disom_header
Ra.wlkela
16 kHon 28 pHebruwari
2010
THok-02 gele-06
sahta 1

“siqoT A.Diba.si hul” Tuluj kaTHa lewdHa

sanTini keTon, beNgol, 28/02/2010 :- biswo bHaroTi jegeTa.ri birDa. gaz re siqoT a.Diba.si ko ceTan re miD kaTHa lewdHa aKHza sapzaw lena| “siqoT Disom re a.Diba.si kowag hul” ko ceTan re nova kaTHa carca Do huy lena| a.Diba.si kowag pa.rsi, lakcar ko iDi kaTe a.di kHiNDxriq sa.hiNj kaTHa ko roz carca leG_a seter lan gomke ko| ma.n suboDH haNsDAg Do sanTAz a.Diba.si kowag pa.rsi, lakcar kaTHa a.di parhaz sa:hiq e roz aNjomaD ko TaheNj| 22/02/2010 kHon ehob lan nova carca re a.Diba.si pa.rsi, lakcar, DHorom ar jiwiDog la.giD sanam hulkaTHa ge carca Te hej lena|

seceD monTRi sav beNgol aseka hag Dupuzub

kolkaTa, beNgol, 24/02/2010 :- beNgol sorkar rinij seceD monTRi manoTan parTHo De sav beNgol aseka hag Teheq Dupuzub huy ena| beNgol renag ira.l gotaf jila. re sanTAZi Te ETohob kHon pazhaw ar maceT ko a.cug renag iDi kaTe kaTHa rajot lena| galoc re baday ena bafma sanTAZi maceT a.cu renag eTohob raDa re 455 gotaf maceT ko a.cug_a| savTe sorkar hoTe Te sanTAZi seceD madwa bereD renag sorkar Disa. re menag akaDEya|

guru gomke iDi kaTE kaTHa biszi robinDxro bHaroTi re

kolkaTa, beNgol, 28/02/2010 :- Darakan 24/03/2010 hilog guru gomke poNdeT ra.gHunaTH murmuwag jiyon curiT ceTan re kaTHa biszi ka.mihora sapzaw akana| sanTAZi pa.rsi, savheD, lakcar re guru gomkeyag enem iDi kaTe kaTHa carcag_a| sanTAZ ar sanTAZi ceTan re kHiNgxDriq re menag akaD gomke ko akowag bica.r samaf renag Daw ko qama| nova miDun re maraf peza lekaTe robinDXRo bHaroTi jegeTa.ri birDa. gaz rinij jogo canselar hag Ti~TE nova akHza Do udHa.w sa.gunog_a| manoTan suboDH haNsDAG, syam coron hembrom, sonoT haNsDAG savTe quTuman onoliya., galociya. nova galoc reko seleDog la.giD|

TElkupi ba.rni paTa

moDHukuNda, puruliya., beNgol, 28/02/2010 :- sanTAZ kowag nagamanag ar a.di mare a.di quTuman jaf baha Tupuna.y gHat re ba.rni paTa DARAkan 26/03/2010 kHon ehob kaTe 29/03/2010 hilog muca.Dog_a| boNga Tala akan abo rin hapzam ko quTum Te huyug kan nova boNga bOrO paTA renag ehob sulTa. ba.Ti maraf bOrO gaz ar puruDHul gaz re 26/03/2010 hilig a.yub jereDog_a| Dosar hilog seTAG Do Diswa. ko payra Tupug la.giD ga.kHuz manoTAn mukuNDX murmu gHat e udHa.w sa.guna| TARAsiq Do hej seterog kan ma.JHI, ma.pa.qji, manoTan ko Dupuzub qapam ar galoc reko labaDHiya.wg_a| qiDa. beza Do goj karam binTi bakHeM karam guru ma.n ka.zuram sorenag ar savTEn kowag moca kHon aNjomog_a| ona Dosar Do enej sereq savTe Tupuna.y gHat re karam boNgay biDA.yog_a| abo sanTAZ savTa renag DHorom lekaTe janam kHonag gujug ha.bijag bHeDX kaTHa iDi kaTe DHorom akHza hoN sapzaw akana ar kuli kupuli la.pa.y cepeD renag maraf Tak Doho akana| Tel kupi ba.rni gHat renag nagam kaTHa sereq Te, enej Te ba:Di Doho akaD rusika ko hoTE Te Dof, lagxMe, karam enej sereq anTe Disom hoz ko samaf re raza soDor renag ka.mihora “Telkupi ba.rni komitiy” Doho akaG_a|

baha parabx hilog ozag aTAR

rajxDa, tata nagar, jHarkaNd, 28/02/2010 :- rajxDA a.Tu re jaw serma leka ge nes hoN baha boNga perej uma.M huy lena| ra.ska. romojx Te sanamag ka.mi ge a.di napay Te huy parom lena| sanam koza kuzi, giDXRA. piDXRA., hazam budHi nayke tHen kHon baha ko aTAFan TaheNj| ra.ska. Te enej sereq hoN huy len TaheNj ge| Tobe a.Tu rinij miD hoz ma.n bisu sorenag ozag re seNgol lagaw lena a.yub beza| ozag gota seNgel jHarkawg maMaf re seNgol Do a.Tu hoz Teko Dul iMij leD TaheNj| Tobe ozag renag a.di Daman saman koDo ina.g TEGE lo Toroj lena| nofkan sa.gun Din re ozag aTAR iDi kaTe hozag hiDij bolo akana| bisu soren Do jaher soze paTza re baf kaTe ozag kHon e iDi Tora leD THa.ri re sozey jom leD kHa.Tir nuyag ozag re seNgel Do jereD ena menTe hoz ko hiDijog kana|

kaNdsor re sarna DHorom miDun

boDxza, bHoNjx Disim, udisa, 20/02/2010 :- DHorom akil Te kHato akan hoz kowag geyan perej seMay la.giD kaNdsor a.Tu “ma.jHi madwa” ar “a.Dim Tahaw owar marsal madwa” hag ra.sya. kurumutu Te sapzaw len Teheqag miDin Do a.di napay Te gele biliyena| nova sarna DHorom miDin re pene piz a.Tu ma.jHi nayke, maneT, godeT, pargana sanam ko seleD len TaheNj| nova DHorom miDun re DHorom geyan a.MTi ha.tiq la.giD tata bajar kHone seter lan nayke ma.n gojeNDXRo kisku, luguburu gHanta ba.zi DHorom gaz kHon ma.n romes ma.rdi, ra.wlkela kHon ma.n gHasiram soren, a.Diba.si kowag etketoMe owar ka.mi re jozaw akan “ekson ed” gavTa rinij ma.n coNDXro mohon ma.rdi, jegeT sarna gavTa rinij maMTe ma.n sura.y hembrom eman ko seter len TaheNj| nova miDun udHa.w sa.gun la.giD aseka maMTe suTRET ma.n gopinaT ma.jHi hoTe Te huy len TaheNj| miDun re sarna DHorom renag bofga bOrO, nev, lakcar, rayriT, DHorom renag anat, nagam, niTAF ar agam sanam kaTHa a.di parhaz sa.hiNj DHorom galociya. koko la.y soDor leG_a| apnarag DHorom hijug kan hoz lekHag oboTa baf eze la.y kaTe a.Diba.si ar sanTAZ ko paNjayeD sarna DHorom ol ocog menTe ga.kHuz ko la.y leG_a| miDun akHza Te seter lan ol ciki hulga.riya. ma.n ka.zuram murmu, aseka parseT ma.n safkHo coroM baske savTe ma.jHi nayke ko a.di Daman kaTHa ko la.y soDor leG_a| miDun Tayom riNja., danta, dahar, budHi ga.zi, lagxMe, DasaNy, paTa, baha, Dof enej sereq uDug soDor lena| qiDa. aNgag la.giD savTa saiNgxra.y ar gayan qel Te hoz mone perej jiwi sarezog ko ra.ska. Tohel lena|

       Teheqag nova DHorom miDun reyag kaTHa gabe Te hozag quTa.T a.kil marsal akana| nofkan DHorom carca Do sanam paza ge huyug ja.ruz kana menTe seleD seter lan hoz ko bakHeMED kana|

ra.wlkela re baha parabx

ra.wlkela, udisa, 23/02/2010 :- calawen 21/02/2010 hilog ra.wlkela bajar Tala re menag sektor-7 goram pahta kHon nesag baha parabx hoN manoT ar gorojx Tuluj a.di ra.ska. ar romojx  ge manav ena| bofga bOrO hilog seTAG beza nayke baba Tikin sav goram rin porja ko Domel Domel rayriT ar sajx saman aTe jaher gaz ko seter lena| bofga bOrO perej uma.M ar jaher soze jom Tayom nayke baba ma.n noren hembrom tHen kHon bofga THumaD nava sarjom baha sav sa.gun aTAF ka.mihora hoN huy lena| miD seD re baha soze jom sa.rDi bHiz bHaz akan kHan ar miD seD re oDa ba.Di enej sereq Te akHza gHama kHuz lena| qel qel Tege qel jof kohoN bafko tarhaw lena, jHumla.y jHumla.y enej akHza re ako hoNko kamsaw bolo lena| TumDAg, tamak, gHuzi, cozcuzi ar koza kuziyag loka kolsa enej sereq Te jaher ila.ka gota DHuzi Te DHuNDX ge qel lena| jaw jaw kHon nes Do a.di TED ge jomok bujHa.w lena menTe ade pase tola kHon hej len rusika ar gorojiya. ko la.yeD TaheN kana| nesag baha parabx re ma.JHI ramDAS hembrom, pa.rnik roTikanTo hembrom Tikinag kurumutu savTe goram sanam porja kowag rihit gozosohoD hoN a.di lasaMheD ge TaheN kana|

sapzeT aTRE

ciNdu enej renag gaz kolkaTa bajar re quTuman mohon bagan, ist beNgol ar mohamodan spotiq klabx menag akaG_a| nova klabx ko reDo Disom ar Disom bahre rin quTuman ciNdu enej pa.rukiya. koge enej renag DAw ko qama| nuku pa.rukiya. kowag Do enej ge Tako cas| enej kaTe ge laj a.sulog la.giD mota kuza.y ko qama| noNde Do enej ge cas enej ge bepar| ona kHa.Tir enej pa.rukiya. ko seTAG a.yub ona uyha.r bHabxna ar kHataw ar cHUta.w re ba.y ko TaheNna| ona cutHa.w, mehnoT Te maraf maraf hepraw kHon sirpa. ko amet keya| nova klabx kore jaga benav ce eseD Doho a.di ge muskil ka.mi kana| enej re jahaNy bay lasera uni la.giD oNde jaga Do ba.nug_a| onaTe a.di quTuman a.di ganan enej pa.rukiya. ge oNde jaga Doy amet keya| klabx unigey Dohoyeya, jahaNy seMa seMa hepraw rey jiTka.r DAZE oco keya| nova klabx kore enej ganan pa.rukiya. kowag quTum jahaN leka kuza.y hoN onka geko qama| abo Disom renag nova ko klabx re gel lakH kHon koroz taka ha.bij mimiD hoz mimiD serma la.giD klabx sav ko okraz kog kana|

       nofkan quTuman klabx re sanTAZag quTum Tol una.g seDay bafbo qel leG_a| sanTAZ koDo ciNdu enej a.di gebo kusiyag_a ar bo enej a| gota paza a.di ge abo rin ciNdu egnej ko menag akaD kowa| Tobe mohon bagan, ist beNgol lekan seMa klabx re enej la.giD jaga baf bo benav leD TaheNj|

       Tobe nova usul ranakab DAMaf Do niya. DHaw sanTAZ ko lebeD Tiyug keG_a| sanTAZag nagam ko ol a.ru akaG_a| mohon bagan re ma.n sagxram ma.ndi, ma.n ka.rTik kisku ar ist beNgol re ma.n buDHiram tudu Teko klabx sav ko Topol akana| Disom renag nova maraf klabx re quTum jozaw kaTe sanTAZ cir ko hipiz keG_a| niT nuku ko akowag klabx pahta kHon hepraw kore enej la.giD Tak Dina.m geko qameG_a|  sanTAZ ja.Ti nuku kHa.Tir niT a.di gorobx e atkareD kana|

       nofkan maraf klabx re enej la.giD hor dahar nuku koza ko mag pHaDa keG_a| abo rin ciNdu enej pa.rukiya. kowag mone re jahaN boTor DHuNDx kuhza. TaheN kana ona Do niT pHarca saha akana| nuku ko qel Te abo rin arhoN ayma koza ko nukuwag Tazam dahar Te TAzam la.giD mone Daze ko qama| akowag enej ar cHuta.w re a.ru a.gu kaTe nuku ko TAZAm akaD hor sasab la.giD ko Disa.ya| nova klabx reyag ja.rsi DoTo horog akaD hoz arhoN lapHaf seD e koyog DAZEyag_a| bHaroT Disom kHon enej la.giD kukmu qel kaTe onay gele bili oco keya| sa.ri TEge nuku enej pa.rukiya. koDo DHon ar ma.n Te ako kisa.Mog savTE ja.Tiyag quTum hoN ko kisa.M TARA kog_a|

ol indiya san0azi kawunsilag binid

korondi, tata bajar, jHarkaNd, 20/02/2010 :- jaw serma lekage nes hoN san0azi ejukeson kawunsilag ol i0un binid Do huyug la.giD| nova binid Do jun caNDo 2010 re huyug_a| nova reyag penerej sakam Do perej ka0e 31/03/2010 DHa.bij bin toNd 0e ar toNd mesa Do 15/04/2010 hilog DHa.bij ha0awg_a| nova binid Do praymeri, midil, metrik ar ai. e. DHA.bij  reyag binid huyuga men0e ko tHa.wka. akaG_a| nova binid jekHa penerej sakam Do kawunsilag  a.ma.li kHon ka.mi ok0o re apnar 0e arbaf dak 0e taka kul ka0e arbaf kawunsil reyag 0alma  a.ma.li kHon hoN qam Dazeyag_a| penerej sakam reyag gonof Do 5.00 taka| penerej reyag  ka.nun ar new po0ob renag gonof Do 15.00 taka, qu0um ol ocoy reyag gonof Do praymeri la.giD 160.00 taka, Tanala canoc la.giD 210.00 taka, metrik la.giD 305.00 taka, ai. e. la.giD Do 425.00 taka| binid re hor uDug po0ob metrik ar ai. e. la.giD Do 50.00 taka ka0e| penerej sakam emog  polom lenkHan praymeri bakHra Do 20.00 taka| 0anala canoc la.giD Do 30.00 taka, metrik la.giD Do 100.00 taka, ai. e. la.giD Do 150.00 taka toNd leka0e emog huyug_a| baday jof ka0Ha  15/04/2010 0ayom Do penerej sakam baf ha0awog_a| nova dHa.ruwa.g Do ma.n orjun ma.rdi gomke Disom hoz ko 0ala rey ruku akaG_A|

maraf buru jugx jaher re baha bofga

maraf buru (parosna0H), giridi, jHArkaNd, 21/02/2010 :- baha boNga mulug enkHAn ge jo0o Dare na.Mi akowag rup ko cerhaya| abo ren boNga bOrO perej uma.M ko la.giD 0e miD serma 0a:gi 0ayom 0e jaher ayO, lita. gosaNy, moMe kobo Deba sebayED kowa| mulug moMe maha re baha boNgag Do a.di sa.gun kaTHa kana| nova hilog ge bofga bOrO perej uma.M leko kHAn bofga bOrO a.di ko ra.ska.g_a| onka leka ge maraf buru reyag jugx jaher re 18/02/2010 ar 19/02/2010 hilog baha bofga a.di ra.ska. seleD huyena| 18/02/2010 hilog Do jugx jaher renij nayke baba ma.n butu tudu ar ade pase ren ayma Diswa. Sav buru ceTan re menag jaher 0Han re ko seter lena ar 19/02/2010 hilog Do bofga bOrO perej uma.M keD kowa| 20/02/2010 ma.hi0 hilog  Do enej enej 0e buru ceTan kHon ko ruwa.z ena| nova sa.gun baha bofga perej uma.M hilog ma.jHI ma.n ramlal hembrom, a.Diba.si kormoca.ri kumut renij parseT ma.n nunka. tudu, a.Diba.si  ceDeT gav0a renij parseT ma.n hemLAL haNSDaG, mARAF BURU JAhER GAZ KUmUt REnIJ PARSET ma.n bHogxban DAs kisku, a.Diba.si jaguwar gav0a renij parseT ma.n balesor haNsDAg, maraf buru jaher gaz kumut ren soheT ma.n babxlu soren, ma.n Debasis kisku sav0e ayma Diswa. ko seter lena| nova baha bofga bOrO re seleDog la.giD gel hajar kHon ba.zTi Diswa. nova sa.gun Din reko seleD lena|


sahiTyo ekademi sirpa. dr. DomoyonTi besray aTAF keG_a

nava Dilli, 24/02/2010 :- sahiTyo ekademi sirpa. jiTka.r akan dr. DomoyonTi besra Do ajag sirpa.y aTAF keG_a| sahiTyo ekademi pahta kHon huyen sirpa. capal akHza re Disom rin sanam pa.rsi re bacHaw len jiTka.r ko sirpa. ko cal ena| sirpa. lekaTe miD lakH taka savTe ma.n sakam ko cal lena| dr. DomoyonTi besra hag onol poTob “say saheD” Do nova sirpa. qam la.giD hok e emaDE TaheNj| a.di gan poTob e ol akaD dr. DomoyonTi besra Do ba.rpaDa renag maraf birDa.gaz re galociya. lekaTe ka.mi re kHoNja menag akaDeya|

ca.kri aNs re egze a.Diba.si

kolkaTa, beNgol, 26/02/2010 :- ca.kri qam aNs re Tina.g gan etag ja.Ti hoz co a.Diba.si quTum Te ja.Ti sakam ko odok akaG_a| mukHarji, mahTo eman sa:giya. TE quTum olog hoz ko a.Diba.si la.giD tHa.wka. huNda. akan ca.kri juzu ha.r la.giD ko urusurug kana| unku hoz tHen a.Diba.si kana ko menTe ja.Ti sakam ko qam akaG_a| Tobe sa.ri TEDo nofkan ja.Ti hoz Do beNgol a.Diba.si lekHa reDo ba.nug kowa| nofkan egze hoz sala urum koma menTe a.Diba.siko ko rozeD kana| bi. di. O, es. di. O tHen nova hiDij kaTHa ol kaTe sorkarag bHeyaM a.gu la.giD a.Diba.si ko lolog kana| nofkan egze hoz ko ca.kri ko qam kHan a.Diba.siyag juzu Do joTo egze a.Diba.si ko bHuMuj cabaya menTe a.Diba.si kowag boTor bolo akana|

asonboni re baha enej hepraw

kuzioMa, bHoNjx Disom, udisa, 28/02/2010 :- baha enej sereq ra.ska. romojx Te asonboni a.Tu Teheq Do aNDoz lena| baha enej sereq rusik gavTa gel gotaf ko seter lena| nova baha enej qelqel hoz hoN a.di ayma ko seter lena| asonboni ma.jHi ar a.Tu hoz pahta kHon nofka ge Daray Din re baha enej hepraw ko huy ocoy reyag kaTHa ko em akaG_a|

ciNdu enej klabx “mohon bagan” ar “ist beNgol” re sanTAZag kata

kolkaTa, beNgol, 27/02/2010 :- Disom renag maraf ciNdu enej klabx Do kolkaTa renag mohon bagan ar ist beNgol kana menTe sanam hoz gebo badaya| nova klabx reDo ciNdu enej kaTE ge laj ko A.sula| nova klabx kHon enej ko mota kuza.y ko qama| serma re koroz taka hoNko kuza.yog kana| nofkan lapHaf ciNdu enej klabx re niT sanTAZag kata aMgo akana| “mohon bagan klabx” kHon ma.n sagxram ma.ndi ar ka.rTik kisku, “ist beNgol klabx” pahta kHon ma.n buDHIram tudu Teko enej renag Tak ko qam akaG_a| klabx pahta kHon napay enej kaTe apan a.pin klabx re akowag tHav ko eseD akawana| nuku juluf koza ko sanTAZag quTum hipiz savTE sanTAZAG nagam ko ol keG_a|

bamdahe

* “Disom KHobor” KHoboriya. koy la.kTi ako kana| ra.ska.g kan hoz ale salag sa.ga.y pe jozaw DAZEyag_a|

* “Disom KHobor” reyag gonof Do 2/- taka kaTe| serma re 48/- taka pazawg_a| dak Te haTAW hoz Do dak ma.sul hoN gog huy akowa|

* “Disom kHobor” Do Internet rehoN parsalog kana| pazhaw ra.ska.g hoz Do www.wesanthalstripod.com TE calaw kaTe “Disom kHobor” pe qam DAZEyag_a|  “Disom KHobor” sav sa.ga.y Do Qr. No. A/48, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN - 769002,  E-mail - sorendikumoni@yahoo.com nova buta. TEpe jozaw DAZEyag_a|

raybar

(1) hembrom kuzi, ol pazhaw Do +3 ToNgeyeG_a| saNge boyha kHa.Tir joz ja.ni javay ko la.kTig kana| javay gomke Do nalha Tuma.l la.giD nipHot DazemuMi TaheNn kHan ko rebena|

(2) pun boyha soren kuzi, eteD bHiTRi ma.li baha leka janam ayO baba ozag ko sobHa akaG_a| qel jof corok cika.M, esel marsal| joTo boyha nukri ca.kri reko sab Dab akana| bHutug busa.z ma.li baha uru Dumur uda.w hijug koyog hor re siq qiDa. uyuf cuNdug kulhi Duwa.r seD ko koyogag kana|

(3) sa:giq gujxrat ponoT renag Dorya aze kurukHeTRo bajar re rel ga.di juTra.w ka.mi re juzha.w akan murmu koza, jiwi juri baf Te okTo ja.ni ka.mi tHav baf seter DAZEyag kana| Daka uTu isin basaf Tege Dina.m hilog ka.mi odokog rey Tayomog kana| onaTe napay sa.hiNj jiwi juri la.kTi|

  ba.zTi baday jof la.giD “Disom   kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

 

“aqcar alom oriq iD Do a.mij hoz ge”

kuzioMa, BHoNjx Disom, udisa, 24/02/2010 :- katsisi a.Tu re hola kHon ehob lan Da.z Don hepraw Do gayan aTe muca.D akana| Da.z Don hepraw savTe dHa.bul enej hepraw hoN huy len geya| akHza re maraf peza lekaTe ayar Disom Dorbariya. manoTan suDa.m ma.rdi seter e TAheN kana| muca.D re quTuman gayan “aqcar alom oroq iq Do a.mij hoz ge” sa.gun opera pahta kHon uDug soDor lena| nova gayan qeqel la.giD hoz Ta:BU bHiTRi reko TobeD perej lena|

Sa.gun supa.zi re jobxra

Ca.0uri poda, balesor, udisa, 25/02/2010 :- jahaNnag ka.mi rege osa.gun lenkHan mone jiwi a.di ge ka.hiNs goDog_a| mone jiwi ka.hiNs lenkHAn ma.nmi ceD koy cekaya aj hoN bay tHika. Dazeyag_a| miD gHoton leka0e balesor jila. Reyag ca.0uri poda a.0u re nofkan miD ogHoton huy akana| ne0ar saMes jugx ren manwa hag bohog re nova ko ceDag huyug kana men0e ayma kukli mone  rey uyuf cuNdugog_a| gHoton Do nova kana ci ca.0uri poda a.0u rinij Dula. hembrom hopon era bakHra javay qel ko senog kan ok0e qel keD kowa ko ci ram coNDRo tudu sav ako ren gHaroNj ren hoz sav0e sahan ko mamag kan 0aheND| nofkan sa.gun beza re sahan mamag ko qel leko kHAn jahaN na.pi0 la.giD sar sa.gun qel kaTem odok kog_a onaDo ereg_a men0e hapzam ko biDA.l kHon ge abowag luTur re rebeD akana| nuku mako osa.gun ena| nova reyag bica.r  ina. hilog siNga.z ok0e huy ena ar bica.r re sahan mamag Do gunhaNDAr ena| nuku gunhaNDAr hozag hozmo renag lugxzi ko bHUMuj keD kowa ar a.0u reyag cargirDA. ko asen keD kowa Ar us0a.y cun DokTa ko kHila.w keD kowa| nova kHobor oka leka0e co jozesor pulis ozag 0e seter ena ar  a.0u ren gel hoz Dula. hembrom, boyDYo hembrom, goMes murmu, sukul ma.jHi, ja.Du ma.jHi, ra.gHu ma.jHi, ba.jina0H ma.jHi, ca.0ru ma.jHi, sibo ma.jHi, Dino boNDHu ma.jHi TEko ko ha.zi keD kowa|

surDA. Krosiq re baha bofga

surDa. Krosiq, gHAtsila., 28/02/20 :- jHarkaNd gHAtsila. Bajar japag re menag akaD surDA. Disom jaher re baha bofga perej uma.M a.di ra.ska. seleD huy ena| 26/02/2010 ma.hiN0 hilog nayke baba ma.n isor hembrom bofga bOrO ko Disom hoz savTEy perej uma.M keD kowa| Diswa. TE bofga bOrO perej uma.M Do nova totHa reDo surDA. jaher gaz rege huyug kana| gHAtsila.  ade pase renag potka, mosabuni, ja.Dugoda, mawbHaNdar ar ayma a.0u ren koza kuzi, giDXRA. piDXra., hazam budHi sanam mesa ka0e a.di jomkaw sa.hiNj bofga bOrO ko perej uma.M lena| nes Do nova sa.gun ok0o re 25 hajar gan Diswa. seter ko 0aheNya| nova baha bofga reyag kuza.w re ma.n biren haNsDAg, sapzeT ma.n norenDro murmu, cayreT ma.n coNDro mohon soren  ar Disom jaher gaz kumut ren sanam soheD kowag a.di Daman gozo sohoD Do lasaMheND sarhaw anag 0aheN kana|

jiya.n jiya.T mahaN manav

maraf buNdu, Tiriq, bHoNjx Disom, udisa, 28/02/2010 :- bHoNjx Disom renag a.Diba.si gulmal re boNga Tala len bir hapzam ko quTum Te jiya.n jiya.T mahaN hola maraf buNdu a.Tu re manav ena|  1949 sal renag pHebruwari 27 hilog  maraf buNdu a.Tu re sorkar pHa.Dag seNgel tuti TE boNfga Tala akan hapzam ko QuTum Te seTAG beza bofga bOrO perej uma.M huy lena| nova a.Tu rin bir hapzam ko nofka ge joTo serma nova Din re ma.n aNjxle cal kaTe ko uyha.rog kana| nuku bir hapzam ko quTum Te baha enej, budHi ga.zi enej, Da.z Don, koza kuzi kowag bejHa Tuq hepraw, hudiq hudiq koza giDXRA. savTe juwa.n koza kowag ciNdu enej hepraw  hoN huy lena|  qiDa. aNgay la.giD gayan “kuna.mi qiDa. re caNDoy aD ena” uDug soDor lena|

suDA.m coNDxro hembrom sav qapam ropoz

parom akan Din rinij quTuman ciNdu enejij manoTan suDa.m coNDxro hembrom sav qapam ropoz –

unurum

quTum - suDa.m coNDXro hembrom

<>

a.Tu - maraf buNdu

p.o. - hudiq buNdu

seDTe - Tiriq,

jila. - bHoNjx Disom,

ponoT - udisa

Disom kHobor :- gomke, ciNdu enej Do Tis kHonem ehob leG_a?

suDa.m :- giDXRA. kHon ge|

Disom kHobor :- oka lekaTe ciNdu enej re ceTan seD em rakab lena?

suDa.m :- rayrompur hay skul re olog johog skul pHotbol tim kHoniq enej leG_a| un johog kHon ge iqag quTum Do hoz ko baday iDi keG_a| ona Tayom udisa juniyor tim kHonij enej leG_a|

Disom KHobor :- ciNdu enej renag Tina.g lapHaf rem enej akaG_a

suDa.m :- 1973 sale re bihar ponoT pahta kHon sonTos tropHi req enej leG_a| ona Tayom tisko re 1974 re ciNdu enej TEGE ca.kri riq kHoNja lena| 1981 ha.bij jamseDxpur ligx re rihit sa.hiNj iq enej leG_a|

DiSom kHobor :- tisko begor ar oka kore kHonem enej akaG_a?

suDa.m :- kolkaTa renag mohomodan spotiq klabx kHon enej la.giD nevTAq qam leG_a| kolkaTa renag nova tim kHon bar DHawiq enej leG_a| Tobe tisko ba.gi kaTe Dina.m Din la.giD Do ba.q uca.z lena|

Disom KHobor :- ciNdu enej jamseDXpur re niT ar DHina.fag re ceD pHorok qelog kana?

suDa.m :- maMafag enej kHon niT Do a.di laTAR seD sen akana| jamseDXpur reDo baf abo Disom renag enej ge a.di lica.z akana| enej renag rihit a.di kom akana|

Disom KHobor :- cekaTe?

suDa.m :- Disom re kriket enej renag umul Te ciNdu enej Do malot ma.lcHa. DHara akana| noTe koza ko mehnoT ko kom akaG_a|

Disom kHobor :- abo sanTAZ ko arbaf a.Diba.si ko enej re cekaTe maMaf seD bo laha keya? ona reyag ceD Dis huDis ko menag_a?

suDa.m :- maMaf seD lahag reyag miDta.f ge hor Do - “mehnoT” kana| bina. mehnoT Te maMaf seD okoy hoN Tis hoN bay laha akana| cas bara ba.ri mehnoT ar kHatag ge Disom Duniya. rin sanam enej pa.rukiya. kowag lahag renag manTar kana| kHatag begor maMaf seD lahag reyag suMuT hor Do ba.nug ana|

Akawna gajaz re suna.ram soren!

bHoNjxpur, ba.rpaDA, udisa, 20/02/2010 :- ha.li ge bHoNjx ipil suna.ram soren gomkeyag janam mahaN siqo0 Disom reyag ayma tHav re a.di ra.ska. seleD manav ena| nova sa.gun Din re ayma  galociya. ko ajag ka.mi ka.rDaHa.ni iDi kaTe garaD garaD lasaMheND geko la.y soDor keG_a | menkHAn a.di DukH sa0lag la.y huyug kana ci nofkan sa.gun Din rehoN ba.rpaDA bajar japag bHoNjxpur re menag akaD ajag sina.m mutHA.n ar sina.m mutHA.n bereD akan tHAv qel lekHAn  nuy gomke Tuluj 0ina.g ma.n gorojx abo bo em aNjxle Dazeyay kana, noNde KHon ge baday qamog kana| jahaN tHav re sina.m mutHA.n menag akaG_a ona tHAv Do akawna Dare 0ey daber akaG_a| qel Te atkarog_a baf ma nuy gomke rin Do ja.Ti bira.DX hoz cili hoN ba.nug kowa| sa.ri TEge bHurka.g ipil suna.ram soren Do sanTAZAg meD kHone Danaf ena|Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-28 February
2010
Vol -2
Issue -6

Copyrights(C) 2008-10, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.