disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 30 nobHembor
2003
THok-01 gele 28
sahta 1

DHorom gaz ropHa Dohoy la.giD miDun

Ra.wlkela, 22/11/03 :- sanTaz kowag DHorom, Tupuna.y THan - luguburu gHanta ba.ze, rajxrapag, ar maraf buru renag juGx jaher ko ropHa Dohoy la.giD DUPUzub Doho lana| sanTaz ja.T renag nagam sav jerez akan nova DHorom gaz ko ropHA Doho a.dige la.kTi akan menTe  joTo ge ko huDis keg_a| nova gaz korenag ma.n sanam kotHen seter oco la.giD kaTHa  pasnaw ja.ruz kana menTe tHa.wka. ena| Dupuzub re seleD lan koDo  ko TaheN kana ma.n ramray soren, ma.n purno co. haNsDa, ka.nhu murmu, joyram tudu, lokHon ma.rdi, ba.rya.z murmu, ma.nij na.gi soren, ma.nij Diku moni haNsDag  ar savTen ko|

bHaroT jakaT ol ciki pa.tHwa. gavTa hag parlament jarpa

rayrompur, 25/11/03 :- sanTazi pa.rsi bHaroT reyag era.l DHapre aNgoc oco kHa.Tir Te Darakan 10/12/03 hilog Dilli parliament ko jarpaya| sa:giq re TaheN kaTe pa.rsi aNgoc kaTHa borabur reMhag kan rehoN sorkarag luTur re bay seterog kan Te niT sorkar raca parliament re hok azaf Tarko ocoy la.giD gavTay bozhe akana|

ol ciki siDx sakam ha.tiq

tata, 23/11/03 :- calawen siTuf binid re sa.T laD aceTiya. Kowag siDx sakam Dipika ol iTun asza korondi re ha.tiq ena| cHolagoda, koDma ar Dipika ol iTun asza rin aceTiya.ko siDx sakam calaD kowa| nova siDx sakam cal akHza re maraf peza lekaTe manoTan mohaTma tudu (dibHijonal menejor, niyu indiya asuranc kompani limited) ma.nan peza lekaTe ma.nij sokunToza murmu (jogo dibHijonal menejor, el. Ai. Si) ar kaTHa badohi lekaTe manoTan DosroT haNDag (sanTaz pHilim, “sa.gunena sohag Dula.z” hiro) seter ko TaheNya| savTe seter kin TaheNya jHarkaNd aseka rin suTreT manoTan srikanT haNsDag ar ana.riya. manoTan bikromaDiTyo tudu| nova SiDx sakam ha.tiq akHza re maraf maceT manoTan la.kHa.y baske Tikin ka.mihora Tora keg_a| nova akHza suguz Te paromog la.giD ma.nij orcona murmu Tikinag kurumutu a.diTeD atkar lena|

udisa ponoT ma.jHi, nayke, pargana kowag maraf miDun

ba.rpaDa, 30/11/03 :- udisa ponoT rin ma.jHi, nayke, pargana, puruDHul kowag maraf miDun Do ba.rpaDa re Darakan 24/12/03 ar 25/12/03 hilog sohiDx smruTi bHobon re huyug_a| novare maraf peza lekaTe bHaroT rinij a.Diba.si bHa.la.y monTri manoTan juyel oram, kaTHa badohi lekaTe manoTan niTyanonDo hembrom (parseT, bHaroT jakaT ma.JHi madwa), ma.nan peza lekaTe Des pargana savTe piz pargana hoNko nevTa akana| ona savTe udisa, jHakaNd, pucHim bafla, asam aseka rin parseT ar suTreT kohoN novare newTa menag kowa| nova miDun re ma.jHi, nayke, pargana ko la.giD Te Do polaTe jom_qu, Tahen renag subiDHa akana| nukuko begor seleDog hoz kowag Do seleDog gonof 100/- taka sumuf em kaTe ko seleD Dazeyag_a| nova miDun Do bHaroT jakaT aseka nava Dilli hag Ta.rire huyug kana, nova miDun gele bili ocoy re gozo sohoD lekaTe uDxza aseka, soNsa aseka, ba.rpaDa renag sanTaz bHa.la.y ar lakcar gavTa savTE ba.rpaDa rin ma.nan puruDHul gomke mon ar DHon Daze savTe ka.mi gozo ko em la.gin Teko sapzaw akana| sanam ma.JHi, nayke, paragana ko tHen nehor nevTa sakam huz habez baf qam goDog kHan nova gira. Ge nevTa sakam bHa.bi kaTe seterog renaf bo rika.y ma|

Dumka. sohray

Dumka. (sanTaz pargana) 28/11/03 :- jaw serma lekage nes hoN Daray januwari 07 re sohray tHa.wka. geya| sanTaz pargana kolejx reDo onaTe sapzaw ehob akana|

SapzeT ATre

hoz hopon hana nHava etketome TalaTe paromog la.giD a.digan Dis huDis uyha.r panTe Te huyaya| okoy Do giDxra. PiDxra. Re okoy Do ozag Duwa.r re ar okoy Do gun ma.n qam la.giD savTa pa.rsi DHorom Tala re ko bohel bazaya ozag Duwa.r oT hasa era uru ba.gi kaTe| ikHa.n ma.n ar sirpHa. ba.gi kaTe ja.Ti DHorom pa.rsi ketej Dohza Dohoy la.giD  jahaNyag hozmo haTaf ar DilDaze CHilka.w TuDug kana unige sa.ri ra.ska. ar anej Dhanej kisa.M Do|
    onkage sanTaz ja.Ti hoN moNt Tege etag hozag rozTe  bohog ha.suyeD bona| pazhaw qam koDeD kHanem jageTa.ri renag a.yDa.ri repej men goDabon a.dile reNgej geDo; Disom jiwire a.yDa.ri Tem Tol caba hocoyen kHan ka:his jiwiTem men GoDa calag – aq bir  gajaz re TaheN kaTe savTa huTi kuq laga pHurca. Goj pHurca. Kowa| pa.rsi renag cHaraw pasnaw re otok kaTe ba.y ba.y taka puysa. hoz tHen kHon  ko nova gozo sohoD bam qameD kHan miCHil miDun re a.Tu tolare Tas enej, ciNdu enej, ka.Ti enej hozem ruhiD jof kana| puysa. la.giD sorkar guTi ka.zmi leTaz leTazem susu bazayeD kowa| cekaTe unku nukri hoz ko uyha.reD a ale baf kHan pa.rsi DHorom ar gavTa ohoge laha kog a, men Do ca.kri nukri hoz ge ga.kHuziya., THok reko lekHag kana|
    aDo men Do a.Tu Disom rin hoz jemon a.di seDay kHon ol ciki bon ceD a.gu akaD a, boNga, bOrO kohoN bon sab Doho akaD geya ikHa.n, ukur niT ha.bij sanTaz ja.Ti ja.Ti menTe lekHare ba.nug a, sarna DHorom renag Disom re baTaw ba.nug a, sanTaz pa.rsi ol ciki renag Daw ge ba.nug_a|
    onaTe ceD lekare asa kaTe  aboTe asza bereD sanayeD bona, jaher gaz eteD a.cur sanayeD bona, enej, sereq lay lakcar jiwiD Doho kHa.Tir kHeloNd hepraw siNgra.y hepraw, kazha ru hepraw sapzawg kana| nova kore kHon ceD bon qameg_a? ceD hoN baf a| poNdeT ra.gHu murmu guru kuna.mi miD serma baf manav TeDo ce, baba Tilka., ma.jHi janam mahaN baf manav TeDo nagam Do baf ADog_a| okare ol cikiyag Daw ba.nug ar baba Tilka. hag hOl nagam sahta re Disom hoz a.wri ko qel qama| unkHon ADog_a|
    onage ha.ni nHa.y gavTa ar hozag baf okTa kaTe maMaf haTaw ar baTaw ocoy la.giD Dil ar Daze bon alay ma|

jalla kolejx potom Dag re beJHa Tuq hepraw

potom Dag (JharkaNd) 26/11/03 :- jalla kolejx potom Dag re, jHarkaNd ponoT reyag Tesar serma janam mahaN manaw okTere enej sereq ar bejHa Tuq hepraw huy lena| bejHa Tuq hepraw re puylu sirpHa. lekaTe ma.n ojiT tudu, Dosar sirpHa. ma.n moTilal tudu, Tesar sirpHa. ma.n srustiDHor hembrom sirpHa. ko qam keg_a| DasaNy enej re puylu sirpHa. koyra, Dosar sirpHa ja.rki, Tesar sirpHa gugi buru DasaNy enej koza ko qam keg_a| jiwi razej sirpHa. lekaTe Tof buru, koke buru, kuva.r ma megDHa buru, dufridi koza ko emaD kowa|

bisuy re egze tHika.Dar

bisuy (udisa), 24/11/03 :- bihar renaf bHagolpur jilla. Reyag bafka THana azepase kHon 30 hoz koza kuzi mesa kaTe tHika.Dar hara jaDob tHen miD trak DHiri bHa.ri lekHan 225/- taka qama menTe ko tHa.wka. leg a| bar boNga ka.mi keD rehoN ceD puysa. taka hoN bay emaD kowa| jom jiwiDog la.giD Tina.g udij cawle sumuf e emako kan TaheNj| taka koy biDa.l tHika.Dare la.ykeg_a| ma.lik Do oka seD coy qir ena| ar aj hoN okasen coy cHan ena|

nalko bajar re bir birsa. mutHa.n

nalko (udisa) 24/11/03 :- nalko kargaz renag tuylug ma.cire Duzub akan gomke manoTan osok ronjon ray e menkeD a ci nalko re bir birsa. ag miD mutHa.n hijug kan Dinre bereDog_a| nova kaTHa Do ra.wlkela re huyen miD a.Diba.si kowag miDunre peza rupre seter len okTore nova kaTHa kin la.y SoDor keg_a|

“bapla gHus” ag reheD dade

ca.ybasa (jHarkaNd) 25/11/03 :- neTarag baplare kuzi ko pahta kHon ba.hu savTe bapla gHus enem ray riT Diku savTa re reheD daber akana| nova iDikaTe ca.yba.sre galoc akHza renag muca.D mahaNre jHarkaNd munTri ma.nij joba ma.jHi menkeD a ci bapla gHus renag reheD tade la.giD Do Disom hoz a.Diba.si tHen kHon seceDog a.dige ja.ruzog kana|

ja.rhi ta:di ciNdu enej

jHoradi (udisa) barya japed japed ciNdu enej ta:di re jaw serma leka Darakan 12 ma:hiT kHon ehobog_a| novare joz loboy ka.si sirpHa. ar ra.ska. renag hoN kHeloNdiya. Ar qeqel ko la.giD tatwas e sarsaw eDa| jHarkaNd, beNgol ar udisa renag bajar ciNdu enej jumiD ko seterog_a menTe hat paTa re kHobor qamog kana|

heNsagdi re Disom sohray

Tiriq (udisa) 22/11/03 :- calawen 09/11/03 hiT hilog heNsagdi a.Ture Disom sohray huy ena| sanam pakaz kHon rusika ar qeljof  hoz ko seter lena| kHunta.w  reDo caNDxza rinij da:ri a.di napay e enej leDa| sirpHa. hoN unigeko calaD Deya| qiDa. kHeloNd hepraw re 07 gotaf rusik jimiD ko seleD a| “Tuyuy a.Tkir keD gunur ga.di” Do eTohob sirpHa. lekaTe kulgi rin| lupuf rin Do Dosar sirpHa. ko amet keg_a| baske hilog ciNdu enej hepraW hUY SA.T LEnA|
ol ciki binid orjo

Dumka. 28/11/03 :- jHarkaNd aseka Ta.rire huylen siTuf binid orjo parsal akana| sanTaz pargana kolejx, dumka. Tanal kHon sa.T akaD binidiya. Kowag orjo Do laTar re ol ena|
ceTan canoc :
    QuTum        ThonoT
1.    rusi ma.rdi    eTohob
2.    masi tudu        eTohob
3.    mohesor tudu    eTohob
4.    sagnen tudu    eTohob
5.    sonalal murmu    Dosar
6.    imanoyel haNSDa    Dosar
7.    ojiT ku. ma.rdi    Dosar
8.    prem pr. hembrom Dosar
9.    ekbina murmu    Dosar    
laTar canoc :
    quTum        THonoT
1.    balkisor tudu    eTohob
2.    susanT ku. hembrom eTohob
3.    Andriyas murmu    eTohob
4.    Dilip ma.rdi    eTohob
5.    abi soren        eTohob
6.    onil hembrom    eTohob
7.    Sunil ku. kisku  eTohob
8.    na.jir tudu     Dosar
9.    kiron baske    Dosar
10.    maDxrasif tudu    Dosar
11.    mohabir ma.rdi    Dosar
12.    pan kisku        Dosar
13.    lubin ma.rdi    Dosar
14.    ba.riya.z besra    Dosar  
15.    sukul haNsDag    Dosar
16.    probHuDHon soren Dosar
17.    premDas soren     Dosar
18.    robinDro haNsDag Dosar
19.    Dilip tudu    Dosar
20.    giTa tudu        Dosar
21.    sorno loTa ma.rdi Tesar
22.    sonali soren    Tesar
23.    oniTa hembrom    Tesar
24.    jyoTisila murmu Tesar

sa.ri sohray ar ra.ska. hepraw

ga.mbHa.riya. (jHarkaNd), 12/11/03 :- calawen 08/11/03 hilog bazegoda a.Ture sa.ri sohray ar 71 ag enej sereq hepraw huy ena| onare joToTe 28 gotaf jimiD (mader) ko setera| koza pahta sirpHa. lekaTe sanTazi seceD tudu rusika jiya.z Tirildi rinij boyha ma.n bosonTo tudu eTohob bOrO gomhez jiya.z kantadi rinij ma.n rupa.y soren Dosar kat Dhora rinij ma.n pormesor tudu, Tesar lowadi rinij ma.n rajen tudu, puna.g ar klobx bagxDHora rinij ma.n rupa.y soren, moMeyag sirpHa. ko amet leg_a| kuzi pahta kHon ma.y pHulmuni kisku ar ma.y somba.ri kisku a.Tu bisram eTohob, ma.y pHulmuni tudu ar ma.y guruba.ri tmurmu a.Tu bazedi Tikin Dosar sirpHa. kin amet keg_a|
    sirpHa. capal akHzare suTreT gomke ma.n ma.nu haNsDag, ar a.Tu rinij ma.nan maraf ma.jHi ma.n ma.Turam  tudu, savTa Dula.ziya. ma.n bHim haNsDag ar ma.nan gomke ma.n binoDx soren eman a.di ayma hoz ko jawra lena|

Birsa. munda. janam mahaN manaw

BohozDa (udisa), bagHa a.Ture jav serma lekaGe birsa janam mahaN a.di ra.ska. romoj manav ena| sereq hepraw re ma.y suniya. haNSDag ETohob, ma.y suniya. ma.rdi Dosar sirpHa. kin amet keg_a| a.Tu Do Dulki ar bagHa| savTa siNgxra.y reDo ahargHutu ar kiTa.di kin amet keg_a| ciNdu enej hepraw Do em. ke. Si. Kolejx mes cala hatiq kaTe ca.kzi Do eTohob sirpHa.y pa.du ena|

raybar

(1) ma.n suDHir ma.rdi, kutu Da.zma. la.giD ol ciki sa.T akaD ba.hu na.piT olog kuzi la.kTi|

(2) baske kuzi, seceD kompyutor re pi. ji. la.giD jiwi GaTe la.kTi|

(3) tudu koza, la.giD esel marsal jHiNga. Baha lekan CHaylag boylag ba.hu na.piT kuzi la.kTi|

(4) haNsDag koza, la.giD ol pazhaw saV ayO baba pHit pHat sav saNge kuzi ozag re raybar e kHojog kana|

sa.ga.y sa.ri la.giD  Disom kHobor sav sa.ga.y sa.ri pe”|

ma.jHi gomke boNga Tala

cHolagoda (tata) 19/11/03 :- cHolagoda rinij ma.jHi gomke pHa.Tu murmu Do boNga Talayena| pHa.Tu ba.bu Do DHorom Dula.ziya. kin TaheN kana| a.kinag kurumutu Te jaher kore Dare rohoy ka.mi usa.ra lena| a.kinag mojoT re cHolag oda Do a.di nira.y ar samtaw re TaheN lena|

rugxzidi re kHeloNd hepraw

rugxzidi (Uidsa) 16/11/03 :- calawen 08/11/03 hilog Doson boNga perej uma.M huy lena| boNga bOrO purun savTe a.Tu sarez peza kohoN jom_qu Te purun savTe mone jiwi ra.ska.y la.giD siqmarsal kHeloNd hepraw Doho lena| kHeloNd qeqel la.giD adepase a.Tu kHon hoz hej kaTe rugxzidi a.Tu Do hozbir ge benav lena|

bozDa re saMes paTa

bozDa, (udisa) 22/11/03 :- saMes renag uTHna.w kHa.Tir blok blok re saMes paTa ehob akana| 21/11/03 ar 22/11/03 hilog bozDa blok re saMes paTa huy lena| novare jaher ayO ol iTun asza hoN seleD e TaheNya| maceT sunDor mohon hembrom ag a.yur Te “raca Dag Te bijxli sirja.w” ko soDor leg_a| novare hoz a.di geko hahaza yena ar ona kHa.Tir sirpHa. ko calaD kowa| nova cacalaw re ma.ni sonjuloTa murmu, ma.ni mazoTi murmu ar Durgi ma.rdi ko TaheN kana|

bHoNJx Disom re sohray

rayrompur (udisa) 08/11/03 :- bHoNjx Disom renag a.di ayma a.Ture sorhay caNDo kuna.mi sorhay huy ena| kada dafgxri bHdi kHunta.w kaTe a.di TeD ko ra.ska. leg_a| Tiriq Ta.ri renag DHoromdi a.Tu reDo polli sobHa iDikaTe bar jekHa ko sohray ena| miD Do DasaNy caNDo uwa.s ambaba.sya. ar miD Do sohray caNDo kuna.mi re|

pOylO bHaroT jakaT sanTazi pa.rsi miDun

nava Dilli, 14/11/03 :- sanam sanTaz semleD, Dilli hoTeTe nava Dilli renaf lODi rOd totHa bHaroT savTari ba.kul (indiyan sOsiyel insticut) re bar mahari galoc “pOylO bHaroT jakaT sanTazi pa.rsi miDun” Do calawen nobHembor ma. 22 – 23 hiT re a.di ra.ska. seleD sapazaw TaheN kana| ona Disom jakaT miDun sapzaw re sapzeT lekaTe ma.n somnaTH haNsDag Tikin sanam ka.mi hora kokin Toraw iDi leg_a| savTe semleD rin maMTe suTreT ma.n mofgol ma.rdi ar Tinin soheD ko ka.mi hora re gozo ko TaheN kana| ona miDun re nevTa ka.mi hora lekaTe ma.n suDorson hembrom savTe ma.n sofgxram murmu Tikin sanam Disom gomke/gomke era ko sav sa.ga.y jozaw ka.mi hora kin kurumutu leg_a| miDun Dis_huDis ug_Dug kin lekaTe ma.n uDoy naTH ma.jHi, “eP. e.” sillof ar dr. (prop) r. si. HaNsDag Tikin kin TaheN kana|
    ona disom jakaT miDun re ma.n ma.ci ko lekaTe maraf peza ma.n priTHibi ma.JHi, spikar – asam esembxli; nevTa peza ko lekaTe dr. DHuni ram soren, lOndOn; dr. bir bHaroTi talwar, je. En. U. dilli; ma.n yu. En. ma.jHi, ep. E. sillof; ma.n SuDam.m ma.rdi, em. el. E. (Udisa asembxli); ma.n bHaDob haNsDag, cayreT, BhoNjx jilla. PorisoD; dr. lakHiram murmu, “eiims” Dilli – sanam ko ma.n ma.ci ko amet leg_a| semleD rin parsed gomke ma.n pi. Ke. HaNsDag Tikin galoc akHza Do kin Toraw iDi leg_a| galoc akHza ko Toraw re ma.n mafgol soren Tikin gozo kin TaheN kana| ona bar mahari galoc re gota Disom kHon ge hej seter len 200 gan gomke/gomke era ko ma.Dx re ma.n kolinDor mandi, Tug_ma.liya. (editor) sili saTam (puNd bafgxla); ma.n kazuram murmu, maMTe suTreT ol ciki pa.tHuwa. gavTa; manoTiya. Sallo hembrom, rajosTHan; dr. domnik ma.rdi, jHarkaNd sosayti, Dilli; ma.n sa.lkHu ma.jHi, bombe; ma.n biswonaTH murmu, kotok; sanam koge galoc re seleD kaTe a.di la.kTiyan kaTHa ko la.y soDor leg_a| jiwi razej lekaTe jHarkaNd ponoT kHon hej len ma.y ra.ni ma.rdi ajag bale azaf Te savTa Dula.z hezem rasey a:MTi leg_a|
   nova bar maNhaNri sanTazi pa.rsi miDun galoc re ma sanam koge a.di a.di la.kTiyan kaTHa ko geko la.y soDor keg_a| Tobe sanTazi pa.rsi renaf savheD uTHna.v re jafge Daram Dociki renag bHepegeD ge kana menTe sanam koko la.y keg_a| ar ona renaf galoc gota lekaTe eira. DHap re abowag pa.rsi aNgoc hocoy la.giD kHan Do ol ciki cHada etag ciki TeDo baf ganog menTe sanam geko la.y tHa.wka. keg_a| dr. Talwar Tikin kin la.y keg_a ci ira.l DHap re sanTazi pa.rsi THav qam la.giD  kHan pa.tHuwa.  kavTa koge sorkar sav lazha.yn Doko  jur ar laha iDi Dazeyag_a ko menTe| manoTiya. Salo hembrom Tikin kin men keg_a, sanTazi savheD uTHna.w ar savTari kamihora koDo Thi-yanko hoTeTe ge laha iDi kog_a menTe| nova ira.l DHap re sanTazi pa.rsi tHav qam hocoy ka.mihora Do rajx a.ri gomke/gomke era kowag ka.mi kana menTe ma.n SuDa.m  ma.rdi Tikin kin la.y soDor keg_a| aDo rajx a.ri bHepegeD ge nova renaf osol  lica.z TeD Do| Khan ge maraf peza priTHibi ma.jHi Tikin kin men keg_a ci sanam  rajx a.ri gomke/gomke era ko savTe sanam semleD ko miDtHen Duzub miD hoco kaTe sorkar sav la.zha.y la.giD Te miDtaf ol indiya lejis lecar  pHoram  benav huyug_a| ona reDo suDa.m ma.rdi Tikin maMTe kin TaheNna menTe  hoNkin reben akana| nova pHoram renag ka.mi hora lekaTe sanam aborin em. pi, em. el. E. ko savTe sanam semleD ko Duzub miD kaTe Daray rabaf kHep parliament seson re sorkar gHeraw e renaf hoN galoc tHa.wka. akana| miDun Dosar hilog kin seter en nava Dilli Te Disom guru sibu soren ar gomke ma.n kHarobezo svay Tikin hoN nova ka.mi re gozokin ema menTe kin la.y soDor akag_a| ona miDun renaf muca.D akHza re maMTe suTreT ma.n mofgol ma.rdi Tikin sanam ko sarhaw kaTe miDun Dokin sarhaw dugi leg_a|gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-30 November
2003
Vol -1
Issue -28

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only