disom_header
Ra.wlkela
01 kHon 15 me
2010
THok-02 gele-11
sahta 1

beNgol re sorkar hulsa.y sapzaw miDun

kolkaTa, beNgol, 09/05/2010 :- beNgol re sanTAZi Te pazhaw huyug iDi kaTe sorkar Din gey rozeD kana| nova kaTHa renag sa.riyag Tina.g Tula. la.giD TEheq aseka renag sanam caNga semleD ren maMTe ko muDX re galoc Dupuzub huy lena| aseka hag kHojx ko sorkar baTAW ocoye la.giD DARAkan Din re hulsa.y hoNy sapzaw la.giD e uyha.r akaG_a| niT a.Diba.si kowag ca.kri juzu ha.buz la.giD baf a.Diba.si kohoN a.Diba.si ja.T sakam ko amet akawana menTe qelogog kana| nofkan egxze a.Diba.si ko cinha.w kaTe cal akan ja.Ti sakam e joboT ruwa.z ma ar unku hoz ko egxze kHa.Tir ba.zij kuza.y sorkar e sof ako ma menTe aseka sorkar tHen la.tu azaf la.giD e sapzawg kana|

beNgol aseka hoTe Te guru ma.hiNT manav

kolyaMi, beNgol, 05/05/2010 :- ol guru poNdeT ra.gHunaTH murmuwag janam mahaN Do beNgol aseka pahta kHon kolyaMi bajar re a.di ra.ska. seleD manav ena| beNgol renag sanam jila. re menag caNga semleD rin soheT ko seter lena| maraf peza lekaTe dr. alok banarji ar ma.nan peza lekaTe ponoT Dorbariya. manoTan moloy samonTo Tikin seter kin TaheN kana| dr. alok banarjiy men keG_a ci koylaMi re sanTAZi Te olog ehobog_a| olog ko ar olog ceDog aceTiya. ko odokog kHan sanTAZi pazhaw ehob la.giD ceD hoN etketoMe Do ba.nug_a|

etag horop Te sanTAZ pa.rsi olog kHa.Tir juwa.n gavTa hag jaNge

rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 07/05/2010 :- savhed Te kisa.M akan hoz geko kisa.Ma menTe kaTHa rege menag-a| onaTe sorkar hoN joTo pa.rsi rin hoz geko kisa.Mog ma menTe a.di a.di takay kHemaweG_a| etag pa.rsi ko joTo pa.rsi TEGE ol a.ru kaTe savheD ko kisa.M jof ma menTe sorkarag aNs menag_a| bHaroT sorkarag manwa DAZE uTHna.w KHuNDXzi kHon 100 koroz taka etag pa.rsi renag puTHi ko sanTAZi ol uca.z la.giD gozoy emeG_a| nova ol uca.z ka.mihora Do ra:ci jegeTa.ri birDa.gaz ko cal akaDEya| nuy ra:ci birDa. gaz hoN sanTAZ Te ol uca.z ka.miy ehob akaG_a| Tobe horop Do ol ciki baf kaTe DEbxnagxri Te ol uca.z e cHuta.w akana| ra:ci jegeTa.ri birDa. gazag nofkan ka.mi re baf kusi kaTe juwa.n gavTa Do Disom gomke ma.nij proTibHa patil tHen a.rji sakam e bHeja akaDeya| beNgol, udisa, jHarkaNd rin juwa.n koza kuzi ko mesa kaTe bereD akan nova juwa.n gavTA Do ra:ci jegeTa.ri birDa. gazag ka.mi re a.di Dozhoy hirka. hag kana| sanTAZ kowag ol “ol ciki” menag Tuluj etag hozag Te ol Do baf tHik kaTHa men kaTe usa.ra ona ka.mi Do THUka.mog ma ar ol ciki Te poTob ko ol ma menTe a.rji sakam re Disom gomke ko ol akaDEya| juwa.n gavTa rin juwa.n koDo ko huyug kana udisa rin ma.ni solma besra, ma.n cunu ram murmu, Bengol rin ma.ni pano kisku, ma.n supHol kisku ar jHarkaNd rin Do ma.ni PHulmoni murmu ar ma.n Durga. coron ma.jHI|

juwa.n gavTa hag Tala serma miDun

gHatsila., jHarkaNd, 10/05/2010 :- juwa.n gaVTA hag Tala serma miDun DARakan 30/06/2010 hilog gHatsila. re huyug_a menTe tHa.wka. akana| paromen Din re gavTa ceD koy ka.mi akaG_a ar DARAy kan Din re ceD ka.mi koy ka.miya ona ko renag galoc gotag_a| nova gavTa rin soheT ko muDX rege nova miDun reDo ko seleD keya| onaTE juwa.n ko maMaf Te nova gavTA re seleD len enaf hijug kan miDun reko salag keya menTe gavTa rinij maMTe ma.n bHugxlu ma.rdi la.y akaG_a| aj sav sa.ga.y jozaw la.giD sa:giq ropoz Do - 09487745601 kana|


a.Tu tola ma.JHi
pa.rnik galoc

birbHum, BeNgol, 15/05/2010 :- calawen Din re mohomoDX bajar sur re huy paromen Tapam renag orsof niT a.Tu tola re bajaw akana| sanTAZ ko muDx re jumiD a.guy la.giD Te ma.jHi pa.rnik galoc gota huyug kana| joTo a.Tu renag joTo ozag hoz ge sanTAZ kowag ja.Tiya.ri DHorom sapab ag_sar Do Doho legx kana menTe galoc reko sar akaG_a| nova kaTHA sar lekaTe jahaNy baf e baTAWA uni Do savTa pahta kHon daNdom Da.DXni em huyaya menTe galoc re tHa.wka. akana| sanTAZ ko ceTan re nahacar huyug qeqel Tuluj jahaNy haNhaNg baf e mena uni Do onka ge kuza.y savTa pahta kHon ko sof aya menTe kaTHa cHa.tya.r akana|

sapzeT aTre


abo savTA renag rayriT lekaTe caNDo lekHa menag_a| abowag ar Dikuwag caNDo lekHa re nase bHegeD menag akaG_a| abowag serma lekHA Do magx caNDo kHon ehobog_a| Tobe Diku kowag Do ba.ysa.T caNDo kHon ehobog_a| abowag caNDo Do caNDo mulug kHon ehob kaTe aNbaba.siya. re muca.Dog_a| ikHa.n akowag Do kuna.mi kecag  kHon caNDo lekHa Do ehob kaTe Dosar kuna.mi hilog cabag_a| abo rin a.Tu Disom hoz Do caNDo qel kaTe joTowag ka.mi ko sa.TEG_a| aNbaba.siya. TAyom caNDoy mulug en kHan ge ko mena baf ma caNDoy mulug ena arbaf nova caNDo / boNga boloyena menTe| aNbaba.siya. huyen kHan ge ona caNDo Do qir ena arbaf cabayena menTe bo mena| nofkaTE serma re gelbar caNDo menag_a| caNDo na.piT parabx pun.ay hoN bo manaveD kana| magx caNDo re magx bo boNgaya| pHa.gun caNDo re baha bo boNgaya| asaz caNDo re a.sa.ziya., DasaNy caNDo re DasaNy bo DaMana, sohray caNDo re sohray bo boNgaya| pus caNDo re sakraT parabx bo manava| caNDo qel kaTe ge ba.hu qel baha ciya. bo DaMana| caNDo iDi kaTe sa.zim Dalob hoN baf ganog_a| caNDo qel kaTe ge seNDXRA karka hoN bir TEbo bolon kana| a.di gan bir buru menag_a onaDo tHik ona caNDo renag ona Din rege seNDXRA Do huyug kana| seNDXRA koDo ba.ysaT caNDo kuna.mi kore kHon ehobog_a| seNDXRA hoN rayriT lekaTe TAyom maMaf miDta.f Tayom miDta.f buru seNDXRA huyug kana| nova caNDo lekHa ce caNDo sav jozaw akan parabx puna.y manav re a.Tu Disom hoz Tis hoN bako bHewnag kana| serma renag tHik tHik caNDo re parabx puna.y manav huyug kana| a.Tu Disom hoz caNDo lekHa baf ko aDEG_a| rayriT hoN a.Tu Disom hoz ge jiwiD ko Doho akaG_a|

       Tobe sanTAZag caNDo lekHa ko baf baday akaD hoz ge bHewna re menag akaD bona| rayriT seceD Te kHato akan hoz Do jahaN seD gey Duzsa.f DAZEyag_a| reheD baf ketej an DARE na.Mi Do alga TEGE lidur goDog_a| caNDo lekHa ge baf baday kHAn parabx puna.y manav hoN onka ge| aDo abowag nirza. rayriT Do bokol bodeg kana baf badayan hoz Tege| Dikuwag lekHa, Diku kowag pa.Tya.w abo savTa Tala TEbo sogeyeD kana| okoye meneG_a jHeNt boNga Do ba.ysa.T boNga kana, ona hoN bo pa.Tya.wag kan geya| sa.gun, baf sa.gun etag kowag kopi sumuf ma baf, jeroks uTa.r eDa bo| guru gomke Do abowag rayriT abowag lakcar pa.Tya.w baqcaw gey sikHa.w oto akawaD bona| eTohob re abowag rayriT, abowag lakcar baf baday lekHan, abowag menTe hozag rayriT paNja ge abowag lekabo atkara| nofka reDo savTa re juruz eperheNde huyug_a ar niT huyug kan geya| aDo ma abowag rayriT bo tHika.y ma, ba.zij, bes bo Tula.y ma ar bo TAZAm ma| nova baf kaTe meD ja.piD kaTe hozag paNja reDo aboy a.MjHa.w bona| agam Din re ba.y ba.y Te abowag rayriT sanam bo hiziq kaTe joTowag bo malota| onaTe hanTe nHaTe baf Da.z kaTe etag hozag re baf Don ca.du kaTe abowag re menag sa.ri TED baday jof a.dige ja.ruz kana| seDay KHon manav a.gu akan rayriT ko ma.n em Do abowag ka.mi menTe uyha.r huyug_a|

nalko nagar re DHorom Dupuzub

nalko nagar, udisa, 06/05/2010 :- nalko nagar re 05/05/2010 ar 06/05/2010 ba.ba.rsiq Dinag la.giD DHorom Dupuzub huy lena| nova DHorom Dupuzub re sarna DHorom renag rayriT, legx bHagx iDi kaTe a.di ga.hir kaTHa galoc lena| maraf peza lekaTe Disom ma.jHi manoTan niTyanoNDo hembrom ar DHorom galociya. lekaTE manoTan sura.y hembrom Tikin seter kin TaheN lena| nalko nagar renag jaher gaz niT Dina.m ge hoz ko hiriyag kana ar bofga buruwag THum ko haTAWED kana|

ra.wlkela re guru ma.hiNT

ra.wlkela, udisa, 06/05/2010 :- guru gomke poNdeT ra.gHunaTH murmuwag janam mahaN sektor-15 re menag “Disom jaher sarna goyon lahaN” ba.kHUl re a.di ra.ska. seleD manav ena| seTAG beza cir hipiz savTe guru gomkeyag sina.m mutHa.n re baha mala aNjxle uma.M lena| giDXRA. kowag ciTa.r benav hepraw huy lena| siNga.z beza sanTAZi rekod enej hepraw huy len TaheNj| nevTA peza ko aTAF DARam Tayom miDun ka.mi ehob lena| miDun re maraf peza lekaTe ma.noTan anoNDX coNDXro mohanTi, ma.nan peza lekaTe manoTan benedikt Tirki, gogon ponda, ke. ke. samol, savTa kaTHa badohi lekaTe ir. pHuDa.n ma.jHi seter e TaheN kana| miDun Tayom qiDa. aNgag la.giD gayan hepraw huy len TaheNj| sektor - 1 renag sarna jaher gaz rehoN guru ma.hiT a.di ra.ska. seleD manav lena|

lugu buru gHanta ba.zi re guru ma.hiT ar DHorom miDun

lal pa.niya., bokaro, jHarkaNd, 07/05/2010 :- siDu ka.nhuN ol iTun asza re guru gomke poNdeT ra.gHunaTH murmuwag janam mahaN 05/05/2010 hilog manav ena| seTAg beza nayke lal kisan ma.rdi hoTe Te bofga buru ka.mi sa.T lena| maraf peza lekaTe manoTan gHasiram soren seter e TaheN kana| kaTHa badohi lekaTe manoTan romes ma.rdi kaTHay ja.zi leG_a| sanam maceT, aceTiya. ko seter len TaheNj| siDu - ka.nhuN ol iTun asza rin soheT ma.n omriT ma.rdi, bira.m ma.jHi, mohon soren, rajx kumar kisku, binoDX ma.rdi eman kowag kurmutu Te nova Do a.di napay ge gelebili lena| Dosar ma. 06/05/2010 hilog Do DHorom miDun huy lena| miDun re galocoiya. lekaTe ma.n gojenDXRo kisku, gHasiram soren, hemonTo soren eman seter ko TaheN kana| DHorom miDun Do lugu buru gHanta ba.zi baqcaw kumut rinij parseT manoTan babu caNDx baskeyag kurumutu Te huy lena| sur sa:giq kHon ayma hoz nova miDun reko seleD len TaheNj|

gurla.w ba.rdu Te otaf

moMo Dorho, rayrompur, bHoNjx Disom, udisa, 12/05/2010 :- baday kaTHa hoy Do jiwi sav jozaw geya| hoy ge jobon Do| Tobe ba.zTi hoy kHan jiwi hoN tolomolog geya| ba.zTi hoy lekHan DARe na.Mi, ozag Duwa.r, jibx jiya.li joTogey uTuz iDiya| nofka ge huy akana moMo Dorho a.Tu re gurla.w hoy TE ma.n sunDa.r murmuyij pun serma umer giDXRA. serma TEy otaf rakab leDeya| nova hoy Te otaf kaTe komsekom 20 mitar jiliq rey qur keDeya| Tobe hahaza kaTHa uni giDXRa. qurug maMaf re sur re TaheN lan hoz ko loka ruwa.z leDE TE jiwi Tay baqcaw TaheNyena| arhoN onka ge nova gurla.w ba.rdu rakHa tola a.Tu ca.ta.ni renag DHarpaz obor DHiri Doy ulta.w qur akaG_a| nova DHiri Do una.g seDay kHon nofka ge obor roNge TaheN lan TaheNj| Teheqag nova gurla.w ba.rdu hoy Te nova ade pase a.Tu re ozag Duwa.r, DHiri Dare, jibx jiya.li joTowag gey otaf akaG_a|


gota bHaroT hul ba.ysiyag hul mahaN manav sapzaw

Dumka., sanTAZ pargana, jHarkaNd, 15/05/2010 :- sahebx sason kHon pHurga.log la.giD siDu ka.nhuN Tikinag a.yur Te 1955 sal re hul seNgel jul rakab lena| nova hul renag orsof Do gota paza pazaw lena| nova la.dHa.y renag Dulka.w  iwurop mohaDES gotay campataw leG_a| nova ge siDo ka.nhuN sanTAZ hul menTe qumog kana|

     
    nova nagam anag hul uyha.r Dohoy la.giD “gota bHaroT hul ba.ysi” sajaw sapzaw re menag akaDEya| ona lekaTe dumka. kHon siDo ka.nhuN janam a.Tu bHogxnadi Te Diswa. relaw e sapzaw akaG_a| dumka. renag siDo ka.nhuN cHok kHon nova Diswa. relaw Do 26/06/2010 hilog kHon ehob kaTe 30/06/2010 hilog bHogxnadi Te TAZAm TAZAm Te seterog_a| dumka. kHon gopikaNDor, ampaza, liti paza hor TE nova Diswa. TAZAm relaw Do senog_a| nova tHav kore jira.w iDig renag ka.mihora hoN menag_a| laNga hozmo ar jiwi hula.s la.giD enej sereq ra.ska. romojx renag jogaz hoN nova tHav kore Doho akana| 30/06/2010 hilog Do sanam Diswa. bHogxnadi re seter kaTe siDu ka.nhuN sanTAZ hul ren bir bantHa ko onTor KHUNDXzi Dula.z Te boNga bOrO  kaTe perej uma.M ar ko uyha.r kowa| Disom parom Disom kHon hoN nova hul mahaN manav re seleDog la.giD hoz ko seterog_a|

ajoDiya. seNDXRA seter ena

bagx muNdi, puruliya., beNgol, 12/05/2010 :- kaTHa re menag_a okoy ajoDiya. seNDXRA bay sen akana uni Do koza Doy baf kana| sa.ri ge nova seNDXRA sen kaTe napay Te ruwa.z hijug Do a.di maraf kaTHa kana| cekaTe nova seNDXRA rEDo seNDXRA koza hoN Ta.rub, bana, cetra eman ko tHen ko seNDXRA oco DAZEyag_a| arhoN oka kore co DulDuli Dulki menag_a| jahaN Do qel Te baf tHika.g_a| ona Dulki rehoN seNDXRA koza ko unum aDog renag boTor menag_a| nofkan jaNge DARAm parom kaTe jahaNy bir janwar e seNDXRA DAZEya kowa sa.ri ge uni Do koza kan geyay menTe seDAy kHon roz menag_a| hoN nova quTuman seNDXRa Do nes 27/05/2010 hilog huyuga| 26/05/2010 hilog siNga.z Do gipiTij ga.di re seNDXRA koza ko jawrag_a| 27/05/2010 sim rag TEDo seNDXRA TEko bolona| gota Din seNDXRa kaTe a.yub TEDo seNDXRa koza suTin ta:di reko aMgo qapama|

birbHum re kHaDan lazag re jaNge DARam

birbHum, beNgol, 12/05/2010 :- birbHum jilla. renag ka.wdi niTi Do hOzO cas ar DHiri kHADAn ceTan re laDE akana| hOzO cas usTa.y savTE DHiri duNgxri hoN usTa.y kHa.Tir DHiri kHaDAn hoN a.wzi ge TiNgu akana| hOzO cas savTe DHiri kHADAn re ka.mi kaTe hoz taka ko tHema jof TaheNj| Tobe ha.li ge huy paromen Tuzuk sanTAZ gopoj kHa.Tir DHiri kHaDan sanam boNDX ge menag_a| taka arjaw hoN hozag kom akan Te bajar hoN moDA ge atkarog kana| DHiri kHaDan kHa.Tir ge noNdenag gopoj Do ehob lan ka.Tir niT nova kHaDan ko sanTAZ ko bako calaw ocowag kana| nova kHaDan lazaw renag jaNge DARAm re ma.n rubin soren ar Dilip soren Tikin hoz kin a.yur akaD kowa|

ucHa.nog la.giD Disom hoz la.giD “jala”

rayrom pur, bHoNjx Disom, udisa, 01/05/2010 :- miDta.f ja.Ti Tina.g lasaMheD_a onaDo ona ja.Ti renag pa.rsi savheD kHon ge Tunum qamog_a| pa.rsi savheD jahaN Tina.g ketej a una.g ge ona ja.Ti hoz Doko seceDa menTe badayog_a| savheD Do ja.Ti renag joTo jalay sahaya| ona Disa. kaTe rayrom pur rin onoliya. ar parsaleT madwa “jala” quTuman caNDo kiya. paTHam ucHa.n la.giD ko tHa.wka. akaG_a| nova ucHa.n madwa re sapzeT lekaTe ma.n muciram murmu, jogo sapzeT lekaTe ma.n roTnakor murmu ar Disa. ugDug lekaTe ma.n sa.lkHu hembrom Teko menag akaD kowa| ucHa.n madwa hag aNs menag_a nova “jala” paTHam sanTAZ kowag sanam jalay sahaya menTe|

damdahe

 

* “Disom KHobor” KHoboriya. koy la.kTi ako kana| ra.ska.g kan hoz ale salag sa.ga.y pe jozaw DAZEyag_a|

* “Disom KHobor” reyag gonof Do 2/- taka kaTe| serma re 48/- taka pazawg_a| dak Te haTAW hoz Do dak ma.sul hoN gog huy akowa|

* “Disom KHobor” sav sa.ga.y Do Qr. No. A/48, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN - 769002,  E-mail - sorendikumoni@yahoo.com nova buta. TEpe jozaw DAZEyag_a|

raybar


(1) hembrom kuzi baba Tey tuwa.r geya| menkHan ayO babayij Do saDER sona Dula.z biti kanay| maMaf Tayom boyha buhin cili hoN ba.nug kowa| TOWa Dare umul re hara juwa.n akan TE Disom peza koyog hor re janam ayO TAy Doy koyog hor akaG_a|

(2) pe boyha tudu kuzi, olog pazhaw ReDo joTo hoz soner sa.T ko amet akawana| qel jof Do Tel savar savTe likiD loboy usul| Din kHemaw savTE jahaN udij taka ka.wdi nalha a.sulog Do meD-aha jerez poTAW ar bohog ub sajaw savar ka.mi reko jozaw akana| laj a.sulog mako pazok akawana, menkHan hoz janam javay baf kHan joTowag TARA aTra ge|

(3) biliD balaf ba.Ti laTAr re, usul cuNdug maca ceTAn re Dikuwag ru~orof sereq sav Taz ja.ni liDor koDor luhuk TE qeqel hozag mone  rijHa.w DAZE akaD hembrom kuzi| aj leka luhuk koDor TE pazok akan esel marsal enej pa.rukiya. koza javay kHan ayO baba kin rebena|

  ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

udisa sason seba binid re jiTka.r

bHubxnesor, udisa, 14/05/2010 :- udisa ponoT sason la.giD sagson ko sorkar e bacHaw keD kowa| nova kHa.Tir sorkar “udisa poblik sarbHis komison binid” Tey sala bacHaw keD kowa| nova binid re ma.n rupa.y murmu Doy jiTka.r akana| niT ma.n rupa.y murmu Do udisa sorkar sason ka.mi re gozoy emaya| ma.n rupa.y murmuwag buka. Topa a.Tu Do rayrompur japag bHutka. a.Tu re| nova binid re jiTkia.rog la.giD pazhaw re rihit kurumutu kHa.Tir nova aNs mone Do purun akana menTe ajag pa.Tya.w Do|

godda re guru ma.hiNT

godda, sanTAZ pargana, jHarkaNd, 06/05/2010 :- sanTAZ pargana re “ol ciki” ge ceD kana a.di a.di jaga re niT hoN bako baday akaG_a| Tobe godda reDo onka kaTHa Do baf kana| noNden  ko hoz Do ol ciki hoNko baday geya ar guru gomke poNdeT ra.gHUnaTH murmu hoN ko urum akaDEya| ona kHa.Tir moMe serma laha kHon guru gomkeyag janam mahaN “guru ma.hiT” 05/05/ hilog ko manav a.guyeD kana| holanag nova guru ma.hiNT  re a.di ayma hoz ko seter lena| a.di gunman hoz ko muDX re quTuman onoliya. ma.n TEjxnarayon murmu (Toze suTa.m), sibxlal ma.rdi (becara), ma.n lokHmi narayoM murmu (pa.nirpiyo), godda rinij es. di. O. ma.n ram caNDXro paswan, godda +2 maraf birDa. gaz rinij galociya. ma.n kumuDo nonDo tHakur eman seter ko TaheN kana| nova “guru ma.hiNT” lekaTe sa.gun Din e sa.gun oco leG_a godda renag “sanTAZ porisoDX”| nova sanTAZ porisoDX gavTa rin juluf koza ma.n moncon haNsDAG, ma.n Dines ma.rdi, ma.n kuva.r ma.rdi, ma.n sures noNDon haNsDAG, ma.ni sila kisku, ma.ni holika ma.rdi, ma.ni Tulsi haNsDAG, ma.ni sila haNsDAG, ma.ni miru murmu, ma.ni mona ma.rdi eman kowag kurumutu Te nesag nova “guru ma.hiNT” Do a.di ge sa.gun ar savay lena|

kul Ta.rub baf Te ha.Mu ga.ziyag rajx

pata biNDHa., silDa., miDxnipur, 10/05/2010 :- pata biNDHa. arbaf silDa. Do joTo sanTAZ baf qel akaD rehoN quTum Do luTur re aNjom akan geya| nova totHa Do lalgod japag re menag_a| nova totHa re jahaN Tis kHon buru peza ar sorkar pHa.DX Tuluj gulmal ehob akana hoz Do nase sa.nTi nira.y reDo ba.nug kowa| hoz sozok re hijug senog ko muskil akana| Din ge gulmal kHa.Tir hoz Dejog ga.di Do sozok re bay DA.ZEDA| ga.di ma.lik sozok TE ga.di aMgo ko boTorog kana| ona kHa.Tir hor sozok seMa ga.diyag DHuNgxya. ar sade Te nison akana| nofkan beza re hudiq ga.di men lekHan tempo, jip, bolero eman  kowag rajx ca.lu akana| jahaN seD senog menkhan nuku ga.diyag baf gozo Te okaseD senog ge aNt kana| noTe “Tak re Tuk” ko qam akaD nuku ga.di ko ako mon kusi ga.di bHaza ko koy jof kana| miD taka jaga re bar taka kaTe| nuku hudiq ga.di ma.lik ko men jof kana bafma nofka ge seMa ga.di ko aloy DAZ ma ar akowag bepsa nofka calag ma menTe| noTe nova harkeT Te rodojog kan hoz nova Din lage parom calag Ta:gi TAMag re menag kowa|

maceT a.cug binid sa.T

mursiDA baDx, beNgol, 08/05/2010 :- beNgol re sorkar hoTE Te eTohob canoc kHon sanTAZi Te pazhaw e ehob la.giD| ona lekaTe maceT a.cuy ehob akaG_a| maceT a.cu na.piT TE TEheq mursiDA baDX, bafkuza, pucHim miDxni pur, borDHoman ar birbHUm jila. re maceT a.cu binid huy parom ena| Turuy say gan maceT a.cu la.giD sorkar e sapzaw akana|


nalko nagar re
cirga.l akHza


nalko nagar, udisa, 07/05/2010 :- nalko nagar re hoz ko cirga.l ko la.giD 05/05/2010 ar 06/05/2010 hilog cirga.l akHza Du~DEla lena| nova akHza Do “kHerwaz savheD gavTa” nalko nagar Ta.ri re huy parom ena| nova akHza re maraf peza lekaTe nalko rinij jeneral menejor di. si. sahu seter e TaheN kana| ma.nan peza lekaTe osok sa.hu, ir. kirTibas soren, nalko nagar ma.jHi ma.n monmoT ma.rdi ar kaTHa badohi lekaTe jegeT sarna gavTa rin parseT ma.n sura.y hembrom, Disom ma.jHi ma.n niTyanoNDo hembrom eman seter ko TaheN kana| niTogag jugx re lajx a.sul la.giD sohor bajar Tebo seter akana| nova bajar jaga re hoz ko leka lakcar rayriT jogaw joTon la.kTi kana| rayriT baday capal ge nova cirga.l akHza renag muM kaTHa Do TaheN kana| abowag lakcar ar rayriT renag buta. Do jaher ar jaher boNga kana| seter lan kaTHa badohi ma.n sura.y hembrom ar niTyanoNDo hembrom  Tikin jaher boNga renag DAZE, ma.jHi pa.rnik reyag DAZE sanam kin la.y biszi leG_a| jaher boNga re nasenag a.ru pHeraw hoN la.kTi loza seter akana| ceD lekaTe jaher boNga re hozag pa.Tya.w ba.zTi keya ona renag hor dahar sanam Teko panTe Tuma.l leG_a| bajar re harag kan niroz mone giDXRa. ko mone re sarna DHorom renag iTa. Topa re jur em menTe galociya. ko men leG_a| nova akHza gele bili ocore ma.n DHonu coron murmu, ma.n bikra.m haNsDAg, ma.n savna soren Tekowag cHuta.w a.di sarhaw anag TaheN kana| akHza ma.jHI lekaTe ma.n bHa.Duram soren ka.miy Toraw leD TaheNj| nalko nagar rin sanam hoz seleD ar nova akHza gele bilo oco keD kha.Tir sanam hoz a.di gunman sarhaw e calaD kowa|

sanTini keTon re sanTAZi galociya. a.cu


sanTini keTon, beNgol, 15/05/2010 :- biswo bHaroTi jegeTa.ri birDA. gaz re sanTAZi galociya. renaf jahaN anat TaheN kana onaDo niT purun akana| niT barya galociya. kin a.cuyena| laha Te ar barya galociya. Do kin a.cu maMaf len TaheNj| niT sanam Te pun hoz sanTAZi galociya. ko huy ena| Tobe rehoN ar miDta.f galociya. hag tHav Do puzya. ge menag akaG_a| nova tHav Do kHoNja TAheN kan miD galociya. hag hanapuriyen Tayom KHon puzya. ge TaheN akana|


Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15 May
2010
Vol -2
Issue -11

Copyrights(C) 2008-10, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.