disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 marc
2010
THok-02 gele-07
sahta 1

san0azi sinema sirpHa. cal akHza

tata bajar, jHarkaNd, 15/03/2010 :- san0azi sinema hag miD hilog nofkan Din hoN 0aheN kana ci miDta.f jugx re  miDta.f gan sinema ran leka hoN baf qamog kan 0aheND| menkHan ni0 nofkan Din seter akana ci sinema ko bHiTra. kHon napay ar soros pHilim lekaTE sala bacHaw la.giD “sanTazi sinema ward” kumut bereD akana| nesag san0azi sinema sirpHA. cal Do 01/05/2010 kHon ehob kaTe 05/05/2010 hilog DHA.bij huyug_a| nowa sirpHa. capal aKHza Do tata bajar re huyug_a ar tHAv koDo a.wri bacHAwog_a menTe baday qam akana| nowa sirpHA. capal akHZa Do jHArkaNd pono0 Dorbariya. ma.n ramDAs soren gomkeyag kuza.w ar kurumutu 0e sa.gunog_a| nesag nowa capal akHza re ira.l gotaf sinema sirpHa. renag hokDAR lekaTe bacHawg_a| eTohob reDo nowa ira.l gotaf kHon ge jo0o kHon napayag bacHAw huyug_a| nowa akHza reyag sal bagaz bacHAw la.giD ma.n horo prosaDx murmu ar mumbay bajar rin bacHoniya. bica.r akHza reko Duzub a| mumbay bajar ren okoy ko seter ko 0aheNna unkuwag qu0um Do a.wri tHA.wka.g_a men0e nowa sirpHA. capal akHza rinij a.gyurij ma.n ma.nsiq murmu tHen  KHon baday qam akana|

BeNgol sanTAZi ekademi hoTE Te “saroDa prosaDx kisku” sirpa.

kHaTza, bafkuza, beNgol, 15/03/2010 :- Darakan 26/03/2010 kHon 28/03/2010 ha.bij sanTAZ onoMhiya. miDun huyug la.giD| kHaTza THana reyag  gurSuDa moqco re nova miDun Do huyug la.giD| nova miDun re quTuman onoMhiya. ko seleDog la.giD| noNde onoMhe pazhaw ar carca pe Din jake huyug_a| quTuman onoliya. ma.n sunil boral murmu Do ekademi pahta kHon “sarDa prosaDx kisku” sirpa. Teko sarhaw e la.giD| sarhaw lekaTe 25000 taka ar ma.n sakam cal renag ka.mihora Doho akana| “saroDA prosaDX kisku” quTum Te nowa sirpa. capal Do beNgol sanTAZi ekademi nes kHon e ehob keG_a|

miD gaNdo miD maca re bodo ar sanTaz onoMhiya. ko

guwa.ha.ti, asam, 08/03/2010 :- bodo ar sanTAZ onoMhiya. ko Teheq guwa.ha.ti renag soTyonaTH bora hol re miD gaNdo miD maca re ko Duzub lena sahiTyo ekademiyag aNDe uDug Te| sahiTyo ekademi rinij jogo suTreT manoTan brojenDro kumar TripatHi sanam bodo ar sanTAZ onoMhiya. koy DAram Dag leD kowa|maraf peza lekaTe dr. onil bodo, parseT lekaTe manoTan joDumoni besra ar gones murmu sarhaw anTe akHza udHa.w huy lena| ona Tayom manoTan upen kisku akHza rinij ma.jHi lekaTe ka.miy Toraw leG_a| nowa aKHza re dr. osiT soren, syam besra, gupinaTH sanTAz, ma.nij oqju basumaTari, riTa bodo, ma.n brojenDXro kumar brohma, bijoy bagxlari, bHupenDxro narayon basumaTari eman onoMhe carca reko seleD lena| Dosar akHza Do manoTan pirTHibi ma.jHiyag ToynaT Te huy lena| onoMhiya. ma.n suboDH haNSDAg, rupcaNDx haNsDAG, cinmoyi haNsDAG, ma.nsiq ma.jHi, birupakHya giri basumaTAri, borun bodo, birlaf narjari, ma.nij rupali swargiari, dr. pHukon basumaTAri Teko carca re seleD ko TaheN kana| galociya. promoDini haNsDAg sanam ko sarhaw kaTe akHzay bHaNguz leG_a|

samaf nakHa pa.rsi 0alma hag pa.rsi ol uca.z

BHubxnesor, udisa, 14/03/2010 :- sentral insticut op indiyan lafguwejx reyag samaf nakHa pa.rsi Talma bHubxnesor pahta kHon san0azi pa.rsi ol uca.z ka.mihora Do 24/03/2010 kHon 31/03/2010 hilog DHa.bijhuyug tHa.wka. akana| ol uca.z ka.mi sa.0 la.giD 0e jozaw ko 0aheNna ma.n Digambor haNsDAg, ma.n la.kHa.y baske, ma.n ka.ru soren, ma.n ke. si. tudu ar ma.n uDoyna0H ma.jHi| nowa ol uca.z pa.rsi Do okoy ko san0az pa.rsi baf ko badaya unku ko ceD oco ko la.giD sanTAzi poTob benavg kana| baday qam akana nowa ol uca.z Do Debxnagxri horop Te sanTAzi poTob  benavg kana menTe| noNde miD maraf kukli hijug kana ci sa0azi ol ciki horop TAheNn Tuluj ceDag Debxnagxri horop 0e sanTAZ poTob benavg kana? etag horop 0e ol uca.z lekHAn san0az pa.rsi Do hijug kan Din re ma.lcHa. ADog_a men0e pa.rsi DoroDiya.ko ko hiDijog kana|

beNgol aseka hoTe Te nava pazhaw ura.l

kolkaTa, beNgol, 12/03/2010 :- beNgol re niT ha.bij ol ciki pasnav lekaTe laTAR canoc ar ceTan canoc quTuman binid e sa.TED TaheNj| Tobe niTogag la.kTi lekaTE ar barya olog e ura.leD la.giD| miDta.f Do “siDX sakam” quTuman pazhaw| nowa pazhaw Do miD serma renag pazhaw kana| nowa pazhaw reDo 300 nombor renag binid aceTiya. ko samafog huy akowa| nowa re sanTAZi savheD savTe iNgxlis, elkHa,  eman pazhaw ko huyug_a| Dosarag Do “diploma” pazhaw kana| nowa Do bar serma renag pazhaw kana| nowa reDo savheD, elKHa, saMes savTa a.kil, iNgxlis, nagam, oTnog eman hoN ko pazhawg_a| nowa pazhaw REDo 500 nombor renag binid re aceTiya. ko samafog_a|

ja.Tiya.ri aseka hag serma pura.w miDun gHatsila re

gHatsila, jHarkaNd, 12/03/2010 :- ja.Tiya.ri aseka hag serma pura.w miDun gHatsila re DARAkan 11/04/2010 hilog huyug renag neNda goNda tHa.wka. akana| 2009 sal re janam akan nova ja.Tiya.ri aseka hag niT ha.bijag ka.mi ka.rDa.ni savTE agam Din renag ka.mihora iDi kaTe nova gavTa rin maMTe ko muDX re galoc renag tHa.wka. akana| JHarkaNd re sanTAZi pa.rsi rajx bHasa re seleD oco la.giD hor dahar panTE odok hoN uyha.r Doho akana|

sapzeT aTRE

a.Tu Disom re cas bas cabayen kHan ge baha boNga hoN seterog_a| baha boNga savTE a.Tu Disom re bapla kohoN sa.rDig_a| cas Din re bapla abo hoz una.g tHik baf bo atkara, cekaTe cas ka.mi re labaDiya.w kog kHa.Tir arbaf cas ka.mi baf onhezay kHa.Tir| qel lekHan abo koDo cas Din jira.w, ka.mi jira.w okTo ge ba.zTi bo baplag kana| ulpHa. Din re ma.jHi moMe hoz peza ko sanam ko seleD ke kHa.Tir rabaf muca.D ar ja.puD eTohob maMaf ge abo bira.Dx renag bapla koDo ba.zTi huyug kana|

       bapla re mimiD DHaw Do napay Te ar mimiD DHaw a.di gan kaTHa rapacag TAla Te paromog kana| ba.hu qel kHa.Tir sar sa.gun re abo hozag pa.Tya.w menag_a a.di seDay kHon| sar sa.gun Do caNDo mulug kHon kuna.mi ha.bij ge ganog_a menTe abo hozag a.di pa.Tya.w menag_a| cekaTe nowa okTo reDo qiDa. caNDo ba.y ba.y Te hudiq kHon e seMag iDig_a| aNbaba.sya. kaMaf kaMaf quTa.T kHon mulug en Tayom Do Din Din Te marsal kHon Ta.huN marsal seD e senog_a| kuna.mi TEDo qiDa. caNDoy pura. puriy seMa uTa.rog_a ar DHa.rTi re ina. hilog Do quTa.T ge baf TaheN keya| noG_oy nowa Din BHiTRi rege abo hoz sar sa.gun ko odokog_a| kuna.mi Dosar kHon Do qiDa. caNDo kecag e ehobog_a| caNDo seMa kHon hudiq iDig_ay ba.y ba.y Te| kecag kecag Te caNDoy kecag cabag_a aNbaba.siya. hilog| ina. hilog qiDa. caNDo baf e qel qamog_a ar DHa.rTi gota quTa.T Te DApalog_a| nowa kecag Din reDo abo hoz nofkan sar sa.gun lekan ka.mi Do Tis hoN baf ko odokog_a| nowa Do abo sanam hoz gebo badaya| ba.hu javay iTuT siNDur hoN onka ge| abo seDay hozag uyha.r TEDo seTAG beza arbaf siq marsal ge iTuT siNDur okTo Do| cekaTe un okTo siq caNDoy rakab a| DHa.rTi renag quTa.T e lagaya| DHa.RTi marsalog_a| DHa.rTi re siTuf bajawg_a ba.y ba.y kHon ehob kaTe Tikin TEDo sa.rDig_a| nofkan okTo ge iTuD siNDurog renag sa.gun okTo menTe abo rin hapzam ko baday akaG_a| quTa.T re iTuD siNDurog Do sa.gun Do baf kana| seDay hoz Do qiDa. Do Tis hoN bafko bapla akana| siq caNDo, qel kaTe ge abowag sanam sa.gun ka.mi bo Toraw a.gu akaG_a seDay kHon| lahanTi renag sanam ka.mi ge nofkan sa.gun okTo rebo ka.miya| jaher boNga bOrOg re gusti boNgag re sanam ge caNDo sa.kHI kaTe ge bo boNga bOrOyeG_a| abowag sa.gun Do nukin Tuluj ge|

       bapla Do boNga bOrO sa.kHi kaTe gebo baplag kana| boNga bOrO tHen gebo samafog kana| boNga bOrOwag THum gebo haTAWED kana|

       abowag nofkan pa.Tya.w TaheNn Tuluj hoN hoz niT bo bHewnag kana ar bapla re kaTHa rapacag ho bo sirja.weD kana| kaTHa baf baday kaTe, baf Tula. kaTe ha.ni nHa.yag kaTHa Te baf Tazam kaTe, seDAyag a.rica.li re abo pa.Tya.w Doho la.kTi kana| seDayag nofkan napay a.rica.li kuda.m saTe oto kag ce erez otokag Do marsal kHon quTa.T Te bolon lekan kaTHa kana| sa.gun ba.gi kaTe osa.gun Dorya re unum dubujog lekan kaTHa kana|

hoz lekHa sakam re sarna DHorom quTum aNgoc oco la.giD DHaza

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 15/03/2010 :- hoz lekHa sakam re a.Diba.siyag DHorom “sarna” baf TAheN akan Te sarna DHorom paNjayeD hoz DHorom lekaTe ko ha.tiqog kana| hana nava DHorom re lekHag la.giD ko bozheg kan TaheNj| onaTe ona “sarna” DHorom sorkar aNgoc ocoy la.gkiD Darakan 25/03/2010 hilog BHaroT jakaT ol ciki pa.tHwa. gavTa ar ma.JHi madwa gavTa Do BHUbxnesor a.ma.li rinij hoz lekHa ugDugij sav qapam la.giD ko neNdagoNda akaG_a| ona savTe sorkar nowa kaTHay meD luTurag ma ar bozhe ocoya la.giD 03/04/2010 hilog KHon bHubxnesor renag ona a.ma.li Duwa.r DHaza kin la.giD e sapzawg kana|

sahiTyo ekademi hoTe Te sanTAZi ol pazhaw aKHza

Dibxrugod, asam, 06/03/2010 :- Teheq noNdenag sahiTyo sobHa bHobon re sanTAZi ol pazhaw akHza huy sa.T ena| sanTAZi onoMhe ar ka.hni pazhaw huy lena| onoMhe pazhaw re ma.n nonDo kisor kisku, orjun hembrom, TARAsiq baske, sayba susil haNsDAG, krisnokaNT ma.jHi, proDip hembrom, purno hembrom Teko seleD lena| ka.hni pazhaw reDo ma.n goracaNDx murmu, nironjon haNsDAG, condi coron kisku, BHogxla soren, jogonnaTH murmu eman seleD ko TaheN lena| peza aTAF DARAm re ma.n brojenDxro kumar TRipatHiy TaheN kana maraf peza lekaTe ma.n priTHibi ma.jHi, peza lekaTe dr. korobi deka hajarika, savTe ma.n joDumoni besra, soTyonaTH hembrom, dr. krina tudu, uDoy naTH ma.jHi eman seter ko TAheN kana| a.di ayma hoz qeqel ar aNgjom jof la.giD ko seter lena| enej sereq hoN a.di aNt gHuz lena|

sanTAZ pargana re ba.Msi paTa ehob

mahaDebx pur, sahebx goNjx, jHarkaNd, 10/03/2010 :- sanTAz pargana renag sahebx goNjx jila. re ba.Msi paTA ehobog la.giD| DARakan kuna.mi 30/03/2010 hilog mahaDEbx pur re nowa paTA Do ehobog_a| ona Tayom gota paza nofkan paTa Do huyug_a| ba.Msi paTa Do nowa jila. renag maraf paTa kana| ba.Msi paTA oka totHa kore Do “aka” paTa hoNko meTAG kana|

jHarkaNd jakaT aseka hoTe Te ol ciki iTun asza udHa.w

gobinpur, DHanbaDx, jHarkaNd, 14/03/2010 :- gobinpur blok renag barDohi hay skul re ol ciki iTun asza udHa.w sa.gunena| ona savTE gobinpur blok kumut ko bereD ena| nowa udHa.w akHza re maraf peza lekaTe siNDXri rinij ponoT Dorbariya. manoTan PHulcaNDx mondol seter e TaheN kana| manoTan mondol gumkey men keG_a baf ma jHarkaNd ponoT re ol ciki pasnav savTe rajx bHasa huy ocoy la.giD aj e kurumutuya| ona savTe ol ciki skul ar maraf biRDA. gaz kore la.gu ocoy la.giD aj pahta kHon kurumutu TaheNna| nowa akHza re ade pase kHon a.di ayma hoz ko seter lena| enej sereq hoN oNde sapzaw lena| jHarkaNd jakaT aseka rin parSET ma.n pores tudu, maMTe suTreT ma.n munilal ma.rdi, baDol sren, gones soren, panmuni soren parboTi kisku sanam seter ko TaheN kana|

sanTazag oT-hasa re cHa.Tikag ka.rgaz

mawser, birbHum, beNgol, 10/03/2010 :- sanTAz kowag oT-hasa re cHa.Tik kowag ka.rgaz bereD kana| oT-hasa joTo sanTAZAG kana ar pata parca hoN sanTAZAG quTum re menag_a| ikHa.n oNde Diku kowag cawle ka.rgaz (rayis mil) TiNgu akana| Tobe nuku ka.rgaz ma.lik sanTAZ kowag hasa kiriq la.giD Te sanTAZ ge ga.hi ko Doho akaD kowa| ona lekaTe miD sanTAZ ga.hiDar anTe ma.n Dula. tudu, ukil soren tubxru pavriya. eman kowag oT-hasa ko ba.Msi TuD akaG_a ar ona hasa re ko ma.lik akana| rayis mil ma.lik ga.hiDar ko Do sanTAz ge ar ga.hiDar kowag quTum re kiriq hasa rakab kaTe ka.rgaz ma.lik akowag ka.rgaz ca.lu kaTe usTa.y ko kisa.M caba akana|udisa aseka hag serma pura.w binid

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 12/03/2010 :- udisa aseka hoTe Te ol ciki serma pura.w binid Do DARAkan 03/06/2010 KHon 06/06/2010 hilog ha.bij huyug renag gota akana| laTAr, ceTan ar Tanala canoc jekHa binid Do sa.Tog_a| nowa binid re Duzub la.giD Te udisa gota ge olog pazhaw ehob akana| binid jekHa penerej sakam hoN perej sa.rDi akana| epril caNDo muca.D ha.bij penerej sakam perej Do ToNge kog_a| a.di ayma olog koza kuzi niT ol ciki seMay la.giD ko labaDHiya.w akana|

koyla kHaDan Te oT-hasa pHezaw oco hozag la.zha.y ToNge

urima.ri, hajari bagx, jHarkaNd, 11/03/2010 :- kukif kol limited TE oT-hasa pHezaw oco akan hoz ko akowag la.zha.y niT hoN ToNge ko Doho akaG_a| 1982 serma re nowa koyla kHaDan benaven okTo urima.ri, potgaN, aswa ar jerjera a.Tu renag oT-hasa kHaDan Te kumpa.niy TEn lotom keG_a| un johogag kaTHa lekaTe 3 ekor jaga re miDta.f ca.kri qamog_a menTe men kaTe kumpa.ni jagay haTAW leG_a| Tobe ona hisa.bx Te ca.kri niT hoN baf e em akawaD kowa| urima.ri a.Tu renag hesag beda tola rinij ma.n Dibilal ma.jHIyag 22 ekor jaga kumpa.niy haTAW akaG_a| Tobe ona boDol TE miD hoz sumuf ge ca.kri ko em akawaD eya| ona jaga na.piT eyay hoz ca.kri emako renag kaTHa| onka ge urima.ri rinij ma.n suna.ram ma.jHiyag 19 ekor jaga kHaDan Te calaw akana| enTe rehoN 3 hoz sumuf ca.kri ko ema akaD kowa jahaN re ona hasa Te Turuy hoz ca.kri emako renag kaTHa| nofka ge a.di hozag ka.hni menag_a - hozag jaga kumpa.niy eze akaD kowa| ona kHa.Tir nowa a.Tu hoz kowag meD DAg jorog a.wri cabag_a ar ona kHa.Tir ako hoN kumpa.ni sav  la.zha.y re menag akaD kowa| jHarkaNd Disom benav kaTe rehoN akowag hok bafko qam akaG_a menTe oNden hoz ko rozeD kana| Tobe, ako la.zha.y aka geko TaheNna menTe nova la.zha.y re hatag hermeD akaD ma.n soqjoy tuduy meneD kana|

sanTAZ kowag oT-hasa Dug Doho la.giD mohesweTA Debiyag kurumutu

sihuzi, birbHum, BeNgol, 12/03/2010 :- sanTAz kowag oT-hasa Duribx ko kHaDan Te Topag kan kHa.Tir beNgol renij quTuman onoliya. ma.nij mohesweTa Debi kalkalaw e ehob akaG_a| DHiri, kHaDan eman ko quTum Te a.Tu ozag, oT hasa, jaher gaz sanam kHADan ma.lik ko tadeyeD kana| nowa kaTHa hoz sorkar ko baday ocoye kan rehoNy ko ja.piD kag kana| a.di sur Din re noNdeDy onoliya. mohesweTa Debi ar dr. DHirenDro naTH baske Tikinag a.yur Te hozag nowa oT-hasa Dug Dohoy la.giD hul kin salgaw la.giD|

seterena “Telkupi ba.rni paTa”

moDHukuNda., puruliya. beNgol, 15/03/2010 :- sanTAZ kowag quTuman ar a.di mare jaf baha Tupuna.y gHat DamDor gada aze re menag Tel kupi re ba.rni paTa seter tHik uTa.r akana| nowa bofga bOrO paTa Do 26/03/2010 hilog kHon ehob kaTe 29/03/2010 hilog re muca.Dog_a| noNde menag maraf bOrO gaz, puruDHul gaz re boNga bOrO ka.mi huyug_a| Disom goj karam binTi bakHeM karam guru ko hoTe Te uDugog_a| DHorom miDun huyug_a| ba.rni paTa renag nagam, ma.nmiyag Telkupi sav jopozaw renag sanam kaTHa carcag_a| Disom hoz siNDur, DHup, guz pitHa., sakam, Da.Ta.wni, guz, Taben a.gu kaTe hapzam ko quTum Te boNga bOrOy la.giD ko seterog la.giD nowa DAmDor gada Te| aDxra teson bHiza.w moDHukuNda teson japag rege nowa Telkupi Do menag akaG_a| Disom hoz sanam aTAF DAram la.giD Telkupi ba.rni komiti rin maMTe ma.n ramDAs soren, jibon tudu, mofgol murmu, Debu hebrom, bel tudu, mohesor hembrom ar savTen ko Ta:gi TaMag re menag akaD kowa|

beNgol ol ciki binid orjo marc caNDo muca.D re

kolkaTa, beNgol, 11/03/2010 :- aseka hoTe e disembor caNDo re huy parom akan ol ciki binid renag orjo nova caNDo renag muca.D re parsalog_a menTe kHobor Tuma.l re baday qam akana| laTAr ar ceTan canoc renag binid re ol akaD aceTiya. ko lahag hor nowa re badayog_a| a.di ayma koza kuzi nowa binid ko ol akaG_a|

a.lu ca.siyag mED re meD-DAG

birbHum, beNgol, 12/03/2010 :- birBHUm jila. re nes Do jaw jaw kHon a.lu cas a.di ula.t kacaz e savay akaG_a| jila. renag gota paza ge a.lu cas renag kHET utHa.w caba akana| cas una.g savay akan kHa.Tir a.lu ca.si nase mone hiDij ko a.yka.wED kana| nes Do a.lu bajar re moNDag kana| bajar re a.lu a.di ba.zTi aMgon kanTe ona renag gonof a.di kom akana| miD kilo a.lu renag gonof 3 taka akana| onaTe a.lu kiriq hoz mako laNDa jof kana, Tobe ca.si koDo ko molof DAG jor kaTE arjaw akaD DHon sasTa Dor Te bajar re a.KHriq ko bozheg kan Te mED kHon meD-DAg jorog baf cabag kana|

damdahe

*  “Disom KHobor” KHoboriya. koy la.kTi ako kana| ra.ska.g kan hoz ale salag sa.ga.y pe jozaw DAZEyag_a|

*    “Disom KHobor” reyag gonof Do 2/- taka kaTe| serma re 48/- taka pazawg_a| dak Te haTAW hoz Do dak ma.sul hoN gog huy akowa|


* “Disom kHobor” Do Internet rehoN parsalog kana| pazhaw ra.ska.g hoz Do www.wesanthalstripod.com TE calaw kaTe “Disom kHobor” pe qam DAZEyag_a|  “Disom KHobor” sav sa.ga.y Do Qr. No. A/48, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN - 769002,  E-mail - sorendikumoni@yahoo.com nova buta. TEpe jozaw DAZEyag_a|

raybar

(1) hembrom kuzi, ol pazhaw Do +3 ToNgeyeG_a| saNge boyha kHa.Tir joz ja.ni javay ko la.kTig kana| javay gomke Do nalha Tuma.l la.giD nipHot DazemuMi TaheNn kHan ko rebena|

(2) pun boyha soren kuzi, eteD bHiTRi ma.li baha leka janam ayO baba ozag ko sobHa akaG_a| qel jof corok cika.M, esel marsal| joTo boyha nukri ca.kri reko sab Dab akana| bHutug busa.z ma.li baha uru Dumur uda.w hijug koyog hor re siq qiDa. uyuf cuNdug kulhi Duwa.r seD ko koyogag kana|

(3) sa:giq gujxrat ponoT renag Dorya aze kurukHeTRo bajar re rel ga.di juTra.w ka.mi re juzha.w akan murmu koza, jiwi juri baf Te okTo ja.ni ka.mi tHav baf seter DAZEyag kana| Daka uTu isin basaf Tege Dina.m hilog ka.mi odokog rey Tayomog kana| onaTe napay sa.hiNj jiwi juri la.kTi|

  ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

nepaz senog sajaw sapzaw re kurumutu

tatabajar, jHarkANd, 15/03/2010 :- intarneslal san0az kawunsilag Du~Dela 0e nepaz Disom reyag birat nogor re miD Dupuzub ar galoc akHza hijug kan epril CaNDo reyag 23 ar 24 ma.hiT hilog huyug_a| nowa galoc akHza re seleDog la.giD siqo0 Disom kHon ayma ga.kHuz gomke ko seleDog_a| miDun re siqo0 Disom kHon 500 hoz senog renag DHaw Doho akana| senog ko renag sapzaw Do ni0 sa.rDi akana| nowa seneleD uyha.r Dohoy la.giD 0e miD unuyha.r pa0Ham hoN cHApa soDorog_a, nowa pa0Ham re ol ko usa.ra sa.hiNj sapzeT ma.n pHa.gu soren tHen kulma Tabon ma| onol koDo sav0a, kalcar eman ko ceTan re huyug ja.ruz kana| ol Do ol ciki TE 0aheNn kHAn napayog_a|

bir bantHA ba.ja.l sorenag janam mahaN

kalhajor, sunDor pahadi, godda, san0az pargana, 02/03/2010 :- “0okoy hukum 0e ba.ja.l ho rupsiq samoli Dom mag keDE, 0oKoY hUkUm 0E BA.JA.L rupsiq samoli Dom kHeleq keDeya|” nowa sereq Do goda jila. reyag sanam paza re   aNjomog_a| nowa hulsa.y sereq Do nuy bir bantHA hag uyha.r ka0e giDxra. piDXra. kHon hazam budHi DHa.bij jo0o hozag mone jiwi re gabaw akana| nuy bir bantHA hag janam mahaN hola kalhajor re a.di jomkaw sa.hiNj mano0 em ka0e manav huy ena| nowa sa.gun mahaN re ajag sina.m mutHa.n re baha mala araw sav0e kazha tamak ru ka0e udHa.w sa.gun lena| nuy bir bantHA Do siDo-ka.nhuN san0az hul ok0e miDun reyag galoc akHza re ka0HA ko aNjom ka0e bir bantHA ba.ja.lag juwa.n hozmo re hul seNgel sirja.w lena ar miDun ta:di kHon ruwa.z ka0e reNgej hozag mayam jembeD mahajon rupsiq samoli Doy kHeleq leDeYa| nowa gHoton kHon ge goda ade pase re san0az hul Do DHa.ga.w DHa.ga.w gota paza jereD salgaw rakab lena ar ayma sahebx ko sake0 leka0ey boNga keD kowa| menkHAn muca.D re sahebx rin pHA.Dx tHen e ha.zi ocoyena ar siwuli jel ko iDi keDeya| nowa jel re bica.r baf golat len 0e bHAgol pur jel ko parom leDeya| nuy bir bantHA Do a.di napay 0irya.w ar banam ru~orof pa.rukiya.y 0aheN kana| ajag 0irya.w ar banam ru orof aNjom 0e bHAgolpur jelorij hopon era hag money kiriq leDa| uniyag janam mahaN manav ka.mihora gelebili re suNDor pahadi jHarkANd muk0i morca hag adige goz 0aheNya|

0orni re lagxMe enej

0orni, mohajor dem, doNgxra, san0az pargana, jHArkANd, 12/03/2010 :- nahNag lekan a.ru pHeraw jugx re jo0owag ge a.di usa.ra boDol pHeraw iDig kana| nowa a.ru pHeraw re a.di a.wzi somajx reyag rayri0 a.rica.li ko boDol ka0e metaw sa.rig kana| abo bira.Dx reyag miD nofkanag a.rica.li ni0 metawog reyag rogDHA hor re menag akaDa, ona huyug kana lagxMe eneJ| nowa lagxMe enej malotog kHon Dug Dohoy la.giD lekHA siD hoz ge Dug Doho la.gID ko cHuta.w akana| nowa lekHA siD hoz muDx re menaya ma.n krisna hembrom| nuy gomke ar a.0u tola ren  juluf koza kuzi ko jotaw ka0e lagxMe enej hepraw ko sapzaw akaG_a| nowa 0arni a.0u Do mohajor dem sur re menag akaG_a| nowa lagxMe enej hepraw Do 04/04/2010 huyug renag tHa.wka. akana| nowa lagxMe enej hepraw re ayma rusika seter ko 0aheNna men0e 0a.rni lagxME enej sapzaw kumutag pa.0ya.w menag_a|

muda.ka.tHi re “sakam ba.hu javay”

muda.ka.tHi, bija.0aza, bHoNjx Disom, udisa, 15/03/2010 :-  bHoNjx Disom reyag bija.0aza bajar sur re miD ra.si a.0u muda.ka.tHi, nowa a.0u re miD hahaza lekanag bapla rayriT 0is jugx kHon co manav hej a.gu akana “sakam ba.hu javay bapla”| nowa bapla re sanTAz somajx reyag bapla a.rica.li leka0e sanamag ka.mi geko 0orawa, jemon ba.riya.0 senog, peza Daram eman| miD a.0u rin ge bar tHen ko ha.tiqog_a| miD 0Hok Do javay koza pahta ar miD 0Hok Do ba.hu kuzi pahta kHon ko senog_a| bapla 0ayom bugi0ara Dof hoN ko enej a| nowa sakam ba.hu javay bapla Do hijug kan caNDo re huyug_a men0e baday qam akana|

jHArkANd seceD mun0ri sav qapam

ca.kuliya., jHarkaNd, 25/03/2010 :- sur supur Duzub miD ka0e galoc lekHan joTo lekanag etketoMe hoN raza bHa.ruMog_a| onka leka uyha.r ka0e bHAro0 jaka0 onoliya. gav0a, ca.kuliya. caNga a.ma.li pahta kHon hijug kan 15/03/2010 ar 16/03/2010 ma.hiN0 hilog jHArkANd renij seceD mun0ri ma.n hemlal murmu gomke sav qapam akHza sapzaw akana| nowa akHza re ba.z0i ka0e ol ciki 0e olog reyag ka.mihora ko iDi kaTe a.di parhaz sa.hiNj galoc huyug_a| kaTHa Do ca.kuliya. caNga a.ma.li ren gomke ma.n mohon baske, ma.n sa.lkHu murmu, ma.n pHuDa.n soren Tekowag Du~DEla Te sapzaw akana| nowa galoc gelebili lenkHAn jHArkaNd pono0 re ol ciki 0e sikHna.0 qam suguzog_a men0e onoliya. gav0a a.di a.di aNs e Doho akaG_A|

huza.g kHa.Tir ika.

sanTAZ iqjiniyars welpHeyar esosiyesonag “savTa soNDHayni” unuyha.r-2009 re parsal akan onol “The title and designation of Santals and their abode” re huza.g ko baf le sojHe caba DAZEyakaD Te pucuj TaheNyen geya| nowa huza.g kHa.Tir Disom hoz kHon ale ba.zTi ge DukH le atkareG_a| pa.Tya.wg mabon nowa huza.g Do baday Tuluj Do baf cHapa akana|

       nowa huza.g kHa.Tir ale gavTa pahta kHon DukH savTe ika. le kokoy kana|

sapzeT ko

“savTa soNDHayni” unuyha.r – 2009

sanTAZ iqjiniyars welpHeyar esosiyesonEditor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15 March
2010
Vol -2
Issue -7

Copyrights(C) 2008-10, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.