disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 marc
2009
THok-01 gele-03
sahta 1

Disom jaher re baha boNga

korondi, tata bajar, jHarkaNd, 09/03/2009 :- tata bajar renag ade pase re bunusTi kaTe menag akaD ko sanam sanTAZ ja.T rin hoz kowag maraf parabx baha Do hola 08/03/2009 hilog a.di ra.ska. seleD manav ena| Disom jaher gaz rin sanam boNga bOrO ko perej uma.M la.giD giDxra. piDxra., kuzi koza, hazam budHi sanam hoz savTari lugxzi Te DHuTi baNDe kaTe relaw seter lena Disom jaher gaz Te| savTari baha enej enej Te nayke ma.n raja ram soren gomke Do jaher Teko iDi seter leDeya| savTe goram rin puruDHul gomke ma.n Digambor haNsDAg ma.n ma.n si. ar. ma:jHi gomke eman  baha boNga ka.mihora re seleD kaTE boNga bOrO perej uma.M ka.mi Do sa.T leDa| nova baha parabx lekan nagamanag parabx Do palen bHaroT Disom renag etag totHa kore marhog ge qelogog_a| nesag baha parabx reDo 50 hajar kHon ba.zTi hoz seleD ko TaheN kana| seleD len sanam hoz savTA renag horog baNDE sajaw kaTe ko seter lena| tata bajar renag joTo tola kHon apan a.pin enej mader a.gu kaTE ko seter lena| baha enej sereq Te tata bajar Do ona hilog hudur bijxli TE aNDoz keD leka bujHa.wg kan TAheND| enej digxla. digxli TE gota tata bajar kuzha. DHuNDx leka DHuzi digxla.w lena| nahag peNt DoTo kaTe hej len hoz ko koyog roNge capojuzu reko TAheN kana cekaTe savTari DHuTi baNDE baf hoz koDo enej mader rege bafko salag DazeyaD_a| enej sereq una.g aNDoz len kHa.Tir korondi kHon tata bajar Te bolon hor Do 3 tazaf kHon ba.zTi okTo eseD roNge TaheN kana| Disom jaher kHon korondi bajar DHa.bij enej sereq Te hoz ToNge ko TaheN kana| nofkan hahaza baha parabx qel Te tata bajar rin sanam hoz abowag parabx qel Te bHa.zum BHag koyog roNge ko TaheN lena| nofka ge sanam tota kore joTo hoz jumiDx kaTe parabx puna:y manav la.giD bo rika.y ma en enaf a.gil hapzamko ko sirjon akaD abowag parabx puna:Y ko renag joTHAT TED Dobo tHika. DAZEyag_a|

bokaro bajar re ol ciki

bokaro, jHarkaNd, 03/03/2009 :- ol ciki ceDog reyag goroj ba.y ba.y Te a.Tu Disom kHon bajar Te daber seterog kana| bokaro bajar niT ol ciki cHaraw ka.mihora a.di rihit sa:hij e gunur akana| bokaro totHa renag miD canoc kHon ehob kaTe moMe canoc DHa.bij sanam asza re ol ciki TE pazhaw huyug ma menTe ka.rgaz reyag tuyulug ma.ci re Duzub akan miD gomke tHen arDAs sakam ol ciki uTHna.w gavTa pahta kHon ko cal akag_a| nova arDas sakam renag sina.m sakam Do gobHornor ma.n di. si. bisi ar rajxa.ri rin maraf gomke ma.n sibu soren, ma.n ba.bulal ma:rdi, ma.n salkHan murmu eman gomke ko tHen ko kul akag_a| nofkan sa.gun ka.mire Disom hozag gozo sohoD qam lenkHan nova ol ciki cHaraw ka.mihora Do a.di suguz sa:hiNj sa.Tug_a menTe ma.n DHonesor murmuy roz buta. akag_a|  

Telkupi ba.rni parabx manav

Telkupi, moDHukuNd, puruliya., 15/03/2009 :- “TElkupi ba.rni gHat” Do DamDor gada aze re menag_a ar nova Do sanTAZ kowag quTumanag ar nagamanag jaf baha Tupuna.y gHat kana| noNde “maraf bOrO” ar “puruDHuL’ ag boNga gaz menag akag_a| noNde serma BHur jaf baha Tupu ar boNga bOrO huyug kana| nova boNga gaz Do 11 ekor jagay amet akag_a|

       Telkupi ba.rni gHat re Darakan 26/03/2009, 27/03/2009 ar 28/03/2009 hilog Diswa. sanTAZ ko  hej kaTe parabx ko manava| 26/03/2009 hilog Do qiDa. bHur karam enej huyug_a| 27/03/2009 hilog seTAG kHon jaf baha Tupuna.y gHat Te enej Teko senog_a| Tikin 1 tazaf kHon 3 tazaf ha.bij Do DHorom carca savTe Telkupi gHat renag nagam  gHeNt ko razaya| Tarasiq 3 tazaf kHon siNga.z 7 tazaf ha.bij Do Dof, baha, sohray, lekanag lakcar enej sereq  hepraw Doho akana| 28/03/2009 hilog Do Tayom DARam seterog hoz ko DamDor gada re Diswa. ko payra umug_a|

       nova DHorom parabx re maraf peza lekaTe manoTan boyDyo naTH soren (es. di. O) ciToronjon kHone seterog la.giD| ma.nan peza lekaTe manoTan DolopoTi murmu, ra:cI kHon, bHa.nu mandi, Durga.pur KHon syam besra “jiwi razej”, mihi jam KHon e seterog kana| “Telkupi ba.rni” komiti rin parseT ma.n ramDAs soren, GHat pargana hori murmu ar ba.rni GHat soheT ko Disom peza ko aTAf Daram la.giD ko TaMag akana| TElkupi ba.rni gHat Do puruliya. jila. reyag ADXRA ar   asonsol Tala re menag moDHukuNd teson japag re menag_a|

paNcka.tHIya. re ha.rya.z baba kowag boNga bOrO

bHogxnadi, dumka., jHarkaNd, 15/03/2009 :- Darakan 11/04/2009 hilog ha.rya.z baba ko paNc ka.tHiya. jaher reko boNga bOrOya| boNga bOrO Tayom sanTAZ hul bayar siDu, ka.nhuN, caNDx, bHayro TEkowag janam a.Tu bHogx nadi Te  TAZAm Tazam TEko senog_a| oNde bir siDu murmu wag jiyon curiT iDi kaTe kaTHa ko lewdHaya| oNde sanTAZ kowag sanam lekan lakcar enej sereq hoN uDug soDor renag ka.mihora hoN Doho akana| nova qeqel la.giD sanTAZ pargana reyag sanam totHa kHon hoz jaw ge buruD buruD ko hijug_a| paNc ka.tHiya. renag mare baze DARe rege bir siDu Do sahebx ko pa.si leDEya|

       nuku ha.rya.z  baba ko Do ha.rya.z kicrij geko bebHara| sanTAZ pargana re arhoN saDA baba menag kowa| unku Do puNd kicrij geko bebHara ar jo-baha TEge boNga bOrO ko seba kowa|

sapzeT aTRE

nova DHa.rTi re a.di lekan jiwi jiya.li ko menag kowa| arhoN a.di gan Do TaheN kaTe ko biloNd akana nova DHa.rTi DHuzi kHon| noNde maraf maraf janwar ko mazi metaw caba akana, noTe hudiq hudiq koDo niT hoN a.di sagal sagal jiwiD ge menag kowa| nova renag kHa.zi na.Mi re badayog_a bafma miDta.f hoz e la.tuyen kHan ge nova DHa.rTi re Din gey TaheN kog_a, ona kaTHa Do baf kana ar miD hoze hudiq hudiq geya menTE noNde bay jiwiD keya ona hoN kaTHa Do bay sa.riya| Dina.m Dina.g hoy hisiD sav mesa Daze arbaf la.dHa.y kaTey saraw ke unige noNde Doy jiwiD keya| Da.yka. lekaTe a.di seMa daynosor lekan jiya.li hajar hajar serma maMaf re nova DHa.rTi re omon kaTe ko aD caba akana| ikHa.n muj lekan hudiq hudiq jiwi sagal sagal ge jiwiD menag akaD kowa| daynasor Do seMa ar mota harTa han ko TaheN kana| mota harTa kHa.Tir aj ba.yri ko jom e rehoN baf e KHesomag TAheND ar onaTe bay la.dHa.y TaheND| onaTe daynasor Do DHa.rTi kHon e cHan sa.ri akana|

       onka ge a.di saNgeyan a.di maraf ja.Ti hoN ajag jiwiDog reyag uyha.r la.kTi kana| harTa mota baf la.kTi kana| hoz ma gota paza ge TEhe TEse menag akaD bona| apan a.pin lakcar TEGE apan a.pin ja.Ti benav akana| apnarag lakcar ge apnarag unurum Do| parabx puna.y, enej sereq, roz azaf, savheD, DHorom, korom ge lakcar Do| nova ko jahaN Tina.g Din jogaw joTon Doho keya una.g Din ha.bij ona ja.Ti Do jiya.z ge TaheN kog_a| ona ko heza iDi lekHan ge ja.Ti Do ba.y ba.y Te malot kaTe maMgHa.ti seD e mohdag_a|

kolejx sarbHis komison pahta kHon sanTAZi galociya. a.cu

kolkaTa, beNgol, 12/03/2009 :- beNgol renag borDHoman ar biDya sagor jegeTa.ri birDa.gaz re sanTAZi TE +3 pazhawg huyug kana| joToTe gel Turuy gotaf lapHaf birDa. gaz re sanTAZi pazhaw huyug kana| Tobe nova kore galociya. ko ka.mi calaw hanTAz lekagey a.cu leD ko TaheNj| ha.lige ASEka ar sorkar muDx re huy len galoc re sar sa.gun lekaTe sorkar 11 gotaf galociya. Do Dina.m Din la.giD e a.cu ko la.giD| lahare arDAs sakam e haTAW tHik akag_a| Darakan 16/03/2009 hilog galociya. ko bacHaw bida.w huyug_a menTe kolejx sarbHis komison e damdahe akag_a|

horog cinha. rayriT saMgom

hajari bagx, jHarkaNd, 15/03/2009 :- ba.hu qam Tayom ba.hu arbaf javay horog cinha. abo savTa re colon menag_a| kuzi horog cinha. la.giD Do koza apaT ar peza ko kuzi ozag Teko sen kaTe ko horog cinha. eya ar koza horog cinha. la.giD Do kuzi rin apaT ar peza ko javay ozag sen kaTe javay ko horog cinha. eya| ikHa.n Disom re nova ray riT ba.y ba.y Te saMgomog kan a| kHobor re baday qam akana hajari bagx jila. renag dumur soNgHa a.Tu rinij koza la.giD ba.hu bokaro jila. renag keNDuwa.di a.Tu reko qam akaDEya| Tobe ba.hu horog cinha. la.giD koza apaT ce peza sumuf Do baf sen kaTe koza hoN horog cinha. al.giD e sena ar ba.huy horog cinha. keDEya| ona totHa re nofkan horog cinha: rayriT Do baf TaheN kana onaTe hoz hahaza geko atkareD kana|

dukra. re “baha THuTi”

dukra., ba.rpaDa, bHoNjx, 15/03/2009 :- Darakan 05/04/2009 hilog dukra. re “baha parabx” iDi kaTe THuTi huyug_a| abo savTa  re baha boNga Do a.di maraf parabx kana| baha parabx renag ga.hir kaTHa uMTuj guMTuj nova miDun re THuTig_a| baha sereq koDo a.gil hapzam koko gag gaban leg_a| niT hoN sereq ko nirza. ge menag_a| sereq ko boNga bOrO iDi kaTe ge ganag akana| nova sereq korenag bHeDX seterog kan ga.kHuz ko nova miDun reko ra.puDA| apan a.pin a.Tu re boNga bOrO, rayriT ko nase hanTE naTEG kana| boNga bOrO re cHuT cHa.tya.r re, bHadan bapla re, a.Tu a.Tu re bHegarog kana| onaTe bapla kore eperheNde hoN huyug kana| jaher boNga renag mohoT ko hiziq iDi ED_a| seDayag rayriT, boNga bOrO nev ko  galbat salbatog kana| nova THuTi madwa Te seterog kan Disom hoz TE nova jala kHon raza Dugog  renag hor dahar ko Tuma.l TuDa| sur sa:giq kHon a.di saNge ma:JHI, nayke nova miDun re seterog ko DHaw akag_a|

asam re sanTAZi sahiTyo sobHa

surupaTHor, Dibrugod, asam, 15/03/2009 :- asam sanTAZi sahiTyo soBha hag 17 anag serma pura.w miDun 14/03/2009 hilog ar 15/03/2009 hilog ba.ba.rsiq Din huy ena| nova sobHa re gel hajar hoz ko seleD lena| maraf peza lekaTe asam ponoT monTRi manoTAn priTHibi ma:JHi seter e TaheN kana| savTe oNdenij Disom Dorbariya. manoTan Dip gogoy ar ponoT Dorbariya. manoTan binoDx gowala hoN seter kin TaheN kana| asam ponoT re a.di saNge sanTAZ menag kowa ar giDXRA. ko iskul reko olog kana| jahaN skul kore 10% kHon saNge sanTAZ giDXRA. ko olog kana ona kore sanTAZi maceT ko a.cug ma, a.di lage asam sanTAZ ko a.Diba.si re lekHa aNgocog ma menTe galoc re kaTHa rakab lena| paromen 2004 sal re sanTAZ giDXRA. ko sanTAZ TEy pazhaw oco kowa menTe sorkar e men leg_a| ikHa.n niT ha.bij ona Do baf huy akana|  babarsiqag nova miDun re lakcar enej sereq hoN uDug soDor lena|

bayar besra miDun

rayrompur, bHoNjx, udisa, 14/03/2009 :- Teheq rayrompur reyag jaTRi nibas re bayar besra kowag miD jom miD miDun ko sapzaw leg_a| a.di gan a.Tu rin koza kuzi nova jom miD miDun re seter ko TaheN kana|  nova sa.gun Din jay jug ko uyha.r Dohoya menTe nova sa.gun miDun Do bHidiyo kemra TEko ol Tol Doho keg_a| nova miDun re uTna.w rakab reko bayarog_a ona reyag hor dahar kohoN ko panTe leg_a| nova miDun gele bili hocoy re sunabeda reyag la.zha.y uda.g ga.di ka.rgaz re ka.mi kan ma.n gopinaTH besra gomke ar ka.mi kHone jira.w akan ma.n DEbi prosono besra gomke Tikinag gozo a.di TED ge sarhawanag TaheN kana|Dare tHokor Te hanapuri

nalko nogor, udisa, 14/03/2009 :- hola TARA siq pe tazaf okTe hazag bocog enTE lokHmoM coroM tudu Doy hana puri ena| gHaroNjx rin a.jij jiwi juri savTe bareya giDxra. Duk Doreya re tuwa.r kaTey ba.gi hotowaD kowa| tudu ba.buwag hazag bocog aNjom kaTe nalko nogor rin sanam sanTAZ ko obeza re nova Duk e  ja.zi otowaD kowa| uniyag umer Do 42 serma gan huy lena| ina. ogHoton Din hilog ajag nava hiro hoNda ga.di gerej kHon juTra.w baza kaTE ozag TEy ruwa.z kan TaheND| miD kilomitor gan hej Tayom ceD lekacoy laga keD hor aze reyag miD Darey  tHokor keD Tey bHiNDa.z ena| bHiNDa.zen johog luTur hupa.g seD rey bajaw lena ar nase ge mayaf odok qelog kan TaheNj| usa.ra haspaTAl ko iDiye kan okTe hor regey boNga Tala yena|

pHilim “jiwi juri” sutif ehob

BHubxnesor, udisa, 12/03/2009 :- sanTAZi parDa pHilim “jiwi juri” benav ehob akana| nova pHilom re hiro lekaTe ma.n bulu ba.bu ar hiroyin lekaTe ma.ni smruTi banarji badohi kin sajaw akana| nova pHilom re Disa. cacal re ma.n priyomboDa ray ar ma.nij sohogi ma:JHI menag kina| pHilim renag sereq raha re oBHIjiT majumDAR, kaTHa cacal re kazi coroM hembrom ar ojoy ra.wTrayag unuDug Te benaavg kan pHILim a.di sur Din re abo ko Tala re soDorog la.giD|

ka.tHikuNd hulga.riya. hopna baske Disom Dorbar la.dHa.y re

ka.tHikuNd, dumka., 14/03/2009 :- ka.tHikuNd re nava ka.rga.z benawg Te oT hasa calag kan kHa.Tir sorkar sirga.D Te huleD kan hulga.riya. ma.n hopna baske Do Disom Dorbar la.dHa.y rey aMgon kana| sorkar akowag oT hasa jobor rej kaTe miD a.pna.T kumpa.ni tHen e cal eD kana| nova Dug Daram la.giD hul seNgel salgaw  akana ar a.digan hulga.riya. mayam ko alay keg_a, ar ko jihol akana| rajxniTi hoz ko  nukuwag            nova Duk kHon owar ko la.giD miD tHop meD DAg okoy hoN baf ko joro akag_a| ona kHa.Tir hopna baske Do ra.puDog kan ozag, cHiTi biTig kan oT-hasa, a.Tu Disom Dug Dohoy la.giD Disom Dorbar TE seterog la.giD e money mukruz akag_a|

“puylu seceD ar lakcar” ceTan re kaTHa lewdHa

ba.rpaDa, bHoNjx, 15/03/2009 :- giDXRa. ko seceD la.giD sorkar pahta kHon sanTAZi Te poTob e benav e ehob akag_a| nova poTob kore lakcar renag ka.hni, kuDum, eman ko renag umul Tarseg e uyha.r akag_a| lakcar umulanaf seceD Te giDXRA. ceDog rehoN ko algag_a savTe lakcar geyan hoN bohog re Ta.pug Dohog_a uyha.r kaTe nova kaTHa lewdHa Doho lena ba.ba.r siq Din| nova re a.di saNge sanTAZ onoliya. ko seter lena ar akowag onol ar bica.r ko samaf leg_a| maraf peza lekaTe dr. DomoyonTi besra seter e TaheN kana|

hudiq ma:ye aNgen ena DAg lu gHat re

sarjom DAg, tata bajar, jHarkaNd, 15/03/2009 :- udisa reyag miD quTuman gayan gavTa “jarpa opera” tata bajar japag sarjom DAg re a.di ra.ska. seleD kHeloNd ko soDor keg_a| nova gayan qeqel la.giD tata bajar renag sanam paza kHon boyha buhin lugu buru puhu leka ko sohor seter lena| jarpa opera rin koza kuzi a.di napay ko uDug soDor keg_a| menkHan nova gayan reyag curiT Tina.g gan ga.hir uyha.r koza kuzi kowag mone baf e kiriq DAZEyaD_a| gayan reyag curiT lekaTe miD aj mamo TED bHa.gxni kuziy kolkaTa rey bepareya menTe bepari koy tHa.wka. leD kowa| menkHan mamo TEDag uyha.r hor re etketoMe hijug_a ar bHa.gxni TED bay bepar DAZE aya| ga.hir uyha.r hozag mone re nova uyha.r huyug kana nofkanag curiT sanTAZ bira.D re qel ge baf qelqamoG_a| Tobe nofkan ba.zij uyha.ran mamo ko gayan re oka kHon ko hijug kana? savheD Do savTa renag a.rsi kana| savTa re ba.nug an kaTHa gayan savheD re tHav cekay qameD_a? onaTe nova gayan savheD Do paleT koy arbaf etag savTa reyag nokol savheD kana menTe hoz ko rozeD_a| nofkan savheD abo savTa Tala re soge bolo len kHan mamo ozag senog ge bHa.Mji ko ba.gi emana menTe gayan qeqel hozag mone re DHaDos bolo akana|

rajxnogor re baha

rajxnogor, jHarkaNd, 12/03/2009 :- nava ge 25 lak taka ka.wdi gozo sohoD Te udHa.w akan Disom hoz bakHra Disom jaher re baha boNga a.di ra.ska. seleD manav ena| rajxnogor ade pase a.Tu rin ayma koza kuzi seter kaTe boNga bOrO ko sa.gun hoco leg_a| nayke baba jaher Te iDiye okTo hesej sekej boNga ru~wag kazha tamak sade Te rajxnogor ade pase ANDoz lena| nayke lekaTe ma.n nimu haNsDAG boNga bOrO perej uma.M ka.miy Toraw leg_a| boNga bOrO sa.T kaTe Tarasiq Do arhoN enej sereq aTe nayke Doko ko a.gu ruwa.z keDeya ajag dera TE| ruwa.z okTe hor re cHatka picHi nayke Do jaNga DAG ko a.rub leDEya|

       nova jaher uTna.w rakab la.giD Te miD ka.miya. kumut hoN ko bereD akag_a| nova kumut rinij ma:JHI ma.n nimu haNsDAG, parseT ma.n bisu hembrom, jayrreT lekaTe ma.n biju baske Teko hamal araM ko gog akag_a| ka.miya. kumut ar Disom hozag kukmu lekaTe nova eteD BHiTRi rege miD Dorbar mela savTE bohog haTAF laser la.giD poTob muruy hoNko benava menTE aNs ko Doho akag_a| nova kukmu sa.ri lenKHan abo miD qel jof lekan jaher gaz Daray Din rebo qelqam keya|

raybar

(1) ka.wdi mura.y a.ma.liya. re ka.mi kan baske kuzi jiwi juri baf Te sa:giq bafgalor bajar re awatapa menaya| joz ja.ni javay panTE re “Disom KHobor” gHaroNjx a.di TED e cHuta.w akana|

(2) hembrom kuzi Talma sorkarag ka.rgaz Dug Daram pHaDx re calawen pe serma kHone ka.mi rey kHoNja akana| sa:giq cennei bajar re eklay TaheNn kana| sa:giq Disom re jiwi razej la.giD  jiwi gaTeyag Ta:gi koyog hor re menaya|

(3)  baske kuzi lapHaf ol sa.T kaTe bokaro ka.rgaz re tuylug ma.ciy amet akag_a| caNDo picHi kuza.y taka jom ha.tiq la.giD jiwi gaTEy la.kTig kana|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

PATa renag jama maTkom

ba.liya. dHipa., bija.Taza, bHoNjx, 14/03/2009 :- jemon jama maTkom horho horho TEm laNga uTa.rog_a qur ge bay qurug_a, ba.liya. dHipa. paTa hoN onka ge kHeloNdiya. ar qeqel hoz kohoN ko Ta:gi laNga goDog_a| menkHan ona TA:gi caba ena ar Da.z Don enej sereq paTA Do gapa KHon ge huyug la.giD| koza kuzi, hazam budHi, giDXRA. piDXRa. kowag mone re ra.ska. sarsaw la.giD Te ka.miya. kumutag urusuru cHuta.w Te a.di lekanag mone jiwi rijHa.wag ka.mihorako sapzaw akag_a| qiDa. aNga la.giD “Kiya. siNDur opera” rin koza kuzi miD qiDa. ja.piD harkeT oco kowa menTe baday qam akana| jahaNy koza kuzi hazam budHi etag a.Tu korenag paTako ko pucuj akaD kHan nova paTA re akowag ra.ska. ko sarsawa ar tatwas aNs ko metaw hoco DAZEyag_a| nova paTa TAyom kHon ge paTa renag ra.ska. romoNjx Do nova ade pase reDo nisonog_a|    

nim ga.cHire ozag aTAR

nimga.cHi, Tin pahad, sahebxgoNjx, 14/03/2009 :- Tal jHa.ri blok renag nimga.cHi a.Tu re seNgel lagaw enTe ozag lo Toroj akana| miDta.f ozag kHon armiDta.f ozag Te seNgel uca.z ena ar onkaTe gel moMe gotaf ozag loyena| seNgel oka kHon ehob ena okoy hoN bafko la.y DAZEyag kana| seNgel DHa.ga.w DHa.ga.w julug savTE hozag ha.w ha.w kalkalaw TE oT serma TAwag TArse lena| nova seNgel Te ozag savTE hOzO cawle sanamag loyenTe miD Din rege hoz ko kaNgaz uTa.r ena|

ra.wlkola baha re Duyla. payla enej

ra.wlkola, udisa, 10/03/2009 :- sektor-1 re menag sarna jaher gaz re baha boNga 08/03/2009 hilog a.di ra.ska. salag manaw ena| 08/03/2009 hilog seTAg beza nayke ozag kHon nayke bajx bajxna enej sereq aTE jaher Teko a.gu seter leDEya| boNga bOrO ka.mi okTo sereq ohMe huy lena| TARAsiq beza nayke tHen kHon sanam hoz baha ko aTAF kaTe luTur, suD re DAlay Dalay ko baha lena| ona Tayom enej akHza renag DHuzi otaf lena| Dosar hilog hoN enej sereq juzha.w lena| kuzi koza sanam enej sereq reko labaDHiya.w lena| kuwator Tala re menag nova akHza hag TumDAg tamak renag guhud guba.f

sade Te sektor sanam TArko aNDoz lena| aKHza TE seter lan sanam hoz ge seNDXRa jil soze renag sibil cakHa kaTe ra.ska.  Te ozag ko ruwa.z sen lena|

bHubxnesor rusika kowag lagxMe enej

bHubxnesor, udisa, 15/03/2009 :- neTAR Do lagxMe enej Do a.di ge mahrogx caba akana| a.Tu Disom kore hoN enej ko ba.gi iDi yeD_a| Tobe Teheq udisa renag rajxgaz bHubxnesor jaher re usTa.y hoz iqjiniya.r pores ma:JHIyag a.yur Te lagxMe enej ko odok lena| olog koza, kuzi, hazam budHi sanam nova lagxMe enej reko labaDHiya.w lena| komsekom moMe say kHon ba.zTi hoz nova enej sereq re mesa kaTe laNga ko eze lag_a| Daray kan Din re arhoN nofka geko ra.ska.ya menTe seter lan rusika ko la.y laha kaD_a|

Disuwa. hoTeTe Disom baha

bisuy, bHoNjx, udisa, 10/03/2009 :- ma. 10/03/2009 bale mahaN hilog bisuy piz reyag Disom jaher re a.di ra.ska. seleD baha parabx manav sa.T ena|

       pHa.gun boNga kuna.mi hilog bisuy reyag Disom jaher re nes hoN boNga bOrO savTe baha enej sereq a.di romojx ge huy lena| bisuy piz oros re menag sanam a.Tu rin ma:JHI, pa.rnik savTe koza kuzi, hazam budHI joTo nova boNga bOrO ar enej sereq reko seleD lena| cHow enej re pa.rukiya. quTuman a.Tu carpaMi rin rusika koza kuzi ko nova la.giD sumuD ko nevTa len TaheND| unkuwag enej sereq reyag kolsa luhuk qel Te Disuwa. ko Tohel caba lena| nayke hoN enej enej AnTe ko Daram iDi keDEya| nova beza re sanam seheD kHon Disuwa. nofka ko kota miD ena Do bar gHanta la.giD kolkaTa mumba.y jozaw akan paka sozok akot rege TAheN ena| muj BHuku leka ga.di maMaf Taynom relaw roNge TaheN kana| nova ka.mi hora re sorkar pahata kHon hoN gozo sohoD TaheN kana| hazag bocog sojHe la.giD pulis kohoN tekaw DARAm ko a.cu lena| bisuy cHok re sanam totHa rin unku DARAm DAg kaTe nayke savTe boNga sav Tuluj akan gosaNy ko jaNga DAG Teko a.rub DARAm leD kowa| Dosar hilog hoN onkage seNDXRA soze jom la.giD Disom jaher ma:JHiyag bazge aze re sika.riya. savTE porja ko jawra miD kaTe soze ko jom ha.tiq leg_a|

ol ciki pa.tHuwa. gavTa hoN TupuD ta:di re

rayrompur, bHoNjx, 15/03/2009 :- ol ciki pa.tHuwa. gavTa Do Dina.m ge ol ciki kHa.Tir e la.dHa.y kana| gHane gHane sorkar tHen hok a.yDa.ri haTaw la.giD e roroz kana| nova ka.mi kore rajxniTi hoz ko gozo emog re pa.cHla.g kanTe niT Do pa.tHuwa. gavTa ge Dorbar Te senog la.giD TupuD ta:di TEy aMgon la.giD| Dorbar Te sen len enaf uyha.r akan hok Do sorkar tHen kHon koy TuDA menTe gavTAy uyha.r akag_a|


Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
1-15 March
2009
Vol -1
Issue -7

Copyrights(C) 2008-09, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISA100008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.