disom_header
Ra.ulkela
01 kHon 15  epril
2003
THok-01 gele 13
sahta 1

SiDu ka.nhu unibHarsiti re sanTazi savheD mahaN manaw

dumka. (sanTaz pargana) 11/04/03:-- isi moMe ag sanTazi savheD maha Teheq 11/4/03 hilog a.di mojx Te manaw ena | nova sa.gun okTo re  jHrkaNd re.nij ayar sira. monTri ma.n ba.bulal ma.rdi Tikin seter kin TaheN ya ar a.kinag Ti~Te  ba.Ti jul kaTE ka.mi hora udHa.w sa.ri lena | eTohob re  olog kuzi ko aTaf Daram  enej sereq  ko a.MTi leD a | ona Tayom galociya. ma.nij promoDini haNsDag, inibHarsiti bHayis canselar dr. (ma.nij) inDu DHan, krisna soren, ar maraf peza manoTan babulal mardi sanTaz savheD  iDIKATE a.kinag bica.r kin samaf leD-a | manoTan babulal mardiy men keD-a ci jHarkaNd Disom jahAN leka maraf monTri otol bihari bajxpayi ag omozre huy ena  onkage sanTazi pa.rsi hoN onka ge uniyag omoz rege bHaroT Disom renag ira.l DHAp re tHAV e qam a |
ona Tayom parom en siTuf binid re sa.T leD koza kuzi ko manoTan babulal ag Ti~ Te  siDx sakam savTE oL CIKI cHaraw ka.mi re gozo emog ko, bes elel ha.r akaD aceDiya. Ko  likHon gozhon ciki cHaraw gavTa pahta kHon   sirpHa. hoN cal  lena | nowa akHza rege liKHon gozhon ciki cHaraw gavTa, ra.wlkela - tata pahta kHon man lakHa.y baske  manoTan babulal mardi Tikin  ol ciki renag pHoNt  kin cal aDkina| galoc len saTam koDo TaheN kana---

o) sanTazi sahiTyo renag nagam       baboT Te gapal maraw
T) sanTazi bHasa Do niT ha.bij   sombHiDHan reyag ira.l DHAPre    ceDag tHav bay qam akaDa ar|qam   lekHan ceD barpHay huyug-a
g)  sanTazi pa.rsi menag Tuluj pa.hil canoc kHon ceDag pazhaw baf huyug kana
f)jHarkaNd DIsom re ma.jHi pargana bebosTHa cekaTe bon TiNgu keteja
l)sanTazi pa.rsi reyag ol ciki lipi ge ceDag

sanTaz savheD mahaN renag kHojx koDo TaheN kana -

1) sanTazi pa.rsi bHaroT Disom a.na.ri renag ira.l DHap re usa.ra jagay qam a |
2) sanTazi roz Do jHarkaNd renag Dosar rajx bHASA renag ma.n e qam a |
3) jHARKANd pabxlik sarbHis komison  ag binid re sanTazi pa.rsi Do opsnal lekaTe hatAwg ma |
4) sanTazi roz kan totHare eTohob canoc kHon ol ciki Te  sanTazi savheD olog huyug ma |
5) sanTaz pargana re majHi pargana bebosTHa ma.n qam kaTe ketej saNhij ka.mi ma |
6) sanTaz pargana kolejx re.n begnaw kin (boNgasen) lal hembrom ag hozmo mutHa.n kolejx racare TiNgun ma |
7) a.Diba.si ar horijon aceDiya. ko jekHa binid maMaf –sapzawg sikHnaT a.di lage ehobog ma ar maMaf re bind   huy akan  okTe ka.wdi her-pHer renag salag ma ar gunha. hoz ceTan re ka.nun aMgomog ma |
8) saTaz ekademi Do jebi gavTa benag kHon owarog ma | nova Do unibHarsiti kole re miD  apnarTe ja.rig gavTa Te a.ru ruwa.z kaTe hara burug ma |
9) bONga Tala syam pargana quTum Te sanTaz roroz aceDiya. Ko ka.wdi gozo Dabon Doho  rika. Ko ba.gima |
10) boNga Tala poN rogHunaTH murmu ag say  serma janam mahaN  okTe siDo-ka.nhu murmu inibHarsiti re  “poN rogHunaTH murmu unuyha.r “manawg  ma ar  DIsom kHon gun man hoz ko newTag ma|

likHon gozhon ciki cHaraw gavTa ag ol ciki cHaraw

dumka.(sanTaz pargana) 13/04/03:-sanTaz pargana renag sika.ri paza DewgHor, re olciki cHaraw  ka.mi calawen 9/04/03 kHon huy ena | a.di gan koza nova ol ciki ceDog re  seleD ko TaheN kana macET lekaTE|ma.n lakHa.y baske, budHa.n ma.rdi, ca.mru besra, ram coN haNsDag, p. tudu,mansiq ma.rdi eman ka.mi ko susa.r leD-a| sanTaz pargana re olciki cHaraw Do likHon gozhon ciki cHaraw gavTa,   moMe serma laha kHon  joza.w re menag akaDeya |

SapzeT ATre

ta:di boNgag kHon ehob kaTe a.Tu tola renag bHujxni, jomsim ha.bij peza nevTa barTe kaTe qepel upurum ma menag geya | niTogag okTore arhoN sirpHa. Soze jom lekaTe peza neVTa jawra ma a.di TeD la.kTiyan ma.n ar Daze renag kaTHare lekHag kana | baF  jos TaNhe kaTe jawra huyug kana, menDo ekHen qepel upurum ar ona kHon ba.zTi Do baF-a |
miD ja.T Do a.di lekan DazeTe bezhaw eseDkog-a | ona Daze koge urum odokjoF renag Tak sanTaz ja.Tag okToy la.la.y kana | aborin hOlga.riya. ar seMa hoz kowag janam mahaN arbaF unuyha.r mahaN koma a.diTeD manaw la.giD bon kurumutuyeD-a | ona kHon ba.zTi etag bira.Dx seMa hozag janam mahaN ar unuya.r mahaN sapzaw re horo borobon TaNhen kana | abowag uyha.r pale unkuwag re kurumutu lekHan unku ko sepeq bona | aDo onage etag hozag parabx re Tina.gbon parabog-a ? etag hozag quTum re Tina.g Din bon quTumog-a ? etag hozag busub re Tina.g Dinbon Dona ? etag hozag Tina.g Din bon bHabxnag-a ?
qel lekHan, ma. 16/04/03 hiT tata teson kHon sen ehob en tata – omruTsor tren Do jaliyana bagx supor pHast tren menTe ko CHa.tya.r keDa | iKHa.n abo niTog ha.bij aborin  hOlga.riya. arbaF abo pa.rsi Te okatag hoN onkan Diswa. hozag baday jof ha.bij babon kurumutu yeD-a |
hoN, menkHan lekHa rebon eTaF ge rehoN ja.T pa.rsi savTa Dula.z jof reDo joTo hozag Daw menag-a | ol pazhaw kaTe Duzub Duzub nina.g hoN apnar Te baF bon uyha.r Tiyug kHan sanTazag seceD leKHa ha.rDoTina.g nagame la.ya|

BALIYAPAZ re guru kuna.mi manaw la.giD sajaw sapzaw

Balesor (udisa) 14/4/03:-Darakan guru kuna.mi ma. 16/04/03 hiT hilog gota balesor jilla re.n seceD, lakcar gavTa,ar KHerwaz susa.r semleD  ag kurumutu Te guru kuna.mi BAliyapaz re  a.di mojx Te manaw renag ko tHa.wka. akaD a | nowa re maraf peza lekaTe ma.n suDa.m ma.rdi( em. el. E), galociya. lekaTe ma.n moDon mohon tudu, suTreT aseka, ra.wlkela caNga, ma.nan peza lekaTe oNdenij em. el. E eman newTa menag kowa | nova   savTe balesor jilla re  Darakan say serma guru kuna.mi manawg renag ka.mihora ko sa.yka.T rup emogo a sanam hoz  seleDog la.giD SEmleD SoheD ma.n bajol ma.jHi(o. e. es.)ar ma.n naran hembrom |kinDu~Dela akaD -a|

pHilim “sa.gunena sohagx Dula.z” sereq keset udHa.w sa.gun

korondi, (tata) 13/4/03:--Teheq a.Diba.si bHobon, korndi re cunu pHilims ag pHilim “sa.gunena sohagx Dula.z” renag sereq keset  ma.n ca.mpa.y soren ag Ti~Te udHa.w sa.gun ena | eTohob re pHilim re seleD akan badohi ko gunman sarhaw ko cal lena | pHilim re.n hiro  ma.n DosroTH haNsDag  pHilim renag Dis huDis e la.y keD a | somajx renag a.ri ca.li, roz pa.rsi jiwiD Doho la.giD pHilim renag miD maraf loza kana | pHilim  ar miD caNDo bHiTri re pHilim ozag re qelogog  menTe ma.n DosroTh haNsDag ag moca kHon roz ajom ena | maraf peza ma.n ca.mpa.y soren e men keD a ci jahaN Tina.g maraf ka.mi ge cHuta.w Daze Tege sa.Tog-a| napay ka.mi lagiD jotaw pacHe bako qamog, etketoMe hoN samafog, Tobe ketej mone Te ka.mi iDi lekHan porho Do qamog- geya | Teheq nowa jagare jahaNy nalha basa ko hej-a unku Do napay akowag a.rica.li ko jogaw Doho akaD-a, Tobe noden ko hozag nowa ko jogaw Doho re anat akana | gomke muDx re ma.n biDyuT boron mahTo, sunil  kumar mahTo,ma.n ramDas soren, mohon kormakar, romes haNDag eman seter ko TaheNya|

DewgHor bajar re baha parabX manaw

DewgHor (sanTaz pargana) 6/4/03 :-a.Diba.si savTa ar lakcar gavTa pahta kHon jHaNsa godHi ma.jHi THan re baha boNga a.di ra.ska. seleD manaw ena | baha enej sereq a.Diba.si hostel koza ar jesidi re.n  olog kuzi ko enej ko sapzaw leD TaheN kana |
nova baha parabx re peza kohoN ko newTa lena | maraf peza lekaTe ma.n emanuel jonaTHon soren Tikin seter kin TaheN kana | ma.nan peza lekaTe ma.n sonaTon haNsDag, ma.n sukHen soren, babuwa tudu, romes hembrom, soDanoNDo soren,ar. Di. Kujur, si, kerketta eman seter ko TaheN kana | enej sereq akHza lazawna re ma.n sures marandi, ar gogxzo lekaTe ma.nij prisla kisku Tikin kin sa.gun leD–a| sika.ripaza blok ozag kulup

Sika.ri paza (sanTaz pargana) 15/4/03: -- siDu-ka.nhu a.Diba.si savTa susa.r ba.ysi pahta kHon DarA kan 21/4/03 hilog blok ozag kulupog-a | maMaf re 11/3/03 hilog hoN kulup lena blok ag beba.zij ka.mi hora Di~ Te | 14 gotaf Da.bi mafaM re samaf lena, ikHa.n  ona baf purun lenTe 21/4/03 hilog Do dumka. - rampur hat sozok Do jamog-a | ina.hilog hoN juDi ka.mi baf gapana, enkHan 17/5 hilog Do bi. Di. O. bitlaha kaTe bafla.yug okTo la.giD blok opHis ozag kapat kulup Doho amenTe tHa.wka. akana | nova savTa susa.r ba.ysi re,n suTreT ma.n siDu ma.rdi, ka.mya. suTreT ma.n saymon soren, parseT ma.n joy narayon ma.rdi  eman kurumutu re menag akaD kowa |

nalha qam kaTe baf a.cug kHa.Tir hOl sapzaw

dumka. (sanTaz pargana) 12/4/03:- calawen 1998 salre  bihar pabxlik serbHis komison Ta.rire huy len bida.w renag orjo 2002 jula.y caNDo re parsal lena | Tobe bihar sorkar Do gan akaD koza – kuzi koy a.cu caba keD ko okTo re jHarkaNd sorkar Do a.wri gey ebHenog-a | nowa Di~Te a.digan hozag agam quTa.T ge atkarog kana | onaTe jHarkaNd renag joTo jillare  re.n koza-kuzi ko miD jomokTe hul renag ko Disa.yeD kana | nowa iDikaTe dumka. Jilla renag galoc Do 16/4/03 hilog dumka. Renag cildrens park re Din 11 tazafre Doho akana | sanTaz pargana totHa re.n parseT ma.n nepol kisku nowa kaTHay men oco akaD-a |

sahebx goNjx kolejx re baha boNga

sahebx goNjx (sanTaz pargana) 13/4/03:-sahebxgoNjx kolejx re Teheq kolejx koza-kuzi ko hoTeTe baha boNgA A.dI RA.SKA SELED manaw EnA | seTag beza boNga bORO ka.mihora susa.r ena | Tarasiq beza  baha enej sereq  huy ena | a.di saNge  hoz ra.ska. seleD ko seter lena | maraf peza lekaTe  ma.n siDo hembrom  (es. pi) seter kin TaheN kana |

say serma re-
“Say hOzO re hajar petej” kHeloNd sapzaw


bija.Taza (udisa) 14/04/03 :- udisa jakaT ol ciki ceDeTiya. gavTa hoTeTe Darakan guru kuna.mi 16/05/03 hilog bija. Taza caNga semleD reko udug soDora | nova kHeloNd Do  uDxza  caNga semleD  rehoN ina. hilog ge uDug soDorog a | jahaNy ko nova poTob  uDug soDor renag aNs kHan  poTob onoliya. ma.n moDon mohon tudu saV nova buta. re sa.gay jozaw ma -
onoliya. - ma.n moDon mohon tudu,
bi/18, el. Ai. Si koloni, naya bajar, ra.wlkela-10, pHon – 0661 - 2600505


“aNjxle baha
aNjxle baha
mala” sereq keset


ra.wlkela, 9/4/03:---guru gomke say serma janam mahaN DIsa. kaTe boyha biswo naTH tudu ag sapzaw Te guru gomke ma.n aNjxle ay renag savTe 8 gotaflakcar sereq korenag sereq keset “aNjxle baha mala”benaw ena | kest okTo a.nujanag  kanTe ru~ orof gaban a.di cHaNt huy akan Te Disom hoz ko ra.ska. seleD geko aTaf Darama menTe sasapzawij boyha biswo naTH tudu ar ucHan soDorij ma.n surya baske Tikin jumiDx azaf Tekin men akaD- a |

Raybar

(1)    hembrom kuzi, seceD pi. Ji. olog kana | sorkar arbaF apnar biriT re a.cuy TaNheN kogma javay la.kTi |
(2)    baske kuzi, seceD kompyutor re pi. ji. la.giD jiwi GaTe la.kTi |
(3)    tudu koza, la.giD esel marsal jHiNga. Baha lekan CHaylag boylag ba.hu na.piT kuzi la.kTi |
(4)    haNsDag koza, la.giD ol pazhaw saV ayO baba pHit pHat sav saNge kuzi ozag re raybare kHojog kana |
“sa.ga.y sa.ri la.giD  Disom kHobor sav sa.ga.y sa.ri pe“ |


moubHondar ol iTun asza re aTaf Daram Dupuzub

gHatsila, 13/4/03 :-moubHondar ol iTun asza re LaTAR CAnoc RE olog kan aeDiya. Ko ceTan canoc re olog kan ko pahta seD kHon aTaf Daram Dupuzup huy ena | laTar canoc re 32 hoz ko quTum ko ol akaD-a | ona savTe calawlen binid re bes elel Doho kaTe ko sa.t leD Turuy hoz  koza –kuzi ko ma.n keD kowa | nova  okTo re maraf peza lekTe ma.n bHargobx tudu (seceT cayReT, aseka) ar ma.n masaf murmu Tikin seter kin TaheNya |

nepal re sorkar gozo Te ol ciki asza

Tuma.l bewra kHonag baday qam akana, nepal Disom renag jHaba jilla.re bareya ol ciki asza jHij sa.gun akana | nofka huy akanTe sanTaz Do miD jegeD ja.Ti renag ma.n e qam akaD sav savTe ja.Ti la.giD Do ar miD ma.yil kHunti hoN benaw Tara akana |

kiNjHir bewra

16/04/03 kiNjHir, (udisa) renag juwa.n Daze (Aosu) ar sanTaz ol iTun pahta sen KHonag raysuNwa.re guru kuna.mi manaw la.giD aNga a.yub sapzaw calag kana | ina. hilog Do kiNjHir renag semleD, Aosu, ar ol iTun asza jumiDx DozTe guru kuna.mi kiNjHirre manaw renag ko tHa.wka. akag-a menTe iNjiniya.r ma.n Tohsil Dar haNsDag ar Aosu jilla. suTreT ma.n sibo soNkor mardi Tikin kin baday oco akaD a |

Bija.Taza re guru kuna.mi manaw renag sapzaw

Bija.Taza (udisa) 16/04/03 :- jaw serma lekage nes hoN kuru gomke rin pat cela DosroTH murmu ar ram conDro murmu Tikinag janam a.Tu bija.Taza re guru gomke janam mahaN ba.ysa.k kuna.mi manaw renag a.di leka guni bHa.biTog kana | nesag guru kuna.mi manaw kalom say serma janam mahaN la.giD Do uskure em kHa.Tir ra.ska. ra.ski manawg renag jos Doho akana menTe kHobor paTa hag Tuma.l kHon baday qam akana |

Aosu hoTe Te guru kuna.mi manaw la.giD sapzaw

Rayrompur 16/04/03 :- aosu moyurbHoNjx jilla. Renag Do nesag guru kuna.mi bija.Tazare  manawg renag tHa.wka. akana | nesag guru kuna.mi mahaN reDo aosu hOlga.riya. kuzi koza ko nava lekaTe ciki hOl renag bocog ko samaF-a menTe baday qam akana|

SanTazi BHasa morca miDun

tata 15/04/03 :- Darakan ma. 20/04/03 hiT hilog korondi (tata) renag a.Diba.si bHobon re sanTazi bHasa morca hag miDun Du~Dela akana | seTag 10 tazaF kHon miDun Do ehobog-a | nova miDun re udisa, beNgol, Asam, jHarkaNd, bihar kore kHon a.di saNge ka.miya. soheD ko seterog-a menTe kumut parseT ma.n orjun marndi la.y akaD-a |

sarna micHil

tata 15/04/03 :- sanam sarna bira.Dx rin hozag ma. 27/04/03 hiT hilog tata renag rigal moyDan re micHil hoho akana |

piNdra. Re “piNda.r ga.diya. re piTol totko”

a.DiTpur (tata) 13/04/03 :- calawen ma. 12/04 hiT hilog piNdra. A.Ture onoliya. ma.n isor sorenag onol puTHi gayan “piNda.r ga.diya. re piTol totko” uDug soDor ena | a.di Tupuj Ta.pa.kij hoz jawra kaTe ko qel saNge keD-a |

jaher ayO quTum Te sarjom Dare

lalpa.niya. (bokaro) 15/04/03 :- lugu buru gHanta ba.zi DHorom gaz kumut pahta kHon kukli Doho akana – “ceD lekaTe jaher ayO quTum Te sarjom Dare rohoyag lage hara bOrO keya ?”
nova renag la.na.y Disom kHobor tHen ol kul pe |

( Tofge TeD…………

8    ar    9 pHebruwa.ri balesor re gapal maraw akan tHa.wka. kaTHa ko
(6) sanTaz safge menag ko ponoTre sorkar miD isi koMe sanTaz pa.tHwa. la.giD ol ciki maceT ko Doho kaTe sanTazi Te olog la.giD subiDHaly Dohoy ma (7) skulk Hon yunibHarsiti DHa.bij sanTazI Do em. ai. El. Pepar TaheNma | bHaroT jakaT rin sanTaz kowag dugi ol renag standard  la.giD sanTazi Te olog  bakHra silabos Do jahaN TinaF ge ganog miD leKage Tahenma |
Tofge TaheNyena……………)
goza sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
disom kHobor,
ma.n budHan ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
1-15 April
2003
Vol -1
Issue -13

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only