disom_header
Ra.wlkela
16 kHon 31  marc
2003
THok-01 gele-12
sahta-1

a.Diba.si ko la.giD Dohza TE pHurga.l ladHa.y la.kTi

 - ma.n Debo Dorsi nayek (a.n karbariya.)

ra.wlkela, 20/03/03:--calawen 20/03/03 hilog DHoromdi tolare joypal sif jubo sofgHo Ta.rire maraf gomke joypal siq  ag gur maha manawena | peza lekaTe ponoT Dorbariya. ma.n lokHmoM soren, (bozDa), jilla. madwa soheD ma.n pHa.gu haNsDag, a.n karbariya. ma.n Debo Dorsi nayek, bima. Ba:Di kamiya. ma.n moDon mohon tudu, boyha biswonaTH tudu, eman seter ko TaheNya | a.Diba.si ko niTog ha.bij hoN tHa.wka. tHav reDo babon seter akana | ona la.giD Do jumiDx ar hulsa.y la.kTi a menTe ko la.y keD a | bHARoT roTno leka qam Dazeyag boNga akan gomke joypal sif Do sores inufiya. leka TehoN  ma.n bay qam akaD a menTe moDon mohon tuduy roz keD a | a.n karbariya. ma.n Debo Dorsi nayek e men keD a ce a.Diba.si koDo bHaroT Disom rin muMuT hoz kana ko | etag hoz Do ko peza kana | hahaza kaTHA Do  peza koDo ko ozag hoz ena ar ozag hoz Doko peza akana | a.Diba.si ko niT joTowag ko rej oco akana | akowag bohog ceTan re niT hoz ko TiNgu akana | ona lagiD Do a.Diba.si ko ar miD pHurga.l la.dHa.y  la.kTi menTe a.di Dozhoy menkeD a | ona miDun rege ol ciki siDx sakam ma.n lokHmoM soren ag Ti~ Te cal lena |

ol ciki Te el. El. Bi.  Binid em

 rayrompur 20/03/03:- udisa renag uTTor unibHarsiti, ba.rpaDa re huy en el. El. Bi. binid rinij aceTiya. ma.n ka.zu ram murmu Do ol ciki Tey ol akaD a | ma.n ka.zu ram murmu ag ozag Do Tursibuni a.Tu re ar nuy Do “udisa jakaT ol ciki pa.tHuwa. gavTa” rinij suTreT  kanay |

orjun muNda.  jHarkaNd re.nij nava sira. monTri

ra:ci, 18/3/03:---manoTan  orjun muNda. jHARkANd ponoT re.nij nawa SIRA. monTri lekaTe rajxga.Di rey Duzub ena| manoTan orjun muNda. Do babulal ma.rdi ag monTri madwa re somajx Bhala.Y monTri LEKATE ka.miy Toraw leD a| orjun muNda.  Do kHorsuva  re.n em. el. e kanay|

jHarkaNd aseka hag Dupuzub

gHatsila. 23/03/03 :-Darkan guru gomke pondiT rogHu naTH murmu ag say serma janam maha manaw, aseka renag ka.wdi ko   iDikaTe galoc huy ena |   guru gomke say serma  manaw lekaTe jHarkaNd re ol ciki cHaraw ka.mihora ko apnara menTe ho gota ena| a gota paza kHon a.di saNge hoz seleD ko TaheNya |

sira. monTri sav aseka gapal maraw

gHatsila, 31/3/03:--baDIYA. ASEKA CANGA PARSEt ma.n BoDen coN tuduy men keDay sanam  olog asza re olciki pazhawg la.giD jHarkaNd sorkar usa.ra ka.mihoray haTaw ma menTe Darakan sur Din RE aseka pahta kHon sira. monTri ko qapameya | Darakan 02/04/03 kHon joTo ol iTun asza re penerej sakam perej savTe olog ko ehoba menTe  kaTHay la.y soDor keDa |  

sapzeT ATre

lahaTe ol pazhaw baf bon seMa leD Te abowag savheD Do la.y ar aNjom cal savheD bon meneD TaNhe kana | onaTe niTog ha.bij tHa.wka. nagam baF bon baday qam Dazeyag kana | savTa renag ka.mi hora (goj kHon BHaNdan) kore kHon badayog-a savTa salag savheD Do ehob akana | seDayre aborin hapzam ko jahaN Tina.g ge savheD carca sav savTe nagam kohoN ko ol akaDa ona kohoN niTog ha.bij abo Talare uyha.r joF ar kukli jof okToy emog kana | Debxna.gxri, bafla, udya., roman arbaF ol ciki Te ol Doho savheD kore a.di ayma pa.rsi ko sozo akana | seDayag jHa.rni manTar ar THuTi binTi sereq kobon sala leKHan badayog-a | etag pa.rsi onka soge soge akana, sala Tuma.l hoN o-A.T geya | deher kaTE karam, riNja., danta, DasaNy ga.y DaMa kore etag pa.rsi roz Tege gaban akana | nova koTe savheD saV lay lakcar nuna.g lata eseD akana pale nova pa.rsi kom ocog lekHan sanTaz savheD Tala ta:dig lekam uyha.ra ar, bam sahay ha.bij abowag pHurga.l savTa savheD Do ahoge owar qamog-a | nova la.giD “pa.rsige DHorom” menTe haTaw baTaw huy abona | noTe sanam onoliya. ar pa.tHwa. ko ha.ni nHa.yag hajag buja.g ol Tol re baF jHa.li kaTe ceD lekare rila. mala savTa bon bereDa, onkan cHuta.w la.kTig-a | cekaTe savheD ceTan re ba.zij Do savTa Tala rin ar etag savTa rinag hoN Tak menag-a | onaTe baF heN~hel heD kaTe unkuwag ol Tuluj hozmo jaNge Daram hoN la.kTi |

Babulal ma.rdi sira. monTri kHon ocog

Ra:ci,16/3/03jHARkANd ponoT  renij eTohob sira. monTri ma.noTan babu lal ma.Rdi Do ako en. di. E. gavTa re.n  eyay gotaf monTri  aj tHen kHon ko sahayen kHa.Tir  rajx ga.Di azag huy aDeya| nuku eyay gotaf monTri Do babu  lal ma.rdi ag ka.mihorare baf gapan kHa.TIr usa.D kaTe akowag ma:ci kHon ko sahayen iDiTe akowag monTri madwa Do ra.puD ena| nowa iDikaTe babu  lal ma.rdi Do rajxga.Di e sahaena|

koDxma re baha boNga

koDma (tata) 17/03/03:--koDxma renag jaher gaz re hola 16/03/03 hilog baha boNga a.di jak jomok Te manaw ena | sur sa:giq kHon lugu buru puhu leka hoz ko seter lena | seTag beza boNga BOrO kami hora huy ena | Tarasiq beza Do baha enej sereq a.di romojx ge huy lena | siNga.z okTo gel tazaf kHon Do gayan kHeloNd hepraw huy ena | nowa ka.mi hora Toraw la.giD Te parseT ma.n surenDro tudu, suTreT ma.n DHa.nu murmu, jogo suTreT ma.n bHim murmu, majHi gomke ma,n biNDe soren, nayke baba ma.n moDon mohon hembrom savTe komiti rin ayma ka.mya. koza ko akowag gozo ko cal leD a |

bursa. Disom jaher re baha boNga

rajxnogor (pucHim siqbHum) 17/03/03:--paromen 16/03/03 hilog rajx nogor japag bursa. A.Tu renag Disom jaher gaz re sarna semleD hoTeTe baha boNga sapzaw len TaheN kana | ona sapzaw akHza re ma.n campa.y soren (je. em. em) maraf peza lekaTe seter kin TaheNkana | mazaf Te sarna guru ma.n lal murmu ag mutHa.n re baha mala arawaDa kin ar ona Tayom baha boNga manawg renag  huDis Disom hozkin THUTIwaD kowa | a.kin savTe arhoN ma.n malDeb tudu, ma.nij ca.mi murmu, ma.n salkHan soren eman seter ko TAheN kana |        

say serma manaw kHa.Tir rayrompur aseka ag Dupuzub

rayrompur,30/3/03:---udisa ponoT renag aseka bohog opHis rayrom pur re Teheq  guru gomke pondiT rogHunaTH murmu ag say serma janam mahaN manaw iDikaTe galoc huy ena |


Romes besra-paTkom Disom Des pargana

Ca:dil(jHarkaNd) 31/03/03:-kHuNti a.Diba.si klobx bHobon re paTkom Disom kHerwaz saVTa susa.r semleD miDun re ma.n ramesor besra Do pargana lekaTe ko baCHon keDeya | sa:giq sa:giq kHon hej seter len paTkom Disom re.n (ca:dil, icag gaz, nimdi) piz pargana, ma.jHi nayke, ar pa.rnik savTe Disom hoz hajar lekHa reko seleD lena | nowa re ma.n mohenDro naTH besra, baDol soren, hadiram soren, goMes besra eman seleD ko TAheN kana |


dumka. Ar pa.kuz TAlma    renag ol ciki binid orjo

ca.kuliya. 22/03/03 :--a.Diba.si savTa seceD ar lakcar semleD, ca.kuliya. Ta.rire huy len siTuf binid 2001-2002  renag orjo parsal akana | onare jahaNy ko ko sa.T akaDa, ona Do laTar re ol ena |

Talma :- sanTaz pargana kolejx ol iTun asza, dumka.

laTar canac
(Dosar THonoT)
1)     moheswor tudu
2)     suniTa murmu
3)     mohon haNDag
4)     rajenDro murmu
5)     prem prosanT hembrom
6)     syamonTo murmu
7)     karneliyos murmu
8)     ojiT kumar mardi
9)     sunil haNDag
10)     jowel hembrom
11)     ma.si tudu
12)     sugxnen tudu
13)     imanuel haNDag
14)     mihiTa lal haNDag
15)     susila murmu
16)     elbina murmu
17)     meriseNt baske
18)     minu suroj pa.wriya.
19)     nonDolal marandi
20)     mofgol soren
21)     sona ram tudu
22)     sikonDer haNsDag
23)     joyonTo haNDag
24)     asuTos haNsDag
25)     sunil murmu
26)     brojenDro soren
27)     meri pawlina haNsDAg
28)     DHarmenDor haNSDAG
29)     biram coN murmu
30)     mohon hembrom
31)     sonolal murmu
32)     pa.ru baske
33)     rajes kumar tudu
34)     klement kisku
35)     anonDo ba.ski
36)     umes hembrom
37)     Dewa haNsDAg
38)     Sonjoy marandi
39)     sibxlal besra
40)     mariom soren
41)     sibx coron murmu
42)     sonTos kumar murmu
43)     mukes baske
44)     marTHa haNsDAG

ceTan canoc
(Dosar THonoT)
1)    siDHor haNsDa
2)    sumiTra soren
3)    giDHEsor baski
4)    rubilal baske
5)    rajx kisor mardi
6)    robinaTH haNsDa
7)    biswo naTH marandi
8)    jon soren
9)    minu murmu
10)   binoDx kumar tudu
11)   susil murmu
12)   sorpT coN soren
13)   sukul soren

Talma:- siDu ka.nhu (s. ke.) ol iTun asza, pa.kuz |

laTar canoc
(maMaf THonoT)
1)    nilu nolini tudu

(Dosar THonoT)
2)    robi hembrom
3)    sumi mardi
4)    surojxmuni haNsDag
5)    joba rani marandi
6)    snehli haNSDa
7)    babxlu marandi
8)    sila hembrom
9)    mayis marandi
10)   robin tudu

(Tesar THonoT)
11)    agxnes hembrom

ceTan canoc
12)    moDon murmu - (maMaf THonoT)

raybar

1)    hembrom pa.ris ,usul marsal, seceD metrik pas,kuzi la.giD sorkari / kiumpa.ni  ka.mire jozaw TaheNn javAy la.kTi |
2)    soren kuzi, seceD –soner (grejuet) savTe qeljof corok  cika.M la.giD juri la.kTi |
3)    haNsDag koza, kumpa.ni ka.mi ,la.tu kuza.y aTafan koza la.giD pakoz haTaf kuzi ba.hu na.piT la.kTi |
4)    ma.rdi koza mekanikal iNjiniyar, rel ka.mire kHoNja menay la.giD soner (grejuet) seceD kuzi ba.hu na.piT la.kTi|
*kusiba.si re aMgo rakab Do menag geya |
   **sa.ga.y jozaw la.giD Disom kHobor sav ropoz pe |


maceT a.cug la.giD gapal maraw

rayrompur, 31/3/03:--udisa sorkar hoTeTe  moyur bHoNjx, kiNjHir, sunDorgod re ira.l say maceT a.cuko la.giD qeTel  e parsal akaD a | noware olciki maceT ko a.cug la.giD aseka ar udisa jakaT ol ciki pa.tHuwa. gavTa hoTeTe DArakan 06/04/03 hilog aseka bohog opHis rayrompur re miDun kaTe sorkar ceTan re jaNT em la.giD tHa.wka. a menTe pa.tHuwa. gavTa suTreT ma.n ka.zu ram murmuy la.y akaD a |

ra.wlkela poTob paTa re ol ciki poTob

ra.wlkela, 30/03/03 :-ma.hiT 23/03/03 KHon 30/03/03 ha.bij huyen poTob paTare nes Do eTohob DHaw ol ciki poTob ko hat leD a | baroboron sanTazi poTob savTe sanTaz stikor, maha ma.hiT, sereq keset eman kohoN qamog kan TaheND | joTo Te 62 lekanag  sanTaz poTob seter lena |

say sermare - “say hOZOre hajar petej” kHeloNd poTob

hijug kan epril caNDo kuna.mi ma. 16/04/03 hiT hilog say say a.Tu rin kHeloNdiya. Rusika ko nowa  kHeloNd poTob pe qam Dazeyag a |
gonof  – say taka
onoliya. - ma.n moDon  mohon tudu |
** nowa kHeloNd Do  hijug kan guru kuna.mi 16/05/03 hilog jahaNy  e uDug soDor a, uni enafgey nowa poTob Doy iDi Dazeyag a |

8    ar    9 pHebruwa.ri re gapal maraw akan tHa.wka. kaTHa ko

balesor, udisa :-
1.    savTa re menag a.Tu, semleD eman ko ketejx Te huyug-a | ona la.giD TE Do savTa rin jeTe hozge seleDog savTe taka puysa. gozo emog Te huyug-a | savTare bHa.la.y jumiD ar Gal maraw ToNge Dohoy la.giD mapaqi ko semleD k oar hoz ko citHi korenag Tela Doko ruwa.z ma |
2.    bHaroT sorkar ar ponoT sorkar olog pazhaw ar ca.krig somoy renag subiDHa niyom ko baday ma ar nova niTi besorkari tHav rehoNko la.guyma
3.    pe isi lakH kHon dHer hozag roz, nova roz renag ol (ol ciki) ar soros savheD menag Tuluj sanTaziDo sombiDHan renag ira.l DHap reDo manoT Do a.wri qamay | menkHan kom hozTe rozag roz Do sombiDHan re manoT ko qam akag-a | bHaroT sorkar logon Te sanTazi Do sombiDHan renag ira.l DHapre manoT e emayma |
4.    bHaroT sorkar nova bay meD luTurag kHan parliament renij biroDHi pati ar etag manoTan gomke ko nehorakoTe huyug-a nova bakHra miDta.f besorkari bil ko a.guyma
5.    sanTaz rajx a.ri gomke ko (em. pi., em. el e., ceyarmen ko) joToge mesa kaTe sanTazi sombiDHan renag ira.l DHap re tHav e qam kHa.Tir ko kurumutuy ma | nova ka.mire etag rajx a.ri gomkekohoN ko mesa koma |

Tofge TaheNyena……………

goza sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
disom kHobor,
ma.n budHan ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 March
2003
Vol -1
Issue -12

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only