disom_header
Ra.ulkela
01 kHon 15  julay
2003
THok-01 gele 19
sahta 1

Dilli re hOl maNhaN manav

Dilli, 01/07/03 :- Sanam sanTaz semleD hoTeTe Dilli rehoN a.di ra.ska. seleD nes 2003 renag hOl maNhaN manav huy lena| onaDo nava Dilli renag onsol plaja sur re a.yur bigxyan nagar pHaNdgarog ba.kul re sapzaw TaNheN kana| sapzawre suTreT gomke ma.n mofgol ma.rndi ar jogo suTreT ma.n bijoy ma.JHi bHa.rya. kin haTaw leg_a| hOl maNhaN manav reDo sanam Dilli sanTaz ko savTe etag jHarkaNdi hoz kohoN ko seleDa| hOl maNhaN re ma.n ma.ci lekaTe pro. La.kHiram murmu, ma.n bHolanaTH murmu, ma.n ram  krusno haNsDag ar ma.nij loKHmi soren  Teko ko Duzub gomhez leg_a| galoc re pro. lukHiram murmu Tikin kin la.y keDa ci sanam ko baday hoco ko la.giD Te De_Dela sakam koDo bajar gat age latHa la.kTig kana Tobe enaf joTo ko badaya aboDo ceD bon manaweDa| galoc Tayom TeDo dr. je. en murmu Tikinag onol  gayan puTHI “hOl sakwa” Dillirin rusika kozako  uDug soDor leDa| ona Tayom semleD rin parseT gomke ma.n pi. ke. haNsDag Tikin hOl maNham manav sapzaw Dupuzub Dokin srhaw dugi leg_a| kHange TumDag tamak sadeTe Dilli gota Dul Dulawen leka a.yka.wena| ula.si  lagxMe enejx re koza kuzi apan a.pin madder kaTeko ra.ska. lebeD aMgowaDa| etag ja.T rin hoz koDo ko qel bBa.zumbHag lena|

(kHoboriya. :- ma.n somnaTH haNsDag)
30 maceT a.cug la.giD monTri salag qapam

rayrompur, 15/07/03 :- sorkarag asa lekaTe maMaf kolektor e menleD 30 gotaf maceT niT ha.bij baf ko a.cu akanTe udisa jakaT pa.tHwa. tavTa pahta kHon 17/18 ma.hiT hilog seceT munTri salag qapam tHa.wka. akana menTe gavTa rinij suTreT ma.n ka.zu ram murmuy la.y buta. keDa| calawen me 30 hilog kHon reNgej Te rehMa Duzub re moyurbHoNjx kolektor nova paTya.w em kaTey bereD leD ko TaNhe| ikHa.n niTog ha.bij nova renag ceD leka hoN baf meD luTurag iDi Te hOlga.riya. pa.tHwa. gavTa a.zis ko a.yka.w eDa|

jaher gazre Dare rohoy

ulidi, (udisa) 15/06/03 :- caNDx BHayro ol iTun asza ar kajol ra.ni ol iTun asza koza kuziko hoTeTe ulidi jaher gazre Dare rohoyena| joToTe 1000 Dare rohoyena| ona ko muDxre moMe gotaf Do sarjom Dare TAheN kana| nova Dare rohoy sa.gun bezare dr. bHujuram murmu (udisa jaka sanTazi bod suTreT) Tikin udHa.w keg_a| puruDHul lekaTe ma.n coNDxro mohon hembrom ar a.Tu ma.jHi gomke ma.n badHa hembrom Tikin seleD kin TaheNya| nova Dare ko hara buruy la.giD ma.jHi gomke tHen bHa.ruwa. ko gogaD kina| “hirla. maraf BOrO hirla.”, “hiTla.y jaher ayO”, “sarna DHorom hiTla.y” DHorom dak em kaTe rohoy Do huyena| dr. BHujuram murmu Tikin kin men keg_a “nofka ge capza ar kutu Da.zma a.Tu jaher gazre hoN Dare rohoyog renaf tHa.wka. akana| Dare rohoy muca.Dre regeNj laga la.giD urun purun soze Daka ko jom ha.tiq leg_a|

RaT paTare kuzi ko ceTan re nahacar

Rayrompur, 13/07/03 – raT paTare RaT ga.di kuzi ko o~or kan okTo re Tina.g gan be-ba.zig hoz kuzi ko ceTan re Ti ko lagayeD TaheNj| nova nahacar ka.mi ko qel TE ma.n goMesor murmu, ma.n la.kHa.y baske, ma.n guliya. Baske, ma.n salkHu murmu, ma.n pa:cu soren, ma.n cunuram tudu Teko raT or komiti tHen kuzi  ceTan re nahacar Dabon kaTHa ko soDor leg_a| onaTe Dosar hilog raT or ka.mi hora Do a.di suguz Te huyena|

sonapus re miDun

sonapus (bohozDa), udisa 15/06/07 :- “biDU caNDan memoriyal klabx” Ta.rire Darakan 21/07/03 hilog sonapus a.Ture  kHato gayan hepraw, savTe miDun Doho akana| miDun re galocog saTam Do -onoliya. kowag ol ciki Te seceD, savTa bakHra onoliya. kowag uyha.r ceD? nova miDun ar gayan hepraw Do ma.n kuva.r baske ag ka.wdi gozo ar  kurumutu Te sapzaw akana| maraf peza lekaTe dr. bHuju ram murmu, ar galociya. lekaTE ma.n nonDo kisor kisku Tikin nevTa menag kina| Dosar 22/07/03 hilog Do klabx uTHna.w la.giD ka.wdigozo jatag jawra  lekaTe  kopaz likHon enej hoN sapzaw akana|

sapzeT ATre

calawen bofga pa.rsi seneleD (hinDi) pa.rsi renag huy lena DokHin amerika renaf ka.tij Tuluj Disom “Surinam” re| Disom renag sanam pakaz kHon menag ko sanam hinDi roz hoz ko jawra lena| onaDo hinDi roz hozag seDay bunusTi TeNgen Disom Do baf kana| aborin sanTaz, lazka, ho-munda. asam “ca” baganre ka.mi jof leka ko sen salag akan okTo rege sahebx (iNgxrejx) ko noNderin hinDi pa.rsi hozko nalha a.cu lekaTeko iDi leD kowa| niTog oNde unku hoz ge etag bira.Dx menDo doc, porTugij ar ispen pa.rsi roz hoz Tulujx akowag hinDi pa.rsi ko baqaw Doho leg_a| unku hoz Do abowag pa.rsi re nuna.g Dula.z menag-a jahaN ce seneleD Dohoy renag Daze sar saw lena| bHaroT Disom rin hinDi galociya., onoliya. ar ga.kHuz koko seter lena| oNden hozag kurumutu qel Te (pa.rsi TeTan) ol onol kore jahaN ko sarhaw keD kowa onama kHobor koregebon qel  aNjom akag_a| ikHa.n akowag ona jiwi renag uyha.r THuTi Tina.g logon ko jo bili ocoy la.GiD ona renag payTar teligrapH (17/07/03) re pasnaw len hoz seneleD soheT (em. pi.) yag roz lekaTe bHaroT sorkar rin a.cu akan ka.miya.ko (eTo hob ar Dosar THonoT) hinDi Te suhi huy akowa bafkHan septembor 1 kHon pagar baf ko qama| Tesar THonoT ka.miya. koDo 55% ha.tiq ha.bij akowag ka.mi hora hinDi Teko sa.Ta menTe ko tHa.wka. akag_a|
     ADo nova koge bHa.gi leka sala THpa lekHan badayog_a, abowa.g pa.rsi Tina.g kuciT re TaNhe akana| nova ka.mi hora hinDi pa.rsi ga.kHuziya. arbaf Disom a.yDa.ri re juzu haTaw akaD hoz nova okTo reko ka.mi hoco DazeyaDa ar sorkare manav baTaw keDa, en kHan abowa.g pa.rsi bazge Do uja.z caba uTa.rog_a| cekaTe hoz puna.y THonoT ar laTar THonoT hoz hinDi pa.rsi salag geko lotom ocog_a| Da.yka. lekaTe qel lekHan  jHarkaNd rin sanam sanTaz pa.rsi roz hoz Do beNgol ar udisa lponoT re menag ko sanTaz pa.rsi roz hoz kHon sanTaz pa.rsi renag cirga.l juzu Do acHaudij geya| menkHan udisa rin hoz 100 a.za. kHon 80 gotaf sanTaz a.za.y rozeg_a ar jHarkHaNd rinij 100 kHon 50 gotaf sanTaz a.za.y rozeg_a ar beNgol rinij 100 kHon 80 gotaf sanTaz a.za.y rozeg_a| onkaTe nova hinDi rajx bHasa ka.mi sa.T len kHan abowa.g roz a.za. hoN ka.j cabag_a| onkaTe niTogag “saDri” pa.rsi re hinDi ko latHa perej akan leka huyug_a| onkaTege pa.rsi renag Cupi tuNdi baf bon ca.pu Tiyug keya|
  onaTe gHane gHane Daray nobHembor 15 renag aNs ge TaNgi sagna kana| ona Tak hoNbon parom hoco akaD kHan ADo sanTaz pa.rsi renag lahag Do alobon kukmuma| nova ge sanam pakaz ga.kHuziya. hOlga.riya. ar Disuwa. tHen Dozom Dohoyena|

bida.w iDi Te Dupuzub

gHatsila. 08/07/03 :- jHarkaNd ponoT renag ol ciki bida.w Darakan 20/07/03 hilog gHatsila. Re sapzaw Dupuzub menag_a| a.Diba.si savTa seceT lakcar semleD, jHarkaNd renag bohog opHis Do ca.kuliya. kHon gHatsila. Te a.guyena| nova sapzaw Duzub la.giD Do sanam caNga opHis sakam kul akana|

25 gotaf sorkar duluf uku a.kHriq

rajxnogor (sa.ra.ykela) 08/07/03 :- muzuT puhi kHon baday qam akana calawen pe pun maNhaN jHarkaNd sorkar a.Diba.si kuzi giDxra. koy ha.tiqaD ko duluf ga.di kHon rajxnogor rey TaNhen kan ma.n lal mohon soren Do uku Te 25 gotaf duluf sorkar tHen kHone okod leDa| Tayom Te sutik qam kaTe pulis lal mohon caNybasa kHone ha.zi keDeya| duluf Do baf pazhawg giDxra. hag quTum Tey odok leDa| ha.li ge el. Em. el. bHespa baf kaTe Yamaha kruks Te DaMan kan jHog nova kaTHa hoz Talare okTag kan TaNhe “lal mohon okare takay qam keg_a”|

koyel poNcanon ma.rdi janam maNhaN manav

bija.Taza (udisa) 15/07/03 :- a.Diba.si savTa seceD lakcar semleD bija.Taza caNga kHon koyel poNcanon ma.rdi janam mahaN a.di TeD ra.ska.ge manavena| novare kHato Dupuzub savTe jiwi razej ka.mi hora hoN semleD soheD hoTeTe sa.T lena|

je. di. pi. yag 14 julay akot

ba.rpaDa 15/07/03 :-jHarkaNd Disom re seleDog la.giD udisa renag sunDorgod, sombolpur, kevjHor ar moyurbHoNjx re akot Dabon TaNhe kana| nova orsof Do deher TeD moyurbHoNjx rege TaNheya| ba.rpaDa re 17 hoz ko akot hoco lena ar akot hoN a.di bHa.gi ge huy lena menTe udisa ponoT jHarkaNd Disom parseT nironjon hembrom e la.y soDor keg_a| savTe beNgol renag puruliya. baNkuda ar miDxna.pur rehoN nova akot bHa.giTe sa.T lena| nova akot renag unuyha.r Dabon sakam reDo sarna DHorom renag acar bica.r hok sorkare baTawma, sanTaqz pa.rsi savTe ho, muNda, kuduk ira.lag DHapre aNgocog hoN TaNheya|
ol ciki pa.tHuwa. gavTa hag reMha Duzub

rayrompur, 15/07/03 :- udisa jakaT ol ciki pa.tHuwa. gavTa rin koza kuziko Teheq aseka racare ko reMha Duzub lena| lahare udisa sorkar moMe say ol ciki maceT a.cug e la.yleg_a ar nova iDi kaTe aseka muMuT opHis rayrompur sav e ropoz lena| Tobe niT ha.bij ona okare dHaf ena ona baf badayog kana| aseka sav sorkarag ropoz, aseka tHen kHon tHa.wka. kaTHa baday la.giD gavTa rin 55 koza kuzi ko reMha ko Duzub lena| Duzub len kuzi koza ko Do ma.nij guruba.ri sorDar, ma.nij Durgi haNsDag, ma.nij rasmonI tudu, ma.nij dumni hembrom, ma.n ka.zu murmu, ma.n sunDsor mohon hembrom ar savTen ko TaheNlena| Tobe aseka suTreT ma.n safkHo haNsDag nova iDi kaTe Dara kan 30/07/03 hilog baday ocokoway menTe meTaD koTe gavTa rin koza kuzi ko reMha Duzub kHon ko bereD ena|

aseka hag Dupzub

rayrompur, 15/06/03 :- nesag ol ciki Te Tanala, ceTan Tanala ar soner binid ko sa.T jekHa Darakan 24/07/07 hilog aseka hag Dupuzub menag_a|

sanTaz pargana kolejx re ol ciki binid sapzaw

dumka 11/07/03 :- aseka jHarkaNd pahta kHon hijug kan siTuf binid re samafog la.giD sapzaw a.di kurumutu akana| calawen 07/07/03 kHon 11/07/03 ha.bij sanTaz pargana kolejx, dumka. Re binid sapzaw pazhaw huy lena| a.di ayma koza kuzi ko nova re ko salag lena menTe maceT ma.n jon soren ar ma.n moDon murmu Tikin kin kHobor akag_a|

Dag ja.zi Te gada ban

bohozDa (udisa) 15/07/03 :- a.di Din ha.bij Dag ja.zi koyog hor re TaheN Tayom hola maDHer a.di jobor Dag e ja.zi akag_a| Dag ja.zi Te kHazaF gadare Dag Sarez ena| niT ha.bij kadHan ka.mi baf ehob lena, ar ca.si ko o~ANs reko TaheN kana | Tobe nova Dag Tayom ca.si kowag mone re ra.ska. hej akana| kadHan ka.mi KHon ehob kaTe sanam cas ka.mi niT sa,rDi ehob ena|

ol ciki maceT kHon baron ocog

rayrompur, 15/06/03 :- ol ciki asza maceT ma.n orjun murmu, ma.n sunDor mohon hembrom, ma.n lomboDHor hembrom ceTan re asekay baron leD kowa| nuku maceT ko hana nHava reMha Duzub eman kore lotHa ko Tahen kan KHa.Tir nuku ceTan re aseka Do baron e aMgom leg_a| Tobe nova baron Do Teheq kHon ocog ena menTe baday qam akana|

Raybar

(1) tudu kuzi, usul 5’ 6”, guhum esel ar ozag ka.mi juluf la.giD miD sorka.ri arbaf kumpa.ni nalha re a.cu TaNhen koza javay lekaTe la.kTi|
(2) soren koza maceT menaya sorka.ri (udisya. Iskul) re, uni la.giD napay Tanala  sa.T kag olog kuzi ba.hu na.piT la.kTi|
(3) baske kuzi sonere sa.T akaDa| uni la.giD haTaf Te nalha a.sulog koza javay lekaTe la.kTi|
(4) besra kuzi, iloktroniks re diplomay sa.T akaDa, qel jof usulay 5’ 6”, mota sota hoz sobHag leka menaya, uni la.giD juri jotaw la.kTi|

kHerwaz ol iTun laha asza hag Dupuzub

navadera, (ra.wlkela) 12/7/03 :-  paromen ol ciki binid, asza renag agam ka.mihora, asza rin ka.mya. kumut a.ru pHeraw, ra.wlkela re ol ciki Tanala asza bereD ko iDikaTe galoc Doho lena| a.di saNge soheT ko novare seleD ko TaheNkana| ma.n gHasiram soren, ma.n safkHo baske, ma,nsif hembrom, ma.nij lokHmi haNsDa, ma.nij jHano hANsDa ar ayma hoz akowag  bica.r ko samaf leg_a|

say serma galoc

ra.wlkela, 12/7/03 :- guru gomke bHobon, ra.wlkela re Teheq  Guru gomke Tikinag say serma janam mahaN  manaw iDikaTe galoc Doho lena| sanam paza kHon nova re lekHa lekHa hoz seleD ko TaheN kana| novare ma.n niTya nonDo hembrom parseT sasapzaw lekaTe ma.n purno coNDxro hembrom ar Duzub gozo jogo parseT lekaTe ramray ma.jHi Tekoko seleD_a| ma.n purno coNDxro hembrom do Darakan guru gomke say serma janam maNhaN sapzaw ar ka.miya. kumut kokin qum halaf leD kowa| Darakan nobHembor/disembor re sanam a.Tu ma.jHi maMTe ko novare seleD ko la.gid miD ma.JHi madwa seneleD huyug_a menTe kin men buta. akaDa iKHa.n tHa.v Do Tayom Te tHa.wka.g_a|ra.wlkela caNga semleD parseT ma.n ramray ma.JHi Do pa.rsi ar cHorom ceTan re hok ar lahanTi renag kaTHakin bakHeM leDa| muca.D re tHa.wka lekaTe suTreT ra.wlkela caNga semleD ma.n moDon mohon Doy la.y buta. keDa jemon, gapal maraw Do toNge kog geya ar niTog ka.mi renag ge roz Do taNge Dohoyena, nova say serma sapzaw la.giD niTog hozo 1000 taka kaTe emog kin rebeD DohowaD kowa| nova miDunre rayrampur semleD kHon hoN soheD ko setera savTe piTHo ma.rdi, somay murmu, sonaTon ma.rdi, orjun ma.rdi, lembHo murmu, kusa.l murmu, pHa.gu tudu, ra.msa.y ma.rdi, pHa.gu tudu eman seleD ko TaNheya|

Disom jaher re a.sa.ziya. boNga

Korondi, (tata) 12/7/03 ;-korondi renag Disom jaher gaz  re Teheq a.sa.ziya. boNga huy ena| sanam hoz niroz mone jiwi, hozmo, horog baNDe kaTe boNga bOrO tHen Taber lena|

Dag mahrog Te ca.si atog tambog

Ra.wrlkela (udisa) 10/7/03 :- hOzO seMa yena, ikHa.n serma Dag ja.zi baf Te hOzO kadHa.n ka.mi dHaf akana| Dag baf Te kadHan ka.mi niT hoN baf ganog kan TE ca.si kowag mone a.di ge kHotog kana| nova kHa.Tir akal renag Boro hoN hej ako kana|

badayjof

DayakaT calawen serma 100 (miD say) taka Disom KHobor sapzeT quTum Te hej akana, ona tHa.wka. buta. Baf Te “Disom kHobor” a.zjHa.w re menaya| uyha.r qam kaTe apeyag buta. Kul pe|

ologijag Tak ba.nug_a, olog koko koNdel bazag

gHatlsila., 15/07/03 :- jHarkaNd renag gHatsila. sobxdibHijon jahaN leka Tamba, DosTa ar etom renag kHaDan menag, sobornaka renag rila. Mala Dag GiTil sa.giq kHon bOrO qelTEy laNDa enej kana| Tala TalaTe  bombe habxza rel leq akan kHan eTom Te ra:ci kolkaTa rajx dahar| koNqe re  menag_a mosa buni, ja.Dugda, rakHa ar surDa., kHaDan|  kHaDan azere a.Diba.si kowag TeNgen bereD a.Tu Disom| sorkar sakam renag nuksa.n Te nuku a.Dim ko uTna.w la.giD Tina.g Tina.g taka puysa. kHamog kana, Tina.g uyha.r gagog kana, ikHa.n oka hoN baf ketejog kana| noTe hoz baf ko seceDog kana, noTe srkari  ka.mire a.Cu baf  qamog kana| jHa.l kHon Do a.Tu Disom uja.zog lekam qela , surkHon reNgej TeTaf hoz jarmaD japed ekHen hozmo qel Te meD Dag jorog_a, hat paTam DaMa lekHan Togoj  data kaTe qu ha:di qu parwa hoz luTur  pHaNpaNk sanama| reNgej jalaTe giDxra. iskul baf ko sen Dazeyag kana| cekaTe ayO baba uyha.r a.kinag miD cupuD kuza.y re miD curuj cawle pacHey nalha odok keya| ona kHon Do arhoN ka:hiNs atkarog_a nasenag jom qu qameD ozag giDxra. hag olog pazhaw baf kaTe sasTa maTkom  pa.rwa. jeNbeNDog re| ikHa.n jHa.nti jHarna poNcayoT rinij ma.n kuda. ma.rdi seceT lobx Te pep pun boNga tHatsila. Renag kot kucri re gHatsila. Kolejx re bolon la.giD kolektor tHen e rag homoreg_a| cekaTe uni giDxra. janam kHonge bay Tazam Dazeyag_a onaTe kolejx re seleD baf huy akana| ozag kHon hej  senma bay Dazeyag_a onaTe hostel re TaNhen e rika. akaDa| niTog ha.bij Caco Daze ga.di awrij qama| ma.n kuda. ma.rdi Do Tanala olog e sa.T akaDa ar 18 sermay huyg kana| sorkar pahta seD kHon kolektor ma.nij bonDna  DaDEl joTowa.g gozoy emaya menTe pa.Tya.w e Doho akag_a|

BaDam iTa. Ba.nug_a

baDHam (udisa) 14/07/03 :- niya. serma ja.puD okTo renag baDam rohoy la.giD ca.si ko oraborayeD kHan baDam rohoy, blok re baDam iTa.ge ba.nug_a| blok re ko meneg_a rayrompur re qamog_a ikHa.n oNde hoN rokaDo baf_a| puysa. maMaf jawra huyug_a onaTayom Te uTa.r iTa. Qamog_a| onaTe ca.si ko awatapag kana pacHe puysa. hoN baf qam ruwa.zog_a menTe| niTog ha.bij onka sarez Dag baf Te kadHan kore hoNko Doha bohag kana| Din Do seTag a.yub rimil uyuf Tege cabag kana|
goza sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
disom kHobor,
ma.n budHan ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkella
01-15 July
2003
Vol -1
Issue -19

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only