disom_header
Ra.ulkela
01 kHon 15  agost
2003
THok-01 gele 21
sahta 1

kolkaTa re say serma galoc

kolkaTa, 2/8/03 :- befgol, udisa, jHarkaNd, asam ar Dilli aseka muDx re galoc Tripura hit saDHoni sobHa hol, kolkaTa-12 re huy ena| guru gomke  say serma janam mahaN gota paza re sanam aseka ko mesa kaTe manawa menTe golat ena| joTo ponoT kHon bar hoz kaTe ka.miya. soheT ko bacHon ena| nova sav Te  sanTazi bHasa ira.l DHapre aNgocog kaTHa hoN galoc Te samaf lena| say serma galoc re ma.n boyDo naTH soren (parseT, befgol aseka) ag DU~DelaTe huy ena|

sanTaz inbHarsiti bereD

rayrompur, 10/08/03 :- guru gomke janam aTu dahardi siq gaz re sanTaz unusul birDa.gaz berD la.gid kumut bereD ena| Darakan   oktobor caNDo 17 ma.hiT rege  udHa.w sa.gunog_a|
    sanTazag unusul birDa.gaz la.gid hoz niTog TaNgi TaMag re menag akaD kowa| cekaTe noNde Do TanaLa kHon +2, +3 ar lapHaf ag HoN pazhaw huyug a  ar sorkar tHen kHon baTaw akaD sa.T sakam koNhoN ko emog_a| nova kumut reDo dr. bHuju ram ma.jHi, ma.n durga. Murmu, ma.n cuniyan murmu ar a.di ayma hoz ko seleD lena|

dahardi re samanom ranakHa ar poTob muruy

dahardi (daNdbus) 10/8/03:- guru gomke yag sapab, sanTaz pa.rsiyag hara rakab ar pa.hil seDay sanTaz hozag  sapab ko rakHa Dohoy la.giD dahardi re Disom hoz seneleD soheD ba:Di kHon gel lakH taka Te bereD sa.gun ena| niT nova ka.mi hora Do ai. Di. bi, e. haTaw akaDa| pazhaw lahay la.giD Daray kan octobor caNDo re guru gomke inbHarsiti jHijog tHa.wka. akana| miDun re seter lan ga.kHuz ko muDx RE ir. siNgxra.y marndi ma.n birsa. murmu, ma.n nima.y murmu, ma.n bHujuram murmu eman ko TaheNya|
   baday jof kaTHa lekaTe calawen  ma. 8/5/02 hiT re jHarkaNd ayar sira. monTri ma.n babulal marndi ar Disom hoz seneleD soheD ma.n salkHan murmu hoTeTe udHa.w len TaheND|

reMhA Duzub sapzaw

rayrompur, (udisa) 14/8/03 :- udisa sorkar pahta kHon lahaTe men len hisab Te Darakan 30/8/03 Te ol ciki maceT a.cug kaTHA| juDi maceT ina. Din Te bako a.cug_a, enkHAn  udisa jakaT ol ciki pa.tHuwa. gavTa Do udisa seceD monTri ag Duwa.r re reMha Duzub ko sapzag kana| nova kaTHA gavTa maMTe suTreT ma.n ka.zu murmu Tikin kin men oco akag_a|

udisa  binid lacHa qel re ka:his

rayrompur, 10/8/03 :-  aseka pahta kHon huy en siTuf kHep binid renag lacHa qel Do 2/8/03 hilog kHon ehob lena| nova qeqel madwa re moyur bHoNjx, kiNjHir rin maceT ko hej lena| ikHa.n balesor, ar sunDor god kHon maceT ko bako seter len Te ka.miya. ar pa.tHuwa. ko Talare ka:his sarsaw akana| jahaN Tinag maceT ko TaheNya unku Do Tanala ar maraf  asza maceT geko TaheN kana| nova Te laTar, ar ceTan canoc rin maceT ko qeqel re Daw bako qam leD Te monere DukH ko atkareD kana| unkuwag men Do molof Dag joro kaTe pagzaw ar asza bereD kaTe aceTiya. ko saNg ge  ka.miko gan EDa, Tobe lacHa qeqel oco Daw kHon  saha gidi kakoDo ako ceTan re nahacar ge huyug kana|
   onaTe semleD niT nova a.MjHa.w KHon raza Dugog la.giD Daray Din re nova ko meD luTur kaTe laTar – ceTan canoc maceT kowag  pa.Tya.w e aD kHon sahag ko aNs kana| Tobe niya. DHawag  lacHa qel Do caba ena 10/8/03 hilog| nova lacHa qeqel komisonar lekaTe ma.n ram coNDxro ma.rndi TaheNya ar joTo Te 15 hoz maceT Te  qeqel ka.miko sa.T keg_a|

sapzeT ATre

Disom re nofkan sanTaz hoz menag bona, Disom pHurga.l la.giD TupuD bo ehoba, hoz bon qel ceD akowa, ona horTe Tazam kaTe gota mirTHika rin hoz ko laha yena| ikHa.n, unku sanTaz etag hozag lahanTi qel Te bohog ca.pu kaTe hirka. Te, suya. Te ar lelha Te alob kaTe un maraf ja.Ti,  DHorom, ar pa.rsi bHaNdan la.giD eze lekan ahar azere Duzub la.giD tHav ko repej kana| baf ko uyha.r Dazeyag kana hihizi pipizi, baDoli koNyda baf ko uyha.r Tiyugeg_a baba Tilka., siDo ka.nhu lekan kowag nagam| taka puysa. renag DHuNDx kuzha. Te alob kaTen Daze Tay bay helkawog kana ba.yri salag TupuD la.giD| Dis huDis sala Tuma.leD re taka reD ge ba.nug_a menTe seMa seMa ga.kHuziya. ar susa.riya. leTaz ko bakHeMeDa Disuwa. Talare| micHil muDun re joTo kHon lekHare deher men Tebon hoNkraweDa iKHa.n, onde kHon acHa udij ge ja.Ti, pa.rsi, DHorom la.giD bon kuru mutuyeg_a| apan a.pin a.sulog la.giD cama cakor lekabon cahab akag_a|
     qeleD kogeya bon asam Disom rin bodo ja.T , lekHare abo KHon a.di ka.tij rehoN, reNgej TeTaf ko laTar rehoN unku Do seceD lahay la.giD pa.rsi Tako ira.lag DHapre afgoc ko qam oco akaD a| abo Do guru gomke semleD bereD hoto kaTe rehoN ciki ceDog sumuf gebon Duzub kog kana| miru saro ceMe leka ikHa.n, ona renag haTaw baTaw hocoy la.giD  Do meD parsal ge baf huyug kana| neg e yange 13/08/03 hilog sombaD renag sahta re sanTaz hoz kristiyan DHorom ko haTawa menTe sorkar tHen arDas ko seter akaG a menTe baday qam ena| DHorom rege Sarna la.yug sana bona ikHa.n, miD beza Diku rin boNga baf bon qel leko kHan jiwi hozmo nunu baf ba.gi giDxra. lekabon rehMa ha| ona Tese ozag renag bHiTa.r kanT ha.bij unkuwa.g pHoto mohor perej kaTen poTaw BHiT jake baf qel qamog kana| giTa, ramayoM, moha bHaroT renaf Ta.yka.Te aza. gHu.za.w ma.jHi pargana ma.ci mako amet eDa, nudiya., kayra boNga hag sanam paza quTum hula. Camkawog kana| nofkan hoz savTa renag sala Tula. Re TaheN kaTen sanTaz ja.T re Tina.g kHam ar lapHa huyug kana ceD ko baday keya? kiNJHir Disom (udisa) renag monhor a.Ture puri kHon sofkoracarj hej kaTe sanam kHristiyan len hoze ja.Ti keD kowa ona renaf ceD oN na cuN baf huy lena nofkan ma.JHi pargana ar baf savTa re perej akan gavTa hoTeTe| onde kHon badayog kana sanTaz mayam Do aNjeD akana! sanTaz ja.Ti Do hor aze ba.ru leka sanam ko lebeD eDa| pa.Tiya.w TaheNn ma jahaNy regeNj sanTaz Disom jak kHon kisa.M hoz iNgxrej salag hok la.giD Tapam ko ehob leDa ceD unku rin gaMa cHa.Tikag puNd arag beNgeD qel Te danda lugxzi ko BHa:Duza! nofkan gHator okToy qel oco bona menTe agam madowa re ja.piD akaD hoz ko Tiq bereD, Ta.piq bereD lakTig kana|

beTkuNDxri da.hi Re asekahag UPUzub

beTkuNDxri da.hi, (jHazgram) 15/08/03 :- pucHim bafla re sorkar rijarbHeson korenag new ko  tHik sa;hij bay paNJA iDikaTe aseka Do Teheq Dupuzub e hoho leg_a| sanam paza kHon ayma hoz nova re seleD ko TaheN kana| a.Diba.si ko jekHa dakTor, iNjiniyar juzu ha.tiq re sorkar niTi new kHon e sahag kana| calawen pun moMe serma kHon nofka huyug kana| befgol renag joTo dakTori kolejx kore jaw puNge ha.bij koza kuzi ko olog renag Daw ko qameD TaheN kana, ikHa.n pun  moMe serma gan kHon Do Turuy, eyay hoz gan sumuf ge olog Daw ko qameg_a| nova ko iDikaTe aseka Do Darakan 24 septembor re kolkaTa re maraf micHil sapzawg kana| Teheqag miDun re aseka rin parseT ma.n boiDyo naTH soren,  suTrET ma.n DukHiram haNsDa, dr. biDu bHuson hembrom eman ayma gakHuz ko seleD ko TaheN kana|      
        beT kuNDxri da.hi re sanTazi inbHarsiti bereD og hoN galoc re jagay qam leg_a| nova renag sima. sirmit kHunti Te bezag kana| Teheq node a.di gan Dare kohoN rohoy ena|

ba:gxripusi re caNDoy cot akana

ba:gxripusi (udisa),  10/8/03 :- Dag ja.zi baf Te niT ha.bij kadHan ka.mi a.wrige ehobog_a| hOzO ko gujug lagiD sasaf ojog tHik akana| ka.mi nalha baf Te nalha Tuma.l jof hox Do nalha basa senog  la.giD gusiyaN ko panTeyeD kowa, hor dahar hate bate re| ga.di Toza ko jiwiD Dohoy la.giD jHa.riTe Dul Dag hoN baf qamog kana| onaTe joTo hoz Dag renag Ta:gi TaMag re TaNheN kaTe simzipaz buru DHuNgxya. geko koyog hor akag_a|

iTun asza ar maraf asza bereD

uDxza. (udisa) 10/8/03 :- bohog semleD re sanTaz pa.rsi Te +2, +3 ar Tanala asza baf pazhaw huyug kan okTeDisom jaher gaz uDxza. Do Tanala asza ar maraf  olog asza bereD e kurumutu akag_a| guru gomke say serma Te a.Tu a.TU re iTun asxa hoN bereD renag ko rika. akag_a menTe parseT ma.n badHa murmuy men akaDa| nova hoNko aNs eDa say serma pura.g guru gomke janam mahaN manaw Do a.tu a.Tu re ol iTun asza bereD kaTe Disom  jak  hoz cirga.l ge joTo kHon maraf boNga aMTi huyug menTe ko uyha.r akag_a|
jHarkaNd lacHa qeqel sa.rDi

gHatsila. 09/08/03:- 2003 serma renag siTuf kHep binid lacHa qel la.giD gota paza rin maceT ko jHarkaNd aseka bohog  opHis gHatsila. Te hej kaTE qeqel ko sa.rDi ehob akana| nova ka.mi lazawna re ma.n ragHobx tudu, ma.n rajen haNsDag reheD lekaTe TaNheN menag kina| binid renag porho a.di lage cHa.tya.rog uyha.r menag_a| savTe nes kHon rabaf kHep binid hoN Sa.T og asekay DHaw akag_a|

dem re hiri hipiri

bija.Taza (udisa) 12/08/03 :- sanam pakaz kHon ga.di motor aTeD muj bHuku leka relaw seter len redeD ciriD hoz ko jawra lena| jav serma leka dem hipiri re| nofkan okTore ar tHavre hipiri Do palen una. Ade pasireDo baf huyug kana menTe  joTo hoz tHen kHon THuTi aNjomog kana cekaTe hajar hajar tekar, la.tu ga.di savTe Tazam jof hozag bar lakH hozag jawra huy lena| onare miD sumuf ma.n siDHesor haNsDag ol ciki poTob koy kuNdrug bazayeD TaheND|

jaher gaz  re Dare rohoy

bozDa  (udisa) 10/8/03 :-mirTHika re hoy hisiD A.ru sav sav Te jageTa.ri hoz salag Tazam la.giD dr. bHujuram murmu ag kurumutuTe jaher gaz  re DARE rohoy ka.mi sa.gun akana| susa.r marsal  Dohoy la.giD mornda, raNgama.tiya. a.Tu jaher gaz re Dare rohoy  tHa.wka.  akana|


jaher gaz rakHa

ulidi, (udisa) 10/8/03 :- Dare rohoy kaTe gajaz savTe jaher rakHa Dohoy la.giD eteD a.cur rika. akana|onare sohoD gozo la.giD ma.n kusa.l murmu Dizhoy TiNguyena jahaNy Do ra.wlkela kargaz re nalha a.cu menag kina|

“sarna kHobor” ucHa.nog_a

uDxza. (udisa) 10/8/03:-sanTaz pa.rsi renag cHararw, pasnaw savTe savheD hara rakab la.giD “sarna kHobor” Darakan oktobor caNDo kHon ucHa.nog_a| Disom hoz TAlARE SApZAW A.GU la.giD ma.n sura.y hembrom TiKIn a.dikin kurumutuyeD kana| deher kHobor goTaw la.giD 12 sahta re kHobor DHazapog_a| Disom hoz kiriq Dazeyag lekan gonof hoN Dohog_a|

a.Tu muca.D re onol bHiT bereD

bozDa, 10/8/03 :-- a.Tu renag sapzaw lahay la.giD a.Tu muca.D re sirmit silpiq bereD kaTe silpiq BHiT re “abowag a.Tu re abowag rajx” onol ologog_a| nova ceD lekarE hoz kowag meD rukuzog_a, onage a.Tu jak hoz Teko payTareg_a|

marsaldi re “savTa udHa.w gavTa” bereD

ma.likedom, (jHoradi, udisa) 9/8/03 :- marsaldi re savTa susa.r la.giD “savTa udHa.w gavTa” bereD ena| gorojan savTa susa.riya. boyha misiko novare  seleDog la.giD SAPZET ar baf parseT sav sa.ga.y Dohoy pe menTe sapzeT ma.n nogen haNsDag Tikin kin arDas akag_a|

Raybar

(1) bafgalor re saMesiya. lekaTe ca.kri re kHoNja menay murmu koza la.giD  qeljof cehra, +3 seceD, napay acar beBHar gunan kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

(2) haNsDag kuzi, seceD metrik sa.T, qel jof esel marsal, ozag ka.mire pa.rukiya. la.giD javay la.kTi|

(3) ka.mire kHoNja menay injiniya.r besra koza la.giD seceD +3, kisa.M ozag kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

* kusi kupusire, gonpon, olpazhawre aMgo rakab menag_a|
**sa.ga.y sa.ri la.giD Disom kHobor sav sa.ga.y sa.ri pe|

ora kumut Dupuzub

rayrompur, 10/8/03 :- lahare laTar, ceTan canoc Tanala ar maraf asza la.gid pazhaw hora ko baf TaheN lanTe pazhawg ko a.di ayma poTob paNja kaTe binid ko ol eD TaheND| ona savTe poTob koNhoN mahrog Te aceTiya. koa.di etketoMe anTeko olog kan TAhEND| nova korenag pazhaw hora ko benaw la.giD semleD pahta kHon sanam ga.kHuz ko De~Dela aD ko TaheND| oBE nova Dupuzub re onka saNge ga.kHuz ar macET ko baf ko seter len Te pazhaw hora berED re etketoMe huy ena|

moDHumur ciNdu enej hepraw

bija.Taza (udisa) 12/08/03 :- miD mahaN ciNdu enej hepraw re 48 gotaf ciNdu enej jumiD ko seter lena| nova re peza lekaTe sirpHa. ha.tiq okTo ma.n ram coNDxro murmu, ma.n jurilal mahTo ar ma.n ba.julal murmu seter ko TaheNya| eTohob sirpHa. lekaTe ba.fki (bi. ti. es. si.), Dosar rafgama.tiya., Tesar joza puKHri, puna.g bi. ti. Em. si sarjom Dag rin jumiD ko ametana|

Tel ta:giya. kHeloNd hepraw

Bija.Taza (udisa) 12/08/03 :- kazo kuyli yoTH klobx Tel ta:giya. hoTeTe sapzaw len miD qiDa. kHato gayan hepraw re 62 gotaf kHeloNd gavTa seter ko TaheNya| nova re eTohob sirpHa. lekaTe gula.cHi bagan opera, kayra bagan kHeloNd quTum “molof reyag kiya. cekaTe heNDe yena”, Dosar el. Ke. em. di maraf bel pa.hzi poTob quTum “DasaNy DaMan Do ceDag ar baf DasaNy ahla”, Tesar si. ti. Es. gulka opera solegoda potob quTum “agam renag quTa.T dahar re okoye qela kHeloNd”, puna.g Do jHarna klobx niyuTi hoTeTe “suluk gHaroNj re suya. seNgel”, moMeyag moMDa uDug soDor leDa ko “okoyag raca re kisniyako cero berog kana”, Turuy duNgxridi hoTeTe “kazo kuyli”, eyayag ra.siya. gaz dramatic klobx baDxza bonka.tHi hoTeTe “corok kHonag curiT ge marafa”, ira.lag bHa.lki cuwa. “sa.KHi siNDur” ar kalha jHuri hoTeTe “kalha JHuri bHogan bHofkoz” sirpHa ko amet leg_a|

pa.rsi, DHorom,
haRA BORO re dr. bHujuram  murmu

dr. bHujuram murmu Tikin Do ja.Ti parsi, DHorom jiWiD Dohoy la.giD Dina.m ge kurumutu re menag akaD kina| DHorom Daze re pa.Tya.w kaTe jaher ko sapzaw rika. kaTE ayma jaher re DArE rohoy kin usa.ra akag_a| nukin Do pa.rsi hara bOrO la.giD quTuman maceT menTE hoN upurum menag Ta.kina| niT ha.bij Te sa.T akaD  Dare rohoy ka.mi Do ulidi, bozDa (bohozDa), kutu, capza, sonapus, ar raNgama.tiya. aTu jaher re| akInag kurumutu Te ol iTun asza bereD akan muDxre Do ga.ca.ndi, ulidi, pitiDHiri, capza, sonapus ar   kajol ra.ni ol iTun asza, ulidi|
    dr. bHujuram murmu Tikin Do baba - ma.nsiq murmu, ayO – Durgi murmu kole kHon aTu - buru pazsa, THana -  Tiriq, bHoNjx re 27/09/1958 salre kin janama|
   beT kuNDxri da.hi re nedalan hisa.bx  sanTaz ko miD DinTe parabx puna.y manaw rE jumiD kaTE sorkar tHen ketej arDas Doho Do legx menTekin uyha.ra|

qapam ropoz

ma.nij mohini haNsDag a.Tu ;- ga:yTa.di,
dak ozag :- korondi
jila. :- siqbHum (purobx),  jHarkaNd,
seceD :- soner, +3 (bi. e)
ma.nij mohini haNsDag Do  sanTaz parDa pHilim “sa.gun ena sohogx Dula.z” re hiroyinag ka.miy a.T akag_a|  akin sav Disom kHobor ag qapam ropoz huy lena| ona ropoz Do TaheN kana :-
Disom kHobor :- acHa, nowa sanTaz pHilim re aMgon maMaf oka korem seleD_a?
mohini :-  hoN, sanTazi pHilimTe hijug maMaf Do iq hinDi THietor riq seleD_a| nesonal skul op drama Ta.rire huy len miD caNDo kami asza re seleD kaTe makbaTH quTuman gayan renag makdaps son ag jiyon curiT iq uDug leg_a| ”joy lokHmi natyokola monDirom” sakci pahta kHon “kat pHula” gayan re cidiya hag curiT re aMgog_a| nowa Do tata rege uDug a| solon (simla) re uDug lan okTe Do beDana hag cuRiT iq uDug lag_a| arhoN, mastar gonesi ram gayan reDo maceT ag rup req aMgog_a| jagriTi kola moNc  pahta kHon Do rani nagxpHoni ki kahani (komedi) gayan re karelamukHi ag rupreq aMgog_a|
Di. kHobor :- okoyag raybar Te nova sanTazi pHilim “sa.gun ena sohagx Dulaz “ Rem seleD akana?
mohini :- ma.n jiTra.y haNsDag ag  ayur Te iq novareq  seleD akana|
Di kHobor  :- sa.gun ena sohog Dulaz re okoy ag rup rem aMgo akana?
mohini :- nova pHilimre Do “pano”ag rup Teq aMgo akana|
Di. kHobor :- amag agam uyhar Do ceD?
mohini :- maMaf seD ka.mi renag san menag a ar balaji teli pHilim Te seterog renag aNs iq Doho akaDa|
Di. kHobor :- pHilimre mesag kHaTir ozag hozag jaNge Daram ko menag ace?
mohini :- bafge ,ozag hoz pahta kHon ceD etketoMe ge ba.nug_a|goza sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
disom kHobor,
ma.n budHan ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkella
01-15 August
2003
Vol -1
Issue -21

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only