disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 31  oktobor
2003
THok-01 gele 08
sahta 1

 

ol ciki maceT a.cug la.giD hOl

bHubxnesor 26/01 :--calawen 23/1, kHon bHubxnesor biDHansobHa samaf re udisa jakaT ol ciki pa.tHuwa. gavTa pahta kHon ol ciki maceT a.cug hok sorkar baf reben bHur reNgej Te TaheNn ko mukruz laD a |sorkarag maMafag kaTHa lekaTe ol ciki maceT e a.cu kowa menTe, iKHa.n niT ha.bij baf a.cu kHa.Tir nofka ko Disa. laD a| Tobe sorkar nuku koza kuzi ko bay Duzub ocowaD kowa are akot laD kowa|

eTohob kHon pun canoc ha.bij janam

azaf Tege olog--joyes ra:ci, 31/01:- jHarkaNd ponoT unusul kot rinij maraf bica.riya. Do miD canoc kHon pun canoc ha.bij ol iTun aszare janam azaf olog la.kTi kana menTey meneDa | ayO azaf baf ceD hozDo la.tu sa.ri hoz benawg re etketoMe AR SAVHEd Hon BAF KEYA | noVA Do ajag ka.miya. jiyon kHon Tuma.l TuD orjo menTey menkeD a |

aseka ozag la.giD em. pi. yag gozo

ra.wlkela, 28/01/03:--aseka, ra.wlkela caNga opHis guru gomke bHobon ozag benaw la.giD em. pi. pHoNd kHon miD LAKH tAKA ka.wdi gozo sohoD qam akana | pHUrga.l renag 59 sale Tayom sunDorgod jila.re eTohob gavTa quTum TE gavTa renag odit ripot qelen Tayom em. pi. pHoNd kHon kolektor Do aseka ra.wlkela caNgay ema Deya|

say serma guru gomke janam mahaN sapzaw

bHubxnesor, 28/01 :--Darakan ma. 01/02/03 hiT hilog bHubxnesor renag kesori hotel re guru gomke pondiT rogHunaTH mURmU say serma janam mahaN manaw iDi kaTe galoc Doho akana | sanam gavTa, novare seleDog la.giD ko Du~Dela akana |

aseka Tiriq caNga ag seneleD mahaN manaw

Tiriq (udisa), 17/01/03:--caNga semleD Tiriq ba.kHul re ka.miya. kumut soheT ko hoTeTe jaw serma lekage nes hoN a.di ra.ska. saTlag ma. 17/02/03 hiT ar ma. 18/02/03 hiT hilog caNga semleD Tiriq ag seneleD mahaN manawg la.giD Te ka.mi hora sar sa.gun akana | ka.mi hora lekaTe ciNdu enej, somajx siNgxra.y, ma.jHi nayke galoc Dupuzub, dahar, DHogeNz, mage susun, eman enej sereq Doho akana | newTa peza lekaTe ma.n lokHmoM soren(em. el. E.), ma.n ram coNDxro ma:jHi (ayar em. pi), mA.nIJ jomuna hembrom (cayreT, Tiriq blok), ma.nij DebeNTi hembrom (jilla porisoDx, Tiriq) seterog tHa.wka. akana|

je. Em. em ag THApna mahaN manaw

dumka. 27/01:--Darakan ma. 2/02/03 hiT hilog dumka. ganDHI mayDan re jHARKHANd mukTi morca hag THapna mahaN manawog la.giDog|nova okTo Disom guru sibu soren seter e Tahena |

Aseka hag Suna.ram soren janam mahaN manaw

rayrompur, (udisa), 28/01/03:-bHurka.g ipil suna.ram sorenag janam mahaN 4/02/03 la.giD aseka rayrompur muMuT opHis re 02/02/03 re manaw savTe ka.miya. kumut Ko muDre galoc TaheNkana | nova re Daray ka.mihora ko uDug ha.tiqog a menTe kumut pahta kHon tHa.wka. akana |

sarjomdi pHutbol hepraw:

rayrompur, (udisa) 23/01/03:--a.di quTuman sarjomdi pHutbol enej hepraw calawen 17/01 kHon ehob lana ar Teheq bocog enej re bodomara pHutbol gavTay jiTka.r ena |Dosar sirpHa. Do kiNDxruy, Tesar Do bokrasa.y, ar muca.D sirpHa. Do PodHEYA rin enej gavTa ko amet ana| nowa enej hepraw re joTo Te 180 gotaf gavTa ko seleD lana|

sapzeT aTre

okoy Do kHa.ra.y re daNgx huzu ba.gi kaTe okoy Do hola rohoy bila.Ti Dag baf Dul kaTe, okoy Do ozag hoz parkom re ruwa.Te giTij ge ba.gi kaTe, seter akanay espot | Teheq ciNdu enej pHaynel menag-a | sim TupuD hoN Teheq ha.bij | ba.ji sab re baF ko potaw lenTe guzTa. A.Tu ar caproy a.Tu bHidi baF ko ropog leD kowa | peya koza metriK bida.w pHorom (penerej) peya ko perej eD-Te ale a.Tu rin budHi ga.zi bako hejx lena | nova koDo espot ta:direnag a.di maraF kaTHa | ispot Tis kHon ehob akana onaDo nagamgey badaya | ikHa.n niTog gag okTore ceTanre ol akan a.za. kore kHon Tunum qamog-a reheD Tina.ge sab akaD-a | miDtaF ispot re say say hozko jawrag-a, kiriq akHriq huyug-a | ikHa.n sanTazag ha:di ar gaDHa azag, mula. Azag ba.gi kaTe ceD ko akHriqeg-a | nofkan berTHa jawrag renag Tak qel kaTe cHa.Tik (Diku) lokHmi puja, Dosra re biskorma re sanTazag kHeloNd hepraw huyug kana | jawra renag muzuT bHagx Do Diku ko qame a, akowag DHorom renag jITka.r ko la.yeDa ar abo Do sirpHa. Renag repej | sirpHa. Soze seleDog la.giD kar motor Tem Calag kana | salaD salaD ruwa.gij ran bese la.giD DHon baF kuza.wg kana | nogoy pHurga.liga. baba Tilka. ma.jHiyag janam mahaN, ikHa.n uni QuTum Te ispot ce okare manaw renag quTum la.kTi kHon kom aNjomog kana | rozjof hoN lajaw ge a.yka.wg-a nuna.g maraF sanTaz bira.Dx re ja.T renag araM kin gog leD rehoN unkin quTum Te unuyha.r ka.mi hora baF apnar Do abo la.giD ba.zij bewra | okTo menag-a unkinag quTun bon ha.ra | Disom Tala re a.kinag Daze bon uDug-a, huDis bon pasnawa en uTa.r nova lapa luNdu savTa ceTan raka |

ha.Ti tHen lebeD goj kHa.Tir caka jam

dumka. 27/01:-- hola ge katHikuNd re bar hoz bir ha.Ti tHen kin lebeD goj oco akana | nowa kHa.Tir Teheq katHikuNd blokre hoz caka ko jam laD a |

raybar

(1) murmu esel marsal sav saMes re soner kuzi la.giD napay ozag re bHa.gi javay la.kTi | (2) tudu kuzi olog Doy pi. Ji. yeDa uni la.giD javay la.kTi | (3) ka.rgaz re nalha (tHava.y) kan besra koza la.giD ba.hu na.piT kuzi la.kTi | kusi Do sorkari nalha kHane lageko rebena | (4) soren koza la.giD ol savTe corok cika.M kusi savTe daNt mot ar rat pat ka.mi kuzi ba.hu na.piT hawaha.wi la.kTi | a.Tu - bHelaydi, p. o. - Tiriq, Udisa Te hoN pesutik Dazeyag-a |

Gayan "baf Do korom kopaz baf Do caNDo likHon " uDug soDor

Bisuy (udisa) 22/01/03;--bisuy japag kuNduziya. aTu re gayanhar ma.n jaskan murmu Tikinag onol puTHi "baf Do korom kopaz baf Do caNDo likHon" uDug soDorena | gayan badohi Do ra.wlkela rin sapzaw laD a |

bHaroT jakaT Si. em. gold kap pHutbol hepraw

dumka. (sanTaz pargana) 26/01/03:-- siDuka.nhu autdor stadiyom re Teheq si. Em. gold cap pHUtbol enej hepraw udHa.w sa.riyena | nova udHa.w sa.gun okTo re ponoT sira. monTri manoTan ba.bulal ma.rdi Tikin seter kin TaheNya | nova hepraw Do 4/02 kHon siDu ka.nhu autdor stadiyom ar ganDHi mayDan re gHamagHuz ehobo a ar 19/02 hilog bocog enej Do huyug a | ina. muca.D hilog hoN sira. monTri hej kaTe jiTka.r ko sirpHa.y cal lagiD e nevTa hakana | Teheqag eTohob hepraw dumka. Ar giridi muDxre huy ena | nowa heprawre dumka. 4-0 gol Tey Daze yena | dumka. Pahta kHon ETohob gol Do ma.n sunil soren, Dosar Do kati haNsDag, Tesar hoN kati haNSDAg, ar muca.D reDo joges murmu gol kaTe dumka. gavTa hag mon Daze a.di TeD ko maMaf akaD a | dumka. Jila menejar lekaTe ma.n teklal ma.rdi ka.mi BHa.Rwa.y gog akaD a|

Sa.ri kaTHa

Sa.ri kaTHa Do ceD kana? nowa kukli Do jeTe hoz ge bo aNjom akaD geya ar ona reyag jobabx hoN bo em akaD geya| en re hoN mone re miDtij uyha.r TaheNn geya je sa.ri kaTHa Do ceD kana| sa.ri kaTHa reyag ulta. huyug kana eze kaTHa| miD hoz sa.ri kaTHa bay roz lekHan hoz ko meTaya je uni Do eze kaTHay rozeg_a| nowa kaTHa Do ceD sa.riya? nowa bazay la.giD Dorkaraog kana je abo tHik sa.hiNj bo bazay ma je sa.ri kaTHa ceD kana | a.di rokomag sa.ri kaTHa menag_a | jeTe kHon maMaF rokomag sa.ri kaTHa Do huyug kana saMesiya. sa.ri kaTHa | saMesiya. sa.ri kaTHa ceD kana? nowa reyag poribHasa emog Do muskil geya | menkHan uDahoron em kaTe ge bujHa.W la.giD bo cestaya | Dag lolo lekHan hedejog_a ar bHap odokog_a |


 

a.di gHa.zik em lolo lekHan Dag Do bHap kaTe otaF cabag_a | JahaN Tin DHaw ge Dag em loloya, tHik nowa jinis ge huyug_a - Dag hedejog_a ar ba.y ba.y bHap kaTe otaF cabag_a | nog_oy nofkanag kaTHa ko Do saMesiya. sa.ri kaTHa bo meTagag kana| saMesi ko a.di gotaf saMesiya niyom ko qam TuD akag_a | ona saMesiya niyom ko reyag upoyogx kaTE ge abo ma.nmi ja.Ti Do a.dI gotaF eman Teyag jinis bo benaw Dazeyag kana | ona Te saMesi ko Do sara leTaz saMesiya. sa.ri kaTHa qam re ko cHuta.w akana | jeTe kaTHa ge saMesiya. sa.ri kaTHa leka bo bazay Dazeyag_a? nowa reyag jobabx huyug kana "baf"| jahaN gHotona ko somoy salag juza.w akana, ona gHotona ko Do Dohza baF bo koraw ruwa.z Dazeyag_a | nofkanag sa.ri kaTHa ko Do nagamiya. sa.ri kaTHA bo meTagag kana | nagamiya. sa.ri kaTHa reyag uDahoron leka Te bo men Dazeyag_a je, "miDtij hoz, jahaNyag quTum sa.gun kana, jamseDxpur khon 1-1-03 hilog seTag 8:00 tazaF ba.ripaDa calag la.giD e ozok ena, rayrampur re 12:00 tazaf jokhoj aj mamo ozag e boloyena, ar ona Tayom 1:00 tazaf jokhoj ar hoN ba.ripaDa senog la.giD e odok ena |

ona Tayom Do ar bay qel lena" | nowa gHotona Do babo koraw ruwaz Dazeyag_a, ar jeTe tazaf reyag biboron hoN babo bazay Dazeyag_a | menkHan jahaN Tinag ge bo bazaya, ona Do tHik ge bo bazaya, ar abo bazayag kaTHa ko Do sa.ri kaTHa kan geya | jahaN Tinag bo cHutaW kog rehoN, jeTe saMesiya. bakHan nagamiya. sa.ri kaTHa Do palen babo bazay Dazeyag_a | a.di gotaf kukli menag_a jahaN reyag jobabx saMesiya. Bakhan nagamiya. Sa.ri kaTHa leka Te baf bo uDug hoco keya; menkHan nowa kukli koreyag jobabx Do jibon re a.di Dorkar | nofkanag kukli koreyag jobabx Do aborin a.di seDay rin hapzam ko akowag huDis iDi kaTe ko la.y oto akaD bona | nowa ko Do boNga-buru reyag kaTHa kana| nowa ko Do bissa.si kaTHa bo meTagag kana| ceD lekanag kaTHa Do biSSa.si kaTHa kana? miDtij bissa.si kaTHa re pa.Tya.g hoz aj bay uDug Dazayag_a je nowa kaTHa saMesiya. BakHan nagamiya. Sa.ri kaTHa kana| ona Sav Te ona bissa.si kaTHa re baf pa.Tya.g hoz hoN bay uDug Dazeyag_a je nowa kaTHa Do eze kaTHa kana| a.di gotaf kukli menag_a jahaN saMes jobabx bay em Dazeyag_a| ona Te abo hapzam ko la.yag bissa.si kaTHa pa.ja kaTeyenaF abo mazaf seD bo laha iDi Dazeyag_a| menkHan nowa savTe a.di Dorkarog kana je abo ol Pazhaw kaTe saMesiya. Ar nagamiya. Sa.ri kaTHa bazay kaTe ona ko abo asulog la.giD bo upayOgx Dazeyag ma| (dr. r. c. haNsDag, bafgalor)

26 januwari Dilli pered re -bijoy ar salo hembrom

tata, 29/01:- nesag nava Dilli re huyug kan 26 ja.nuwari, 2003 pered re lal bahaDur sasTri memoriyal kolejx, korndi, re ologkan koza ma.n bijoy hembrom ar ma.n salo hembrom TIKIn mesa hakana |

rajx kisor baske aDo ba.nugij a

tata, (jHarkaNd) 16/01/03:-savTa Dulaziya. gomke Rajx kisor baske Tikin Do Teheq kin boNga Talayena | baske gomke Tikin Do savTa ka.mire jibon bHur jozaw kin TaheNya | onka lekaTe aDiba.si epHayars esosieson, ar birsa memoriyal sosayti, sarjomDag gavTa rin parseT lekaTe ka.mihora kin susa.r laD TAHENkana | a.kin 52 sal jiwiD kin TaheNYa |

moTi mardiyag bHaNdan re sibu soren

tata, 22/01/03 :- 5 januwa.ri re boNga Talayen krisna mardi (ayar em. pi.) eraT moTi mardiyag bHaNdan ma. 20/01/03 hiT Tilka. gazre huyena | 21/01 re raj rapagre ajag jaF baha ko Tupu keD-a | nova bHaNdanre Disom guru sibu soren, ma.nij joba majHi (monTri), nores murmu, romes haNsDagar ayma lida.r seter ko TaheNya |

pHutbol hepraw

ra.wlkela, (udisa) 19/1/03:--calawen 2/1/03 kHon ehob lan bHaroT jakaT cINdu(pHutbol )enej hepraw renag bocog hepraw re kisor klabx , bHubxnesor Do nalko ,anuguz penalti THa.ya. Tey pa.du keDEya |kotok sports hotel rinij ma.n robi haNsDag Do tournament rinij juluf gogolij menTe ko sohoy aDeya|

cHolagoda sports

sarjomDag, (tata) 27/01/03:_-birsa. memoriyal sosayti sarjomDag Ta.rire huy a.gug kan 43 ag sports Do jaw serma lekage 26/01/03 ar 27/01/03 hilog a.di ra.ska seleD huy ena | 26/01 hilog Do CiNdu enej renag bocog hepraw TaheNkana | nova re sarna savTa marsal madwa Do 5-4 golTe pHir mileNge, sarjomDag e pA.du keDeya | sirpHa. Do manoTan Dulal bHuyaN (em. el. E) Ti~TE cal ena| nova savTe siDu kanhu pHaudeson stejx ar bar kHuNDxzi ozag hoN kin udHa.w sa.gun Tora kaD a| 27/01 hilog Do kuzi kowag ciNdu enej bocog re ke. es jaskandi ar bi. Em. es sarjomDag muDxre huylana, ar banar ge jiTka.r menTe ko qum keD kina | Tarasiq okTo riNjHa. enejre porayni akHza, ra.nipaz eTohob ar ho kala soNskriTi Dosar sirpHa. E. je. si. kinudi Do budHiga.zi enej re maMaf sirpHa. Ko amet ana | manoTan orjun munda, (monTri, jHarkaNd sorkar) Do sirpHa. Cal savTe birsa munda hag mutHa.n hoNy JHij sa.gun keD a |

PA:dUPA.nI SERmA KIYA. sports

Pa:dupa.ni (udisa) 28/01/03 :- nova serma aNgHaM boNga sakraT baske je. ti. Je klobx pa:dupa.ni pahta kHon serma kiya. Ispots paTa a.di jak jomok Te moMe maha ha.bij huy lana | novare 26/27 ja.nuwa.ri hilog koza kuzi kowag Da.z Don saVTe a.Dim kowag lakcar ka.mi hora lekaTe budHi ga.zi, dandHa, AnDi susun eman TaheNkana| joTo kHon boToran saykel res re maMaf ag rekod ra.puD kaTe blak daymod, Damudi (jHarkaNd) rin ma.n baDol hembrom ar ma.n lokHon haNsDag king jiTka.r lena | bar qiDa. (27/28) "munga. Suti satsat" ar "sa.gun tHilire meD Dag" TuTu pepe qel jof hozTe sajaw lena | hepraw muca.D hilog nevTa peza lekaTe ma.nan saNsoD Dilip ray, saNsoD ma.n prosonno pattsaMi bi. Je. pi. biDHayok lokHomoM soren, je. em. em. biDHayok suDa.m maNrdi, moyurbHoNjx jilla porisoD ceya.rmen ma.n bHaDo haNsDag, savTe arhoN ayma ma.nan peza seter ko TaheN kana | novare lokHomoM soren Tikinag parseT Te miD galoc hoN huy sa.T lana, novare peza ko akowag bica.r Doho bezare saNsoD prosonno pattsaMi sanTaz kowag danta, budHigazi, lazka kowa.g enej sereq qelTe a.di kin muhiT ena | baF ol Tol Te noFkan enej sereq jiwiD ko Doho akaD kHa.Tir a.dikin sarhaw keD kowa | nova reDo saNsoD boDol Te udisa sira. monTRi hej kaTe qel iDi lakTi lana | ma.n ray hoN akina galocre Disuwa. Kowag bHiz qelTe a.di kin raska. Ena ar paTa da.hire 2 lak reyag ka.mi kin ehoba menTe cHa.tya.r keD-a | ma.nan peza bHoNjx sand suDa.m maNrdi hoN akinag galocre sanTaz pa.rsi Te kin Doho laD-a | ar sanTaz kowa pa.rsiTe rediyo re qeqelom kore hoN baf pasnaw kHa.Tir sorkar kin Dusi laDeya | Diku koDo pusi lekan hoz, a.sul kaTe hoN amag ge uku kumbxzuy joma | onaTe sanTazko unku Do Dij geko qel kowa | savTe bHaDa haNsDa, lokmoM soren, ma.n mollik ba.bu Tikin hoN a.kinag bica.r kin Doho laD-a | jHarkaNd, beNgol, udisa renag QuTuman 70 gotaF tim cindu enej hepraw reko seleD lena | ETohob sirpHa. Bi. Bi. Si. maraf bundu, Dosar ke isoyar ke jHarkaNd, Tesar sa:ga.ziya. (jHarkaNd) puna.g udisa bodar milon cHok ko iDikeDa |

Baba Tilka. ma.jHi unuyha.r ol hepraw

Baday pe nova kukli korenag la.nay ol kaTe kulpe ar "Disom kHobor" sirpHa. lekaTe polaTe pazhaw jof pe miD serma la.giD | (1) baba Tilka. ma.jHi baba quTum do ceD ? (2) bHagolpur Do oka ponoT re menag-a ? (3) baba Tilka. ma.jHi Do okoy sahebx e Tuq goj leDeya ? (4) sanTaz pargana renag jila.ko niTag ol pe ? (5) oka serma baba Tilka.y hOl leDa ar hOl renag la.kTi Do ceD ko ? (6) siDu ka.nhuN unibHarsiti Do okare menag-a ? baday jof : (1) la.nay sumuf ge post kadre kulpe (2) orjo "Disom kHobor"re adokog-a epril 1 re | (3) sirpHa. Em akTore binidiya. Ar ajag ol kul post kad renag ol miDug la.kTi |
goza sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
disom kHobor,
ma.n budHan ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkella
16-31 January
2003
Vol -1
Issue -8

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publisher.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only