disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 31 oktObor
2003
THok-01 gele 26
sahta 1

SonersiDx lapHaf birDa.gaz bereD

dahardi, (udisa) 19/10/03 :- ol ciki Te soner siD amet la.giD soner siD lapHaf birDa.gaz dahardi, daNdbus re udHa.w sa.gun ena| nova re parseT lekaTe ma.ni rukmoMi murmu,  TaheN Yena| nova lapHaf birDa.gaz re 30 hoz olog la.giD quTum ko ol keg_a| nova udHa.w sa.gun okTe sereq keset “sonTok keset” hoN  udHa.w Torayena|

ma.jHi pargana moholag blok jarpa

tata, 17/10/03 gel gotaf Da.bi iDikaTe ma.JHi pargana mohol pawda, gatsila. Do blok bi. di. O. ko jarpa kaTe Ajag hok sakam ko emkeg_a| Da.bi ko muDxre a.Diba.si TaheNn kan jaga kore Do poNcayoT Bhot baf huykaTe, ma.JHi pargana, ma.nki munda. bebosTHa ko ma.n e emagma| seDay kHon menag akan bebosTHa kogey ba.zTi hok e emag gagma| sanTaz pargana  tenansi akt, cHotanagpur tenansi akt ko alo a.rug ma borof onako niyom ko kodakudi la.gug menTe ko Da.bi ponoT gomke tHen ko bHeja hakag_a| nova jarpare seleD len ko Do  ma.n rajaram haNsDag, ma.n birsif baske, ma.n ba.siya. murmu, ma.n bibHisoM sorDar, ma.n ja.DunaTH murmu eman ar savTenko ko TaheN kana|

Birsa. Janam mahaN manav

BohozDa (udisa), 26/10/03 :- Darakan 15/11/03 re bir birsa. munda. Janam mahaN  bagHa a.Ture a.di ra.ska.Te manav la.giD kurumutu akana| ina. hilog ciNdu enej hepraw sav sav sereq hepraw ar qiDa. aNgag savTa siNgxra.y hepraw hoN Doho akana| nova manav Do ira.lag sermay Tiyugeg_a|

ca.siko la.giD 75% gozo sohoD

tata, 17/10/03 :- joTo blokre 4 - 4 kaTe pawar tilor, ar 1 - 1 kaTe hudiq traktor savTe 75% gozo sohoD ca.siko ko qama menTe jHarkaNd ca.si munTri manoTan DebiDHon besra Tikinkin cHa.tya.r keg_a| joTo blokre nova kHobor em akana je a.Diba.si, horijon ar hudiq ca.Siko jahaNyag serma pura.w ba.nDi 25 hajar taka, kHon kom onkan ca.Siko bacHaw len kHan unku ko onkan subiDHa ko jemonko qam keya|

lugu buru re DHorom Dupzub

lalpa.niya., (jHarkaNd) 18/10/03 :- Darakan sohray kuna.mi 08/11/03 hilog nagamanag lugu Buru re lugu babahag Deba seba savTe DHorom Dupzub Doho akana| nova DHorom Dupzub Do 09/11/03 ha.bij huyug_a| 08/11/03 hilog SeTag kHon buru cot boNga THanre boNga bOrO Tarasiq 3.00 tazaf ha.bij huyug_a| ona Tayom buru laTar re jaher re DHorom Dupzub huyug_a| nova Dupzub re nevTa peza lekaTe sira. munTri ma.n orjun muNda, Disom guru ma.noTan sibu soren, monTri ma.nij joba ma.jHi eman nevTa menag kowa| DHorom Dupzub Tayom siNga.z okTo saVTa reyag enej sereq huyug_a| Dosar hilog seTag kHon Tikin 12.00 tazaf ha.bij DHorom galoc huyug_a| nova boNga bOrO re seleDog la.giD sanam paza kHon jaw serma lekage seterog menTe “lugu buru gHanta ba.ze DHorom gaz” pahta kHon nevTa Doho akana|

18 re beNgol  sanTazi bHasa morca ra.li

kolkaTa, 28/10/03 :- sanTazi pa.rsi bHaroT sorkar a.na.ri renag ira.lag Dhapre seleD  la.giD miD maraf micHil hijug kan 18 ma.hiT hilog sapzaw akana| onare beNgol rinij ponoT gomke nuku hOlga.riya. ko sala qapam renag Daw e em akawaD kowa|

sanTazi bHasa morca Dilli ra.li 8 re

tata, 19/10/03 :- ira.lag DHapre pa.rsi seleD la.giD sanTazi bHasa morca Darakan rabaf kHep seneleD Dupzub Tak re micHil e sapzaw akag_a| onare seleDog la.giD rel renag juga.z menag_a| miD hoz 500/- takay em lekHan e hej sen Dazeyag_a| ina. hilog Disom gomke salag Qapam sav sav pa.rsi renag kaTHa ko baf tHa.wka.g kHan ma.n suboDH ma.rndi ar ma.n ke. Ar. tudu Tikin ATar gujug hoN pa.rsi la.giD kin tHa.wka. akag_a|

SapzeT ATre

Parabx puna.y, baha bapla re Teheq TumDag, tamak sade ba.nug_a| enej sereq banug a, ra.ska. romoj ba.nug a, parabx Do parabx leka baf atkarog kana| bapla hoN bapla leka baf atkarog kana| nova ajar Do oka kHon co hej en ar novarenag muca.D Do akareco? Teheq parab puna.yre enej sereq bafTe, baplare Dof baf enej kaTe bHidiO qelre ra.ska. seter akana| nova bemar Do a.Tu gota a.Tu kore niT pasnaw akana jahaN Tin bHur enej sereq menag a ja.TiDo una.ge ha.riya.zay menTe badayog_a| hozmore na.dka. Da.z Do jiyon renag beS ba.zij e la.ya| roz Do sereq sav jozaw menaya| sereq ba.gig kana Do roz hoN ba.gig kana| enej ba.gig kan Do lakcar ge gujug kana| lakcar muca.Dog Do ja.Ti malotog kaTHa kana| Tobe nova koDo hozag bica.r renag kaTHA kana niTof ag okTore enej ko gujug renag Da.yka koDo ceD? olog koza kuzi ko safge akana, noTe ona renag seceD ba.nug_a| jahaN Tinrege TumDag tamak sade akan egnej koDo ko seterog geya akHzaTe| niTag osol kaTHA Do ru~orof hoz kowag anat qelog kana| onaTe akHzare, asza rehoN aseka lekan seceT asza kore ru~orof seceD em lakTig akana| ru~orof pa.rukiya. ko siD sakam emako la.kTi kana| ru jiwiD lenre  enej ar sereq aj aj Tege jiwiDog_a|

Tiriq blok pa.rsi micHil

Tiriq (udisa), 27/10/03 :-udisa jakaT patHwa. GavTa hoTeTe Tiriq blok re sanTazi pa.rsi a.na.ri renag ira.lag Dhapre seleD la.giD miD unuyha.r sakam bi. di. O. ko calaD Deya| nova micHil re a.di ayma hozko seleD lena| patHwa. GavTarin maMTe suTreT ma.n ka.zuram murmu, ma.n sunDa.r hembrom, ma.n ga.lu marndi sav jHarkaNd kHon ma.n sa.lkHu tudu koko setera| nova iDi kaTe Dilli calag ha.bij hoN gapal maraw huy lena|

Je. Em. Em. neTa THapa goj

Bokaro (jHarkaNd), 17/10/03 :- ramgoz renag muMuT dahar re ba.lidi THana japag sumo (bi. ar. – 20 ji 9913) salag trak ar. je. 19-ji 002 samaf Dapram Ta.pa.kij re je. Em. Em neTa ma.n raboM ma.jHi Do ropog tHav regey boNgayena| unkin savTe ma.n sibu ma.jHi ma.n ramprosaDx ma.jHi hoN ko boNga Disom Tarayena| a.di TeD loho juri akan ma.n monhor sahu, ma.n coron ma.jHi, ma.n nageswor ma.jHi, ma.n jogxDis ma.jHiar ma.n ba.bulal Teko Do pulis kowag sohoD Te bokaro jeneral aspaTal Teko a.Tkir seter akaD kowa| oNde kHon jogxDis ma.jHI Do jiwiDog renag ala suTa.re menaya| dogor qam akana unku do jotaw kaTe sumo ga.diTe gota qiDa. Dosra paTa qel Bhagaw kaTe ko ruwa.z kan Tahen|

Je. em. em. ag maha rali

Ra:ci, 15/10/03 :- jHarkaNd mukTi morca hag maha rali TehEq morha baDi  mayDan re huy ena| gota paza kHon hoz seter kaTe hozTe Dorya ge benaw lana| Daray Din re mukTi morca sorkar e benaw kHan ozag ozag rojgar e ema kowa menTe Disom gomke sibu soren Tikin kin men keg_a|

Birsa. klobx hoTeTe birsa. muNda. Janam mahaN

Ra.wlkela, (udisa) 28/11/03 :- sektor –2, birsa. klobx re Darakan 15/10/03 hilog bir birsa. muNda. Janam mahaN a.diTeD kurumutu sapzaw re kozako menag kowa| klobx ozag pHurca. PHurci ar cHatka ko lag pHurca.y la.giD hoN kurumutu ko cHuta.w akana| baday kag ma nova maMaf reDo birsa. klobx eteD  aze aze TeDo mu baf beD kaTe Do ohom parom keya| nova Do nesnal iNsticut opH tekonoloji ra.wlkela ar sektor-2 ga.di TiNgun renag muMuT dahar re menag_a| nes birsa. muNda. Janam mahaN seter akanTe hozko susa.r marsalog renag ko DHaw akag_a|
 
Sektor-15 jaher sohray 8 re

ra.wlkela, 28/10/03 :- ha.Ti lekan sohray Darakan iDiTe sektor – 15 jaher kozako danta enej ceDog re a.yub en kHan geko ehobeg_a| jaher, gosaMe ar ma.jHi ozag nayke ozag jerez  poTaw kaTe pHok pHok sohray ge Ta:gi TaMag re menaya| biliD balaf  julug arsal renag hoN maMaf kore kHon sapzawg a menTe badohi tHen kHon baday qam akana| kusbi baha ko saz la.tij kaTe daNgxwa. Koza kuzi savTe giDxra. PiDxra. hazam budHiyag sohray qapam aNsge ko DHaw akag_a|
Disom gazag sohray parabx manav

Rajxnogor, (JharkaNd)  18/10/03 :- Disom jaher gaz rajxnogor pahta kHon sohray parabx  manavog a  menTe kumut e tHa.wka. keg_a| ol, Da.zDon hepraw, lakcar enej sereq hoN nova sohray parabx salag huyug_a| Daray 30/1003 hilog DohozaTe galocog a menTe tHa.wka. yena| parabxre seleD ko Do ma.n nimu ram haNSDag, ma.n bHim haNsDag, ma.n bisu hembrom, ma.n jagan  ma.rdi, sohray soren emanko TaheN kana|

DebenDro ma.JHi ma.nTe Digambor haNSDag ma.n

tata, 18/10/03 :- DebenDro ma.JHi pHa.wndeson, ra:ci pahta kHon manoTan Digambor haNSDag DebenDro ma.JHi ma.n Teko  ma.n keD kina| manoTan Digambor haNSDag Tikin Do sanTazi pa.rsi uTna.wre kurumutu kHa.Tir nova ma.nTe 14/10/03 hilog ra:cireko ma.n keD kina|

20 re jHarkaNd sanTazi BHasa morca ra.li

ra:ci, 21/10/03 :- ponoT gomke tHen unuyha.r sakam seter kaTe sanTaz pa.rsi a.di lage ira.lag DHapre seleDog la.giD ropoz ko Doho akag_a| nova roz lekaTe la.y Tuluj Daray 8 disembor Dilli ra.li kaTHa hoN jHarkaNd Disom pa.ti parseT ma.n orjun ma.rndi “Disom kHobor” tHen e la.y soDor keg_a|

raybar

(1) tudu koza, nalha-paraDip pHospet limited, la.giD qeljof cehra kuzi ba.hu na.piT la.kTi|
(2) esel marsal, napay cehra, mutHa.nan soren kuzi la.giD javay la.kTi|
(3)  soren pa.ris, maceT lekaTe ka.mi re kHoNja koza la.giD soner (grajuet) sa.T kag kuzi jiwi gaTe lekaTe la.kTi|
(4) kisa.M ozag, ma.rdi pa.ris koza la.giD ba.hu la.kTi| koza miD DHaw Do Dereq e utub ra.puD akag ay|

 *sa.ga.y jozaw la.giD “DiSom kHobor” salag ropoz pe|

somrat sarkes ar birsa. janam mahaN

ra.wlkela (udisa), 28/10/03 :- jHarkaNd mukTi morca sen kHon kurumutug kan birsa. muNda. Janam mahaN ra.wlkela renag Tala mala birsa. mayDan re niTog ha.bij sarkes huyug kan geya| nova Darakan 16 nobHembor uTa.r cabag a menTe badayog kana| ikHa.n 15/11/03 hilog birsa. muNda. Janam mahaN manav la.giD jHarkaNd mukTi morca lejxra ko sab akag_a| hape okoye Dazeg kana bay rozog kana, ikHa.n birsa. muNda. mutHa.n qiDa. okTe Taham Tukuj quT regey aNgag kana| birsa. muNda janam mahaN manav kumutag meD ge baf dHaf og kana| birsa. muNda. TiNgu kaTe rehoN ona sur kore menag dahar koDo etag seMa hozag (Diku kowag) quTum Te Cha.tya.r akana ar ona a.na.cur  hoN bisra cHok ko meneD kana| bisra Do oNdekHon 12 kilomitor saNgiqre menag miD hudiq hudiq a.Tu kana|

ma.jHi pargana moholag reMha Duzub

ja.Dugoda, 17/10/03 :- A.Dim kowag roz, lakcar, rayriT ar upurum jiwiD Dohoy la.giD ma.jHi pargana mohol Do miD Dinag reMha Duzub e hoho akag_a| novare sanam ko seleDog la.giD gavTa pahta kHon bewra akana|

ma.JHi pargana Dupuzubx

potka, (jHarkaNd) 26/10/03 :- ma.JHi pargana Dupuzubx potka sur ka.lka.pur re huyena| a.Diba.siko jiwiDog la.giD upurum jiwiD Dohoy la.giD hapzam ko la.dHa.y lag_a| ar unkuwa.g la.dHa.y kHa.Tir ge nova jHarkaNd ponoT benavena| Tobe niTogag sorkar noNden a.Diba.si kowag uTna.v boDol Te kukmuy unum kag kana| niT a.Diba.si ko jiwiDog a.di muskil  akana| a.Diba.si kowag ceTanre huyugkan nahacar tHakeD Daramre sorkarag Ti Tolgeya  menTe hulDi rinij pargana ma.n sunil haNsDag e men keg_a| cHotnagpur tenansi akt, sanTaz pargana tenansi akt niT sorkar rapuD sanay kana| jahaNTe a.Diba.si kowag hasa a.kHriqog a ar bahre kHon hoz  hej kaTe basa a.sulog a menTe sorkarag bHiTRi uyha.r menag_a| nova koDo baf huykaTe ona tenansi akt roPHa TaheNn ma menTe galoc ena| Dupuzubre la.wziya. lekaTe ma.n coron murmu Tikin kin TaheN kana |

aseka hag Dupuzubx

gatsila. 02/11/03 :- gHatsila. Kolejxre aseka pahta kHon Dupuzubx huya| novare aseka renag hisa.b kiTa.b, pazhaw, cafga semleD renag ka.mihora, guru gomke say serma janam mahaN manavog ko ceTanre galoc ena|

A.Diba.si aceTiya. GavTa hag caka jam

GHatsila., 21/10/03 :- kuMbi ja.Ti a.Diba.si re  alo ko afgocog ma Da.bi kaTe Teheq bohzagoda, kidukoca-gHatsila. Rajx dahar renag Da.z caka ko jam akag_a| gHatsila. renaf rel la.yin ceTanre hajar hajar koza kuzi jHaNdabiD kaTe rel ga.di hoNko eseD Doho keg_a| nova caka jamare a.yurko lekaTe lokHon marndi, goMes coNDxro hembrom, jobahorlal tudu, mohenDxro murmu, proDipTo haNsDag, oDHiraj soren, proTim soren, ar ayma koza kuzi ko TaheN kana|

ha.Ti tHen THapa gojx

gHatsila., 29/10/03 :- da.yinma.ri, basadera, burudi, capzi eman a.Tukre 20 gotaf bir ha.Tiyag uTpa.T Te hoz ko cumul cumulog kana| nuku ha.Ti gutHuwa. Ko DaMan kan boTor Te hoz ozag kHon bako odokog kana| hola qiDa.ge miD hoz e gojx oco ena| hoz ba.DxseD e sena, ina. okTore ha.Ti huzuy jojom kan okTore hoz salag kiq qapam ena| ackage hoz ha.Ti tHene sabx ocoyena ar THapa gojx ocoyena|

ma.jHi nayke madwa bereD

dahardi, (udisa) 29/10/03:-guru gomke Tikinag say serma janam parabx  manaw iDikaTe  rayrompur, bohozDa, ar jamDA BloK rin ma.jHi nayke ko muDxre miD mandwa bacHon huy ena| nowa re parseT lekaTe ma.n sunDor mohon murmu, jogo parseT – kasTuri murmu, suTreT - jogonnaTH murmu, jogo suTreT -ga.luram murmu  eman ko bacHon akana| a.Tu ma.jHi ko a.Tu piCHi moMe hoz kaTeko ko bacHon kowa menTe hoN tHa.wka. akana|

ra.ni ma.rdi “jHarkaNd roTno” sirpHa. cal

ra:ci,  (jHarkaNd) 26/10/03   :- sereq ra.ni – ma.nij ra.ni ma.rdi Do jHarkaNd sorkar pahta kHon “jHarkaNd  roTno” sirpHa. ko calaD kina| ra.ni ma.rdi Tikin   Do sanTaz, lazka, nagxpuri, hinDi, udiya., bafla eman Te 65 gotaf sereq keset re  raha kin cal akag_a| jHarkaNd sorkar hoTeTe 13 hoz ar 3 gotaf gavTa ko  nova sirpHa. ko cal aDkowa|

ra.wlkela kHon luguBuru

ra.wlkela, 25/10/03 :- ra.wlkela re huy paromen “sarna miDun” Tayom a.di nagamanag luguburu Te senog la.giD ra.wlkela kHon a.di saNge hoz ko tHa.wka. aklag_a| luguburu re serma re sohray kuna.mi hilog DHorom Dupub huyug kana| onka lekaTe Darakan 08/11/03 ar 09/11/03 hilog  lugu - buru gHanta ba.ze DHorom gaz pahta kHon  DHorom Dupuzub hoho akana|

DebenDro ma.jHi ag sohiDx Dibos manaw

Cakza (JharkaNd) 15/10/03 :- sohiDx DEBEnDRo ma.jHi ag areag sohiDx mahaN ajxsu pahta kHon manaw ena| ajag Topa jagare sen kaTe baha mala ko cal keg_a| a.kinag jiwi sa.nTi re  Tahen la.giD miD minit caNDo bONga tHen ko nehoNr johar keg_a| seterlen gomke ko muDxre markus boDxra, bijoy siq, sebok proDHan  sukDebx oram|

BHalukpahadi steson jiwiD la.giD la.dHa.y

Sa.raykela, 15/10/03 :- miD serma kHon goj akan bHaluk pahazi steson Do arhoN jiwiD ruwaz la.giD hzo ko rika.yeg_a| DiSom pHurga.log maMaF sini, kaNdra Talare bHaluk pahazi re noden ko hozag rel subisTa la.giD steson benaw lena| Tobe pHurga.len Tayom nova Do goj lena| nova jiwiD la.giD a.Tu hoz Te kumut ko bereD akag_a| onare lokHiram ma.JHi parseT lekATe ko bacHon akaD Deya|

Disom sohray gamagHuz

tata, 28/10/03 :- jaw serma lekage nes hoN DewgHor a.Ture Disom sohray a.di ra.ska. romojxTe huy ena| nofkage sohray reDo “poNdeT ra.gHunaTH unuyha.r gavTa” pahta kHon serma piCHige huyug kana| peza lekaTe biDHayok Dulal bHuyaN Tikin seterkin TaheN kana|gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 October
2003
Vol -1
Issue -26

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only