disom_header
Ra.wlkela
16 kHon 31 me
2010
THok-02 gele-12
sahta 1

sahiTyo ekademi hoTe Te onoMhiya. miDun sa.T


nava Dilli, 27/05/2010 :- sahiTyo ekademi hoTe TE TEheq sanTAZi onoMhiya. miDun robinDRo bHobon re huyena| guru gomke poNdeT ra.gHUnaTH murmuwag janam mahaN hoN nova savTE manav Torayena| seTAG beza ekademi rinij maMTe suTRET dr. brojenDXRo TRipatHI siDu-ka.nhuN jegeTa.ri birDa. gaz rinij ayar jogo canselar dr. pHotik caNDX hembrom ar manoTan joDumoMi besra Teko guru gomkeyag pHoto ciTa.r re baha mala araw kaTe ma.n aqjxle ko cal leG_a| ona Tayom onoMhiya. miDun ehob lena| onoliya. ma.n mohaDEbx haNsDAG, guhiram hembrom, mofgol haNsDAG ar ma.nij josoDA murmu Teko akowag gaban onoMhe ko ohMe soDor leG_a| miDun renag Dosar rADA reDo ma.n suboDH haNsDAG akHza ma.jHi lekaTE ka.miy sa.T leG_a| nova akHza Do kol kaTA kHon e seter lan lakcar enej sereq badohi ma.n proDHan murmu ar saVTEn  kwoag mader Te gHuz lena| lagxMe, Dof, sohray, baha, paTa eman reyag a.di lekan TAz Te a.di lekan enej sereq soDor kaTe abo savTa Do kisa.M lakcar anag kana menTe hoz kowag pa.Tya.w hej ena| ma.n proDHan murmu gogxzo re suna.ram soren, Topon murmu kin TaheN kana| sereq badohi lekaTe raha ko cal leG_a lipi murmu, poDxmaboTi murmu ar uSAmoni soren| enej sereq renag gHuz Te qeqel hoz baf ko Duzub tarhaw lenTe sanam kolsa enej reko labaDHiya.w lena|

       TEheqag nova miDun re Dilli renag “sanTAZ jakAT gavTa” hoN sahiTyo ekademi ka.mi gozo leDE TAheNj|

beNgol sorkar hoTe Te sanTAZi maceT sa.Dx akHza

malDa, beNgol, 30/05/2010 :- beNgol re sorkar hoTe Te sanTAZi pazhaw ehob uTa.rog la.giD| ona kHa.Tir Te sorkar maceT koy la.y ceD sa.DET kowa| malDa bajar re onaTe 25/05/2010 hilog kHon sanTAZi maceT sa.DX akHzay ura.l akaG_a| nova aKHza Do 08/06/2010 ha.bij 15 Din DHa.rij huyug kana| mursiDA baDX ar malDA jila. rin maceT koko seter akana| mursiDa baDX kHon 58 hoz ar malDA kHon 35 hoz nova reko seleD akana| a.di napay nova akHza Do niT calag kana|

duluf ga.di TE Disom DAManij siDHeswor niT keroz re

TEliceri, keroz, 28/05/2010 :- duluf ga.di TE Disom DAManij ma.n siDHeswor haNsDAG Do niT keroz rey seter akana| Turuy caNDo laha re ozag kHon e odok akan ma.n siDHeswor Do udisa, beNgol, jHarkaNd, bihar, uTor proDES, Dilli, horiyana, rajosTHan, gujxrat, moDHyo proDES, moharastro, kornatok ponoT niT ha.bij e DAMa caba akaG_a| niT keroz kHon Tamilna.du ar aNDHro proDES seD Te udisay ruwa.za| duluf ga.di Te nuna.g sa:giq DAMan kan siDHeswor ba.buwag a.Tu ozag Do udisa ponoT bHoNjx Disom renag cuMDa. a.Tu re|

gHatsila. re pa.rsi hul

gHatsila., jHarkaNd, 24/05/200 :- ja.Ti lahag la.giD Te pa.rsi laha Do ekal ge la.kTi kana| pa.rsi lahag rika. kHan ekla Do baf sanam hoz Te hul sapzaw la.kTi kana| ona uyha.r kaTE ge gHatsila. re pa.rsi hul Do TEheq sapzaw lena| jHarkaNd benav maMaf jHarkaNd rin a.Diba.si kowag hasa bHasa jiwiDog sanam hozag kukmu TAheN kana| Tobe jHarkaNd sorkar niT ha.bij sanTAZ pa.rsi rajx bHasa menTe baf e manoT akaG_a| seter lan pa.rsi hulga.riya. nova kaTHa re a.di ge ko Duk lan TaheNj| niT jHarkaNd re are gotaf sanTAZ Dorbariya. ko menag kowa| Tobe nuku gomke ko sanTAZi rajx bHasa huyug menTe Tis hoN bako rozeD kHa.Tir nofka anat Do huyug kana menTe galoc reko okTA leG_a| onaTe nuku gomke ko usa.ra ko DHaza ko la.giD galoc re gota yena| reheD kHon dugi ha.bij sanTAZi Te pazhaw huyug ma skul kolejx re, jHarkaNd re sanTAZi rajx bHasa huyug ma menTe sanam ko roz keG_a| puruDHul onoliya. boNga Tala ramDAS tudu quTum Te DHoz bHum god kHon ajag janam a.Tu ka.zuwa. kata ha.bijag dahar Do “ram DAS tudu dahar” qumog la.giD tHa.wka. ena| seter lan pa.rsi hulga.riya. koDo ko TaheN kana ma.n surju siq besra, rupcaNDX haNsDAG, bHogxla soren, basTA soren, dr. sura.y ma.rdi, mofgol ma.jHI, ma.nij joba murmu, ma.ni haNsDAg ar savTEn ko|

sapzeT aTre


warld kap pHut bol men lekHan Do jegeT ciNdu enej hepraw bo bujHa.wg_a| nova hepraw Do jegeT renag Disom Disom Tupuluj ciNdu enej hepraw kana| nova hepraw Do 1930 kHon ehob akana| pun serma re miD DHaw nova hepraw Do huyug kana| nes nova hepraw Do DokHin apHrika Disom re jun 11 ma.hiNT kHon ehobog la.giD ar jula.y 11 ma.hiNT  re cabag_a| nova hepraw re sanam Te 32 gotaf Disom enej la.giD Tak ko qam akaG_a| niT ha.bij nova warld kap Do Tina.g gan Disom geko kobxja DAZE akawaD_a| uruguwa, jorman, brajil, arjentina, itali, pHrans, ifloNd eman eyay gotaf Disom geko jiTka.r akana| nuy bafkHan ha.ni ako bHiTRi rege ko repej hijug kana| jegeT pHutbol enej re nuku Disom kowag DabxDabaw menag_a| meneT Do nowa Disom kore pHutbol enej rin pa.rukiya. ko benav DAZE akaG_a| brajil Disom rinij pele, arjentina Disom rinij diyego armando maradona, etali Disom rinij polo rusi, pHrans rinij jinaDin jiDan eman quTuman enej ko DHa.rTi jakaT re hoz ko baday kowa| abo Disom Do niT ha.bij nova hepraw re aTra regey qurog kan TE nofkan hepraw TE baf e seter DAZE akaG_a| esiya mahaDES jekHa peya tHav niT ha.bij bakHra menag akaG_a| esiya rin campiyan peya Disom ge esiya pahta kHon nova hepraw re TAk ko qama| niya. DHaw Do japan, uTor koriya ar DokHin koriya Disom ko jaga benav akaD TE apHrika Disom TEko mohdag kana|

       niT ha.bij unku eyay gotaf Disom men Do brajil - moMe DHaw, itali - pun DAHaw, jarman - pe DHaw, arjentina - bar DHaw, uruguye - bar DHaw, ifloNd - miD DHaw ar pHrans - miD DHaw kaTe nova kap Doko DAZE akana| esiya rin Disom hoN a.di lapHaf TEDo bako rakab akana maMafag warld kap kore| Tobe niya. DHaw qel huyug_a nagam pacHe ko boDol ke kHan| maMaf DAZE akan Disom koge ce ar etag Disom ko nova kap ko amet DAZEyag_a| qel ge esiya Disom hoN onka ge ce ar ceTAn seD ko rakab kaTe nagam ko boDoleG_a se baf| jegeT renag nofkan hepraw ra.ska.g re ra.ska. mesag la.giD hape abo Disom Do Tina.g Din co Ta:gi huyaya| Ta:gi Do huyug geya jahaN Tin BHUr Disom pHut bol enej etag Disom ko Tuluj Tula. rey aMgo kaTe esiya renag juzu akan peya tHav e amet ke| jahaN Tis abo Disom nova hepraw Tey seter ke, ona hilog ge huyug_a nova Disom renag pHut bol enej renag, pHutbol enej koza kowag ar Disom rin koroz hozag “nava nagam” Do|

seceD seyan kowag savTAri galoc

ra.wlkela, udisa, 31/05/2010 :- savTA re ol pazhaw hoz ko saNge iDi akana| opHisor, dakTor, iqjiniyar koDo poMe poMe geko odokog kana ar pulis DARoga ma sasTa ge| niT bajar bajar sanTAZ ko TAhen kana| Tobe savTa re ba.y ba.y Te bitla.ha. hoN ba.zTi iDig kan leka atkarog kana| okoy Diku rey bolo mesag kana ar okoy Do Diku ba.hu kuNrda. a.gu jof kana| nova kaTHa ko renag reheD panTe savTe ona renag jaNge DARAm sapzaw ko uyha.r kaTe ra.wlkela rin seceD seyan hoz, pHisar, dakTor, iqjiniyar ko miD tHen Duzub miD kaTe kaTHa ko carca leG_a| Dupuzub re akHza ma.jHi lekaTe dr. DEbxrajx haNsDAG ka.mihoray Toraw leD TAheNj| savTa renag sanam lekan jala ar jHa.li kohoN nova galoc re Tula. pa.yla. lena| joTo ajar renag ran menag leka GE savTa ajar renag hoN ran TApag huyug_a menTe gomke koko men keG_a| seter seleD lan gomke koDo ma.nij sobiTa ma.rdi, sobiTA soren, Dolma murmu, sumiTRA murmu, Diku monI soren, ma.n ba.rsa. haNsDAG, sole ma.rdi, siTa.ram hembrom, coNDXRo mohon ma.rdi binoDx ma.rdi, hemonTo ma.jHi ukil kuna.ram murmu, jaskan prosaDX murmu, gHasiram soren, dr. guja.ram ma.rdi, dr. siDHesor kisku, dr. robi ma.jHi, dr. Durga. soren, dr. gHonosyam soren, dr. DukHiya. murmu, ir. purno coNDXRo haNsDAG, ir. ramray soren, ir. pHuDa.n ma.jHi, ir. loKHmoM murmu ar ayma savTen ko| ma.n gHasiram sorenag Du~Dela TE nova galoc akHza Do ura.l len TaheNj|

nalko nogor re guru kuna.mi

nalko nogor, onuguz, udisa, 28/05/2010 :- jaw serma lekage nes hoN nalko nogor rin jumiD koza kuzi ko ho0e Te 105 serma pura.w guru kuna.mi a.di ra.ska. seleD manav huy ena| jo0o kHon ra.ska. reyag ka0Ha Do nova kana ci miDun renag jo0o lekan gozo sohoD nalko nogor ka.rgaz kumut e em leG_a| maraf peza leka0e seter lenay bHoNjx Disom rinij Disom Dorbariya.  ma.n lokHmoM tudu| ka0Ha badohi leka0e ma.n salkHAn murmu, ma.nan peza leka0e ma.nij sumi0ra murmu, ma.n bi. si. sahu (jeneral menejar pHaynans), ma.n osok sahu (jeneral menejar ec. ar. di)| ina. hilog se0ag nalko nogor rinij nayke baba ma.n jogorna0H murmu ho0e0e  boNga bOrO perej uma.M huy lena| siNga.z ok0o Do nalko nogor oditoriyom re miDun reyag ka.mihora lekaTE guru gomkeyag pHoto mohor re baha mala araw sav0e Diya.wza jereD ka0e udHa.w sa.gun lena| KA0Ha badohi ma.n SALKHAn murmu san0azi pa.rsi 0ina.g kHataw ka0e sombiDHAn reyag ira.l DHAp re oNgoc ena, ona reyag ka0HA a.di jalafge Diswa. Ko samaf rey la.y soDor keG_a| ma.nan peza ma.n lokHmoM tudu Disom Dorbariya.y la.y keG_a ci “guru gomke poNde0  ra.gHUna0H murmuwag janam mahaN manav Do maraf ka0Ha Do baf kana Tobe ajag Dis huDis   paNjay ge jo0o KHon maraf ka0HA kana” sa.ri TehoN kan geya| huna.f guru gomkeyag Dis huDis  bo paNja lekHan pale nofka Do baf bo 0aheN kog_a| ina. hilog guru gomkeyag janam maha qu0um 0e ol ciki 0e ol hepraw, ci0a.r benav hepraw, a.kil bHANjaw huy lena| nova miDun Do ma.n bHa.Duram soren gomkeyag aNDe uDug 0e sa.0 lena| ma.n maysa haNsDag, ma.n ba.Mju hembrom, nalko nogor ma.jHI ma.n monmo0H ma.rdi, ma.n sawna soren, ma.n ba.Mju hembrom, ma.n jamaDAr ma.jHi, ma.n bikra.m haNsDag 0ekowag gozo sohoD a.di 0eD ge sarhaw anag TaheN kana|

bHaroT jakaT sanTAZi ja.Tiya.ri jumiD miDun


gHatsila., jHarkaNd, 28/05/2010 :- abo savTa re a.di gotaf gavTa menag akaG_a| sanam gavTa hag jos Do miD DHara geya| ol, roz, DHorom, rayriT, ja.Ti baqcaw Doho eman koge joTo kowag jos loza kana| sorkar tHen kHon maraf juzu ko ha.r la.giD TE kHan ayma gavTa ko muDX re jumiD kaTe la.dHa.y legx kana| ona kHa.Tir TEGE TEheq jegeT sanTAZ ka.wnsil, bHaroT jakaT ma.jHi madwa, bHaroT jakaT moha seneleD, jHarkaNd onoliya. gavTa, bHaroT juwa.n gavTA eman gavTa ko muDX re jumiD miDun huy parom ena| nova miDun re ma.n pHa.gu soren, DH.armu coron murmu, niTyanonDo hembrom, poDxmo locon murmu, krisna haNsDAG, TusilDAR haNsDAG, boloram murmu, suna.ram haNsDAG, nobin baske, ram coNDXro murmu, probir murmu, surjon haNsDAG eman ko seter kaTe akowag bica.r ko samaf leG_a| nuku gavTa ko miD kaTe ceD ka.mi ko ura.leD kan onaDo okTo gey la.yanHag|


korondi re guru kuna.mi

tata bajar, jHarkaNd, udisa, 28/05/2010 :- ol guru poNdeT ra.gHunaTH murmuwag janam mahaN TEheq a.di ra.ska. seleD korondi  Disom jaher japag skul goda re manav ena| seTAG beza boNga bOrO Tayom seter lan savTa Dula.ziya ko korondi, joNdra goda ha.bij sozok Te Diswa. relaw reko odok lana| guru gomke ar ol ciki sanam ko urum ma menTe cirga.l azaf aTE ko relaw lan hoz ko kalkalaw len TaheNj| relaw micHil TAyom miDun sapzaw lena| miDun re jHarkaNd hulga.riya. ma.n surju siq besra seter e TaheN kana| galociya. la.kHa.y baske, ramDAs haNsDAG savTE arhoN ayma gomke ko nova miDun reko seleD len TAheNj|    

ha.Ti haboz Te jiwi otaf

kHuribHoNga, dHefkanaz, udisa, 16/05/2010 :- laj jala Te bir ha.Ti bir ba.gi kaTe a.Tu seD ko mohdag kana| bir ta:di pHurca.g kanTe ha.Ti becra bozhe a.Tu sED ko madrawg kana cara papanTe| cara qam qam haboz re pazawg kHan hoz kohoN ko goj TARAyeD kowa| nofka ge huy akana cHuribHoNga a.Tu re| saro soren aj rin jotaw sav senog kan okTe a.Tu sur hor re isi gotaf gan gutHuwa. ha.Ti tHen ko Dapram lena| saro rin jotaw sanam ko Da.z pucuj ena Tobe saro Do baf e Da.z DAZEyaD_a| ona renag Tak qam kaTe ha.Ti Do saro suNd Te sab kaTEy capaD keDEya| ona capaD rege ajag jiwi Do serma TE otaf lena| ha.Ti kowag nofkan uTpaT kHa.Tir hoz qiDa. raca TEhoN odokog ko boTorog kana|

JHazgram re DES pargana miDun


jHazgram, beNgol, 27/05/2010 :- ma.jHi ar pargana kowag DES pargana miDun Teheq noNde huy sa.T akana| nova miDun re DES ma.jHi, Disom ma.jHI, DES pargana, Disom pargana sanam seter ko TAheN kana| samaf DApram sanam kaTHa galoc lena| DES Disom iDi kaTe savTa renag a.rica.li ko nase nag juDa. juDa. geya| onako bica.r Te a.gu kaTe ona ko renag napayag sala odok re seter lan pargana ko labaDHiya.w lena| ma.jHi pargana hoTe Te Disom re calag kan bHegeD apraM ko ba.y ba.y Te sakza iDiy la.giD sanam ko roz leG_a| maraf peza lekaTe udisa renag kiqjHir Disom DEs pargana manoTan somra tudu seter TAheN kana|

soroT re dHa.bul paTa

soroT, bHojx Disom, udisa, 31/05/2010 :- soroT ade pase hoz Do a.di ge ra.ska. han hoz kana ko| nova totHa re sanTAZ nase ko eTAF ge rehoN paTA buru  ra.ska. Do baf eTAF TAkowa| onaTe calawen 24/05/2010 hilog kHon hola 30/05/2010 ha.bij rihit eyay Din nova dHa.bul paTA ko huy oco akaG_a| ehob hilog kHon muca.D ha.bij hoz Dina.m ge bHIz ar bHiz ge| enej sereq kowag mader renag romojx sade TE sur sa:giq a.Tu rin hoz ozag kHon Din geko pa.tub hej lena| Dokan bajar hoN kHUba.y ge lagaw lena| a.Tu Disom re jahanag saman baf qamog_a onako hozag Duwa.r pHed re seter lan kHa.Tir hoz repej leka, kiriq reko maTHaw len TaheNj|

soroT re guru kuna.mi

soroT, bHoNjx Disom, udisa, 2/05/2010 :- buDDHo purnima 27/05/2010 re guru gomke poNdeT ra.gHUnaTH murmuwag janam mahaN a.di ra.ska. seleD manav ena| seTAg beza boNga buru ka.mi sa.T lena| siNga.z beza miDun ka.mi huy lena| miDun re maraf peza lekaTE bHoNjx Disom rinij Dorbariya. manoTan lokHmoM tudu, kiqjHir jila. ponoT Dorbariya. manoTan josobonTo siq laguri, ponoT Dorbariya. manoTan sanonDo ma.rdi seter ko TAheN kana| miDun re guru gomkeyag ka.mi ka.rDHa.ni ar ajag jiyon kaTHa a.di pusta.w sa.hiNj sanam peza TEko DEj aMgomaD_a| guru gomkeyag savTA rin hoz napay hor dahar Te a.yureD kan niTof rin ma.jHi, savTa susa.riya.  eman sirpa. em kaTe ko sarhaw leD kowa| savTA susa.riya. ma.n iswor soren, sur sa:giq rin ma.JHi ko savTE balesor kHon seter lan meD kaMa ka.MI hoz ko sirpa. ar ma.n sakam ko cal lena| ma.jHi nayke kowag ka.mihora ko iDi kaTE a.di ga.hir roz leG_ay seter lan peza manoTAn mafgaT murmu| bija. TAZa patpur kHon nevTA seter lan savTa siNgxra.y kowag luhuk ar sereq Te hozag mone jiwi ra.ska. Te sarez lena| nova guru kuna.mi sa.gun oco re ma.n sura.y hembrom ar savTEn kowag kurumutu a.di TED sarhawanag TaheN kana|

raybar


(1) hembrom kuzi baba Tey tuwa.r geya| menkHan ayO babayij Do saDER sona Dula.z biti kanay| maMaf Tayom boyha buhin cili hoN ba.nug kowa| TOWa Dare umul re hara juwa.n akan TE Disom peza koyog hor re janam ayO TAy Doy koyog hor akaG_a|

(2) pe boyha tudu kuzi, olog pazhaw ReDo joTo hoz soner sa.T ko amet akawana| qel jof Do Tel savar savTe likiD loboy usul| Din kHemaw savTE jahaN udij taka ka.wdi nalha a.sulog Do meD-aha jerez poTAW ar bohog ub sajaw savar ka.mi reko jozaw akana| laj a.sulog mako pazok akawana, menkHan hoz janam javay baf kHan joTowag TARA aTra ge|

(3) biliD balaf ba.Ti laTAr re, usul cuNdug maca ceTAn re Dikuwag ru~orof sereq sav Taz ja.ni liDor koDor luhuk TE qeqel hozag mone  rijHa.w DAZE akaD hembrom kuzi| aj leka luhuk koDor TE pazok akan esel marsal enej pa.rukiya. koza javay kHan ayO baba kin rebena|

ba.zTi baday jof la.giD “Disom kHobor” salag sa.ga.y Dohoy pe|

obeza re baha boNga!

caNDuwa., bHoNjx Disom, udisa, 31/05/2010 :- baha boNga Do a.di Din re parom caba akana| pHa.gun boNga re Disom renag sanam sanTAZ a.Tu re baha boNga Do sa.T ena menTe bo badaya| Tobe onkan a.Tu hoN menag_a jahaN re baha boNga ce parabx nog_oy jHeNt boNga reko manaveG_a| kaDo pa.tya. a.Tur e hola 30/05/2010 hilog ko baha parabog kana| baha enej hoN a.di usTa.y huy lena| nofkan beza re baha parab manav renag loza Do okoy Do baf ona a.Tu hoz ge pase ko la.y DAZEyag_A|

udisa renag +2 binid re ma.y suroma soren tuylug re

bHubxnesor, udisa, 21/05/2010 :- udisa ponoT renag +2 binid renag orjo parsal akana| badohi (arts) re ma.y suroma soren Do a.di tuylog el e Doho akaG_a| eTohob renag puna.g jaga udisa jakaT rey amet akaG_a|  ma.y suroma Do bolafgir bajar renag rajeNDro juniyor kolejx rey olog kan TaheNj| ajag nofkan ka.rDa.ni re sanam hoz ra.ska. ko atkareG_a|

kabxsa buru seNDXRA sa.T ena

lal pa.niya., bokaro, jHarkaNd, 29/05/2010 :- lugu buru gHanta ba.zi sur re kabxsa buru hoN a.di leqboq ateD buru kana| nova kabxsa buru re maDHer kHon ehob akan seDXRA kareka Do hola muca.D akana| 27/05/2010 hilog boNga buru tHen nehoNr Tayom a.yub seNDXRA koza bir TE seNDXRA ko rakab lena| 28/05/2010 hilog Do seNDXRA Tayom “lo~ mohol” bica.r huy lena| nova “lo~ mohol” bica.r re baf Topag TaheN kan savTa renag bica.r ko bica.r Topag akana| nova “lo~ mohol” Dorbar re a.di ge hoz ko seleD lena|

beNgol aseka hag es. di. O. gHeraw

kolkaTa, beNgol, 26/05/2010 :- Teheq sanTAZ ko TAhen kan joTo jila. ren es. di. O. ko gHeraw leD kowa| a.Diba.si quTum Te baf a.Diba.si ko a.Diba.si ja.Ti sakam sorkar e ema ko kana| nuku egxze a.Diba.si ko a.Diba.si kowag ca.kri nukri juzu ha.r jof kana ko| nuku egxze a.Diba.si ko sorkar lage sala kaTe ca.kri kHone racag saha koma menTE asekay kHojx akaG_a| ja.Ti sakam osol hoz geko qam ma, sorka.ri a.ma.li kore sanTAZi roz a.gru koko Dohog ma, ol ciki Te a.ma.li ozag ko kHODAG ma eman ko aseka sorkar tHen reMhaNy Doho akaG_a|

jala ta:di BHaNdan re Tala ta:di

jala ta:di, bozDa, bHoNjx Disom, udisa, 30/05/2010 :- jala ta:di re hoqhar hazamag bHaNdan um ko sen lena ma.n guru coron haNSDAG (kuva.r) ba.buwag gHaroNjx Do| bhaNdan um huy Tayom jaf baha Tupu la.giD guru coron Do sen lenay kisri kuNy na.y Te| jaf baha Tupu okTE ona na.y re payra baza okTe ako savTE sen lan miD giDXRa. Doy unumog kan TaheNj| uni giDXRA.y owar la.giD aj e cHuta.wen beza re uni giDXRA. Doy iwar keDE geya| Tobe aj Do ona DAG gHerwa re boloyen Te oNde gey ajag jibon Do otaf ena| ajag goj hozmo DAG kHon ko owar qam keG_a| guru coron Do bHubxnesor bajar renag hudko rey ka.mi kan TaheNj| ajag janam a.Tu Do jamDA blok renag kuDa. hamSA a.Tu re| uni Do ayar em. el. e. ma.n ram coNDXro haNsDAyij maraf koza kanay|

sibu soren ga.Diy azag keG_a

ra:ci, jHarkaNd, 31/05/2010 :- jHarkaNd sira. monTri ga.Di TEheq sibu soren e azag gidi kaD_a| jHarkaNd sorkar re gavTA TAheN lan bi. je. pi. sorkar kHon e sahayen kHa.Tir sorkar re nova etketoMe Do hej lana| noTe sorkar benav la.giD etag pa.ti ko rin hoz kohoN sohoD emog re pa.cHla. akan TE Teheq sibu soren Do sira. monTri ga.Diy azag kaD_a|

seterena warld kap pHutbol

ra.wlkela, udisa, 31/05/2010 :- DARAkan 11/06/2010 hilog kHon warld kap pHutbol hepraw ehobog kana| sawuTH apHrika Disom re nova hepraw Do huyug_a| jegeT jakaT kHon bacHaw akan 32 gotaf Disom nova hepraw Teko aMgon kana| esiya mahaDES kHon uTor koriya, DokHin koriya ar japan Disom ko senog kana| jegeT jakaT kHon hoz sawuTH apHrika TE qeqel la.giD ko mohdag kana| nova hepraw Do jula.y caNDo renag 11 mahaN hilog muca.Dog_a| 2006 sal re huy lan hepraw reDo itali Disom e campiyan lena| qel ge niya. DHaw okoy e nova kap e ameteD kana|

hazag bocog TE TAnanas


salbuni, BeNgol, 17/05/2010 :- rel ga.di teson re TiNgun ga.di kHon aMgon okTe ma.n nobo kumar soren Doy bHiNDa.z ena| ona bHiNDa.z Te a.di aNt e jolokHolo lena| rane bakHra Te miDxnipur kolejx aspaTAl TEko a.Tkir iDi leDEya| Tobe raran Tuluj nobo ba.bu Do nova DHuzi DHa.RTiy ba.gi oto kaG_a| nobo ba.bu Do coNDropura kHon salbuni Te rel ga.di Te hijug kan okTe nova hazag bocog Do huy ena| nobo ba.bu Do aseka rinij ayar parseT e TaheN kana| aj rin barya giDXRA. ar savTE eraT tatka ge TAla ta:di rey ba.gi otowaD kowa| nobo ba.buwag nofkan Dosa kHa.Tir aseka savTE sa.y puzsa. rin sanam hoz ad.i geko hay cogog kana|

damdahe

 

* “Disom KHobor” KHoboriya. koy la.kTi ako kana| ra.ska.g kan hoz ale salag sa.ga.y pe jozaw DAZEyag_a|

* “Disom KHobor” reyag gonof Do 2/- taka kaTe| serma re 48/- taka pazawg_a| dak Te haTAW hoz Do dak ma.sul hoN gog huy akowa| Disom kHoborag beNk A/c No. 0796050105699, United Bank of India, Jhirpani Branch, Rourkela. IFS Code No. – UTBI0JPN497

* “Disom KHobor” sav sa.ga.y Do Qr. No. A/48, Sector-5, Rourkela - 2, Orissa, PIN - 769002,  E-mail - sorendikumoni@yahoo.com nova buta. TEpe jozaw DAZEyag_a|Editor: Mrs. Dikumoni Soren,  Mobile: 09861289835

Published & Printed by Mrs. Dikumoni Soren, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.


Printed at Disom Khobor Printing Press, HIG-B/7, Phase-III, Kalinga Vihar, Chhend, Rourkela-769015, Orissa.

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 May
2010
Vol -2
Issue -12

Copyrights(C) 2008-10, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from the Publishers.

Title approved by RNI vide letter no. ORISAI00008/18/1/2008-TC dated 26-11-2008.