disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 31  agost
2003
THok-01 gele 22
sahta 1

jHarkaNd sorkar ol ciki poTob benav

korondi, tata, 24/08/03 :- jHarkaNd sorkar pahta KHon ol ciki poToB PARSaLoG kaTHa sanTaz sahiTyo ekademi, korondi Doy sarsa.gun keg_a| Teheq Disom jaher re ekademi pahta kHon newTa len Dupuzub re jHarkaNd aseka rin sanam ga.kHuz ko seter lena| jHarkaNd sorkar eTohob kHon moMe canoc ha.bij poTob cHapay la.giD Dhazap koz tHen e em juT akag_a ar hijug kan septembor caNDo re Disom hoz Talare qamog_a menTe propHesar Digambor haNSDag e men keg_a| nowa bHiTri re poTob renag huza.g ko sojHeyeD kana| seleD len ga.kHuz ko muDxre ma.n di. si. murmu, ma.n cHoteram ma.jHi, ma.n bozoram tudu, ma.n joypal ma.jHi, er. Sujon besra ar ma.n la.kHa.y baske eman ayma hoz seter ko TaheN kana|

maraf muNTRi salag qapam

tata, 28/08/03 :- a.Diba.si kowag ma.jHi pargana, manki munda, a.yDa.ri Dabon la.giD jHarkaNd Disom sosason somiTi parseT ma.n isor soren Darakan 08/09/03 hilog maraf moNTRi qapam savTe unuyha.r sakam hoNko emaya menTe la.ykeDa| novare sorkar bay meD luTurag kHan hOl ehobog a menTey la.y akaDa ar onarenag Do sorkar gey Dusig_a|

ol ciki pa.tHuwa. gavTa hag Dupuzub

Tiriq (udisa) 30/08/03 :- udisa jakaT ol ciki pa.tHwa. gavTa pahta kHon Tiriq japag lupuf a.Ture Darakan 21/09/03 hiT hilog maraf Dupuzub Doho akana| ponoT kHon a.di ayma pa.tHwa. koza kuzi novare seleDog reyag ko DHaw akag_a| pa.tHwa. gavTa hag Tofge akan ka.mi hora biszi ar agam Din reyag sapzawg ka.mi hora ceTan re uMTuj guMTuj galocog tHa.wka. akana|

pa.rsi la.giD maraf jHarkaNd akot

bohozDa (udisa) 25/08/03 :- sanTazi ho-muNda, kuduk eman a.Diba.si pa.rsi  Disom a.na.ri renag ira.lag DHap re seleD la.giD ar jHarkaNd re sanTaz pa.rsi rajx bHasa menTe baTaw la.giD miD mahaN 24/08/03 hilog jHarkaNd Disom pati hoTe Te sapzaw lena| akot renag hoy hisiD bohozDa reDo orsof lena| nova akot ma.Dx re jHarkaNd Disom bHasa somiTi parseT ma.n supa.y marndi, ma.n lokHon haNsDag, ma.n metal tudu, ma.n soDanonDo murmu, ma.n sam tudu, ma.n bHoroT coNDxro haNsDag ko ha.zi hoco lena bohozDa THana re| a.yub okTe Doko raza leD kowa| onkage jamDa Tiriq ar rayrompur kore hoN akot orsof Do TaheNkan geya|

maceT ko a.cug la.giD, semleD re sa.T sakam bay ol akana

gHatsila.(jHarkaNd) 12/8/03 :- jHarkaNd Disom re ol ciki cHaraw pasnav la.giD Te ma.jHi mohol renag kurumutu Te maceT ko a.cug la.giD| ona menTe nalha savTe ciki renag hara bOrO la.giD Te Dozho menag ko udisa semleD kHon +2, +3, sa.T akaD koza kuzi ko maceT a.cug la.giD ko DHavMa DHavMig kana| niTog ha.bij semleD re akowag sa.T sakam baf ol akan baday kaTe a.di TeD a.zis re menag kowa| nofkan kukli hoNko DohoyeDa semleD Do pa.rsi seMay e qam kana ce semleD seMag ? onarenag Tela hoN ako ako TeGe miD raha la.na.y qaqam re menag kowa|

maraf birDa.Gaz kumut bereD

dahardi (rayrompur) 18/08/03 :- sanTaz Te olog pazhaw sa.T la.giD jahaN maraf olog asza bereD ena onare kumut soheT lekaTe ko TaheNyen ma.n boyDyonaTH murmu, ma.nij rukmuni  murmu, ma.n DHunu murmu, dr. ma.n ne. ra. murmu, ma.n nonDxo kisor kisku (Prinspal) boyDyo naTH haNsDag, sunil kumar ma.jHi, dr. ma.n bHuju ram murmu, somnaTH ma.jHi, proTap coNDxro ma.jHi, ma.n jogonaTH ma.jHi, ma.n somay haNsDag, ma.n suDHir ma.jHi, ma.n boyDyonaTH murmu, ma.n SiDo ma.rndi, ma.n pi. haNSDag, ma.n roTon besra| novare ko tHawka. Akana|

siqoT Disom a.Diba.si pa.rsi seneleD

nova Dilli, 24/08/03 :- una.g mahaN polom kaTe a.Diba.siyag pa.rsi ira.lag DHapre Disom a.na.ri re bay qam leDa| niya. okTo bodo a.Diba.si kowag pa.rsi aNgocog kan okTe nova pa.rsi gapal maraw ceD bHa.rwa.y goga menTe men kaTe Disom hoz kukli ko Dohoyeg_a| jahaN ce a.di abHez kHon sanTaz pa.rsi ar moyDHizi pa.rsi hoN sur rege niTog sorkar aNgoc la.giD e la.y akag_a| ikHa.n niT ha.bij onarenag aNgocog ka.mihora sorkar baf e sab akaDa| ona TehoN hoz eze eze leka ko bujHa.weDa| nova pa.rsi miDun Do 5/6 septembor  re nava Dilli renag rajxgHat hinDusTHani sahiTyo  sobHare huyug_a|

sapzeT ATre

a.Diba.siyag DHorom, hasa, ar pa.rsi la.giD a.Diba.si Tina.g DHaw ba.yri salag e TupuD akana nagame badaya| maraf maraf hOl parom akana menkHan baba Tilka. ma.jHi kHon siDo ka.nhu ar birsa. hOl ha.bij| bOrO hara rakHa Doho kHon jHarkaNd renag ra.jx a.ri baber sasab ha.bij| puNd saheb ko salag TupuD kaTe owar qam a.na.ri sanTaz pargana tenansi ekt oka Do sanTaz kowag hasa etag bira.D tHen kHone Dug Doho akaDa ona niTog a.ruy la.giD rajx Dorbar re seter akana| onka Tema niTog hoN sanTaz pargana a.di TeD hasa Diku kowag TiTe pucuj calaw akana| miD DHaw nova a.na.ri ra.puD akan kHan sanam a.Di ba.si ba.ti sab kaTe kokoy DaMan bo qelog_a|
    nofka Do sanTaz pargana tenansi ekt ra.puD lenkHan sanTaz pargana sumuf rin a.Diba.si Do baf ko etke toMeg_a, nova Do sanam sanTaz kowag uja.zog hor dahar ge sapHag kana menTe sanam sanTaz ja.Ti uyha.r Te huyug_a| cHotnagxpur tenansi ekt ra.puD lenkHan sima. Japag Disom renag a.Diba.si kohoN nova hoy hisiD seter akawa| a.ri renag a.ru pHezaw huyug a ar haTaf re orsof bajaw kaTe oT hasa a.kHriq la.giD ko bozheg_a|
    nova ko qel kaTe a.Diba.si hozko akowag gujug bOrOg salag Tapab akan jahergaz ar maMgHa.ti renag sorkar hoTeTe rakHa Doho a.diTeD la.kTi| Disom renag hoy hisiD leTaz a.rug re menag_a onako Tuluj baqcawg ar TupuD Do leg kana ar onage lahanTi Do| ona menTe a.THa.wzi muMuT dahar (sorkarag roz jof) re Da.z kHaNjog Do miD egzeyan kaTHa kana| qel lekHan muzuT dahar re seleDog la.giD jahaNy ko hogho kana unku (hinDi pa.rsi roz hoz) akowag pa.rsi Te rehoN bihar Disom re joTo kHon acHa udij ko seceD akana siqoT Disom lekHa guNtre| nofkan savTa renag a.ri ca.li lay lakcar apnar la.giD abowag DHorom savheD tera TehoN babon koyogag kana| nofkanag hoN muzuT dahar menTe paqja Do DuNDHa. hozag pa.yti kana|
    niTog Disom re sanTaz Do a.Diba.si kowag dHal leka ka.miTe huyug_a| unkuwag pa.rsi DHorom lay lakcar ropHay la.giD molof Dag joD huyug_a| ba.y ba.y Te abo hoN unku kore kHon bon saha len kHan abowag jiwon rehoN ADog renag boTor ca.pHla.wg_a| onaTe sanTaz pargana tenansi ekt ar cHot nagxpur ekt Tina.g ha.bij bon Dabon Dazeyag kana TaNMag rebon TaheNn ma|

salkHan murmu em. pi pHoNd kHon myujiyom ar laybreri

rayrompur 24/08/03 :- poNdeT ra.gHunaTH murmu janam a.Tu dahardi re jahaN 01 – 1`5 ogost “Disom kHobor” re parsal len bewra lekaTe poTob murmuy ar samanom ranakHa bereDog kan ozag Do ma.n salkHan murmu em. pi. pHoNd kHon ai. ti.di. e. hoTeTe huyug kana| nova Do 10 lakH taka renag 2 Tala Dolan benavog kana|

ruTgHutu ma.jHiy ba.giyaD bona

bohozDa (udisa) 27/08/03 :- a.Ture manoT an ma.jHi gomke jahaNy Do pa.rsi DHorom ar savTa rayriT re seMa ar pa.Tya.w TaheN kan ma.n ba.yju murmu ma: 27/08/03 hiT hilog e boNga Talayena| unkin a.Tu olog aszarin hoN cayreT kin TaheN kana| acar bica.r re TaheNn Tuluj reNgej TeTaf rehoN Disom hoz salag jotawkin TaheNya| onaTe a.Tu tola hoz savTe Disom hoz a.kinag uyha.r homor rekin dubuj hoto kaD kowa|

sanTaz pa.rsi baf aNgocog kHan sorkar jafge Daram huyug_a - pa.tHwa. gavTa

bija.Taza (udisa) 25/08/03 :- jHarkaNd sorkare men akaD kaTHa lekaTe Darakan 14/11/03 re sanTaz pa.rsi baf aNgocog kHan sira. muNTri, maraf muNTri ar jogo maraf muNTriyag mutHa.n rapag tHaw tHav re huyug_a menTe udisa jakaT pathway. gavTa maMTe suTreT ma.n ka.zuram surmuy men akaDa|

Dare rohoy muca.D soze

Ra.wlkela 31/08/03 :- jahaNge cHuta.w len baha Dare rohoy ar umul Dare rohoy a.cubHagaw hoz ko ra.ska. hoco la.giD Disom jaher sarna goyon laha sektor – 15 Do merom bohog a.gu kaTe soze jom hocoy tHa.wka. leDa| onaTe hazam hoz ko ina hilog a.di ra.ska Te soze jom reko seleD lena| nova bewra Do jaher laTar duluf ga.di Tuna.v pahta kHon qam akana|


say serma janam mahaN manav komiti bereDx

gHatsila, 16/08/03 :- udisa, beNgol, jHarkaNd, asam, Dilli aseka muDxre poNdeT rogHunaTH murmu say serma janam mahaN manav iDi kaTe sentral komiti bereD ena| nova komitire re jaga ko qam akaD koDo laTar re olena|

cayreT – ma.n boyDyonaTH soren |
jogo cayreT –
(1) ma.n  ram kisun murmu (puCHim bafla)|
(2) ma.n bozram tudu (jHarkaNd)|
(3) ma.n syam coron soren (udisa)|
(4) ma.n kuvar ma.jHI (Dilli)|

suTreT – ma.n DukHiram haNsDag|
jogo suTreT -
(1) ma.n proDHan murmu (pucHim bafla)|
(2) ma.n srikaNT haNsDag (jHarkaNd)|
(3) ma.n safkHo haNsDag (udisa)|
(4) ma.n  purno  coNDxro   hembrom (Dilli)|

jayreT – ma.n gopal haNSDag|
jogo jayreT –
(1) ma.n rogHunaTH haNSDag (JHarkaNd)|
(2) ma.nij sabiTRi soren (udisa)|
sapzeT – ma.n purno coNDxro hembrom (Dilli)|

lakcar parseT –
(1) ma.n hembrom kumar goMesor ma.jHi (udisa)|
(2) ma.n mohon ma.rndi (pucHim baFla)|

ekjukutibx member Do joTo ponoT kHon moMe hoz kaTe menag kowa|


boNga bOrOre anat iDi kaTe baron

baDHam (udisa) 28/08/03 :-  aNgarpaDa a.Tu re got ta:dire boNga kaTe TopaleD iDiTe ma.n mituram ma.jHI (hembrom) a.Tu hoz a.di DHaw Dorbar re bay seter lenTe ar boNga DHar bay em leD Te ko baron akaDeya| novare caz cazaw kaTe calawen 30/06/03 hilog ja.jHi gomke tHen bica.r la.giD e apHoT leDa| ina. hilog a.Ture hOl mahaN huyug kanTe ma.jHi gomke bica.r bay huyug_a menTey roz e Topag leDa| Dosar hilog bica.r re “daNdom ar boNga DHar” bam emog kHan Dorbar bale haTawa menTe hoNko meTaD De TaheN| onare baf pa.Tya.w kaTe ina. hilog bica.r bay Topag lena| baday kag ma mituram hembrom Do rawlkela (yuko) beNk rey ka.miya. ar pe pe DHaw bica.r Duzub la.giD ko hohowaD De TaheN| jahaN tHaw (got ta:di) onaDo boNga THan kana a.Tu renag onaTE, ojHa boNga Do manageya| ona tHavre meMheD renag agsar, bak juluf ar la.tij Te sim ko la TuD leDA a.Tu hoz| nova Do mituramij ojHa hoTeTe  boNga lena| Dozha bica.r la.giD ma.n mituram ma.jHi Do ar hoN semleD savTa ma.jHi tHen e apHoT akag_a|

“gyan roTHo” laga

rayrompur 26/08/03 :- udisa sorkar hoTeTe Disom hoz ko seceD hoco la.giD “gyan roTH” sapzaw akana| motor ga.di re sade sapab coga kaTe gota dahar dahar ko ho ho a.cureDa| novare mokoq kaTe udisa jakaT pa.tHwa. gavTa rin soheD ko nova ceTan reko oTa iTa.Deg_a| ceD lekare, ga.di motor Te dahar dahar Te dakra lekHan seceD Do moyurbHoNjx lekan a.Diba.si jilla. reDo ohoge jo~bili kog_a| onaTe sorkari  penerej sakam re sanTazi pa.rsi ia.lag DHapre seleD hocoy la.giD ol ma menTe Disom hoz ko la.y ako kana| ona huy len kHan pa.rsi ar seceD hoN laha keya| ona kHan sorkarag ka.wdi hoN baf udla. Dubxlag_a|

jHarkaNd re ol ciki

gHatsila., 26/08/03 :- calawen 26 ar 27/07/03 hiT re huyen serma pura.w siTuf binid ponoT renag gota pazare binid Talma TaheN kana ar aceTiya. ko binid ko ol leg_a| joToTe 1556 aceTiya. binid reko samaf lena| binid Talma Do bage pun gotaf TaheN kana| ona koDo – (1) sanTaz pargana kolejx, dumka. (2) mayTHon (DHanbaD) (3) lalapaniya. (bokaro) (4) poNda kata (cakza) (5) jamToza (6) rogHunaTHpur (caNdil) (7) caNdil (8) jamjoza (9) potomDag (10) piNdra. Beda (ga.mbHa.riya.) (11) dimna. (tata) (12) a.Diba.si yuTH klobx (korondi) (13) rajnagar ((14) prayma.ri skul naga (15) prayma.ri skul gozga (16) kedo (17) je. ci. hay skul jities (18) mosabuni (19) asTi (20) narsiNg bahal (21) jHarbeda (22) norsiNg goz (23) kokpaza (24) manus muNdiya|

Raybar

1) soren pa.ris kuzi, seceD-soner(bi. Es. si. grejuet) la.giD jiwi gaTe la.kTi|

2) murmu kuzi, seceD +3 bi. E. lagiD jiwi gaTe  DaramDag re  kuzi ayObaba  menag kina|

1. murmu kuzi seceD, metrik  bakHra  javay la.kTi|

3) haNsDag  koza jekHa  +2 ol akaD kuzi ko bahu na.piT la.kTi| koza Do befK ka.mi re kHoNja menaya|

2. besra bayar la.giD BA.hU AdI GE LA.KTi| bayar Do kumpa.ni ca.kri re kHoNja menaya|

“sa.ga.y jozaw la.giD Disom kHobor sav ropoz pe |”

ba.hu a:gir

bija.Taza (udisa) 26/08/03 :- calawen barpe mahaN huyug kana Dampaza a.Ture bargele giDxra. apaT cHutki qam kaTe oka seDcoy aNgir aD akaDeya| mazaf era unkin panTe re menaya| koza quTum Do ma.n ram coNDxro murmu ar akin salag hudiq koza giDxra. kin suTug Tara akaDeya| oka korekin Ta.pug kog kHan  Dampaza a.Tu THana bija.Taza re kHobor seter kag pe|
 
jonom miluwa.

jHoradi (udisa) 28/08/03 :- paromen gomha parab hilog ma.likedom a.Ture miD ba.hu kuzi (35) ar da:gxwa. Koza (22) sagxram haNsDag qapam kaTe kin biloNd akan| badayog kana, unkinag Dupula.z Do a.di Din kHon TaheN kana| koza hoN celen kuzi ozag regey TaheN kana| oka hilog koza ozagrin koza a.guko sen lena ina. hilog bako racag cHadaw DazeyaDeya| onaTe sunum siNDur aMgo kaTe, besleka cHuma.wza kaTeko biDa.y kaD kina| unkin hoN Tayom gada gada Te kazoo kuyli leka kin leq iDiyena| ona renag niTog ina. Ta.ri rin a.di bHozok am iq la.y hepraw Dag gHat kuq gHat ar hat bajar re carca huyug kana|

biq gerTe bHarabHat

bija.Taza (udisa) 24/08/03 :- bija.Taza japag mare Dag a.Ture ma.nij mayno kisku biq tHen kHone sogag hoco lena| ran murga.n okTe ge jiwi Tay calawena| uni niTog punya. giDxra.y ba.gi hotowaD kowa nova DHa.rTi re|

“siDo ka.nu Do bHofkoz ar DHorom biloNd kana kin” – savheD saTam”

dumka. 31/08/03 :- pe serma kHon huyug kan siDo ka.nhu murmu lapHaf olog asza (inbHarsiti) renag sanTaz pargana kolejx re pi. ji. canoc savheD saTam (cHotray Des ma.jHi yag kaTH) re ol  buta. Akana ci “SiDo ka.nhu Do a.di maraf bHofkoz ar DHorom biloNd hoz kin TaheNya”| nova poTob Do roya soren ol kaTe 1917 re bena ga.diya. mison hoTe Te parsal lena|
    nova iDi Te Disom jak hoz kukli ko Dohoye Da una.g Din ceD kHa.Tir kaTHa baf odok lena? ceD lekan hoze ol keDa? oNdenij galociya. ma jHarkaNd sorkarij ba.Di a.na.riya. ma.n istepHan marndi, uni una.g Din ceD e cekayeD TaheN? BHayis canselor ar principal ceD la.giD kin heNheNl heD akana?
    baday kag ma ona inbHarsiti Do unkin hOlga.riya. quTum Tege bereD akana| jahaNy Do “sanTaz hOl” arbaf eTohob bHaroT Disom pHurga.l hOl salgaw kin|

cHiTa. Unuyha.r Kuzi ciNdu enej hepraw

Tiriq (udisa) 25/08/03 :- lupuf a.Tu re calawen 19/08/03 :- hilog juwa.n kuzi kowag ciNdu enej hepraw huy lena| onare joToTe 16 gotaf jumiD ko setera| eTohob sirpHa. sofkHorpur (tata) ar Dosar sisusormik “e” jumiD ko amet leDa| goda sarez qeqel koko redeD leDa| savTa ol ciki poTob ko putka. Leka ko odok leDa| nova ciNdu enej Do ina. hilog Ge jaw serma huyug_a|
    nuna.g hoz ko jawrag kan Te a.Tu tola kore a.wa.yakana “piNda. Duzub koza koDo Daka ko coNDaya”|

aNgarpaDare karam boNga

baDHam (udisa) 28/08/03 :- ajar bemar kHon nipHot ar savay la.giD boNga bOrO lekaTe jaw serma lekage  niya. serma hoN a.di ra.ska. seleD Daray 11/09/03 re aNgarpaDa a.Ture karam boNga tHa.wka. akana| boNgay hilog Do boNga bOrO sav riqja. Ar danta ko enej_a ar Dosar hilog Do a.di guhud lagxMe enej huyug_a|

jHarkaNd aseka hag binid lacHa qel sa.T

gHatsila., 23/08/03 :- nesag binid lacHa qel sa.T kaTe porho sakam benav cabayena| nova ka.mire gepe maceT kurumutu reko TaheN kana| nuku maceT koDo – ma.n rajen murmu, ragHob coNDxro tudu, rogHunaTH haNsDag, gobinDo haNSDag, iNDxro kumar murmu, joysiq tudu, boyDyo soren, coyTon haNsDag, lakHmoM murmu, cHota murmu, ram coNDxro soren, safkHo murmu|goza sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
disom kHobor,
ma.n budHan ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkella
16-31 August
2003
Vol -1
Issue -22

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only