disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 pHebruwari
2010
THok-02 gele-05
sahta 1

asam re sahiTyo ekademiyag savheD carca

dibrugod, asam, 15/02/2010 :- Darakn 06/03/2010 hilog Dibrugod renag sahiTyo sobHa bHobon re Talma sahiTyo ekademi pahta kHon sanTAzi savheD carca huyug_a| nova re sanam onoMheN ar ka.hni ko renag carca huyuga| carca re onoliya. ma.n krisna kumar ma.jHi, purno hembrom, niroqjon haNsDAG, orjun hembrom, sayba susil haNsDAG, nonDo kisor kisku, uDoy naTH ma.jHI, jogonnaTH murmu, BHogxla soren, condi coron kisku, gora caNDX murmu, Tarasiq baske eman ko seleDog la.giD| nova carca akHza re maraf peza lekaTe manoTan priTHibi ma.jHi ar ma.nan peza lekaTe manoTan korobir deka hajarika Tikin seter kin TaheNna| Talma sahiTyo ekademiyag nova sahiTyo carca akHza renag Dosar RADA Do gowha.ti renag soTyonaTH bora hol re 08/03/2010 hilog huyug la.giD| noNde Do sanTAZ ar bodo rin onoMhiya. kowag miDun huyug_a| sanTAZi rin onoMhiya. ko muDx re ma.n upen kisku, priTHIbi ma.jHI, subuDH haNSDA, rup caNDX haNsDA, cinmoy haNsDA, moDon mohon soren, syam besra, dr. promoDini haNsDA, ma.n gopinaTH sanTAZ, ma.nsiq ma.jHI eman ko seleDog la.giD|

ja.Tiya.ri aseka hag Dupuzub

gHatsila., jHarkaNd, 14/02/2010 :- ja.Tiya.ri aseka hag Dupuzub Teheq gHatsila. renag akasDip hotel re huyena| nova Dupuzub re beNgol, udisa, ar jHarkaNd kHon soheT ko seleD lena| galoc akHza re sanam ponoT re huyug kan ka.mihora ko Tula. pa.yla. lena| beNgol re Sorkar hoTe Te sanTAZ ekademi bered akana| ona lekaTe jHarkaNd ar udisa rehoN “sanTAz ekademi” bereD ocoy renag kurumutug_a menTe galoc gotayena| ona savTE laTAR kHon lapaHaf birDa. gaz kore sanTAZi mediyom Te pazhaw renag kurumutug_a| udisa ar jHarkaNd renag rajxgaz bHubxnesor ar ra:ci re semleDag caNga bereD kaTe sorkar sav sa.ga.y Doho kaTe ka.mi  maMaf seD lahag_a| miDun re seleD lan gomke koDo ko TaheN kana manoTan moDon mohon baske, suboDH haNsDA, DukHiram haNsDa, proDHan murmu, siTaram hembrom, bozoram tudu, ragHobx tudu, gones murmu, safkHo coroM baske, ma:y jHano murmu, ma:y lokHmi haNsDAG ar savTEn ko|

bisuy re suna.ram soren cHok bereD

bisuy, bHoNjx Disom, udisa, 04/02/2010 :- “bHoNjx ipil suna.ram soren” juwa.n gavTa pahta kHon Teheq boNga Tala akan suna.ram sorenag janam mahaN manav ena| janam mahaN manav lekaTe eTohob re ajag pHoto mohoNr re baha mala araw kaTe miDun ehob lena| maraf peza lekaTe ponoT Dorbariya. manoTan ram coNDXro haNsDAg seter e TaheN kana| sanTAZ arbaf a.Diba.si kowag lahanTi uyha.r kurumutuy kHa.Tir hoz Din hilog geko uyha.r ema ona huDis kaTe ajag quTum Te Teheq bisuy bajar re miDta.f cHok bereD ena| a.di sur Din rege nova cHok reDo suna.ram sorenag sina.m mutHa.n bereDog la.giD|

Tel kupi ba.rni paTa

Telkupi, moDHu kuNda, beNgol, 12/02/2010 :- sanTAZ kowag a.di quTuman ar mare jaf baha Tupuna.y gHat Tel kupi renag serma kiya. ba.rni paTa Do 27/03/2010 KHon ehob kaTe 27/03/2010 hilog muca.Dog_a| 28/03/2010 hilog Do ba.rni gHat Te Disom hoz ko hijug_a ar gHat udHa.w huyug_a| qiDa. Do boNgaTala akan hapzam ko quTum Te Disom karam huyug_a| hapzam ko quTum Te TOWa Dul huyug_a| 28/03/2010 hilog Do seTAG kHon enej sereq huyug_a| Tarasiq Do ma.nmiyag janam kHon gujug renag kaTHa carca huyug_a| muca.D mahaN reDo maraf bOrO gaz ar puruDHul gaz re jata guru ko hoTe Te DAG gHat re boNga Tala akana hapzam ko quTum Te boNga BOrO huyug_a|

Disom jakaT gayan hepraw re “kazo kuyli”

ra.wlkela, udisa, 12/02/2010 :- BHaroT jakaT renag sanam pa.rsi ko muDx re alhabaDX re huyug kan gayan hepraw re sanTAZi gayan “kazo kuyli” Doy seterog kana| laha re ayma pa.rsi gayan hepraw ra.wlkela re huy lan hepraw re nova gayan Do seleD len joTo gayan kore kHon a.di sores TaheN kan TE ETohob sirpa.y amet leg_a| gayan  bacHoniya. ko nova gayan BHaroT jakaT re uDug soDor la.giD alhabaDx re heprawg reyag Tak em akaDeya| nova gayan Do ra.wlkela renag “sarna jaher gaz menejif kumut” rin pa.rukiya. koza kuzi hoTe Te Te uDug soDorg_a| nova gayan rinij onoliya. Do ma.n ruyha. soren|

jHarkaNd jakaT aseka hag miDun

mayTHon, DHanbaDx, jHakrkaNd, 07/02/2010 :- jHarkaNd jakaT aseka hag miDun Teheq mayTHon re huy parom ena| sanam paza kHon soheT a.di saNge ko seter lena| Teheqag galoc nova miDun re galoc gotayen kaTHa lekaTe jHarkaNd re nava ol ciki iTun asza bereDog| gobinpur, blok re DARAkan 14/03/2010 hilog karitaf a.Tu re nava asza udHa.wg_a| semleD re ba.zTi soheTko ko TiNgu kowa menTe kaTHa golat ena| ol ciki maceT sa.Dx ko la.giD 05/04/2010 kHon 10/04/2010 hilog DHa.bij neNda goNda tHa.wka. akana| aseka hag serma pura.w miDin Do 08/05/2010 ar 09/05/2010 hilog jamTAZA re huyug renag tHa.wka. akana|

sapzeT aTre

gel serma re miD DHaw Disom re hoz ko lekHag kana| hoz savTE hozag ja.Ti, janam azaf, DHorom eman hoN lekHag_a| 2001 re lekHa lena, niT Darakan 2011 re lekHa huyug_a| lekHa re tHika.g_a, nova Disom re Tina.g hoz menag kowa, cili ja.Ti rin hoz menag kowa, Tina.g janam azaf Te hoz ko roz kana ar ceD ko Tako DHorom Do| okoy ja.Ti hoz Tina.g ko saNgeya| oka janam azaf (janam pa.rsi) Te roroz hoz Tina.g ko saNgeya ar oka DHorom Te Tazam hoz ko Tina.g saNgeya menTe| ona menTe nova hoz lekHa Do nuna.g maraf kaTHa kana| nova lekHa ko olog johog apnar TE tHik sa.hiNj baf ol oco lekHan sa.ri lekHa baf hej keya| qel akana miD DHa.w hoz apnarag ja.Ti, janam azaf ar DHorom re lajaw ko atkara| baday kaTe bo ukuya| janam azaf sanTAZ baf ol kaTe ar etagag kohoN bo ol ocoya| jaher boNga bOrO hoz DHorom ge baf bo ol keya| maMaf DHaw ha.bij abowag DHorom sarna ona lekHa kagojx re baf mesa TaheNj| ona kHa.Tir abo rin hoz abowag DHorom baf ol kaTe etag hozag DHorom kohoN ko ol akag_a| kagojx re ba.nug rehoN apnarag DHorom ol re eze baf la.y kaTHa| eze bo la.y kHan etag hozag DHorom bo ol kHan abo Do lekHa rebo komog_a| jahaN ja.Ti, jahaN DHorom ar jahaN roz hoz ko saNgeya, ona lekaTE a.n a.ri hoN Disom re benawg_a| onaTe uyha.r a.cur kaTe sa.ri kaTHa baf uku kaTe lekHa re ol oco la.kTi kana| sa.ri kaTHa baf ol meneT Do abowag lekHa re komog arbaf gujug kaTHa kana| lekHa okTo re a.Tu re, ozag re, joTo hoz cizik la.kTig kana| miD Do abo hoN bo ga.lTiya, Dosar Do hoz lekHa johog hijug kan hoz baday kaTe hoN abo la.yag sa.ri kaTHa bafko ola| onako qel la.kTig_a| DHorom abo niT hoN a.wri rakab ocoy kHa.Tir ge abo manaveD parabx puna.y lekaTe abo ka.mi jira.w (cHuti) baf bo qameD kana| abo joTo hoz abobo rozeD janam azaf sanTAZ, abo bo manaveD DHorom kobo ol oco la.kTi menag_a| abog niT ha.bhij aMjHa.w re menag bona| okoy Dobo la.yug kana biDin DHorom, okoy Do sa.ri DHorom, okoy Do sarna DHorom, okoy Do hinDu, okoy Do krisTan, okoy Do sapHa DHorom, okoy Do ha.rya.z DHorom| aDo nuna.f gotaf bo olog kan kHa.Tir abo TEGE abobo ha.tiq cabag kana| niT ha.bij miDug re ba.nug bona, aDo ma uyha.r a.curog la.kTi niT juruz akana| nova ko bafbo sojHe lekHan abo TEGE abobo malotog_a ar ona re cED hiDij ge ba.nug_a|

nepaz Disom re jegeT san0azi seneleD

korondi, jHarkaNd, 03/02/2010 :- ka0Ha re menag_a, miD lekan ilan ceMe Do miD tHen ko jawrag_a| novma ceMe kowag ka0HA kana| ma.nmi jiyon rehoN nofka ge huyug kana| jegeT jakaT san0azi ka.wnsilag Du~Dela 0e jegeT sanam san0azi seneleD Do nepaz Disom reyag birat nogor reyag miD AkHza re Duzub ka0e ayma ka0HA ko galocog_a| nova akHza re galoc reyag saTam koDo huyug kana - pa.rsi, savheD, lakcar, DHorom eman ayma savTa renag gabeyan a.rica.li ko iDi kaTe| nova seneleD renag sanam lekan kuza.w Do ma.nij juba soren  hamal Dizmi Doy Dipil akag_A ar nuy gomke era Do akHza juhza.w renij jogo parseT hoN kanay| baday jof ka0HA Do nova kana ci nuy Do nepaz Disom renij DiSom Dorbariya. kanay| nova seneleD renag ka.mihora oka leka0e suguz sa.hiNj huyug_a ona ka0HA ko tHa.wka. La.giD  ha.li jegeT jakaT sanTAzi ka.wnsil rin gomke ma.n di. si. murmu, ma.n pHa.gu soren, ma.n ke. si. murmu eman nepaz Disom sen kae ayar maraf mun0ri ma.n maDHobx kumar, ayar maraf mun0ri ma.n girija prosaDx koyrala, ayar maraf munTRi ma.n procoNdo eman TEko sav e0ohob galoc ka0e ko ruwa.z hej akana| nuku nepal rin ayar maraf munTri ko men keg_a ci nova miDun re jahaN lekanag gozo ko la.k0i huyug_a onako renag nepaz sorkar jahaN 0ina.g udij gozo sohoD Doy emog_a| nova miDun re jHarkaNd ponoT rinij sira. mun0Ri Disom guru ma.n sibu soren ar  mun0ri ma.n hemlal murmu jHarkaNd ponoT sorkar pahta kHon peaza rup 0e seter kin 0aheNna|

rayrompur re suna.ram sorenag janam mahaN

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 05/02/2010 :- BHoNj DIsom san0az kowag u0na.w rakag re mu0ul kHuNti leka0ey 0iNgu lena, uni Doy huyug kana BHoNjx ipil suna.ram soren| nuy gomke Do bHoNjx 0a.rub hoNko me0ay kan 0aheNj| nuy gunman gomkeyag ga.hir ar jiliq uyha.r kHa.Tir 0ege TEheq ayma sorkari asrom olog asza ko benev akana ar nova asrom asza kHon ge ayma DHI Daze geyan seyan hara buru ka0e siqo0 Disom reyag sanam paza re ka.mi ka.sni ka0e bHoNjx  Disom renag quTum Do gota siqoT Disom renag ganag re menag akag_a| nofkan jogDHola hag janam mahaN 04/02/2010 hilog rayrompur re menag akaD suna.ram olog asza re a.di ra.ska. seleD huy sa.0 ena| nova hilog se0ag beza soren gomkeyag qu0um 0e olog hepraw huy lena|  koza kowag bejHa 0uq ar kuzi kowag jiliq 0uq hepraw huy lena| nova sa.gun mahaN re  seter e TaheN kana rayrompur en. e. si. ren cayreT ma.n nobo ma.jHi ar rayrompur rinij pono0 Dorbariya. man syam coron haNDag gomke 0ikin seter kin 0aheN kana ma.nan peza leka0e| nova miDun re a.di gabeyan ka0Ha ko kin galoc leg_a ar suna.ram ol i0un asza oka lekaTe lekHAn ketejog_a ona renag hor dahar hoN kin mag paDHa oto kaD_a| nova iTun asza TiNgu ketejog la.giD la.k0iyan gozo sohoD emog ha.bij kin reben akana men0e Disom hoz 0ala re kin la.y soDor keg_A| nukin gomkeyag gozo sohoD reyag jo 0is bilig_a, Disom hoz koyog hor re menag akaD kowa|

ra:ci re helmel

ra:ci, jHarkaNd, 08/02/2010 :- ra:ci reyag sent josepH klabx re nova serma reyag helmel a.di ra.ska. seleD huy ena| nova helmel re jHarkaNd renag rajxgaz ra:ci nagar ade pase KHon a.di ayma koza kuzi seter ko 0aheN kana| nova helmel re jHarkaNd pono0 rinij sikHna.0 ar ka.rgaz mun0ri ma.n hemlal murmu ar pulis di. es. pi. ma.n siDo hembrom 0ikin seter kin TaheN lena| nova helmel re mano0an mun0ri Doy la.y keDa ci al pazhaw etag ja.T rin hoz ko leka seMa ka0e abowag upurum Disom Tala re hipiz la.giD sanam ko bon rika.y ma| nova helmel akHza re hozag ka.mi lafga lagay la.giD hesej sekej siNga.z lagxMe enej huy lena| nova enej sereq re  kuzi koza ra.ska. 0eko Tohel len TaheNj|


guNduriya. re jiya.0 mahaN

guNduriya., rayrompur, moyurbHoNjx, udisa, 07/02/2010, rayrompur japag re menag akaD a.di nagam anag guNduriya. ta:di re bHoNjx Disom ren jogDHola Disom kHa.0ir ko gur lena 1949  bocHor pHebruwari 6 ma.hi0 hilog| nova guNduriya. ta:di re jiya.0 akan hapzam ko uyha.r Doho ko la.giD serma picHi GuNduriya. ta:di re boNga bOrO perej uma.M ka.mi Do huyug kana| bHoNjx Disom hoz Do udisa sorkar salag baf mesa ka0e pHurga.l Disom reko 0ahena men0E  miD miDun reko jarwa lena| nova miDun ko lebeD laNdHo la.giD udisa sorkar rin pHa.Dx meD ja.piD ka0e ba:Duk kHon seNgel sar ko 0eraf leDA jawra len Diswa. ko ceTan re| nova seNgel sar 0e la.dHA.y la.giD baf ko sapzaw len boyha ko bir Dare hese keD leka ko DuMUj DuMsa.f lena say say| nova gur mahaN manav obo0a re ma.n bHagro0Hi ma.jHi ar ma.n lokHmoM tudu (Disom Dorbariya. bHAro0 sorkar) seter kin 0aheN kana|

a.Diba.si gunman sarhaw akHza

Durga.pur, beNgol, 06/02/2010 :- Durga. pur renag daysis gavTa hoTe A.Diba.si gunman hoz sarhaw akHza Teheq huy paromena| nova akHza re onoliya. ma.n jogornaTH soren Do “pi. O. bodif” sirpa. ko cal aDEya| sirpa. lekaTe gel hajar taka, luma.f lugxzi ar ma.n sakam ko cal aDEya| savTa Dula.ziya. lekaTe ma.n kaliram ma.ndi ko sarhaw keDEya| moMe hajar taka ma.n lekaTe ko cal aDEya| nova akHza re maraf peza lekaTE seter e TaheN kana manoTan rupcaNDx hembrom ar ma.nan peza lekaTe manoTan dr. binoy kumar soren|

kamar paz Tupuna.y gHat re Diswa. jaf baha Tupu

kuzioMa, bHoNjx Disom, udisa, 15/02/2010 :- kamar paz Tupuna.y gHat re sermakiya. jaf baha Tupuna.y paTa huy paromena| 01/02/2010 KHon ehob lan nova paTa Do Teheq 15/02/2010 re caba akana| peya siNge mahaN 01/02/2010, 0802/2010 ar 15/02/2010 re a.di saNge jaf baha Tugpu ko ko seter lan TaheNj| gHat rinij gHat pargana ma.n orjun murmu ar sopohoD pargana ma.n pHa.guram ma.jHI Tikin a.di napay Te nova paTa renag ka.mihora kin Toraw leg_a|

birbHum renag DHiri kHaDan re la.dHa.y

TalabaNDx, beNgol, 15/02/2010 :- DHiri kHaDan tade kHa.Tir nova totHa re Tapam gopoj huyug kana| DHiri kHaDan tade ko blastif Te ozag, skul ar jaher kohoN ko ra.puD iDiyeD kana| sanTAZ kowag ba.Dx ba.yha.z hasa CETan re qamog kan DHiri kHa.Tir gopoj huyug kana| sorkar nova ko goton iDi kaTe baday ocoye kan rehoN nova renag ceD hoN baf meD luTurag kana| sorkar nova eper heNde re ja.piD akaD kHa.Tir ha.li ge Tupuq Teraf huy akana ar bar hoz kin goj akana| huzif siNga., pacani, sagor ba:Di eman jaga kore nova DHiri kHaDan la.dHa.y Do sa.rDi ToNge akana|

buru ha.Tiyag halbal

kuzioMa, BHoNjx Disom, udisa, 15/02/2010 :- kuzioMa blok renag sanam totHa re buru ha.Ti kowag halbal Te hoz qiDa. ja.piD ko cumul cumulog kana| ona totHa renag bir buru ta:di PHaDAg kanTe car panTe panTe Te a.Tu tola seD ko seterog kana| kHa.ra.y kore menag hOzO ar ozag uTuz kaTe raca kore Dozom akan ba:Di bogoj kaTe hOzO ko jomeg_a| ozag kohoN ko dHaka la:Duz kag kana ar paz kore cas akan rubi kirsi hoNko lebeD laNdHo savTe jom caba oto kag kana ko| boTor Te hoz siNga.zen kHan ozag kHon bafko odokog kana| buru ha.Ti kowag nofkan ojx kHa.Tir buru Daram pHa.Dx tHen nuku buru ha.Tiyag halbal rozog kan rehoN ceD hoN bafko meD luTurag kana|

0ilka. ma.jHi re

baba 0ilka.

bHagolpur,  bihar, 14/02/2010 :- bHaro0 jaka0 hoz pHurga.log la.giD uyhar Do eTohob re abo bira.Dx renij  miD bir bantHa ja.jugx Din la.giD sahebx sason kHon abo ko pHurga.l reyag ba.0i jereD ka0e jo0o hozag mone jiwi rey hulsa.y Doy sarsaw leDa | uni bir bantHa Doy huyug kana baba Tilka. ma.jHi| 11/02 hilog bihar ponoT reyag bHagol pur jilla. reyag 0ilok purey opel lena| Tilka. baba ge siqoT Disom kHon sahebx ko laga la.giD  hulsa.y e ehob leDa| mEnKHAn novA hULSA.Y okTo RE SAhEBx KoYIJ maraf SAhEBx lod KLAYIB LEnd SAhEBx e Tuq hosor leDeya| nova hulsa.y johog ge sahebx ko baba 0ilka. ma.jHI Doko ha.zi keDEya| nova bica.r re gunha. Ko  qam ka0e hor aze baze Dare reko pa.si keDeya| ona baze DAre Do ni0 rehoN sa.kHi sobHa leka menag geya| baday jof ka0HA Do nova kana ci ni0 DHa.bij jahaN 0ina.g san0az kowag hul arbaf  ulgula.n huy  akan baze Dare Do  salag akan geya| jemon siDo hoN baze Dare rege ko pa.si leDeya|  bHoNjx Disom reyag guNduriya. ta:di  reyag hulsa.y rehoN ag_sar, ka.pi eman ko Do baze Dare reko aka leD 0aheNj|

damdahe

  * “Disom KHobor” KHoboriya. koy la.kTi ako kana| ra.ska.g kan hoz ale salag sa.ga.y pe jozaw DAZEyag_a|

* “Disom KHobor” reyag gonof Do 2/- taka kaTe| serma re 48/- taka pazawg_a| dak Te haTAW hoz Do dak ma.sul hoN gog huy akowa|

* “Disom KHobor” sav sa.ga.y Do Qr. No. A/48, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN - 769002,  E-mail - sorendikumoni@yahoo.com nova buta. TEpe jozaw DAZEyag_a|

raybar

(1) hembrom kuzi, ol pazhaw Do +3 ToNgeyeg_a| saNge boyha kHa.Tir joz ja.ni javay ko la.kTig kana| javay gomke Do nalha Tuma.l la.giD nipHot DazemuMi TaheNn kHan ko rebena|

(2) haNsDAg kuzi, a.pna.T iTun asza rinij maraf maceTa.ni kanay savTE sanTAz bira.Dx reyag quTuman semleD rinij jogo suTreT leka TehoN juzuy ha.r akag_a| enej sereq reDo a.di TED gey rusika geya, onaTe enej akHza re enej Do maMaf regey sabog_a| aj lekan rusika ma:Da.ziya. bafkHan sereq sika.riya. ko javay la.kTi|

(3) sa:giq gujxrat ponoT renag Dorya aze kurukHeTRo bajar re rel ga.di juTra.w ka.mi re juzha.w akan murmu koza, jiwi juri baf Te okTo ja.ni ka.mi tHav baf seter DAZEyag kana| Daka uTu isin basaf Tege Dina.m hilog ka.mi odokog rey Tayomog kana| onaTe napay sa.hiNj jiwi juri la.kTi|


 ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

JEREZ Po0AW hepRAW

BABoJoZA, BISUY, BHoNjx Disom, udisa, 15/02/2010 :- sanTaz BIRA.D REYAG AYma gav0a somajx reyag A.wzi bHa.la.y ka.mi re jozaw menag kowa| okoy koDo nava leka uyha.r ka0e, okoy koDo marenag DHon ko oka leka0e alo bHArabHatog ma ar anako oka leka0e jogaw jo0on huyug_a, onako ba:Di Dohoy la.giD ko kurumutuyeg_A| abo  bira.Dx reyag ozag Duwa.r pHarca pHa.rci Dohoy la.gID Do jerez po0aw nofkanag kana, novako bHegeD ozag hoN azag leka men jof hoN miD leka eze leka ge huyug_a| niT lekan nahaNg jugx re abo kowag jerez po0aw Do  ba.y ba.y 0e malot ma.lcHa.g sene mohoNdag kana| nova malotog hor kHon sahay la.giD 0e babojoza a.Tu re menag akaD “bHoNjx ipil ranakab madwa”, pa.hil kHon hej a.gu akan jerez po0aw nahaNg kuzi ko tHen capal TaheN kog Disa. kaTe  miD hepraw ko sapzaw leg_a| nova hepraw Do bar ha.tiq Te huy lena| miD ha.tiq reDo hara juwa.n kuzi ar Dosar ha.tiq reDo ba.hu kuzi muNDx re huy lena| hara juwa.n kuzi ha.tiq re  e0ohob sirpHa.y amet leDa ma.ni upa.l haNsDag, Dosar sirpHA. ma.ni ka.pra. murmu, 0esar sirpHa. ma.ni buski haNsDag, punan sirpHA. Do ma.ni parbo0i haNsDag 0eko ko amet keg_a ar ba.hu kuzi THok reDo e0ohob sirpHa.y amet keg_a| ma.nij ka.rmi bask ar Dosar sirpHA. Doy amet keg_A ma.ni asa moni soren, nova gavTA rinij parseT  Do ma.n ma.nsiq kisku ar cayreT leka0e menag akaD kina ma.n ka.r0ik haNsDag| hijug kan Din re nofka ge ayma somajx re menag ar malotog sen moNhdag kan pon ko ba:Di Dohoy la.giD ko kurumutuya men0e baday qam akana|

paNc kHuri re ma.jHi madwa

paNc kHUri, meDxnipur, beNgol, 10/02/2010 :- nahaNg jugx re cirga.log Do a.di ge la.k0i kana| Dosom hoz Ko cirga.l lenkHan ayma u0Hna.w ka.mi suguz sa.hiNj sa.0ug_a| jo0o hozag ge ceNgHa cirga.log Do la.k0i kana| Diswa. Ko cirga.l la.giD 0e bHaro0 jaka0 ma.jHI madwa ar juwa.n gav0a ho0e 0e 29/01/2010 hilog miD Dinag akHza ko sapzaw leg_a| nova akHza re Disom ma.jHi ma.n ni0yanonDo hembrom gomke sav0e a.di ayma gunman gomke seter ko 0aheN lena| nova akHza re ma.jHi pargana reyag a.yDa.ri oka laka0e abo ko muNDx re jozaw huyug_a ona ko renag Dis huDis napay sa.hiNj biszi ka0e hoz ko Tala re kaTHa ko samaf leg_a| ma.jHi pargana a.yDa.ri ja.ri lenkHan abo bira.Dx reyag ayma u0Hna.w ka.mi ko huyug_a| abo bira.Dx renag uyha.r ar acar bebHar re laPHaf seD lahag reyag uyha.r sarsaw lena| nova akHza sapzaw re ma.n probir murmu, ma.n jHa.bu siq murmu gomkeyag goz sohoD a.di 0eD ge lasaMhED ar sarhaw anag TaheN kana| nova miDun re hozmo jiwi hula.s la.giD miD siNga.z akHza juzha.w lena| ma.ni lukHi haNsDagag litHur azaf 0e jawra len Diswa. hag money ra.ska. oco leg_A| Dosar hilog Do ol boNga “biDu caNDan” Tin perej uma.M huy lena| nova boNga bOrO perej uma.M re ade pase kHon ayma koza kuzi seter ko 0aheN lena|

guru gomkeyag gur mahaN manav

nalko nogor, onugoz, udisa, 02/02/2010 :- hola siNga.z nalko nogor re ol ciki horop janam Da0a ol guru poNde0 rogHuna0H murmuwag gur mahaN nalko nogor renag “kHerwaz savheD gav0a” hag 0a.ri re manav huyena| nova gur mahaN re ma.n obHiram haNsDaG, ma.n kir0ibas soren, ma.n bHa.Duram soren Teko guru gomkeyag ci0a.r re baha mala araw savTe sa.gun Diya.wza ba.0i jereD ka0e ko sa.gun leD TaheNj| nova gur mahaN re ayma gabeyan ka0Ha koko  huDis leDA| ma.n obHiram haNsDAg gomke hej len sanam Diswa. Ko gunman sarhaw kaTe akHzay bHa:guz leg_a|

akHri gavTa hag soner serma pura.w miDun

Durga.pur, beNgol, 14/02/2010 :- “akHri gavTa” hag nova Do soner serma kana| gavTa hag bage moM serma pura.w akan kHa.Tir gavTa a.di ra.ska. seleD serma pura.w miDun e manav keg_a| nova miDin re 13 gotaf gunman gomke ko sarhaw keD kowa| 13 hoz ko muDX re Turuy hoz Do onoliya. kana ko| unku onoliya. koDo ko huyug kana - mohaDEbx haNsDa, rupcaNDx hembrom, aDiTyo ma.ndi, Duga.y tudu, ram sunDor baske ar bijoy kumar tudu| ona saVTE kolkaTA renag ciNdu enej klabx “ist beNgol” kHon e enej kan ciNdu enej pa.rukiya. ma.n buDHiram tudu savTe savTa Dula.ziya. kohoN ko sarhaw keD kowa| laser haTAF olog reNgej koza ma.n nogen hembrom hoN gozo sohoD gavTa pahta kHon ko cal aDEya| quTuman sereq sika.riya. ma.nij kozpona haNsDa hoNko sarhaw keDeya| lakcar enej sereq hepraw hoN nova miDun re sar sa.gun lena| nova miDin re maraf peza lekaTe manoTan bHa.nu ma.ndi ar ma.nan peza lekATE manoTAn roTin ray seter e TAheN kana| akHri gavTa rin parseT ma.n gowur coNDXRo murmu ar parseT ma.n suklal besra Tikin Do nova miDin gele bilog re usTa.y kurumutu cHuta.w Ta.kin TaheN kana|Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15 February
2010
Vol -2
Issue -5

Copyrights(C) 2008-10, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.