disom_header
Ra.ulkela
01 kHon 15  januari
2003
THok-01 gele 07
sahta 1Rayrompur  aseka re ka.miya. kumut bacHon

Rayrompur (udisa), 10/01/03 :- calawen boNga 29/12/02 hilog huylen bacHon Do darkana 2006 ha.bij TaNhena | novare soheD lekaTe 19 hoz ko salaTuD akana oNde kHon parseT – ma.n lal mohon baske, maMTe suTreT - ma.n safkHo haNsDag, seceD madwa cayreT – ma.n sukul marndi, lakcar madwa cayreT – ma.n ec. Ke. Ji majHi, savTa madwa cayreT – ma.n ar. Ke. murmu ko TaheNyena |


Ra:ci re Disom sohray

Ra:ci,5/01/03:-Teheq jHarkHaNd ponoT sira. monTri manoTan babulal ma.rdi ozag re DISom sohray boNga bOrO a.di ra.ska. sa:hiNj huy ena|gotapaza kHon ayma hoz ko seleD lana |seCeD begor lahanTi GE BA.nUG A mEnTe Disom hoz Tala rekin lay soDor keD a|nowa okTo re monTri manoTan DebiDHon besra,manoTan orjun munda, je. pi. es. Si cayreT manoTan pHotik caNDx hembrom eman seleD ko TaheNya| 


siDu ka.nhuN inbHarsiti re sohray parabx

dumka., (sanTazpargana) 08/01/03 :- siDu ka.nhuN inbHarsiti re olog koza kuzi ko sohray parabx a.di mojx Teko manavkeD-a | seTag beza ma.jHi hazam ma.n sarbe soren ozag kHon bajx bajxna anTe inbHarsiti renag jaher Teko a.gu keDeya | oNde got boNga huyena | Tarasiq okTo sohray enej sereq a.di ra.ska. ge huyena | ona Tayom sohray boNga iDikaTe galoc Doho lena | onare maraf peza leka Te inbHarsiti rinij bHayis canselar ma.nij inDu DHan seterkin TaheNya | ma.nan peza lekaTe sanTaz pargana kolejx prinspal dr. sikoNDor prosaDx jaDobx, dr. promoDini haNsDa, ma.n bi. Ke. misro eman seter ko TaheNya | nova galoc akHzare aTafDaram galociya. lekaTe ma.n robinaTH haNsDa ar galoc akHza la.wziya. lekaTe ma.n onil kumar marndi Tikin ka.mi susa.r keD-a |


rabaF TE bHarabHat

amzapaza (sanTaz pargana) 12/02/03 :- nes pa.kuz jila.re rabaF uTisuTi ba.zTi ge atkarog kana | hazam hoz budHi era ko a.di geko jalag kana | Teheq ge amza pazare bar hoz nova rabaf ka.hil Te kin bHarabHat ena |


Dilli re ol ciki ceDog

DIlli, 29/12/02 :- Dilli renag mousom bHobon kempas re Teheq ol ciki ceDog ka.mihora Doho lana | nowa olciki ceDog akHza re DILLI BAJAR RE TaheNn kan Gota paza kHon hoz ko seter TaheN kana | nowa olciki ceDog re joTo Te 170 hoz seleD ko TaheN kana | olciki, savTe sanTaz somaJx  iDIKATE hoz   cetkar ko Disa. kaTE nowa ka.mi hora Do susa.r lana | arhoN nofkage agam Din re ka.mihora susarog-a menTe ko tHa.wka. akaD a | nowa ka.mire ma.n suDorson hembrom, ma.n moNgol coron ma.rdi, ma.n soNgram kesori murmu, ma.n birsiq ma.jHi, ma.n sibo coron besra, ma.n ogul haNsDag eman jozaw ko TaheNkana |


siDu ka.nhUN inbHarsiti THApon mahaN manaw

dumka. (sanTaza pargana) 10/01/03 :- siDO ka.nhuN inbHarsiti THApon mahaN TEheq inbHarsitire manaw huyena | nova sa.gun janam mahaN manaw okTore bHayis canselor ma.nij dr. inDu DHan Tikin ka.mi horakin sar sa.gun leD-a | jogo bHayis canselor dr. bibekanoNDo jHa hoN seleD kin TaheNya ar inbHarsiti renag nagam, niTaf ar agam iDi kaTe kin THuTikeD-a |


ra.wlkelare bejHa Tuq

ra.wlkela, (udisa) 14/01/03 :- sa.gun sakraT parabx manaw  savTe sektor – 15 goram Ta.rire bejHaTuq hepraw sapzaw lana | eTohob re nowa goram rinij nayke baba ma.n ka.ru hembrom da.hire sunum siNDur aMgo kaTe  hepraw kin sar sa.gun aD-a | hepraw re eTohob sirpHa. ma.n sriram soren, Dosar sirpHa ma.n campa.y hembrom, ar Tesar sirpHa Do ma.n mohenDro murmu ko amet keD-a | nowa savTe kuzi ko jekHa tukuj Dal hepraw hoN Doho lana | ma.jHi gomke ma.n norsiq hembrom ag TI~Te sirpHa. Do cal ena |


sira.m karam gavTa bir soze arbinid sa.T sakam ha.tiq

bodbil (udisa), 06/-1/-3 :- jaw serma lekage neshoN bodbil pahta seD kHon ma. 05/01/03 hiT bir soze huy lena | nova bir soze Do bodbil, kolifgo bolaMi, joda,  nalDA korekHon abo hoz ko seleD lena | novare parseT lekaTe ma.n ram coNDxro besra (o. em. si.) suTreT ma.n ciTo coron hembrom (koliNgo) jayreT ma.n conDro mohon ma.jHi (es. bi. Ai., bodbil) ar maraf  peza lekaTe ma.n susil hembrom (anDHra beNk, bodbil) seleD   
kin TaNheN kana | nova okTore nevTa peza bodbil ol iTun asza kHon ol cikiTE sa.TkeD laTar ar ceTan canoc aceTiya. Ko sa.T sakame ha.tiqaD kowa | nova sira.m karam savheD uTna.w gavTa Do savTa renaf bHala.y ka.mire Dizho menaya | abo savTa renaf parab puna.y savTe guru kuna.mi hoN a.di ra.ska. seleD e manaw a.gu e-Da-a |


sapzeT aTre

seDay Do savTa re seceD renag anat TaheNkana|hapzam ko a.sulog lekaTE casbas hor ko apnar laD a|hoz na.piT cas jaga ba.zTi TaheN lanTe napay regeko a.sulog kan TaheND| niTog savTare ol pazhaw seceD hoz saNge kATe sorkari opHis, kargaz eman kore bo nalha a.sulog kana |niTog  olog hoz Ta:huN ke Ta:huN bo saNge iDi akana|ona na.piT ca.kri Do mahrogx ge atkarog kana | ona iDITE niTof abo savTa re ol pazhaw akan,   ca.kri baf qaman hozbo saNge akana,ar cas bas sumuf hor dahar gebo apnar akaD a|Tobe boyha saNge DiTe niTog cas jaga hoN komge sarej akawaD bona|menkHan, begor casbas kaTe hoN hoz napay geko a.sulog kana  jahaNy pHer bepar dahar ko sab akaD a|DHa.rTi re kiSA.M hoZ Do  unku ge jahaNy nowa hor ko sab a.gu akaD a| sahebx ko bepar la.giD Disom parom ko hej lana| ma.rwa.di, gujxrati, sumuf Do baf, jahaNy ge nowa hor Teko Tazam akaD, bin cas kaTe hoN a.di napayTege ko a.sulog kana, napay ozag Duwa.r kaTe|Tobe abo ol pazhaw seceD hoz saNge kaTe hoN nowa hor paNja Do A.Mjha.W LEKA atkar kaTe bo saha hakaD a|hisa.bx kiTa.bx hoN deher bo badaya,hiNDi,udiYa,bafla joTowag gebon rozke kan,sorkar opHis rehoN hokum bo ja.rike kan , aDo ceDag nowa rebo Tayomog kan?nowa ka.mi re baf gan Do  atkaro a sa.ri seceD kHon abo arhoN sa:giq rege meanag akaD bona|bHaroT jakaT a.Diba.si savTa seceD lakcar semleD ag Dosar seneleD

balesor, (udisa) 10/01/03 :- Darakan 8 ar 9 pebruwari re bHaroT jakaT aseka hag seneleD relwe insticut balesor re huyug-a | ona renag ka.mi hora galo ciya. Ar saVTe peza koDo laTar reko ol buta.yena |
08/02/03 hilogseTag 9.00-1.30 taMaf okoTore akHza udHa.wg-a |
maraf peza – ma.n nobin potnayok, sira. monTri, udisa |
galociya. – ma.n sibu soren, saNsoD |
neVTA peza lekaTe – ma.n kHarobezo svay, saNsoD balesor,
upen kisku – ma.na.n munTRi, pucHim bafla |
ma.nij DrowpoDi murmu, munTri udisa sorkar |
ma.nij sorosoTi hembrom, ayar monTri udisa sorkar|
ma.n jibon proDip Das, ma.na.n em. el. E |
ma.n suDa.m marndi, ma.na.n em. el. e. |
ma.n bHaDo haNsDag, cayreT, moyurbHoNj jila porisoD |
parseT – dr. pi. si. hembrom, cayreT jHarkaNd poblik sorbHis komison |

2.30– 5.00 – galoc – adepase etke toMe ar onarenag la.na.y |
galociya. – ma.n ba.yju majHi, parseT, jumiDx kHerwaz, kotok, ma.n di.si. murmu jamseDxpur, ma.n pi. Si. hembrom, bHaroT jakaT aseka |
cayreT – ma.n kali coron haNsDag, di. Ep. o. (panpos) |
jogo cayreT – ma.n BAjel ma.jHi o. e. es (ai) |
5.00 – 7.30 – galoc – pa.tHwa. kowag etketoMe ar Tina.g gan unuDug |
galociya. – ma.n sam sunDor haNsDag (ai. Pi. Es) |
ma.n susanTo soren/Dilip kumar mardi, jHazgram |
ma.n sa.lkHu ma.jHi/ma.n sonaTon mardi |
cayreT – pro. Digambor haNsDag |
jogo cayreT – pro. Birbol ma.jHi |
7.30 – 10.00 – enej sereq ar kiDug |
09/02/03
9.30 – 11.30 – galoc – sanTaz pa.rsi hOl ar agam|
galociya. – ma.n en. En. hembrom, ma.n moDon mohon tudu |
cayreT – ma.n uDoy naTH ma.jHi |
jogo cayreT – ma.n sahebx ram murmu |
11.30 – 13.30 – galoc – jaher boNga |
galociya. – ma.n siron murmu, kolkaTa, ma.n muniram murmum, ra.wlkela, ma.n badHa besra, cuMDa, rayrompur |
cayreT:ma.n niTya noNDo hembrom,parseT bHAroT jakaT ma.Jhi madwa
jogo cayreT-ma.n kusal
baske, parseT, beNgol aseka |  2.30 – 3.00 – guru gomkeyag say sermamanaw kaTHa gula.t||
3.00 – 5.30 – galoc – sanTaz savheD agama ar nagam |
galociya. – kusa.l baske/ma.n di. Ar. haNsDag, aseka, beNgol |
ma.n rupcaNDx haNsDag/ma.n joDu moMi besra, aiswa |
ma.n parseT/ma.n maMTE suTreT aseka (udisa) |
parseT/ maMTE suTreT aseka (jHarkaNd) |
cayreT – ma.n lokHmon ma.jHi, ayar em. el. E |
jogo cayreT – ma.n sobHanaTH besra |
5.30 – 7.30 – sanam seneleD re seter hozag roz Daw |
cayreT – ma.n kumar ma.jHi, parseT, aseka (bHaroT jakaT) |
jogo cayreT – dr. boNgaZi ma.jHi, jogo parseT bHaroT jakaT, aseka |
7.30 – 8.00 – ka.mi hora haTaw ar biDa.y johar |
8.00 – 10.00 – enej sereq ar kiDug (badayjof sanam peza ar galociya. Ko hijug renag Daw ko em akaD-a |)aseka caNga ra.wlkela re paka jHa.nti ar nawa ozag sa.gun

ra.wlkela, 08/01/03 :- Darakan sanTaz nava sermare a.Di ba.si saVTa seceD lakcar semleD caNga opHis ra.wlkela opHisag ba.zTi qog ozag ar paka jHa.nti udHa.wg-a | maraf peza lekaTe muzuT apHis rayrompur rin suTreT ar parseT kin seterog kana | nova kaTHaDo ra.wlkela caNga pahta rin suTreT la.y savTe a.di a.di hoz seterog la.giD nevTa hoN kin em keD-a |


raybar

(1)    murmu esel marsal sav saMes re soner kuzi la.giD napay ozag re bHa.gi javay la.kTi |
(2)    hembrom kuzi olog Doy pi. Ji. yeDa uni la.giD  javay  la.kTi |
(3)    ka.rgaz re nalha (tHava.y) kan tudu koza la.giD ba.hu na.piT kuzi la.kTi |
(4)    besra koza la.giD ol savTe corok cika.M ba.hu na.piT kuzi la.kTi | koza Do ra.wlkela ka.rgazrey ka.miya |


bHeNDaF TiqDaf
(ma.n bi. mardi)

ayO ga.zi kope qel kowa ce baF-a ? a.di saNgiq kHon, a.di ciriD kHon, a.di raha aTe, a.di Dula.z Te, “qel kowabon ba.bu” miD taf lida.Lade hapare haraz akan a.digan jalaD calpaD jHula. Ko leszog koDog-a Daka ozag Duwa.r ganadere | pinda. Ar saTe azereko TiNgu akan gocHa akaD nava pa.Tluf re lapeDog kHaja.zi jom giDxra. | nuku Doyo sur (qum halaF kaTe) bOrO rin ga.zi a.di ko ga.zya. Geya | sab akaD hapaTe oT kotab kotab kaTe “bHeNDaF Tiq Daf, bHeNDaF Tiq Da Dubul Da.zsi Daf bHeDaF TiqDaf bHeNDaf Dal kakza caylom|” ina.g Tege jil pitHa.. sepeq kaTey seterog-a ga.zi koyij ayO (ozag/gHaroNjx rin kuzi arbaF bidiera) e ba.bu Dag ko TeTaf eD peya ce okoy ko ? nova Tay kata a.rub a.rub e calag-a cekaTe niTge pHalna Teko ozag kHon budHi ga.zi salag enej enej Te labaDHiya.w len TaNheN ar ha:di koy qu TarayeD-a | nova Do sanTaz savTa renag sakraT moMe Din jake ra.ska Te calag-a | Diku kowag mokor soNkranTi hilog nova parab ehobog-a | ikHan sanAm udisa re ko badaya mokor porbo | mokor porbo ar sakraT Do etag etag geya | mokor soNkranTi reDo babxMe aTe Diku ko boNgaya ar holof  pitHa.ge ko pitHa.ya | ikHa.n sakraT reDo ‘jaher’ re bofga baf huyug-a, bejHa ko Tuqa, ha.ku jil ba.vdi (ehob) hilog kHon ko joma | udisa rin sanam sanTaz bira.Dx hoz ko baTawa | ikHa.n Diku kowag quTum ge huyug-a | nova la.giD sanTaz bira.D sanam gavTa kurumutu Te huyug-a, ar bafkHan una.g 70% sanTaz (moyurbHoNjx) lakcar Diku Tuluj bohel rege TaNhena |
onalekaTe jahaN rege jahaN Tinge abogag sakraT gebon pHotel ma “mokor” Do baF-a |


uTisuTi rabaF

ra.wlkela, 09/01/03 :- punDin gan huyug kana nova ra.wlkela sur kore uTisuTi rabaF kana | Dare korin ceMe ko qur kaTe ko kakaz caF kog kana | hor aze nepali ar birsa. cHok rehoN rabaF uyu Dokan kore a.di bHiz qelgog kana |


Ra.wlkela ka.rgaz ko-operetibx bHot

 Ra.wlkela, 1/01/03 :- ha.lige huyen kokobHen ko-operetibx kredit sosayti bHot bacHon re ma.n surya baske membar hisabx Tey jiTka.r akana |


Gayan “KaTHa TAheNyena, ropoz sa.riyena” uDugo a

Ra.wlkela, 15/01/03:-Darakan 15/02/03 hilog ra.wlkela bajar renag sektar - 8 da.hire “caNDo Taras” opera, bisuy (bHoNjx) rin badohi hoTeTe uDug soDorog a | nowa gayan onoliya. Do ma.n siTa. ram hembrom |


bHaroT jakaT pHutbol hepraw

ra.wlkela,15/01/03:- bondomunda relwa.y insticut Ta.rire huyug kan moMeyag bHaroT jakaT pHutbol enej hepraw renag orjo :--
7/01/03 :- birla tayar, balesor ar kaligHat, kolkaTa mUDX RE hUY-A | birla tayar 3-2 gol Tey jiTka.r ena | birla tayar pahta kHon ma.n bikas ma.rdiy gol laD a | kolkaTa pahta kHon ma.n asis Das e gol ruwa.z laD a | Tobe tay brekar Te birla tayar Doy Dazeyena | birla tayar rinij ma.n si. manna Do men op Di mec sirpHa. Ko emaDEYA |
8/01/03 :- sports hostel kotok ar birla tayar, balesor muDxre huya | kotok 2-0 gol Tey jiTka.r ena | gol emog kin Do ma.n karTik nayek, ar ma.n rupani haNsDag | kotok rinij Durga. Coron muDuli men op Di mec sirpHa. Ko emaDeya |
9/01/03 :- KISoR KLABX, BHUBxnesor ar ra:ci muDx re huy a | kisor klabx 1-0 gol Tey jiTka.rena | ma.n buDHURAm SoREn kisor klabx pahta kHon e gol laD a | ma.n ji. ma.rdi (kisor klabx) men op Di mec sirpHa ko emaDeya |   
14/01-03 :- sersa kHozogxpur ar sersa bizaspur muDx re huy a | kHozogxpur 2-1 gol TEY JITKa.r ena | kHozogxpur pahta kHon gogolkin Do ma.n probir bosu, ar ma.n es. soren | bizaspur pahta kHon Do gobiNDx RAJUY gol laD a | men op Di mec sirpHa. Do es. soren ko emaDeya |


Si. em. gold kap pHutbol hepraw

dumka. (sanTaz paragana) 12/01/03 :- Darakan 26/01/03 kHon si. em. gold kap pHutbol hepraw Du-Dela hakana | novare jHarkaNd ponoT renag joTo jila. kHon 22 gotaF pHutbol gavTa ko seleDog-a | nova pHutbol hepraw udHa.w sa.gun okTore jHarkaNd ponoT sira. monTri manoTan babulal marndi Tikin seterkin TeheNna |
    pHutbol gavTa ko muDxre hepraw Do 04/02/03 hilog ehobog-a ar bocog hepraw Do 19/02/03 hilog sa.gun sa.rig-a |


pHutbol enej hepraw

kHUzka.soz, (ba:gxripusi, udisa) 15/01/03 :- razaf kHerwaz azaf semleD, kHuzka.soz Ta.ri re tHA.Kra.n buru boNga quTum Te huy a.gug kan 15 ag ciNdu (pHUtbol) enej hepraw Do Darakan ma. 30/01/03 hiT hilog kHon ehob kaTe pe mahaN Dha.bij ToNge a | nowa hepraw re gota paza kHon a.di gotaf quTuman ci.du (pHutbol)  enej gavTa ko seterog a | razaf kHerwaz azaf semleD rin ka.miya. soheD ma.n kasray soren, uDoy naTH tudu, rupa.y tudu, gopal ma.rdi, ram coNDxro tudu, boyDo naTH tudu, moDHU suDOn tudu, sunDor mohon hembrom, eman nowa hepraw re seleDog la.giD gavTa koko Du~Dela akawaD kowa|   


pargana ma.Tu ram hembrom unuyha.r Da.z Don hepraw

bisuy udisa), 10/1/03 :- bisuy piz renag baFki a.Ture Darakan 19/01/03 hilog 18 yag serma Da.z Don ar enej hepraw huyug-a | qiDa. Do miD gHator rusika madwa hoTe Te uDugog-a | kHeloNd renag quTum Do “roz Tam Do biti munga. Suti sat sat” |

26/01, 27/01re pa:dupa.ni sports
Tiriq, (udisa) 15/01/03 :- a.di quTuman pa:dupa.ni sports DaRAKAn 26/01 ar 27/01 ma.hiTre jaw serma leka nes hoN huyug-a  menTe aleyij kHoboriya. kHobore bHeja akaD-a |

goza sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
disom kHobor,
ma.n budHan ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkella
01-15 January
2003
Vol -1
Issue -7

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only