi ol gan hanTAZog kan TAheNj| menkHan sanTAZi olog Do niT ol ciki TEGE olog ko ko ol ma menTe nova beNgol asekay tHa.wka. akag_a| ona kHa.Tir Dara kana 22/09/2009 hilog borDHoman jegeTa.ri birDa. gaz jarpa la.giD beNgol renag sanam paza kHon nova neNda Din re  lak lak hoz borDHomn Te ko seterog kana|

noboDyoy skul bolon binid re sanTazi pa.rsi Tazam gaNde

ra.wlkela, udisa, 15/09/2009 :- Disom re gota paza ge Talma sorkarag noboDyoy skul menag_a| ona skul Te bolon la.giD moMe canoc re olog kan giDXRA. ko hepraw binid re Duzub huy akowa| binid hepraw re ba.zTi orjo ametan giDXRA. koge ona skul re olog la.giD Daw ko qama| hijug kan serma jekHa hepraw binid re seleDog la.giD penerej sakam perej renag muca.D mahaN Do 15/09/2009 ha.bij TaheN kana| nova bewra cHa.tya.r lekaTe siqoT Disom renag ira.l DHap re tHav e qam akaD 22 gotaf pa.rsi kHon 21 gotaf pa.rsi TE sumuf giDXRA. ko binid hepraw re kukli renag la.na.y ol la.giD Daw ko qama| menkHan sanTAZi pa.rsi TE olog renag DAw sorkaw baf e em akag_a| ceDAg baf e em akag_a ona renag buta. sa.hiNj kHobor baf Tunum qam akana| Tobe sorkarag sanTAZi pa.rsi ceTan re nofkan onheza kHa.Tir hozag mone re Duk seNgel e jereD akag_a| sanTazi pa.rsi Tuluj sorkarag nofkan Tazam gaNde ka.mihora renag roz ruwa.z koyog hor re hoz menag kowa|

beNgol sorkar hoTe Te a.Diba.si badohi ko sarhaw

kolkaTa, beNgol, 11/09/2009 :- kolkaTa renag sisir mocqo re beNgol sorkar a.Diba.si badohi koy sarhaw hisir keD kowa| ponoT rin a.Diba.si badohi ko sarhaw la.giD sa.DHu ram caNDx murmu sirpa., poNdiT ra.gHu naTH murmu sirpa. ar lal sukra oram quTuman sirpa. TE badohi koy sirpa. TAla keD kowa| nova sirpa. ko renag gonof Do 25 hajar taka kaTE| quTuman sereq badohi ma.n ram kisku Do “sa.DHu ram caNDx sirpa.”, onoliya. ma.n karTik baNDa Do savheD re enem kHa.Tir “poNdiT ra.gHu naTH murmu sirpa.” ar badohi ma.n nobo kumar ma.jHi Do “lal sukra oram sirpa.” ko calaD kowa| nuku badohi ko sarhaw la.giD monTRi manoTan nirupom sen seter e TAheN kana|

lagxMe enej hepraw

bozDa bajar, bHoNjx Disom, udia, 14/09/2009 :- ceTan ka:fki a.Tu re hola kHon ehob lan lagxMe enej hepraw Do TEheq caba ena| nova lagxMe enej hepraw re 25 gotaf a.Tu rin rusik gavTa ko seleD lena| nova lagxMe enej hepraw re a.di gan sirpa. ko Doho lena| jeleka, ma.Da.ziya. kowag ru hepraw, sores enej a.yur, kuyli azaf Te sereq Tela, sereq a.MTi hepraw eman la.giD lacHag lacHag sirpa. Doho lena| ma.Da.ziya. kowag ru hepraw re puylu sirpa. Do bHoNjx rusik jiya.z DewkuNdi, Dosar sirpa. Do tiptop jHakas klabx, lipi gHutu, Tesar sirpa. Do bozaDa a.Tu rin rusik koza ko amet ana, punag sirpa. Do biDu caNDan klabx, ba.liya. sa.y, moMeyag sirpa. Do TumDAg tamak rusika semleD, jeder gHutu rin rusika ko amet iDiyana| enej a.yur hepraw reDo puylu sirpa. Do ma.y ka.rmi haNsDag a.Tu BHaludi| sereq TEla reDo puylu tHav kin amet ana Tara murmu ar sumi tudu, Dosar tHav kin amet ana DHa.ni ma.rdi ar dumni tudu, Tesar tHav kin amet keg_a saro ma.rdi ar lokHmi ma.rdi| sereq hepraw renag koza THok re puylu sirpa.y amet ana - siNgHa.riya. ma.rdi, Dosar sirpa.y amet keDa - cHobi soren, Tesar sirpa.y gohaz keDa - suna.ram tudu ar kuzi THok hepraw re puylu sirpa.y amet ana - susmiTa ma.rdi, Dosar sirpa.y pazaw ana - solma baske, Tesar sirpa.y iDiyana - lokHmi ma.jHi| nova hepraw renag sirpa. capal akHza re maraf peza lekaTe ponoT Dorbariya. manoTAn syam coron haNsDAg ar ma.nan peza lekaTe Disom kHoboriya. manoTan ramDAs murmu Tikin seter kin TAheN kana|

       napay TE nova hepraw gele bili oco re “KHerwaz marsal a.Dim madwa” ceTan kulgi a.Tu renag nova hamal bHa.rwa. gogog re ko TAheN kana| parseT leka Te ma.n jaysen tudu (maraf), jogo parseT lekATe ma.n pHa.guram haNsDAg, suTRET leka Te ma.n jaysen tudu (hudiq), jogo suTRET leka Te ma.n ramo haNsDAG, da.kuwa. lekaTe ma.n jiTu hembrom, jayreT leka Te pa.ra.w kisku ar ma.n suDa.m baske| lagxMe enej hepraw Do nova a.Tu re TEheq kHonag gel serma laha kHon huy a.gug kana|

sapzeT aTre

noboDyoy skul koDo siqoT sorkar hoTe Te lazawg kana| a.Tu Disom rin reNgej orej ar laser haTAf giDxra. ko kisa.M ozag giDXRA. baraba.ri seceD ko la.giD Talma sorkar Do nova skul  ko Doy benav akag_a|  Disom renag sanam joTo ponoT renag sanam jila. re mimiDtaf nova skul ko bereD akana| nova skul Do sentral bod op sekendari ejukeson arbaf (si. bi. es. i.) bord Ta.ri re calag kana| si. bi. es. i bordag pazhaw koDo bajar TAla renag Dilli pobxlik skul, di. e. bHi. pobxlik skul, keNDriyo biDyaloy eman skul ko kana jahaN reDo kisa.M ozag giDXRA. koge olog ko seMayeg_a|

       un okTo rinij Disom maraf monTRi rajibx ganDHiyag uyha.r Te noboDyoy skul koDo jHij akana| nova skul re Turuy canoc kHon +2 ha.bij sorkarag jom qu kaTe a.Tu Disom rin reNgej giDXRA. iflis DHaca TEko ol pazhaw DAZEyag kana| qel akana nova skul koDo a.di napay skul kana| nova skul re giDXRa. ko a.di napay orjo Doho kaTe binid ko sa.T paromog kana| qelog kana noboDyoy skul rin giDXRA. ko dakTori, iqjiniyar arbaf la.tu ca.kri nukri hepraw kore ba.zTi ge juzu ko ha.reD kana|

       nova skul Te bolon la.giD Do a.Tu skul kore olog kan moMe canoc rin giDXRA. ko hepraw binid re  Duzub huy akowa| lekHasiD tHav la.giD laser haTAF an giDXRA. koge ona re ADo ko bolon kana| hepraw bolon binid Do Disom renag ira.l DHap re menag pa.rsi TEGE ko hepraw ocoyeD kowa| giDXRa. ko skul re olog kan pa.rsi TEGe ko heprawg kana| sorkar niT ha.bij 22 gotaf pa.rsiy manav baTAW akag_a ona na.piT TE 22 gotaf pa.rsi TEge hepraw binid haTAW renag kaTHa| Tobe qelog kana 22 gotaf kHon 21 gotaf pa.rsi TE giDXRA. ko niya. DHaw ko hepraw keya| aD akan ar miDtaf pa.rsi Do “sanTazi” kana| niya. DHaw ha.bij sanTAZi TE hepraw reyag DAW noboDyoy madwa baf e em akag_a| miD DHaw TEGE ira.l DHap re aNgoc len bodo pa.rsi TEDo heprawg renag TAk e em akag_a| sanTAZi pa.rsi Do ceDAG ko TAZAm gaNde akag_a ona renag la.na.y Do noboDyoy tHen ge menag_a| baf Do sanTAZi giDXRA. la.giD sanTAZi la.kTi ba.nug_a, baf Do noboDyoy sav abo kowag sa.ga.y ge ba.nug arbaf Do noboDyoy sanTAZi pa.rsi menag_a menTe baf e baday arbaf Do ceD Tay etketoMe ko menag| joTo hoz apnarag hok ko qameD beza re sanTAZi Do niT ha.bij ajag hok qam kHon ceDAG sa:giq rege menaya? apnarag pa.rsi Te heprawg kHan giDXRA. ko niT jahaN Tina.g noboDyoy skul Teko bolon kana, ona kHon Do juruz ba.zTi juzu ko DokHol DAZEyag_a nova re ceD hiDij ge ba.nug_a|

BENgol sanTAZi ekademiyag pa.na.rsi lewdHa

kolkaTa, beNgol, 03/09/2009 :- beNgol sanTAZi ekademi Do 02/09/2009 ar 03/09/2009 ba.ba.rsiq Din pana.rsi lewdHa rey TAheN kana| ronoz, a.za. muruy eman benav la.giD joTHaT pa.na.rsi ko seNDXRa odok la.giD onoliya.ko ko hoho lena| onoliya.ko muDx re ma.n joDu moMi besra, ka.nha.y lal tudu, syam coron hembrom, rupcaNDx haNsDa, mohaDEbx haNsDa, koleNDXro naTH ma.ndi, ram kisor murmu, boyDyo naTH soren, susil soren, sUNDXri soren, josoDa murmu, huriram haNsDa, suDHir miTRo eman seleD ko TAheN kana| nova pa.na.rsi lewdHa renag udHa.w akHza re monTRi ma.y DEbxlina hembrom, ma.n robinDRo hembrom ar ma.n joges borman eman seter kaTe sanTAZi pa.rsi renag ga.hir kaTHa hoz tHen ko samaf leg_a|

a.Diba.si aceTiya. gavTA hag aTAF DARAm miDun

ba.rpaDa, udisa, 15/09/2009 :- ba.rpaDa ar ona ade pase renag maraf birDa. gaz ko re a.di ayma koza kuzi +2, +3 ko pazhawg kana| nava geko bolo akan nuku olog koza kuzi ko a.Diba.si aceTiya. gavTay aTAf DARAm keD kowa| aTAF Daram akHza re Talma savheD gavTa rinij jojozawij manoTan joDu moMi besra maraf peza leka Tey mulug lena| sanTAZi pa.rsi renag agam iDi kaTe manoTAn besra gomke Do kaTHa ahlay cal leg_a| sanTAZi pa.rsi renag agam Do a.di soros geya| udisa renag ba.rpaDa ar sombolpur re menag jegeTa.ri birDa. gaz re sanTAZi TE pazhawg renag TAk sorkar e alay akag_a| Tobe sanTAZi olog la.giD giDXRA. kowag ra.ska. gorojx una.g baf qelog kanTE ajag Duk e soDor keg_a| ikHa.n beNgol ponoT reDo sanTAZi pazhawg la.giD giDxra. birDa. gaz re tHav ge bafko qameD kana menTEy la.y soDor leg_a|

ra.wlkola re a.Tu Disom hat  paTA

ra.wlkola, udisa, 15/09/2009 :- siqoT Disom re  miD say kHon egemoM hoz Do a.Tu Disom reko TaheNna| bajar reyag Dina.m Din la.kTig kan rosoD jemon cawle, nanahuna.r uTu, eze erba koDo aTu. Disom rege ko arjaweg_A| menkHan a.di DukH saTlag men huyug kana ci nova lozag kan jinis ko reyag tHa.wka. gonof Do a.Tu Disom ren hoz baf ko qameg_a| akowag arjaw DHon Do a.Tu kHon bajar mohoNda hijug kan hor re bepariko ko jom moteyaweD kana, Tin a.wzi gan Do arjawag bajar Te baf seter Dazeyag kan Te ona a.Tu Disom rege barabHAtog kana| a.Tu Disom ren arjaweD ca.si kohoN bajar sav baf ko cinha.p akana| nova hat bajar paTa Do a.Tu Disom ren ca.si, ka.rigol, badohi ko oka lekaTe bajar renag gonpon ko tHika. Dazeyag_a ar oNde kHon akowag sa.ri gonof ko qam DAzeyag_a| nova ko la.kTiyag qel kaTe ponoT sorkar hat bajar paTa Doy ura.l akaDA| nova hat bajar paTa Do ra.wlkola renag bHoNjo bHobon da.hi re huyug kana| udisa reyag sanam totHa kore kHon Turuy gel kHon hoN bisTi jumiD gavTa seter menag kowa| nova paTa Do 12 kHon 20 septembor DHa.bij huyug_a| nova paTa reDo “am Tege amge sohoDog me” (selp help grup) re jozaw akan jumiD gavTa koge bisTi kaTe ko seter akana| nuku kowag jom qu ar Tahen eman reyag juga.z Do ponoT sorkar gey jogaw ako kana| udisa ponoT sorkar pahta KHon ca.si ko oka lekaTE nahaNg Teyar koz ko cas ka.mi re lagaw kaTe ca.si nova reyag labH ko utHa.w Dazeyag_a nova paTa reyag jos ar huDis Do| nova paTa re hOzO rohoy, hOzO irug koz kohoN ko a.gu akaDA| nova koz koDo miD say taka re 50 taka ge ca.si Do emog huyaya ar 50 taka Do ponoT sorkar e ema| nova ko renag laBH Do cura.mara ha.r samtaw la.kTig kana| miD hOzO rohoy koz Do 37000/- taka Te qamog kana| Dokan reDo nova koz renag gonof 74000/- taka| DAg rakabag pamp jahaN 14000/- taka Dam, ona nova paTa re 7000/- gan DAm Te qamog kana| nova koz koDo ehob reDo petrol sunum Te ca.lu ehobog_a ar Tayom TEDo ba.Ti sunum bafkHAn dijel Tey Da.za| nova paTA re Tirla. hopon Kowag jumiD gavTa ge ja.sTi kaTe heJ akana| menkHan a.di DuKH saTlag men huyug kana ci abo sanTaz hopon a.di saNge ge menag bon rehoN nova paTa re Do abowag sapab saman ce miDtaf gan gavTa hoN baf bo seleD akag_a| abo ren hoz koma ha:di hat, pa.ruwa. Dokan rege ha:di pa.rwa. a.kHriq re labaDHiya.w menag bona| ha:di pa.ruwa. hat kore kHon saha kaTe nova leka nag pHer bepar rebo seleDog ma|“Jiwi jolon” ra.wlkola re

Ra.wlkola, udisa, 15/09/2009 :- ra.wlkola Do nofkan miD bajar kana Disom hoz ko tHen soDor lekanag jahanag baf jahanag ge nova bajar kHon ehobog_a| Disom hoz ko ra.ska. rase a.MTi aNjxle savTe a.kil geyan ba.ysa.wg lekanag miD mone jiwi jHag goDog lekanag ka.hni Te gaban akan sinema Teyar la.giD kurumutu ciTa.r rakab sa.rDi ko cHuta.w akana| nova ciTa.r haTaw Do ma.n ba.rsa. ba.buwag kurumutu Te huyug kana| nova sinema reyag gabe ar gozhon Doy galaf gaban akaDay ma.n ruyha. ma.rdi| nova sinema rin koza koDo ma.n sriDHor soren, bira.m ma.rdi, ma.n sonTos soren| kuzi badohi koDo ma.ni hira. sif, ma.ni minakHi eman| ka.hni reyag gabe TED Do nofka - miD gHAroNjx reyag kaTHA| hazam budHi sona rupa. leka kin a.rub qam leDeya miD saDer beta| menkHan saDer beta Do miD lofbHuNgiya. bHofkoz paTe siq e TaheN kanTe olog pozhon re Doy hujuzen Te hiro kHone jiro ena| paTa cHaTA Dazan, nava nava DoTo pa.Tluf horog, meD aha jerez poTaw reDoy hiro yena| ayO - baba Tikinag taka ba:Di re cutu saNrga lekay Don enej keg_a| taka ba:Diy kHorca kHagaw keD Tayom aj apaT ruwa. ajar Tey jolo KHolog_a| ran murga.n kiriq la.giD taka ka.wdi baf juta.w aDeya| muCa.D re nuy koza ajag ka.r renag ka.rDHa.niy baday qama ar ba.zij hor kHone ruwa.za sonoT sarca bugi dahar Te| aj apaT hoN ruwa. ajar kHone besog_a ar Dozha Te nava gHaroNjx e Teyara| nova “jolon jiwi” nova sur Din rege Disom hoz ko Tala Te soDor kaTe Tina.g hozag “jiwi jolon” saha kaTe ra.ska.y sahaya onaDo okTo seter len kHAn ge badayog_a|

sagxjuzi re ciNdu enej hepraw

sagxjuzi, bisuy, bHoNjx Disom, udisa, 14/09/2009 :- joypal siq yuTH klabx Ta.ri re bar Dinag cINdu enej hepraw huy ena| nova ciNdu enej hepraw Do niya. ade pase reyag Do nova ge maraf ciNdu enej hepraw paTa kana| nova ciNdu enej paTa re 32 gotaf jumiDx Doz seter ko TaheN lena| joypal yuTH klabx uTna.w rakab la.giD gozo lekaTe 271/- taka emog huy lena| nova ciNdu enej hepraw qel la.giD amDa hoz ko jawra lena| hepraw re eTohob sirpa.y amet leDa mawbHaNdar e tim ar bocog juzu lekaTe 3000/- taka cal kaTe ko sarhaw keDeya| Dosar sirpA. lekaTe mawbHaNdar bi tim Do Duci juzu lekaTe 2000/- taka em kaTe ko sarhaw leDeya| Tesar sirpA. lekaTe kaNdxra pHutbol tim ko amet keDa ar jiwi razej la.giD Te 1500/- taka ko calaD kowa| punag sirpA. ko qam leDA paTe pa.ni pHutbol tim| nofka ge Dina.m hilog ciNdu enej cHuta.w ko TAheNn la.giD sarhaw saTlag 1000/- taka ko calaD kowa| nova ciNdu enej hepraw renag sal bagaz e bacHaw leg_A ma.n sayba soren|  nova sirpA. cal akHza re maraf peza lekaTa saros koMA renij ponoT Dorbariya. ma.n ram coNDro haNsDag seter e TaheN kana| ma.nan peza leKaTe seter e TAheN kana bisuy blok renij  cayreT ma.ni riTA sif, jogo cayreT ma.n jurilal mohanTo, sorpoNc ma.nij sokunToza ma.jHi| nova ciNdu enej hepraw suk TE savar Te qel parom suTug iDi la.giD kurumutu cHuta.w ko TaheN kena klabx rinij parSET ma.n suDorson DHoz, suTreT ma.n kHelaram murmu, jayreT ma.n karan baske savTE klabx rin sanam soheT koza kowag kozo sohoD a.di sarhawan TaheN kana| sirpa. capal akHza re maraf peza ma.n ram coNDxro haNsDag gomkey men keg_A ci nova ciNdu enej da.hi Do miDtaf mini stadiyom re boDol la.giD gozoy emog_a| nova ciNdu enej da.hi mini stadiyom re a.ru pHeraw lenkHAn nova ade pase ren ciNdu enej pa.ru kiya. ko arhoN a.di a.wzi ko ra.ska.g_a| haNSDag gomkeyag nova ra.ska. bewra Din Te gele bilog_a onaDo Daray kan okTo gey la.ya.|

guru cin Te Tayan

maraf ta:di, caNDuwa, udisa, 10/09/2009 :- maceT koDo a.di ma.nan hoz kana ko| ayO baba, caNDo boNga baraba.ri ge maceT arbaf guru kowag tHav Do| guru ko ma.n ar manoT ko la.giD siqoT sorkar “guru Dibos” ci “maceT mahaN” manav renag e bakHra akag_a| guru ce maceT juDi acETiya. ko buDHi geyan, susa.r marsal dahar uDug ba.gi aTe unku ba.zij bebHar e soDor kHan uni Do guru cin Te Tayan lekan hoz kanay| ona 05/09/2009 hilog Do “guru Dibos” manav la.giD maraf ta:di a.Tu skul rin kuzi giDXRa. ko ma.n baha mala araw la.giD maraf maceT ma.n rogHu naTH mohapaTRo tHen ko seter lena| unku kuzi giDXRA. muDX kHon miD hoz Do ajag ozag jojog menTe hoho bHegar kaTe elkla re hozmoy joteD keD Taya| nova kaTHa pulis ozag seter enTe maceT Do ba.rpaDa hoz kHowaz reko kulup Doho akaD eya|

damdahe

 

* udisa, beNgol, jHarkaNd gotay aNDoz akaD “a.Dim owar jarpa” bagHza, ba.rpaDa, bHoNjx Disom renag quTuman melafki gavTa| Dula.z Te perej akan rag laNDA TE aNDoz akan nesag sores kHon sores puTHi ma.n Durga. prosaDx hembromag nonol jHarna kHon hiNjiD akana “aqcar aTAF mere gaTE sukiq savaram”, ma.n kasray soren gomkeyag gaban Te juzha.w akan Dula.z Dupula.z renag sa.ri sa.kiya.T ka.hni “iq ma mina.q jala re amag Dula.z TAla re” onkage armiDtaf kasray gomkeyag gaban puTHi “ohay bacHa Dula.z Do nofkana” Disom hozag mone jiwi re hula.camka la.giD sapzaw re menag_a|

raybar

(1)  baba TEy tuwa.r akan, ayO umul rey hara akan hembrom pa.ris saDEr Dula.z ekla hopon era| ayO Tay e uha.rog kana, redem dHem Diku bapla Te hopon eray javay eya a:cir pa:cir ba.kHul caTom ozag re|

(2)  puruliya. bajar murmu kuzi, caNDo picHi daNda perej tHema takay kuza.yog kana| ayO baba Tikin Disom peza Daram Dag la.giD teNdar ma.ci, usul gaNdo savTE kiTa. pa.tiya. ko ateD juT akag_a| nava peza lota Dag Dozom la.giD kuzi TED seTAG a.yub koyog uyuf cuNdug re menaya|

(3) saNge murmu kuzi| ol pazhaw Do jokHa siD ge| ayO baba Tikin Do reNgej nacar Dina.m nalha ka.mi TE a.sulog hoz| ozag perej saNge hopon era menag ko kHa.Tir bin gonof Te emog hoN kin reben geya|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

maraf ta:di re ciNdu enej hepraw

kuzioMa, udisa, 01/09/2009 :- poNdiT rogHu naTH murmu ranakabx klabx Ta.ri re maDHer kHon ehob lan ciNdu enej hepraw hola caba akana| nova ciNdu enej hepraw re 32 gotaf gavTA ko seleD lena| hepraw re eTohob sirpa. ko amet keg_a aTHeletik pHutbol klabx, siziyapoDa, Dosar sirpa. ko amet keg_a es. di. si. aNDHeri, Tesar sirpa. ko amet keg_a omor eNd omor pHutbol tim, punag tHav ko amet leg_a es. ke. siDHi pHutbol tim| sirpa. capal akHza re maraf peza lekaTe seter e TAheN kana ma.y sorojini hembrom (bafripusi, em. el. e)| em. el. e. gomke era nova sirpa. capal akHza re la.y soDor keDa ci hijug kan Din re klabx ozag ar poNdiT rogHu naTH murmuwag sina.m mutHa.n bereD la.giD taka ka.wdi gozoy emog_a|

beNgol re ToNge ena paTa

cakonTA.zi, puruliya., beNgol, 10/09/2009 :- puruliya. nakHa renag quTuman paTa Do hijug kan 17/09/2009 hilog ehobog kana| nova paTa Do Tis kHon co coloT a.gu akana abowag lay lakcar ar paTa sereq kHon ge badayog kana| nova paTa re seleDog la.giD Te sur sa:giq kore kHonag koza kuzi sav Te hazam budHi buruD buruD ko seterog_a| nova paTa Do miD qiDa. renag akHza kana| qiDA. aNgayen kHan nova paTa Do BHaNgozog_a| nova PaTa una.g samtaw sa.hiNj huyug_a baf ma niT DHa.bij okoyag hoN etketoMe  baf huy akana| nova paTA re seleDog kHan Do rel ga.di Te kHAn candil puruliya. Tala re menag akaD hudiq sa.hiNj teson bozrampur re pHedog huyug_a| nova teson re PHed kaTe caNDo rakab pahta bar pe kilomitor sa:giq senog huyug_a|

       nova paTa Tayom kHan ge joTo kHon quTuman paTa “pata biNDHa.”  (silDa. paTa) hoN seterog kana| Dosra boNga bohel Dosar hilog nova paTa Do ehobog_a| nova paTa re puhu leka hoz beNgol, jHarKaNd bihar, udisa kore kHon abo hoz geko gurla.w seterog_a| nova paTa re seleDog la.giD joTo hoz geko koyog hor kag_a|

ar miDtaf tata bajaR

PotKA, JHARKaNd, 01/04/2009 :- tata bajar  sur  potka re tata kumpa.ni yag meMheD ka.rgaz lekanag miD ka.rgaz benaw la.giD miD leka Do tHA.wka. akana| niya. ha.li sur Din re sorkar pahta kHon jindal meMheD ka.rgaz ar bijxli benav ka.rgaz bakHra da.hi ko juga.z a.kin la.giD sorkar e kurumutu akag_a| nova kargaz la.giD lozag kan 400 ekor gan da.hi la.kTig kana| sorkar hasa gusya: tHen kHon hasay kuza.w akowa| calawen serma noNde ge nova ka.rgaz la.giD hasa kiriq re hasa gusya: ar kumpa.ni salag neyav Tapam huyen Tayom nowa ka.rgaz reyag ka.mi Do miD leka ha.piD len TaheNj| menkHAn niya. DHaw Do Dozha TE kaTHa ko ura.l akaDA| niT hoN hasa gusiya: sav Do hasa la.giD nista. Sa.hi:j Do a.wri gapal maraw huyug_a| okoy kowag kom ge hasa menag_a unku Doko men eDA ka.rgaz ge huy len kHAn napayog-a ar jahaNy kowag ba.zTi hasa menag kisa.M ko Do baf ko reben kana| nova ka.rgaz benav len kHan hoz jom qu mako qam geya| menkHan nova ade pase ko ren hoz koDo saha kaTe oka buru aze DHiri puzya. Kore saha kaTe TaheNn huy akowa aR miDtaf etketoMe leka Te Do sorkarag tHa.wka. Sa.hiNj niyom ka.nun ko bay jozaw tHik lekHAn pacHe bahre hoz koge nowa sibil jo reyag gabe Doko makez jofa|

Disom guru Tel kupi re

TelkuPi, puruliya., BeNgol, 07/09/2009 :- Disom guru menTe quTume ha.r akaD jHarkaNd ponoT rinij ayar sira. monTri ma.n sibu soren gomke Do ajag ka.mi na.piT Te Tel kupiy seter lena| Tel kupi ba.rni gHAt rinij parseT ma.n ramDas soren salag abo savTa ko renag etketoMe eman iDi kaTe galoc huy ena| sibu sorenag men lekaTE “niT abowag halaT bes ge ba.nug_a| abo savTa rin hoz ko ceNgHa ar cirga.l ko kHan kazha tamak ru huyug-a”| oka lekanag tamak ru kaTe Disom hoz savTE abo bira.DX hoz ko muruk, reNgej, aNDHa pa.Tya.w eman savTa Tala re sozo bolo akan ba.zij mare morzam eTka, seNgel siq lekan ba.zij lata na.Mi ko TuD muca.D la.giD nova kazha tamak guda.w renag sa.ri sonoT uyha.r Tis gele bilig_a onaDo okTo gey la.ya|

maTkom pa.ruwa.y akot keDa rajx dahar

moMDa, bisuy, bHoNjx, udisa, 01/09/2009 :- moMDA ade pase ren hoz nofka ko qu ha:di qu pa.ruwa. akana ci miD beza pa.wuwa. baf ko qu lekHan baf ko TaheN DAZEyag kana ar nalha Tuma.l hoN baf ko calaG kana| kam kajx baf Te ako tHen taka ka.wdi baf juta.w ako kana| ha:di pa.ruwa. qu la.giD oT hasa hoN ko a.kHriq ehob keg_a| nova reyag ba.zij orsof niya. pizhi rema qurug kan geya, hiDij hijug agam Daram gaMa ko arhoN Tina.g ba.zij haloT reko dHaka qur oto kako kana niT kHon ge payTar Do atkarog kana| nuwa.gaN re miDtaf nofkan pa.ruw.a bHa.ti menag akaDa, nova bHa.ti reyag pa.ruwa. sibil  cakHa Te ge ozag Duwa.r, ma.n ijoT pa.ruwa. salag ko solof akag_a ona pa.ruwa. bHA.ti re| hozag nofkan lohojuri haloT qel kaTe a.Tu tola paza ren hoz ko jotaw ena ar ona pa.ruwa. bHa.ti ma.lik pa.ruwa. cuwa. baf la.giD ko cizik leDEya| menkHAn uni pa.ruwa. bHa.ti ma.lik DAg leka takay sab pa.rka.w akan TE mana kaTHay Deya gidi kaD_a| ona totHa rin hoz seNgel susurbaf leka oni pa.ruwa. bHa.ti ma.likag bebHar Teko raNgaw ena| ade pase 16 gotaf a.Tu rin hoz ko  jHumla.g sa.hiNj hej kaTe 01/09/2009 hilog Do rajx dahar el-5 Doko eseD kaMamka.t leg_a| nova rajx dahar reyag banar pahta re say say ga.di motor Tom kaTe TaheN ena| nova kaTHA bisuy bi. di. O. wag luTur re TArkoyen kHan pulis a.gu kaTey seter ena| raNgaw akan hoz ko salag galmaraw kaTe nova akot saha hoz ko reben lena| bi. di. O. gomkeyag men lekaTe nova bHA.ti Do sur Din rege pa.rwa. Teyar Do THukam ha.piDog_a| nova pa.ruwa. benav  culha. Tis iMijog_a onage qeqel TaheN ena|

a.rji sakam cal

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 24/09/2009 :- somajx reyag ka.mihora ko gele bili hocoy la.giD miD jumiDx rayrompur rin Tirla. hopon hoTe Te “mohiza pHedereson” quTuman gavTA BereD ena| nova Do bHAroT jakaT reyag “yuTH pHedereson” reyag miD caNga da.r kana| nova Tirla. gavTa hag sa:giq lapHaf Disa. kaTe miD a.rji sakam udisa renij ponoT Gomke tHen  jila. rinij es. di. o.  ma.n onjon kumar maMik hoTe cal ena| nova a.rji sakam reyag arDAs leka TE miD gotaf Do sanTAz roz Do bHAroT Disom renag 347 kHoDx re ol akan leka Te Dosar rajx bHAsx huyug ma| Dosar gotaf Do miD sanTAz sahiTyo ekademi Teyarog ma| nova ekademi hoTe Tege sanTAz sahiTyo Do uTna.w rakabag_a| hoz lekHA reyag penerej sakam re “sarna kod” hoN TaheNn ma ar ponoT sorkarag bica.r akHza re sanTAz Te roz reyag DAw e emog ma| nova a.rji sakam em johog “Tirla. pHedereson” pahta KHon PARSET ma.ni hira. muni murmu savTE soheT ka.miya. ma.ni parboTi hembrom aman ko TaheN kana|


Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15 September
2009
Vol -1
Issue -19

Copyrights(C) 2008-09, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.