disom_header
Ra.ulkela
01 kHon 15 nobHembor
2003
THok-01 gele 27
sahta 1

beNgol aseka hag serma pura.w miDun

borDoman, 09/11/03 :-borDoman renag memari kolejxre  08/11/03 ar 09/11/03 ba.rsiq Din serma pura.w miDun a.di ra.ska. seleD huy ena| 8/11/03 hilog seTag 8 tazaf Do semleD cir hipiz, boNga bORO ka.mi huy ena| 11 tazaf  kHonDo maMTe kowag seleD ehob lena| Tikin 1 tazaf  okTe kHon Tarasiq 5 tazaf ha.bij maMTe miDun galoc akHza sa.ri lena| newTa peza lekaTe manoTan niTya nonDo hembrom, narayon ma.jHi (udisa), baDol kisku eman|
galoc saTam koDo - (1) ceTan canoc olog re a.Diba.si koza kuzi kowag etketoMe, (2) pa.rsi hOl renag loza, (3) savTa, lakcar renag upurum anat| ma.n ram kisan murmu, (jogo parseT, beNgol aseka) DukHiram haNsDa, boyDo naTH haNsDa, ramDas kisku, nobin coNDxro hembrom eman ka.mihora ko Toraw leg_a| nova miDun re a.di ayma hoz beNgol renag gota nakHa kHon hoz ko seter lena|

lugu burur re DHorom Dupuzub

lalpa.niya.,(bokaro), jHarkaNd 09/11/03 :-“luguburur gHanta baze DHorom gaz” pahta hoholen Dupuzub Do a.di napay Te huy ena| 08/11/03 hilog seTag beza buru ceTan re menag lugu baba ag bONga THanre bONga bORO ka.mi sa.T ena| jHarkaNd, bihar, beNgol, udisa  eman ponoT kHon 30 hajar  hoz novare seleD ko TaheN Kana| Tarasiq beza Do DHorom Dupuzub huy ena| novare Disom guru  manoTAn sibu soren Tikin hoN seter kin TaheN kana| siNga.z Do lakcar enej sereq savTe DHorom renag galoc gota qiDa. huy lana| Dosar seTag okTe Do ma.jHi nayke madwa huy ena| nova DHorom Dupuzub gele bili ocore Dozho bHa.ruwa.  gog a.guyeD kHa.Tir ma.n kisan murmu, ma.n lobin murmu, ma.n babxli soren ar ma.n cunu ram soren Teko Do Disom hoz Te “DHorom Da.zhi” ko calaD kowa|

pHIlim “sa.gun ena sohagx Dula.z” udHa.w sa.gun

tata, 02/11/03 :- cunu pHilim prodokson pahta kHon sapzaw akaD parDa pHilim “sa.gun ena sohagx Dula.z”  Do Teheq Disom guru sibu soren ag Ti~Te udHa.w sa.gun ena| arhoN seter lan gomke ko muDxre ma.n surju siq besra, ke.ke murmu, horo prosaDx murmu, ramDas soren, ca.mpa.y soren, sunil mahTo eman akowag bica.r ko samaf leg_a| nova pHilimre seleD akan badohi koNhoN ayma seterko TaheN kana|

apnarag Disom re a.Dim ko kokoy

tata, 03/11/03 :- a.Diba.si muz ba.siko apnarag Disomre kokoy ko sajaw akana menTe safsoD ma.n salkHan murmuy men keg_a| a.Dim kowag aT~hasa, DHorom eman rakHa Doho re niTof etketoMe Tege perej akana| novako jiwiD Dohore ajag pati Do ka.mi akay TaheNna menTey men keg_a|

dumuriya. Bir re Disom seNDxra

dumuriya., (jHarkaNd) 07/11/03 :- dumuriya. Bir re basa hakan em. si. Si.  Ko seNDxra gojx la.giD Disuwa. SeNDxra ehob akana| ag ar sar anTe birko seNDxrayeg_a| nova seNDxra re gozo sohoD sorkar hoNy emog kana|

birsa. klobx re birsa. janam mahaN manav

ra.wlkela, 15/11/03 :- purga.liya. bir birsa. munda. hag 128ag janam mahaN a.di ra.ska. seleD sektor – 2, birsa. klobxre manav ena| seTag 09.00 tazaf re  cir hipiz huyena| ona Tayom ciTa.r hepraw, ol hepraw huy ena| Tarasiq 03.00 tazaf okTe sereq hepraw ar 04.00 tazaf Do a.Diba.si lakcar enej sereq – danta enej, lazka enej, munda. enej huy ena| sifga.z 06.00 KHon galoc akHza ehob lena| galoc akHza re maraf peza lekaTe ma.n monoronjon TripatHi, galociya. – ma.n pi. BoDxra, ma.n aDiTyo prosaDx biswaz, ma.n rojonikanT jena eman seter ko TaheNya| sifga.z 08.00 tazaf KHon Tala qiDa. ha.bij melodi romojx akHza Tofge lena| nova miDun akHza re la.wziya. lekaTe ma.n probir ma.jHi Tikin ka.mi kin sa.T lag_a|

SapzeT ATre

Lahare jHarkaNd sira. monTriy menlag_a|jHarkaNd mahaNre sanTazi BHasa siqoT Disom maraf monTRiyag mocaTe ira.lag DHapre aNgocog kaTHAy cHa.tya.r ocoya| Tobe nogoy 15 nobHemor jHarkaNd mahaN parom ena, ukur ira.lag DHap renaf ceD hoN okoy monTri hoN bako roz lag_a| ceD renaf elaf Teco sira. monTri Do onkay roz lag_a| kaTHay roz lag_a un okTore nova Do hoz bHula.w kaTHa kana  ina. okTo renaf elaf Tiripi iMij renaf palen manTar ge TaheN kana| aDo a.kin ona kaTHa kin men laD okTore akowag ra.ska. hoN baf qel lana| ar niT a.kinag rozre sa.ri baf TaheN len rehoN abo kowag Dukge baf qelog kana okoy hozag, okoy gavTa hag, okoy patiyag hoN okTa hoN baf qel qamog kana| miD hoz e roz  kag a, ar bay ka.miya., ona siDi lekan, unitHen kHon ona ka.mi haTaw la.giD abo baf bo kurumutuyeg_a| miD hoz una.g maraf kaTHay roz goD kag kana ar ona renaf ceD sa.riyag baf TaheNn kana, onarenaf Do gavTA seD kHon roz, eger, okTa hoN a.dige la.kTi| miD hoz e roz gidi kag a, ikHa.n baf  e ka.miya ona ar ona renaf okTa hoN bay aNjom kHan uniDo onka ge agam rehoNy roz akay TaheNna| onaTe abo hoN aboTe maMaf sojHeg huya bona| ceD lekare ka.mibo hasola, ona gun abore a.gu la.kTi kana| ra.ska. kaTHa okoy e roza onare abo ra.ska.g hoN la.kTi kana, ar uni hoN sarhaw  emog la.kTig kana ar eze kaTHa la.giD Dukug abo ar ona okTa koDo la.kTi geya| nova ra.ska. ar Dukug kaTHA Do kHobor kagoj Te hijug la.kTi kana ar jahaNy e roz  kag a unitHen seter Do ekalge ja.ruz  kana|

korondi Disom sohray

korondi, tata, 09/11/03 :-
joypal mayDan, korondire Teheq a.di gHamagHuz  Disom sohray huy ena| joToTe 18 gotaf da:gxri ko kHunta.w lena| novare maraf peza lekaTe manoTan salkHan murmu Tikin seter kin TaheNya|

janheN godare maraf sim pHaram

janheN goda, tata, 13/11/03 :- 30,000 taka kHarca kaTe maraf okoc sim pHaram kuzikowag jumiDxTe benaw ena| nova sim pHaram re seleD akan kuziko Doko huyug kana - ma.ni miDu haNsDa, ka.purmuli haNsDag, nagesori haNsDag, maloTi haNsDag, sumi ma.rdi, salge soren, surujxmuni soren, jomuna alda, minoTi alda| nova Do traybal kalcural sosayti yag goxo sohoD Te benaw ena| nova pHaram udHa.w okTe peza lekaTe ma.nij sokTi sorma Tikin seter kin TaheNya| eTohob re 204 gotaf sim iTa. Ko azag akana|

binid haTawog ozag kulup

ga.ludi, (JHarkaNd) 12/11/03 :- Da.rusa.y ca.si Tanala re huyug kan binid ozag Do je. Em. em neTako kulup kaD_a| nova Do helpar la.giD nukri kHoqa binid TaheN kana| jHarkaNd bahre kHon binid emog koko hej a menTe, je. Em. em. neTako ona ozag samafreko Duzub kaTe unku binidiya. Koko laga keD kowa| neTa koko men hisa.bTe nova  nukri la.giD novakore ceD qeTel ge bako em akag_a| ikHa.n binidiya. Ko a.di sa.giq patna, kotihar, jahanabaD eman jagakore kHon binidiya.ko seter akana| ikHa.n sur hoz Do baday ge baf a|

boyha Tapam

ja.Dugoda, 08/11/-3 :- bHa.tin a.Tu renaf pajHazkoca tolare boyhare bira.D kHa.Tir Tapam huy akana| jognnaTH hembrom aj rin juwa.n bar koza savTE aj DaDa Dhunu hembrom budya.Tey kuta.m akaDeya| Dhunu hembrom niTof Do haspaTal rey bHurTi akana| nukin boyhare jaw seDay KHonge KHa.pa.riya. TaheN kana|

maceT a.cug binid orjo

ra:ci 13/11/03 :- jHarkaNdre huylan maceT a.cug binid renag orjo cHa.tya.r akana| novare a.Diba.si aceTiya.ko orjo Do a.di napaya| novare bin juzuwa.g 70% sit Do a.Diba.si koza kuzi ko DokHol akag_a|

caNDx ag Ti Tolena

tata, 13/11/03 :- dumuriya. THAnare uTpaT kan pipuls war rinij jonal komandar caNDx soren Do miDnipur pulisag hajoTre| caNDx ag ozag Do miDinipur jilla. Renag kespur THanare pazawog kana| caNDx sab ocoyenTe pipuls warag Daze kom ena ar moSra ena|

pa.rsi kHa.Tir Dilli senog tHa.wka.

rayrompur, 10/11/03 :- udisa   sanTaz pa.rsi ira.l ag DHapre aNgocog kHaTir DISom GomKE SAV QAPAm sanTaz bHasa morca pahta kHon Du~Dela akana| udisa  jakaT ol ciki pa.tHuwa. gavTa Do   nova qapamrey seleDog a menTe gavTa rin koza kuzi ko tHa.wka. akag_a| qapam Do disemnbor caNDo re menag_a|

nayke - sima.l murmu bONgaTAla

nayabajar (ra.wlkela), udisa 14/11/03 :- nayabajar nayke  sima.l murmu Tikin Do ka.rgaz re ka.mi okTe kozam ha.suTekin bONga TAla ena| nayke sima.l murmu Tikin Do a.di maraf DHorom Dula.ziya., ar savTari gomkekin TaheN kana| a.kinag janam aTu Do ragoy (jHarkaNd) kana|


bHaroT jakaT sanTazi onoliya.
GavTa hag miDun neNda bendaw

JHazgram, pucHim bafgla) 15/11/03 :- nesag bHaroT jakaT sanTazi onoliya. GavTa haG serma pura.w miDun ra:cire disembor caNDore neNda lena| Tobe ceD koco jafge Daram samaf en kHa.Tir ona neNdare baf huyke kana| nova miDun Do pHebruwari - 2004 seDre huyug_a menTe gavTa rinij suTreT ma.noTan joDumoMi besra Tikin kin kHobor akag_a|

sanTazi bHasa morca hag rali

ra.wlkela, 10/11/03 :-sanTazi bHasa bHaroT Disom  a.na.ri renag ira.l DHap re aNgocog la.giD Te ra.wlkelare rali huy ena| a.di saNge hoz rali re ko seleD_a | rali muca.D re ra.wlkela e. di. Em. tHen hok sakam ko cal keD Te Disom gomke tHen bHeja keg_a |

Luguburu bONga THAn eteD

Lalapa.niya, 09/11/03 :- luguburu renag lugu baba hag bONga THan nira.y Dohoy la.giD eteDog_a| DHorom Dupuzub re seter  kin TaheNkan jHarkaNd em. el. e  manoTan moDHu siq Tikin nowa kaTHA kin la.y soDor keg_a|
 
Ra.msa.y ma.rdi bONga Tala

Ra.wlkeala, 06/11/03 :-aseka rinij ayar parseT ra.msa.y ma.rdi Do ra.wlkela general aspaTal rekin bONga TALA ena| a.di Din kHon hozmo re ajar Te kom jurTe obezarekin bONga Tala ena| ra.msa.y babu Tikin Do ra:ci unibHarsiti kHon eTohobre  ol cikiTe em. e. kin sa.T leg_a| akinag jibon bHur aseka rin soheT kin TaheN kana|

jHarkaNd ciNdu enej hepraw paTa-2003

korondi, tata, 15/11/03 :-calawen 09/11/03 kHon 15/11/03 ha.bij huy len ciNdu enej hepraw re juwa.n koza THok kHon – Diwana klabx, raMediy jiTka.r ena| Dosar sirpHa. Do bi. si. bi, gobinDpur e amet keg_a| pa.rukiya. kHeloNdiya. lekaTe ma.n DebxDas murmu, pa.rukiya. golkipar lekaTe  ma.n sohon lal haNsDa Tikin sirpHa. ko calaD kina| kuzi THokre – ke. si. murmu 24 pargana eTohob, ar bi.em.es., sarjomDag Do Dosar sirpHa.y amet keg_a| novare pa.rukiya. kHeloNdiya. LekaTe ma.ni pansuri baske, ar pa.rukiya. golkipar lekaTe ma.ni abHen sifku Tikin ko calaD kina| koza giDxra. THok reDo jHarkaNd taygar, ti ep. E. eTohob  bi. es. Di dokatola Do Dosar sirpHa. kin amet keg_a| pa.rukiya. kHeloNdiya. LekaTe onil murmu ko calaD Deya| maraf peza lekaTE ma.nij konkloTa lakra (sabx inispektar, sunDornogor THana)seter kin TaheNya| savTe ma.n suDa,m murmu, nores murmu, pHuDa.n murmu, ma.nsif ma.rdi ar ma.nij ra.ni ma.rdi eman seter ko TaheNya| nova Do jHarkaNd spotif, korondiyag Ta.ri re huy lena|

raybar

(1) hembrom kuzi, seceD pi. Ji. olog kana| sorkar arbaF apnar biriT re a.cuy TaNheN kogma javay la.kTi|
(2) baske kuzi, seceD kompyutor re pi. ji. la.giD jiwi GaTe la.kTi|
(3) tudu koza, la.giD esel marsal jHiNga. Baha lekan CHaylag boylag ba.hu na.piT kuzi la.kTi|
(4) haNsDag koza, la.giD ol pazhaw saV ayO baba pHit pHat sav saNge kuzi ozag re raybare kHojog kana|

“sa.ga.y sa.ri la.giD  Disom kHobor sav sa.ga.y sa.ri pe”|

sanTazi pa.rsi ar ira.l DHapre aNgoc ceTan re Disuwa. Galoc

nava Dilli, 10/11/03 :- ol sanTaz esosiyeson, Dilli Ta.rire Darakan 22 ar 23 nobHembor hilog sanTazi pa.rsi ar ira.l DHapre aNGocog ceTanre Diswa. Galoc ko hoho akag_a| nova Do oditoriyom nombor – 301, indiyan sosiyal insticut, 10 insticusonal eriya, loDi rod nava Dilli – 110003 re huyug_a| nova reyag ka.mi hora koDo :-
22/11/03 (quhuNm mahaN)
09.30 - 10.00 tazaf – rejistreson|
10.00 - 11.30 tazaf – akHza udHa.w|
11.30 - 12.00 tazaf – ca qu|
12.00 – 01.30 tazaf – sanTazi pa.rsi renag nagam|
01.30 – 02.30 tazaf – KiDug|
02.30 – 03.30 tazaf – sanTazi pa.rsi renaf uTHna.w ar niTag Dosa|
03.30 – 5.00 tazaf – sanTazi pa.rsi, ronoz, ol ciki reyag ilektronik mediyare lagaT|
23/11/03 (siNge mahaN) :–
10.00 – 12.00 tazaf – ira.l DHapre aNgocog la.giD sanTazi pa.rsi renag ja.ruz|
12.00 – 01.30 tazaf – sanTazi pa.rsi, savheD ar lakcar|
01.30 – 02.30 tazaf – kiDug|
02.30 – 03.30 tazaf – galoc gota|
03.30 - 05.00 tazaf – sa.riyag Tuma.l ar muca.D|  (a.yub beza jogo maraf munTri sav qapam kaTe sanTazi pa.rsi hok sakam cal)

sunDorgod jilla. re ETohob Tanala asza

ra.wlkela, 12/11/03 :- kHerowaz ol iTun laha asza ra.wlkela Do sunDorgod jilla. Renag ETohob ol ciki Tanala asza lekaTe rayrompur aseka Do bHa.ruwa.y gogaDeya| ra.wlkela bajar re nova asza bereD enTe a.di Din kHon TaheNlan TeTaf niT TirpiDog_a| nova asza re aseka hag pa.Tya.w  kaTe  bHa.ruwa. cal kHa.Tir kHerowa.z ol iTun laha asza rin parseT ma.n gHa.siram soren, suTreT ma.n safkHo coron baske a.di gunman sarhaw aseka tHenkin cal keg_a|

QiDa. ciNdu enej re maraf buNdu jiTka.r

ja.Dugoda, (jHarkaNd) 02/11/03 :- miD QiDa. ciNdu enej hepraw re bi. bi. si. maraf buNdu (udisa) Do e. bi. si. jogonnaTH pur (jHarkaNd)  e pa.du kaTe maMaf sirpHa.y amet keg_a| sirpHa. lekaTe 5000/- taka maraf buNdu Doze qam keD-a, ar Dosar sirpHA. lekaTe 3001/- taka jogonnaTH pur Doz ko cal aDeya|

30 hajar hoz nukri sakam ha.tiq

ra:ci, 02/11/03 :- 15 nobHembor Te 30 hajr nukri sakam ha.tiqog a menTe ponoT sira. monTri manoTan arjun munda. Tikin kin men keg_a | maceT kowag nukri emog niTof ehob akana|

seceT akHza ka.mihora

gHatsila., 01/11/03 :- Disom pargana ma.n horenDro murmu hag usa.rate nova Dupuzub huyena| novare a.Diba.si kowag oT~haSa, lakcar renaf jiwiD Doho idikaTe carca ena| hok apnarag hok baday la.kTig kana menTe ma.n ram coNDxro murmu Tikin kin men keg_a| novare seleD len a.gyur ko Do ko TaheNkana dakTor rajenDro prosaD tudu, ma.n kuna.ram murmu, ma.n suDHir kumar soren, ma.n ja.DunaTH baske|

a.Diba.si kuzu kowag Dupuzub

ra:ci, 10/11/03 :- hapzam kowag kukmu niTof hoN baf pura.w kana| a.Diba.si kowag jiwiDog niTof hoN muskilre seter akana| jHarkaNd sorkar hoTeTe maraf maraf kompani noNdey hoho ako kana| novaTe 23 hajar jaga a.Diba.si kowag calag_a| nova korenag jafge Daram la.giD 30/11/03 hilog ra:cire Dupuzub hoho akana|

poTob paTa

tata, 10/11/03 :- poTob paTa tata re huyug kana| ona re A.Dim buk sentarag poTob Dokan hozag money kiriq akag_a| joTo lekan poTob qamog kana| jHarkaNd iTihas, a.Dim kowag nagam, eman joTo lekan poTob qamog kanTe hoz Dokan re a.dige ko bHizug kana| nova Dokan Do 1996 kHon benav lena| Dokan Dar Do ma.n mofgol ma.JHi Tikin kana kin|

qepel ropoz

quTum : ma.n kisan murmu
a.Tu : pa.twa. (bHoNjx, udisa)
ma.n kisan murmu Tikin Do ti. ti. pi. Es. Lalpa.niya., bokaro pHutbol tim rinij pHutbol koc lekaTe jozaw menag kina| nukin Do maMaf tata ligxre kin enej TaheND, onaTayom bihar tim kHon kin enej TaheND| unkin salag “Disom kHobor” ag qapam re a.kina la.na.y –
Disom kHobor :– acHa! kisan ba.bu, a.bin Tina.g Din ha.bij pHutbol bin enej akaG_a?
Kisan :- hoN, iq Do 35 serma ligx pHutbol iq enej akag_a, jahaN ce bihar pHutbol renag rekod kana|
Disom kHobor :- a.bin nuna.g Din pHutbol ceD lekarebin enej Dazeyakag_a?
Kisan :- deher Din enej reyag manTar Do hozmo pHitnes ar nova pHitnes Doho la.giD kuci umer re kuzi maya kHon saha ge TaheN kaTe enej re saDHna|
Disom kHobor :- niTog ko pHutbol enej koza tHen ceD anatem qeleg_a?
Kisan :- niTog ko pHutbol enej koza ko Do mone ko kHato akaD a ar praktis re heza|
Disom kHobor :- niTog ko koza ko tHen a.binag DishuDis ceD?
Kisan :- miDtaf napay ar quTuman pHutbol enejij la.giD la.kTig a, hatpaTa DaMan kHon ar ha:di pa.ruwa. qu kHon sahag ar enej re saDHnA lekage Din ge cHuta.waka TaheNn|


gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15  November
2003
Vol -1
Issue -27

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only