disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 Julay
2010
THok-02 gele-15
sahta 1

sarna DHorom kHa.Tir e. di. em. jarpa

ra.wlkela, udisa, 07/07/2010 :- hoz lekHa niT Disom re sa.rDi akana| hoz lekHa re okoy oka ja.Ti, oka DHorom, oka gO pa.rsi hoz kanay ona ologog_a| bHaroT Disom re menag ko sarna DHorom renag quTum hoz lekHa kagojx re jaga baf e qam akaD kHa.Tir sarna DHorom hoz hana nHava DHorom re lekHa ko bozheg kana| onaTe sarna DHorom quTum ona hoz lekHa kagojx re rakab ma menTe TEheq jHarkaNd Disom pa.ti pahta kHon e. di. em. a.ma.li jarpa kaTE a.rji sakam ko cal akaG_a| je. di. pi. rin sunDorgod jilla. parseT ma.n budHa.n ma.rdiyag a.yur Te ma.n uDoy naTH haNsDAG, basTa murmu, ramDAS hembrom, balkisor ekka, joTin miNjx ar savTEn ko jarpa reko seleD len TaheNj| 

seceD monTri sav aseka seCED madwa hag galoc

bHubxnesor, udisa, 09/07/2010 :- udisa re sanTAZi Te eTohob kHon olog ehob la.giD TE Aseka seceD madwa ar udisa seceD munTRi muDX re gapal maraw huy parom akana| sorkarag maMAFag reben lekaTe nes 2010-11 serma kHon sanTAZi TE ponoT renag laTAR canoc kHon pozhon ehobog  kaTHa| Tobe nog-oy nesag pazhaw ehobog en rehoN sanTAzi pazhaw renag ceD so ge baf atkarog kana| sanTAZi maceT hoN bafko a.cu akana, okare maceT ko sa.DX akaD kowa ona hoN baf bujHa.wg kanTe aseka seceD madwa cayreT ma.y jHano murmu ar jogo cayreT ma.y lokHmi haNsDAg Tikin ponoT seceD munTRi manoTan proTAp jena sav kin galoc leG_a| manoTan munTriy men keG_a baf ma sorkar nova kaTHa baf e hiziq akaG_a| DARAkan ogost caNDo re maceT a.cu ar maceT sa.DX iDi kaTE niT calag kan ponoT Dorbar re sorkar kaTHay tHa.wka.ya|

Dilli Dur Dorson ar akasbani kHon sanTazi TE ucHa.n la.giD kurumutu

kolkaTa, beNgol, 12/07/2010 :- sanTAZi pa.rsi ira.l DHap re aNgoc akan Tayom sorkarag huNda. ha.r renag hok e qam akaG_a|  sorkar hoTe TE sanam pa.rsi Te  Dilli kHon  kHobor pasnav Tak Doho menag-a|  Tobe  nofkan Tak menag Tuluj baf bo qam akaD nowa Tak ko sorkar tHen KHon lebeD TuD  la.giD beNgol aseka Do laha akan Din kHon ge kurumutu re menag akaDEya| Dilli Dur Dorson ar akasbani kHon sanTAZi Te kHobor savTe etag ka.mihora ko ucHa.nog la.giD sorkarag meD luTurag e kHojx leG_a| niT onako sorkarag bica.r re menag akaG_a| ona savTE Talma sorkar hoTe Te Talma jegeTA.ri birDa.gaz beT kuNDXRi re guru gomke quTum Te benag, sanTAz TaheNn kan jaga re guru gomke quTum TE rel ga.di quTumog kHojx hoN sorkar tHen laDE menag_a|

ma.n bagay soren JHAZa salayij

na.ruwa. samaf sifbHum, jHArkANd, 15/07/2010 :- ka.mi tHAv, enej sereq akHza eman kore qel sojHe arbaf qel samtaw koDo la.k0i ge| nahaNg jugx rehoN nova ko qel sojHe ce qel samtaw  hoN a.di ge sikHna.0og menag akaG_A| nofka ge ciNdu enej rehoN qel samtaw  arbaf sal bagaz sala bacHAwij Do la.k0i ge| menkHAn nahaNg jugx re  jo0owag rege ceDog la.giD asza bafKHAn akHza ma calaw huyug geya| ma.n bagay soren gomke Do nofkan siKHna.0H reyag siDx e a0af akaG_a oka re siqo0 Disom rin 22 hoz ge siDx ko a0af akaG_a| ma.n bagay Do ciNdu enej re sal bagaz sala cacHaw la.giD miD  binid re ji0ka.r akanay| siqo0 Disom re jahaN rege pono0 0a.ri re enej huyug_a ona kore enej e qel samtawa| nuy gomkeyag janam a.Tu Do jHarkaNd ponoT reyag samaf sifbHum renag na.ruwa. a.Tu re|

bHaroT jakaT onoMhiya. miDun

sanTini keTon, beNgol, 07/07/2010 :- jegeT onoMhiya. robinDro naTH tagor ag 150 anag serma pura.w manav lekaTE sahiTyo ekademi Do bHaroT jakaT onoMhiya. miDun e Du~DEla leG_a| bHaroT Disom rin sanam 24 gotaf pa.rsi rin onoMhiya. ko nova miDun reko seleD lena| 45 serma kHon laTAR umer onoMhiya. ko nova miDun re akowag onol ohMe samaf renag DAW ko qam leG_a| sanTAZi rinij quTuman onoMhiya. ma.nij joba murmu ajag onol Disom jakaT onoMhiya. ko samaf rey soDor leD TaheNj| nova miDun Do sanTini keTon ar kolkaTAm re 06/07/2010 ar 07/07/2010 hilog huy parom akana|

poDxmosri dr. ramDoyal muNda sarhaw

tata bajar, jHarkaNd, 10/07/2010 :- bistupur renag maykel jon oditoriyom re Teheq nesnal traybal adbHayjori kawnsil rinij cayreT poDxmosri dr. ram Doyal mUNda ko sarhaw hisir keDeya| sanam a.Diba.si jumiD, bHaroT jakaT a.Diba.si moha sobHa hag ra.sya. Te nova sarhaw miDun Do huy len TaheNj| dr. ram Doyal muNda gomkey men keG_a - baf ma “a.Diba.si edBHayjori kawunsil” Turuy caNDo re miD DHaw Dupuzub kaTHa| Tobe onka baf kaTe caNDo re miD DHaw abo bo Dupuzub a| niyom lekaTe menag_a a.Diba.si kowag jaga etag hozag Ti~Te baf senog menTE| Tobe ona niyom ko saMgom kaTe 95% jaga hozag Ti~TE calaw akana| sorkar Ti~RE a.Diba.si kowag jaga rakHa Doho la.giD sanam ka.nun menag Tuluj onaDo tHik sa.hiNj baf ka.mig kana| niT jHarkaNd TE etag ponoT kHon hoz Dur Dur ko hijug kana taka kamaw la.giD|  a.Diba.si Dug Doho la.giD menag cHotnagx pur tendensi ekt, sanTaz pargana tenansi ekt lekan Dozho eteD Tahen Tuluj Talomog  uTuzog kan kHa.TIr noNde a.Diba.si ko eTAF cabag kana| sorkar meD ja.piD kaTe nava nava ayma kumpa.ni jHarkaNd TEy a.yur a.guyeD kowa| joTo kumpa.ni noNde ko basa lenkHan jHarkaNd Do kHolos uTa.rog_a| niT noNden ko muMuT hoz jom bako qameD kana| noTe buru peza a.MjHa.w re a.Diba.si savTA jHa.li cabag kana| muca.D re jHarkaNd rin a.Diba.si ko jumiDog la.giD miDta.f sereq e a.MTi leG_a| Teheqag nova sarhaw miDun re sahraw ko ko TaheN kana jHarkaNd hulga.riya. ar ayar Dorba.riya. manoTan surju siq besra, di. si. murmu, bijoy kumar kujur, pHa.gu soren, demka soy, ba.yju murmu (DEs pargana) ar ayma a.Diba.si Dula.ziya. ko| muca.D re ma.n sripal muNda seleD lan sanam hoz e sarhaw leD kowa| 

sapzeT aTRE

miD hozag onTor kaTHa Tina.g Din Dapal kaTe TaheN kog_a? onTor bHiTRi re hudug hudugog kaTHa miD Din baf miD Din odokog geya| sanTAZ pa.rsi ira.l DHap re aNgocen Tayom hozag aNs TAheN kana, niT Do sanamag aj aj TE huyug_a| pa.rsi iDi kaTe sorkarag jahaN ge niyom ka.nun menag_a joTowag ge sorkar aj aj TEGEy la.guya menTe| Tobe nog_oy Turuy serma Do pura.wen geya pa.rsi ma.n TAyom| enhoN sorkar aj aj Te pa.rsi iDi kaTe ceD hoN baf e cekayeG_a| ma.n qam akaD etag pa.rsi ko sorkar jahaN hok ko ha.tiq akaD kowa ona hok kHon a.di gan hok sanTAZi pa.rsi Do a.wriy qam pura.w geya| sorkar hoTe Te ucHa.nog kHobor pasnaw serma aMaf ar qenelom kore DAW niT ha.bij hoN a.wri ge qamog_a| taka re taka renag gonof sanTAZi Te a.wri ge kHoDAG_a| joTo hoz la.giD joTo juzu emog re sorkar e Tayomog kan geya| sanam hok joTo hoz emog la.giD ajag ka.mi kan rehoN ka.mi re Tayomog kanay| Tobe hok menag juzu izug kan hozag hoN ka.mi Do menag geya| jahaNy juzu baf e qameD kana, onako haTAW jof Do ajag hoN ka.mi kan geya| noNde THir kog reDo juzu qam aNs Do berTHa geya| hok haTAW la.giD mon bHiTRi renag hudug Do samaf Te pHotel la.kTi kana| onkan hudug TAla re TaheN kan sanTAZ kowag onTor kaTHa samaf Te niT rakab odok ehob kana| jHarkaNd hul re labaDHiya.w lan saNge a.Diba.si ko muDX re sanTAZ  ce ar okoy hoN niT bHur ceD ma.n Do a.wri ko qama| jHarkaNd benag TAyom TEhoN ceD boDol ge baf qelqam akana| onka ge pa.rsi aNgocen Tayom hoN maMaf jahaN leka Dosa niTog hoN onkage menag_a| a.Diba.siyag aNS TAheN kana jHarkaNd pHurga.l Tayom akowag pa.rsi TE ol pazhaw kaTE etag ko salag hepraw kore ko baraba.ri DAZEyag_a| menkHan akowag aNs asa basa rege TaheNyena| a.Diba.siyag aNs TaheN kana ba.DX benav len kHan juruz iTa. Do erogog_a| Tobe iTa. niT hoN guma. cabag kana| paleTog ona renag onTor lolo ge samaf Te hej akana|onTor renag hudug  -jHarkaNd re a.Diba.si pa.rsi  rajx pa.rsi  benag menTe| ona ge rajx parsi hul lekaTe sapzaw ehobog kana| a.Tu a.Tu ga.di TINgun tHav re niT sanTAZi ol ciki TE kHoDA ko ehob keG_a| noTE lugu buru gHanta ba.zi DHorom gaz, noTe tata bajar ka.rgaz totHa re miD DHaw Te ol ciki TE tHav kHoDA ehob akana| nova Do sa.ri ge sanam sanTAZ la.giD ceDog renag saTAm kana| nova ka.mi Do gota paza capazog_a ar gota ologog_a| cirga.l hoz alob kaTe arbaf Doho kaTe sanTAZ ko akowag hok emog la.giD miD Din sorkar juruz e bozheg_a|

sanTAZi roz, ol baf baday ko sanTAZ maceT lekaTE a.cu

birbHum, beNgol, 15/07/2010 :- beNgol sorkar hoTe Te sanTAZi pazhaw ehobeD kHa.Tir sanTAZ ko a.di aNt ko ra.ska. len TaheNj| a.di Dinag aNs ar kukmu pura.g-menDo gO pa.rsi Te giDXRA. ko olog_a ar olog usa.ra ko ceDa menTe| sorkar maceT hoNy a.cu uTa.r keD kowa| Tobe niT maceT a.cu Tayom hozag ra.ska. Do rocoD caba akana| cekaTe baf, jahaNy hoz sanTAZ roz ge bako baday akaD, ol ciki hoN bako baday akaD, onkan kohoN maceT lekaTe sorkar e kHoNja keD kowa| birBHUm jila. re 63 gotaf maceT a.cu akan ko muDX re 10 hoz Do sanTAZ kana ko jahaNy Do roz ar ol ciki ko badaya| menkHan sarej en 53 hoz Do Diku hoz kana ko| jahaNy Do sanTAZ roz ce ol ceTAT hoN bako badaya| nuku ako ge roz ar ol baf badaya are giDXRa. ceka sanTAZi TEko pazhaw kowa ona ge hiDij ar bHabxna renag kaTHa Do| sorkarag nofkan calba.ji ka.mi kHa.Tir sanTAZko DukH, a.zis savTE ra.gi renag elaf rakab akaD kowa| sorkar sur Din rege nova kHa.Tir ko ja.puDE la.giD sapzaw re menag akaD kowa|

lugu buru gHanta ba.zi Dug Doho gavTA hoTe TE ol ciki Te tHav ol Tol

lalpa.niya. bokaro, jHarkaNd, 15/07/2010 :- lugu buru gHanta ba.zi Dug Doho gavTa hag kurumutu Te tHav ol Tol ka.mi ehob akana| tHav renag quTum ol ciki Te ol kaTe Tol Doho sa.rDi akana| lugu buru sur re menag tHav jemon peter baze, nava mod, gHato, gomya rilwa.y teson, karam taNd, corgav, ramgoz mod, bokaro gada, Dorbar ca.ta.ni, siTa. nala eman quTum ol ciki Te ol ena| lugu buru gHanta ba.zi Te hijug senog sanTAZ hoz ko aDo bako aDog_a menTe gavTa hag uyha.r| agam Din re arhoN ayma tHav kore ol ciki Te nofka ge ologog_a menTe gavTa hag kukmu menag_a|

bHoNjx Disom hoz la.giD uTa.ha.li ca.kri 

ba.rpaDa, bHoNjx Disom, udisa, 15/07/2010 :- hana nHava kumpa.ni jeKHa hoz ko la.kTig kana| bHoNjx Disom kHon  hajar  hajar hoz ko a.cu kowa menTe sorkar kaThay damdahe akaDa| moMe canoc kHon ceTan seD pazhaw akaD koza kuzi koko nofkan Tak  ko qam la.giD| nuna.g saNge hoz sala bacHaw la.giD eksceNjx oborsay bujHa.w keD TE nova hamal bHa.rwa. Do kolektarar ag tAren re niT laDe akana| niT poqcayoT  sorpoNc tHen kHon heprawg   kad qam la.giD usTa.y bHizug kana|

sohiDx siDo ka.nhuN murmu Dinisa sobHa sa.T

hobibxpur, malDa, beNgol, 07/07/2010 :- hobibxpur blok renag baDol motH re Dinisa sobHa huyena| ona savTe ciNdu enej hepraw, bejHa Tuq hepraw, tHili Dipil hepraw, enej sereq hepraw eman ko huy paromena| ciNdu enej hepraw re ira.l gotaf gavTa muDX re huy lena| onare ekeTo, a.Diba.si klabx maMaf sirpa. ar korma taf Do Dosar sirpa. kin amet ana| enej re ma.y hemonTi hembrom, sereq re ma.y brisni soren, jyoTi soren Tikinag Disom Dula.z sereq “buru jHarna bHaroT Disom TAbon janam Disom” joTo hozag mone jiwi re bHeDAW lan TaheNj| prem daNga, keNDX Tukur, sahar pur a.Tu rin enej ar sereq koza kuzi kowag luhug hoN uyha.r jof lekan TaheN kana| ponoT Dorbariya. manoTan kHogen murmu oNde seter kaTe hozag ra.ska.y sarez oco leD TaheN


buru peza hag kucu re umes ma.rdi

Doy0a.ri, kiqjHIr, udisa, 09/07/2010 :- pa.hil Do  buruhara re nova ko bo0or 0ahen kan TAheNj “pacHe boNga bOrO ko baf gan lenkHAn bir ba.ga.hig_a, kul, bana, 0a.rub eman hiskiD junTu a.0u ozag 0eko aMgo hijug_a ar be ba.zij ogHoton ko huyug-a”| nofka hoN qel akana hozag jiwi hoN calaw akana bana, 0a.rub, kul moca re| seDay  Do bir buru ura:t 0aheN kana|
 ne0ar Do buru boNga bOrO baf ba.zij ka0e rehoN buru Do ba.ga.hi ju0 akana| nova ba.ga.hi bir rin buru peza ko haboz re ayma jibon bHarabHAtog kana| niya. ha.li ge Doy0a.ri 0Hana re miD  ogHoton huy ba.zij akana| kHobor qam akana baf ma 07/07/2010 hilog Dina.m lekage (es. ai.) ma.n umes ma.rdi 0Hana re ajag ka.mi re labaDHiya.w 0aheN kana|  un bezare hupta. ge 50/60 gan buru peza  bo0or anag ha.Tya.r savTE seNgel tuti emana0e Doy0a.ri 0Hana ko jarpa keG_A| ina. ok0o Do aj rin sipa.hi hoN baf ko 0aheN kana| bin qepeD Tapam 0ege aDo ko sab kuyDa.w keDeya ar buru bHI0ri re  menag akowag gaz 0eko gompaz iDi keDeya| buru peza pahta kHon sorkar ko me0aD Deya ci ale rin jahaN 0ina.g  jotaw jihol kHAna re kHowaz menag kowa jo0o azag kope baf kHAn jahanag GHoton  huy lenkHAn sorkar  ge Dusi Do| nova reMhaN purun la.giD pe mahaN Din ok0o le emog kana| ok0o ko polomen rehoN sorkar pahta kHon ceD hoN ka.mihora baf ko  ha0aw akaG_a| umes ma.rdiyag jibon Do ni0 buru peza hag hirla. re menag akaG_A| a.jij juri ma.nij ranolo0a  ma.rdi nova Duk bewra qam ka0e  Doy0a.ri kHon qire  tHAwka. akaG_A| umes ba.buwag a.0u Do ba.rpaDa sur suziya paDa blok reyag sa.luwa. dahar a.Tu re|

a.Diba.siyag  hasa, BHAsa ar DHorom Dupuzub 

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 15/07/2010 :- nova mir0Hika re jahaN 0ina.g hul huy akana, jo0o ge apan a.pin a.yDa.ri la.giD ge huy parom akana| nova siqo0 Disom re a.Diba.si la.giD hul Do huy akan rehoN ona reyag orjo Do niT ha.bij a.wri ge qamog-a| siqo0 Disom pHurga.l kaTE ayma ka.mihora sorkar e ha0aw akaD rehoN a.Diba.si ko jiwiD Dohog la.giD la.k0ig kan buru hara, has bHAsa, DHorom korom ko Dug Doho baf 0e a.Diba.si Doko Tala ta:di u0a.r akana| nova bir buru, hasa bHAsa   ar DHorom korom re a.yDa.ri qam la.gID miD hul seNgel jereD la.giD je. di. pi. rinij mu0ul kHunti ma.n suDHir ma.rdi, sunDor mohon murmu ar bHoNjx Disom rinij ayar Disom Dorbariya. man salkHAn murmu Tekowag Du~DEla Te miD ka.mihora rayrompur renag ta.wun hol re sapzaw akanA| nova galoc akHza re buru, hasa, BHAsa, DHorom korom reyag a.yDA.ri oka leka0e qamog_a ona reyag hor dahar  ko pan0eya| baday jof ka0Ha baf ma nova lekanag ka.mihora Do ra.wlkela, kotok, jHArsugoda,  bohozDA, tata bajar eman kore huy sa.0 akana|

ol iTun asza udHa.w

nayagram, beNgol, 11/07/2010 :- kopTi bol a.Tu re Teheq ol iTun asza udHa.w sa.gunena| nova asza re laTAR canoc kHon +2 ha.bij sanTAZi Teko pazhaw DAZEyag_a| nova asza Do ol indiya sanTAZi ejukeson kawunsilag umul rey ka.miya| Teheqag udHa.w sa.gun akHza re ma.n sopon kHatuwa, kunaram soren, jogoT ram murmu, ba.rya.z hembrom savTe a.di ayma hoz seter ar seleD ko TaheN kana|

DuDX kuNdi a.Tu re ha.Ti hul

bisuy, bHoNjx Disom, udisa, 12/07/2010 :- ha.Ti ko niT buru re Tahen jaha Tina.g ra.ska. bako atkareG_a, ona kHon Do a.Tu kore DAMa bazay ba.zTi  kusi ko atakareG_a| bisuy sur renag DuDX kuNdi a.Tu koDo Dina.m ge ha.Ti ko hiriyag kana| ha.Ti miDta.f barya Do baf, miD DHaw TE pe gel gotaf ha.bij jahanag hul Tanag re odok akan leka ko DAMan kana| ba.DX kore jahaN ge hOzO ko omon baza akana joTo ko racageG_a savTE lebeD kaTe oT reko pataw caba kag kana| unku bHizka.w laga la.giD buru horhoyij ma.n moheNDXRo paTRo tHen  ha.Ti lag-ga maraf layet TAhen Tuluj nofkan beza re ra.puD akan Te DuDx kuNdi a.Tu hozag DogxDHon cabag Do hape oho akan ge|

damdahe

 

* “Disom KHobor” KHoboriya. koy la.kTi ako kana| ra.ska.g kan hoz ale salag sa.ga.y pe jozaw DAZEyag_a|

* “Disom KHobor” reyag gonof Do 2/- taka kaTe| serma re 48/- taka pazawg_a| dak Te haTAW hoz Do dak ma.sul hoN gog huy akowa| Disom kHoborag beNk A/c No. 0796050105699, United Bank of India, Jhirpani Branch, Rourkela. IFS Code No. - UTBI0JPN497

* “Disom KHobor” sav sa.ga.y Do Qr. No. A/48, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN - 769002,  E-mail - sorendikumoni@yahoo.com nova buta. TEpe jozaw DAZEyag_a|


raybar


(1) hembrom kuzi baba Tey tuwa.r geya| menkHan ayO babayij Do saDER sona Dula.z biti kanay| maMaf Tayom boyha buhin cili hoN ba.nug kowa| TOWa Dare umul re hara juwa.n akan TE Disom peza koyog hor re janam ayO TAy Doy koyog hor akaG_a|

(2) pe boyha tudu kuzi, olog pazhaw ReDo joTo hoz soner sa.T ko amet akawana| qel jof Do Tel savar savTe likiD loboy usul| Din kHemaw savTE jahaN udij taka ka.wdi nalha a.sulog Do meD-aha jerez poTAW ar bohog ub sajaw savar ka.mi reko jozaw akana| laj a.sulog mako pazok akawana, menkHan hoz janam javay baf kHan joTowag TARA aTra ge|

(3) biliD balaf ba.Ti laTAr re, usul cuNdug maca ceTAn re Dikuwag ru~orof sereq sav Taz ja.ni liDor koDor luhuk TE qeqel hozag mone  rijHa.w DAZE akaD hembrom kuzi| aj leka luhuk koDor TE pazok akan esel marsal enej pa.rukiya. koza javay kHan ayO baba kin rebena|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

Gota bHAro0 siDo-ka.nhu san0az hul ba.ysiyag  Dosar hul

dumka., jHarkANd, 15/07/2010 :- gota BHaro0 siDo-ka.nhu hul ba.ysi Do siqo0 Disom reyag miD lazawanag gav0a kana| nova ba.ysi ho0eTe ge dumka. kHon bHogxnadi 0e hul mahaN re cirga.l 0azam huyug_a| nowa reyag Dis huDis Do noVa ge kana ci san0az Dela lahag me  hoz ko leka| nova ba.ysi reyag Dosar sapzaw Do ar miD hul e sirja.w akaG_A anaDo seceDog reyag hul| hul ba.ysi ren juluf ka.miya. dakTor anonDX mohon soren, dakTor susil tudu, ma.n robi haNsDAg Tekowag kurumutu 0e masaqjori dem sur re menag akaD sanam  tHAv re gaMA ko la.giD miD sikHnA.0 asza ko bereD akaG_a| noVa asza re metrik binid re ji0ka.rog reyag  DHa.z su0ur ko ceD ako kana| noVa asza Do jun caNDo kHon sa.gun akana| nova asza re ni0 DHA.bij 30 gota ceTeDiya. ji0ka.rog reyag man0ar ceD re menag akaD kowa| hul ba.ysi ren ka.miya. ko a.di a.di sarhaw  nofka ge arhoN etag gav0a ko nova lekanag ka.mihora ko ha0aw lekHAn a.di sur Din rege sanTAZ savTA Do a.di lapHaf TEy seter keya|

rajx rapag rinij boNga mutHa.n gompaz

rajx rapag, hajari bagx, jHarkaNd, 04/07/2010 :- rajx rapag re boNga mutHa.n hola qiDa. okoy coy gompaz akaDa| seTAG beza boNG-GAYij muDxri Te bolo kaTe qele kan beza re mutHa.n  ba.nug_a menTe baday kED-a|nowa kaTHA gota paza  campataw ena| baday jof kaTHa nova muDxri rege sanTAZ  rin  pasan akan boNga menag kowa| Tobe Diku ko oNde ge muNDXri benav kaTe ako Te boNga mutHa.n benav kaTe osol boNga Doko topar eseD akaD kowa|  hola hag kuNbxzu akan boNga  Do Diku benav boNga mutHa.n kana|

siqbHum re ga.di TiNgun tHav ol ciki Te kHoDa

tata bajar, jHarkaNd, 10/07/2010 :- calawen 29/06/2010 hilog re sar en kaTHa lekaTe 01/07/2010 hilog kHon Do tata bajar renag korondi kHon haTA moNhda re menag sanam ga.di TiNgun tHav reyag quTum ol ciki Te kHoDA ehob akana| jHarkaNd sorkar sanTAZi pa.rsi rajx pa.rsi lekaTe haTAw baTAW ma menTe “rajx pa.rsi jumiD gavTa”  nova hul e salgaw uTA.r keG_a| nova gavTa hag kurumutu TEGE  ol ciki Te tHav ko kHoDA ka.mi ehob akana| nofga ge gota paza ologog_a menTe gavTAy la.y soDor akaG_A| ol kHoDA ehob keD 01/07/2010 hilog gavTa rin ma.n DASmaT hembrom, la.kHa.y baske, ma.n DosroTH haNsDAG, romes haNsDAG, umapoDo murmu, mofgol murmu, ma.DHu soren, galociya. Digambor haNsDAg, ma.nij sakro haNsDAg ar savTEn kowag uyha.r Te nova ol ciki Te kHoDA ka.mi Do sa.gun lena  ar niT do sa.rDi akana|

sarna DHorom cemeD
asza re Dupuzub

maraf keNdom, jHoradi, bHoNjx Disom, 09/07/2010 :- bHaroT jakaT sarna DHorom cemeD asza hag Dupuzub Teheq huyena| cemeD asza reyag 24 gotaf caNga rin maMTE ar soheT ko seter lena| maraf keNdom re menag  muMuT asza ren parseT ma.n sombHU murmu, jogo parseT ma.n megHray tudu,  suTreT-ma.n hemo murmu, jogo suTRET ma.n gobinDo tudu savTE hej seter lan ma.nan peza ma.n DukHu tudu, muciram hembrom napay Dis huDis ko cal leG_a| savTa re DHorom, ol ciki pasnav ko iDi kaTe galoc huy lena| muMuT asza ar caNga asza muDX re napay sa.ga.y jopozaw Dohoy la.giD hor ko benavena| boNga Talayen guru baba ba.na.w murmuwag bHaNdan um kaTHa hoN sanam hoz Te gota lena| 20/07/2010 hilog jaf baha Do la.kHa.ydi caNDAn gada paya reko ko Tupuya| nova ka.mi re la.kHa.ydi caNga parseT ma.n ka.nhuN tudu sanam gozo emog re ra.ska.y soDor akaG_a| bHaNdan Do 21/07/2010 hilog huyug_a| TEheqag Dupuzub Do nava TE bacHon akan maMTE ko hoTE Te napay Te huy paromena|

sanTAZi ronoz parsalog la.giD

mohisur, kornatok, 15/07/2010 :- sanTAZi ronoz benav ka.mi calawen 12/07/2010 kHon ehob akana| nova Do 21/07/2010 hilog TE pura.wg_a| sentral insticut op indiyan lafguyejag Ta.ri re nova ronoz benav ka.mi Do sa.gun akana| nova benav re ma.n ka.na.y lal tudu, rup caNDX haNsDAG, saDHon mumar mandi, bagHray hembrom ar dr. roTon hembrom eman jozaw menag akaD kowa|

sahiTyo ekademiyag savheD carca

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 15/07/2010 :- DARAkan 24/07/2010 hilog rayrompur re sanTAZ onoliya. kowag savheD carca sapzaw akana| nova Do ekademiyag“osmiTa” ka.mihora menTe qum akan_a| nova re kuzi onoliya. ko akowag onol Disom hoz Tala reko pazhaw soDora| savTE miD onoliya. hag jiyon curiT kaTHa samafog_a| savTE ma.nmi ar poTob renag sa.ga.y iDi kaTe carcag_a| miDun re nevTa peza lekaTe ayar munTRi ma.nij DrowpoDi murmu seterog kanay| sahiTyo ekademi pahta kHon jojonozawij manoTAn joDumoMi besra seter e TAhena| nofkan ka.mihora Ge 25/07/2010 hilog Do ba.rpADA re huyug_a| noNde Do sanTAZi gayan iDi kaTe carcag_a| 26/07/2010 reDo uDXza re huyug_a| node Do sanTAZi, udiya. onoMheN pozhon huyug_a|

siq pulis jala qiDA. Buru peza boTor

jHazgram, miDxnapur, pace beNgol, 15/07/2010 :- akoyag jalam saNbxzawa, Din beza pulisag  nahacar ar qiDa.yen kHAn buru peza kowag bo0or| nova  ko muDx re  menag kowa jHAzgram ade pase ren  a.0u hoz ko| jo0o kHon hahaza ka0HA Do- pulis buru peza ko pan0eyeD kowa  a.0ure, a.0u ren hoz buru peza baboDx baf baday ko la.yeD kHAn ge nana huna.r nahacar ko qameG_A| noTE buru peza kowag hijug senog kHobor pulis tHen ko la.yED kHan qiDa. buru peza ozag kHon or odok kATE ko DAl ToleD kowa| hozag men leka0e britis sorkar hoN nofka kocloNd ReDo hoz ko bay Doho leD kowa|Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15 July
2010
Vol -2
Issue -15

Copyrights(C) 2008-10, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.