disom_header
Ra.ulkela
01 kHon 15  me
2003
THok-01 gele 15
sahta 1

Sarhaw sakam

manoTan Debi prosonno besra, gomke johar ge ! a.di hoz abo Talare menag bona jahaNy sanTaz savheD  KHa.Tir sara leTaze bHabxnag kan | ikHa.n nova jala kHon sahag la.giD ka.mi ge a.di TeD ja.ruz kana | a.binag  gozo sohoDx (pun say taka) Disom kHobor a.di ra.ska. seleD qam akaD a ar a.binag kukmu gelebili la.giD e rika.ya |
a.di a.di sarhaw !
“Disom kHobor gHarojx”


Disom parom Disom re ol ciki

Ba.rpaDa (udisa) 4/05/03 :- ol ciki pazhaw niT  siqoT (bHaroT) Disom  sumuf bafkaTe Disom  parom Disom  re CHaraw ena | siNgapur, japan, kanada, jarman  eman Disom renag lapHaf birDa.gaz kore ol ciki pazhaw huyug kana | Disom kHobor salag qepel ropoz lekaTe nesonal eronotiks limited, rinij maraf saMesiya. ma.n nores coNDxro murmu Tikin kin la.y soDor keD-a | saMesiya. ma.n murmu Tikin Do jerman Disom re ka.mi kaTe ha.lige kin ruwa.z akana | nukin ag kurumutu Te ol ciki pHoNt benaw kaTe Disom hoz bin gonof Te kin ha.tiq akaD-a | ToNge Te arhoN kin men akaDa ci a.di sur Din re ol ciki Te internet re ka.mi ganog a | nova kurumutu re akin savTe dr. romes coNDxro haNsDag Tikin jozaw menag kina | 

Udisa jakaT ol ciki pa.tHuwa. gavTa hag rali

Rayrompur, 9/05/03:- UdISA JAKAT ol ciki aceTiya. gavTa hag Dupubx TEhEQ rayrom pur aseka opHis re huy ena | udisa sorkar pahta kHon seceT gogxzo a.cu re moyur bHoNjx jillare 50% Do ol ciki maceT ko a.cug ma menTe ko galoc gota akaDa | nova re paromen 12/04/03 hilog colektar tHen Da.bi emlen TaheND | Darakan 30/5/03 hilogTe sorkar nova kaTHa bay meD luTurag kHan ina. 30/05/03 hilog Do  nova quTumTe rali huyug-a ar ba.rpaDa kolektar opHis Duwa.r re upa.s Te reMha Duzub huyug-a |  sorkar baf reben akan bHur nova duzub kHon bako bereDa menTe hoN ko tHa.wka. akaDa |

jamDa blokre say serma janam mahaN manaw

jamDa, (udisa) 10/05/03 :- guru gomke poNdeT rogHunaTH murmuwa.g say serma janam mahaN manaw iDi kaTe galoc huyena | nova galocre nova tHa.wka.yena ci jamDa blok renag sanam a.TuTe ol ciki sagaz orogog-a ar muca.D reDo dahadi guru gazTE seterog-a | guru gomke Tikinag onol kHeloNd poTob (biDu canDan, Daze ge DHon,  ………. ) kHon miD taf kHeloNd hoN ko uDug soDora |

ol ciki Tanala asza bereD
(sunDor mohon hembrom)

bana duNgxri (bohozDa) 14/05/03 :- jila. poriSoDx ka.wdi gozo Te bana duNgxri re ol ciki Tanala asza ozag bereD ena | nova asza ozag udHa.w sa.gun re em. el. E. ma.n lokHmoM soren, blok cayreT, TosilDar, bi. di. O. eman seter ko TaheNya |

ra.wlkelare guru kuna.mi

ra.wlkela 15/05/03 :- aseka ra.wlkela caNga semleD pahta kHon sektor – 16 renag guru gomke bHobon re guru kuna.mi manawg kana | seTag beza cir hipiz, boNga bOrO perej uma.M, ciTa.r benaw hepraw, onol hepraw, roz heperaw, Tarasiq Do sereq, a.kil bHaNjaw ar ra.ska. akHza huyug-a | sanam novare seleDog la.giD ma.n moDon mohon tudu (suTreT) e nehor akag-a |

saDer ANjxle

Guru kuna.mi re Guru gomke poN rogHunaTH murmu ag paNja poraynire re Disom hoz pahta kHon Ti~perej aNjxle baha cal ena |

sapzeT ATre

paCHe Teheq nava peZako ra.puDog, pacHe bebHar bako kusig, onaTe ba.hu qeqel hijug nava peza ko  Daramre ozag hoz, a.Tu ma.jHi moMe hoz joTo aTaf Daram re TaMag menag kowa | hudug hudug, jemon nava peza bebHar Te aloko kHatog ma, jom~qu Te urun purun, mone jiwi ra.ska.  Teko ruwa.z jofma | Daram KHon biDa.y ha.bij hoz joTo ToynaTrebo TaheN kowa, jemon nasenag hoN mon alo kHatog ma peza hag ar sa.ga.y jozaw kog ma |
 abowag parabx puna.y, abo neNda goNdayeDa a.Tu hozag subiDHA iDikaTe | a.Tu hozag subiDHa iDikaTe caNDo boNga (BoNga bOrO) bo perej uma.M kawa | neNda Dinre boNga bOrOko seterog boNga ayTan ra.ska.Te | Tobe ATaF Daram la.giD ma.nwa Do ukurko ? abowag neNdare nevaTa akan boNgabOrO ko seter akan, ikHa.n abo Do  baf | miD gaNda hoz boNga okTore seter kaTe ka.mi bo cHiNda.wyeD-a | boNga bOrO tHen bebHar, goroj  Do ukur ? sa.ga.y Do ayO-baba re henag-a,  henag-a hopon ar babare, onkage  sa.ga.y hoN jozawgeya ma.nwa ar caNDo boNga Talare | Dula.z bebHar jahaNye cal, uniDo onkage Dulaz e ira | Amem gorojay kHan aj hoN juruz e gorojx ama | amag gorojx baf re aj cekay gorojx am ? boNga bOrO sebaDo Do, soze jom sumuf  Do baf kana| boNga okTore baf seter kaTe, soze DHuNgiya. qelTe rito roto seterog hoN baf la.kTi kana| la.kTig kana ulta. | boNga okTore hunaf sanam hoz seterog, ar abovag a.pan a.pin Duk caNDo boNga (boNga bOrO) tHen apnar Te bo la.y ke | nehoNr la.kTig kan ajag umul re umulog, Duk kHon sahag | Taber johar Do bebHar renag sa.yka.T kana onaTe  boNga bOrO tHen Debon joharog |

paTaba.zi re ol ciki paTa

dumka. (sanTaz pargana) 11/5/03 :- paTaba.zi renag +2 iNDorbazi iskul re 10/5 ar 11/5 barsiq Din la.giD ol ciki ceDog kemp huy ena | novare ayma koza kuzi ra.ska. ge ceDog reko seleD lena | maceT lekaTe ka.mi kin susa.r keDa ma.n moDon murmu ar ma.n jon soren |

pHilim “marag Tuka.re mayno miru” ucHa.n
(kHoboriya. – ma.n jiTu haNsDag)

jHazgram, (beNgol) 2/05/03 :- pHilim “caNDo likHon” Tayom sanTazag Dosar  parDa pHilim “marag Tuka.re mayno miru” bajar Tala pHilim ozag Te seterena | nova pHilim  qel la.giD  buruD buruD hoz pHilim ozag Teko relawg kana | pHilim ozag re qeqel hoz bako sahob kana | nova pHilim Do kolkaTa re benaw akana | nova pHilim  Do ma.n jogin De ag ka.wdi gozoTe benaw akana |

jHarkaNd pHroNt bereD

tata, 11/5/03 :- jHarkaNd re a.Diba.si muMba.si kowag hok Dug Dohoy la.giD jHarkaNd Disom pa.ti, jHarkaNd bikas Doz, jHarkaNd pa.ti, (horo) jHarkaNd pa.ti (noren), jHarkaNd pipuls pa.ti mesa kaTE jHarkaNd pHroNt ko  bereD akana |

ol ciki asza Tolasiya. bacHon

piti DHiri, (udisa) 04/05/03 :- jamDa blok re menag ayma ol ciki asza ko napay ar suguz TE Da.z Disa. kaTe asza ko qeqel samtaw la.giD asza Tolasiya. bacHaw huyena | nova re ma.n sunDor mohon hembrom, Tolasiya. Ar ma.nij guru ba.ri SorDar Do jogo Tolasiya. lekaTe ka.mi bHa.riya. ko gogaD kina|

sanTazi bHasa morca miDun

DHoromdi, ra.wlkela 11/05/03 :- sanTazi bHasa morca Ta.rire Teheq DHoromdi re miD miDun huyena | nova miDun re sanTaza bHasa morca, ra.wlkela caNga ka.miya. kumut bacHaw huyena | ma.n ramray tudu, parsET ma.nij mayno tudu, jogo parseT, susil marndi, suTreT, ma.n ca.mpa.y soren, sasapzaw suTreT, sole marndi, samot suTreT, ma.nij raDHika tudu, bHogla tudu, jayreT lekaTe ka.mi ko gogaD kowa | miDun re a.di saNge hoz ko seleD TaheNya | miDun sa.kHi sobHa lekaTe DHoromdi ma.jHi gomke ma.n burju marndi Tikin seter TaheNya | miDun re la.wziya. lekaTe ma.n budHa.n marndi ar muca.D re ma.n ram coNDxro haNsDag sanam ko sarhaw kin calaD kowa |


Godda re ol ciki keNp
(jon soren)

Godda,(sanTaz pargana) 15/5/03 :- DARAKAn 26/5, 27/5, ar 28/5 ma.hiT hilog godda kolejx ,re ol ciki  binid em sapzaw jekHa Te keNp huyug a | maMaf Te pazhawag Dohza ar hijug kan siTuf binid re samafog la.giD sapzawg a.di kajak ge rika.akana |

Udisa aseka ag serma pura.w miDun

Suziya poDa, 11/5/03 :-DHarTi renag janam azaf ma.hiT hilog suziya paDa re udisa aseka hag serma pura.w miDun huy ena | onare DAra kan guru kuna.mi say serma janam maha manaw savTe serma pura.w hisa.bx kiTabx koko galoc gota keD a|gota paza kHon a.di saNge hoz ko seleD lena| 

26, 27 me re jHarkaNd akot

tata, 11/5/03 :- jHarkaNd re  a.Diba.si muMba.si kowag hok ropHa Dohoy la.giD TE jHarkaNd pHroNt bereD akana | ponoT re macET a.cug re ponoT bahre kHon hoz ko a.cug jaNge Daram la.giD jHarkaNd pHoNt Do Darakan 26 ar 27 me re jHarkaNd akot e hoho akaD a | gel hajar maceT jHarkaNd reko a.cug a | nova re jHarkaNdre  seDay kHon gira.ba.si kaTe TaheN hej akan hoz  maMaf ko a.cug ma menTe pHroNt e men akaDa | akot re sanam hoz seloD kaTe gele bili ocoy ma menTe hoztHen  dakra   akana|

jHarkaNd a.Diba.si uTHna.w ka.mi

ra:ci, 11/05/03 :- jHarkaNd traybal debHlopment sosayiti pahta kHon a.Diba.si uTHna.w ka.mi hora ehob akana | nuy sosayitiyag muMuT ka.mi Do a.Diba.si kowag regeNj erez, jom qu, ozag Duwa.r benaw re a.rupHeraw | jahaN blokre 50% kHon ba.zTi a.Diba.si ko menag kow
a ona kore nova ka.mi hora Do huyug-a | onalekaTe pucHim siqbHum renag tonto, kHutpaMi, sonuwa, goyel kera, purubx siqbHum renag dumuriya., sa.ra.ykela kHorsuva renag rajxnagar, ra:ci renag ongoda, odki eman blok kore ka.mi la.giD ko bacHaw akaD-a|

dumka. Re maceT a.cug biroDxTe ba.ysi
       (robi naTH hasDag)

dumka, (sanTaz pargana) 15/5/03 :-dumka. porisoDon re 16/5/03 hilog jHArkaNd re maceT a.cug biroDx Te me 26, 27 re Doho akan jHarkaNd akot iDikaTe galocog a | nova re jHarkaNd pHroNt, a.Diba.si cHaTrosoNgH, ar sanam Disuwa. Ko seleDog a |

ayar em. el. E. ceTanre hamla

ra:ci, 11/05/03 :- koNgxres rinij ayar em. el. E. ma.n nirmol kumar besra ar romes sahu, ramrekHa DHam calag kan bezare Tina.g gan ra.gi ba.Di hin savTa hoz ANDHaDHuND seNgel ko tutiyaD kina | nova seNgel tuti Te romes sahu Do hana puryenay ar nirmol besra Do kajak e jokHom akana |

Raybar

(1)    keroz re saMesiya. lekaTe ca.kri re kHoNja menay soren koza la.giD  qeljof cehra, +3 seceD, napay acar beBHar gunan kuzi ba.hu na.piT la.kTi  |
(2)    hembxrom kuzi, seceD metrik sa.T, qel jof esel marsal, ozag ka.mire pa.rukiya. la.giD javay la.kTi |
(3)    hembxrom kuzi, seceD +2, qel jof cehra la.giD javay la.kTi |
(4)    ka.mire kHoNja menay injiniya.r besra koza la.giD seceD +3, kisa.M ozag kuzi ba.hu na.piT la.kTi |
* kusi kupusire, gonpon, olpazhawre aMgo rakab menag-a |
**sa.ga.y sa.ri la.giD Disom kHobor sav sa.ga.y sa.ri pe |

Ra.wlkela re kuNbxzu

Ra.wlkela, 7/5/03 :- sektor – 2, renag bi - 234 kuwator kHon Din beza 10 tazaf okTo kuNbxzu akana | ozag ma.lik ma.n onTo ma.rndi ozag re ina. okTo okoy hoN  baf ko  TaheNkan kana | ozag re TaheNkan sona mohoNr, pun hajar taka ar eman Teyag saman  ko gompaz Tora keD-a |

Bisuy re guru kuna.mi

Bisuy, (udisa) 14/05/03 :- hijug kan guru kuna.mi (16/05/03) hilog a.Diba.si savTa seceD lakcar semleD, bisuy caNga hoTeTe pa.rsi siq caNDo guru gomke poNdeT rogHunaTH murmu Tikinag janam mahaN ra.ska. seleD manawg renag tHa.wka. akana | nova re maraF peza lekaTe ma.n sofkor soren, sira. Galociya. ma.n bod narayoM murmu, gun man peza ko ma.n pHa.gu soren, ir. Sujon besra, ma.n DHeyan caND tudu, ma.n joDu moMi besra eman nevTa menag kowa | nova miDunre ol ciki, pa.rsi hara buru re cHuta.w akan maMTe ko ma.n ko emakoreyag tHa.wka. akana | onako muDxre ma.n nima.y coroM soren – “pa.rsi bir”, boyha biswonaTH tudu – “savTa a.rsi”, ma.n kHuDuram besra – “sereq sika.riya.”, ma.n ka.zu ram murmu – “ciki hulga.riya.” quma.Mhi Teko ma.neD kowa | nova miDun re parseT lekaTe ir. ram coNDxro haNsDag Tikin menag kina | nova miDUnRE sanam ko seleDog la.giD bisuy caNga semleD suTreT ma.n sura.y haNsDag, parseT ma.n muniram haNsDag Tikin nehor kin calkeD-a |

sanTAzi bHasa ana.ri re aNgoc la.giD Da.bi

ra.wlkela, 11/5/03 :- Dara kan ma. 9/06/03 hiT hilog sanTazi bHasa morca pahta kHon a.na.ri renag ira.l DHAp re sanTazi BHasa aNgoc la.giD TE e. di. Em. tHen Da.bi sakam emogo a | roz, ol ar  saNge hoz roroz ko TAheNn Tuluj a.na.ri re sanTaz bHasa niT hoN  baf aNgoc akana | sorkar nova re meD luTur may menTe Da.big-a |  

Disom gomke ag ba.rpaDa Te hijug

ba.rpaDa, 12/5/03 :- bHaroT Disom Disom gomke dr. e. pi. je. abxDul kalam hijug kan 15/05/03 hilog ba.rpaDa Tekin seterog kana | aseka, udisa jakaT oL CIKI pa.tHuwa. gavTa pahta kHon  sanTaz savTa hozag horog baNDe  cinha. lekaTe miDta.f kaca, DHorom  renag cinha. lekaTe peya sakam TaheNn  sarjom da.r, DHorom puTHi lekaTe hiTa.l poTob, ar guru gomke poNdeT rogHu naTH murmu ag mutHa.n pHoto calog renag tHa.wka. akana | 

biDu caNDan hol benaw re etketoMe

jHoradi, (udisa) 15/05 :- ma.likendom a.Ture ma.n Dilip murmu quTum Te Wark odor huyakan “biDu caNDan marsal madwa.” quTum Te komuniti hol benawg renaf tHa.wka. akana |
    nova hol benaw re ma.n siNgra.y haNsDag benaw e kurumutuy cHuta.w akan kHan ma.n ba.su murmu ona hol baf benawg ma menTe arDas sakamre a.Turin Tina.g gan hoz suhi oco kaTe ba.rpaDa kolektor, rayrompur sab kolektor ar bohozDa bi. di. o. tHen Dabon sakam kin cal oto akaD kowa | hahaza Do nova kana ci ma.n ba.su murmu Do ma.n siNgra.y haNsDagij hoqhar baba kanay | niTog nova kaTHa iDi kaTe jHoradi bajar re kaTHa nuna.g   cam pataw akana ci hoz koyog re menagkowa- javay koza ona hol benaw Dazeyag kana ce baf-a ? ar hoqhar baba onay Dabon Dazeyag kanace baf-a ?

“ANjxle baha” sereq keset

ra.wlkela,  15/05/03 :- poN rogHunaTH murmuwag  say serma janam mahaN  Disa.kaTe  boyha biswo naTH tudu ag joTon hara  baha Te gaban mala ma.n surjo baskey aNjxlekeDa sereq keset “ANjxle baha” | nova aNjxle baha Teheq  ma.n ka.nhu coron haNDag(di. ep. o) ag Ti~TE  sektor -16 renag guru gomke bHobon re udHa.w ena | raha azaf ko cal akaDa ma.n Dusason mahTo, sa.kla. kisku, ma.nij ka.pra. soren | udHa.w akHza re ma.n ramray ma.jHi, somay murmu, somnaTH haNsDag, purno coN haNsDag, pHuDan ma.jHi, piTambor ma.rndi, eman seter ko TaheNya |goza sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
disom kHobor,
ma.n budHan ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkella
01-15 May
2003
Vol -1
Issue -15

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only