disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 jun
2010
THok-02 gele-13
sahta 1

gota bHaroT siDo ka.nhuN hul ba.ysi hoTe Te dumka. kHon bHogxnadi TE Tazam

dumka., jHarkaNd, 01/06/2010 :- siDo ka.nhuN Tikinag a.yur TE sahebx sav sanTAZ ko hul leD TaheNj| 1955 renag 30 jun hilog hul Do ehob lan Te jun 30 hilog gota paza hul mahN lekaTe manavg kana| nova hul mahaN nagam re uyha.r Dohoy la.giD Te 2005 serma kHon “gota BHaroT siDo-ka.nhuN hul ba.ysi” hoTe Te dumka. kHon siDo-ka.nhuN Tikinag janam a.Tu bHogxnadi 115 kilomitor hor TAZam Te seterog e ura.l akaG_a| ona rayriT ka.mihora lekaTe nes hoN nova TAZAm jaTRA 27/06/2010 hilog kHon ehobog kana| dumka. renag siDo-ka.nhuN cHok kHon seTAG re odok kaTe raNga re qiDa. jira.w, 28/06/2010 hilog Do raNga kHon amzapaza, paderkola, sal pasda, kolhajor, litipaza, dahar loNgi mison seD TE DHorompur hay skul Te seter ar qiDa. jira.w, seTAg oNde kHon barhit, ba.bupur, paNcka.tHiya. horTe bHogxnadi Te seterog| siDo-ka.nhuN TikinquTum Te ma.n aNjxle cal savTE savTa iDi kaTe Dupuzub galoc sapzaw menag_a| gota paza kHon nova mayam goha a.Tu bHogxnadi TE Disom hoz seterog renag ko DHaw akaG_a|

horop rapacag miDun

cilimpur, birbHUm, beNgol, 15/06/2010 :- sanTAZ ko niT hoN sanTAZ olog la.giD horop bacHaw ar bHewna rege menag akaD kowa| hana Do baf bugiya, nova Do bugiya men kaTe miDun hoN huy goDog kan geya| onkan miDun ge 13/06/2010 kHon 15/06/2010 ha.bij noNde huy parom akana| roman horop ge sanTAZ o-ol la.giD napay horop kana men kaTe galoc miDun huy akana| ma.n DurbHin soren, sibu soren ar bornobas tudu Tekowag kurumutu Te huy len TaheNj| Tobe nofkan kaTHa re gaNde jaNge DARAm hoN huy lana| ma.n upen mandi, bibHas haNsDAG, binoy haNsDAG ar polen ma.rdi eman kowag jaNge dARam micHIl miDun tHen sobog seter lena| “roman hataw” ar “ol ciki bacaw” kalkalaw Te miDun tHav oT serma lena| kaTHa rapacag huy ena Tobe ol ciki Dula.ziya. ko saNge ko odok lena ar ol ciki pahta geko roz saNge leG_a|

soroswoTi sahiTyo sirpa. la.giD onoliya. bacHon

nava Dilli, 10/06/2010 :- pa.rsi savheD haraburuy la.giD Talma sorkar hoTe Te pe lekan sirpa. em kaTe onolkiya. koy sarhaw kowa| miD Do - keNDxro sahiTo ekademi sirpa., Dosar Do “soroswoTi somman” sirpa. ar TESAR Do “gyan pitHo somman” sirpa.| niT ha.bij abo sanTAZ rin onoliya. koDo kHa.li keNDXRiyo ekademi sirpa. sumuf geko qam a.gu akaG_a| Tobe ar barya sirpa. Do a.wri geko qama| nova kin sirpa. Do apnar apnar re sumuf baf kaTe etag pa.rsi rin onoliya. ko sav hetaba.Di Te huy akowa| jahaNy ge joTo kHon napay onoliya. kanay uni sumuf ge nova sirpa. Doy ameta| niT “soroswoTi somman” sirpa. la.giD onoliya. bacHon calag kana| nofkan sirpa. qam la.giD Do abo rin onoliya. ko savheD renag ga.hir Te bolo kaTe hoz ko sav jokHa re TiNgun la.kTi seter akana| nova sirpa. renag gonof Do 2.50 lakH taka| qel ge abo rin onoliya. kowag tHav okare Tahen kana|

sahebx goNjx re Tuzuk ar sanTAZ reraz

sahebx goNjx, jHarkaNd, mirjacowa. THana re menag TETEriya. a.Tu re sanTaz ar Tuzuk ko muDX re reraz huy akana| nova reraz renag elaf TE Turuy hoz ko BHarabHat akana| unku ko muDX re pun hoz Do Tuzuk ar bar hoz Do sanTAZ| goj en sanTAZ kin Do gulabx caNDX haNsDA, ar motka tudu menTE kHobor Tuma.l re baday qam akana| reraz Do ceD kHa.Tir cof sirja.w akana Tobe nova reraz sirja.wen Tayom sanTAZ ko tamak ko ru keD Te joTo sanTAZ ko Da.z jawra kaTE Tuzuk  ko Tahen kan a.Tu ozag re seNgel ko jereD akawaD_a| niT nova kHa.Tir noNdenag hoyof lolo ge menag_a| nova lolo reyaz la.giD sorkar 144 ka.nun e ja.ri akaG_a|

sanTAZ iqjiniyar kowag Tala serma miDun

ra.wlkela, udisa, 06/06/2010 :- sanTAZ iqjiniyars gavTa hag Tala serma pura.w miDun Teheq ra.wlekal klabx re huy sa.T ena| miDun reyag eTohob re ir. BHimsen ma.jHi seter lan soheT koy aTAF DARAm leD kowa| ona Tayom parom akan Din reyag ka.mihora ceTan re galoc lena savTE agam reyag ka.mihora ko ceTan re galoc huy lena| ona Tayom metrik binid re lapHaf el Doho kaTe sa.T akaD ma.y Toposwini ma.rdi gavTA pahta kHon ko sarhaw leDEya|, ma.y Toposwini Do 96% kHon ba.zTi el Doho kaTe Dipika efgxlis midiyom skul re tuylug tHav e amet akaG_a| nuy ma.y giDXRa. Do ra.wlkela meMheD ka.rgaz re ka.mi ma.n la.kHa.y ma.rdiyij hopon era kanay|

coNDxro koMa rod re hul mahaN manav sapzaw

miDxnipur, beNgol, 15/06/2010 :- coNDXro koMa rod re hijug kan 30/06/2010  re huyug kan hul mahaN Do a.di ra.ska. seleD manav renag gota akana| nova hul mahaN napay Te gelebili ocoy renag kurumutu cHuta.w huy akana| noNdenag hul mahaN Do aseka ar bHaroT jakaT ma.jHi madwa hag ra.sya. kurumutu Te huyug kana| nova re Disom ma.jHi manoTan niTyanoNnDo hembrom hul sakwa orof la.giD e nevTA barTE akana|

sapzeT aTRE

udisa re ol ciki Te sanTAZi pazhaw huyug_a| nova Do sorkarag reben| ona hoN nes kHon| Tobe nog_oy skul jHijug ehobog la.giD| niT ha.bij sanTAZi olog la.giD sorkarag kata qur ge baf atkarog kana| niT ha.bij maceT a.cu ce skul re lagawg poTob, oka renag hoN sapzaw lekama baf atkarog kana| na poTob nenav akan, na maceT ko a.cu akana| banar ge baf leka ge atkarog kana| sanTAz Te olog ca.lug ace baf ona re sorkarag meD DAG jorog leka ma baf atkarog kan| udisa re udiya. bHegeD etag pa.rsi Te olog Do araM hamal gey a.yka.weG_a| Tobe sorkarag kaTHa ma onkan geya| Tobe ol ciki baf ca.lug kHan Duk TE bon unumog kan hoz hoN ona renag Tina.g bo kuli jof kana| abowag ra.ska. Do ol ciki ca.lug re menag_a| abo Dosorkarag kaTHa re 100% pa.Tya.wg hoz kana bo| onare nirjala ja.piD kaTe bo uDur jof kan leka atkarog kana| sorkar hoN To ja.piD ma sara leTAZ ge sanaya| uni Do baf siDiyay kHan joTowag hiziq kaTEy ja.piD jofa| nova Do joTo sorkar ar rajxneTa kowag manTAR kana| bina. manTAR Te okoy nuna.g maraf Disom bHa.rya.y gog keya? sorkar Do lage gebo Dusi goDeya| Tobe abo hoN Tina.g bo sa.riya, Tina.g nova kHa.Tir meD-DAG bo jorayeG_a ona hoN hisa.bx Do la.kTig kan geya| miDta.f bapla sa.gun kaTe rehoN kuzi ozag koza ozag banar pahta reben kaTe rehoN bapla maTo nuna.f alga TEma baf huy ke kana| kaTHa panTE, kaTHa sojHey la.giD raybarag pa.na.hi maTo baf hez kaTe bapla ma baf huy ke kana| joTo reben kaTe hoN raybarag pa.na.hi hezog Do legx ge benav akana| Tobe abowag sanTAZi pazhaw hoN onka hakan ge pacHe| pacHe abowag sa.ga.y ge sorkar sav nun Din Topag akan| bapla beha rema Da.z huyug ge, palen abowag ol ciki pazhaw kaTHa hoN onka ge Da.z e la.kTi akan| ka.mi Do abo tHen hoN menag ge| ka.mi re jo~ a.wri sabog ha.bij abowag Da.z Do sorkar sav sa.ga.y jozaw Do ekal ge la.kTi akana| maraTHon lekan jiliq Da.z re muca.D ha.bij jahaNy e DA.za uni ge ma.n Doy qam keya| a.wri rege jahaNy e jira.wg_a uniyag juzu Do ba.nug baraba.ri ge| miD ja.zi Te hOzO huyug Do ohowan geya| eTohob kHon muca.D ha.bij ja.zi len enaf cas RAkab keya| aTra re Dag ba.gi keD leka abowag ATRA cHuta.w Do akal baraba.ri kaTHa kan geya| aTRA cHuta.w renag gonof Do ba.nug baraba.ri ge, enTE rehoN sorkar niya. DHaw kHon sanTAZi ar ol cikiy ehob kHan sarhaw kaTE men huyug_a bah! udisa sorkar bah!!

baba 0ilka. ma.jHiyag 0ilok pur Do ba.nug ana

bHAgolpur, bihar, a4/06/2010 :- san0az kowa nagam leka 0e menag akaD 0ilok pur Do nova kHa.0ir san0azag lu0ur re ni0of DHA.bij rebeD akan menag geya| cika.0e nova nagam anag  a.0u Du san0az bir bayar baba 0ilka. ma.jHIyag janam a.0u kana| nuy bir bayar baba  0ilka. ma.jHI Do san0az Disom kHa.0ir ar sahebx ko nova siqo0 Disom kHon laga gidi ko la.giD rika. ka0e ulgolane jereD leG_A| nova ulgolan Do 1811 sal renag ka0HA kana| un ok0o Do nova bHagol pur ade pase kore Do san0az hopon koge ko TAheN perej lena| menkHAn nova  bar say serma 0ege 0izok pur Do a.di gan ge a.ru pHeraw akana| nova 0izok pur ni0of Do qu0um sumuf ge sarej akana| menkHAn nova a.Tu sur sa:giq ko reDo ran leka san0az qamog hoN aNt geya| a.0u kore cHA.0ik patok koge ni0 Do menag akaD kowa| nova ka0Ha Do baday qam akana ma.n bisna0H tHen kHon| ha.li ge bHagol pur DAMan kin sen lena ar nova 0izok pur a.0u ko paNja qam kaTe nofkan kaTHa ko kin Tuma.l a.gu akaG_a| ma.n bisna0H tudu sav ma.n   bozram murmu hoNy calaw len TAheNj|

sanTi nikeTon re osa.nTi

sanTi nikeTon, beNgol, 05/06/2010 :- niT sanTi nikeTon jegeTa.ri birDa.gaz renag binoy bHobon maraf birDa. gaz re maceT sa.DX (beclor op ejukeson) la.giD penerej sakam perej calag kana| nova kHa.Tir aceTiya. ko haTAW la.giD kom el Doho kaTe sa.T akaD aceTiya. kohoN Tak ko qameG_a, ikHa.n ba.zTi el Doho akaD kohoN Tak bako qameD kHa.Tir nova osanTi Do sirja.w akana| Tobe biswo bHaroTi rinij la.la.yij ma.n mukoT moMi miTRowag la.y lekATe Talma sorkarag aNDE lekaTE biswo bHaroTi kHon kom el Doho kaTe sa.T akaD aceTiya. koDo nofkan TAk Doko qam geya| hana nava birDa.gaz kore kHon ba.zTi el Doho akaD rehoN biswo bHaroTi kHon sa.T akaD aceTiya. koDo maMaf re Tak ko qama menTe sorkarag hukum kana| sorkar hukum ge birDa.gaz Doy paNjaya|

hul ba.ysi ba.kHul udHa.w sa.gun


masaliya., dumka. jHarkaNd, 01/06/2010 :- calawen 30/05/2010 hilog gota bHaroT siDo-ka.nhuN hul ba.ysi pahta kHon golpur a.Tu re miD ba.kHul udHa.w sa.gun ena| nova ba.kHUl re olog pazhaw, cas bas, ka.wdi arjaw jof reyag a.T ar a.Tsor nova ade pase rin hoz ko qam DAZEyag_a| nova udHa.w sa.gun okTo re gota bHaroT siDo-ka.nhuN hul ba.ysi rin maMTe manoTAn dr. anonDx mohon soren, dr. susil ma.rdi, sonTos murmu, sibxlal murmu eman ko seter ko TaheN len TAheNj| golpur a.Tu rin sanam giDXRA. piDXRA. gogo baba sanam ko jawra lena| nova ba.kHUl benav re ma.n sibxDHon hembrom, horekrusno tudu, stepHen hembrom eman kowag kurumutu a.di sarhaw anag TAheN kana|

DHiri kHaDan ma.lik kowag rajx sozok akot

mohomoDX bajar, beNgol, 06/06/2010 :- ha.li ge DHiri kHaDAn kHon ge TApam SENgel Do jul ehob lenTe a.di gan ozag lo~ Toroj akana| ona kHa.Tir hoz hoNko goj ena| ona Tayom DHiri kHaDan niT sun san ja.piD THir akana| sanTAZ boyha ma.n rubin soren ar ma.n Dilip sorenag a.yur Te DHiri kHaDan Do pura.puri siq ge menag akaG_a| Tobe kHADAn ma.lik ko kHaDAn boNDX akan kHa.Tir taka Tako aka roNge Tahen kan kHa.Tir Teheq nofka Te sen akan rajx dahar Doko eseD leG_a| Tobe sorkar nova eseD re ceD hoN baf e heN huN akaG_a|

sagor ba:Di ar caNDa a.Tu hoz niT hoN Ta:bu kuNba. re


mohomoDX bajar, beNgol, 10/06/2010 :- laha re huy paromen Tuzuk sav sanTAZ kowag TApam re a.Tu rapag akan hoz niT hoN Ta:bu kuNba. umul rege menag akaD kowa| sagor ba:Di a.Tu renag bage moMe ar caNDa a.Tu renag pe gel ozag aTAR Toroj akana| ozag ba.nug an nova a.Tu hoz niT Ta:bu rege jiwi kHaNdaw huy ako kana| sorkar nuku niT hoN gozo sohoD baf e em akaD kowa| Tobe a.Tu hozag gozo sohoD TEGE nuku Do menag akaD kowa| sorkarag nofkan onheza kHa.Tir Ta:bu re Tahen kan hoz usTA.y ko raNgaw caba akana| onaTe rajx-a.ri hoz koDo a.di hirka. geko qeleD kowa| onaTe Disom Dorbariya. manoTan ram coNDXRo dom ako tHen qapam sana leDEya Tobe ko laga ruwa.z keDEya| rajxniTi hozag gozo baf haTAW kaTE savTAri hozag gozo Do ra.ska. Teko haTAWA menTe ko la.y tHa.wka. akaG_a|

pHipa owald kap hepraw ehob uTa.r ena


johansborgx, 15/06/2010 :- jegeT jakaT hoz koyog hor re TaheN kan “pHipa owarld kap” ciNdu enej hepraw ehob uTa.r akana| 11/06/2010 hilog nova hepraw Do ehob uTa.r ena| pu-puniya. Disom kaTe ira.l gotaf THok re ha.tiq akan Disom ko ako ako muDX re 25/06/2010 hilog ha.bij ko ropog miDug_a| joTo THok kHon barya kaTe ceTAn TEko rakab a| 11/07/02010 hilog Do muca.D hepraw huyug_a ar nova campiyan e sala bacHawg_a|


ol ciki TE el. ai. si. yag damdahe

* puylu eyay serma renag en. e. BHI. bafkHan mecuriti johogag en. e. BHi. tHa.wka. qamog_a|

* polisi renag meyaDX ira.l serma sumuf|

* mecuriti Tayom hoN bar serma renag bima Dug DARAm menag_a|

* primiyom em meyaDx - miD DHaw re ar bafkHan 3 serma la.giD|

* joTo kHon kom primiyom - miD DHaw re 40000, serma re 20000, Turuy caNDo re 10000, pe caNDo re 5000 taka|

* ja.sTi primiyom renag sima. ba.nug anaf|

* umer - 10 serma kHonag 65 serma umer hoz ko haTAW keya|

* polisi Tahen bHiTRi re polisi akaDijag tatka gur huy lenkHan oger menag akaDij hoz bima. taka savTE pHoNd taka hoNy qama|

* kisTi rakab renag hoN subiDHi menag akaG_a|

* arjaw ma.sul hara 80si. lekaTe cHad hoN qamog_a|

   ja.sTi baday la.giD kHan g.ariya. bafkHan aleyag supur el. ai. si. a.ma.li salag sa.ga.y Dohoy pe|

        nova damdahe Do sombolpur dibHijon reyag ra.wlkela caNga a.ma.li pahta kHon sanTAZi ol ciki TEy ucHa.n akaG_a| porTazog kana paleTog ol ciki Te kumpa.niyag nofkan damdahe Do puylu uTa.rag kana|

gota bHaroT siDo-ka.nhuN hul ba.ysiyag ka.mi renag kuza.y


dumka., jHarkaNd, 15/06/2010 :- siDo-ka.nhuN hul mahaN renag 150 nag serma 2005 kHon hul ba.ysi Do ka.miy ehob leG_a| ona lekaTe dumka. kHon bHogxnadi Te 115 ki. mi. Tazam Te hoz e relaw iDiyeD kowa ar sorkarag meD re nova ka.mi QEl qam akana| ona kHa.Tir sorkar hoN kuza.y e sof akaG_a| niT ha.bijag kuza.y koDo -


(1) 2005 serma laha Do bHogxnadi re huyug kan mela Do etag somajx ar rajxniTi hozag leka urumog kan TAheNj| menkHan nova TAZAm jaTRA ehob en Tayom kHon jun 30 hul mahaN bHogxnadi mela Do sorkari ka.mi ka.sni Ta.ri re huyug kana|


(2) SAnTAZ hul reyag sa.kHi bHogxnadi ta:di Do tatka toNdaf ge TAheN lena| niT ona ta:di re sorkar lakH lakH taka kHoroc kaTe Dare na.Mi Tey ha.rya.z akaG_a|


(3) hul mahaN reyag Tazam jaTRA hoTe Te bHogxnadi hul ta:di re menag ar dumka. reyag pokra cHok re menag siDo-ka.nhuNwag hasa mutHa.n Do kasa TE boDol akana|


(4) 2006 serma kHon 30 nun hul mahaN quTum Te jHarkaNd sorkari ka.mi jira.w mahaN  leka TEy cHa.tya.r akaG_a|


(5) siDo-ka.nhuN bofso buDa. rin gaMa ko la.giD paka ozag benav akana|


(6) bHogxnadi re sanTAZ hul Dilsa. miwujiyom benav ehob akana|


(7) siDo-ka.nhN Tikin um len sonoT kaDAm da.di Do DHiri TE Tol akana ar ona moNjx mutHa.n emag la.giD ka.mi Tofge akana|

       hul ba.ysiyag DARAy Dinag ka.mi renag kukmu Do laTAR re ol ena -


(1) siDo, ka.nhuN, caNDX, bHayro ar pHulo, jHano DES Disom re upurum ko qam ma|(2) siDo-ka.nhuN jayga bHogxnadi DES Disom Ta.ri re quTumog ma|


(3) bHogxnadi mayam goha a.Tu quTum Te bika.wg ma|


(4) siDo-ka.nhuN Tikinag sina.m gozhon Dilli Disom Dorbar, jHarkaNd, bihar, beNgol, asam ar udisa reyag ponoT Dorbar kaNDHa re TiNgun ma|


(5) siDo-ka.nhuN rin ofso bofso ko ma.n manoT ar sorkar gozo ko qam ma|


(6) asam rin sanTAz ko a.Diba.si reko lekHag ma|

(7) bHaroT Disom kHon bahre re menag ko sanTAZ ko akowag Disom re a.yDa.ri ar ma.n ko qam ma|

hoy DAG TE ozag sa.zim otaf

birbHum, beNgol, 06/06/2010 :- mowresor THana totHa re TEheq a.di kajak e hoy DAG akaG_a| nova hoy DAG Te kumuda. a.Tu renag ozag sa.zim joToy hoy otaf akaG_a| seMa seMa DARe koy hoy bHiNDa.z akaG_a| bijxli ba.Ti kHunti ko bHiNDa.z cHuri cHunti akana| a.di gan hozag a.di gan DHon Duribx loskan nova hoy DAG e laDE otowaD kowa| ozag sa.zim baf TE hoz serma sa.zim laTar re niT menag akaD kowa|

hoy DAG Te potas bir uja.z

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 02/06/2010 :- serma picHi a.di ge hoy ba.rdu parom calaw akana| Tobe Teheq jahaN lekay hoy akaG_a nova Do palen joTo joTo kHon ba.zTi gey hoy akaG_a| cekaTE nova hoy Te una.g seDAG kHon daNdbus a.Tu sur re TaheN akan potas bir renag joTo DARe pa.tub pHurca. akana| komse kom pesay gan mare potas DARE uja.z akana| ona potas bir sur re TAheN kan miD dHaba hotel hoN hoy Te otaf akaG_ay|            

damdahe

 

* “Disom KHobor” KHoboriya. koy la.kTi ako kana| ra.ska.g kan hoz ale salag sa.ga.y pe jozaw DAZEyag_a|

* “Disom KHobor” reyag gonof Do 2/- taka kaTe| serma re 48/- taka pazawg_a| dak Te haTAW hoz Do dak ma.sul hoN gog huy akowa| Disom kHoborag beNk A/c No. 0796050105699, United Bank of India, Jhirpani Branch, Rourkela. IFS Code No. - UTBI0JPN497

* “Disom KHobor” sav sa.ga.y Do Qr. No. A/48, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN - 769002,  E-mail - sorendikumoni@yahoo.com nova buta. TEpe jozaw DAZEyag_a|

raybar

(1) hembrom kuzi baba Tey tuwa.r geya| menkHan ayO babayij Do saDER sona Dula.z biti kanay| maMaf Tayom boyha buhin cili hoN ba.nug kowa| TOWa Dare umul re hara juwa.n akan TE Disom peza koyog hor re janam ayO TAy Doy koyog hor akaG_a|

(2) pe boyha tudu kuzi, olog pazhaw ReDo joTo hoz soner sa.T ko amet akawana| qel jof Do Tel savar savTe likiD loboy usul| Din kHemaw savTE jahaN udij taka ka.wdi nalha a.sulog Do meD-aha jerez poTAW ar bohog ub sajaw savar ka.mi reko jozaw akana| laj a.sulog mako pazok akawana, menkHan hoz janam javay baf kHan joTowag TARA aTra ge|

(3) biliD balaf ba.Ti laTAr re, usul cuNdug maca ceTAn re Dikuwag ru~orof sereq sav Taz ja.ni liDor koDor luhuk TE qeqel hozag mone  rijHa.w DAZE akaD hembrom kuzi| aj leka luhuk koDor TE pazok akan esel marsal enej pa.rukiya. koza javay kHan ayO baba kin rebena|

  ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

bir ha.Ti kowag a.Tu jarpa

bisuy, bHoNjx Disom, udisa, 03/06/2010 :- seNDXRA, karka ar jarpa lekHan jahanag baf jahanag haboz qamog geya| ona kHa.Tir abo hoz ko seNDXRA karka ar jarpa la.giD bir Te bolo kaTe bo cHuta.wg_a| onka ge bir ha.Ti ko bir ba.gi kaTe a.Tu jarpa ko ehob akaG_a| hola qiDa. ge saras paDA a.Tu renag a.nTu tola TE miD gutHuwa. ha.Ti ko jarpa akaG_a| aNs bir re jahaN baf qamog kana ona nova a.Tu ozag reko qama menTe| siNga.z beza DAka jom kaTe doman budHi ar saro Tikinag raca re hoz ko galmaraw jof kan okTe tatka ge Dilob Dolob ha.Ti ko bolo seter lana| nuku qel Te saro Do ajag lugub kHanTa hobor kaTe ozag TEy Da.z bolo lena| kulhi kulhi TehoN ha.Ti ar ozag ozag ko seNDXra iDi keG_a| okare okoyag kayra DARe, oka re hUzu cawle joTowag ko kHamcaw iDi keG_a arhoN noTe pHurla.y hembromag pukHri rehoN bolo kaTe usTA.y DAG  lwedHa ko cHuta.w lena| TEheq seTAG qel biDa.l Do ona pukHri rin sanam maraf maraf kaTla, ruhi ha.ku goj kaTe ko caple akana| DARe re ja.piD laD ga.zi hoN DARE reko THapa goj oto akaDEya| ha.Ti kowag nofkan jarpa kHa.Tir hoz a.di ge boro re menag akaD kowa| nase raca seD odok sana rehoN odokog okoy e Dila mase!

jHarkaNd re Disom gomkeyag ja.ri

ra:ci, jHarkaNd, 15/06/2010 :- jHarkaNd ponoT Do ajar TEGE ka.hil akana| noNdenag ajar Do sorkar ra.puDog ajar kana| jHarkaNd ponoT jahaN Tis kHon benav akana, un kHon noNde Do sorkar benavg kana ar sorkar ATRA Din rege ra.puDog kana| ona kHa.Tir nova ponoT Do leTAZ ge Disom gomke ge ja.ri Te huyay kana| je. em. em. ar bi. je. pi. ra.sya. TE sorkar benav kaTE kin sasoneD TaheNj| Tobe ra.sya. ra.puD en Tayom sorkar hujuz akana| sibu soren hoN sira. monTRi ma.ci kHone hosor qur akana| sorkar TE puziya. akan nova ponoT arhoN maMaf DHaw leka ge a.yDa.ri hamal Do Disom gomke ge Dipil la.giD e bozhe akana|

a.Diba.si oDHikar morca hag cirga.l akHza

ra.wlkela, udisa, 13/06/2010 :- a.Diba.si ko akowag hok baf baday kHa.Tir niT ha.bij eze huz rege menag akaD kowa| ona hok ko lebeD TuD la.giD morca Do hul sakway oroweD kana| nova kHa.Tir ra.wlkela renag mira hol re TEheq “a.Diba.si oDHikar morca” a.Diba.si kowag oDHikar ceTan re cirga.l akHzay sapzaw leD TAheNj| nova akHza re a.Diba.si kowag hasa, bHasa, lakcar rakHa Doho, olog ar ca.kri nukri re huNda., hoz lekHa iDi akTE carca lena| nova akHza re maraf peza lekaTe ayar Disom Dorbariya. manoTan salkHan murmu ar ma.nan peza lekaTE manoTAn bHa.DHuram soren seter kin TAheN kana|

seNDra koza ko seNDxra ocoyena

jenabil, simzipaz, ura:t bir, bHoNjx Disom, udisa, 03/06/2010 :- simzipaz renag ura:t buru Do jo0o hozag kana| nova leka0e jo0o hoz ge nova buru reyag seNDxra a.yDA.ri Do menag akaG_A men0e ko bHa.biya| nova ura:t buru reDo a.di lekan jibx jiya.li ko menag kowa| a.di ayma  jibx jiya.li nova buru re menag ko kHa.0ir seNDxra koza ko 0ala 0ala kore ko seNDxraya| niya. ha.li rege bar say gan seNDxra koza ko simzipaz buru Te seNDxra ko bolo len 0aheNj| nova buru seNDXRA kHobor ba.rpaDa re menag akaD buru rakHa a.ma.li re seter lena ar buru horhoko jotaw ka0e nuku seDxra kozako ko seNDxra leD kowa| menkHan seNDxra kozako ona tHav kHon ko gusa.wen 0e bako jarpa DAzeyaD kowa|


THok  Disom

“o” : pHrans, meksiko, uruguye, DoKHin apHrika

“T” : arjentina, gris, nayjeriya, DokHin koriya

“g” : ifgxloNd, amerika, aljeriya, slobHaeniya,

“f” : jormani, sorbiya, ostreliya, gHana

“l” : neDorlaNd, kamerun, denmark, japan

“a” : itali, paraguye, slobHakiya, niyujxlaNd

“k” : brajil, porTugal, ayBHori kost, uTTor koriya

“j” : spen, cili, swijorlaNd, Honduras

erog sa.riDi yena, ikHa.n nahel kaMba ca.zihuzi


boDxza, bHoNjx Disom, udisa, 10/06/2010
:- kaTHa re menag_a - “oka lekam era onkagem ira, Tak re bam er lekHan THok rem ezeg_a|” erog la.giD ma nahel kaMba, isi araM la.kTi geya menkHan niT nova Tak re hat bajar kore nahel kaMba kiriq muskil kana| jahaN Tina.g hat bajar Te seterog kana aMgaT re ge cabag kana| kada daNgxra kowag DAm hoN a.di ge cazhaw akana| siyug orog ar mon kusig lekan joza daNgxra koDo gel hajar kHon ja.sTi enaf ko qamog kana| hoz ko cas ka.mi re am DAZEg ce iq DAZEg ko cHuta.w akana| siq qiDa. baf ko baTAWEG_a| erog ka.mi usa.r sa.T la.giD koz nahel guNsiya. tHen hoz ko relaw kog kana| siq qiDa. ka.mi ka.mi TE koz nahel kaMba ogTa ko ja.piD ko tapra kag kana| jom qu renag tHika.M ge baf-a, ikHa.n koz nahel guNsiya. Do nog_oyan ge Tak bHa.bi kaTe hoz tHen kHon cozha Dor TE ka.mi haTAW kaTE daNda ga:jiya. ko TobeD perej re menag kowa|


Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15 June
2010
Vol -2
Issue -13

Copyrights(C) 2008-10, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.