disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 januwari
2010
THok-02 gele-03
sahta 1

ja.Tiya.ri aseka hag Dupuzub

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 10/01/2010 :- udisa aseka muMuT a.ma.li rayrompur re ja.Tiya.ri aseka hag Dupuzub huy lena| gota Disom rin soheT ko seter lena| ja.Tiya.ri semleD renag a.na.ri ko Tuluj gapal maraw huy lena| udisa, beNgol, jHarkaNd, asam, bihar kore sanTAZ ko eTohob canoc kHon lapHaf DHa.bij sanTAZi Te olog DAW qam la.giD semleD e kurumutuya menTe kaTHa gota ena| sanTAZi Do hana nava horop Te baf ol kaTe sumuD ol ciki horop TEge olog ma menTe sanam ponoT sorkar tHen kaTHa oTAG_a| sanam ponoT re apan a.pin manaveD kan parabx puna.y kohoN miD DHaw Te manav lekHan ka.mi jira.w ko qam oco la.giD Te sorkar  bozhe eya menTe uyha.r Doho lena| salag len gomke ko TAheN kana manoTan proDHan murmu, moDon baske, siTa.ram hembrom, gopinaTH ma.jHi, safkHo coron baske, ma.ni jHano murmu, ma.ni lokmi haNSDAG ar savTen ko|

jHarkaNd re pesa a.n lekaTe poqcayoT bacHon huyug_a

ra:ci, jHarkaNd, 15/01/2010 :- jHarkaNd re poqcayoT bacHon pesa a.n lekaTe a.di lage huyug_a menTe suprim kot hukum e em akag_a| jHarkaNd renag 15 gotaf jila. renag 112 gotaf Ta.luk (blok) re menag 2228 gotaf poqcayoT re nova a.n Do la.gug_a| a.Diba.si kowag lay lakcar baqcaw Dohoy la.giD a.Diba.si ko TaheNn kan totHa re nova a.n Do lagawg_a| pesa niyom lekaTe poqcayoT re mukHiya. ar jogo mukHiya. Do a.Diba.si ko la.giD rakHa TaheNna| jila. porisoDX renag say re 50 gotaf jaga Do a.Diba.si ko la.giD jogaz TaheNna| etag ja.Ti koDo abowag hoz abaDX iDi kaTe jaga juzu ko qama| tHa.wka. tHa.wka. poqcayoT renag ira.l gotaf hoz re  pun hoz Do a.Diba.si, miDtaf Do lekHasiDx hoz jekHa, miDtaf. Do Tirla. hopon jekHa, miDta.f Do horijon ar miDta.f etag cHa.Tik patok ko jekHa bakHra TaheNna| badayan kaTHa pesa a.n Do Disom renag jHarkaNd, himacol proDEs, rajosTHan, moharastro, moDHyo proDES, cHoTisgod, aNDHro proDES, gujxrat ar udisa re la.gug kaTHa| Tobe jHarkaNd re sumuf niT ha.bij nova a.n lekaTe poqcayoT bacHon a.wri ge huyug_a|

“sakwa” sade ena rajxDA re

tata bajar, jHarkaNd, 03/01/2010 :- tata bajar ar ja.Dugoda ade pase re ca.kri nukri re jozaw menag kowag gavTa “sakwa” hag serma pura.w miDun rajxDa re huyena| rajxDa a.Tu sur jiya.z jHarna muNdu aze goda re nova miDun Do huy parom lena| a.di ayma hoz nova miDun reko seleD lena| miDun savTe DAZE hepraw baber opor, giDXRA. kowag bilun posag, DA.z hepraw, tukuj DAl eman hepraw ko huy lena| maraf peza lekaTe ja.Dugoda yuraniyom kaDHan rinij jeneral menejar manoTan mahle sahebx, savTE ma.nan peza lekaTE quTuman ciNdu enej pa.rukiya. manTan suDa.m hembrom, iqjiniyor bisna.T murmu, iqjiniyor brunDabon soren, sAMesiya. dr. ka.nha.y lal haNsDAg, ma.n pHuDa.n majHI, iqjiniyor bisu soren, insurans kompani rinij dibHijonal menejor ma.nij sokunToza murmu, sereq sereq sika.riya. ma.nij nirso murmu, savTA Dula.ziya. ma.nij saro besra eman seter ko TaheN lena| miDun lazawna re ma.n cHotray hembrom ar BHuwa. haNsDAg Tikin jozaw kin Tahe lena| miDun re abo savTa reyag a.rica.li, lakcar, seceD seMay la.giD kaTHa ko lawdHa leg_a| jom kutpat Tayom ra.ska. enej akHza usa.ra lena| enej sereq gomhez sur buru re TAwag TARSE lena| Daray serma Do arhoN udisa pahta rayrompur, bozDa, Tiriq ko rin hoN nova miDun re salag ko uyha.r kaTe miDun tHav Do tata rayrompur Tala mala Tiriq totHa re huyug renag tHa.wka. ena|

rajxgaz re a.Diba.si paTa

bHubxnesor, udisa, 15/01/2010 :- Darakan 26/01/2010 hilog kHon a.Diba.si da.hi” re a.Diba.si paTa ehobog la.giD| nova paTA miD hapTA bHur lagaw kog_a| udisa ponoT rin sanam a.Diba.si ko, lakcar, enej sereq, bebHar saman, lugxzi lapo eman saman Disom hoz tHen ko samaf keya| nova miD hapTA hag paTa re Do jaw ge a.di udisuTi bHizug_a| nova paTa re hatag, tufki, cala, Tirya.w, banam, TumDAG, tamak, jHa.l lugxzi ko renag kiriq a.kHriq deher TED ge huyug_a|

udisa sorkar seceD madwa sav onoliya. gavTa hag galoc

kotok, udisa, 05/01/2010 :- udisa renag seceD madwa (bod op sekeNdari ejukeson, udisa) sav bHaroT jakaT sanTAZi onoliya. gavTa hag Dupuzub huy ena| udisa renag sorkarag skul re metrik olog kan giDXRA. ko sanTZi savheD pazhaw DAW a.di lage ko qam ma menTe kaTHa galoc Do TAheN kana| udisa seceD madwa rinij parseT manoTAn DHoroMi DHor naTH sav onoliya. gavTa rin maMTe ma.n joDimoMi besra, Rup caNDX haNsDAg eman ko muDX re galoc Do huy lena| metrik re sanTAZi savheND jHij la.giD seceD madwa hag ceD etketoMe ge ba.nug_a Tobe sorkarag aNDE uDug ge la.kTig kana menTe manoTan naTHa gomkey men keg_a| skul re pazhaw jHij maMaf re olog hora ko benav, maceT a.cug ko iDi kaTe hoN kaTHa bica.r Te hej lana| udisa renag 20 gotaf metrik pazhawg skul ko ciya.g ar maceT a.cu kaTHa kohoN galoc Tala Te hej lena|

sibHil sarbHis re ai. e. es. opHisar ko ba.zTi a.cu

nava Dilli, 03/01/2010 :- bHaroT sorkar pahta kHon ai. e. es./ ai. pi. es. opHisar ko serma ke serma a.cug kana| jaw Do sanam Te 580 gotaf ko a.cu haTAWED ko TaheNj| Tobe hijug kan serma 2010 reDo arhoN ba.zTi ko a.cu kowa| sanam Te 965 gotaf opHisar ko a.cug_a| nofkan la.tu ca.kri re nuna.g deher hoz ko a.cug la.giD| niT ha.bij abo savTa rin nofkan al.tu ca.kri re a.di lekHa siD ge menag kowa| Tobe ba.zTi a.cug kan juzu kHon Tina.g abo savTa rin koza kuzi ko ga.bur a.gu DAZE keya onage qel renag kaTHa Do|

sapzeT aTRE

a.Diba.si ge ka.rgaz Te, kHaDan Te laga ocog renag Duk Doy badaya| a.Diba.si jahaN rey TaheNn oNde ge sona, oNde meMheND, oNde ge koyla, yuraniyom, Tamba eman joTowag  menag_a| kHaDan ma lag geya| sona, meMheND, Tamba, yuraniyom oT BHiTRi re Topa kog Do hoz okoye  rebena? nova koDo joTo manwa uTHna.w renag la.kTiyan jinis kana| hane damoDor gada re aze Tol Te, hane bokaro re meMheND ka.rgaz benav Te, hane asonsol aNdal re koyla kHaDAn, hane tata bajar, hane mosabuni sanam ge a.Diba.siyag ba.Dx ba.yha.z rege TiNgu akana| nova kHaDan ka.rgaz ko bereD TiNgu re a.di a.di a.Diba.siyag a.Tu ozag calaw akana| a.Tu ko cHan akana| a.Tu hoz ko apaD akana| ra.ska. romojx nison akana| ca.si kisa.M e reNgej akana, sorkarag tHa.wka. niTi niyom baf Te| jahaNyag ba.DX ba.yha.z re nofkan jinis ko TaheNn kHan kisa.Mog boDol Te ozag ba.nug an, hasa ba.nug an hoz e benav bozhe akana| jahaNyag oT hasa calag kan rehoN ona renag sa.ri boDol gonof bay qam akag_a| a.Diba.si Do bay reben rehoN oT hasa, ozag Duwa.r emog Tobe ona DokHol kaTe kisa.M ka.rgaz ma.lik tHen hawal kag Do sorkar ajag DHorom menTey uyha.reD kana| ona kHa.Tir kozifgo nagar renag gopoj Do ona kHa.Tir, ka.tHikuNd (sanTAZ pargana) renag seNgel tuti Do| nova ma parom akan hajar DA.yka. kHon lekHa siD TED sumu kan, caba Do ukurij? arhoN boTor renag kuhza. ma madrawg kan ge| udisa renag kiNJHIr ar DAnapur ade pase re meMheND ka.rgaz Te lagag ma samaf akan| sorkarag a.n menag_a a.Diba.siyag oT hasa etag hoz bafko haTAW keya menTe| ikHa.n ona a.n sorkar gey saMgomeD kana, a.Diba.si kowag oT hasa jobor DokHol kaTe a.pna.T ka.rgaz ma.lik tHen cal kaTe| a.Diba.si ko laga saha kaTe ona jaga re bahre kHon hoz a.gu kaTe oNde oNdenko hoz eTAF ko savTE unkuwag lakcar, DHorom bagaz kag Do aj aj TEGE capaz hijug kana| jahaN jaga kHon apnar hozag Duk sahay la.giD Te ponoT ar Disom Dorbar TE calag kan TaheNj| ona hok Do a.Diba.siyag Ti kHon saha sa:giqog kana| nova hor paNja kaTe sorkar a.Diba.si koy maNlot ko renag hor dahar re menaya| kisa.M hasa ma.lik niTog reNgej nacar kuli mojxDur benavg e bozhe akana| a.Diba.siyag nova laga ocog meD DAg okoy e ha.piDA? hasa a.Diba.siyag, taka ka.rgaz kisa.Mag Tobe ma.lik Do ka.rgaz kisa.M sumufag Do ceDAG? ma.lik ma bana hoz huna.f! miD hoz Do ba.nug oT hasa kHon oT ma.lik ar a.Diba.si Do hasa kisa.M kHon oT kHon ocog| a.Diba.siyag nova Duk RoDon Do muca.DDog_a Tisog? jorog hidir meD DAG re aze ceD Tis hoN baf TiNgu keya?

a.Diba.si giDXRA. hag sorkar gozo taka cHuricHunti

Topon, (DukHin Dinajx pur), beNgol, 14/01/2010 :- Topon Ta.luk re menag bHayur jalaniya. hay skul re a.Diba.si giDXRA. jekHa sorkar taka Do herpHerog kana menTe baday qam akana| giDXRA. ko jekHa hozo picHi caNDo re Turuy say taka ema ko renag kaTHa| ona savTe poTob, kaTHa kiriq jekHa giDXRA. staypeNd gozo taka ko qam TaheNj| Tobe laha pe pun serma kHon nova taka giDXRA. bako qameD kana| joTo Te 15 lakH gan taka reyag hisa.bx baf qamog kana| nova hay skul rinij maraf maceT ma.n omiyo sorkar nova renag hisa.bx skul lazawna kumut pahta kHon ko koy aka DEya, Tobe sorkar gomke ona renag hisa.bx emog rey akabaka caba akana|

       skul lazawna kumut onaTe nuy sorkar maceT gomkeyag eraz Te sorkarag luTur Te kaTHa ko a.gu sapzaw re menag kowa|

ol ciki mace0 Dina.m mulya. kHon niDHa.n nacar kuza.y

bHubxnesor, udisa, 12/01/2010 :- ni0 udisa pono0 re ol ciki maca0 e a.cu akaD kowa| menkHan nuku Do mace0 leka baf ka0e mace0 ka.mi re gozo leka 0e ka.mi reko a.cu akana| nuku kowag  kuza.y huyug kana miD boNga re 1500/- taka ar Dina.m Din mulya. Kowag kuza.y kHon hoN kom geya| sorkarag ka.mi re jahaNy ko ko ka.mi kana ka.nun lekaTe a.di kom re miD Din re 70/- taka ko qama men0e gota ko damdahe akag_a| noNde la.y ganog_a ci sanTAZi pa.rsi bHaro0  sombiDHan renag ira.l DHAp re tHav e qam akaD rehoN ona kHa.Tir ka.mi kan hoz ka.mi ja.ni kuza.y sorkar pahta kHon baf ko qameg_a| sorkarag sanTAZi pa.rsi Tuluj himoq goroq ce aNgoc pa.rsi Tuluj onheza onage Disom hoz tHa.wka. sa.hiNj baf ko baday DAZEyag kana|

lalgoz renag lolo hurum baf razejog kana

lalgoz, beNgol, 15/01/2010 :- sorkar pHa.DX ar buru peza ko muDx re calag kan elaf baf razejog kana| sorkar niT ha.bij osol buru peza Do baf e sab DAZEyako kana| Tobe ona renag ba.zij kuza.y Te A.Tu hoz ko ha.likog kana| Din ge Dal Dapal huyug kana| bin gunha: hoz pHa.DX tHen ko Dal Tol ocog kana| hoz a.di aNDag TAWAG re menag akaD kowa|

asam re ol ciki hul

golagHat, 14/01/2010 :- asam re ol ciki laha kHon ge seter ge TaheNj| Tobe okoye baday okoy Do baf| nova baday baf baday aMgom soman la.giD asam aseka Do patHey ketej keg_a| nova januwari caNDo kHon gota paza ol ciki cemeD hul e salgaw akag_a| golagHat renag sur paDHor, karbi onalogx renag bukajam, kakrajHar, gosaygav, uDozgudi, Dibrugod renag sabuwa eman jaga kore ol ciki pasnav ka.mi a.di jursur re ehob akana| asam re seDAy kHon ge aseka bereD lan rehoN ol ciki nuna.g Do baf pasnav len TaheNj| noNde niT ha.bij ol ciki binid ge baf haTAW akana| Tobe asam aseka niT uyha.r a.cur kaTe ol ciki pasnav a.di jur e kurumutu akag_a| niya. DHaw kHon ge binid hoNy haTAW ehoba menTe kaTHa Tuma.l re baday qam akana|

ol ciki cHAraw re may0Han ol iTun asza

may0Han, DHAnbaDx, jHarkaNd, 05/01/2010 :- Disom pHurga.l sav0e may0Han dem 0eyar ena ar dem Dag kHon bijxli 0eyar ka0e Disom e marsal keg_A| sanTAZ somajx reyag ba.0i Do okoy hoN bafko jereD leDa, menkHan sanTAZ somajx reyag ba.0i jereD ka0e marsal la.giD poNde0 ra.gHuna0H murmu unuyha.r asza Do a.di sarhaw anag ka.mihoray gog akag_A| nova asza rinij maraf mace0 ma.n baDol soren ar ma.n goMes gomke 0ikinag kurumutu ka.mi a.di sarhaw anag kana| asza rihit saNhiNj lazawg la.giD baDol gomkeyij jiwi juri jo0o lekanag  ka.mi re gozoy emog kana| ol i0un asza reDo ka.tij giDxra. Ko jahaNy hali ge olog ko ceDeg_a unku ol ciki kin cemeD ako kana| asza re 70 gotaf giDxRa. menag kowa| 50 gotaf giDxra. Do asza rege basa ka0e ko olog kana|

sa0 0ola DHorom gaz re DHorom ba.ysi

jilwa. Jolko, dumka., san0az pargana, 15/01/2010 :- sanTAZ bira.D re yag a.di maraf mano0an tHav jilwa.| noNde ge menag akag_A sanTAZ bira.Dx reyag miD qu0uman DHorom gaz “sa0 0ola DHorom gaz” Do| nova DHorom gaz ba.ysi Do somajx reyag a.di a.wzi ka.mihora koy ha0aw akag_a| nova ba.ysi ho0e 0e 29 januwari hilog se0ag kHon boNga bOrO huyug_a| boNga bOrO re seleDog la.giD siqoT Disom reyag sanam paza kHon Diswa. seter ko 0aheNna| nova Do dumka. bajar kHon 20 kilomitor sa:giq re menag akaDa| ma. 29/01/2010 hilog boNga bOrO sa.T ka0e DHorom reyag galoc huyug_a| galoc ko 0oNge ka0e ge sav0a reyag enej sereq hoN Tofge TAheNna| ba.ysi Do sanTAZ bira.Dx renag a.ri ca.li sav0e lakcar kohoN Dug Dohoy la.giD ayma ka.mihora ko ura.l akag_A|

ciNdu enej reyag ajoDiya. seNDxra

sarjomdi, boDxza, moyur bHoNjx, udisa 12/01/2010 :- ka0Ha re menag_a okoy koza ajoDiya. seNDxra bay sen akana, uni Do koza Doy baf kana| nahaNg ciNdu enej koza kowag pa.0ya.w menag_a okoy koza sarjomdi re ciNdu bay enej akag_A uni Do ciNdu kHeloNdiya. Doy baf kana| nova ciNdu enej reyag akHza Do sakra0 baske 17/01/2010 ma.hiN0 kHonag udHa.wG_a ar joz ja.ni enej kaTe bocog enej muca.D re huyug_a| ciNdu enej re seleDog la.giD 0e jHarkANd, beNgol kore kHon hoN ayma ciNdu enej gavTa seter ko 0aheNna| ciNdu enej kHeloNdiya. ko rijHa.w ko la.giD ayma sirpHA. ko kuza.w akag_a| nova bocog enej rey ji0ka.r len kHAn joza lobog ka.si ar Dosar sirpHA. Do Joza loboy ka.si, 0esar ar puna.g sirpHa. leka0e ka.si ko kuza.w akaD kowa| nova kHeloNd Do miD hat gan huyug_a ar sa:giq Disom kore kHon seter akan boyha la.giD Te jom qu la.giD Do enej ta:di rege gonof em ka0e ko qam Dazeyag_a| nesag Disom hula. camka ge REhoN nuku rusika kowag jawra re ceD orsof hoN baf qelog_a men0e ka.miya. kumut aNs e Dohoyeg_a|

sa.gun sakraT

ra.wlkola, udisa, 15/01/2010 :- ca.si ko ba.D ba.yha.z re ka.mi pura.w ka0e akowa orjo ko qam keg_a| kHa.ra.y kore kHon hOzO ko samtaw keD kHan ge jom qu reyag maraf parabx sakra0  Do seter goD akana| jahaNy jahaN ka.mi Disom kore ge ko 0ahen sakra0 0eDo ko ruwa.z hijug_a akowag janam a.Tu Disom 0e| nesag sakra0 parabx Do jaw lekage a.di ra.ska. ra.ski ko manav keg_a a.0u a.0u| sakra0 qu0um 0e bejHA 0uq, meD eseD ka0e tukuj Dal, ga.zi asen eman bHozok bHilki kaTe mon bHula.w kamihora kohoN a.di gHamagHuz huy lena| ra.wlkola rehoN sakra0 parabx Do a.di ra.ska. seleD manav huy ena| nova sakra0 parabx qu0um 0e bejHa Tuq, tukuj DAl ar sunum maD kHuNti re Dejog eman ra.ska. romojx akHza sapzaw lena| menkHAn sunum kHuNti re Dejog qeqel kowag mone munhi leDa| sunum kHUnti re Dejog muskil rehoN juwa.n koza ko Daze ar DHa.z suTur ko helaw leDa|

jHarkaNd ponoT Dorbar re sanTAZi Te kirya. haTAW

ra:ci, jHarkaNd, 06/01/2010 :- ha.li ge huy paromen bacHon re jiTka.r hej akan Dorbariya. ko kirya. ko haTAW keg_a| sanTAZ Dorbariya. ko sanTAZi TEGE  kirya.  ko haTAW keg_a| lubin hembrom, ca.mpa.y soren, misTRi soren, hemlal murmu, saymon ma.rdi, onol soren sanam ge sanTAZ TEko roz keg_a| Dorba.riya. kowag nova savTa Dula.z kHa.Tir sanTAZ joTo ge ra.ska. ko atkareg_a| Tobe agam Din re sanTAZ kowag hok kHa.Tir Tina.g gozo ko ema ona ge hoz koyog horeD kana|

sa:giq Da.z re Da:Du sorenag maMaf sirpa. amet

paraDip, udisa, 10/01/2010 :- nova ha.li ge paraDip DAg jahajx dHip 0Hapon mahaN quTum Te Diswa. Da.z hepraw sapzaw lena| nova Diswa Da.z re Turuy say moMe gel kuzi koza seleD ko 0aheN lena| nova Da.z hepraw re pun say aregel koza ar pegel miD kuzi ko bargel miD kilomitor sa:giq muca.D gHa:y ko lebeD seter lEg_a| nova hepraw re ma.n Da:Du soren Do jo0o hoz Da.z parom kaTe eTohob re muca.D gHa:y e lebeD seter leg_a| sirpHa. leka0e Da.du soren Do gel hajar taka ko emaD eya| nova hepraw re jiwi razej leka0e ma.n sa.wna. soren Do bar hajar taka ar ma.n muciram tudu Do miD hajar taka ko emaD kina| ma.n DA:Du soren lekan juwa.n koza kuzi ko rihit sa.hiNj ko cHuta.w lenkHAn hijug kan Din re maraf maraf hepraw kore  KHon la.tu la.tu sirpHa. ko amet DAZEyag_a savTe sanTAZ bira.D renag quTum Disom jak reko hipiz DAZEyag_a|

damdahe

* “Disom KHobor” KHoboriya. koy la.kTi ako kana| ra.ska.g kan hoz ale salag sa.ga.y pe jozaw DAZEyag_a|

* “Disom KHobor” reyag gonof Do 2/- taka kaTe| serma re 48/- taka pazawg_a| dak Te haTAW hoz Do dak ma.sul hoN gog huy akowa|

* “Disom KHobor” sav sa.ga.y Do Qr. No. A/48, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN - 769002, E-mail - sorendikumoni@yahoo.com nova buta. TEpe jozaw DAZEyag_a|

raybar

(1) hembrom kuzi Takoy misin DHapazcag rey litHur geya| hozag gotHon ja.ni saya ja.kit rog pa.ti Do jiliq piNda. jerez poTaw keD lekay juTa. DAZEyag_a| ona kHa.Tir gohrag Do nava DAG ha.ku lekay umjHa.w akaD kowa| umer TAy Do jHarmat renag kuhza. rimil e lebeD seter akag_a| ona kHa.Tir joz ja.ni buysa.lu javay kHan Do huna.f a.di TED kin jozog_a|

(2) haNsDAg kuzi, a.pna.T iTun asza rinag maraf maci amet savTE sanTAz savTA gavTA re maMTE lekan hamal e Dipil akag_a| enej sereq reDo a.di TED gey rusika geya, onaTe enej akHza re enej Do maMaf regey sabog_a| aj lekan rusika ma:Da.ziya. bafkHan sereq sika.riya. ko javay la.kTi|

(3) udisa, jHarkaNd ar beNgol ponoT Dul miD, bafka buru Dasna rakas gHa.ti buru aze re Tako ozag| Dina.m hilog buru renag pHoz pakoz, azag sakam, reheD seNDED a.kHriq kaTE ayO baba Tay e a.suleD kina| jiwi juri baf Te a.dHa.ru budHa.ru ayO baba joTon jogaw re a.di aNt e harkeTog kana| ta:di Disom tena miru ba.hu la.kTi|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

kHasiDes piz reyag soner serma Da.z Don hepraw

ja.num gHutu, rayrompur, bHoNjx Disom, odisa, 12/01/2010 :- jaw serma kHon nes Do ja.num gHutu Da.z Don hepraw nasenag BHegar ge huyug_a, menTe Diswa. aNs ko Dohoyeg_a| CekaTe nes Do nova Da.z Don hepraw Do soner serma Kana| nova Da.z Don hepraw re jo0o hoz hazam budHi, koza kuzi, giDXRa. piDXRA. joTo hoz ra.ska. la.giD ayma ka.mihora ura.l akana| nes Do nova hepraw 23, 24 ar 25 januwari hilog huyug_a| nova nagosTe siq qiDA. ra.ska bHU:ja.w la.giD nana hunar ka.mihora Tahena| nova pa0a reyag ra.ska cakHay la.giD ade pase ren koza kuzi, hazam budHi Dal TuD akaD ko leka ko jawra miDug_a| nova DA.z Don hepraw re juwa.n koza kowag money rijHa.wa| noNdenag mara0Han Da.z bisuy bajar kHon ja.num gHutu pa0a ta:di ha.bij 0e 30 kilomitor ko DA.ZA, nova Da.z hepraw re sa:giq sa:giq kore kHon juwa.n koza seter ko 0aheNna| 23 ar 24 ma.hi0 hilog Do siNga.z akHza sapzaw akana|

Disom kHa.Tir Disom

DaMan duluf ga.di TE

nalko nagar, onugoz, udisa, 05/01/2010 :- hara hopon KHa.Tir Disom DaMan hoz Do a.wzi geko qamog_a| menkHan Disom ar ja.Ti kHa.Tir Disom DaMan hoz Doko maharog geya| nova maharog hoz kHon ma.n siDHesor haNsDag Do Disom ar ja.Ti kHa.Tir Disom e DAMan kana| nuy gomke Do 04/01/2010 hilog nalko nagar Tey seter lena DaMa DaMa Te| 01/01/2010 hilog rayrompur bajar re THApon akan poNdeT ra.gHunaTH murmuwag sina.m mutHA.n Re baha mala araw kaTe saykol Te Disom DaMan e odok akana| 04/01/2010 hilog nalko nagar kHerwaz gavTa pahta KHon baha mala em kaTe ko sarhaw keDeya ar ina. hilog siNga.z Do aj salag miD galoc akHza sapzaw TaheNya| ma.n siDHesor haNsDAg e la.y soDor keDa - “iq 15 gotaf ponoT DaMan reyag moneq mukruz akaDA ar iqag Dis huDis Do nova kana ci abowag lakcar enej sereq ko malotog kHonag Dug Dohoy la.giD sorkar tHen bewra seter| oka tHAv kore sanTaz hopon DA.rya. menag kowa onako renag olog asza kore ol ciki Te olog ar sanTAz Te pazhaw huyug ma ar abo rin bir bantHA jemon baban Tilka., siDo-ka.nhu, caNDx-bHayro, suna.ram soren savTe poNdeT ra.gHunaTH murmu ko uyha.r koma| ol ciki Te ol parsal akan poTob poTHAm ko jemon joTo hoz gebo kiriq ma| etag ponoT kore menag ko abo rin boyha buhin sav suluk sa.gay TaheNn ma| nova ko huDis kaTe Disom DaMan Duq odok akana| BiDA.y beza re 3330/- taka ka.wdi ar miD mobayil pHon sim kad sav Teko emaD Deya| nova ka.wdi ar mobayil pHon em re ma.n moDon ma.rdi, ma.n bHa.Duram soren, ma.n kirTibas soren, ma.n raysen ma.jHi, sawna soren eman gomke kowag kurumutu ka.mi a.di sarhaw anag kana| ma.n siDHesor gomke Do hijug kan sanTAz onoliya. kowag dumka. miDun re seter e TaheNna menTE aj aNs e Doho akag_A| nuy gomkeyag ozag Do BHoNjx Disom reyag cuMDa. a.Tu re| ma.n siDHesor gomkeyag nofka lasMheD ka.mi kHa.Tir “Disom kHoBor” gHaroNjx pahta kHon a.di a.di sarhaW|

Ba.jxna.0H soren unuyha.r akHza

kaca, tata bajar, jHarkaNd, 05/01/2010 :- hola ba.jxna.0H sorenag boNga Disomen Din uyha.r la.giD ako a.Tu kaca re miD unuyha.r akHza ko sapzaw leg_a| nova hilog bar serma maMAf re ba.jxna.TH soren Do DHuzi DHA.r0iy ba.giyaD 0aheNj| nuy gomke Do ol pazhaw geyan seyan ka0e rehoN etag hozag hokum 0e taka arjaw baf ka0e aj Do aj kusi lekan ka.mi ura.l ka0e DHon Duribx Do nirgHa.T arjaw sav 0e somajx reyag bHa.la.y ka.mi re jozawe 0aheN kana| ajag mone mukruz 0ege intar nesnal san0az konpHerens nepal Disom ar tata bajar re huy oco leg_a| nova konpHrens re Disom parom Disom ren sanTAZ boyha misiko seter lena ar suluk sa.ga.y renag Toze suTa.m TEko Tol miD len TaheNj| ni0 DHa.bij hoN nova gav0a somajx reyag bHa.la.y ka.mi re leTAZ ge jozaw menaya|

DuDHa.m buru re cili co!

Tiriq, moyur bHoNjx, udisa, 10/01/2010 :- DHara kamar ba.hu Do jotaw kuzi sav sakam, Da.Ta.wni petej DuDHa.m buru TEy sen lena| apan a.pin hanTe nHaTe re sakam ko hehej kan okTo re cili tHen coy haboz oco ena| nuy ba.hu kuziyag bohog ar Ti~ko baf TAheN lena| jotaw kuzi ko boTor Teko Da.z keg_a| ciliy ceka keDeya bafko tHika. DAZEyaD TaheNj| ona buru renag etag totHa koca gobxra seD rehoN Dina. sasaf a.Tu rin buru hara kuzi kohoN ciliyag goNDXraw coko aNjom leD TaheNj| boTor Te a.di aNt ko cikij bHiNDa.z ena| nova buru re cili nofkay jojom kana ar e huNkra.wg kana hoz bafko tHika. ke kana| ona buru sur senog hoz bafko borsayeg_a| hoz cumul cumul boTor re menag kowa|

maraf bOrO jugx jaher re baha boNga

maraf bOrO jugx jaher, moDHUba.ni, paresnaTH giridi, 10/01/2010 :- sanTaz bira.D reyag joTo kHon ma.nan boNga bOrO sav baha parabx hijug kan pHebruwari 18/19/2009 baha boNga mulug moMe mahaN hilog kHon boNga bOrO perej uma.M huyug_a| hapzam kowag men leka0e noNde ge eTohob re baha na.pi0 0e boNga bOrO perej uma.M huy lena| nova jaher Do jugx jugx kHon menag 0e nova reyag Do jugx jaher geko me0ag kana| nova baha boNga Do pares na0H buru reyag cot Domel re boNga huyug_a| nova baha re sur sa.giq kore kHon ayma hoz buruD buruD ko seterog_A|

Din beza taka rej

boDXZa, bHoNjx Disom, boDXZA sur kHerna Doba.ti re miD KHaDan ma.lik taka ko rej keDeya| kHaDan ma.lik 12 lakH nata sab kaTe ajag bolero ga.di Te bHaDam bajar re menag ajag ozag e calag kan okTo re peya pHotpHuti Te Turuy hoz ona bolero ga.di ko eseD keg_a| nana huna.r boToran ha.Tya.r uDug kaTe kHaDAn ma.lik tHen kHon 12 lakH taka gompaz kaTe unku hoz Do akowag pHotpHuti Te hoy DAG leka laga kaTe ko qir ena| nova gHoton Do siq beza Tikin okTo renag gotHon kana|
Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15 January
2010
Vol -2
Issue -3

Copyrights(C) 2008-10, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.