disom_header
Ra.ulkela
01 kHon 15 jun
2003
THok-01 gele 17
sahta 1

Sarhaw sakam

manoTan di. Si. soren gomke,
    johar ge! “Disom kHobor” hara buruy la.giD a.binag gozo (500/- taka) ale tHen seter akana| mon Daze sav DHon Daze salag len enaf ka.mi Daze hoN lahag_a| a.binag aNs  gele bili  la.giD “Disom kHobor” ag mon Daze ar ka.mi Daze a.di ge laha akana| gozo kHa.Tir a.di a.di sarhaw|
“Disom kHobor GHaroNjx”


sanTazi bHasa ira.l ag DHapre aNgocog_a – orjun munda

tata, 08/06/03 :- sanTazi BHasa ira.l ag DHapre aNgocog Dara kan 15/09/03 jHarkaNd mahaN hilog maraf monTri manoTan otoZ bihari bajxpayi cHa.tiya.ra menTe jHarkaNd sira. moNTri manoTan orjun munday men keg_a| nova bHasa aNgocog la.giD ponoT sorkar pahta kHon sanam ka.mi horay sa.T akag_a|

hOl mahaN

30 jun Do sanTaz hOl mahaN ko meTag_a| sahebx sason renaf koclon, mahajon jomiDar kowag nahacar baf sahaw iDiTe bHagxnadi a.Turin siDu, ka.nhu, caNDx, bHayro pun boyha maMaf Te 1855 jun 30 hilog sahebx sason biruDx Te hOl seNgel jul lena| siDu ka.nhu ge novarin eTohob ar la.dHa.y lazawna rin muMuT hoz Do| la.dHa.y re a.di gan sahebx, mahajon, jomiDar ko goj keD kowa| Tobe muca.Dre suDu - ka.nhu sahebx tHen sab oco kaTe pa.sire kin aka lena| la.dHa.y Tayom sanTal pargana Disom sanTaz ko emaD kowa| jahaNre nahacar baf huyug menTe| sanTaz pargana renag nagam Do bir siDu ka.nhu ag nagam kana ar sanam sanTaz bira.D renag nagam kana| onaTe jun 30 Do sanam jHarkaNd, bihar, beNgol, asam, udisa re “siDu ka.nhu sanTaz hOl mahaN” menTe ra.ska.ge manawog kana|

THomas haNsDa – jHarkaNd proDes kofgres komiti parseT

Ra:ci, 09/06/03 :- manoTan THomas haNsDa (safsoDx) jHarkaNd proDes kofgres komiti rinij parseT lekaTe bacHawenay| jHarkaNd ponoT benav Tayom proDes kofgres komiti parseT la.giD hepraw muca.D ena| manoTan haNsDa gomke Do maMaf hoN babar DHaw bihar ponoT re TaheN jekHa DukHin bihar la.giD parseT e TaheNya|

ol ciki pa.tHuwa. gavTa hag reMha Duzub

ba.rpaDa,(udisa) 08/06/03 :- calawen 30/5/03 kHon 8/6/03 ha.bij udisa jakaT ol ciki pa.tHuwa.   gavTa koza kuzi ko ba.rpaDa kolektar opHis Duwa.r re ol ciki maceT a.cug la.giD reMha  ko Duzub len TaheND|  upa.s Te Duzub kaTE akowag hok haTaw uyha.r kaTe bagebar hoz ko samaf lena| onako muDxre  Turuy hoz Do  Kuzi ko TaheN kana| nukuwag reMha re kolektar  pahta kHon 30 hoz ol ciki maceT a.cuy reben ena| nuku pa.tHuwa. gavTa hag reMha razej la.giD  kolektar, di. Ai.ji. UdISA SECED monTRI manoTan orobinDo nayek eman seter ko TaheNya| ba.zTi a.cug Do ceTan re Tayom Te bica.rog  menTeko huDis aD kowa| nova upa.sTe reMha Duzub re ira.l hoz ko ka.rigHam a ar manij DUrgi haNsDag Do ba.zTi uTa.r gey ka.hil lena| 04/06/03 hilog sanam jilla porisoD hoTeTe di. Ar. di. E. miD unuyha.r sakam hoN pa.tHuwa. gavTa ko cal leD_a| upa.s Te Duzub len gavTa rin pa.tHuwa. ko Do ko TaheNya - ma.n ka.zu murmu, (suTreT), ma.nij Durgi haNsDag, basonTi soren, rukmoni tudu, dumni hembrom, raymoni hembrom, maya tudu, ma.n ga.lu ram murmu, suDHIr ma.rndi, gumDa. tudu, megHray tudu, piru soren, sonTos murmu, kHuDiram besra, DHonu hembrom, baDiya murmu, suna ram tudu, mansiq marndi, sonaTon ma.rndi, suNDa.r murmu, majHiya. marNdi, ra.msai soren| ka.hil ko  joTon lagiD SEBA REKIN tAHEn KAnA ma.nj guruba.ri sorDar ar ma.n suNDor mohon hembrom|

sapzeT ATre

a.di lekan hoz a.di gotaf uyha.r| Diswa. lekaTe arbaf hozo hozowag uyha.r palen TaheNya savTa lahag la.giD| miD UYHA.R Do pa.rsi renag lahanTi ge TAheN kana| ona lekaTe jHARKANd ponoT sira. monTri manoTan orjun munda ag ucHa.n ci Darakan jHarkaNd mahaN 15 nobHembor, 2003 re sanTazi bHasa ira.l ag DHapre aNgocog kaTHA maraf monTri manoTAn otoz bihari bajxpeyi ag mocaTe cHa.tya.rog_a menTe| jHarkaNd sorkar pahta kHon nova kHa.Tir joTowag ka.mi hora sa.T caba akana| nova Do sanTaz bira.Dx renag a.di maraf ra.ska. bewra kana| nova rege upurum, ar lahanTi renag caka Do a.curog ehobena, sanTaz arbaf a.Dim kowag nagamanag menlekHan hoN baf ba.zijog_a|
     okTo polom akan rehoN muca.D biDa.lre nina.g ka.mige sorkar a.diTeD sarhaw Te huyug_a qamog a.yDa.ri kan rehoN| sa.ri sarhaw ma nuku ko aMTi huyug–a pa.rsi lazawna ar pa.rsi hOl re jahaNy kojobe lena| Disom parom Disom kHon ehob katE siqoT Disom rin DIku ha.bij, ol guru pondiT rogHu naTH murmu kHon  a.Tu olog asza aceTiya. ha.bij, ka.tij ka.tij gavTa kHon seMa seMa ga.kHuziya. a.na.riya. soheD ha.bij|
     koy a.gu ag sar Te seNDxra ba.gi kaTe niTog Do apnarag ag sar lekan nonol suNga. Teraf kaTe abowag pa.rsi bo ropHaya| pa.rsi hara bOrO baf bon rika.y kHan pa.rsi Dare arhoN gosog_a| cekaTe un okTo jahaNTInA.g ge abowag ol pazhaw kaTe ko nalha a.sul ar seMa hozog, unku pa.ri sanTaz Te roroz pacHe ko lajawg| niTof hoN ba.zTi kaTe Do a.Tu Disom rin reNgej orej hoz ge abo pa.rsi joTon jiwiD re menag akaD kowa| nova Do Tis hoN alo huyug ma ci pa.rsi, savTa rayriT, Dina.mge unku ko gog kag_a|
      ira.l ag DHapre seleDog menTe sorkar genag  gotay cHaraw pasnawa  ona kaTHa hoN baf kana, ona Do abo ceTan kaTHa kana| seleD ena men Do sorkar gozoy ema, jaNT Do bafa| Dag ja.zi Te Dare na.zi sagen kaTe bahag_a ikHa.n bahay la.giD hozag gorojx baf kHan baha ar Dag renag gonof Do okare? pa.rsi sagaz re  coga kaTe lelha mone tatwas TaheNn ma ar Darakan jHarkaNd mahaN Debon DaramDag|

Birsa. munda. Gur mahaN manaw

Ra.wlkela (udisa) 09/06/03 :- 103 ag bir birsa. munda. gur mahaN Teheq ra.wlkela birsa. cHokre bHaroT jakaT di. Es. o., di. Way. o. ar em. em. es. sunDorgod jilla pahta kHon ko manaw keg_a| sahebx sasonag jor jobor, jomiDar kowag nahacar muca.D la.giD bir birsa. Do hOle salgaw leg_a| Disom pHurga.l renag 56 sal parom en rehoN Disom re onkage reNgej hoz ceTan re nahacar Do baf caba akana| nova nahacar caba la.giD ar miD taf birsa. hOl huyug la.kTig kana menTe komiti pahta kHon ko roz keg_a|

Asza THapna mahaN manaw

Ra.wlkela, 08/06/03 :- sarna goyon laha ol iTun asza hag THapon mahaN Teheq a.di ra.ska. seleD manav ena| nova sa.gun mahaN re ma.n ramo baske (parseT), ma.n sura.y ma.rndi (suTreT), ma.nij ra.yma.T ma.rndi, ma.n piru haNsDag (jogo parseT), ma.n salo ma.rndi, ma.n DasmaT baske, lokHon murmu ar maraf maceT surenDro besra eman iTun asza iDi kaTe akowag bica.r ko samaf lag_a|

pHatilayijor jaher gaz re Dare rohoy

ra.wlkela, 8/6/03 :- ha.li ge nova ma.jHi bacHon Tayom pHatilayijor goram gosaMe re a.Tu hozag galoc huy ena| jaher gaz  Dug Doho savTe ona renag uTHna.w DIsa.kaTe ekal ge bacHon akan ma.jHi gomke ma.n buDHUram tudu Tikinag DiSA.Te hijug kan ja.puD Din maMaf Te Dare rohoy ko gota akaDa| goram rin sanam hoz hozo hozo mimiD tafDare  rohoy jiwiD menTe ko galoc tHa.wka. akag_a|siDo ka.nhu hOl mahaN re  ma.n enem

suziya paDa, 12/6/03 :-Darakan 30 jun siDo ka.nhu hOl mahaN jok suziya paDare a.di ra.ska romojx Te manawg tHa.wka. akana| siDo ka.nhu  sanTaz  hOl Do sahebX kowag nahacar biroDH Te huy a ar ona ladHA.y RE siDo kanhu jiwi kin alay leg_a| onka ge ol ciki patHuwa. gavTa rin koxa kuzi ko apnarag  hok haTaw  la.gID sorkar sav TupuD kaTe maMay maMay siTuf re upa.s Te reMha Duzub kaTe jiwi alay sapzaw TaheNkan  kHa.Tir jok suziya paDa re huyug kan hOl mahaN re ma.n ko cal akowa| savTe nuku  reMha Duzub  re jolokHolo lenko  segba re TaheN kan ma.nij guru ba.ri sorDar, ar ma.n suNDor mohon hembrom Tikin hoN  ma.n ar siDx sakam ko cal a.kina| jaHaN kuzi ko ma.n kowa unku Do akorin baba arbaf a.sa.mi ko Tuluj ko ma.n kowa|

udisa aseka siTUF binid 28/6/03 kHon

rayrompur, 2/6/03 :- udisa aseka hoTeTe huyug kan siTuf kHep binid Do Darakan 28/6/03 ar 29/06/03 hilog udisa renag sanam binid Talma kore huyug_a| boTolo sakam Do 20/06/03 kHon 24/6/03 DHA.bij qamog_a|

aseka hag  say serma galoc

rayrompur, 12/6/03 :-Darakan guru gomke  pondeT rogHunaTH murmu ag say serma janam mahaN manaw iDikaTe galoc huy ena| nova galoc akHza re say serma manaw komiti cayreT ma.n lokHmoM soren ar aseka suTreT ma.n safkHo haNsDag Tikin seleD kin TaheNya| Tobe paromen galoc kore eperez DHara atkar Te hoz ko galoc re una.g ra.ska. baf atkar Te pale ina.hilog a.di nase DHAra hoz ko setera|

bafkaburu renag ”boNga Dorbar ca.ta.ni” hiri

jHoRAdI, (udisa) 12/6/03 :- jHoradi sur maraf kedom a.To japag re menag a.di quTuman ar boNga bORO Te nagamanag baFka buru re boNga kowag Dorbar ca.ta.ni hiri Darakan 22/6/03 hilog hirig la.giD udisa jakaT ol ciki pa.tHuwa. gavTa pahta kHon hoho akana| boNga bOrO ko ako akore TahENn kan   bica.r acar ko nova DHIRI ca.ta.nire Dorbar kaTe   kaTHA ko sojHe ar TopageD TAheND| onaTE nova DHiri ca.ta.ni Do “DoRBAR ca.ta.ni“ menTe qum menag_a| ma.nmi kowag soT ar niroz TAheN iDiTe seDay ma.nmi ko boNga BOrO tHen kHon node rin DHAr lekaTE GoZo ko   qam eD TaheND| boNga bORO ko sav qapam ar a.sis THum nehoNrog  la.giD pa.tHuwa. gavTa Do sanam ma.jHi moMe ko ar pa.tHuwa. gavTa suTreT ma.n kazuram murmu Tikin hoN oNde seter kaTe  sa.kHi soBHA la.giD ko nevTa Tora akaD kina| Dorbar ca.ta.ni hiri Tayom patra muhul pa.ni renag “baba Tilka. murmu laybreri” ar laybreri suTreT ma.n ramDas murmu sav hoN qapam renag ko gota akaD_a|
 
Raybar

1) ca.kri  re kHoNja menay soren pa.ris koza kHa.Tir +3 seceD An cehra savTe napay bebHar gunan kuzi juri na.pIT LA.KtI|
2) ESEL mARSAL, metrik sa.T akaD hembrom pa.ris kuzi jekHa DISom peza la.kTi|
3) apnarTe apnarag biriT re kHoNja akan soner seceD an besra koza la.giD metrik sa.T kag qeljom  cehra kuzi ba.hu na.piT la.ktI|
4) kargaz re kHoNja akan,  haNsDag koza jekHa metrik sa.T kag kuzi juri na.piT la.kTi|
5) ca.kri sab akan iNjiniyar tudu koza, jekHa +3 seceD An napay mutHa.n kuzi juri na.piT ekal ge la.kTi|
*kusi kupusi re gon pon re aMgo rakab menag_a|
**sa.ga.y sa.ri la.giD DISom kHobor sav sa.ga.y sa.ripe|


kuzi kowag  ciNdU enej hepraw

ba.rpaDa, 4/6/03 :- calawen 16/5/03 kHon 4/6/03 ha.bij huyen  kuzi kowag ciNdu enej hepraw  ar moyur bHoNjx bakHra bacHon huy ena| onare guru gomke santali kolejx, aseka rayrom purr in kuzi ko seleD_a ar napay ko enej leg_a | onaTe ira.l hoz ko bacHon ena| unku koDo ko huyug kana - ma.nij  sa.wrani ma.jHi, DIGI haNsDag, salho hembrom, DUla.ri haNsDag, lokHmi haNsDag, DUli moni hembrom, poma baske, maya ma.rndi| nuku koDo aseka unuj maceT ma.n orjun haNsDaG rin  cela kanako|
 
PHurga.liya. ma.n sorbohora ag DA.bi

Ba.rpaDa, 3/6/03: :- ciki menag sanTazi bHasaTe seceD renag baf bebesTa, ar nova bHasa ira.l DHapre jaga banug_a| nova kHa.Tir udisa jakaT ol ciki pa.tHuwa. gavTa ag kolektar opHis Duwa.r re maMay maMay siTuf re  upa.s Te reMha Duzub re jiwi liblabog kana| nova KHa.TIr Do 55 sale rin em. el. e ar em. pi. ko Dusi  menTe pHurga.liya. ma.n sorbohora mohapaTro  gomkey men akag_a| onaTE nukuDo penson taka qam renag hok ge ba.nug_a ar jahaN niTog menag kowa unku nukuwag kaTHA sorkar tHen bako seter ke kan kHan  akowag bHa.rwa. araM baf gog kaTe a.di lage ko hawal ruwa.z kag ma|
 
ra.wlkela re binid sapzaw kurumutu

ra.wlkela, 14/6/03 :- aseka, rayrompur Ta.rire DARAkan siTuf binid 28/6/ar 29/6/03 re huyug la.giD| nova kHa.Tir ra.wlkela bajar re sapzaw a.di kurumutu re| kHerwaz ol iTun laha asza, nawadera,  sarna  ol iTun asza, sektar - 1, ar sarna goyon laha ol iTun asza, sektar - 15 kHon a.di saNge binidiya. Ko binid reko samafog la.giD| jaw jaw kHon nes Do binidiya. ba.zTi ko atkarog kana|

siDx sakam re
huza.g

ra.wlkela, 8/6/03 :- aseka pahta KHon ha.tiqog kan boTolo sakam, siDx sakam kore a.di gan tHavre uza.g qamog kana| kuziyag uTum re kozahag umul ahla oTolo sakam re latHakog, savTe  janam ma.hiT ko huza.g TaheNn kanTe binid ar siDx sakam ha.tiq kore etketoMe SAmAFoG KAnA menTe SARnA Goyon LAhA asza, ra.wlkela  pahtA KHon ma.n DASmAT BASKEY roz akag_a ar hijuk kan Dinre nova ko alo huyug ma menTeaNs e Doho akag_a|

Tiriq blok re iTun asza bereD

TiriQ (udisa), 10/6/03 :- a.Tu a.Ture olcikiceDog la.giD  Tiriq blok renag kutu, araf gobxra, ba.lya.sa.y eman a.Tu re ol ciki asza bereD ena| iTun okTo Do Tikin 12 tazaf kHon ehobog_a| maraf  maceT lekaTe ma.n suDHir ma.rndi ar ma.n ramDas murmu Tikin bHa.rwa. kin gog akag_a|

sagenog pa.rsi hOlgariya. cHUtu tuduy hosor ena

bohozDa, 9/6/03 :- bohozDa sur ba.rudi a.Tu rinij sagenog pa.rsi hOlGA.RIYA. cHutu tudu Do oDinrey hosor ena| nase ruwa.Te ka.hil lanay ar  onuguz nalko re ranog kan TaheND, ikHa.n caNDo boNga hag likHon pale nina.g co, 9/6/03 hilog akinag jiyon ba.Ti iMij ena| CALAG Kan pa.rsi hOl re a.kinag enem Do ehob lena, Tobe a.digange ba.ki TaheNyena| sanam  pa.rsi hOlga.riya. ko a.kinag nowa Dosa kHa.Tir DukH Dorya reko  
dubuj ena|

Ca:gxwa. seNDxra

Tiriq, udisa, 08/06/03 :- nes Do Dag reyaz 17/06/03 hilog ca:gxwa seNDxra tHa.wka. akana| koza kuzi Ta:gi TaMag menag savTe a,Tu re erog ko caba iDiyakn Te a.di ra.ska. ko Ta.fgi akag_a| qiDa. Afgag la.giD Te ca:gxwa. Ar Talsa a.Tu re kHeloNd hepraw menag_a|goza sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
disom kHobor,
ma.n budHan ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkella
01-15 June
2003
Vol -1
Issue -17

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only