disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 epril
2010
THok-02 gele-09
sahta 1

jegeTa.ri seneleD re dr. romes coNDXro haNsDAg

bafgalor, 12/04/2010 :- indiyan insticut of sayins rinij saMesiya. dr. romes coNDxro haNsDAg Do ostreliya Disom TE jegeTa.ri seneleD re mesag la.giD e senog kana| ostreliya renag porTH nagxraha re DArakan 20/04/2010 kHon 23/04/2010 ha.bij seneleD hoho akana| lahanTi bewra jopozaw ar lagaT (adbHans inpHormeson netwarkif ar aplikeson)  ceTan re haNsDAG gomke Do ajag kaTHay Dohoya| manoTan haNsDAG gomke Do indiyan insticut op sayins rinij galociya. kanay| komputar eNd otomeson rinij quTuman galociya. kanay|

siDu - ka.nhuN janam mahaN manav re sibu soren

bHogxnadi, jHarkaNd, 11/04/2010 :- sanTAZ hul rin hulga.riya. siDu - ka.nhuN Tikinag janam mahaN Teheq a.kinag janam a.Tu bHogxnadi re a.di ra.ska. seleD manav ena| nova re maraf peza lekaTe sira. monTRi manoTAn sibu soren seter e TaheN kana| Teheq paq ka.tHya. jaher gaz re boNga bOrO re sira. monTRi seleD e TaheN lena| manoTan monTri TEheq bHogxnadi re sanTAZ ko TAla re miD karoz taka renag DAg paNp e ha.tiqaD kowa| siDu ka.nhu mutHa.n re baha mala araw ar boNga TAyom bugi juDa. galoc e samaf leD TaheNj| barhit bajar renag bali konya hay skul hoNy udHa.y sa.gun Tora keG_a| ona Tayom seterlan ha.rya.z baba ko sav paq ka.tHya. joro baze umul re galoc sahar lena| sira. monTri sav arhoN ayma gomke ko seter lena| manoTan monTri hemlal murmu, haji husen ansari, savTe Dorbariya. hemonTo soren, robin hembrom Teko hoN nova sa.gun janam mahaN manav okTo ko TAheN kana|

beNgol aseka hag seceD monTri jarpa

kolkaTA, beNgol, 08/04/2010 :- beNgol re sanTAZi seceD iDi kaTe huyug kan sorkarag beba.zij Tazam re jafge DARAm la.giD Te Teheq aseka seceD monTri ozag e jarpa leG_a| sorkari skul re laTAR canoc kHon sorkar maceT a.cu ka.mihoray ehobeD kana| TEheq monTri ozag re monTRi sav aseka soheT ko qapam lena ar ko cizik akaDEya| ol ciki baf badayan hoz Do sanTAZi maceT leka TE sorkar aloy a.cu koma menTe| sanTAZ pa.rsi rorozan hoz ko nova ka.mi rey kHoNja leko enaf sanTAZi savheD Do hara buru keya menTe aseka monTRi manoTan parTHo De save galoc keG_a| moMe hajar hoz nova jarpa reko mesa lena| nova hulsa.y re maMTe leka manoTan moDon mohon baske, DukHiram haNsDA, ar savTen ko TaheN kana|

moMeyag jegeT jakaT sanTAZ seneleD senog la.giD sapzaw

tata bajar, jHarkaNd, 12/04/2010 :- nepaz Disom renag birat nogor re DARAkan 23/04/2010 ar 24/04/2010 hilog jekeT sanTAZ seneleD Du~Dela akana| nova renag sajaw sapzaw a.di jursur re calag kana| aTAF DARAm re Tahen ko nepaz rin sanTAZ boyha ko nova seneleD napay TE gelebili oco la.giD ko cHuta.w akana| noTe bHaroT renag gota paza kHon nepaz senog la.giD hoz ko sapzawg kana| baflaDES kHon hoN a.di saNge hoz seterog reyag ko DHaw akaG_a| bHegar bHegar Disom re gira.ba.si kaTe TaheN akan sanTAZ ko miD tHen qapam kaTe savTa kaTHa ko carcaya| qapam, cipina.p kaTe sa.ga.y jopozaw renag nofkan Tak baf pucuj uyha.r kaTe gota paza rin hoz nepaz Te seterog la.giD quTum ko ol ocoyeD kana|

lugu buru re guru ma.hiT ar DHorom Dupuzub

lalpa.niya., bokaro, jHarkaNd, 10/04/2010 :_ DARAkan 05/05/2010 hilog lalpa.niya. re guru ma.hiT manav huyug_a| nova sur re menag 20 gotaf iTun asza hoTe TE nova guru ma.hiT manavg_a| lugu buru Do DHorom gaz kana| onaTe ol guru ra.gHUnaTH murmuwag janam mahaN manav Dosar hilog 06/05/2010 Do DHorom Dupuzub hoN sapzaw akana| nova Dupuzub Do Dorbar ca.ta.ni rege huyug_a| nova DHorom Dupuzub re maraf peza lekaTe Disom guru, jHarkaNd sira. monTri manoTan sibu soren e seterog kana| ona savTE kolkaTa kHon DHorom galociya. lekaTe manoTan ramesor murmu, tata bajar kHon gojenDxro kisku, ra.wlkela kHon gHasiram soren eman hoNko seterog la.giD| lugu buru sur sa:giq rin sanam ma.jHi pargana ar a.Tu hoz ko nova Dupuzub reko seleDog la.giD|

beNgol renag ol ciki binid orjo parsal

kolkaTa, beNgol, 15/04/2010 :- parom akan disembor caNDo re huy lan ol ciki binid renag orjo parsal akana| laTAR ar ceTan canog jekHa huy lan nova binid re 46% aceTiya. laTAR canoc re ar 77% aceTiya. ceTan canoc ko parom akaG_a| beNgol renag nova binid Do a.Diba.si savTa seceD ar lakcar semleD hoTe Te huy parom lan TaheNj|

ba.ysa.k kuna.mi re kolkaTa mag moMe

kolkaTa, beNgol, 15/04/2010 :- kolkaTa bajar re manavg kan sanTAZ kowag parabx ko muDX re mag moMe Do a.di uTuman parabx kana| nova parabx jaw serma leka ge nes hoN ona tHa.wka. Din ba.ysa.k kuna.mi 28/04/2010 hilog manavg kana| alipur pulis barak re nova Do boNga bOrO savTe lakcar enej sereq ar gayan akHza hoN sapzaw akana| noNdenag nova mag moMe parabx re seleDog la.giD beNgol renag sanam totHa kHon jaw geko lale hijug_a| ona leka ge nes hoN hoz jawrag_a menTe lazawna kumut rin ga.kHuz aNs ko Doho akaG_a| nova parabx noNde Do 1950 sal seD kore kHon manav a.guyeD kana menTe baday qam akana|

sapseT aTRE

siqoT Disom re savheD hara buruy la.giD TE sorkarag “Talma sahiTyo ekademi” ar “nesnal insticut op indiyan lafguwejx” menTe gavTa a.di seDay rey bereD akaG_a| nova gavTa re sorkar a.di gan ka.wdiy Tapagag kana jahaN Te sorkar e haTAW baTAW akaD pa.rsi hara buru keya| ona lekaTe joTo pa.rsi jekHa taka huNda. menag akaG_a| onoliya. ko sarhaw ko la.giD sirpa. cal, poTob baf cHapa ke kan onoliya. ko poTob cHapa re gozo, nava onoliya. ko benav ko la.giD sarhaw, lakcar sav jozaw akan enej sereq jogaw joTon eman ka.mi renag araM gog rege menag akaG_a|

       sirpa. lekaTe “sahiTyo ekademi sirpa.”, “ol ga.ru sahiTyo sirpa.”, “sisu savheD sirpa”. eman ko calog kana| sanTAZ pa.rsi ira.l DHap re aNgocen Tayom kHon niT ha.bij sumuD sahiTyo ekademi sahiTyo sirpa. gey qam a.guyeD kana| etag pa.rsi kHon ol ga.ru pa.rsi ko abo rin onoliya. ko babon oleD KHa.Tir huNda. akan napay napay sirpa. abowag Ti~Te niT ha.bij a.wri ge hijug_a| abo rin onoliya. nova re DHeyan em la.kTi kana| sisu savheD poTob ma a.di ge anat menag akaG_a| a.di lekHa siD hoz ge nova ko ucHa.n re menag kowa| nova poTob ko sirpa. qam la.giD kHan komse kom moMe gotaf poTob hepraw tE hijug la.kTi kana| moMe hoz onoliya. hag poTob ko baf seterog kanTe niT ha.bij sirpa. ko menag Tuluj sirpa. baf cal ganog kana| calawen serma kHon “tagor sahiTyo sirpa.” cal ehob akana| nova Do samsuf kumpa.ni pahta kHon savheD hara buruy la.giD Te calog kana| nova sirpa. renag ka.wdi gonof Do 91,000/- taka| Din kalom ira.l gotaf pa.rsi rin onoliya. ko nova sirpa. ko qam akaG_a| nes ar ira.l gotaf rin ko qama| nes Do sanTAZi pa.rsi onoliya. hoN qaqam Daw ko qama| saTom kHon Do serma ke serma nova sirpa. Do joTo pa.rsi rin onoliya. samsuf kumpa.niy cal akowa|

       qelog kana poTob o-ol re niT a.di gan gozo sohoD ar kumpa.ni hoTe Te qamog kana| baf cHapa ke kan onoliya. ko sorkar taka TEhoN poTob ko benav keya| Tak Do a.di ge savay akana| Tobe nova savay oka leka re abowag savheD bo kisa.M oco keya ona ge uyha.rog renag kaTHa Do| pa.rsi kisa.M sav savTE abo rin onoliya. ko ma.n ar sirpa. sorkar tHen kHon aTAF kaTe akowag quTum savTe daNda renag ka.wdi ga:jiya. ko TobeD kisa.M keya|

asam re enej sereq hepraw

lahol, Dibrugod, asam, 15/04/2010 :- asam re sanTAZ kowag enej sereq jiwiD ar jiya.z Doho la.giD enej sereq hepraw aseka pahta kHon ura.l akana| ona hepraw renag ka.mihora lekaTe 17/04/2010 ar 18/04/2010 hilo re bar jaga nahol (Dibrugod) ar selefhat (jorhat) re huyug_a| 01/05/2010 ar 02/05/2010 hilog Do sunari (sibxsagor) re huyug renag gota akana| nova hepraw re baha enej ar sereq renag hepraw Doho akana| baha enej sereq savTe Tirya.w orof, TumDAg ru~ renag hoN hepraw Doho akana| jiTka.r koDo ma.n sakam ar rokoz gonof eman ko ho ko calog_a|

sanTAZi pHilim pHeyar eward

tata bajar, jHarkaNd, 12/04/2010 :- DARAkan 01/05/2010 kHon 04/04/2010 hilog ha.bij Do sanTAZi pHIlim paTa huyug renag gota akana| 05/05/2010 hilog Do pHilim rin badohi, onoliya. ko sirpHa. ko calog_a| sanam Te 16 gotaf pHilim nova hepraw re seleDog kana| nova pHilim moMe mahaN 01/05/2010 kHonag 04/05/2010 hilog bHiTRi re uDug SoDorog_a| nova pHilom ko Tula. jokHa kaTe rigal mayDan re 05/05/2010 hilog a.yub beza Do jiTka.r ko sirpHa. ko cal akowa|

matHa azag curicHunti

bija.TAZA, bHoNjx Disom, udisa, 10/04/2010 :- bir buru Dare reyag pa:du sakam qurug savTe miD acHaz DAg e Tirpi lekHan ge ha.rya.z ge sagen rakab a| ikHa.n nes nova rutHi siTuf re buru hara reyag DARE na.Mi tHadga ge menag akaG_a| DAG ja.zi baf Te matHa azag qamog akal goD akana| onaTe hat re jahaN udij ge azag aMgon kana kiriq jom hoz safge iDi Te hoz kiriq la.giD ko repej kana| nova matHa azag sisiD kuzi ko nova gonof Dor Te a.kHriq kaTe napay ko pHayDa jof kana|

sorkar sav qapam ropoz

kiNjHIr, udisa, 10/04/2010 :- kiNJHIr jila. re meMheND ka.rgaz benav la.giD sorkar sisko kumpa.ni jagay alayay kana| nova ka.rgaz benav lenkHan sanTAZ kowag a.Tu ozag, ba.DX ba.yha.z kumpa.niyag Ti~TE calag_a| nova kHa.Tir sanTZ iqjiniya.r esosiyeson rin soheT ko kiNJHir rinij kolektor gomke sav ko qapam lena| nova ka.rgaz TE ADog kan a.Tu hoz sav iqjiniya.r gaVTA hoz ko qapam lena| ona Tayom kolektor sav qapam kaTe nova cas jaga begor etag re sorkar jagay qel ma menTe ko meDAD Eya| nova jaga re ka.rgaz benav lenkHan sorkarag a.di gan ka.nun saMgomog_a menTe sorkar ko cizik kEDEya| nova qapam ropoz re seleD len iqjiniyar koDo ko huyug kana - brunDAbon soren, bijoy kumar soren, DoyaniDHI ma.rdi, somnaTH haNsDAG savTE ramcoNDXro haNsDAG (em. el. e) ar ma.n uDoy naTH ma.jHI|

tagor savheD sirpa.

kHozogx pur, beNgol, 14/04/2010 :- samsuf kumpa.ni pahta kon “tagor savheD sirpa.” nes nobHembor caNDo re calog_a| Din kalom kHon nova savheD quTum Te sirpa. Do samsuf kumpa.ni emog e ehob akaG_a| Din kalom ira.l gotaf pa.rsi rin onoliya. ko sirpa. ko cal lena| nes hoN ar ira.l gotaf rin ko qama| nes Do sanTAZi onoliya. hoN ko cal akowa| ar kalom hoN ar ira.l gotaf rin ko ema kowa| saTom Do miD DHaw Te joTo pa.rsi rin ko ema kowa| nova sirpa. renag gonof Do 91,000/- taka| onoliya. ko sala bacHaw re sahiTyo ekademi gozo sohoD e emog kana|

sa.DHu ram caNDx murmuwag janam mahaN manav

Durga.pur, bornpur, beNgol, 12/04/2010 :- DARAkan 30/04/2010 hilog Sa.DHu ram caNDX murmuwag janam mahaN manav renag gota akana| beNgol sanTAZi sahiTyo ekademiyag Ta.ri re huyug kan nova mahaN re ayar monTRi upen kisku maraf peza, dr. binoy krisna soren galociya. lekaTe seter kin TaheNna| ona savTe ayma onoliya. ko seleDog renag tHa.wka. akana| boNga Tala akan quTuman onoliya. sa.dHu ram caNDX murmuwag jiyon curiT kaTHa onoliya.ko ko THuTiya


Disom re hoz lekHa ehob

bHubxnesor, udisa, 15/04/2010 :- bHaroT Disom re gel serma re miD DHaw hoz ko lekHag kana| 2001 serma re nova maMaf lekHa huy lena| ona lekaTe 2011 re hoz lekHa huyug_a| 2011 jekHa nova epril caNDo kHon gota Disom re hoz lekHa ehob ena| nova lekHa la.giD miD serma lagawg_a| 2011 renag ehob TEDo Disom re joTo hoz ko lekHa cabag_a| niya. DHawag hoz lekHa reDo nase bHegar DHara lekHag kana menTE baday qamog kana| niya. DHaw Do hoz sumuf geko lekHag kana| hozag ja.Ti, DHorom, ayO azaf koDo baf TAhen kana menTE baday qam akana| udisa re 07/04/2010 kHon hoz lekHa Do ehob ena ar 22/05/2010 ha.bij huyug_a|

beNgol aseka hoTe Te guru ma.hiNT kolyaMi re manawg_a

kolyaMi, noDiya, beNgol, 12/05/2010 :- beNgol aseka Do guru ma.hiNT nes kolyaMi re 05/05/2010 hilog manav e gota akaG_a| guru gomke poNdeT ra.gHu naTH murmuwag janam mahaN a.di ra.ska. seleD manavg_a| nova re beNgol aseka renag muMuT a.ma.li savTe joTo caNga semleD rin maMTe ko seterog_a| nova ma.hiNT re lakcar enej sereq hoN gota paza kHon ge seterog_a|

beNgol sanTAZi ekademiyag guru ma.hiT manav sapzaw

KHannan, hugxzi, beNgol, 15/04/2010 :- beNgol sanTAZi ekademi Do guru ma.hiNT manav la.giD e sapzawg kana| DARAkan 05/05/2010 hilog noNde kHannan re sorkar hoTe Te manav reyag e gota akaD-a| nova renag sajaw sapzaw jur sur re calag kana| nova mahaN manav akHza re monTri manoTann robinDro naTH hembrom, Debxlina hembrom, upen kisku, goracaNDx murmu, nobin besra, rupcaNDX hembrom, BaDol hembrom eman seterog renag DHaw menag_a|

jHarkaNd hulga.riya. kowag monTri ozag jarpa

ra:ci, jHarkaNd, 07/04/2010 :- jHarkaNd ponoT benav la.giD hul salgaw leD hulga.riya. ko jHarkaNd sira. monTri ozag ko TEheq ko jarpa leG_a| unku hulga.riya. kowag men lekaTE hula.riya. ko ceTan re laDE akan mokorDoma ocogog ma| jiya.T akan hulga.riya. ko rin ozag hoz gel lakH taka kaTe ko qam ma ar sirkar ca.kri ko qam ma| hulga.riya. ko jHarkaNd roTno lekan sirpa. ko ema koma| Teheqag nova hul renag hatag e hermeD leG_a quTuman hulga.riya. manoTan surjusiq besra| ona savTE gogxzo lekaTE ko TaheN kana Dorbariya. Dipok biruwa, niyol Tirki, mofgol siq bobofga, bimol kocHop, ar. ke. mahTo, sures siq sibx sofkor sorma, rakes sribasTobx, pofkojx mondol eman ko| nukuwag kaTHa sira. monTri manoTan sibu soren e aNjom leG_a ar unku savTe galoc leG_a| hulga.riya ko ko sala bacHaw kowa menTe sorkar e reben akana ar unku kHojED reMhay puruna menTe sira. monTRi pahta kHon kaTHa em Doho ena|

beNgol sorkar hoTe Te maceT sa.DX akHza

kolkaTa, beNgol, 09/04/2010 :- beNgol sorkar hoTe TE sanTAz maceT sa.DX akHzay huy oco keG_a| calawen 04/04/2010 hilog kHon nova sa.DX akHza ehob lena ar 08/04/2010 hilog cabayena| nofkanag akHza ar hoN 19/04/2010 kHOn ehob kaTe 23/04/2010 hilog TEy cabay renag e gota akaG_a| beNgol re giDXRA. skul kore kHon sanTazi Te olog e pasnav la.giD TE nofka ka.mihora sorkar e sab akaG_a|

ayma pa.rsi onoliya. miDun

nava Dilli, 12/04/2010 :- biswo kobi robinDro naTH tagorag 150 serma janam mahaN manav lekaTe sahiTyo ekademi Do onoliya. miDun e sapzaweD kana| nova miDun Do DARAkan 09/05/2010 hilog nava Dilli re huyug_a| nova miDun re siqoT renag sanam pa.rsi rin onoliya. koko seterog la.giD| sanTAZ onoliya. lekaTe dr. DomoyonTi besra ar syam coroM hembrom Tikin seterog reyag TAk kin qam akaG_a|

sisu savheD sirpa. nes kHon

nava Dilli, 12/04/2010 :- Talma sahiTyo ekademi hoTe Te sisu savheD sirpa. nes kHon cal e ehoba| sanam pa.rsi rin onoliya. ko nova sirpa. qam ko hokDARog_a| sirpa. lekaTe 50,000/- taka savTE ekademi pahta kHon ma.n sakam hoN emogog_a|

damdahe

* “Disom KHobor” KHoboriya. koy la.kTi ako kana| ra.ska.g kan hoz ale salag sa.ga.y pe jozaw DAZEyag_a|

* “Disom KHobor” reyag gonof Do 2/- taka kaTe| serma re 48/- taka pazawg_a| dak Te haTAW hoz Do dak ma.sul hoN gog huy akowa|

* “Disom KHobor” sav sa.ga.y Do Qr. No. A/48, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN - 769002,  E-mail - sorendikumoni@yahoo.com nova buta. TEpe jozaw DAZEyag_a|

raybar

(1) hembrom kuzi Takoy misin DHapazcag rey litHur geya| hozag gotHon ja.ni saya ja.kit rog pa.ti Do jiliq piNda. jerez poTaw keD lekay juTa. DAZEyag_a| ona kHa.Tir gohrag Do nava DAG ha.ku lekay umjHa.w akaD kowa| umer TAy Do jHarmat renag kuhza. rimil e lebeD seter akaG_a| ona kHa.Tir joz ja.ni buysa.lu javay kHan Do huna.f a.di TED kin jozog_a|

(2) pe boyha tudu kuzi, olog pazhaw ReDo joTo hoz soner sa.T ko amet akawana| qel jof Do Tel savar savTe likiD loboy usul| Din kHemaw savTE jahaN udij taka ka.wdi nalha a.sulog Do meD-aha jerez poTAW ar bohog ub sajaw savar ka.mi reko jozaw akana| laj a.sulog mako pazok akawana, menkHan hoz janam javay baf kHan joTowag TARA aTra ge|

(3) biliD balaf ba.Ti laTAr re, usul cuNdug maca ceTAn re Dikuwag ru~orof sereq sav Taz ja.ni liDor koDor luhuk TE qeqel hozag mone  rijHa.w DAZE akaD hembrom kuzi| aj leka luhuk koDor TE pazok akan esel marsal enej pa.rukiya. koza javay kHan ayO baba kin rebena|

  ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

ol ciki asza udHa.w

gomiya, bokaro, jHarkaNd, 11/04/2010 :- jHarkaNd renag bokaro totHa re ol ciki cHataw pasnav niT jur e sab akaG_a| a.di gotaf a.Tu re ol ciki asza Dina.m ge nava nava bereDog kana| ona lekan ka.mihora ge TEheq siya.Mi a.Tu re huy parom ena| nova siya.Mi a.Tu hozag ol ciki re gorojx ar Dula.z kHa.Tir Teheq ol ciki asza ko bereD keG_a| ma.n ram kuva.r baskeyag uyha.r TE nova asza Do bereD ena| nova asza udHa.w akHza re lugu buru lalpa.niya. kHon seter ko TAheN kana ma.n romes ma.rdi, bira.m haNsDAG, la.Duram soren, lal kisan ma.rdi ar omriT ma.rdi|

guru gomkeyag sina.m mutHa.n udHa.w hape hanTAZ

ha.Tigoz, sahebx goNjx, sanTAZ pargana, jHarkaNd, 14/04/2010 :- sanTAZ pargana re ol guru poNdeT ra.gHunaTH murmuwag sina.m mutHa.n puylu DHaw bereDog la.giD ha.Tigoz a.Tu re| onaTe nova DHara DHa.ri rin hoz kowag aNs mone a.di aNt tatwas re menag_a| guru gomkeyag quTum hoz ko aNjom akaG_a, ikHa.n mutHa.n Do bafko qel akaG_a| onaTe hozag qeqel aNs a.di ge dHuNba.g akana| Tobe ceD koco etketoMe ko iDi kaTe mutHa.n udHa.w neNda len 05/05/2010 holog Do baf udHa.w ke kana| mutHa.n benav ka.mi joTo pura.w akana, ikHa.n jHarkaNd re niT rajx-a.ri liblab kHa.Tir mutHa.n udHa.w ka.mi neNda Din re baf huyug kana| mutHa.n qeqel Ta:gi TAMaf re menag akaD Disom hoz ko ar Tina.g Din gan Ta:gi re Tahen huy akowa|

korondi re “tata korondi”

korondi, tata bajar, jHarkaNd, 15/04/2010 :- ma.n DosroTH haNsDAG hag kurumutu Te sanTAZi pHilim “tata korondi” reyag benav ka.mi sa.rDi akana| nova pHilom a.di sur Din re hoz ko samaf re soDorog reyag aNs Doho akana| sanTAZ bira.DX renag rayriT, horog baNDe sanam nova pHIlom re DEkHaw akana| ma.n DosroTH haNsDAG hag aNs menag_a ci nova pHilom qeqel hoz kowag money rijHa.wa menTe| pHilom re badohi lekaTe ma.n DosroTH haNSDAG, ma.ni gofga ra.ni THapa, ma:y pHulo haNsDAG, piTambor haNsDAg, somay ma.rdi, roqjiT tudu eman menag akaD kowa| ru~orof re ma.n DASmaT hembrom (tatwas), sereq gaban re quTuman sereq gabanij ma.n sonoT sano murmu menag akaD kina| aNs menag_a nova pHilom Do guru ma.hiT maMaf rege udHa.w sa.gunog_a|

“ca.y gaz besra ba.rni” gaVTA hoTe Te galoc akHza

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 14/04/2010 :- Darakan 23/05/2010 hilog “ca.y gaz besra ba.rni” gavTa hoTe TE miD galoc akHza sapzaw akana| nova miDun Do muMuT aseka Dolan re gota Dina.g ka.mihora Doho akana| savTa lahanTi la.giD ka.mi kan hoz ko ma.n sarhaw cal, poTob muruy TiNgu eman kaTHa ko nova akHza re ga.dya.w sa.hiNj carcag_a menTe gavTa rinij maMTe ma.n DEbi prosonno besray la.y soDor akaG_a|

DAg Ta:gi re ca.si

boDXza, bHoNjx Disom, udisa, 14/04/2010 :- a.di Din kHon DAg ja.zi ba.nug anTe ca.si ko koyog hor re menag akaD kowa| Tobe cas Din seterog kan kHa.Tir nova sur Din koregey ja.ziyay menTe ca.si aNs ko DohoyeD kana| ca.si ko cas la.giD Te sapzaw ko ehob akaG_a| niT boDXza hat re nahel, kaMba aMgon ehob goD akana| niT cas a.wri ehobog Te nahel kaMba ko nase sorpHa Dor Te niya. ba.rsiq qamog kana| niTogag Dor lekaTe bin isi pal ozagag nahel Do 250 taka kHon 300 taka ha.bij, pal Do 120 taka kHon 150 taka, kaMba 50 kHon 80 taka koTe qamog kana| kat iDi kaTe gonof akana| isi ko renag gonof Do 200 taka, araM ko Do 200 taka koTe qamog kana| onka ge kada da:gxri kohoN kiriq a.kHriq jur e sabeD kana| miD joz kada araM 12000 taka kHon 15000 taka koTe, da:gxri joza 10000 kHon 13000 taka koTe ko qamog kana| jahaN leka ge DAg e ja.ziya nova ko renag gonof Do Dobozog_a menTe da:gxri Dalal koko rozeD kana|

ol ciki uTHna.w carca akHza

birbHUm, beNgol, 13/04/2010 :- Tapa.y pur - solkHon a.Tu a.Diba.si klabx hoTe Te ol ciki uTHna.w bakHra Te miD carca akHza TEheq sapzaw len TaheNj| nova carca re bafkuza jila. ren ga.kHuziya. manoTan nobin besra, goracaNDx murmu, goracaNDX ma.rdi eman ko seleD len TaheNj| ol ciki maceT ma.n gopal tudu, binoy haNsDAG, bHolay besra, joTin kisku, somay ma.rdi eman seter ar seleD kaTe ol ciki uTHna.w renag Dis huDis ar hor dahar jawra len hoz ko samaf reko a.MTi leG_a|

simzipaz buru re seNgel

cHizi guDxzi, bHoNjx Disom, udisa, , 12/04/2010 :- bHoNjx Disom renag joTo kHon maraf buru simzipaz re seNgel lagaw akana| seNgel sakam DARE na.Mi joToy lo~ Toroj iDiyeD kana| nova buru seNgel ka.rgaz renag dHa.la.y ba.Ti leka qelog kana| nova seNgel Te DARE savTe Dare re basag kan qele Dumur, ceMe cipru joTo nova reko sarag kana| uD putka. renag reheD gujug kana| bir janwar sanam nova Teko jarpag kana| nova seNgel iMIjog baf reben kana| noTe sorkar hoNY ja.piD akaG_a| nova seNgel iMij la.giD sorkarag hos ge baf hijug kana|

udHa.w ena!                udHa.w ena!!

“jolon jiwi”

serali kriyetibx prodakson, ra.wlkela pahta kHon eTohob pHilim “jolon jiwi” Teheq bHoNjo bHobon ba.kHul re ma.nij Diku moni sorenag Ti~Te udHa.w sa.gun ena|

      quTuman onoliya. ma.n ruyha. ma.rdiyag gag gaban poTob ceTan re nova pHilom Do benaw akana| nova pHilim benav la.giD ka.wdi gozo re ma.nij salge moMi soren ar mira hembrom Tikin menag kina| Disa. ugDuug re ma.n barisa hembrom ar ramsa.y hembrom, muMuT badohi lekaTe ma.n sriDHor soren, ma.y minakHsi, ma.y rina Teko menag akaD kowa| TEheqag ma. 10/04/2010 hilog nova udHa.w akHza renag puylu sonoDor re qeqel hoz ozag sarez ko DobeD perej lena|


Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15 April
2010
Vol -2
Issue -9

Copyrights(C) 2008-10, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.