disom_header
Ra.wlkela
16 kHon 31 agost
2010
THok-02 gele-18
sahta 1

relwe~ teson ol ciki Te ologog_a

kHozogxpur, beNgol, 31/08/2010 :- DokHin purubx nakHa rilwa.y dibHijon re sanTAZ bunusTi re menag sanam teson reyag quTum ol ciki Te ologog_a| rel monTRi ma.ni momoTA banarjiyag nova unuDugx Do kHozogx pur, cokroDHor pur dibHijon TE seter akana| nova dibHijon re menag teson ko niT ol ciki TE a.di lage ol la.giD ko usa.raya| rel teson ko ol ciki TE olog ma menTE “sanTAZi rajx pa.rsi” hul renag ka.mihora lekaTe paromen 02/08/2010 hilog rel monTRi sav qapam la.giD ma.n romes haNSDAG, piTambor haNsDAG, bHujofgo tudu ar sonaTon haNsDAg eman ko seter kaTe ol ciki Te teson olog, sanTAZ Te ga.di hijug senog renag hohog ko kHojx leG_a| ona kaTHa Tula. jokHa kaTe a.di usa.ra ol ciki TE teson quTum ologma menTe rilwa.y dibHijon koy hukum akaD kowa|

beNgol sorkar hoTE TE a.kil gunan a.Diba.si ko sarhaw

kolkaTA, beNgol, 27/08/2010 :- a.Diba.si ren gunman hoz ko beNgol sorkar Do serma ke sermay sarhaw a.guyeD kowa| ona sarhaw miDun TEheq kolkaTA renag robinDro soDon re nes jekHa huy paromena| onoliya., badohi, sereq pa.rukiya. ko sira. monTRi manoTAn buDHHoDEbx bHotta carjo ma.n e calaD kowa| onoliya. ma.ni bisakHa ma.jHi ar ma.n ojiT kumar mandi Do “sa.DHu ram caNDX murmu unuyha.r sirpa.”, gayan badohi ma.n sowmen mandi Do “poNdeT ra.gHunaTH murmu unuyha.r sirpa.” sereq pa.rukiya. ma.n ka.nhuN ram soren Do “lal sukra. urav sirpa.”| sarhaw lekaTE Tamba pata savTE 25,000/- taka kaTe ko calaD kowa| savGTE ponoT jakaT re jiTka.r akan bafkuza jila. renag horin biDXra. ha.rya.z gavTA kowag gayan “DHiri bHapog DAnaf re” Do ETohob sirpa., bafkuza renag kala paTHor a.Diba.si soNskriTi ekademi  hag gayan “TARAS” Do Dosar sirpa. ar siligudi renag gayan “eds ajar” Do TESAR sirpa. ko calaD kowa| gayan re joTo kHon sores unuDugij lekaTe ma.n boyDyo naTHa haNsDAG (bafkuza), joTo kHon sores gaynahar lekaTe ma.n TRinaTH murmu (siligudi) ar joTo kHon sores badohi lekaTE ma.n sukanTo tudu (bafkuza) ar ma.ni poDma boTi murmu (bafkuza)| ona savTE bHawaya ar cotka a.Diba.si rin badohi kohoN ko sarhaw keD kowa| malotog kan a.Diba.si “toto” ja.Ti rinij sumuf soner siDX e aTAF akaD ma.ni riTA toto hoN ko sarhaw keDEya| punya. eklobyo model skul rin a.Diba.si giDXRA. hoNko sarhaw ena| sarhaw re sira. monTri savTE monTRi DEbxlina hembrom, robinDRo naTH hembrom, joges bormon Teko hoN seleD ko TAheN kana|

beNgol aseka hag kolkaTA jarpa sasapzaw miDun

kolkaTa, beNgol, 22/08/2010 :- kolkaTa renag nava sekretariyat Dolan re TEheq aseka hag Dupuzub huy ena| calawen 18/08/2010 hilog birbHum re aseka soheT ko sorkar hajoT rey aDER leD kowa| Tobe Dosar hilog geko raza odok lena| unku hajoT re bolo kaTe raza odok akan soheT ko TEheqag Dupuzub re baha mala em kaTE ko sarhaw keD kowa| birbHum jila. re 63 gotaf sanTAZi maceT a.cu kaTHa| Tobe eyay hoz sumuf ko a.cu akana| sanTAZi ar ol ciki baf badayan hoz ko maceT lekaTe sorkar aDER sanaye kana| nova re jaNge DARAm la.giD 22/09/2010 hilog joTo jila. renag praymeri skul kawnsil bod cayreT ko gHeraw kowa| ona Tayom 29/10/2010 hilog Do kolkaTA jarpa ja.puD renag asekay gota tHa.wka. keG_a|

aseka soheT ar skul kawnsil jogo cayreT tHepelaw

birbHum, beNgol, 20/08/2010 :- birbHum praymeri skul kawnsil cayreT sav aseka soheT ko 18/08/2010 hilog qapam ko sen lena| cayreT sav qapam la.giD Ta:gi re TAheN kan okTo jogo cayreT sisir oDHikari sav ropoz ropoz Te tHepelaw huy lena| ona tHepelaw TE ajag cosma Do qur kaTe ra.puD lena| ona kHa.Tir aseka soheT ma.n budHa.n ma.rdi, rayTa hembrom, dakTor ma.rdi, bijon tudu, ananDo ma.rdi Teko Do hajoT reko aDER leD kowa| Tobe hola ge aseka rin gaDEl hoz a.Diba.si gavTA, kowag kurmutu TE hajoT kHon raza odok akana| raza odok okTe aseka maMTE suTRET DukHiram haNsDAG, A.Diba.si gavTa parseT sunil soren savTE polen ma.rdi, upen ma.rdi, bibHas, haNSDAG, prokas ma.rdi eman seter kaTE baha mala aTE ko aTAF DARAm leD kowa|

sahiTyo ekademiyag “sisu savheD sirpa.” biswo naTH tuduwag olof

ra.wlkela, udisa, 22/08/2010 :- sahiTyo ekademi hoTE TE nes rin “sisu savheD sirpa.” jiTka.r onoliya. ko cHa.tya.r ena| sanTAZi rinij quTuman sisu savheD onoliya. ma.n biswo naTH tudu Do nova sirpa.y jiTka.r akana menTe gowa re huyen ekademiyag Dupuzub re quTum cHa.tya.r akana| joTo pa.rsi rin nova sirpa. jiTka.r akan onoliya. Dilli re DARAkan 14/11/2010 hilog sirpa. ko cal akowa| biswo naTH tudu Do boyha biswo naTH tudu menTe hoN hoz ko baday akaDEya| ajag ozag Do udisa renag moyurbHoNjx jila renag aNDHarjHuz a.Tu re| niT ra.wlkela renag “jibon bima ba:Di” a.ma.li rey ka.mi kana| niT ha.bij Te 15 gotaf sisu savheD poTob e ucHa.n akaG_a|

udisa aseka hag Tala serma pura.w Dupuzub

rayrompur, bHoNjx Disom, 26/08/2010 :-udisa renag muMuT aseka re TEheq DARAkan TAla serma miDun iDi kaTe Dupuzub huy ena| nesag Tala serma miDun Do rayrompur re 16/10/2010 ar 17/10/2010 hilog huyug_a menTe Dupuzub re tHa.wka. yena| savTE aseka hoTE TE ol ciki Te +2, +3 binid Do 21/10/2010 kHon ehob kaTe 24/10/2010 hilog muca.Dog gota yena| Dupuzub re aseka rin maMTE ma.n safkHo baske, gopinaTHa ma.jHi, jHano murmu, lokHmi haNsDAG, masaf coron hembrom, bHagiroTHi haNSDAG, pormesor haNsDAG ar savTEn ko seleD ko TAheN kana|

sapzeT aTRE

galasaf THir THar burum kog ha.Ti hozem qel bHewna goDog geya pacHey goj ha.Ti kana menTE| luTur bay hila.wa, suNd TEy bay pHoNy kHan sa.ri gem uyha.r goDa nuna.g maraf ha.Ti palen e DA.MiDAF en geya| nofkan burum THirij Do bako boToraya| aj tHen hudiq hudiq janwar hoN ko surug_a| aj ceTan rehoN ko DEjog_a| ajag ijoT lapaluNda. ko rika.ya| maraf hoz kanay menTe boTor ce ma.n ge bako emaya|

      nofka Do mimiD DHaw jiyon re huyug geya| maraf akan rehoN meD ge baf beNgeDog kHan nuna.g maraf hoz hoN ceD bay cekaya? kHeyal ge aD kog kHan meD hoN enTe cekaTE beNgeD ke| nuna.g marafij rehoN nofkan kHan okoye kHa.Tiraya? nofkan galasafog Do ajar TEhoN arbaf apnar TE apnar baf uyha.r TEbagog renag orjo TehoN nofka huy kog_a| sanamag TAheNn Tuluj em burum ha.pi kog kHan okoyag Do Dos?

      jHarkaNd re sanTAZ ko la.dHa.y leG_a jHarkaNd Disom kHa.Tir| saNge hozag saNge enem| aNs hoN onka ge TaheN kana| ba.DX bayha.z benav len kHan iTa. ma juruz erog geya| malotog kan ja.Ti savTa, savheD, pa.rsi sanam renag ge kukmu ma TaheN len geya| Tobe jahaN Tin re jHarkaNd hoN qam ena un johog kHon ge hoz burum ha.Ti leka ko haMaha.pij lena| abowag hok kaTHa bafbo roz leG_a| nofka Te nog_oy gel serma Do pura.w goDog kana| abowag pa.rsi bHaroT sorkar e manoT keG_a menkHan jHarkaNd sorkar Do jahaN ma.n emag kaTHa bay em akaG_a| ma.n qam al.giD TE jahaN Tina.g garjawg renag kaTHa baf aNjom len Te jHarkaNd sorkar hoN palen e THir akana| apnarag hok qam la.giD TE abowag cHuta.w akal lena| uyha.r akaD rehoN mone bHiTRi rege bon hudug hudugog kan TaheNj| Tobe jahaN renag ehob menaG_a ona renag muca.D hoN menag geya| abowag ba.zij Din ehob kaz parom akana| niT bo eBHen iDig kana| burum ha.Tiy bereD en leka abowag bereDog okTo seter akana| mone niT a.curog ehob akana| jHarkaNd arbaf sanTAZ gira.ba.si akan jaga re ol ciki Te bas ar rel ga.di TiNgun jaga re ologo Do a.di maraf uyha.r kana| abowag bereDog ce cirga.l akan Te bHaroT sorkar renag rilwa.y hoN ma.n em kaTe teson ko ol ciki olog e reben akana| hoz nofka ge bon bereD kHan jHarkaNd re sanTAZi rajx pa.rsi benavg Do tHa.wka. geya| abo Te abo Tina.g ceNgHa bo TaheNn kana, onage abowag rajx pa.rsi kukmu Doy sa.ri ocoya| Tobe niTof jahaN rihit Te hoz bereDog bo ehob akaG_a, nofka ge jumiD kaTe bo ka.mi iDi kHan loza ar aNs Do miD Din juruz purunog_a, nova re hiDij Do ceD hoN ba.nug ana|

akal kHa.Tir bHoNJx Disom akot

rayrompur, bHoNjx Disom, 16/08/2010 :-DAG ja.zi renag anat TE bHojx Disom re akal bajaw akana| hOzO nes kadHan ge baf kadHan akana| ba.Dx re hOzO arag ge qelog kana ar uqug kana| bHoNjx Disom re hoz cas ceTAn rege bHorsa kaTe ko a.sulog kana| noNde akal akan rehoN sorkar Do akal menTE a.wriy cHa.tya.ra| ona kHa.Tir sorkarag meD luTur bajaw oco Disa. kaTe DARAkan 03/09/2010 hilog bHoNjx Disom akot la.giD ko hoho akaG_a| ca.si ko ar jHarkaNd mukTi marca pahta kHon nova akot Do hoho akana|

sanTAZi ka.mihora ucHa.n la.giD akas ba.ni Talma jarpa

tata bajar, jHarkaNd, 19/08/2010 :- tata bajar renag a.DiTpur re menag akas ba.ni Talma kHon sanTAZi ka.mihora Dina.m ge ucHa.nog la.giD TE sanTAZ ko akas ba.ni Talma ko jarpa akaG_a| Dina.m ge seTAG a.yub mimiD tazaf kaTe sanTAZi ka.mihora ucHa.nog la.giD Te moMe say gan hoz jawra miD kaTe akas ba.ni Talma TE seter kaTE Talma rinij maraf gomke a.rji sakam ko cal akaDEya| nova kaTHa bica.rog_a menTE akas ba.ni pahta kHon ko la.y ruwa.z keG_a| ceTan kHon aNDE uDug seter lenkHan nova aNs Do purunog_a menTE hoNko la.y soDor akaG_a| baday lekaTe a.DiTpur renag nova akas ba.ni kHon sanTAZi ka.mihora Do cHad bid e ucHa.na| Dina.m Do baf ge| nova jarpa Do “sanTAZi rajx pa.rsi aNDozon” gavTA rin soheT ko hoTe TE huy lena|

gel miD gotaf jila. akal menTE beNgol sorkarag cHa.tya.r

kolkaTa, beNgol, 18/08/2010 :- beNgol re DAG ja.zi renag anat TE cas ka.mi tHakeD akana| DAG ja.zi baf kHa.Tir sorkar akal menTEy cHa.tya.r keG_a| puruliya., bafkuza, miDxnipur, birbHum, borDoman, hugxzi, uTor Dinajxpur, DokHin Dinajxpur, malDA eman jila. re akal bajaw akana menTE sorkar e cHa.tya.r keG_a| nova ko jila. ko bakHra 85 koroz taka bakHray Doho keG_a menTe hoN sorkar e la.y buta. akaG_a|

lugu buru gHanta ba.zi re cirga.l miDun

lal pa.niya. (bokaro), jHarkaNd, 30/08/2010 :- lugu buru gHanta ba.zi DHorom gaz Dug Doho gavTa ar ekson ed gavTA hag ra.sya. Te DARAkan 06/09/2010 hilog miD cirga.l miDun sapzaw akana| lugu buru gHanta ba.zi Dug Dohoy hoz lekHa re sarna  DHorom olog ar DARAkan poqcayoT bacHon renag mohoT iDi kaTe hoz ko cirga.l huyug_a| maraf peza lekaTe manoTan gHasiram soren ar ma.na.n peza lekaTE manoTan coNDXro mohon ma.rdi Tikin seter kin TaheNna| a.di ayma hoz nova miDun reko seleDog la.giD|

ja.piD laD kHaDan bereD ruwa.z


salbaDXZA, birbHUm, beNgol, 25/08/2010 :- birbHum renag DHiri kHADAn Do Tuzuk - sanTAZ reraz kHa.Tir moMe boNga gan ja.piD TaheN lena| Tobe casbas la.giD DAG ja.zi hoN a.di ceTan akan TE nova totHa Do akal Te ka.rigHam akana| nova jila. re casbas begor DHiri kHaDan ge arjaw renag hor dahar Do| akal erez la.giD hoz tHen arjaw hej ruwa.zog la.giD TE reraz lan hoz ko muDX re gapal maraw kaTe arhoN ja.piD laD kHaDan Do DHuzi udya.w e ehob ruwa.z akaG_a| mohomoDDX bajar ade pase kHaDAn Do ca.lu ruwa.z iDi kaTe gapal maraw calag kana|


huNda. Juzu ar capo juzu cirga.l akHza

kotok, udisa, 15/08/2010 :- ha.tiq ha.pa.tiq re nahaNg jugx re a.di lekanag juzug kana| oka koDo juzu ar oka  koDo capo juzu| nova juzu oka leka 0e ha0aw huyug_a ar ceD ko DHA.z su0ur menag_a, nova reyag cirga.l akHza rastro bHAsa soqcar somi0i, kotok re sapzaw 0aheN kana| nova akHza re   maraf peza leka 0eko seter lena ma.n  salkHAn murmu, ma.ni sumi0ra murmu, dak0or  pi0Ho murmu eman ko TaheN kana| nova cirga.l akHza re sarna DHorom sorkar mano0e em ma nova ko renag hoN bica.r huy lena| nova cirga.l akHza re bHubxnesor, paraDip , jotoMi, ra.wlkela kore kHon ayma hoz seter ko 0aheN kana| nova akHza Doy sapzaw leG_a “kHerwaz jumiD gav0a, kotok”| parsET ma.n ba.yjun ma.jHi, cayreT ma.n megHray ma.jHi, suTRET ma.n probHakor ma.jHi, jogo suTRET ma.n ramcoNDxro ma.jHi, jayreT ma.n mota ma.jHi|

uD putka. 0e akal

bisuy, bHoNjx Disom, udisa, 31/08/2010 :- bHoNjx DIsom renag huzu cas may akal keD geya, menkHAn uD putka. reyag hoN akal qur ena| jaw serma Do bisuy bajar 0e kHa.qci kHa.qci uD putka. Ko aguyeD 0aheNj| nes Do uD putka. bajar re jom navag la.giD hoN baf ko a.gu leG_a| nes Do  Dag ja.zi lekHa siD DHara kHA.0ir  uD putka. hoN bay omon DaZeyaD_a| bHoNjx Disom re menag akaD ura:t buru reyag qu0ume ha.r akaD simzipaz hoN uja.zog kana| nova buru reyag Damanag kat ko sa:giq bajar ko0e ko paromeG_a| buru uja.zog kan 0e qele rasa, pazo eman reheD seDeND ran kohoN uja.zog kana| sorkar nova buru bay rakHA Doho lekHan a.di  sur Din rege ura:t buru Do ta:di cabag_a|

na.giy cHANDayena somajx ar
eyag a.ri ca.li re

kuludi, korondi, tata bajar, jHarkANd, 25/08/2010 :- oka johog oka lekanag ogHoton huyug_a okoy hoN bafgem la.y keya| nofkan gHoton huy akana korondi kHon 8 kilomitor  sa:giq kuludi a.Tu re| ogHoton Do nova leKa, na.gi ma.yij janam ayO mano haNsDag 21/08/2010 hilog e boNga Disom ena| ako ozag re koza hopon okoy hoN BAf 0e ar a.0u ren okoy hoN baf ko odok len0e na.gi ma.y ge aj ayOwag sara  seNgel e jereDaD 0aheNj| nova gHoton huyen 0ayom a.0u tola ren pargan ja.Duram hembrom tHEn kuzi hoponag 0i 0e sara seNgel lagaw ka0HA reyag bica.r ko kHoj leG_a| nova reyag bica.r 26/08/2010 hilog pargana ja.Duram hembromag aNDe uDug 0e muhul bir re bica.r la.giD tHA.wka. lena| nova bica.r re 26 gotaf a.Tu ren ma.jHi ar somajx susa.riya. ko seter lena| sa.ra.ykola renij pono0 Dorbariya.  ma.n ca.mpa.y soren hoNy seter lena| nova Dorbar reyag e0ohob bica.r re na.gi ma.rdiyag nofkan ka.mi Do somajx re baf colon akana men0e ko men keG_a| nova reyag ka0Ha ko galoc gotay la.giD 05/09/2010 hilog ar miDta.f bica.r akHza sapzawog_a men0e baday qam akana| kuli Tolas ka0e baday qam ena ci aj baba 0aheNn ok0e ge  na.gi ma.y bakHra Do javay kin kiriq aDe 0aheNj| menkHAn ako gusti ren noVa re okoy hoN kusiba.si baf ko 0aheN kana ar na.gi ma.y 0ekowag hasa oka leka0e akowagog_a ona reyag 0ak TaMag 0a:gi reko 0aheN kana| ona0e na.gi ma.yij ayOy boNga Disomen johog sara re seNgel jereD okoy hoN baf ko reben lena| nova reyag Dosar 0Hok bica.r akHza 05/09/2010 hilog huyug_a men0e baday qam akana|

sarna DHorom kod aNgoc kHa.Tir e. di. em. jarpa

ra.wlkela, udisa, 25/08/2010 :- hoz lekHa kagojx re sarna DHorom paNjayeD hoz ko la.giD “sarna” kod hoz lekHag kagojx re aNgoc ocoy kHa.Tir je. di. pi. Do e. di. em. e. gHeraw leDEya| Disom gomke quTum Te a.rji sakam e. edi. emag Ti~re cal ena| Teheqag jarpa re ma.n budHa.n ma.rdi, ram coNDXro haNSDAG, bipin bihari hembrom, malho ma.rdi ar savTEn koko TaheN lena|

pHurga.l mahaN re ciNdu enej


0aldHiya., bija.0aza., bHoNjx Disom, udisa, 16/08/2010 :- siqo0 Disom ren hozag jo0o kHon gunman ar ra.ska. Din huyug kana pHUrga.l mahaN 15 ogost hilog| nova Din uyha.r Dohoy la.gID “ibHAr grin yu0H klabx” hoTE Te miD ciNdu enej hepraw sapzaw len 0aheNj| nova ciNdu enej hepraw re ade pase ren ayma ciNdu enej rusika ko seter lena| nova ciNdu enej hepraw re 32 gotaf Doz ko seter lena| hepraw Do bar Din 0e enaf bocog DHA.bij Doko seter DAzeyaD TAheNj| nowa enej reyag bocog enej re eTohob sirpHA.y emet keG_A sijkola Ar Dosar sirpHA.y amet keG_A sula.ypat|

damdahe

 

* “Disom KHobor” KHoboriya. koy la.kTi ako kana| ra.ska.g kan hoz ale salag sa.ga.y pe jozaw DAZEyag_a|

* “Disom KHobor” reyag gonof Do 2/- taka kaTe| serma re 48/- taka pazawg_a| dak Te haTAW hoz Do dak ma.sul hoN gog huy akowa| Disom kHoborag beNk A/c No. 0796050105699, United Bank of India, Jhirpani Branch, Rourkela. IFS Code No. - UTBI0JPN497

* “Disom KHobor” sav sa.ga.y Do Qr. No. A/48, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN - 769002,  E-mail - sorendikumoni@yahoo.com nova buta. TEpe jozaw DAZEyag_a|

raybar


(1) bHoNjx Disom rinij hembrom kuzi nalha Tuma.l la.giD sa:giq siqoT Disom rajx gaz Dilli bajar rey Tahena| daNtmot, usul marsal, DHopot kuzi kanay| olog pazhaw Do dakToriy sa.T akaG_ay| lapHaf soner siDX arjaw la.giD cHuta.w akan menaya| joz ja.ni Disom peza DARAm DAG la.giD ayO baba ta.ti silpiq ladag akaD menag kina|

(2) kisku koza, ayO baba Tikinij hopon beta, taka ba:Di a.ma.li rey ka.miya| a.di sur Din re hopon beta sofsar jala re jHa.li kaTe jiwiD jibon parafgoT la.giD kin uyha.rog kana| ba.hu Do soner siDX e sa.T kag kHan gHaroNjx ra.ni lekaTE kin ba.nij a.gu eya|

(3) besra kuzi, ayO baba Tikinij saDER Dula.z hopon biti, tena miru leka joTon hara buru kaTE la.tu nukri ca.kri re ha.bij kin suTug seter akaDEya| qel jof boNga kuzi leka, usul marsal Do cuNdug ca.tki jHopor baNDE kaTE Do a.di sobHay qelog_a| ruwa. ha.su, rugi bemar hoz TikcHa. la.giD dakTor kuzi kanay| 

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

es. si. ar es. ti. jumiDag janam mahaN manav


nalko nagar, udisa, 22/08/2010 :- somajx reyag ayma ka.mihora ko suguz sa.hiNj ka.mi pura.w la.giD Do hozag jumiD akal lek geya| jumiD baf 0iNgu ka0e somajx renag ka.mi uTHna.w Do ohowan geya| nalko reyag es. si. ar es. ti. gav0a Do miD quTuman lazawna gav0a kana| nowa gav0a ho0e 0ege a.di lekanag ka.mi ko sa.T akaG_a| nova gav0a reyag rupegor 0Hapna mahaN a.di ra.ska. seleD ko manav keG_a| nova rupegor mahaN  manav obo0a re miD ka0HA lewdHa reyag ka.mihora hoN sapzaw lena| ka0HA lewdHA reyag saTAm 0aheN kana - es. si. ar es. ti. yag muMu0 a.yDa.ri ceD kana? nova akHza re maraf peza leka0ey seter lena bi. si. sahu (ji. em. pHAynans  nalko), ka0Ha badohi leka0e  ma.n bi. ke. mollik (nagam mahal u0koz jege0a.ri birDA.gaz, baMibihar, bHubxnesor), ma.nan peza leka0e ma.n osok sahu (ji. em. ka.wdi ar hisa.b nika.s,  nalko nagar)| kHerwaz ledij klabx ren ka.miya. ko ho0e 0e DAram DAG Do huy lena| DAram Dag ko sapzaw leDa rusika konDon tudu, ma.n  sawna soren, ma.n DHAno caNDx murmu, ma.n orjun besra, ma.nij saro0i ma.rdi, ma.nij ja.smi soren, ma.nij a.rsu murmu, ma.nij omi0a tudu| kHerwaz ledij klabx ren ka.mi.ya ko Diya.wza ba.Ti jereD kaTe bi. ar. ambeDkor, bir birsa. muNda, ol guru ra.gHuna0H murmuwag pHoto mohor re baha mala  araw ka0e ka.mihora Do ehob lena| galociya. ma.n mollik gomke Do kHerwaz ledij klabx ren  ka.miya. ko a.di a.diy sarhaw keD ko sav 0ey men keDa ci ni0 nova ledij klabx Doy juwa.n akana ar jo0o lekan ka.mi koge a.di suguz sa.hiNj    gele bilig_a men0ey la.y soDor keG_A| ma.nan peza ma.n bi. si. sahuy la.y soDor keG_a ci ayma a.Diba.si hoz ha:di pa.rwa. qu ka0e ca.kri nukri ko dHila.weD kana| nofkan urcHiT ka.mi ko erez reyag nagxle baber Do kuzi hoponag Tire hej lenkHan somajx Do lahanTi hor rey seterog_a| kuzi hopon son0or ko 0aheN lenkHAn koza hopon ko ba.zij dahar 0e bafko mohda keya| akHza muca.D re suTreT ma.n bikra.m haNsDAg hej seter len sanam hoz gunman sarhaw cal kaTe akHzay bHaNgoz leG_a|

gomha Dosar hilog pa0a


bafkboz dem, bija.0aza, bHoNjx Disom, udisa, 25/08/2010 :- gomha  re pa.hil Din Do enej sereq 0e akHza ko gHuz sav0e jo0o kuzi koza, hazam budHi ra.ska. 0e akHza ko gHuz TaheNj| jugx boDolog sav0e hozag ra.ska.g reyag hor dahar hoN boDol akana| nova  bafkboz dem ade pase re miD lekan ra.ska.g reyag hor ko panTE qam akaDa, onaDo huyug kana parab Dosar dem aze pa0a| nova pa0a huyug la.giD ceD bewra kohoN baf TaheNn kana| hoz ako 0ege   buruD buruD ko hijug_a bafkboz ar sula.ypat dem aze 0e| nova reyag nagam Do nova kana ci nova dem 0eyarog biDa.l nova dem Dag 0e Tina.g gotaf a.0u Do unum akana ar hoz ko sahag huyaD ko 0aheNj, unku ozag Duwa.r, oT-hasa Te tuwa.ren hoz ko uyha.r 0e miD beza dem qeqel ko hijug_a| hozag mone BHI0ra. onTor renag kaTHa epem capal la.giD ge ayma hoz nova dem higri ko hijug kana| nova dem kHa.0ir akowag janam ozag Duwa.r ba.gi huy akaD kowa| pale oka koM kore co hale dale menag kowa| nova dem aze reyag  hisiD hoy hozmo re 0a.kij goD len kHan mone jiwi ko jiya.z ge bujHA.wg_a| nova dem ade pase a.0u ko ren mesa ka0e hoz ko ra.ska. hoco ko la.giD nana huna.r ka.mihora kohoN huyug kana| nes Do pe Dinag ciNdu enej hepraw sav0e sim 0upuD hoN ura.l lena| nova ciNdu enej Do 25/08/2010 hilog kHon ehob kaTe 27/08/2010 hilog ha.bij  huy lena| nova ciNdu enej hepraw re 64 gotaf ciNdu enej gavTA  seleD ko 0aheN kana| nova pe Dinag gHAmagHuz re e0ohob sirpHA. ko amet keG_a gupina.0 pur “e” ciNdu enej parukiya. ko| sirpHA. Reyag kuza.y 10,000/- taka ar Dosasr sirpHa. hoN gopina.0 pur “bi” 8,000/- taka ko amet ana| 0esar sirpHA. ko amet leG_a bHa.lkicuwa. ren juluf koza ko| sirpHa. leka0e 6,000/- taka ar punag sirpHA. Do loha ba.ziya a.Tu ren koza ko ha0aw keG_A| 0ina.g gan baf sahawg lekan etketoMe kHa.0ir lagxMe enej hepraw ar miD qiDA. Gayan hepraw Do baf huy DazeyaD_A|

poran hembrom segeyan sirpa. jiTka.r


bHuBxnesor, udisa, 19/08/2010 :- a.Diba.si horijon laser haTAF giDXRA. ko muDX re segeyan hepraw huy lena| udisa jakaT re 70 gotaf giDXRA. eyay gotaf totHa kHon ko hepraw miD lena| ona hepraw re ma.n poran hembrom Do TESAR tHav amet kaTE sirpa.y amet akaG_a| sirpa. jiTka.ren gel gotaf giDXRA. udisa sira. munTri hoTE Te sarhaw huy ena| jiTka.r akan giDXRA. ko taka, ma.n sakam savTE tropHi Teheq rajx gaz renag robinDRo mondop reko calaD kowa| ma.n poran hembrom Do moyur bHoNjx jila. renag soroT rinij ma.n sura.y hembromij hopon kanay| nuy Do gel canoc rey olog kana|

Dag bodeyen 0e nana huna.r ajar bemar

horicoNDonpur, kiqjHir, udisa, 29/08/2010 :- bode Dag qu kHa.0ir ayma hoz odokog ajar qam ka0e ko ka.hil akaana| odokog ajar 0e ayO baba kin Danaf en 0e 0uruy gotaf kuci umer giDxRa. Ko haledale ena| ka0HA Do  nova leka - bHuk0u ar ma.hi ren 0uruy gotaf giDxRA. 0akin| jom qu Te reNgej kHa.Tir nukin Do Dina.m ge nalha arjaw ka0e ge Din kin kHaNdaweD TaheNj| bHuk0u Do siNge mahaN odokog ajar 0e horiconDon pur haspa0al rey boNga Disom ena| ona 0ayom 0e aj ba.hu ma.hi Do bale mahaN hilog e bofga Disom ena| nova le~leNgeD DHA.r0i re 0uruy gotaf giDxRA. tuwa.r ba.gi hotowaD kowa kin| unku 0uruy gotaf giDxra. Ko huyug kana jo0o kHon marafyij Do raymuni, umer 12 bocHor, bijo 10 bocHor, dumni 8 bocHor, si0a. 6 bcHor, bHoNjo ar koron| nuku giDxra. oka leka 0eko hara burug_a jo0o kHon maraf kukli kana| dak0or kowag men leka0e bode Dag qug 0e odokog ajar Do qam leD kina|Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 August
2010
Vol -2
Issue -18

Copyrights(C) 2008-10, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.