disom_header
Ra.wlkela
16 kHon 31 januwari
2010
THok-02 gele-04
sahta 1

sahiTyo ekademiyag sahiTyo miDun

sahebx goNjx, jHarkaNd, 24/01/2010 :- Talma sahiTyo ekademi Ta.ri re savheD carca a.di napay Te huy paromena| 23/01/2010 hilog seTAG beza nova akHza udHa.w sa.gun lena| nova miDun re maraf peza lekaTe dr. biDyanaTH jHa (biDiT) seter e TaheN kana| akHza udHa.w sa.gun akHza lazawna re dr. ke. si. tudu ar ATAF DARAm re brojenDro TripatHi Tikin kin TaheN kana| akHza renag Dis huDis kaTHa manoTAn joDumoMi besray la.y soDor leg_a| siDo-ka.nhu sanTAz hul renag orsof sereq kore ceD leka umul akan ceTan re galoc huy lena| galoc re bHoyrobx coNDXro soren ajag bica.r e samaf leD TaheNj| ona savTe gayan re, lakcar lazawna re, etag hozag savhED re kHato ka.hni re. sereq re. savTari jiyon re, hul renag orsof iDi kaTe a.di kHiNDXriq sa.hiNj galoc huy lena| nova galoc re seleD len gomke koDo rupcaNDX haNsDAg, ka.nha.ylal tudu, kHerwaz soren, nikodomas tudu, ma.nij promoDini haNsDAg, dr. binoy mahTo, dr. ram jonom misro, DHononjoy gHosal, kolenDRo naTH ma.ndi, baDol hembrom, uDoy naTH ma.JHi, mosoDi tudu, cHotray ma.jHi, syam besra, nobin besra, jisuram tudu eman ko TaheN kana| dr. bishonaTH haNsDAg seter lan sanam peza ko sarhaw kaTe akHzay bHa:guz leD TaheNj|

kaNdsor re DHorom miDun

boDxza, boNjx Disom, udisa, 31/01/2010 :-boDxza ar baDHam Talare menag kaNdsor a.Tu re miD DHorom miDun sapzaw akana| nova miDun Do 20/02/2010 hilog gota Din huyug_a| ba.sya.m beza nova miDin Do aseka maMTe suTreT manoTan gopinaTHa ma.jHI hoTe Te udHa.w sa.gunog_a| miDun re DHorom galociya. lekaTe luguburu gHanta ba.zi DHorom gaz rinij susa.riya. nayke ma.n romes ma.rdi, jegeT sarna gavTa rinij parseT manoTan sura.y hembrom, a.di quTuman DHorom galociya. manoTan gojenDro kisku, bHaroT jakaT ma.jHi madwa rinij puruDHul manoTan niTyanonDo hembrom, DHorom gaz Dug Doho Disa. ugDugij manoTan gHasiram soren ar manoTan coNDXro mohon ma.rdi eman seter ko TaheNna| nova totHa re nofkan DHorom carca puylu DHaw sa.gun akan kHa.Tir sur sa:giq renag sanam ma.jHi, pargana, a.Tu hoz ra.ska. Te nova sa.gun Din ko koyog hor akag_a| DHorom carca savTE savTa siNgxra.y ar gayan rasa re jobeg renag ka.mihora hoN kaNdsor a.Tu hoz ko sapzaw akag_a||

sa.gun hor re ere

dumka., jHarkaNd, 31/01/2010 :- rayrompur KHon dumka. Te onoliya. gavTA seneleD re seleDog la.giD hor Tazam e sa.gun laD miD bolero ga.di Do hor rey ere akana| asonsol sur re nova ga.di Do miD motor saykol salag e Tapakij lena| Tapakij Te motor saykol lagzaw hoz Doy cHontal bHiNDa.z lena ar uniyag kata hoN ra.puD lena| ona boTor Te bolero ga.di daybHor Do sur renag THana re ga.di Do IDi kaTEy hawal kaD_a ar nova hazag bocog renag sanam kaTHa pulis e la.yaD kowa| ga.di daybHor savTe ga.di THana rege ba.gi oto kaTe dumka. Te calag kan hoz ma.n naran ma.jHi, krusno soren, na.rsiq ma.jHi, gubin baske, roTnakor murmu Teko Do dumka. mohoNda Te etag bas ga.di Teko seter lena|

beNgol aseka hag serma pura.w miDun

jonarDondi, puruliya., beNgol, 25/01/2010 :- beNgol aseka hag serma pura.w miDun 23/01/2010 kHon ehob kaTe 24/01/2010 hilog a.di ra.ska. romojx Te huy parom akana| 23/01/2010 hilog beNgol renag sanam caNga semleD rin soheT ko seter len TaheNj| caNga semleD, Talma kumut, jila. kumut, ma.JHi, nayke, pargana eman sanam geko seter len TaheNj| galoc re “semleD ar seceD lahanTi ka.mihora” ko iDi kaTe sanam Te kaTHa ko lewdHa miD leg_a| laTAR canoc kHon lapHaf birDa. gaz re sanTAZi Te olog DAw qam la.giD sorkar haTAw baTAW oco renag hor ko seNDXRA leg_a|  galoc renag gabe kaTHa sanam ge a.di DHeyan Te aNjom kaTE luTur reko rebeD Doho ana| Dosar 24/01/2010 hilog reDo miDun akHza laha re aseka hag miD maraf micHil bajar Tala Tey DAMa leg_a| ona Tayom Te DES miDun Duzub lena| miDin re savTa, lakcar, seceD, DHorom, lahanTi iDi kaTe a.di parhaz sa.hij galoc huy lena| ma.jHi nayke ko abo savTa ka.mihora a.di sujuT sa.hiNj ka.mi Torawa menTe ko mukruz lena| beNgol savTe, sanTAz TaheNn kan ponoT jelek jHarkaNd, udisa, asam kore hoN sanTAzi midiya Te laTAR kHon lapHaf re pazhaw hok lebeD TuD reyag ka.mi usa.rag reyag gota yena| maraf peza lekaTe udisa muMuT aseka parseT manoTAn safkHo baske, ma.nan peza lekaTe manoTAn somonaTH catarji, udisa seceD madwa cayreT ma.ni jHano murmu, jogo cayreT ma.ni lokHmi haNsDAg, bHaroT jakaT sarna DHorom cemeD asza ren DHorom soheT ma.n ja.Dumoni soren eman seter kaTe a.di DAman kaTHa Te hozag onTor ko aDA leg_a| BeNgol aseka ren parseT manoTan moDon mohon baske, suTreT manoTan DukHiram haNsDAg, jogo suTRET manoTan proDHan murmu, boloram haNsDAg savTe sanam maMTE ko, joTo caNga semleD ren soheT ko, maceT ko, sanam paza rin seter lan aceTiya.  ko seleD TaheNya| seter lan lakcar madwa kowag lagxMe, Dof, riNja., sohray lekan lakcar enej sereq Te hozag mon ar jiwi ra.ska. Te jiya.z ko Doho leD TaheNj|

sapzeT aTre

asza ar akHza re guru Do caNDo boNga lekage| asza ar akHza re aceTiya. ko hor ugDug ge guru kowag ka.mi Do| hozag jiyon marsal la.giD asza akHza ar guru Do la.kTi| aj aj Te jahaN Tina.g jahaNnag ceDogog_a, guru Tuluj Do onage algaTe ba.zTi ceDogog| jiyon reyag, seceD reyag Tazam hor re kata TohoDog kHon erez reyag manTAR guruy uDug keya| ceD akaD guru bHuNja.w akaD hozag geyan quTa.T e lagaya gabeyan kaTHa TE| apnar apnar Te jaha Tina.g jahaN Tina.g baf apnar keya guru anTe Do KHato okTo re ba.zTi kaTHa a.di lage apnar keya| guru ge hor ugDugij Do, jiyon mamarsalij Do| quTa.T re marsal jahaNy e uDug keya uni ge guru Do| sa.ri guru Do unige jahaNy ajag asra re umulog hozag marsal ar lapHaf TED e uyha.r keya| aj KHon hoN ceTanog aceTiya. tHen uku guruwag geyan cacal tHav ge asza| jahaN lekan Geyan ge geyan seMay la.giD Te guru ar asza reDo asrag huyug geya| olog re, enej sereq re, Da.z Don re, ciNdu, kriket, hoki eman sanamag ge asza ar guruwag asra re laha maMaf keya| ona kHa.Tir Te Duniya. re sanam lekan asza bereD akana| laha akan, ceTan akan hoz sanam ge guru asza paNja kaTe geko ceTan akana| apnar re Topa akan geyan sulTa. re seNgel jereD kaTe manva hag jiyon marsal a.gu reyag DAZE unku tHen menag_a| ciNdu, kriket, hoki, tenis eman sanamag seceD seMay la.giD asza bHutug geyan saz oco arbaf mosoD oco ge asza hag umul Do| reyag klabx ko menag_a| olog asza soman ge nova kohoN ka.mi kanay| klabx re hoz ka.mi re cHuta.w savTE heprawg ba.yri sav DAZEg renag manTAR kayDA ko la.y ako kana| asza / klabx arbaf nofkan cemeD reyag jogaz jahaN ja.Ti re, jahaN Disom re menag_a ona Do una.g ge laha akana| hoz saNgem TaheNn rehoN guru asza renag umul asra anat kHan BHutug geyan Do bHutug rege TaheN kog_a| BHutug baha reDo asa basa kog_a| Tobe saz baf re bHutug baha renag gonof mosoD kog_a| olog pozhon, enej sereq, Da.z Don sanamag la.giD asza asra TiNgu la.kTi menag_a| jahaN renag ajar menag_a, ona renag ran hoN menag geya| arbaf ran panTe re hoz menag kowa| jahaNnag malotog kan, jahaNnag baf ganog kan reyag meneT Do guru asza asra umul renag saha kana| niTogag heprawg jugx re asza renag a.kil hulsiq baf re jiTka.rog DAZE, laser haTAF Do THobxze ma.yla Te potom eseD kog_a| nova potom ma.yla. kHon raza Dugog ar jiTka.rog Do ona guru asza hor dahar Te Tazam ge|

rajxgaz re “baha” soNDHaz

bHubxnesor, udisa, 30/01/2010 :- BHubxnesor re baha parabx a.di ra.ska. Te manavg renag gota akana| Darakan 20/02/2010 hilog rajxgaz jaher re baha boNga perej uma.M huyug_a| TARAsiq Do nayke tHen kHon baha aTAF Tayom dahar enej huyug_a| a.di sa:giq bija. TAZA ba.fki a.Tu rin rusik koza kuzi ko hoTe Te dahar enej, 21/02/2010 hilog Do baha enej ar 22/02/2010 hilog Do gayan hoNko uDug soDora| pe Din jake enej sereq ra.ska. Te nase hoN baf anatog lekan juga.z rajxgaz hoz ko panTe tHik akawana| bofga bOrO ar ra.ska. enej sereq okTe jiliqag horog baNDEG menTe rajxgaz jaher gaz kumut e sar akag_a|

hazag bocog Te koza kin bHarabHat ena

bHubxnesor, udisa, 25/01/2010 :- nizaDxri bihar ar soyzosri  bajar Tala renag petrol poNp sur re motor saykol ar tarak ga.di Ta.pa.kij Te motor saykol laga akaD koza kin bHarabHat ena| hupta. ge tarak sav samaf en beza re tarak tHen kin THapa bHiNDa.z oco lena motor saykol re Duzub lan koza| baday qam ena bafma bHarabHat en nukin koza giDXRA. Do kit re iqjiniya.r kin olog kan TaheNj| nukinag ozag Do moyur bHoNjx jila. renag Taboz ar akdaz a.Tu re|

Tesar serma bHaroT jakaT sanTAz maNha seneleD

ba.rpaDa, bHoNjx Disom, 30/01/2010 :- bHaroT jakaT sanTaz maNha seneleD Do DARAkan 06/03/2010 ar 07/03/2010 hilog ba.rpaDa renag smruTi bHobon re huyug renag gota akana| seneleD re sanTAZi savheD ar ol ciki Te seceD, sanTAz savTa rin ma.jHi, pargana, a.na.ri ar parabx puna.y ar DHorom iDi kaTe galoc Doho akana| nova miDun re udisa sira. monTri, seceD monTri, juwa.n ar spots monTRi ko nevTa a.gug la.giD maNha seneleD kurumutuy cHuta.w re menaya| a.di ayma gavTa ko ra.sya. kaTe nova moha seneleD Do gelebili oco renag ko huDis akag_a| seneleD re peza lekaTe jHarkaNd ma.jHi mohol rin Disa. ugDugij basTa soren, cayreT ram coNDXro murmu, bHaroT jakaT ma.jHi madwa rin Disom ma.jHi niTya nonDo hembrom, Des ma.JHi poDXmo locon soren, DES godeT siTa.ram murmu, intarnesnal sanTAZ kawun sil rinij maMTe suTRET ma.n pHa.gu soren, parseT priTHbi ma.jhi, Disa. ugDugij - di. si. murmu, nayke gojenDro kisku eman seterog la.giD ko nevTa barTe akana|

pune sanTAZ qapam Dupuzub

pune, nigarastrim 30/01/2010 :- pune bajar ar ona sur sa:giq bajar re ca.kri nukri Te Dul miD akan sanTAz kowag qapam Dupuzub DARAkana 14/02/2010 hilog ai. di. bHi. ba.kHul re huyug renag gota  akana| seTAG kHon nova Dupuzub Do ehob kaTe gota Din bHur huyug_a| Disom renag sanam ponoT kHon hej qapam akan sanTAZ ko qapam cipinHa.w savTe lakcar enej sereq Te ra.ska. miDug renag Tak ko benav akag_a| jom-qu savTE a.rica.li joTon Doho iDi kaTe galoc ko seMaya| nova akHza re maraf peza lekaTe mumba.y bajar kHon manoTan sa.lKHu ma.jHi ar inoseNt soren Tikin seter kaTe pune hozag aNs kin pura.wa menTe kaTHa kin em akag_a|

godda re savheD miDun

godda, jHarkaNd, 25/01/2010 :- Talma sahiTyo ekademiyag savheD carca renag Dosar raDA Do godda re Teheq huy ena| nova RADA reDo onoliya. sav qapam miDug renag ka.mihora TaheN kana| onoliya. bHaya haNsDAg ajag savheD jiyon kaTHay la.y soDor leg_a| onoliya. cuMDa. soren ajag kaTHa cHaNDa onol e samaf leg_a| ona savTe ma.n misTRi soren hoN ajag ganag onoMheNy ohMe leD TaheNj| TejxnarayoM murmu ajag onoMeheN raha haD TaheNj| onage hinDi Te a.ru kaTe ma.n iswor ma.rdi hoz e sereq aNjomaD ko TaheNj| ekademi pahta kHon nova miDun Do manoTan joDumoni besray sa.kHi sobHa haD TaheNj|

siqoT Disom a.yDa.ri mahaN pered re sanTazi enej

nava Dilli, 26/01/2010 :- januwari 26 ma.hiT hilogag Dilli renag indiya get Tala Te enej sereq pered re sanTAZ kowag enej sereq uDug soDor lena| tata bajar rin enej sereq rusika ko sanTAZag enej sereq Disom hoz Tala re uDug soDor reyag Tak ko qam leD TaheNj| nuku rusika koDo maraf monTri ar Disom gomke sav hoNko qapam Tora lena| nuku sarhaw lekaTe sorkar pahta kHon mimiDta.f Ti Tol gHuzi ar urgum uyu ko emaD ko TaheNj| nova ra.ska. ra.sya. re koza kuzi seleD lan koDo ko TaheN kana ma.n jiTra.y haNsDAg, ma.n susil soren, doman tudu, guru coron murmu, soqjoy ma.rdi, surenDro tudu, bHa.nu murmu, Dines murmu, jiTra.y murmu, mukuNDX haNsDAg, stipHen soren, ma.ni sumiTa haNsDAg, parboTi hembrom, pano murmu, sobiTa tudu, ba.si ma.rdi, parboTi soren, sona soren, cHiTa. haNsDAG, dumni ma:y murmu ar jobara.ni murmu|


bHaroT jaka0 sanTazi onoliya. gavTa hag bar Dinag akHza

dumka., san0az pargana, JHarkaNd, 31/01/2010 :- bHaroT jakaT sanTAzi onoliya. gavTa hag bar Dinag ka.mihora 30 ar 31 januwari hilog a.di ra.ska seleD mare tHav dumka. Bajar reyag siDo-ka.nhu indor stadiyom re huy sa.0 ena| nova sa.gun akHzza re maraf peza ma.n DebiDHon besra (Disom Dorbariya. BHAro0 sorkar), muM galociya. bHiktor tigga (jogo canselor siDo-ka.nhu jege0a.ri birDa.gaz, dumka.), ma.nan peza upenDro narayoM orav (dumka. uTHna.w korporeson), ma.nij omi0a rokHi0 (cayreT dumka. munsi palti) TEko sa.gun Diya.wza jereD kaTe akHza ko udHA.w leg_a| hej seter len ma.nan peza san0azi savheD Do a.di mare geya ar jahaN leka mareya onkage kisaMa menTe ko la.y leg_a|  DebiDHon besra abo bira.Dx reyag a.rica.li iDi kaTey la.y leg_a| jemon umer iDi ka0e johar, okoy Do dobog johar okoy koDo god johar menag kaTHa ko a.di pusta.w sa.hiNJ e la.y soDor keg_a| seter akan etag peza kohoN a.di Dam ar gabeyan ka0HA ko la.y soDor keg_a| abo bira.Dx u0na.w rakab re ayma enem KHa.Tir kuza.y leka0e ma.n moDon mohon tudu Do “ma.jHi ramDas tudu” ma.n Te, ma.n sikHor kisku  Do “sa.DHu ramcaNDx” ma.n Te, ma.n norenDro na0H soren Do “guru gomke poNde0 rogHuna0H murmu” ma.n Teko sarhaw leD kowa| ma.n kHelaram murmu 2008 serma renag onoMheN savheD re, ma.n baDol hembrom Do sahi0yo ekademi ji0ka.riya. ma.n em ka0e ko sarhaw keD kowa| nova akHza re nava ge cHapa parsal akan po0ob ar pa0Ham kohoN udHa.w sa.gun lena| nova maMaf hilogag akHza re seter len ma.n hari tudu, ma.n biDya na0H gomke, ma.n Digambor haNsDag, galociya. naku haNsDag, ma.n purno coNDxro hembrom eman seter ka0e a.di gabeyan ka0HA ko la.y soDor leg_a| Dosar hilogag akHza re dumka. rinij pono0 Dorbariya. ma.n hemon0o soren, pHotik caNDx hembrom, ma.n BHaya haNsDAg “casa”, ma.nij DikumoMi soren (sapzeT) “Disom kHobor”, ma.nij Domoyon0i besra, baDol hembrom eman seter ko 0aheN kana| nova akHza re  pono0 Dorba.riya. ma.n hemon0o soren gomkey la.y soDor keDa ci jHArkANd sorkar abowag savhED ar sanTAZi horop haraburuy la.giD gozoy emog_a| jHarkANd pono0 rinij sira. mun0ri Disom guru ma.n sibu soren gomke hoN ol ka0e kHobor e bHeja leg_A ci jHarkANd pono0 re sanTAZi pa.ris Do Dosar rajx pa.rsi la.giD aj e kurumutuya| akHza reyag siNga.z akHza re nana huna.r sav0ari enej sereq uDug soDor ka0e qeqel hoz Kowag mone jiwi hula.s lena| nova akHZA reyag Daram Dag enej sereq Do ma.ni oni0a murmuwag a.ryur Te Sapzaw lena|

savheD aKHza re ma.n siDHesor haNsDag

dumka., san0az pargana, jHarkaNd, 31/01/2010 :- huy paromen BHaro0 jakaT sanTAZi onoliya. gavTA hag miDun akHza re siqo0 Disom reyag ayma totHa kHon hajar hajar Diswa. ko seter lena| seter len gomke ko ga.di motor eman 0e ko seter lena| menkHAn unku ma:Dx KHon miD  gomke ma.n siDHesor haNsDAg Do duluf ga.di 0e udisa ponoT kHon e seter lena| nuy gomke Do 01/01/2010 hilog udisa ponoT, bHoNjx Disom renag rayrompur bajar re menag akaD poNde0 ra.gHuna0H murmuwag sina.m mutHa.n re baha mala araw ka0e udisa reyag nalko nagar, kIqjHir gaz, balesr, kHozogxpur, puruliya. sen0e jonarDon di rey seter lena| jonarDon di KHon dumka. mohoNday odoK lEnA| JAm0AZA, mIhIJAm, CI0oRonjon hoR 0E dumka. bajar 0EY SEtER akana| ma.n  SIDHESor Tuluj re menag 0aya Dug DARam la.giD ag_sar sav0e ol ciki Te ol parsal akan ayma onoliya. kowag po0ob ar paTHam ko| ma.n siDHesor gomke Do dumka. rinij ponoT Dorbariya. ma.n hemon0o soren salag hoNy qapam lena| ajag duluf ga.di Te Disom DAMan hor napay suguzog la.giD miDta.f nava duluf ga.di hemonTo soren emog reyag ka0Hay em akag_A| ma.n siDHesor Do bir bantHA baba Tilka. ma.jHiyag gaz bHagolpur sav0e ajag janam a.0u 0ilok pur lebeD a.gu reyag e tHa.wka. akag_A|

damdahe

* “Disom KHobor” KHoboriya. koy la.kTi ako kana| ra.ska.g kan hoz ale salag sa.ga.y pe jozaw DAZEyag_a|

* “Disom KHobor” reyag gonof Do 2/- taka kaTe| serma re 48/- taka pazawg_a| dak Te haTAW hoz Do dak ma.sul hoN gog huy akowa|

* “Disom KHobor” sav sa.ga.y Do Qr. No. A/48, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN - 769002,  E-mail - sorendikumoni@yahoo.com nova buta. TEpe jozaw DAZEyag_a|

raybar

(1) hembrom kuzi, ol pazhaw Do +3 ToNgeyeg_a| saNge boyha kHa.Tir joz ja.ni javay ko la.kTig kana| javay gomke Do nalha Tuma.l la.giD nipHot DazemuMi TaheNn kHan ko rebena|

(2) haNsDAg kuzi, a.pna.T iTun asza rinij maraf maceTa.ni kanay savTE sanTAz bira.Dx reyag quTuman semleD rinij jogo suTreT leka TehoN juzuy ha.r akag_a| enej sereq reDo a.di TED gey rusika geya, onaTe enej akHza re enej Do maMaf regey sabog_a| aj lekan rusika ma:Da.ziya. bafkHan sereq sika.riya. ko javay la.kTi|

(3) sa:giq gujxrat ponoT renag Dorya aze kurukHeTRo bajar re rel ga.di juTra.w ka.mi re juzha.w akan murmu koza, jiwi juri baf Te okTo ja.ni ka.mi tHav baf seter DAZEyag kana| Daka uTu isin basaf Tege Dina.m hilog ka.mi odokog rey Tayomog kana| onaTe napay sa.hiNj juwi juri la.kTi|


ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

soner serma Da.z Don hepraw

ja.num gHutu, rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 28/01/2010 :- ja.num gHutu renag DA.Z Don hepraw Do moNge serma pura.w ena| ona lekaTe nes Do soner serma Da.z Don hepraw kana| ona renag ra.ska. Te nes Do a.di lekanag hepraw savTe heprawog kowag mone bHula.w lekan sirpa.y cHa.tya.r leD kHa.Tir a.di sa:giq sa:giq kore kHon quTuman heprawog koko sohor seter lena| nova hepraw re maraf ar uyha.r anag hepraw Do maraTHon Da.z hepraw TaheN kana| nova maraTHon Da.z Do bisuy bajar kHon ehob kaTe rayrompur bajar seD Te ja.num gHutu paTa ta:di re muca.D lena| nova renag jHa.l Do 42 kilomitor TaheN kana| nova hepraw re barhajiya.f a.Tu rinij ma.n ka.nhuN coron ma.jHi maMaf sirpa. amet kaTe quTum e ha.r keg_a| sirpa. lekaTe 5555/- moMe hajar moMesay moMege moMe taka ko emaD Deya| tata bajar kHon e seter lan ma.n orjun tudu Do Dosar sirpa. lekaTe 4444/- takay amet ana| kuzi kowag maraTHon Da.z Do rayrompur kHon ehob kaTe ja.num gHutu paTa ta:di Te 12 kilomitor renag Da.z hepraw TaheN kana| nova hepraw re kotok say hostel kHon e seter lan ma.ni bonobasi behera joTo heprawg ko a.di Tayom re Da.z ba.gi kaTe maMaf sirpa.y amet ana| sirpa. lekaTe 3333/- takay amet ana| Dosar sirpa. Do tata bajar kHon e seter lan ma.ni pHulomoni ma.jHi 2555/- takay qam kaTe ajag taka ga:jiya.y kisa.M kaD_a| kuzi kowag 300 mitor Da.z re ma.ni Dula.ri kisku eTohob sirpa., ma.nmi bonobasi behera Dosar sirpa.y amet ana| ciNdu enej hepraw re mozoDorho a.Tu renag juwa.n gavTa eTohob sirpa. lekae 5000/- taka ko amet ana| niciT rin Do Dosar sirpa. lekaTe 4500/- taka, bagxdega a.Tu rin Do Do TESAr sirpa. lekaTe 2500/- taka ar e. ti. ti. rayrompur gavTa Do puna.g sirpa. lekaTe 2000/- taka ko amet ana| tHili Dipil re ma.ni joba ma.jHi eTohob sirpa., ma.ni maya ma.rdi Do Dosar sirpa. kin ametan TaheNj| kuzi kowag duluf ga.di laga hepraw re ma.ni pHulo moni hembrom eTohob sirpa., ma.ni sa.lhi murmu Do Dosar sirpa.y amet leg_a| juwa.n koza kowag 1500 mitor Da.z hepraw re siqoT Disom re quTum e ha.r akaD ma.n Da:Du soren maMaf sirpa.y amet ana| Dosar sirpa. Do aj boyha ma.n bHutu soren e amet ana| kuzi kowag bejHa Tuq hepraw re barhajiya.f rinij ma.ni pHulmoni haNsDAg eTohob sirpa. ar Dosar sirpa. Do ma.ni joba moni ma.jHiy amet ana| koza kowag hamal Tul re ma.n sayba haNsDAg eTohob sirpa. ar ma.n prosanTo kumar haNsDAg Do Dosarag e pazaw ana| joTo kHon rihit Da.z 100 mitor reDo ma.n raDHa kisku eTohob, ma.n suboDX soren Do Dosar, kuzi kowag 100 mitor Da.z re ma.ni mazoTi haNsDAG Do eTohob, ma.ni ja.wna. haNsDAG Do Dosarag, jiliq Don re ma.n manos roqjon soren eTohob ar hori baske Do Dosarag, ol ciki ol hepraw re ma.n supa.y kisku Do etohob ar somay baske Do Dosarag, bejHa Tuq re ma.n pHurla.y besra ETohob ar ka.ru soren Do Dosarag ko ametan TaheNj| DASANY enej hepraw reDo rusik ba.gHiya. taNgor a.Tu Do eTohob ar lakcar marsal korkuca. a.Tu hoz Do Dosar sirpa. ko ametan TaheNj| nova soner serma Da.z Don hepraw re maraf peza lekaTe seter e TaheN kana udisa ponoT rinij juwa.n ar Da.z Don monTri manoTAn probir bHoNjxDEw| ma.nan peza lekaTe rajyo sobHa Dorbariya. manoTan bHagiroTHi ma.jHi, ponoT Dorbariya. manoTan sanonDo ma.rdi, manoTan ram coNDXro haNsDAG eman seter kaTe Disom hoz ko ra.ska. oco leD ko TaheNj|


kHukundiya. re ciNdu enej hepraw

kuzioMa, moyurbHoNjx, 22/01/2010 :- sagen sakam a.Dim milon gavTa, kHukundiya. hoTe Te sapzaw len ciNdu enej hepraw Do huy parom ena| pege bar gotaf ciNdu enej gavTa Tala re pun Din ha.bijag nova hepraw enej renag Teheq Do muca.D mahaN TaheN kana| bocog enej re kocatola Do ma.jHi eNd ma.JHi (kaqjipaMi) pa.du kaTe maMaf ar maraf sirpa.y amet keg_a| enej okTo re banar pahta kHon mimiD gotaf gopol huy lena| ona kHa.Tir penalti THapa.ya. oco kaTe jiTka.r ko bacHaw keDeya| onare kocatola Do 4-1 gol Tey DAZE ena| Tesar tHav Do rufgibur ar puna.g tHav Do kamarpaz ciNdu enej gavTa ko amet ana| ma.jHi eNd ma.JHi (kaqjipaMI) rinij golkipar Do ciNdu eseD DARAm enej Te hozag money kiriq leD kHa.Tir “men op Da mec” sirpa. ko cal aDEya| Teheqag enej Do ayar Dorbariya. manoTan suDa.m ma.rdiy udHa.w leD TaheNj| bage say kHon hoN saNge hoz Teheqag enej qeqel reko labaDHiya.w len TaheNj|


lugu buru renaf nagam aDog hor re

lugu buru, gHanta ba.zi, Dorbar ca.ta.ni, bokaro, jHArkaNd, 16/01/2010 :- lugu buru Dorbar ca.ta.ni ma a.di mare geya| noNde boNga bOrO salag acar miD bica.r miD ka0e sanTAZ bira.Dx reyag rayri0, a.rica.li ko 0ol akana| menkHAn DuK saTlag men ganog_a ci lugu buru Dorbar ca.ta.ni bolon tHAv re ha.li ge ti. ti. pi. es. kumpa.ni ho0e 0e miD bolon Duwa.r 0eyar ka0e   lugu buru CHerCHERIYA. DHam men0E Ko oL AKAg_a| Tis hoN baf TaheN kan cHer cHeriya. DHaM oNde ol mesa akan kHa.Tir sanTAZag nagam Do ol iMij renag uyha.r kana menTe hoz ko hiDijog kana| novA nava quTum ol akan KHa.Tir AdE PASE REn hoz lugu buru gHanta ba.zi DHorom Dug Doho gavTaa.di ko raNgaw akana ar nova beba.zij nava quTum ol akana ona usa.ra sa.hiNj a.ru pHerawg ma men0e ti. ti. pi. es. kumpa.ni ko ol kaTe ko roz akawaD Deya|

san0az pa.rsi ar a.rica.li Te gorojx gohaz

dumka., 31/01/2010 :- sanTAz bira.Dx koza kuzi ko abo sasv0a ar bafma a.rica.li 0ina.g ko ha0aw akag_a onama bon baday geya| menkHan etag bira.Dx rin manva kowag hoN sanTAZ bira.Dx reyag a.rica.li, lay lakcar eman baday la.giD ko kuru mutuyeg_a| nova kurumutu re ayma koza kuzi ko muDx re menaya ma.n nisan coksi| nuy koza Do gujxrat pono0 rinij kanay ar amerika renag cikago jege0a.ri birDa. gaz re pi. ec. di. qam la.giD kurumutuy cHuta.w akana| sarhaw reyag ka0Ha Do nova kana ci pe caNDo cHuta.w kaTe san0azi pa.rsi 0ey roz kana, sav0e ol ciki horop 0ehoN ol pozhon e Dazeyag kana| sanTAz somajx reyag ayma gabeyan kaTHa, lakcar, a.rica.li ko baday sana kHa.0ir 0ege san0az roz ar ol Doy ceD DAZE akag_a men0e “Disom kHobor” tHen e la.y soDor akag_A| sanTAz ko iDi kaTe Ta:huN baday jof la.giD ge Teheq onoliya. gavTa seneleD TE cikago kHon e uda.w aMgo akana|Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 January
2010
Vol -2
Issue -4

Copyrights(C) 2008-10, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.