disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 agost
2010
THok-02 gele-17
sahta 1

lo~bir bica.riya. ko hajoT re 

rampur hat, beNgol, 04/08/2010 :- rampur hat THana renag borTola a.Tu rinij miD sanTAZ kuzi ja.Ti bira.DX miD koza sav savTA bodeyeD kan okTo re  savTA hozag haboz rey pazaw lena| Tobe koza Do haboz kHon Da.z pucuj lenay| pazaw lenay uni sanTAZ kuzi savTA hoz haboz re| savTA renag lo~bir bica.r huy ena ar ona bica.r lekaTe uni kuzi Do begor lugxzi aTe eken uMDuf hozmo TEGE a.Tu tola ko asen leDEya| nova eken uMDuf hozmo anTE asen okTo re ajag uMDuf hozmo qeqel hoz mobayil pHon koTE ko Tol Doho leG_a| ona umul sorkarag meD re bajaw enTE niT savTa rin lo~bir bicgca.riya. ko sorkarag bica.r ozag reko saNbaw akana|

jegeT a.Diba.si mahaN manav

DHanbaDX, jHarkaNd, 09/08/2010 :- DHanbaDX renag tawun hol re jegeT a.Diba.si mahaN a.di ra.ska. seleD manav ena| nova sa.gun mahaN re maraf peza lekaTe es. di. O. manoTan jat kumar seter e TAheN lena| ma.nan peza lekaTe jHarkaNd jakaT aseka parseT manoTAn pores tudu seter e TaheN kana| ona savTE arhoN dr. bi. pi. soren, romes tudu, ramlal murmu Teko hoN seter ko TaheN kana| jegeT re a.Diba.si kowag jiyon ar jiwiDog la.giD sanam lekanag etketoMe jaNge DARAm eman kaTHa ko galoc lena| miDun muca.D re enej sereq hoN huy soDor lena| DHanbaDX sur re mayTHon rehoN a.Diba.si mahaN manav lena| noNde miD maraf micHil bajar TAla TEy DAMa leG_a| enej sereq eman a.di kajak huy lena| noNdenag a.Diba.si mahaN manav re a.gyur ko lekaTe ma.n sorbanoNDx ma.rdi, munilal ma.rdi, baDol soren, gones soren, parboTi kisku, panmuni soren, suklal kisku, naran haNsDAG ar sunil hembrom eman ko TAheN lena|

sanTAzi rajx pa.rsi huyug lek iDi kaTe kaTHa lewdHa


tata bajar, jHarkaNd, 14/08/2010 :- jHarkaNd re TAheNn hoz ko muDX re sanTAZ Do joTo kHon saNge hoz| sanTAZi pa.rsi hoN ira.l DHap re aNgoc akan pa.rsi kana| enTE rehoN rajx pa.rsi iDi kaTe niT ha.bij ma.n baf e qam akaG_a| “sanTAZi jHarkaNd renag rajx pa.rsi” hUYUG lek iDi kaTe TEheq a.kilan hoz kowag kaTHa lewdHa Du-Dela lena| nova re a.di ayma hoz ko seleD lena| manoTAn siyason sorma, soyleNDXro mahTo, raDHesyam ogorwal, romonika gupTa, gowTom bos, dr. pHirDosi, galociya. Digambor haNsDAG, si. ar. ma.jHi, ke. si. murmu, siTA.ram sasTRi, sonaTon ma.jHi eman kaTHa lewdHa reko mesa lena| sanTAZi pa.rsi jHarkaNd renag rajx pa.rsi huyug lek kana menTE ko roz keG_a| manoTAn raDHesyam ogorwal e men keG_a - “sanTAZi rajx pa.rsi baf huyug Do hahaza kaTHa kana|” manoTan siTa.ram sasTRiy men keG_a - “jHarkaNd benav maMaf ar niT bHiTRi re ceD boDol ge baf atkarog kana|” gowTom bos Do sanTAZi rajx pa.rsi huyug ma menTE kaTHa gozoy cal keG_a| si. ar. ma.jHi Do sanTAZi pa.rsi renag nagam kaTHa sanam hoz e baday oco leD kowa, maraf peza romoMika gupTa a.di Dozho sanTAZi rajx pa.rsi huyug pahta Tey roz keG_a| dr. pHirDosiy men keG_a - “malotog hoz Do uni kanay jahaNy ajag pa.rsiy hiziq akaG_a|”

       a.di ayma hoz nova miDun reko seleD lena| “sanTAZi rajx pa.rsi aNDozon” gavTa nova kaTHa lewdHa Doy hoho leD TaheNj|

udisa re sanTAZi pazhaw kaTHa berel 

bHubxnesor, udisa, 06/08/2010 :- udisa sorkar ar ol ciki hulga.riya. ko muDX re hane Din kalom 02/12/2009 re kaTHa gota len TAheNj| ona galmaraw lekaTE sorkar nes kHon ol ciki skul re pazhaw ehob kaTHa| Tobe nog_oy skul ko jHij ena ar ol ciki pazhaw Do baf ehob akana| ona kHa.Tir arhoN Dohza ona kaTHa ge TEheq berel ruwa.zena| TEheqag galmaraw re sorkar joTowag gey rebenena| ol ciki hulga.riya., monTRi ar Dorbariya. ko muDX re kaTHa tHa.wka. yena baf ma ba.rpaDA re a.di lage sanTAz si. ti. jHijug_a, sanTAZi maceT ko a.cug_a, laha kHon sanTAZi jekHa sikHya sohayok lekaTE ka.mi kan kowag kuza.y ba.zTig_a eman kaTHa ko sorkar e meD luTurag_a|

       nova gapal maraw re monTRi manoTAn proTap jena, Dorbariya. ram coNDXro haNsDAG, sanonDo ma.rdi, srinaTH soren, ma.ni sorojini hembrom hulga.riya. ma.n sura.y hembrom, joDumoMi besra, balok ram baske, gularam murmu, kaNDxra soren, TusilDAR haNsDa, salo murmu, ma.ni jHano murmu, lokHmi haNsDag ar savTEn koko seleD len TaheNj|


ra.ska begor nesag
gomha parabX


r
ayrompur, bHoNjx, Disom, udisa, 12/08/2010 :- abo ko muDx re  ba.Dx kHE0 re ka.mi laNga ka0e  mone jiwi ko ra.ska. re Dohoy la.giD ayma parabx ko menag akaG_a| menkHan nesag gomha parabx Do bin ra.ska. 0ege paromog_a| a.0u Disom re TaheNn hozag a.sulog reyag  hordahar Do cas ge| menkHAn nes Do cot caNDoy uTisuTi cot akan Te cas bas Do a.di TED haledale re| ni0 DHA.bij kadHan DAka ge ca.si hopon a.wri ko joma| nes hoz oka leka 0eko jom pura.wa, jo0o hozag mone re  hiDij hijug kana| oka a.0u ko bajar pHed re menag akaG_a unkuDo bajar kami geko DHAw akaDA| ar oka a.0u ko bajar kHon sa:giq re menag akaG_a ona ko ren hoz ko oka leka ka0e nalha Tuma.l ko calag_a ceD bujx ge baf ko DAzeyag kana| nes ma  dHAka dHuku 0e paromog_a| jo0o kHon harkeT reyag Do nova kana ci hijug kan serma oka lekaTE iTa. huzu ko er pereja onage maraf kukli leka0e hozag mone re gurla.w a.curog kana| serma re heNDe rimil qelog kan rehoN Dag ja.zi ge baf huyug kana| oka oka kore ma ba.Dx kore kada da:gxri ko a.0iq ehob keD kowa| gHutu hOzO koma hOzO sa.zi ko arag kaTE baber leka uq u0a.r akana| nova Do akal reyag nista agam kana| a.0u kore menag akaD ko hazam hoz ko meneG_a ako biDA.l reDo nofkan akal Do meD 0eDo baf ko qelan  0aheNj|

sapzeT aTRE


Dare na.Mi Do reheD Tuluj ge jiwiD ar jiya.z TaheNna| Dare renag da.r jahaN Tina.g usula, ona DARe renag reheD hoN una.g laTAR ge daber kog_a| Dare oT ceTAn jahaN Tina.g qel qamog_a oT laTAR re reheD hoN una.g ge Topa kog_a| jahaN DARE jahaN Tina.g la.tuwa ona renag reheD hoN onka ge mota ar saNgeya| reheD jahaN Tina.g ketej a, una.g ge ona DARE Do ketej ar jiya.z TAheN kog_a| hoy ba:rdu Te mota ar ketej an DARE nase hoN bay pa.tub bHiNDa.z keya| seMa seMa DARE re hoy ba:rdu a.di raDAZ bajawg rehoN reheDag DAZE TEGE onka ge TiNgu kog_a|

      DAg ja.puD huyug kana| nasenag DAG lekHan sakam da.r lohoDog kana| da.r sakam re DAg lohoD kaTe reheD oT re DAG baf re ona DARE Do ba.rsiq ge jiya.z TAheN kog_a| Tobe da.r sakam re DAG baf Dul Tuluj hoN reheD oT re DAG jogawag kHan Do DARe a.di napay, a.di legej a.di Din ha.bij TAheN kog_a| DAg Do reheD rege la.kTig_a| reheD Te oT renag DAG sorpoD kaTe gota da.r ar sakam Te la.kTi ja.ni aj aj TE ha.tiq jof ar DARe jiwiD kog_a| joTo hozag, joTo savTa renag lahag ar seMag renag hor dahar hoN DARE reheD leka ge ateD menag_a| jahaNy hoz, jahaN ja.Ti, jahaN Disom ko ona reheD paNja kaTe ko TAZAm akaG_a unku Do una.g geko laha akana| lahag, seMag ce arbaf usulog renag sa.ri dahar ge ona renag reheD Do| sa.ri dahar, ce reheD papanTe rege segeyan hoz koDo seTAG a.yub cHuta.w re menag akaD kowa| reheD panTE kaTe  ona Tuluj ka.mi kaTe ge quTa.T re marsal, DukH re raska. sarsaw kekana|

      nes DAG a.di mahrogx gey DAGeG_a| nofka a.di seDay hoN a.di DHaw DAg e mahrogx    akaG_a|akal akaG_ay a.di DHaw ge| DAG kaTHa, oka seD e qura, oka seD Doy hoy otaf kag_a| nova kaTHa Do sa.ri kaTHa kan geya|  sa.riyag baday kaTe nova jala kHon Dug Dohog la.giD jahaNy ko hor ko sab akaG_a, unku Do  Dag mahrogx rehoN bHabxna re ba.nug akaD kowa| cekaTe, ona  Dag akal Daram lagiD unku sa.ri hor ko benaw jof akawana| mimiD hoz Do jahaNnag ge qel kaTe ko ceDog_a, mimiD hoz Do jaNge DARAm qam kaTe ko cetHag_a arko ceDa, ar Tina.g hozag bohog reDo ceD TED hoN baf bolon Te bako cetHag_a| cetHag menTe roz Do unku tHen Do baf lagawg_a| savayay ar bafkHan e akala nova Do a.di sa.ri kaTHa kana| savay kHan bo ra.ska. jofa| Tobe akal kHan baqcawg la.giD abo ceD bo ka.mi lekHan akal rehoN abobo laNDa keya, ra.ska. keya ar bo romoNjx keya onage kaTHa ge carcare rakab akana| Disom re olog seceD juwa.n hoz huDx huDx| Tobe seceD abowag jiyon renag a.sulog dahar re Tina.g bo lagaw kaTE Duk bo erez ke kana ona ge sa.ri seceD Do|       pura.puri serma DAG ceTan re pa.Tya.w Doho kaTe cacas kan hoz Do a.di DHaw ge akal dodHa rebo qur akana| enTE rehoN abo babo cetHaG KAn TE, babo ceD jof kanTe arhoN onkan akal dodHa rebo qurug kana| cetHa hakan hoz Do akal Do ceD kana, bako badaya| ba.DX ba.yha.z re kuNy ko gelej akawan Te miD DHaw sumuf Do baf serma re pe pe DHaw kaTe cas ko arjaw ke kana| unku hoz ako sumuf la.giD Do baf, Disom hoz la.giD hoN jomag ko jogazeD kana| geyan hoz, a.kil Te kisa.M akan hoz Do ona sa.ri hor TEGE ko TAZAm jof kana| nofkan hozag paNja qel TE baf ceDog, leTAZ akal re okot sokot Te parom kaTE hoN baf cetHag Do a.di DukH renag kaTHa| DARE reheD da.r sakam e jiya.z kag leka abo akal erez la.giD reheD Topa huy abona| apnarag kurumutu TE arbaf sorkar, beNk ko renag gogxzo pacHe la.kTi goDog rehoN akal erez reheD Topa lekaTe cacas la.giD ba.DX re kuNy gelej huy abo geya| hoz qel Te babo ceD kHan, gHane gHane akal orsof Te jereD kaTe hoN babo cetHag kHan abowag jorog meD DAG Do DARAy kan Din rehoN nofka joro aka TAheNn geya|

“sanTAZi rajx pa.rsi” hul jur sab 

tata bajar, jHarkaNd, 12/08/2010 :- jHarkaNd benav kaTe hoN hok baf qam akaD sanTAZ ko pa.rsi hul ko ehob akaG_a| niT ba.y ba.y Te julug ehobog kana| tata bajar ade pase re “rajx pa.rsi” kumut gota paza bereDog kana| sozok re tHav quTum ol ciki Te kHoDAG sa.rDi akana| hoz apnarag ozag bHiT re ol ciki TE kHoDA ko ehob akaG_a| sanTAzi TE serma azaf “akas ba.ni” rediyO kHon ucHa.n oco la.giD rediyO steson DHagza ko sapzawg kana| sanTAZ ko Tahen kan totHa renag rilwa.y teson ko sanTAZi TE teson quTum ologog la.giD rilwa.y monTri sav kaTHa jopozaw re menag akaD kowa|

sahiTyo ekademiyag “sisu savheD sirpa.” cHa.tya.rog Ta:gi re

nava Dilli, 12/08/2010 :- DARAkan 20/08/2010 kHon 22/08/2010 ha.bij gowa re sahiTyo ekademi rin maMTe kowag galoc menag_a| ona galoc okTe ge nes jekHa “sisu savheD sirpa.” jiTka.r koko cHa.tya.r kowa menTe baday qam akana| niT bHUr abo sanTAZi onoliya. Do nova sirpa. Do okoy hoN a.wri ko qama| Tobe qel ge niya. DHaw pase okoy ko THumTHar eman kHan onage hoz koyog hor re menag akaD kowa|

birsa. muNda. hag ciTA.r iMij kHa.Tir hozag a.zis

caNDuwa, bHoNjx Disom, udisa, 15/08/2010 :- a.Diba.si a.Tu Tala re menag caNDuwa asrom skul renag bHiT re hulga.riya. birsa. muNda. hag ciTa.r laha kHon ge TaheN kana| Tobe nog-oy Tina.g Din laha re hej akanay maraf maceT| uniDo birsa. muNda. hag ciTa.r bHIT kHon iMij oco akaG_a| ar ciTa.r ceTAn re bir buru DARE na.Mi renag ciTa.r e benav a.ru akaG_a| nova iMij akan kHa.Tir nova asrom re olog kan A.Diba.si giDXRA. ko savTE a.Tu hoz ko a.zis re menag kowa| Dilli Disom Dorbar re birsa. muNda. hag mutHa.n bereD akan beza re skul bHiT kHon iMIj gidi kag Do napay kaTHa baf kana menTe hoz daNde gHate ko okTa kana|

lugu buru gHanta ba.zi Dorbar ca.ta.ni Dorbar sorkar Dorbar re

lal pa.niya., bokaro, jHarkaNd, 15/08/2010 :- lugu baba hag Dorbar sanam sanTAZ ko baTAW a.gu akaG_a seDay kHon| lugu baba hag Dorbar ca.ta.ni rege sanTAZag sanam lay lakcar benav akanTE Disom re niT ha.bij bo paNjayeD kana| Tobe ceD co cekayena niT| nova Dorbar ca.ta.ni kaTHa lugu baba hag bica.r re baf pa.Tya.w kaTe sorkar Dorbar Te kaTHa sen akana| lugu baba hag Dorbar ca.ta.ni renag boNga ozag bHiT re “of”, “riDHi siDHi”, “suBHo labHo” eman Diku azaf ol TAheN kana| Tobe okoy co nova ol koDo ko IMij akaG_a|  noNde ka.mi kan barya gavTa “lugu buru gHanta ba.zi uTHna.w gavTa” ar “lugu buru DHorom gaz Dug Doho gavTAy” ka.mi kana| aDo ona ol iMij akan kHa.Tir “uTHna.w gavTA” ar “Dug Doho gavTa” apos re a.MjHa.w kaTe TEnugHat sorkar Dorbar DUWA.RTE kaTHa calaw akana|
jaher THan eteD la.giD sorkar tHen a.rji 


lal pa.niya., lugu buru, bokaro, jHarkaNd, 14/08/2010 :- gomya blok re menag sanam a.Tu renag jaher gaz ko eteD eseDog la.giD kurumutu cHuta.w huy akana| ona savTE sanTAZi ol “ol ciki” papazhaw maceT skul reko a.cug ma menTe sorkar tHen a.rji sakam em akana| ma.n ba.bu caNDX baske, la.Duram soren, omriT ma.rdi ar lal kisan ma.rdi TEkowag a.yur TE blok uTHna.w gomke sav qapam kaTe sorkar tHen kaTHa ko bHiza.w akaG_a|

sanTAZi pHilim seceD akHza

tata bajar, jHarkaNd, 08/08/2010 :- mahDER kHon Teheq ha.bij PHilim “unuDug” renag seceD sa.DX huyena| sanTAZi pHilom albom ko a.di ge benavg kana| Tobe unuDug renag geyan baf TE pHilim una.g cehra baf huy DAZEyag kana| ona kHa.Tir “unuDug” re napay kHon napay huyug la.giD nova seceD akHza Do “sanTAzi PHilim dibHijon” pahta kHon Du~DEla lena| nova re a.di ayma sanTAZi pHilim begnav  ar badohi ko seleD lena| dumka., malDa, bokaro, udisa ar tata bajar rin ayma pHilim begnav ko nova seceD reko seleD lena| kolkaTA renag “soTyojiT ray pHilim eNd telibHijon insticut” kHon maceT ko geyan ha.tiq la.giD ko seter lena|

kolhan jegeTa.ri birDa. gaz re sanTAZi savheD pazhaw ehob

caNYbasa, jHarkaNd, 11/08/2010 :- caNybasa re nava ge jHij akan “kolhan jegeTa.ri birDA. gaz” re sanTAZi savheD pazhaw  huyug la.giD TE sanTAZ maceT madwa pahta kHon kurumutu akana| maceT madwa Do birDA. gaz rinij muMuT galociya. sav qapam kaTe a.di lage sanTAZi pazhaw ehobog la.giD gapal maraw savTE a.rji sakam ko cal akaG_a| nova kaTHa bica.r kaTe pazhaw ehobog_a menTe birDa. gaz pahta kHon kaTHa em akana| maceT madwa pahta kHon galociya. ke. si. tudu, la.kHa.y baske, ka.ru ma.jHi,SRIKANT haNsDag,birbol hembrom eman ko qapam reko TaheN kana|

Disom kHa.0ir Disom DAMan duluf ga.di 0e

Sunabeda koraput, udisa, 05/08/2010 :- jom qu eman reyag kuza.w la.giD hoz Disom parom Disom ko DaMAn kan geya| menkHan Disom, sav0a, pa.rsi la.giD 0e DAMan hoz lekHA reDo a.di kom ge| nofkan hoz muDx re ma.n siDHesor haNsDAG gomke Do eTohob 0Har renij Disom DaManij kanay| nuyag uyha.r Do abowag ja.0i, pa.rsi, DHorom eman ko Disom hoz tHen soDor la.gID| ozag Duwa.r bin uyha.r ka0e siqo0 Disom reyag ayma pono0 DaMa ka0e seter lenay sunabeda re 04/08/2010 hilog ma.n gopina0H besra 0eko azag 0e| Dosar hilog ma.n siDHesor Doko DAram Dag keDeya| nova Daram Dag re a.di hoz ko seter lena| ma.n siDHesor haNsDag Disom DaMan reyag kaTHa koy la.y soDoraD kowa| ma.n siDHEsor Do calaw enag januwari caNDo renag 01/01/2010 hilog rayrompur re menag akaD ol guru poNdeT ra.gHuna0H murmu wag sina.m mutHa.n re baha mala araw ka0e Disom DAMan e sa.gun leG_a| nova Disom DaMan re boNga buru sav 0e guru gomkeyag 0Hum hoN menag 0e ni0 DHA.bij ceD etketoMe ajag hor re bay gaNde akana| sunabeda seterog maMaf re bisakHa patna, rajmundri, bijoywada, cenay, mumbay koy DaMa akaG_A| ma.n siDHEsorag ketej uyha.r ar mone mukruz ar boNga bOrO kowag 0Hum 0e nuna.g Disom Doy DAMAn kana| sunabeda kHon odok ka0e raygoda, borhompur sen0e udisa reyag rajxgaz bHubxnesor sen0e janam a.Tu 0ey seterog_a| nuyag ozag Do rayrompur japag cuMDA. A.Tu re|

bir ha.Tiy eDre akana

keNpbila., moDHu kuNda, puruliya. beNgol, 12/08/2010 :- niya. ha.li ge moDHUN kuNda ade pase re miD bir ha.0i hej ka0e jo0o hoze bo0or hoco ka0e buru 0ey ruwa.z akana| men kHAn buru 0e a.wri jHozaye re moDHu kuNdA reyag ade pase   hiri leDa| se0ag ba.sya.m ok0e seter lenay  keNpbila a.0u 0e| ina. ok0o miD hoz Do a.0u reyag baNDx rey um-naMkag kan 0aheNj| uni hoz oka sen hoN bay Disa. leD KHAn Da.z hoN bay Da.z DAzeyaD_a ar uni ha.0i Doy sen qam u0a.r keDeya| hoz ko cetag ko leka 0Ho0na re suNd 0ey Dal keDeya ar uni hozag 0Ho0na TAy gHocze u0a.r ena| menkHAn uni hoz Do bis0i Do bay lohojuri leDEya| bar Din DHA.bij Do ona sur a.0u korey ajare bazayena| hoz ko jotaw baza ka0e buru Teko laga ruwa.z kaDeya|

sukri a.cHim ajar Te hoz ka.hil

ba.rpaDa, bHoNjx Disom, udisa, 14/08/2010 :- sukri a.cHim kHon sirja.w akan ajar “swNyin pHlu” gota gurla.wg kana| hoz nova ajar Teko ka.hil ar gujug kana| ona boTor hoz a.di gey gHeraw akaD kowa| bHubxnesor kore huyug kan goj kHobor aNjom kaTe hoz nova ajar kHon baqcawg la.giD homiO paTHi ran jojom ko ehob akaG_a| niT homiO paTHi ran Dokan bHiz ar bHiz ge Tahen kana| niT aspaTAl re ran qamog kana| bemar akan hoz dakTor tHen qel oco kaTe iqjekson haTAW kaTe ko besog kana|

damdahe

 

* “Disom KHobor” KHoboriya. koy la.kTi ako kana| ra.ska.g kan hoz ale salag sa.ga.y pe jozaw DAZEyag_a|

* “Disom KHobor” reyag gonof Do 2/- taka kaTe| serma re 48/- taka pazawg_a| dak Te haTAW hoz Do dak ma.sul hoN gog huy akowa| Disom kHoborag beNk A/c No. 0796050105699, United Bank of India, Jhirpani Branch, Rourkela. IFS Code No. - UTBI0JPN497

* “Disom KHobor” sav sa.ga.y Do Qr. No. A/48, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN - 769002,  E-mail - sorendikumoni@yahoo.com nova buta. TEpe jozaw DAZEyag_a|

raybar


(1) bHoNjx Disom rinij hembrom kuzi nalha Tuma.l la.giD sa:giq siqoT Disom rajx gaz Dilli bajar rey Tahena| daNtmot, usul marsal, DHopot kuzi kanay| olog pazhaw Do dakToriy sa.T akaG_ay| lapHaf soner siDX arjaw la.giD cHuta.w akan menaya| joz ja.ni Disom peza DARAm DAG la.giD ayO baba ta.ti silpiq ladag akaD menag kina|

(2) pe boyha tudu kuzi, olog pazhaw ReDo joTo hoz soner sa.T ko amet akawana| qel jof Do Tel savar savTe likiD loboy usul| Din kHemaw savTE jahaN udij taka ka.wdi nalha a.sulog Do meD-aha jerez poTAW ar bohog ub sajaw savar ka.mi reko jozaw akana| laj a.sulog mako pazok akawana, menkHan hoz janam javay baf kHan joTowag TARA aTra ge|

(3) besra kuzi, ayO baba Tikinij saDER Dula.z hopon biti, tena miru leka joTon hara buru kaTE la.tu nukri ca.kri re ha.bij kin suTug seter akaDEya| qel jof boNga kuzi leka, usul marsal Do cuNdug ca.tki jHopor baNDE kaTE Do a.di sobHay qelog_a| ruwa. ha.su, rugi bemar hoz TikcHa. la.giD dakTor kuzi kanay| 

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

ba.rpaDa otonomas birDA.gaz renag bHa.rwa. Gujxra.y baskeyag TAREn re

Ba.rpaDa, bHoNjx Disom, udisa, 03/08/2010 :- DHi DAze haraburu ar monem mukruz lekHan lapHaf reyag jo bili kohoNm lidur Tebag DAzeyag geya| nofkan kaTHa ge calawenag 01/08/2010 hilog kHon  ba.rpaDa otonomas bi.rDAgaz renag hamal Do propHesar ma.n gujxra.y baskeyag TAren reko cal akaDa|BirDa.gaz renag  prinspal ma.ci ko alay akaDeya| udisa pono0 renag sorkar birDa.gazre nofkan hamal ma.cire  nuy   gomke ge sanTaz ko muDxrey  amet seter Daze akawaD_a| nuy gomkeyag janam a.0u Do baDHam sur jamdi a.Tu re| aj baba hag qu0um Do piru coroM baske, gogowag qu0um Do sonamoni baske| 1969 re baDHAm hay skul kHon metrik e sa.T leG_A| 1973 re maharaja purno coNDxro maraf birDa. Gaz kHon bi. es. si. reyag siDx e a0af leG_A| 1976 re kotok reyag rebHensa jegeTa.ri birDa. gaz kHon em. es. si. re pazhaw ka0e soner SIDxe a0af leG_a| siDx sakam a0af Tayom distrikt ekawuNt ka.mi re jozaw lena| 1976 septembor re galociya. leka0e ajag e0ohob galoc Do dHefkanaz saMes kolejx re ace0iya ko samaf rey Doho leG_a| nova birDA.gaz reDo 1984 sale DHA.bij e 0aheN kana| 1984 re maharaja purno coNDxro maraf birDa.gaz 0eko uca.z leDeya| 1992 sale re DHoroMiDHor maraf birDa.gaz, kiqjHir 0eko  uca.z leDeya| 1994 bocHor re maharaja purno coNDxro  birDA.gaz 0e arhoN Dozha ko uca.z a.gu keDeya| 01/08/2010 hilog Do ba.rpaDa otonomas maraf birDa.gaz rinij prinsipal leka0e ma.ciy amet keG_a|

jom bitolag bica.r

budHi kamar, bisuy, bHoNjx Disom, udisa, 02/08/2010 :- jahaNnag 0em bitol lenkHan abo bira.D reyag ray ri0 leka0e sacra huyug_a| jom bitol Do nova kana - boNga buru kore nayke bohog a.wriy boNga regey jom lekHan  onaDo jom bitol ko me0ag kana| nova jom bitol Do huy lena logoz beta pukHuriya. a.Tu re| ka0Ha Do nofka 2008 sale reyag ka0HA kana| sohray re nayke boNga bohog jil a.wriy boNgay rege a.0u hoz Do soze ko jom leG_a| nova iDi ka0e a.0u re ogHoton kohoN huy bazyen kHAn ba.fki piz ren sanam ma.jHi, pargana ko Duzub miD batHer miD ka0e ko bica.r keG_a aR ray ri0 leka0e   boNga DHar koko emog_a menTe tHa.wka. ena ar sur Din rege boNga buru perej uma.M huyug_a| nova bica.r Do huy lena bisuy sur budHi kamar a.Tu re| ba.fki piz pargana ma.n Debxrajx haNsDag, sav0a ma.jHi ma.n kasina0H kisku, ma.n ram ma.jHi, ma.n supa.y ma.jHi, somajx susa.riya. ma.jHi ar Des Diswa. Ko muDx re bica.r huy lena| nova  bica.r ok0o baday qam ena ci abo somajx re boNga buru  Do a.0u ke a.0u juDa. juDa. geya| nova sanam etketoMe ko oka leka0e saha ka0e parabx puna.y ar boNga bOrO  perej uma.M ko miD leka huyug kHAn a.di napayog_a  men0a puruDHul gomke ko huDis keG_A|

ol guru poNdeTAG sina.m mutHa.n dHaka ra.puD

kaDwa.MI, boDxza, BHoNjx Disom, udisa, 05/08/2010 :- cika.M ar hapzag dahar benav Do nahaNg sosnog jugx reyag   lahanTi reyag jokHa daf kana| oka sen0e dahar senog_a arbaf dahar ko ju0ra.wa ona hor sur ren hoz ko a.di geko ra.ska.g_a| menkHan miD gHoton huy akana ci sozok  benav 0uluj hozag mone re DukH e a.gu akaG_a| boDxZa  sur kaDwa.Mi a.0u japag 0e leqboq Tirya.w akana rayrompur  KHon jospur rajx dahar| kaDwa.Mi a.0u baher re menag akaD aseka ho0e0e ol guru poNdeT ra.gHuna0H murmuwag sina.m mutHA.n a.di sohag Dula.z 0ek siDHo leG_a| sozok reyag osar la.giD 0e ke. ke. di. quTuman miD kontraktor  ka.mirey a.cu akana| dahar 0eyar qu0um 0e nova guru gomkeyag sina.m mutHa.n Doy dHaka pa.tub leG_a| nova ogHoton ade pase ren hoz ko baday keD kHan a.di geko DukH ena ar sav0e raNgaw ena ko| nova ade pase ren hoz ko jumiD ka0e bamongHa.ti renij sabx kolektor ma.n  oqjon maMik miD a.rji sakam ko emaD Deya ci okoy gunhaDAr nova sina.m mutHa.n e ra.puD akaG_a uni 24 taMaf DHa.bij 0e ceD bica.r arbaf toNd ko emay ma| ar baf ceD hoN bica.r baf huyug kHan 05/08/2010 hilog kHon baf la.yug DHA.bij nova dahar re uka.t lagawg_a| 05/08/2010 hilog sabx kolektor dahar benaw kontraktor sav0e Diswa. Koy hohowaD kowa| sabx kolektor  kontraktor muDx re bicar huyena| nowa  bica.r re kaTHa gotayena ci kontraktor sina.m metHa.n e 0eyar ruwa.za| ar boNga DHAr leka0e 15 hajar takay emog_a| baday qam ena ci 15/08/2010 hilog ge kontraktor Do sabx kolektor samaf re Disom hoz 15 hajar takay calaD kowa ar sina.m mutHA.n hoN usa.ra gey benav ruwa.zeya men0ey la.y soDor keG_a|

amag ozag Duwa.r amge qel me

asonsol, beNgol, 10/08/2010 :- amag ozag, amag pa.rsi, amag DHorom okoy hoN bay qeqel amgem qela| jegeT reyag sanam paza rege jegeT a.Diba.si mahaN ko manaw keG_A| menkHAn uyha.r reyaG kaTHA Do nova kana ci a.Diba.si boyha ko oka leka 0eko lahag_a| nova reyag huDis iDi ka0e   a.Diba.si mahaN Do asonsol reyag robinDro BHobon re a.di ra.ska. seleD huyena| nova  robinDro bHobon re huyug maMAf hej seter len ayma kuzi koza jo0o jumiD ka0e jomkaw sa.hiNj  0ire ag_sar ka.pi eman sapab ko sab ka0e se0ag o0e mahaN asrom mod, gitirod sen0e bi. en. ar. mod DHA.bij hej ka0e micHil Doko keceD leG_a| ina. 0ayom Do robinDro BHobon reko jawra lena| noNde Do miD galoc akHza reyag ka.mihora sapzaw  lena| nova galoc akHAz re sanTAz bira.Dx ren ayma ga.kHuz gomke ko seter len 0aheNj| bHaro0 jaka0 ma.jHi madwa renij mu0ul kHunti ma.n  ni0yanonDo hembrom gomke hoN nova galoc akHZa rey seter lena| ma.n ni0yanonDo gomke a.di Damanag ka0HA koy la.y soDor keG_A| ka0HA leka0e jo0o hoz tHen e arDAs keG_a ci jemon abowag a.rica.li eman baqcaw 0ege huyug_a| ni0 hoN abo bira.Dx hoz sanam paza kore geko izu hocog kana jahaNnag baf jahaNnag rege| nova eze hocog kHon pucujog reyag Do miDta.f ge hor  menag_a, ona Do huyug kana abo ko muDx re jumiD| jo0o bon jumiD lenKHAn ohowan kami ko a.di suguz sa.hiNj bon ka.mi Dazeyag_a| seter lan Diswa. Ko ra.ska. hoco ko la.giD enej sereq reyag siNga.z akHZa hoN sapzaw 0aheN kana| nova siNga.z akHZa unag jomkaw lena ci 0in kore ok0o polom lena okoy hoN baf ko buJHaw leG_A|Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15 August
2010
Vol -2
Issue -17

Copyrights(C) 2008-10, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.