disom_header
Ra.wlkela
16 kHon 31 julay
2010
THok-02 gele-16
sahta 1

sarna DHorom kod aNgoc kHa.Tir miDun sapzaw 

ra:ci, jHarkaNd, 27/07/2010 :- Disom renag hoz lekHag kagojx re sarna DHorom paNjayeD hoz la.giD “sarna” quTum aNgoc ocoy la.giD DARAkan 12/08/2010 hilog miDun sapzaw akana| ra:ci tawun hol re nova miDun Do huyug gota akana| nova miDun re maraf peza lekaTe ra:ci rinij jila. qeqeleT manoTan komol kisor sen e nevTA akana| ma.nan peza lekaTe bisun pur Dorbariya. manoTAn camra linda, lohor DAga Dorbariya. manoTan komol kisor bHogoT, lugu buru gHanta ba.zi DHorom gaz Dug Doho gavTA rinij parseT manoTan babu caNDX baske, ra.wlkela sarna nobo jubok soNgHo rinij parseT manoTAn monilal kerketa eman ko seterog kana| ona savTr arhoN sarna DHorom rin ga.kHUz ar manoT hoz manoTan bireNDXro bHogoT, ram kHalko, ojoy linda, sonDip lakra eman kohoN nova galoc re seleD kaTe Disa. ko uDuga| nova miDun Do ra:ci moha nagar sarna prarTHona sobHa” rin a.kilan maMTe ma.n si. O. kacHop, robi Tigga, korom caNDx Tigga Tekowag kurumutu Te sapzaw akana|

bHaroT jakaT sarna DHorom miDun sa.T

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, a.Diba.si seNgel obHIjanag ka.mihora lekaTe rayrompur renag tawun hol re bHaroT jakaT sarna DHorom miDun huyena| ayar Dorbariya. manoTan salkHan murmu nova miDun re maraf peza lekaTEy seter lena| ajag roz rey men keG_a bafma - a.Diba.si ko bafko jumiD akan bHur hok Do bako qama| a.Diba.si ko jHarkaNd ko sason akaG_a| Tobe okoy hoN hasa, bHasa ar sarna DHorom iDi kaTE bako ka.mi kana| jHarkaNd benav kaTe hoN noNden ko hozag hok qam Do ba.ki ge menag_a| niT ha.bij jHarkaNd re sanTAZi pa.rsi rajx pa.rsi renag ma.n bay qam akaG_a| jHarkaNd benav Tayom a.Diba.si ko ma.likbenag kaTHa| Tobe niT hoN maMaf lekage sakam, Da.TA.wni ar ha:di a.kHriq rege menag kowa| laj a.sul DAZE baf TE buru peza sav jotag ko bozhe akana| a.Diba.si ko hok qam la.giD Do bHot baf a.KHriq gidi kaTE jumiD kaTe ka.mi la.kTi kana| “sarna DHorom” hoz lekHag kagojx re jagay qam ma menTe sorkar a.rji emogog_a| sarna DHorom manav baTAW lekaTe hapTa re miD DHaw Do jaher hiri hoz kowag la.kTi menag_a| sarna DHorom sorkar manav baTAW ocoye la.giD 25 ogost hilog udisa, jHarkaNd, beNgol eman re caka TiNgu THir ocoy reyag miDun re sar ena|

dumka. re sanTAZi pHilim paTA

dumka., jHarkaNd, 31/07/2010 :- sanTAZi pHilim paTA Teheq SiDo-ka.nhuN indor stadiyom re huy ena| nova paTa re sanTAZ pHilom rin quTuman badohi ko seter lena| maraf peza lekaTe jHarkaNd ponoT rinij puylu sira. monTri manoTan babulal ma.rdi seter e TAheN kana| ma.nan peza lekaTe pa.rsi hulga.riya. ar ayar Dorbariya. manoTan salkHan murmu ar ma.nij sumiTRA murmu Tikin seter kin TaheN kana| sanTAZi pHIlim ar albom TE sanTAZi savheD, lakcar jiwiDED kan pHIlim badohi ar begnav ko nova paTA reko sarhaw leD kowa| sanTAZi pHilim quTuman badohi ma.n DosroTH haNsDAG, prem ma.rdi, masaf haNsDAG, kazi coron hembrom, robin kisku, cunu hembrom, Dipok murmu, RAjes kisku, bikra.m ma.rdi, sebastiyan soren eman ko seter lena ar maraf peza tHen kHon sirpa. ko aTAF leG_a| a.di ayma qeqel hoz ra.ska. geko seter lana| nova paTA Do “a.Dim DAZE uTHna.w gavTa” hoTETE huy lena|

udisa seceD madwa sav pa.rsi hulga.riya. qapam

BHubxnesor, udisa, 30/07/2010 :- parom akan disembor 02/12/2009 hilog re huy lan gal maraw lekaTe udisa sorkar nes 2010-11 serma kHon ol ciki Te skul re pazhaw ehob kaTHa| Tobe niT skul ko jHij en rehoN ol ciki pazhaw a.wri ehobog_a| ona kHa.Tir pa.rsi hulga.riya. ko sorkarag Duwa.r lebeD ko tHa.wka. akaG_a| DARAkana 06/08/2010 hilog pa.rsi hulga.riya. ko  udisa renag rajxgaz moNhda Te gurla.w senog la.giD ga.di re tHav rakHa Doho jof re menag kowa| mare kaTHa nova miDun re berel ruwa.z kaTe sorkar araM ko gog_ay renag ko huDis akaG_a|

sanTAZi rajx pa.rsi hul  

tata bajar, jHarkaNd, 30/07/2010 :- sanTAZi pa.rsi jHarkaNd re rajx pa.rsi benav la.giD niT jur e sab akaG_a| a.Tu a.Tu re nova iDi kaTe carca calag kana| kumut ko bereDog kana| noTe sozok re ol ciki Te tHav ol jur e sab akaG_a| tata bajar ren sanam a.kil geyanan hoz kowag kurumutu TE ura.l akan rajx pa.rsi hul niT ba.y ba.y TE bokaro ko seD hoN pasnavg kana| DARAkan 14/08/2010 hilog Do tata bajar re a.kil geyan hozag miD Dupuzub hoN “moDi enklebx” re Du~DEla akana| nova Dupuzub re jHarkaNd begor Dilli, kolkaTA kore kHon hoN hoz ko hijug kana|

sanTAZi ronoz parsalog Ta:gi re

mohisur, kornatok, 22/07/2010 :- sanTAZi pa.rsi aNgoc akan Tayom kHon si. ai. ai. el. Do sanTAZi pa.rsi hara buruy la.giD kurumutu re menaya| joTo pa.rsi renag uTHna.w renag reheD Do ronoz rege menag_a| ronoz baf seMa len re ona pa.rsi savhED Do ohoge seMa keya| nova kaTHa ge huDis kaTe si. ai. ai. el. Do sanTAZi ronoz poTob nenav ka.mi Din hol kalom kHon e cHuta.w lena| nova benav ka.mi aTRA ge TaheN kana| nova ka.mi pura.w la.giD si. ai. ai. el. Do 12/07/2010 kHon 21/07/2010 ha.bij sanTAZi ronoziya. ko mohisur Tey hoho jawra leD kowa| ronoziya. ma.n rupcaNDX haNsDAG, saDHon kumar mandi, ka.na.y lal tudu, dr. roTon hembrom eman nova ka.mi reko seleD lena| nuku ko sanam Te mesa kaTe “ronoz poTob” renag sa.yka.T rup ko em keG_a| nova poTob Do 400 sahta reyag jagay ameteG_a| a.di sur Din re nova poTob parsal kaTe Disom hoz TAla re soDorog_a|

sapzeT ATRE

manva jiyon Do jala Tala Te parom calag kana| okTo gada re jala hoN bohel mesa akana| sanam ge jala Te unum akana bo| onka men baf ganoG_a okoyag Do ceD jala ge ba.nug_a menTe| okoyag Do reNgej ar a.sulog jala, okoyag Do lugxzi lapo jala, okoyag Do basa dera jala, okoyag Do hon hopon jala| nofka ge sanam hoz tHen jahanag baf jahanag jala Do menag geya| joTo ozag rege jala, joTo savTa rege jala| Tobe jala kHon razag la.giD Do ka.mi jof ge hor dahar Do| ka.mi kHanem kuza.y Do qamog geya| ona TEGE jala KHon Do ragzaha| baf ka.mi lere jala ceTAn jala laDEG_a ar onaTe miD hoz e Topag_a| jala Tem tHepe len kHan jiwiDog muskil geya ar malotog e Du~DEla hama| ozag ozag kaTHa jahaN leka savTa renag hoN onka ge| savTA renag jala raza ce savTA renag uTHna.w uyha.r hoz Do savTa Dula.ziya. hoz ko uyha.r keya| savTA renag ka.mi menag geya ona joTo hoz TEGE ka.mig kana| savTa renag jala erez la.giD savTA Dula.ziya. kowag ka.mi Do leTAZ akana| savTA napayog la.giD leTAZ ge nofkan hozag mone Do hudug hudukog_a| nofkan hoz savTa re a.wzi ge menag akaD kowa| Tobe mone Tahen Tuluj meD-DAG hidirog Tuluj okoy Doko ka.mi DAZEyag_a ar okoy Do hape hape TEGE ko ha.piDog_a| apnarag ce savTA renag jala Do ba.zTi ge menag_a| nova Do TEhe baf ka.mi lekHan gapa TEDo ba.zTi kog_a| jahaNy e mena bafma hape ka.mi jira.w kaTEQ ka.miya, ka.mi kHon jira.w kaTe savTA renag iq ka.miya, hanaya.q nowaya.q ona Do mimiD hozag ganog_a ar aDHan hozag kukmu Do kukmu rege TAheN GoDog_a| ca.kri nukri caba kaTe savTA ka.mi uyha.r Do bekar lekan kaTHa kana| cekaTe baf - ka.mi cabag TEDo miD hozag DAZE hoN caba jawra kog geya| hozmo DAZE kom ar hozmo Do ajar TE Tolog hoN sa.rDi kog_a| mone hoN mosrag geya| ran jom le enaf jiwiDog okTo hoN seter kog_a| nofkan beza re a.di gan ka.mi huyha.r Do ohoge gan kog_a| un okTo meD-DAg jorog rehoN savTA kHa.Tir, DAZE Tahena Tobe To, kata hila.g_a Tobe To|    a.di napay uyha.ran savTa hozag a.di napayag ka.mi savTA baf e qam keya| hozag napay ka.mi Te savTa jala kHone raza Dug kaTe maMaf seD laha keya| onaTE napay uyha.ran, savTA Dula.ziya. kowag ka.mi renag okTo Do nova kan geya| jahaN napayog uyharog kan, onaDo TEheq ge ehob uTA.r la.kTi kana| hape kHan Do hapeg geya| okTo renag legem helkaw Tis hoN baf ruwa.za|

      okTo Do kHato geya| Teheqag nova jiwi, nova hozmo,  nova okTo Dohza Do ar baf qam ruwa.zog_a| mone menag kHan, jiwiy rageD kHan ar meD re Tombag meD-DAG erez sana menag kHan Dela savTA Dula.ziya., savheD Dula.ziya., pa.rsi Dula.ziya. sanam ge apan a.pin napay uyha.r ka.mi gapa baf Ta:gi kaTe TEheq ar niT kHon ge bo sa.gun uTa.r ma|

sahiTyo ekademiyag san0azi savheD carca

rayrompur, moyurbHoNjx, udisa, 25/7/2010 :- jahaN hilog kHon san0az pa.rsi ira.l DHAp re aNgoc akana, ina. hilog kHon ge nowa pa.rsi haraburu la.giD hamal Dipil re bHaro0 sorkar menag akaDeya| pa.rsi haraburuy la.giD sahi0yo ekademi Do tHAv ke tHAv ajag ka.mihoray Doho a.guyeG_a| sahi0yo ekademi pahta kHon calawen 24/07/2010 hilog rayrompur bajar renag tawun hol re savheD carcay Du~Dela LeG_a| nowa miDun re udisa., jHarkHANd, beNgol kore kHon ayma savheD Dula.ziya. ko seter lena| ma.nan peza leka0e ma.nij soroso0i tudu (moyurbHoNjx jila. porisoDx) seter E TaheN kana| sahi0yo ekademi renij jogo su0reT manoTan brojeNDRo kumar 0ripatHI ba.0i jereD ka0e miDun reyag ka.mihoray udHA.w sa.gun leG_a| ma.n brojeNDro gomke Do hej seter len boyha misi ko sa.gun Daram Dag e calaD ko TAheNj| sahi0yo ekademiyag ka.mihora iDi kaTe hoz koy la.y soDoraD ko TaheNj| sanTAz pa.rsi re 0orjoma savheD rin onoliya. Kowag anat KHa.Tir niT hoN nova Do puzya. ge menag_a menTe hoNy la.y soDor leD-a| ba.sya.m beza reyag akHza re ma.nij salima tudu, ma.nij parbo0i tudu, ma.nij mazoTi besra 0eko akowag gaban onoMhe Diswa. samaf reko pazhaw soDor leG_a| 0arasiqag akHza re ma.n loKHon ma.jHi guru gomke poNde0 ra.gHuna0H murmuwag uyha.r Disom hoz ko 0ala rey la.y soDor leG_a| ma.n jogonna0H murmu Do koyel poqcanon ma.rdiyag jiyon curi0 kaTHA a.di ga.hir macHA 0ey la.y soDor leG_A| dr. Domoyon0i besra nova akHza lazawna rey 0aheN lena|

26/07/2010 hilog Do ba.rpaDA re galoc huyena| Disom pHurga.l maMaf renag sanTazi gayan iDi kaTE carca huyena| gayan galoc re seleD ko 0aheNya ma.n joDuna0H tudu, ma.n pi0ambor haNsDAg, ma.n ram coNDxro baske, ma.n horipoDo murmu, ma.n ji0ra.y haNsDag ar ma.n kasray soren| nowa akHza lazawna rey 0aheN kana ma.n kHerwaz soren| Dosar akHza lazawna re 0aheN kanay ma.n jamaDAr kisku| nowa galoc akHza re Disom pHurga.l Tayom renag sanTAZI GAYAn Tuluj carca huy lena| ma.n ram coNDxro haNsDAg, ma.n basuDebx soren, ma.n Dosro0H haNSDAg, ma.n bijoy kumar haNsDAg, ma.n norenDxro na0H soren ar ma.n isor soren  eman carca reko seleD lena|

Ekademiyag muca.D ka.mihora Do 27/07/2010 hilog uDxza re huy lena| nowa akHZa re maraf peza leka0e seter lenay ma.n bibHu0i potnayok, ma.nan peza leka0e seter e 0aheNya ma.n mohon lal sahu ar ma.n megHna0H tudu| e0ohob akHza re onozhiya. ko akowag onoMhe ko pazhaw soDor leG_A| onoMhiya. koko 0aheN kana ma.n sura.y hembrom, ma.n suna.ram haNsDag, ma.nij sokun0oza tudu ar ma.nij singo besra| Dosar akHZa reDo kHato ka.hni Tuluj carca huyena| ka.hni onoliya. ma.n a.npa. ma.rdi, ma.n Dula. Soren ar ma.n kazi coroM hembrom eman akowag onol ka.hni hoz samaf REKo pazhaw soDor leG_a|

oTa pucuj bowaz ha.ku

Duy0a.ri, kiqjHir, udisa, 18/07/2010 :- THana ba.bu ma.n umes ma.rdi Do 07/07/2010 hilog ajag a.ma.li kHon buru peza ko gompaz iDi leDEya akowag ba.kHul TE| buru peza kowag aNS TaheN kana nuy THana ba.bu a.Tkir kaTe sorkar rag arko ha.su ocoyeya menTE| Tobe nuy THana ba.bu 16/07/2010 ha.bij akowag hajoT reko Doho leDEya| nuna.g Din ako tHen e TaheN kan rehoN udisa sorkarag meD-DAG jorog ge baf qel lana| kHa.li THana ba.bu ozag hozag sumuf meD DAG joro lena| sorkarij hoz sab kaTe hoN sorkarag meD-DAG baf joro lan sanTAZ bira.DX renag ayma gavTA savTE poDxmosri ma.nij Tuzosi muNda. hag nehoNr TE nuy Do aDo 17/07/2010 hilog akowag kucu kHon ko azag gidi kaDEya| umes ma.rdi nuna.g Din buru re reNgej TETAF ar hozmo re bemar ajar TE ka.hil e TAheN kan rehoN jibon baqcaw kaTey ruwa.z akan kHa.Tir ajag gHaroNjx re ra.ska. renag ban DAG tatka ge bohel hej akana|


tata bajar re sinema seceD akHza

tata bajar, jHarkANd, 28/07/2010 :- Durus sa.hiNj ka.mi reyag gonof ma a.di a.wzi geya menkHan Durus ka.mi na.piT la.k0ig_a seceD| SeceD Do guru kore kHon ge ceDogog_a| nahaNg jugx re sinma Do sav0a re a.di maraf tHAve amet akaG_A| sinema ho0e0e a.rica.li, pa.rsi, nemacar eman ko uDug soDorog kana| nowa ko napay Te uDug soDor la.giD Te cemeD akHza tata bajar reyag ti. Si. Si. re 06/08, 07/08, 08/08 hilog huyug kana| nowa ko ceDog la.giD arDas penerej sakam ha0aw ehob akana| nowa pe Din bakHra 200 (bar say) taka jom qu baboDx Te CEDETiYa. ko emog huy akowa| KolkaTa renag “soTyojiT ray insticut op pHilim dibHijon” kHon cegceD guru ko seterog kana| sanTAzi pHilim re Disa. unuDug renag geyan anat qelogog kana| nowa anat ko sanam seceD Tege uja.zog DISA. kaTe “ol iNdiya san0az pHilim esosiyeson” Do nofkan ka.mihoray kurumutu akaG_A| nowa gav0a ren ka.miya. koDo ma.n romes haNsDAg (parseT), orjun tudu (su0reT), ka.miya. leka0e ma.n rogHuna0H ma.rdi, ma.n gones tHa.kur haNsDag eman menag akaD kowa|

ol ciki +2, +3 binid la.giD penerej perej

rayrompur, udisa, 31/07/2010 :- udisa aseka hoTe ol ciki Te +2, +3 binid la.giD penejrej perej 01/08/2010 kHon ehobog kana| penerej sakam perej renag muca.D mahaN Do septembor caNDo muca.D mahaN  hilog Doho akana| +2, +3 binid re a.di saNge aceTiya. bida.w re Duzub renag aNs ko Doho akaG_a|

haMa ha.pij kHADAn hiri re sira. monTri

mohomoDX bajar, beNgol, 31/07/2010 :- mohomoDX bajar japag renag DHiri kHaDAn kHon otej odok lan TaheNj sanTAZ ar Tuzuk ko muDX re reraz| ona reraz re Tina.g hozag jiwi hoN calawena ar ozag hoN lo Toroj akana| ona renaf orsof Te niT kHaDan joTo ge DHuzi udya.w Do ha.piD THIr akana| sanTAZ kowag oT hasa re benav akan kHaDan re sanTAZ ko Tuluj nahacar huyug kan kHa.Tir sanTAZ Do kHaDan baf lazaw oco ko meneG_a| menkHan kHADAn guNsya. kowag bepar baf Te taka arjaw ha.piD akana| nukuwag nova kaTHa Tula. jokHa ar sa.ri TED baday jof la.giD TEheq ponoT sira. monTRi manoTan buDHODEbx bHota carjo seter e TAheN kana| Tobe sira. monTri gomke mohomoDX bajar blok rege tHakeD kaTe joTo kaTHay sug keG_a| sanTAZ ko rin a.gyurkin ma.n sunil haNsDA ar rubin soren Tikin manoTan monTri sav qapam kaTe sanam kaTHa kin baday oco akaDEya|

LUGU BURU DHorom gaz Dug Doho la.GiD gogxzo Ti cal

lal pa.niya., bokaro, jHarkaNd, 30/07/2010 :- lugu buru gHanta ba.zi DHorom gaz Do sanTAZ kowag mare ar nagam anag puna.y THan kana| nova puna.y THan re seDay kHon hoz ko boNga bOrO a.guyeD kana| noNdenag DHiri DaNDHer renag DHirgoz gapat, gHanta ba.zi, siTa. nala gada, Dorbar ca.ta.ni eman kaTHa qel baf rehoN sereq Dura.f TEbo baday geya| sanTAZ kowag nofkan nagam ar puna.y THan laf laf TaheN akanTe etag kowag ba.zij meD dHafog kana| nofkan beza re nova DHorom gaz sanTAZ kowag ar sanTAZ leka TaheN kog ma menTe bin sorkari gavTA “ekson ed” gogxzo Ti~y cal akaG_A| nova DHorom gaz Dug Doho la.giD sanam lekan gozo em kaTe sanTAZ kowag nagam jiwiD Dohoy re nuy gavTa hag nova ka.mi Do a.di ge sarhawanag kana|

sorkar hulsa.y sapzaw miDun

kolkaTA, beNgol, 31/07/2010 :- beNgol sorkar roz kanay miD leka ar ka.mi kanay etag leka| ol ciki pazhaw e ehoba ar maceT e a.cu kowa kaTHa re Doy reben akana| maceT a.cu hoNy a.cu keD kowa| Tobe jahaNy sanTAZ roz bay badaya ar ol ciki hoN bay badaya onkan kohoN maceT lekaTEy a.cu akaD kowa| sorkar nofkay egxze kan kHa.Tir sorkar hulsa.y e la.giD asekay uyha.r akaG_a| sorkar hulsa.y la.giD Te miD lakH hoz kHon saNge hoz jawra kaTE kolkaTAy tHuli eseD e rika. akaG_a| hulsa.y Do septembor caNDo re huyug gota akana| Tobe hulsa.y la.giD sajaw sapzaw miDun Do kolkaTA re DARAkan 22/08/2010 hilog aseka a.ma.li re huyug tHa.wka. akana|

damdahe

 

* “Disom KHobor” KHoboriya. koy la.kTi ako kana| ra.ska.g kan hoz ale salag sa.ga.y pe jozaw DAZEyag_a|

* “Disom KHobor” reyag gonof Do 2/- taka kaTe| serma re 48/- taka pazawg_a| dak Te haTAW hoz Do dak ma.sul hoN gog huy akowa| Disom kHoborag beNk A/c No. 0796050105699, United Bank of India, Jhirpani Branch, Rourkela. IFS Code No. - UTBI0JPN497

* “Disom KHobor” sav sa.ga.y Do Qr. No. A/48, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN - 769002,  E-mail - sorendikumoni@yahoo.com nova buta. TEpe jozaw DAZEyag_a|

raybar


(1) bHoNjx Disom rinij hembrom kuzi nalha Tuma.l la.giD sa:giq siqoT Disom rajx gaz Dilli bajar rey Tahena| daNtmot, usul marsal, DHopot kuzi kanay| olog pazhaw Do dakToriy sa.T akaG_ay| lapHaf soner siDX arjaw la.giD cHuta.w akan menaya| joz ja.ni Disom peza DARAm DAG la.giD ayO baba ta.ti silpiq ladag akaD menag kina|

(2) pe boyha tudu kuzi, olog pazhaw ReDo joTo hoz soner sa.T ko amet akawana| qel jof Do Tel savar savTe likiD loboy usul| Din kHemaw savTE jahaN udij taka ka.wdi nalha a.sulog Do meD-aha jerez poTAW ar bohog ub sajaw savar ka.mi reko jozaw akana| laj a.sulog mako pazok akawana, menkHan hoz janam javay baf kHan joTowag TARA aTra ge|

(3) besra kuzi, ayO baba Tikinij saDER Dula.z hopon biti, tena miru leka joTon hara buru kaTE la.tu nukri ca.kri re ha.bij kin suTug seter akaDEya| qel jof boNga kuzi leka, usul marsal Do cuNdug ca.tki jHopor baNDE kaTE Do a.di sobHay qelog_a| ruwa. ha.su, rugi bemar hoz TikcHa. la.giD dakTor kuzi kanay| 

  ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

jala ta:di jala re hOzO gele 

bozDa, bHoNjx Disom, udisa, 30/07/2010 :- jahaN re hola hOzO DARE ge baf TAheN kana, oNde TEheq TEGE hOzO DARE kaTE gele kog Do okoy bay bahazag_a? ar ona kaTHa jahaNy e aNjom qama, uni ceka ona jaga TE bay DA.za? nofkan gHoton ge huy akana TEGE To hoz ma jala ta:di a.Tu renag kHazaf gada dHip sur renag DAG jala TEma buruD buruD ko DA.zeD kana| kaTHa Tuma.l re baday akana bafma oNde Do muNda. hoz ko boNgaya| sanTAZ koDo bay sahawa| Tobe miD Din hilog ona DAG re sanTAZ ar muNda. ko mesa kaTe ha.ku ko sab keD kowa| ha.ku sab beza re ceD hOzO DARE ge baf TaheN kana| Dosar hilog kHan ge oNde hOzO DARE gele qel qam kaTe hoz a.di ko hahazag kana| nova kaTHa baday kaTe hoz qeqel la.giD buruD buruD ko hijug kana|

jegeT a.Diba.si mahaN manav sapzaw 

dumka., jHarkaNd, 30/07/2010 :- jegeT re a.Diba.si ko ba.y ba.y TE malotog kan kHa.Tir jegeT re 9, ogost Do a.Diba.si ko la.giD uyha.r anag mahaN lekaTe manavg kana| nesag a.Diba.si mahaN Do dumka. renag siDo-ka.nhuN indor stadiyom re huyug renag  gota akana| nova miDun re maraf peza lekaTe manoTAn ir. sohoDEbx soren, kaTHa badohi lekaTe manoTan surju siq besra, ma.nan peza lekaTE dr. suDHir hembrom eman ko seterog kana| jegeT ar siqoT Disom rin a.Diba.si kowag lay lakcar, pa.rsi, savTari, hoy hisiD sanam kaTHay la.y soDor renag Tak dr. hembrom gomkey qam akaG_a| a.Diba.si ko la.giD rakHa Doho tHav ko ceTan re manoTAn O. e. hembrom roz renag TAk e qam akaG_a| ona Tayom lakcar enej sereq uDug soDor renag ka.mihora sapzaw menag_a| a.Diba.si ekTa sofgHowag kurumutu TE nova sa.gun mahaN manav Do Du~DEla akana|

Da.z hepraw renag lapHaf re “ja.wna. murmu”

BHubxnesor, udisa, 31/07/2010 :- jahaNyyag uyha.r nista. menag_a ar mone mukruz kaTE ona ka.mi rey jozawe Tahena, uniyag jiTka.r juzu Do tHa.wka. geya| nofkan Da.yka. lekaTe ma.y ja.wna. murmu abo Tala rey TiNgu akana| nava Dilli re huy paromen “ol esiyan star aTHeletik mit” renag hepraw re sona mohor e amet akaG_a| 40 mitar ganade Da.z re sanam ko pa.du kaTe sona mohor e amet akaG_a| 400 mitar renag ruyuND Da.z hepraw reDo kasa mohor hoNy amet akaG_a| komonwelTH gems re nofka ge jiTka.rog aNs Doho kaTe cas baraba.ri cHuta.w re menag akaDEya|

tata bajar re jegeT a.Diba.si mahaN manav 

tata bajar, jHarkaNd, 31/07/2010 :- tata bajar renag rigal mayDan re jegeT a.Diba.si mahaN a.di ra.ska. TE manav renag gota akana| nova a.Diba.si mahaN re sanam a.Diba.si ko miD maca re Duzub kaTE a.Diba.si kowag hok, a.yDa.ri savTE sanam kaTHa carcag_a| 2006 sal kHon nova goda rege huy a.gug kan nova mahaN nes Do arhoN jomok Te huyug gota akana| nova mahaN re lohor DAGA kHon ura.f ko, cHoTis god kHon goNd savTE sur sa:giq KHon sanTAZ, lazka, mahle, muNda. sanam a.Diba.si ko seterog la.giD| nova mahaN gele bili ocoy la.giD jonozaw re ma.n pHa.gu soren, ja.sa.y ma.rdi, demka soy, susa.ri gudiya, soqjoy sorDAR, jowahor mahali, bijoy kujur, inDor hembrom eman ayma hoz kurumutu re menag akaD kowa|

DAG baf TE ca.si atog taNbog  

birbHUm, beNgol, 31/07/2010 :- DAG ja.zi ba.nug uTa.ra men hoN baf ganog kana| Tobe hOzO cas bas jekHa DAG ja.zi Do a.wri gey qura| cas Din parom iDig kana| noTe ka.mi ko DAG baf Te baf ka.mig kan Te sanamag ka.mi tHakeD akana| hOzO rohoy baf huy DAZE ke kana| hoz DAG ja.zi koyog ar koyog rege menag akaD kowa| noTe moyurakHI gada re aze eseD dem rehoN nase kom geTe DAG bako azageG_a| nova dem Do jHarkaNd re benav akana, Tobe birbHUm, beNgol rin ca.si kowag kaTHa okoy e aNjoma? ca.si sanam atog taNbog re menag kowa| nahel, aMgom hoz ba.DX ba.yha.z Te nase hoN bako aMgo ke kana|

bHoNjx Disom re ca.kri ja.zi

ba.rpaDa, bHoNjx Disom, udisa, 27/07/2010 :- jahaNy Tis hoN bay aNs kag_a jibon re ca.kriyay menTe, onkan kohoN ca.kri ko qam KHan Do okoy bay kusig_a? na torodaf, na jalam, na mucu, na kucu ceD hoN baf TAheNyan hoz hoN ha.kum sab ko kHan ceDAg bam ra.ska.g_a? nofka ge ra.ska. akana ko bHoNjx Disom rin juwa.n koza kuzi ko| nase eze eze moMe canoc gan ol kaTe olog bHagaw akan da:gxri gupi, gada gupi, ceMe tuti kan koza kohoN ca.kri ko qam keG_a| moMe canog kHon ceTan ko ol akaD koza kuzi sanam ge bHoNjx rin hoz Do ca.kri la.giD ko lek geya uyha.r kaTe sorkar ayma kumpa.ni nevTA a.gu kaTE 27/07/2010 hilog ca.kri rey kHoNja kaD kowa| bafgaluru, cenay, ar ayma gotaf jaga rin quTuman kumpa.ni ko ba.rpaDa TE hej kaTe mon kusi  kaTe ca.kri kagojx ko sab akawaD kowa| 20 hajar hoz bHoNjx Disom kHon ca.kri re ca.pug la.giD miD lakH hoz ba.rpaDa re TEheq simrag kHon ko dera basa lena|

lalgoz TE rel monTRi seterog tHa.wka. 


lalgoz, beNgol, 30/07/2010 :- lalgoz Do Turuy caNDo kHon la.dHa.y gaz benav akana| buru peza ar sorkar pHa.Dag TupuD Te lalgoz re lolo gey hoyeD kana| ona hoy Te a.Tu hoz, buru peza ar pHa.DX sanam geko ka.rigHam caba akana| hoz oNde senog ko cumul cumulog kana| Tobe rilwa.y monTRi ma.ni momoTa banarji Do oNde seterog jiDX e sab akaG_a| jegeT a.Diba.si maha09/08/2010 hilog aj a.Diba.si kowag kaTHa ja.zi la.giD money mukruz akaG_a| sorkarag janTAn TE oTa obor akan hoz kowag Duk razej la.giD oNde seterog Do Tay tHa.wka. geya|
Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 July
2010
Vol -2
Issue -16

Copyrights(C) 2008-10, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.