disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 30  jun
2003
THok-01 gele  18
sahta 1

abo, pa.rsi ar ira.l DHap

hoNko niDHa.n geya| pa.rsi, savheD, DHorom Do miD taf opaD REnAG poha kana| savheD baf kHan pa.rsi, ar DHorom renag hara bORO savTe ohoge lazaw kog_a| DHorom baf kHAn savheD ohoge pajHaz kisa.M kog_a| pa.rsi bafkHan savheD DHorom jaNga ba.nug jinTi pipizi leka DOzom akage TAheN na| onaTE pa.rsi lahay la, giD ira.lag DHap Do a.di Ted LA.KTI KAnA| jHArkaNd sira. monTri DARAy nobHEmbor 15 jHARkaNd mahaN re DIsom gomke yag mocaTE  sanTAz bHasa ira.l ag DHapre aNgoc  cHa.tya.r oco roz Do a.di  ra.ska. ar sa.gun kaTHa kana| Tobe niT ha.bij ona KaTha re okoy hozag ra.ska. ce okTa hoN baf qelqamog kana| onaTe a.yka.wg kana sanTAz pa.rsi reDo hozag Dula.z menag ace ba.nug a bay rozogog kana| jHarkaNd re nuy sorkar ge calawen hOl mahaNre (30 jun) 10000 hoz maceT a.cug menTe Disom hoze pa.Tya.w hoco leD kowa, cekaTe nova maceT a.cug renag ponoT jake hoz ko jaNge leg_a| ikHa.n seNgel sarTe ona renag dahar hoNy pHurca. leg_a| muca.D biDa.l ona sorkar hana nHava susige susa.r keg_a| onaTe pa.rsi lazawna lekaTe miD tHop mayam a.wri jorog_a, bHa.gi leka molof Dag babon joro akag_a| onaTe pale raq.ska. hoN babon tHika.yeg_a| niTog nuy sorkar nobHembor 14 re baf e emabon rehoN abo Do ceD hoN babon ceka Dazeyag-a, nova kore kHonge qelog kana ar baf e emabon rehoN ceD hoN sorkar ceTan re sanTaz pa.rsi hoz la.tij ka.mi hora bafko sa.Tkeya menTe baday qameD kanay| onaTe niTog kHon ona la.giD hOlga.riya. gavTa ar hOlga.riya. ko okTomenag rege nova ko sapzaw huyug_a| baf aNgoc akan kHan ina. hilog kHonge a.Tu a.Tu re seNgel salgaw renag neyamog-ma rajx a.ri dahar kHon saha kaTe pa.rsi ciki  re sab Te huyug_a ja.haNy onarenag e rozeg_a are kurumutuyeg_a| armiD kaTHa Do niT pa.rsi la.giDokaDo okTo seter akana ona Do pa.rsi Dlazawna renag bes okTo Do baf kana| cekaTe, nuy sorkar jaNhaNy menaya ar sanTaz pa.rsi renag tHika.y sabeg_a ona sorkar re sanam sarna DoroDiya. hozDo ba.nug kowa| unku Do Dikuwa.g DHorom Teko balog akana ar unku ge pa.rsi lazawna ar baf hara bOrO reko TaNhena onaTe boTor a.yka.wg kana jaNhaNy a.Diba.si DHorom ar lay lakcar AD la.giD ko kurumutu a.gu akag_a unku ge a.Diba.si seceDog renag DogHa ko sabeg_a| miD gotaf a.za.Tege abowag DHorom ko bol cHol goD kag_a| nova ceTanre deher cizik cirga.l TaheN la.kTi| cekaTe unmaraf Disom renag a.na.ri kHon nagam ar savheD ko a.ru pHeraw Dazeyag kana etke tome sahaw kaTe ar abowag savheD ce nagam a.ru la.giD Do meD ja.piD kaTe ko Dazeyag_a| muca.D re nina.g hoN menogog kana boNga bOrO a.sul kore kHon Do pa.rsi a.sul Do jiwiDog renag eTohob tHav em   la.kTi| cekaTe bin pa.rsi merom BHidi seTa ko hoN ko jiiwiDog kana| baf noNga bOrO kaTe onkage amag pa.rsiTe boNgay renag Daw ba.nug kHan oNde Taberog hoz Do bHidi merom kHon hoN bo niDHA.n geyaaaa| 
---    (ma.n budHa.n ma:rdi)


jHarkaNd aseka hag siTuf binid 26, 27 julay re

gHatsila, 22/06/03 :- jHarkaNd aseka  pahta kHon 2003 sal renag siTuf binid Do Darakan 26/07/03 ar 27/07/03 hilog huyug menTe semleD parseT manoTAn boloram tuduy kHobor akaDa| binid penerej sakam perej Do 06/07/03 kHon ehobog kana| jHarkaNd renag sanam iTun asza ko nova bewra ko cal ena|

ol ciki pa.tHuwa. gavTa ag reMha Duzub

rayrompur, 30/6/03:- lahare moMe say  olciki maceT a.cug iDikaTe udisa sorkar ag aseka sav ropoz renag buta. Baday lagID Te Darakan 6/7 /03 hilog  ol ciki pa.tHuwa. gavTa ag Dupuzub tHa.wka. akana| aseka sav udisa sorkar ag  ropoz citHi renag tHa.wka. TeD baday  jof IDi KATE Pa.tHuwa gavTa aseka tHen baday sana akaDeya|

dr. bHolanaTH tudu  Ra:ci maraf birDa.gaz renij nava prinsipal

ra:ci, 30/6/03 :- dr. bHola naTH tudu Do jHarkaNd renag quTuman ra:ci  maraf birDa.gaz re.nij prinspal lekaTe ka.mi bHa.rwa.y gog keg_a| nova maMaf  manoTan tudu  Tikin Do tata kolejx, caNybasa re  prinspal lekaTe ka.mi kin Toraw eD kan TaheND|

cok suziya paDa re “hOl mahaN”

cok suziya paDa, 30/6/03 :-marafbOrO ranakab gavTa Ta.ri re siDu-ka.nhu hOl mahaN a.di ra.ska. seleD manaw ena| 1855 re pHurga.liya. siDu - ka.nhu TIKinag a.yur Te sanTAZ ko  saheBx sason ag saseT, ar nahacar renag reheD tADE kaTe pHurga.log  ladHa.y  ko ura.l leg_a| nova ladHa.y re siDu–ka.nhu savTe ayma  sanTaz bi~r  jiwi ko alay leg_a| ona lekage apnarag hok haTaw la.giD sorkar sav ladHa.y kan ol ciki hulga.riya.  pa.tHuwa. gavTa rin koza kuzi ko ha.lige ba.rpaDa re jahaN  jiwi alay  sapzaw reNgej Te reMha Duzub kaTe sorkar ag bohog Tirub oco  kHa.Tir nova hOl mahaN re gavTa pahta kHon ma.n sakam ko cal aD kowa| peza rup Te ma.n kisor Das, (biDHayok), ma.n ka.zu murmu, (parseT, ol ciki pa.tHuwa. gavTa), ma.n bHaDo haNsDa, (jilla porisiDX  cayreT) ma.n sunDor mohon hembrom  eman seter ko TAheN KAnA| ka.mihora lekTe ol ciki hepraw, drama heoraw, somajx sifra.y, bHaNdan binTi, ar sif sifra.y eman TaheNya| ma.nan ol ciki hulga.riya. kowag hijug senog renag sanam kHorca Do hOl mahaN manaw kumut gey gog leg_a|

jHarkaNd mukTi morca ag maraf Dupuzub

tata, 28/6/03 :- jHarkand mukTi morca hag maraf Dupuzub dimna renag baba TIlka. nogor re  huy ena| nova re manoTan sibu soren Disom parseT lekaTey bacHon ena| manoTan soren TiKIN KIn mEn Keg_A jHarkaNd sorkar ag seceT, rajxniTi, ar ka.wdi niTi ceTan Te THuTi cal keD okTe kin men keg_a ci aTu re TahENnkan seceD koza kuzi ko a.Tu a.Tu giDxra. ko pazhaw koma ar ako juDI sorkar ga.DI REKo  Duzub a enkHan unku maceT ko tHa.wka. ko jaygag_a|

tesa buru seNDxra

ka.tHin (ra.wlkela) 29/6/03 ;- jaw serma lekage nes hoN tesa buru seNDxra huy ena| hola qiDa. Gel tazaf kHon Teheq seTag Turuy tazaf ha.bij oDaba.Di DHucul huy ena ar ba.sya.m 11 tazaf ha.bij Do somajx sifgra.y huy ena| ra.wlkela bajar japag re node ge seNDxrag kHa.Tir nova qeqel la.giD hoz a.di geko BHiz leg_a| bajar bHiTri kHon hoz bunum upi leka tesa buru Teko relaw seter lena| rusik DHoromdi tola renag kazha tamak bajxna Te gotay Dulka.w leg_A| sirpHa. Capal akHza Tikin huy ena|ol ciki aceTiya. ko tHokor

ra.wlkela, 29/6/03 :-pHulba.zi kHon kHERwaz ol iTun laha asza, navadera Te ol ciki binid aceTiya. ko tempo ga.di (elel-o.ar-14ec 2956) TE Senog kan okTe landHuwa.tola cHokre   duluf ga.di sav ko  tHokor ena| tempo ga.di Daz akaD hor re hupta. Ge duluf ga.di atMeyen kHa.TIR tempo lagzawij ga.di TiNgu sarbHar enTe tempo Do bar DHaw pa.lti ena| Duzub len gel miD hoz aceTiya. ko a.di aNt ko jolokHolo ena| ba.zTi kaTE Do ira.l hoz kajak ko bHoNgar ena| nuku bHoNgar koDo ma.n naran ma.rndi, DebenDro haNsDag, ma.nijsolma ma.rndi, ajHo moni marndi, a.rsumoni ma.rndi, Da.ngi soren, hira.moni murmu, ar siTa. moni ma.jHi| ona sur A.Tu landHuwa. tola hozag gozo, koyel asza, ar binid lazawna re TaheN kan kumut ag gozo Te a.di lage aspaTal Te iDikaTe TikcHa. Renag sarbHaraw ena| nuku ko muDx re ma.n naran ma.rndi ar ma.n DebenDro haNsDa Do deher ka.rigHam re menag kina|
 
aNgarpaDa re “hOl mahaN”

baDHAm, (udisa) 30/06/03 :-jaw serma lekage nes hoN  Teheq siDu-ka.nhu “hOl mahaN” baDHam japag aNgarpaDa aTu re a.di ra.ska. seleD manaw ena| seTag beza bajx bajxna,  Ti~re DHorom renag sapab ag sar ka.pi anTe bajar gota rali huy ena| ona Tayom siDu ka.nhu ol ciki bida.w hepraw huy ena| onare ma.n nizomoMi murmu (aTu - kusmi), eTohob sirpHa., ar ma.n biswonaTH soren (aTu - boloT pur) DoSAR SIRPHa. Kin amet keg_a| peza ko muDxre manoTan pores coNDxro murmu, ayar di. Es. pi., ma.n kisor soren, ayar aseka seceD suTreT, ma.n pHokoz sif mundalohar, ma.n lokHmoM murmu, (ra.wlkela) ma.n bikra.m soren , (a.Tu majHi), eman siDu ka.nhu Tikinag  hulga.riya. nagam ko THuTi keg_a| siDu ka.nhu hOl mahaN kumut parsET ma.n kaDe soren peza ko a.di sarhaw kin cal aD kowa| miDun lazawna ka.mihora re ma.n budHa.n ma.rndi Tikin TaheNya| qiDa. aNgag ka.mihora lekaTe gayan kHeloNd hepraw TaheN kana| nova hepraw re kHeloNd “baba Tilka. ma.jHi “(burgi mara) eTohob sirpHa., “caNDo mahaDebx” (gumuD kaMba tola) Dosar sirpHa., “siDo ka.nhu”  (bana gajaz) Tesar sirpHa. Ar “Towa Dare” (sarjomdi) punag sirpHa. Ko amet keg_a| nova kHeloNd lazawna re dramatik suTreT ma.n ka.nhu murmu, savTe suklal, samo, gojen, bHaDo, sinDHu ar savTen kowag kurumutu a.diTeD TaheN kana|Raybar

1)  hembrom koza, hotel menejment re digxri sa.T akaD ba.bu la.giD corok cikia.M, seceD soner,  ba.hu na.piT kuzi Dorkar|
2) murmu kuzi la.giD aj Te Tifgu ketej akan koza javay lekaTe kuzi ayO baba Daram Dag re menag kina| kuzi Do arts Te digxri, ol ciki Te pa.rukiya., ar qel jof Te corok menaya|
* sa.ga.y sari la.giD, Disom kHobor sav sa.ga.y sa.ripe|

godda re ol ciki binid sapzaw

godda (sanTaz pargana) 30/06/03 :- hijug kan JHarkaNd ASEKA Ta.ri re huyug kan siTuf binid lagIDx sapzaw jur sur huyug Kana | hijug kan ma. 12/07/03 hiT KHon asza re pazhaw a.di jur suruog a menTe maceT ma.n Jon soren E KHobor akag_a|

dimna. Lek re baba Tilka. ma.jHi asrom

tata, tata bajar renag dimna lek qeqel serma BHur Din ge hoz tata ar tata bahre kHon ko seterog_a| qel jof hoz kowag napayok uyha.r kaTe “baba Tilka. ma.jHi asrom” bereD ena| node hoz ko Dag ja.puD ko umul  asra keya|

ca:gxwa. seNDxra

Tiriq,   18/6/03 :- Tiriq japag ca:gxwa. seNDXra a.di romojx nes hoN seNDxra huy ena| hoy siTuf napay TaheN kan kHa.Tir sifgra.y ko, bajx bajxna ko, ar Disom hoz ko luguburu puhu leka geko relaw hej lena| gada naMe sur re ul bagwan gomhez umul Tala re hoz gota sif ko TaheN KAnA| newTa Peza lekaTe ma.n suDa.m marndi (biDHayok), ma.n bHaDo haNsDag, ma.ni DebonTI hEmbrom, ma.n mohon haNsDag, ma.n sunDor mohon tudu| kazha tamak Ru~re eTohob sirpHa. BHa.lu juzi, ar Dosar Do ka.zi ma.ti rin ko amet ana| qiDa kHeloNd hepraw re ma.n lukHinDor haNsDa hag onol puTHI “newTa iqme DADA BAha sohray” eTohob sirpHa.Y amet keg_a| nova Do tiNgiriya. aTu rinko UDug soDor leg_a|

siTuf kHep binid sa.T

ra.wlkela, 30/06/03 :- calawen boNga 28/29 jun ba.rsiq ol ciki binid ra.wlkela rehoN sa.T ena| nova binid re sarna ol iTun asza ar sarna goyon laha ol iTun asza renag Talma binid Do en. E. si. (es. ti.) usul asza sektor – 20 re KAJAK Koza kuzi seleD ko TaheN kana| muzuT semleD kHon ma.n ram coNDxro hembrom ba.bu bHiTa.r boNga lekaTey bahal lena| ar hoN baday akana kHerowaz ol iTun laha asza renaf binid Talma Do ha.Ti Tol (ha.Ti boNDHa) Tala asza navadera re ayma koza kuzi ra.ska. geko seleD lena| noNde hoN muMuT semleD kHon ma.n balesor haNsDag BHiTa.r boNga lekaTey bahal lana| banar asza re qel lana ko koza kHon Do kuzi ge safgeko TaheNya| jaw lekage binid muca.D re binid muca.D Dupzub hoN sarna goyon laha ol iTun asza suTreT ma.n sura.y ma:rdi Tikin parseT lekaTe ka.mi kin Toraw leg_a| onare ma.n ma:rdi Tikin guru gomkeyag say serma re muMuT semleD re bar say gan pa.tHuwa. ko Duzub kaTe olog la.giD miD ozag benavg reyag prosTab Disom hoz tHen kin parom keg_a| nova katHa Do Duzub len binidiya., Darjon Ti THayo kaTeko guz goTom aD_a   nova renag Daw semleD e emog kana, ra.wlkela hoz benav ako menTe ko mukruz akag_a|

sakom boDol Te meMheD sikzi

ra.wkela, 28/6/03 :- nawadera  jahertola kuzi ma.y ka.pra. haNsDa taNgorpali THana re ma.n bipzobx sahuyij juri menTey Da.bi akag_a| ajag menDo bar serma lahare munDir rekin bapla kaTe maTKom tola|re bHaza re kin TANhenya| Tobe niTog sahuetag re baplag e sapzag kana Te ma.nha.ni kes akaD TE ka.pra. ma.y Do meMheD silpiq bHiTrire hirom sikiz boTorTE meD Dag perej meD Te menaya|

siDxgoda re hOl mahaN

siDxgoda, (tata) 30/6/03 :-sanTaz gavTa, siDxgoda Ta.rire Teheq sanTaz hOl mahaN a.di ra.ska. ge manaw ena| nova sa.gun hOl mahaN re maraf peza lekaTe manoTan mahaTma tudu Tikin seter kin TaheN kana| ma.n DHira.y ma.rndi (majHi gomke), ma.n cHotray tudu, (parseT), sanoram murmu, (suTreT), ma.n sofkor soren, ma.nij kajol marndi, ca.mi marndi, onupoma marndi, onusoya tudu, eman siDu kanhu sanTaz hOl iDi kaTe a.di gonof an kaTHa ko THUTi keg_a| ma.nij cHiTa. marndi Tikinag  kurumutu Te enej sereq akHza a.dige gomhez lena| mUca.D re ma.n kusa.l haNsDa (jogo suTreT) miDun re seleD  len sanam gomke, Disuwa. Ko hOl mahaN gelebili oco keD kHa.Tir a.di a.di gunman sarhaw kin cal AD kowa|

baf Tazam Dazeyijag ol ciki bida.w em

TIriq, (udisa) 29/06/03 :-siTuf  kHep binid TIriq hay skul  TAlma re  naran pur aTU rinij ma.n kamesor hopon era ma.nij sujaTA ma.rndi ceTAn canoc bida.w e em keg_a| nuy Do DHarTi lebeD Tara kHon ge  seMayen niT ha.bij hoN ko hobor odok hobor aDEreya|

jHarkaNd pHroNt ag maraf rali

ra:ci, 30/6/03 :- jHarkaNd re a.Diba.si ar muMba.si ko sorkar ag ka.mi re 90% jaga ko qam ma menTe jHarkaNd pHroNt Do maraf Dupuzub e hoho leg_a| sorkar a.di lage osol jHarkANd rin hoz cinha.w kaTe unku ko sorkari ka.mi re a.cug ma menTe ko men keg_a| sorkar  45 mahaN Te osol JharkaNdi hoz e cinha.w koma ar bafkHan 16/08/03 kHon caka jam hOl ehoboG_a menTe sorkar ko DHomok ko em akaDeya| selED  len neTa ko muDx re ma.n salkHan murmu, ma.n surju siq besra, ma.n surojx mondoz,ma.n en. i. horo, dr. ram Doyal munda  ar ayma neTA  seleD kaTe akowag bica.r ko samaf leg_a| savTe jHarkaNd rin hoz cetkarog Te nova hOl re seleDog ko Du~Dela aD kowa|

udisa aseka ag ol ciki binid sa.T

rayrompur, 29/06/03 ;- udisa ponoT re nesag siTuf binid Do hola  28/6/03 kHon ehob lena ar Teheq caba ena|

siDu-ka.nhu lapHaf birDa. gazre “siDu-ka.nhu hOl mahaN”

dumka., 30/6/03 :- siDu-ka.nhu lapHaf birDa.gaz re Teheq  hOl mahaN a.di ra.ska. seleD manaw ena| siqoT Disom pHurga.l la.dHa.y renag eTohob sipa.hi ladHa.y maMaf re siDu, ka.nhu, cANDx, bHayro pun boyha hag a.yur Te sahebx sason renag nahacar, koclon biruDH Te sanTaz hOl 1855 sal jun 30 hilog ehob lena| nevTa peza  lekaTE SEtER Len ponoT gomke manoTan beDx prokas marway men keDa ci siDu ka.nhu lekan bir kowag mayam Te Disom pHurga.l ena ikHa.n unkuwag kukmu Do niT hoN baf pura.w akana|


sapzeT ATre

joTo gavTa kowag uyha.r menag_a sanTAzi pa.rsi ol ciki TalmaTe| seceD kaTElolo haTAf aceTIYA. ko jiyon ponTHa apnara| nofkan aNs nesag jHarkaNd Disom seceT maceT bida.w mahiT 27/05 ar 28/05/03 huy en bida.w re ol ciki Talma Te seceT maceT hoN binid re Daw em keD Te abokowag aNs  kukmu gele bili kan leka atkarog kana| menkHan abobo aNs len una.g aceTiya. Do pase bafko seleD lena| Da.yka. Do now age huy keya - ol ciki Te seMa akaD  aceTiya. ko nova Re a.cug kaTHa hoz tHen baf  pasnaw| ar miD Dayka. Do  jHarkaNd Disom re aceTiya. kowag sanTaz pa.rsi ar ol ciki Te olog aNs ar kurumutu palen laboz geya| sifbHum, manbHum, ceTan Disom, eman re pa.rsi Dula.ziya. ag kurumutuorjo aceTiya. ko bafko em ke kana| jHarkaNd Disom re sanTaz kowag elel saNgeya| sanTaz kowag ozag menlekHan Do   SAnTAZ  pargana ge Disom Dunya. Re joTo Ko badaya| ikHa.n DukH Do nova ge sanTaz pargana rin sanTaz Do   ol ciki yag ahla kHon  a.di Din ha.bij saha reko TaheN lena| onaTE jHarkaNd rin  arbaf Disom rin saNge sanTaz Do olciki  kHon sa.rige pHARak re menag kowa| sanTaz kowag Disom sanTaz pargana re ol ciki renag anat Do abo  ol ciki pa.rsi Dula.ziya. kowag laboz ar onheza renag sa.yka.T upurum kana| a.di aDin kHon a.di maraf kukmu ira.l DHapRE sanTazi pa.rsi aNgocog, ar jHarkaNdre sanTazi bHasa rajx bHasa kukmu hoN sa.rige sa.ri geya noTe sanTazi pa.rsi Do ol ciki Tege olog men hoN sa.ri geya| Tobe rajx bHasa  ar olciki Te ol men Do  okalekaTe? cekaTe sanTaz pargana rin saNge  boyha ge a.wri bo apnar ko, aDo ol ciki Do okoy la.giD? okoy lekHa Te aDo saNge bo lekHag   kana? ozag rege ba.nug, boyha tHen kaTHa baf seter ar boyha ge baf bujHa.w Daze Do maraf hoz, ol ciki pa.rsi Dula.ziya. ga.kHuz kowag aD uyha.r  ar quTa.T agam kukmu kana| sanTaz pargana re begor  ol ciki  pasnaw kaTe  jHarkaNd re rajx bHasa ar ol ciki uTHna.w uyha.r Do  Din beza kukmu kana|
goza sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
disom kHobor,
ma.n budHan ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkella
16-30 June
2003
Vol -1
Issue -18

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only