disom_header
Ra.wlkela
16 kHon 30 jun
2010
THok-02 gele-14
sahta 1

noksol jila. la.giD say koroz taka bakHra

nava Dilli, 25/06/2010 :- buru peza (noksol) ko jahaN ponoT ko lebeD madayeD kana, ona ponoT renag ona jila. ko la.giD mimiD say karoz kaTe taka uTHna.w ka.mi la.giD Sorkarag bHeyaM bolo akana| Disom renag udisa, beNgol, bihar, jHarkaNd, cHoTisgod, aNDHro proDES, moDHyo proDES, uTTor proDES, moharastro eman are gotaf ponoT renag 34 gotaf jila. re noksol kowag lolo hoy bajag kana| nova jila. ko la.giD joTo TE 3400 koroz taka TAlma sorkar e bakHrayeg_a| nova jila. kore sozok, bijxli ar DAG renag sanam subiDHa ko iDi kaTe nova taka ko kHorocog_a| jahaN jahaN kore nofkan subiDHa ko baf seter akana ona ko rege noksol Doko janamog kana menTe sorkar e porTAZ qam akaG_a| a.Diba.si Tahen jaga re “pesa” niyom la.gu ar bir buru saman re a.Diba.si ko hok ar pHayDa ko qam ma menTe sorkar e uyha.reD kana|

sanTAZi Te teson re olog ar hoho

ra.wlkela, udisa, 30/06/2010 :- cakza (cokroDHoro pur) lilwa.y dibHijon renag sanam teson renag quTum ol ciki Te olog ma ar rel ga.di hijug senog renag cirga.z azaf sanTAZ Te hohog ma menTe jHarkaNd Disom pa.tiy reMha akana| TEheq ra.wlkela rinij teson menejor manoTan e. ke. ponda tHen jHarkaNd Disom pa.ti pahta kHon nova iDi kaTe miD a.rji sakam cakza dibHijon ril.wa.y rinij la.tu sahebx quTum Te cal akana| baDHam ar kiNjHir totHa Do meMheD kHaDan TE perej akana| noNdenag meMheD DHiri Te ka.rgaz calag kan Te Disom lahag kana| Tobe kHaDan sur hoz Do inka. ge menag akaD kowa| rel ga.di a.di quTum lekay Da.zeG_a noNde Do| onaTe lage ra.wlkela kHon baDHam ar kijHir Te sojHe rel ga.diy Da.z ma menTe a.rji sakam re ol kaTe jHarkaNd Disom pa.tiy men akaG_a| Disom pa.ti pahta kHon ma.n budHa.n ma.rdi, ram coNDXRo haNsDAG, bipin bihari hembrom, ram coNDXRo hembrom eman teson menejor sav nova kHa.Tir ko qapam len TAheNj|

bHogxnadi re hul mahaN manav

bHogxnadi, barhit, jHarkaNd, 30/06/2010 :- hul mahaN manav quTum Te dumka. kHon siDo-ka.nhuN janam a.Tu bHogxnadi Te hoz TAzam TAZAm Teko seter lena| ona savTE sanam paza kHon duluf, motor saykekl, motor ga.di Te hoz puhu leka ko seter len TaheNj| seter lan rajxniTi hoz, savTA DoroDiya. hoz jejahar madwa ko benav an TAheNj ar siDo ka.nhuN Tikin ma.n aNjxle cal kaTE ko uyha.r leD kin TaheNj| ona totHa rinij Disom Dorbariya. manoTan DEbi DHon besra, ponoT Dorbariya. manoTan hemlal murmu Tikin hoN kin seter len TaheNj| sorkar pahta kHon ca.si ko ka.wdi gozo ko em lena| taka savTe DAg misin ko ha.tiq lena| ciNdu enej hepraw,hoN huy lena| savTa enej sereq renag gHama gHuz Te oT serma Dulka.w lena| karam enej sereq qel Te hozag mon bHUla.w kaTe Tol Doho len TaheNj|

“rajx pa.rsi” - hul mahaN manav

korondi, tata bajar, jHarkaNd, 30/06/2010 :- jHarkaNd re sanTAZi pa.rsi ma.n qam Do jHarkaNd benavg laha renag kukmu TaheN kana| jHarkaNd ren bunusTi a.Diba.si ko muDX re sanTAZ joTo kHon ko saNgeya| onaTe noNde sanTAZi pa.rsi ar lakcar jiwiD Dohoy la.giD jHarkaNd hul re sanTAZ kowag enem ba.zTi TaheN kana| Tobe jHarkaNd benav renag gel serma pura.wg kan rehoN sanTAZi pa.rsi ceD ma.n baf e qam akaD kHa.Tir niT jHarkaNd rin hoz ko lolo caba akana| onaTE sanTAZi rajx pa.rsi hul sapzaw miDun 29/06/2010 ar 30/06/2010 hilog huy akana| rajx pa.rsi hul sapzaw la.giD niT ka.mi ra.sya. bereD ena| nova ra.sya. jHarkaNd gotay aNDoza menTe uyha.r akaG_a| rajx pa.rsi lekaTe sorkar baTAW ocoye la.giD ra.sya. Do aj ajTE ka.mi hoNy sab gota keG_a| 01/07/2010 kHon tata bajar DHare sozok japag a.Tu quTum, ba.s ga.di TiNgun tHa:y ko ol ciki Te ol Tol e uyha.r akaG_a| siDo ka.nhuN hul mahaN re rajx pa.rsi hul salgaw la.gi hoz ko okraz lena ura.l uTa.r ena| nova miDun re ma.n joDumoMi besra, dr. Digambor haNsDAG, romes haNsDAG, bHogxla soren, la.kHa.y baske, boyDyo naTHa mandi, aDiTyo kumar mandi, sibx coron soren, DosroTH ma.rdi, orjun tudu, ma.DHu soren, ma.nij joba murmu eman ayma hoz ko seleD len TaheNj|

aNgar paDA re hul mahaN

baDHm, bHoNjx, Disom, udisa, 30/06/2010 :- aNgar paDA a.Tu re siDo-ka.nhuN sanTAZ hul mahaN jaw serma leka ge manav ena| sur sa:giq a.Tu kore kHon ayma hoz nova hul mahaN reko seleD lena| jila. paz quTum Te miD a.rji sakam hul manav hulga.riya. ko hoTe TE bi. di. O tHen cal lena| a.rji lekaTe bHoNjx lekan sanTAz Tahen kan jila. re kolektor, es. di. O, bi. di. O, TosilDAR eman la.tu opHisar ko sanTAZ roz ko ceD kog ma| opHis ko sanTAZi Te olog ma| savTE sorkarag hay skul re sanTAZ maceT a.cu kaTe sanTAZi pazhaw e ehobog ma menTe sorkar tHen ko la.y kHojx akaG_a| siDo-ka.nhuN QuTum Te bogabOrO ar a.kinag ciTa.r re sanam hoz baha mala araw kaTE miDun ko ehob lED TAheNj| miDun caba kaTe sanam hoz ra.ska. TEko enej sereq leG_a| TEheqag hul mahaN Do ma.nij malho ma.rdiyag a.yur Te sapzaw lena| onare gogxzo lekaTe Dubxrajx ma.rdi, gHa.siram haNsDAG, kisun haNsDAG, DHunu tudu, ka.rya. soren ar savTEn ko TaheN kana|

sapzeT aTRE

hepraw Do ceD ko meTAGag_a? onaDo niT huyug kan warld kap pHutbol enej kHon bo baday DAZEyag kana| DHa.Rti jakaT kHon sala bacHaw kaTe seter akan 32 gotaf Disom re pHutbol enej goj gopoj leka huyug kana| joTo egnej koge apnar apnar re bol ko capal ke kana| cumbok Tanag leka bol kata Teko sab ke kana| bol jahaNY ge jahaNy Tina.g napay Te bol e sab DAZEyag_a, unige maraf enejij menTey tHika.g_a| bol napay Te sab, apnarag kata re bol Doho kaTe hoz tHen baf rej oco kaTe apnar jotawij tHen bol capal kaTe ba.yriyag gol moca re bol kHa.z ge nova enej renag bahaDuri Do| ba.yriyag gol moca re bol dHaka kHa.z la.giD onaTe a.di lekan kayDa hasol le enaf nova enej re jiTka.r keya| Da.z Te baf la.Ngag, hozmo ra.puD kaTe hoz bol eze, Don kaTe bol bohog TE apnare, apnar apanar re bin ga.lTi kaTe bol capal Tak re jaga amet tHik jaga re bol THa.ya. eman lekanag sanam gun amet akaD koge jiTka.rog qelog kana| nova hepraw re nasenag huza.g kha.Tir hoN maMaf seD lahag renag hor eseDog kana| nova enej re hozmo DAZE savTE hozmo renag kosroT, DHi Daze, mone DAZE TE DAZEG jiTka.rog renag hor dahar kana| niT ha.bijag hepraw re ira.l gotaf Disom geko bacHaw sarej ena| hepraw re ar koDo ko hujuz caba yena| ira.l gotaf Disom menDo brajil, arjentina, uruguye, paraguye, gHana, neDorlaNd, jarman ar spen Disom| niT ha.bij hepraw renag tuylug Teko tuda.f seter kana| qelog kana nuku BHiTRi re punya. Do latin amerika Disom miDta.f Do apHrika ar peya Do iyurop renag Disom ko sarej akana| nuku BHiTRi re okoye DAZEyag ona la.y Do muskil kana| Tobe jahaNy Tak benav kaTe ona gele bili oco keya, savTE huzag e erez keya unige nHag campiyanog ma.n e ha.r keya|

       abo hoN bol Dobo enej kan geya| abo Disom rehoN a.di ge enej ko menag akaD kowa| enTe rehoN abo Disom DHa.rTi renag hepraw re a.di TAyom re menag akaDeya| nova hepraw re abo Disom Do 140 gotaf Disom kHon hepraw re TAhyom re menag akaDeya| menDo abo enej renag reheD baf bo sab DAZE akaG_a| enej renag sanam kayDa ceD ona ceTan re saDHaw le enaf lapHaf TEDo bo seter keya| nahaNg hepraw jugx re joTowag TE laser le enaf hepraw reDo DAGZEya| juzu Do unigey amet keya, jahaNy hepraw rey DAZEkog-a| jahanag ka.mi re sumuf ca.pu kog Do niT Do ka.mi re baf lagag kana| onaTe hozmo DAze, DHi DAZE, mon DAZE savTE okTo renag sa.ri lagaT kaTe ka.mi re laserog ge niT lekan heprag jugx re jiTka.rog renag manTAR Do|

parab Dosar paTA reyag gHamagHuz

joza pukHri, bija.0aza, bHoNjx Disom, udisa, 18/06/2010 :- bija.Taza totHa rin hoz Do raja sala parab geko koyog hor kag_a| nova parabx re ha:di, leto, jil, pitHa., mako kuza.w geya menKHan parab Dosar KHan ge ra.ska.g la.giD ciNdu enej hepraw, lagxMe enej hepraw ar gayan hepraw reyag ra.ska. romoj ko a.MTi ha.tiq jofa| ciNdu enej Do jaw serma lekage a.di jomkaw sa.hiNj huy lena|   sur sa:giq kore kHon 16 gotaf ciNdu enej ko seleD lena| e0ohob sirpHa ko amet leG_A ke. ke. di. pHutbol tim (kHikzidi), sirpHa. Leka0e 1000/- taka ko patHe yana| Dosar sirpHa ko amet leG_a sula.ypat ren pa.rukiya. koza ko| nova ciNdu enej heperaw Do joza pukHri rin juluf koza kowag kuru mutu 0e huy lena|

       Disom ce a.0u tola paza kore nahaNg jugx reyag orsof gota ge bajaw akana| nova nahaNg jugx reyag  ba.dra. orsof 0e savTa renag lay lakcar ko ma.lcHa.g kan leka atkarog kana| ona renag Da.yka. lekaTe savTa renag lagxMe enej niTog malotog renag hor menag akaG_a| savTA renag nova jiwi hozmo hula.s renag siNga.z aKHza niTog nison akana| lagxMe enej somajx TAla re Dug Doho huDis kaTe joza pukHri a.Tu rin koza kuzi kowag kurumutu Te lagxMe enej hepraw ko Doho leG_a| nowa lagxMe enej akHza re punya. Gav0a ko seleD lena| e0ohob sirpHA. Ko amet leG_A haNdi puta. a.Tu risika koza kuzi, Dosar sirpHa. Ko amet leG_a  lohaba.zya a.Tu rin rusika ar 0esar rag sirpHa. Do bija.0aza ar punag Do DAmbeda ren rusika ko amet leG_A| qiDa. aNgay la.giD gayan hepraw hoN Doho lena|

buDHo bihar hay skul rin sanam giDXRA. ol ciki binid em la.giD sapzaw

baDHam, bHoNjx Disom, udisa, 25/06/2010 :- baDHam renag buDHo bihar hay skul re pe say giDXRA. ko olog kana| nova skul rin sanam giDXRA. ge ol ciki olog hoN ko ceDog kana| DARAkan 2011 serma renag binid re joTo olog giDXRA. ol ciki binid em la.giD ko sapawg kana|

lugu buru re ol ciki binid sa.T

lal pa.niya., bokaro, jHarkaNd, 28/06/2010 :- lugu buru gHanta ba.zi totHa re ol ciki pazhaw renag pasnav ka.mi a.di rihit TE calag kana| ona kHa.Tir noNde a.di ayma aceTiya. binid bida.w reko samaf lena| 24/06/2010 kHon 27/06/2010 ha.tij huy len nova binid re 216 hoz giDXRA. noNdenag siDo-ka.nhuN unuyha.r ol iTun asza kHon binid ko em kEG_a| ol ciki olog re hozag ra.ska. a.di TED ba.zTi qelog kana| laTAR, ceTAn ar Tanala canoc jekHa nova binid Do udisa aseka hag Ta.ri re huy parom akana| binid muca.D akHza re peza lekaTe seter ko TaheN kana dr. uDoy naTH murmu (cenay), ma.n hemonTo ma.jHi (ra.wlkela ar ma.n bHoroT coNDXRo tudu| siDo-ka.nhuN unuyha.r ol iTun asza lazawna kumut rin gomke ma.n bira.m ma.jHi, romes ma.rdi, sunDA.r murmu, binoDX ma.rdi, la.Duram soren, omriT ma.rdi, lal kisan ma.rdi, lokHmi haNsDAG, mohon soren, budHa.n haNsDAG eman ko nova muca.D miDun re seleD ko TaheN lena|

jHarkaNd Disom patiyag rel akot

bondo munda., ra.wlkela, udisa, 18/06/2010 :- TEheq jHarkaNd Disom pati hahta kHon rel ga.di akot lena| rel ga.di renag caka lazag Disom pa.ti rin hoz ko tHakeD leG_a| jaher re bongag a.Diba.si kowag “sarna” DHorom sorkar manav baTAW ma menTe nova akot Do huy lena| bHaroT Disom re 8 koroz a.Diba.si sarna DHorom ko paNjayeg_a| nuna.g saNge hozag DHorom sorkar niT ha.bij onheza kaTEy Doho akaG_a| nova kHon kom hoz TE manaveD DHOrom koDo sorkar e baTAW akaG_a| hoz lekHa kagojx re sarna DHorom rakab le kHan nova DHorom manaveD hoz kowag sa.ri lekHa qam keya| DHorom lekaTe menag akaD ma.jHi pargana, dokol sohor, ma.nki muNda, pahda poqCAT eman ko renag ma.n sorkar em la.kTi kana| Teheqag rel akot re hatag ko hermeD leG_a ma.n budHa.n ma.rdi, noren hembrom, ma.nij ma.lho ma.rdi ar savTEn ko|

dahardi re Cirga.l miDun

dahardi (daNdbus), bHoNJx Disom, udisa, 18/06/2010 :- oka ja.0i 0ina.g gey cirga.la, uni ja0i Do una.g logon gey lahag_a ar okoy ja.0i aj ren gaMA baf ko cirga.la unku ja.Ti Do nowa nahaNg jugx reyag DA.z hepraw re 0ayom rege TaheN huy akowa| niya. calaw paromen 17/06/2010 hilog Digxri pa.hi, balesor caNga semleD pahta kHon miD “a.Diba.si cirga.l hulsa.y miDun” dahardi re huy ena| se0ag ba.sya.m ok0e guru gomke poNdeT ra.gHu murmuwag boNga 0HAn re  boNga bOrO huy sa.0 ka0e dahardi a.0u re cirga.log reyag hor dahar pan0e na.pi0 miD galoc akHZa huy lena| nowa galoc akHza reyag huDis 0aheN kana, oka leka 0e abo ja.0i laha kHon ba.zTi laPHaf laha hor 0e 0azam ka0e tuylug Tey seter DAzeyag_a| nova aKHza re galociya. ma.n Debi prosono besray men keG_a ci abo ja.0i reyag onka qel qamog lekan u0na.w baf huy DAze akaG_a| cika.0e obo ja.0i la.giD Disom ba.nug ana| abo la.giD Disom 0ahen kHan abo lozag lekan ka.mihora ko ha0aw ka0e abo ja.0i bo laha iDI DAZeyag_a| hoz ko cirga.l la.giD  hijug kan Din re nava nava kamihora ko ha0awog_a men0e kumut ren ka.miya. ko men keG_a|

Aseka ra.wlkela hag 0ala sermakiya. miDun

Ra.wlkela, udisa, 28/06/2010 :- napay ar samtaw sa.hiNj ka.mi la.giD kHAn 0ala 0ala re ceD ko ka.mig kana ar oka kore etketoMe Te dHAf akana, nova ko baf 0olas lekHan ka.mi sa.0og Do a.di udij ge aNta| ra.wlkela caNga semleD ajag ka.mihora 0inag ka.mi akana ar ceD koy ka.miya savTE nava ka.miya. kumut ko baCHon la.gID 0e miD miDun guru gomke bHobon re huy lena| nova miDun re sektor-15 ar sektor-1 goram ren ma.jHi gomke ma.n kalyan haNsDAg ar ma.n birsiq haNsDag, pargana hemo ma.rdi ar ma.nan peza leka0e pono0 Dorbariya. ma.n ram coNDRo haNsDag gomke seter e 0aheN kana| galoc akHza re ma.jHI gomke 0ikin kin la.y soDor keG_a ci somajx renag kam kajx re ayma etketoMe ko huyug kana| abo bira.D reyag kamkajx jemon bapla, bHANdan, cHu0 cHa,tya.r kore ceD saman ko lag0og_a ayma hoz ge bafko badaya| nofkan ka.mi koDo huna.f semleD sav galoc golat lekHAn jo0o hoza ge adi a.wzi somajx renag ka.mi ko susa.rog_a| pargana gomke ma.n hemo ma.rdiy la.y soDor keG_a ci ra.wlkela re hej sav kHon ge abo somajx reyag bHa.la.y ka.mi re semleD Do rihit ge menag akaD eya| nahaNg koza kuzi ko etag bira.D re bapla ka0e somajx ko goyag kabxra kotHa kag kana| nofkan hirka. ka.mi Do abo kowag jumiD baf Tege huyug kana menTe seter len gomke koko la.y soDor keG_a|

sa.gun mahaN re osa.gun - tHer Te bHarabHat

bisuy, bHoNjx Disom, udisa, TEheq lekan sa.gun mahaN re osa.gun huy keya menTe ciNdu enej qeqel hoz okoy hoN baf ko uyha.r TEbag leG_a| ciNdu enej beza re hupta. ge biliD ba.rduN aTe DAG e ja.zi leG_a| DAG boroTe qeqel hoz DARE buta. reko umul lena| un okTo tHer qur lena Dare re| DAre buta. re umul lan ka.sidi a.Tu rin pe hoz kHon miD hoz Do ona tHer bajaw TEy bHarabHat ena| ar bar hoz Do kin jolokHolo ena| nuku Do miD ozag hoz kan geya menTE kHobor Tuma.l re baday qam akana|

DHorom guru ba.na.w murmu boNga Tala

jHoradi, bHoNjx Disom, udisa, 18/06/2010 :- sarna DHorom rinij miD guru baba ba.na.w murmu Do Teheq e boNga Tala akana| ajag hozmo re onkan ajar koDo baf TAheNya| Tobe DAZE ge aNjeD iDiyen Te ba.y ba.y Tey laNga iDi lena| ba.na.w murmu Do sarna DHorom men Do jaher boNga bOrO kowag DAZE TE savTa rin hoz ko napay sira.y re Tahen reyag miD hor e uDug oto akaG_a| sarna DHorom pasnav la.giD bHaroT jakaT sarna DHorom cemeD aszay bereD leD TAheNj| ajag janam Do 1927 sal ba.ysa.T kuna.mi hilog maraf kedof a.Tu re hoy len TaheNj|

damdahe

 

* “Disom KHobor” KHoboriya. koy la.kTi ako kana| ra.ska.g kan hoz ale salag sa.ga.y pe jozaw DAZEyag_a|

* “Disom KHobor” reyag gonof Do 2/- taka kaTe| serma re 48/- taka pazawg_a| dak Te haTAW hoz Do dak ma.sul hoN gog huy akowa| Disom kHoborag beNk A/c No. 0796050105699, United Bank of India, Jhirpani Branch, Rourkela. IFS Code No. - UTBI0JPN497

* “Disom KHobor” sav sa.ga.y Do Qr. No. A/48, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN - 769002,  E-mail - sorendikumoni@yahoo.com nova buta. TEpe jozaw DAZEyag_a|


raybar


(1) hembrom kuzi baba Tey tuwa.r geya| menkHan ayO babayij Do saDER sona Dula.z biti kanay| maMaf Tayom boyha buhin cili hoN ba.nug kowa| TOWa Dare umul re hara juwa.n akan TE Disom peza koyog hor re janam ayO TAy Doy koyog hor akaG_a|

(2) pe boyha tudu kuzi, olog pazhaw ReDo joTo hoz soner sa.T ko amet akawana| qel jof Do Tel savar savTe likiD loboy usul| Din kHemaw savTE jahaN udij taka ka.wdi nalha a.sulog Do meD-aha jerez poTAW ar bohog ub sajaw savar ka.mi reko jozaw akana| laj a.sulog mako pazok akawana, menkHan hoz janam javay baf kHan joTowag TARA aTra ge|

(3) biliD balaf ba.Ti laTAr re, usul cuNdug maca ceTAn re Dikuwag ru~orof sereq sav Taz ja.ni liDor koDor luhuk TE qeqel hozag mone  rijHa.w DAZE akaD hembrom kuzi| aj leka luhuk koDor TE pazok akan esel marsal enej pa.rukiya. koza javay kHan ayO baba kin rebena|

  ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

ca:guwa. seNDxra huy sa.T

Tiriq, bHoNjx Disom, udisa, 18/06/2010 :- nova DHara paSA renag muca.D ar quTum anag seNDXRA paTa Do ca:guwa. paTA kana| nova seNDXRA Do 16/06/2010 hilog qiDa. kHon ehob lena| 17/06/2010 hilog Do hoz suTin ta:di ul bagwan reko jawra miD lena| siNgxra.y koza kowag DHucul enej paTa ta:di sanam cikka.M lena ar sereq sav Tirya.w banam renag ra.z Te oT serma sereq raha ravav lena| a.di ayma siNgxra.y koza ko nova suTin ta:di reko sohor seter lena| siNgxra.y hepraw Do a.di kada bHeda ge huy lena| muca.D re jHarkaNd ponoT renag mosabuni kHon e seter lan rusika ma.n ramray baske Do joTo kHon ba.zTi hoze gHuz leD koTE eTohob sirpa.y amet leG_a| Dosar sirpa. Do jHarkaNd ponoT renag ramgoz a.Tu rinij  rusika koza ma.n ba:ga.l tuduy  amet keG_a| nes Do kazha taka guda.w gavTA kohoN ja.sTi geko seter lena| simrag kHon nuku kazha tamak guda.w gavTA kowag kazha tamak sade aNjom Te sur sa:giq rin hoz suTa.n ta:di TE sohor seterog la.giD ko bozhe len TaheNj| kazha tamak renag guhud guba.f sade Dula.w TE ozag renag sa.zim kHapra Do hosor qur lena| suTin ta:di renag kazha tamak sade Do 20 ki. mi. sa:giq DHa.bij TAWAG Tarko seter lena| DHofgez enej rusika kowag luhuk koDor enej qel TE qeqel hoz ko muhni uTa.r lena| DHofgez enej renag ra.ska. rasa una.g sozom TAheN kana ci maMay maMay siTuf cazhaw marTokog sav savTe enej renag ra.ska. rasa Do Ta.huN ge Taf ha:di jHar DAG Tapaf DAg leka  sibil sozom iDi lena| caNDo ha.surog DHa.bij hoN qeqel hoz suTin ta:di kHon sahag bako reben lan TaheNj| 

rawulkola re hul maha

Ra.wlkela, udisa. :- 30/06/2010 :- san0az hul reyag hul seNgel Do ba.y ba.y 0e gota Disom pasnavg kana ar nova hul seNgel reyag marsal 0e abo bira.Dx ren hoz koko cirga.log kana| “nohaN 0irla. Gav0a” ra.wlkela reyag miD 0irla. kowag gav0a kana| nova gav0a 0a.ri re  bir bantHa siDo, ka.nhuN, caNDx, bHAyro, pHulo, jHAno 0ekowag san0az hul a.di gorojx sohag sav manav ena| nova hul akHza re ma.nan peza leka0e seter ko 0aheN kana ma.n prosan0o setHI, ma.nij mino0i biswaz, dakTor Debxrajx haNsDAg ar sav0e a.de pase ren sav0a Dula.ziya. ko - ma.n prosanTo setHi gomke Do udisa sorkarag goz ko oka leka0e ar okoyko goz ko qama onako a.di parhaz sa.hiNj e la.yaD kowa| ma.nij mino0i biswaz Do novay la.y keG_A jemon aperin gaMa ko apeyag a.rica.li, horog baNDe, lakcar ko ceD akope ar nohaNg jugx reyag pHeson ko paNja ka0e alo ko hiziq ma| abo rin bir bantHA ko QUTum 0e a.kil bHaNjaw ar roz hepraw ko Doho lekHAn hijug kan gaMA ko nuku bir bantHa ko ko baday kowa| ni0 Do ok0o seter akana 0irla. ko ozag renag Daka u0u sav0e akowag Dina.m Dinag kam kajx savTa la.giD okTo odok kaTE savTA la.giD ka.mi le enaf savTA Do lahag_a| ma.nan peza  dakTor Debxrajx haNsDag gomke Do novay la.y soDor keG_a bafma abo bira.Dx re ayma bir bantHA  kowag janam ar hul mahaN ko jomkaw sa.hiNj manav lekHAn abo rin gaMA ko san0az leka 0ahen gorobx ko bujHA.wa|

ifloNd re ciNdu enej la.giD suDa.m sorenag Tak

kotok, udisa, 20/06/2010 :- bHaroT Disom kHon gidwa.n ciNdu enej pa.rukiya. ko ifloNd Disom renag quTuman ciNdu enej arsenal klabx re enej renag DAW ko qam akaG_a| bHaroT Disom kHon 16 hoz nova kha.Tir ko bacHon akana| ona 16 hoz bHiTRi kHon SuDa.m soren Do miD hoz kanay| bHaroT Disom renag gota totHa kHon bacHaw bacHaw 33 gotaf koza ko iDi kaTe lolkaTA re enej ko la.y ceD ako kan TaheNj| ona bHiTRi kHon 16 hoz Do ifloNd re enej la.giD ko sala bacHaw keD kowa| ifloNd renag arsenal klabx Do a.di quTuman ciNdu enej klabx kana| miD caNDo oNde TAheN kaTe nuku koza ko enej ceDog renag Tak ko benav akawana| suDa.m Soren Do kotok re menag spot hostel renij olog koza kanay|

lalgod re ciNdu enej hepraw oco kaTe hoz bHula.w

lalkod, beNgol, 23/06/2010 :- sorkar ceTan re lalgod rin hozag mone jiwi osanTi Te hurum digirog beza re sorkar oNde ciNdu enej hepraw oco kaTe akowag mone bHula.w ar razej la.giD e uyha.r akaG_a| DARAkan caNDo re oNde ciNdu enej hepraw e ura.leD kana| nova hepraw re jahaNy ko napay ciNdu enej ko soDor keya, unku ko jarman Disom Te iDi kaTe arhoN napay ciNdu enej ceD oco kaTEy a.gu kowa| jarman Disom renag munic klabx re enej Doko ceD oco kowa| lalgod sur renag ira.l gotaf ciNdu enej gavTa ko DARAkanag hepraw reko ropogog_a menTe badayog kana|

kubxra.jx-ma.n ra.Tu haNsDAG

qapam pe!  ropoz Te!!  napayog pe!!!

blod presor, gestik, baT, mayam kuNdi pHayleriya, kuzi bemar (puNd ha.ris, arag ha.ris), DHa.Tu, giDXRA. jof, babasir (payls), gota hozmo goj (paralisis) eman ajar Te saTAWG kan hoz napayog la.giD sa.ga.y jozaw alope hiziqa|

buta. :- ma.n ra.Tu haNSDAG    

          a.Tu - pa:du giTij

           rajx nogor,

           sa.ra.ykela-kHorsuva

           jHarkaNd

           PHon el - 07250275898

Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-30 June
2010
Vol -2
Issue -14

Copyrights(C) 2008-10, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.