disom_header
Ra.wlkela
16 kHon 31 marc
2010
THok-02 gele-08
sahta 1

san0az pargana re guru gomke poNde0 ra.gHuna0H murmu

ha0igoz, barhit, san0az pargana, 31/03/2010 :- ha0igoz Do sahebx goNjx reyag barhit bajar sur re miD ra.si a.0u| nova haTigoz a.0u ho0e 0e ayma hepraw jemon lagxMe enej hepraw , bayar kada ropog hepraw ko serma picHi ge huy a.gug kana| san0az pargana re ol ciki pasnav la.giD hoN nova a.Tu hoz Do a.di TED ko kurumutu akaG_A| nova a.Tu rinij savTA Dula.ziya. gomke ma.n monojx kumar soren Do ol guru poNde0 ra.gHuna0H murmuwag sina.m mutHa.n e 0INguy la.giD| guru gomkeyag sina.m mutHa.n Do san0az pargana rEDo nova ge e0ohob sina.m mutHA.n huyug_a| nova sina.m mutHa.n udHA.w sa.gun Din re somajx ren ga.kHuziya., rajx a.ri rin la.tu bohog hoz kohoN seter ko 0aheNna| maraf peza leka0e ma.n DebiDHon besra, (Disom Dorbariya.) seter e 0aheNna menTe baday qam akana| GUnman PEZA LEKA0E ma.n A.RJUn muda. gomke seter e 0aheNna| jHarkaNd pono0 re ol ciki cHAraw lenkHan etag pono0 hoz ko salag sa.ga.y juzha.w Do a.di ge suguzog_a|

“Telkupi ba.rni paTa” huy sa.T

moDHukuNda, puruliya. beNgol, 31/03/2010 :- hapzam ko uyha.r renag paTa “Telkupi pa.rni” paTa 26/03/2010 hilog huy parom ena| DamDor gada aze re menag TElkupi Tupuna.y gHat re nova boNga bOrO paTa Doy seDay kHon ge manav huyug kana| ona rayriT niT hoN jiwiD Doho akana| sasay hoz udisa, beNgol, jHarkaNd renag koca koM kHon seter kaTe hapzam ko la.giD ozag kHon Taben, guz, pitHa. eman DAmDor gada re um pHa.ra. kaTe gada giTil piNda. reko boNga leD TaheNj| ona Tayom gada aze re menag maraf bOrO ar puruDHul gaz reko nehoNr lena| hapzam ko quTum Te karam huy lena| karam guru ma.n caNDXRay sorenag ohMe uDug Te nova karam Do huy sa.T lena| “Telkupi ba.rni” gHat renag nagam iDi kaTe kaTHa karam guruy THuTi leD TaheNj| karam enej qel Te hoz kowag ra.ska. sarez lena| 28/03/209 hilog Tikin beza DHorom Dupuzub huy lena| Telkupi Tupuna.y gHat, ba.rni paTa, abowag DHorom iDi kaTe DHorom galociya. ma.n laskar soren, nispoTi ramDAS soren, pHuDa.n tudu, joyram tudu TEko ayma kaTHa ko la.y soDor keg_a| sorkar hoTe Te sanTAZ ko la.giD cal akan 14 ekor jaga re uTHna.w ka.mihora laha iDi kaTe DHorom Dula.ziya. ko bakHeM leG_a| ca.T boNga renag gelbar mahaN re nova paTa huyug kan kHa.Tir “baroy ba.rni” paTa menTe hoN ko meTAG kana|

hoz lekHa re sarna DHorom aNgoc

bHuBxnesor, udisa, 26/03/2010 :- epril caNDo kHon Disom re hoz lekHag ehobog kana| hoz lekHag re hozag ja.Ti, DHorom, ayO azaf eman hoN lekHag kana| DHorom lekaTe hinDu, muslim, krisTan, joyno, buDHo eman ko hoz lekHag sakam re ol TaheNn kana| ona begor etag DHorom hozag Do nista. quTum baf TaheNn kana| unku Do etag ko quTum Te TAheNn kana| nova etag kowag a.di ayma sologHoto DHorom hoz kana ko| niT ha.bij jaher re boNgayeD a.Diba.si kowag “sarna” DHorom quTum Te ona sakam re ol ba.nug kHa.Tir okoy Do hinDu hoNko la.yug kana| nova kHa.Tir abo hoz bo lekHa aDog kana uyha.r kaTe bHaroT jakaT ol ciki pa.tHuwa. gavTa, ma.jHi madwa, bHubxnesor hoz lekHag a.ma.li re ajag DukH e soDor akaG_a| hoz lekHag sakam re “sarna” DHorom renag quTum TaheNn ma menTe sorkar tHen ko Da.bi akaG_a|

ma.jHi madwa hag madwa sapzaw

borDHoman, beNgol, 30/03/2010 :_ syam sunDor maraf birDa.gaz re DARAkan 10/04/2010 hilog ma.jHi madwa hag madwa Duzub la.giD| abo savTa renag a.ri ca.li, boNga bOrO, lay lakcar jogaw joTon renag hor dahar sab Doho iDi kaTe ade pase rin sanam ma.jHi pa.rnik ko seterog la.giD| maraf peza lekaTe pargana pirTHi murmuy seterog savTe ramDAS kisku, baDol kisku, boDon murmu, nirmol hembrom, komol besra eman seterog la.giD Te kaTHa ko em akaG_a| lakcar enej sereq savTe a.ri ca.li Te ba:Di akan gayan uDug soDorog hoN ka.mihora lekaTe menag akaG_a|

beNgol sanTAZi ekademi hoTe Te a.za. sisirja.w akHza

sanTini keTon, beNgol, 24/03/2010 :- beNgol sanTAZi ekademi hoTe Te 22/03/2010 KHon ehob lan a.za. sisirja.w akHza Do Teheq muca.D ena| sanTAZi Te pazhawg reyag okTo niT seter akana| ona kHa.Tir nava nava poTob benav akana| onaTE a.za. ko la.kTig kana| ona kHa.Tir ekademi Do beNgol rin quTuman onoliya. ko miDta.f maca re hoho jumiD kaTe nagam ar oTnog re la.kTiyan a.za. ko Tuma.l ar sirja.w oco keD koway| nova aKHza re onoliya. ma.n ja.DumoMi besra, sibu soren, sonoT haNsDAG, binoy soren eman seleD ko TaheN lena|

sapzeT aTRE

sanTAZ kowag jahaN Tina.g gotaf puna.y THan menag_a ona ko muDX re Telkupi ba.rni gHat Do miDta.f quTuman puna.y THan kana| laha Do nova Do bihar ponoT re TaheN kana| nova totHa Do sika.r Disom menTe bika.w hijug kana| bihar ponoT 1956 sal re kecag kaTe beNgol re mesa lena| ona serma ge nova DAmoDor gada re paqceT dem (DamoDor bHeli korporeson) benav ena| Telkupi ba.rni gHat nova dem te dubujog kan kha.Tir sanTAz ko la.dHa.y leD TaheNj| Tobe nova dem benav kaTe ona jaga renag cas bas re uTHna.w ar bijxli   jogaw kaTe ona totHay marsala menTe hoz tHen men kaTe sorkar dem e benav leG_a| ona dem DAg Te sa.ri ge sanTAZ kowag ona osol puna.y THan Do dubuj ena| ikHa.n kaTHa em laD un okto renij maraf monTRi poNdiT jobaharlal nehru ar beNgol rinij sira. monTri biDHan coNDXro ray Tikinag em cal kaTHa Do hozag kukmu ge TaheNyena| cas bas onka ge TAheN yena, hoz ko ezeyena| Telkupi ba.rni gHat re TaheN kan sanam boNga ozag ona dem Te dubuj sa.ri yena| sorogx puri Te senog hor dubuj enTe un okTo rinij em. el. e. ma.n budHa.n kisku nehru gomke ar biDHan ray tHen nova kaTHay rakab laD kHa.Tir dubuj en Telkupi boDol Te ona gada aze re ge 12 kilomitor laTAR (purubx nakHa) re 33 desimil jaga sanTAZ ko sorkar e emaD kowa|  Telkupi ren unkin muMuT boNga maraf bOrO ar puruDHul Do paqceT dem re unumen tHav kHon nova jaga Te gog a.gu kaGTe ko siDHo akaD kina| uca.z a.gu Tayom buNDxla. a.Tu rinij boDyonaTH murmu (bogay) noNde puylu DHaw boNga bOrOy ehob leG_a| ka.hni menag_a a.gil hapzam ko nukin boNga Do nova TElkupi TEhoN  nofka ge mare bunusTi gaf na.y, soza na.y, siNjo na.y seD kHon ko gog a.gu TARA leD kina sasay serma laha re| una.g seDay kHon ge nukin boNga bOrO Do kin perej uma.M a.gug kana| nukin boNga perej uma.M reyag miD paTA ge “ba.rni paTA” Do|

        sorogx puri Te sen akan abo rin hapzam ko sav qapam qepel ar uyha.ranag ge ba.rni paTa renag mohoT Do| nova paTa Do ca.T boNga reyag gelbar mahaN hilog huyug_a| ona geko men “baroy ba.rni” paTa| boNga bOrO re ga.hir pa.Tya.w menag Te serma renag nova Din re Disom reyag sanam koM kHon hoz buruD buruD ko seterog_a| DamDor gada re payra kaTe a.di gorojx Te ozag kHon iDi TARA kag guz pitHa., Taben, kayra ko boNga bOrOya| maraf bOrO ar puruDHul gaz re siDHo akan jugx jugx rin boNga bOrO sav qapam ar THum haTAW renag TAk okoy baf ko gidi baf kag_a| sika.r Disom e hobor akaD nova puna.y THan Do puruliya. jila. renag aDXra sur moDHu kunda japag DamDor gada aze re menag akaG_a|

        tHav boDol akana Tobe boNga bOrO Do baf ko boDol akana| mare boNga ozag dem Te dubuj en kHa.Tir sorkar 1956 sal re 10,000/- taka boNga ozag benav a.ru kHa.Tir e em leG_a| Tobe ona taka bihar renag DHanbaDx rege TaheN ena| noTe Telkupi beNgol re TaheN en kHa.Tir ona taka Do onka ge TaheN ena| boNga ozag benav a.ru kukmu Do oNde ge muca.D lena|

        abo rin boNga bOrO ceTan re abo hozag gorojx pa.Tya.w Do onka ge menag akaG_a| ona kHa.Tir Telkupi reyag DHorom korom ka.mi niT hoN onka ge jiwiD menag akaG_a| ba.rni paTa re maraf bOrO, pruDHul sav qapam rayriT jiya.z geya|

bamongHa.ti reyag maraf pa0a

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa :- 31/03/2010 :- rihit 0e boDolog kan nahaNg jugx re jo0owag ge boDol iDig kana| birDa. Gaz kore kHon saha ka0e hoN napay napay birDA. Ko pa0a ta:di kore nahaNg jugx re birDA. ko cal ako kana| 0ina.g gan birDA. ko Jemon pHer bepar, ka.tij ka.tij jumiD benav ka0e nana huna.r jinis ko benav ka0e bajar re bepar ar nava nava DHA.z su0ur  0e cas ka.mi kore la.k0ig kan misin eman ko renag beBHAr| Dina.m Din ka.mi re la.k0ig kan  jinis ko renag benav ehob kHon muca.D DHA.bij reyag DHA.z su0ur eman ko ar a.yub lenkHAn siNga.z akHza re jo0o pa.rsi reyag enej sereq kohoN uDug soDorog_a| nova pa0a Do hijug kan  epril caNDo renag 01/04/2010 hilog kHon rayrompur gaz bajar reyag kucri ta:di re huyug reyag tHA.wka. akana| nova pa0a Do bamongHA.ti renij jila.paz ma.n onjona maMikag kurumutu 0e huyug kana| aNs menag_a nova pa0a kHon ayma lekanag birDA. seceD ka0e abo  hoz ko ceD ka0e obowag Dina.m Din ka.mi re lagaw sav 0e ka.wdi arjaw renag ayma hor ko apnar DAZEyag_a|

jHArkANd seceD mun0ri sav galoc

ra:ci, jHarkANd, 25/03/2010 :- jHArkaNd aseka may0Han ho0e 0e jHarkANd seceD mun0ri ma.n  hemlal murmu sav 26/03/2010 hilog miD qepel qapam galoc ko sapzaw leG_a| nova galoc akHza re oka leka0e san0az pa.rsi ar ol ciki horop 0e usa.ra sa.hiNj pozhon huyug_a  ona renag DHA.z su0ur koko paNja leG_A| mun0ri gomke hemlalag men leka0e nova quTum Te miDta.f jumiDx aj e benava| nuy jumiDag la.y leka0e ge jHarkANd sorkar Do ka.mi rey cHUta.wg_a men0ey la.y sojHe keG_A| menkHAn noVa jumiDx 0is ar okoyag aNDe uDug 0e ripit e ema nova Do kuzha. DHuND rege menag akaG_A| nova reyag gelebili 0isogog_a Disom hoz 0a:gi 0aMag re menag kowa| nova galoc akHza re jHArkaNd aseka ka.miya. kumut ren ma.n sornanonDo ma.rdi, ma.n monilal ma.rdi, ma.n moNgxla hembrom, ma.n sunil hembrom, ma.n sa.lkHu murmu, ma,n boDen murmu ren seleD ko 0aheNya|

miDun neda beNdaw

gHatsila, jHarkaNd, 31/03/2010 :- ja.Tiya.ri aseka hag maMafag neda lekaTe 11/04/2010 hilog gHatsila re serma pura.w Dupuzub huyug kaTHa| Tobe nova neda Do beNdaw akana| beNgol re sorkar sav 08/04/2010 hilog hulsa.y Doho akan kHa.Tir ja.Tiya.ri aseka rin soheT ko nova neNda Din re baf ko seter keya| ona kHa.Tir neda Dohza yena| Dohza neda lekaTe DARAkan 18/04/2010 hilog gHatsila rege huyug e tHa.wka. akaG_a|

“ul jojo qel Te uliDAG ge jorog, seDay gaTeq uyha.r e kHan meDDAG ge jorog”

hudiq buNdu, Tiriq, bHoNjx Disom, udisa, 28/03/2010 :- bokaro stil siti renag “soren opera” hoTe Te hudiq buNdu a.Tu re huyen gayan “ul jojo qel Te uliDAG ge jorog, seDay gaTeq uyha.r e kHan mEDDAG ge jorog” qel Te qeqel hozag uli DAG ar meD DAg dif daber joro akana| okoyag Do meD DAg ar okoyag Do uli DAG ar okoy okoy kowag Do meD DAG savTe uli DAg hoN hudir hidir joroyena| qeqel hozag mED ar uliDAG nofka joro ogco koDo ko huyug kana somra soren (Disa. ugDugij), moTilal haNsDAG (onoliya.), robi haNsDAG (badohi), pifki haNsDAG (badohi), syamsunDor ma.rdi (ru~ ogrofyij)| nova gayan qel la.giD Te sur sa:giq KHon Ta:bu sarez hoz ko seter lena| Ta:bu bHiTRi qeqel hoz ma qel kaTe meD DAG ko joro keD GEya Tobe Ta:Bu BHiTri Te bafko bolo DAZEyaD hoz Do Duk Te meD DAG joro kaTe ozag ko ruwa.z ena|

udisa sanTAZ sahiTyo ekademi benav hor re

ba.rpaDa, bHoNjx Disom, udisa, 31/03/2010 :- santAZi sahiTyo ekademi udisa re benavg hor re menag_a| nova ekademi benavg ka.mi re jozaw akan gomke manTan sura.y hembrom nova kaTHay la.y soDor akaG_a| ekademi benavg la.giD Te udisa lakcar madwa hag ma.ci Te kagojx sakam seter akana| lakcar madwa nova renag sanam la.kTi loza koy Tula.yeD kana| nova lakcar madwa hag bohog dobog enkHan ge sanTAZi sahiTyo ekademi Do bereD TiNguna|


bHogxnadi re siDu-ka.nhuN janam mahaN manav

bHogxnadi, sanTaz pargana, 30/03/2010 :- sanTAZi hul rinij hulga.riya. siDuwag janam mahaN DARAkan 11/04/2010 hilog bHogxnadi re a.di ra.ska. seleD manavg kana| nova janam mahaN manav re maraf peza lekaTe jHarkaNd sira. monTri manoTan sibu soren e seterog kana| ona savTe ma.na.n peza lekaTe seceD monTRi hemlal murmu, bHa.la.y monTri haji husen ansari, ponoT Dorbariya. nobin hembrom, hemonTo soren eman seterog la.giD Te janam mahaN manav ka.miya. kumut aNs e Doho akaG_a|

ol ciki siDX sakam ha.tiq

gomiya, bokaro, jHarkaNd, 28/03/2010 :- jHarkaNd jakaT aseka hoTe Te huy lan binid renag orjo odok akana| bon caTRA a.Tu renag iTun asza kHon hon a.di ayma olog koza kuzi binid ko sa.T leG_a| nuku kowag siDX sakam Teheq ha.tiq ena| nova siDX sakam ha.tiq okTo re luguburu gHanta ba.zi surkHya somiTi rinij parseT manoTan ba.bu caNDX baske, savTE ma.n bira.m haNsDAG, la.Du soren, mohon soren, omriT ma.rdi, lal kisan ma.rdi eman seter ko TaheN lena|

“jolon jiwi” reyag premiyor so

ra.wlkola, udisa, 30/03/2010 :- jugx boDolog sav0e ra.ska. Romojx reyag hoN DHA.z su0ur a.di a.wzi boDol akana| calaw enag Din kore Dof, lagxMe enej 0e ra.ska. ko bHuNja.weD 0aheN kana| menkHan ni0 nofka atkarog kana jemon Dof, lagxMe enej a.di Din reyag jira.w Din ha0aw ka0e somajx reyag oka koM recoy jira.w ha.pi akana| nova Dof lagxMe enej ko boDol 0e seter akana nahaNg jugx reyag sinema, 0Hiyetor, melodi eman 0eman| ra.wlkola rehoN nova nahaNg DHA.z su0ur 0e ra.ska.g Reyag uyha.r ka0e serali kriyetibx prodaksonag kurumutu TE “jolon jiwi” sinema benav akanA| nova sinema reyag premiyor so Do ra.wlkola reyag bHoNjx bHobon re uDug soDora 10/04/2010 jarum maha hilog| nova sonema rinij gabaniya. ma.n ruyha. ma.rdi, ru~ orof 0ey sajaw akaG_A ma.n gojenDro murmu, cAmda la0ar badohi koDo ma.n sriDHor soren, ma.ni minakHi, ma.ni rina eman ko|

u0na.w rakab la.giD gayan

Disom jaher, korondi, jHarkANd, 31/03/2010 :- somajx reyag u0na.w rakab re gozo emog Do jo0o hozag la.kTi kana| jo0o hoz u0na.w rakab re gozo sohoD bon em lekHan ohowan ka.mi hoN a.di suguz sa.hiNj pura.wG_a| poNde0 ra.gHuna0H murmu memoriyal trost pahta kHon nofkan ka.mihora ko uyha.r akaG_a| jahaN re gozo em sav0e ra.ska. hoNko ra.ska.g_a| Disom hoz ko ra.ska. hoco ko la.giD 10/04/2010 ja.rum mahaN hilog miD gayan “boNga kuzi leka romjHom am Duq sajaw meya” nova gayan Do ba:gi asza balidi ren rusika koza kuzi ho0e 0eko uDug soDora| nova re seleD la.giD Do 100, 50 ar 40 taka hoz ka.wdi goz em huyug_a| nova gayan kHon jahaN ka.wdi hijug_a  somajx reyag u0na.w rakab re poNde0 ra.gHuna0H murmu memoriyal trost ho0e 0e kHorocog_a| nova gayan qeqel jemon ayma hoz seleDog ma ar somajx reyag uTna.w ka.mihora re Debon seleDog ma men0e ka.miya. kumut ren mu0ul kHunti ma.n ramhori baske Disom hoz kin nehoNr akaD kowa|

“sakam ba.hu bapla”

muNda.ka.tHi, bija.0aza, bHoNjx Disom, udisa, 31/03/2010 :- muNda. ka.tHi a.Tu Do bija.0aza japag re menag akaG_A| nova a.0u rin koza kuzi Do serma re miD DHAw “sakam ba.hu javay bapla”  ko bapla kowa| jaw serma lekage nes hoN 28/03/2010 ma.hi0 hilog nova sakam ba.hu javay bapla Do a.di ra.ska. romojx Te huy ena| ina. hilog Do 0aheN kana bHujxni hoN| nova ba.hu javay QuTum Te 0ina.g gan ka.hni aNjomog_a| nowa Do nofka leKa - a.di seDay bHujxni hilog miD sakam rin ba.hu ar javay ko qam leD kina| nukin ba.hu javay Do miD ozag Teko IDi leD kina ar nukin SAKAm BA.hU JAVAY BAR PE Din 0ehoN baf kin goso lena| 0ayom 0e kHa.zi baza ka0e baday qam ena ci nukin Do bofga koza ar bofga kuzi ge| ina. hilog kHon ge nova sakam ba.hu javay bapla Do huy a.gug kana| nova sakam ba.hu javay bapla re ona a.0u rin hazam budHI, koza kuzi, giDxra. piDxra joTo Dof enej TE a.Tu aKHza ko aNDoz leD TaheNj|

damdahe

* “Disom KHobor” KHoboriya. koy la.kTi ako kana| ra.ska.g kan hoz ale salag sa.ga.y pe jozaw DAZEyag_a|

* “Disom KHobor” reyag gonof Do 2/- taka kaTe| serma re 48/- taka pazawg_a| dak Te haTAW hoz Do dak ma.sul hoN gog huy akowa|

* “Disom kHobor” Do Internet rehoN parsalog kana| pazhaw ra.ska.g hoz Do www.wesanthalstripod.com TE calaw kaTe “Disom kHobor” pe qam DAZEyag_a|  “Disom KHobor” sav sa.ga.y Do Qr. No. A/48, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN - 769002,  E-mail - sorendikumoni@yahoo.com nova buta. TEpe jozaw DAZEyag_a|

raybar

(1) hembrom kuzi, ol pazhaw Do +3 ToNgeyeG_a| saNge boyha kHa.Tir joz ja.ni javay ko la.kTig kana| javay gomke Do nalha Tuma.l la.giD nipHot Da.zimuMi TaheNn kHan ko rebena|

(2) pun boyha soren kuzi, eteD bHiTRi ma.li baha leka janam ayO baba ozag ko sobHa akaG_a| qel jof corok cika.M, esel marsal| joTo boyha nukri ca.kri reko sab Dab akana| bHutug busa.z ma.li baha uru Dumur uda.w hijug koyog hor re siq qiDa. uyuf cuNdug kulhi Duwa.r seD ko koyogag kana|

(3) sa:giq gujxrat ponoT renag Dorya aze kurukHeTRo bajar re rel ga.di juTra.w ka.mi re juzha.w akan murmu koza, jiwi juri baf Te okTo ja.ni ka.mi tHav baf seter DAZEyag kana| Daka uTu isin basaf Tege Dina.m hilog ka.mi odokog rey Tayomog kana| onaTe napay sa.hiNj jiwi juri la.kTi|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

rayrompur re onoMhe akHza

rayrompur, bHoNJx Disom, udisa, 29/03/2010 :- miD onoMhiya. ajag onoMhe Disom hoz ko muDx re bay soDor lekHAn oka leka0e Disom hoz Do ko baday keya okoy onoMhiya. 0ina.g sores onoMhey gaban DAzeyag kana ar Disom hoz 0ina.g ko ha0aw Dazeyag kana| nova onoMhe akHZa kHon ge badayog_a| sav0e nava onoMhiya. ko miD aKHza reko Duzub miD kaTe cepeD keya| ha.lige san0az onoMhiya. gav0a pahta kHon miD onoMhiya. akHZay sapzaw leG_a| e0ohob akHza re sapzeT ma.n krusno coNDxro soren akHza ma.jHI leka0e kamiy 0oraw leG_A| nova e0ohob akHza re onoMhiya. ma.n jogonna0H murmu, ma.n ro0on tudu, ma.n sayba susil haNsDag, ma.n raysen haNsDAg, ma.n ro0nakor murmu, ma.n surjo moni ma.jHI, ma.ni rukmoni haNsDAg eman seter 0aheN ka0e akowag onoMhe hoz samaf reko soDor leG_A| Dosar akHza re somajx renag etketoMe ar u0na.w rakab hor kaTHa ko carca leG_a|| hijug kan hoz lekHA re jemon jo0o ge DHormo Do “sarna” gebo ol ma men0e ko la.y soDor keG_A| la0ar canoc kHon ehob ka0e maraf birDA. gaz DHA.bij ol ciki horop 0ege pazhaw huyug ma men0e  miD a.rji sakam sorkar ko emaya men0e ko tHa.wka. keG_a| nova ka.mihora Do gav0a renij  jogo parseT ma.n ramayon ma.jHi ka.mihoray Toraw leG_a ar muca.D re gav0a renij sapzeT ma.n ma.nsiq ma.jHi gomke seter len Diswa. Ko a.di 0eD sarhaw ka0e kamihora Doy 0Huka.m Doho LeG_A|

bejHA 0uq asza Disom jaher korondi re

korondi, tata bajar, jHarkANd, 17/03/2010 :- nahaNg lekan piza.mpat DA.z hepraw jugx re jo0owa rege hepraw 0ofge akan geya| nova hepraw re ji0ka.rog una.g Do bay asana| jahaNy ko bHA.gi sa.hiNj bafko pazok akana ji0ka.rog Do ohowan lekage| bejHA 0uq Do abo bira.D reyag a.gil hapzam ko kHon ge hej a.gu akana| jemon bin0i bakHeM kore hoN menag_a pilcu hazam Do sar 0uq 0uq 0ege sarna DHorom Doy qam leG_a| neTAR hoN abo bira.D rin hoz Do bejHA 0uq reDo pa.rukiya. ge menag bona| pa.rukiya. kHon arhoN pa.rukiya. la.gID “poNde0 ra.Guna0H  memoriyal trost” pahta kHon miD bejHA 0uq asza ko udHA.w sa.gun akaG_A| nova bejHA 0uq asza Do “Disom jaher gaz” korondi re 14/03/2010 siNge mahaN hilog Disom hoz 0ala re udHa.w sa.gun ena| nova asza renij maraf mace0 leka0e ma.ni bason0i soren menag akaDeya| bason0i ma.y Do tata arceri ekademi kHon sikHna.T ka0e siqo0 Disom reyag ayma hepraw korey ji0ka.r akana| nova bejHA 0uq asza re seleD ka0e nahaN jugx ren koza kuzi labH ko utHa.w ma men0e ma.n ramhori baske ka.miya. kumut ren gomke Disom jak juwa.n koza kuzi tHen e arDas akaG_A| baday mabon nova poNde0 ra.gHUna0H murmu memoriyal trost umul Do hepraw haTAF laser  la.giD Dis huDis ko cal ako kana| nowa asza reyag aNDe uDug 0e seleD len aDHA KHon hoN ba.z0i koza kuzi ka.mi reko kHoNja akana| bis0i baday la.giD ka.miya. kumut Duwa.r ladag ge menag_a|

“liNjin jHarna” rajxgaz bHubonesor re

bHubonesor, udisa, 29/03/2010 :- jahaN somajx reyag po0Hi pa0Ham ko ja.s0i ucHa.nog_a, ona somajx Do etag somajx lekagey laha geya menTEy bika.wg_a| ma.n lokHon ma.rdiyag gag gaban 0e sapzaw akan miD onoMhe po0ob “liNjin jHarna” bHubonesor reyag ka.vra. tola re udHa.w soDor ena| nova udHA.w sa.gun akHza re ma.n uDoy na0H ma.jHI, ma.n lakHan besra, ma.n la.kHa.y baske, ma.n Digambor haNsDag sav0e ayma qu0uman gomke seter ko 0aheN kana| ma.n lokHon ma.rdi Do guru gomke poNde0 ra.gHuna0H murmuyij celay 0aheN kana|

mohaDebx murmu jHArkaNd jiya.0 qu0um 0e ciNdu enej

sura.y ki0a., godda, san0az pargana, 18/03/2010 :- nagam reyag sahta ulta.w lekHan bir bantHa kowag jibon  janam Disom ar Disom hoz bHa.la.y la.giD jiwi alay kaTHa qelogog_a| nuku bir bantHA kowag jiyon curi0 Do 0is hoN  baf ma.lcHA.g_a| jugx 0ayom jugx Disom hoz ko uyha.r Doho kowa boNga leka ge| abo muDx re nofkan miD bir bantHAy janam lena jahaNyag jiyon curi0 nagam reyag sahta re  ba.nug akaD rehoN hajar hajar jHarkANd ren Disuwa. Doko uyha.r akaD e geya| uni huyug kanay bir bantHA mohaDebx murmu| nuy bir bantHa Do 17 marc 1958 ma.hiT hilog e janam lena| nuy Do hoz a.di Dula.z 0e saDer sona men0e hoNKo me0ay 0aheND| nuy Do jokHon jHArkANd benav la.giD 0e hul huyena ona hul re seleD lenay ar pulisag seNgel tuti 0e hana puri lenay| nuy hulga.riya. qu0um 0e bocHor ke bocHor ciNdu enej huyug kana| nes nova ciNdu enej re 16 gotaf jumiDx seter ko 0aheN kana| e0ohob sirpHa. ko emet leG_A Durga.pur mohagaz prokHoNd, Dosar sirpHA. ko amet keG_a caNDx bHAyro klabx dokaboNDx godda, 0esar serpHa. Ko amet leG_A siDo ka.nhu klabx masila| bocog enej rinij sores pa.rukiya. koza leka0e ha.miDx tudu ko bacHaw leDEya| jo0o enej rinij napay enejIya. lekaTE ma.n mi0Hun ma.rdi ko bacHon leDeya| nowa ciNdu enej Do ma.n susil murmu, ma.n mohenDro murmu, ma.n habilal besra,  ma.ni suni0a ma.rdi, malo0i murmu, pano soren 0ekowa u0isu0i kurumutu 0e a.di suguz 0e huy sa.0 lena|

beNgol ekademiyag onoliya. miDun

bafkuza, beNgol, 28/03/2010 :- 26/03/2010 kHon ehob akan beNgol sanTAZi sahiTyo ekademiyag onoliya. miDun Do Teheq muca.D ena| nova miDun re juwa.n onoliya.ko ko sarhaw leD kowa| onoliya. ma.n sunil boral mandi Do “sarDA prosaDX kisku” sirpa. Teko ma.n keDeya| sirpa. lekaTe 25 hajar taka ar ma.n sakam ko cal aDEya| pe Dinag nova miDun re a.di ayma onoliya. ko seleD lena|Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 March
2010
Vol -2
Issue -8

Copyrights(C) 2008-10, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.