disom_header
Ra.ulkela
01 kHon 15 disembor
2003
THok-01 gele 29
sahta 1

siDo ka.nhuN mutHa.n udHa.w

potomDag (jHarkaNd), 12/12/03 :- hulga.riya. bir SiDo ka.nhuN Tikinag mutHa.n jHarkaNd mukTi morca a.na.riya. hoTe Te potomDag re udHa.w sa.gun ena| bir SiDo ka.nhuN Do ag sar Te britis ko kin laga pHurca. LeD kowa ar sanTaz pargana Disom kin bereD leg_a menTe Dulal bHuya: la.y soDor leg_a nova udHa.w sa.gun okToa.di aryma hoz seleD ko TaheNya|

Ga.di renag mohoT puysa. renag mohok

BozDa (udisa), 12/12/03 :- nova kaTHa kHeloNd renag lekahom bujHa.wa ikHa.n, sa.ri kaTHa kana| bozDa kHon jHoradi rena sozok qel le uTa.rem pa.Tya.g_a| sozok boTor Te Tina.g gan bas koDo jHoradi bay calag kana ADHan koDo bozDa ha.bijge jahaN tekar ko calag kana onareDo ma.nmi baDxza leka aka kaTeko calag kana| bHaza eyag taka kHon nasenag AMgo ge baf_a| ona Teko meneg_a “puysa. renag mohok qel sanam kankHan ga.di renag mohoT Do baf_a”|

kHerowaz ol iTun Tanala asza udHa.w

ra.wlkela, 15/12/03 :- ra.wlkelare ol ciki uTHna.v kHa.Tir aseka  kHerwaz ol iTun laha asza ceTanre bHa.ruwa.y gog ADeya| seTag beza asza parseT ma.n gHasiram sorenag TiTe cir hipiz huy lana ona, Tayom nayke joDumoMi soren Tikin boNga bOrO tHen kin samaf lena| ona Tayom kHerawaz ceDeTiya. gavTa kuzi koza muDxre roz ar ol hepraw huy lena| Tarasiq beza maraf peza lekaTe nayke gojenDro kisku ag TiTe ol ciki Tanala asza udHa.w sa.gun ena| ona Tayom miDun ka.mihora ehob ena| eTohobre kHerowaz ceDeTiya. gavTa parseT ma.n anonD ma.rdi Tikin bica.r kin samaf lag_a| sanTaz parganare ol ciki cHaraw pasnawre gan akaD propHesor la.kHa.y baske asza pahta kHon ma.n ko calAD kina| maraf peza nayke gojenDro  kisku Tikin Do sarna DHorom renaf boNga bOrO ar gabe kaTHa kin THuTi lag_a| badohi lekaTe ma.n moDon mohon tudu Tikin sanTazi pa.rsi ar ira.lag DHap kaTHa kin ohMe leg_a| seter lan ma.n pHuDa.n ma.jHi, ma.n lokHon besra, ma.n purno CoNDro haNsDag, ma.n sura.y ma.rdi Teko hoN akowag apan a.pin bica.r ko SoDor lag_a| muca.Dre asza pahta kHon lakcar enej sereq soDor lanTe akHza  anDHoz  lena| miDun lazawnare la.wziya. lekaTe ka.mikin  Toraw leg_a asza parseT ma.n gHasiram soren|

ol ciki pa.tHwa. kozako jihol

tata, 18/12/03 :- ol ciki pa.tHwa. gavTa koza Dilli parlament jarpa ko senogkan okTore tata rilwe pulis tHen 7 hozko hajoT oco ena| jarpare seleDog la.giD gavTahag kHoDa anTe ekla ekla ko DaMa bazay kan okTore pulis tHen ko habzaw oco ena| unku koDo ma.n suklal haNsDag, ma.n syam sunDor soren, ma.n kisan murmu, ma.n tHa.kur Das murmu, ma.n DHonesor soren, ma.n lokHmoM murmu, ma.n coron ma.rdi ko TaheN kana| suklal Do bel Tey odok ena| syam, tHa.kur Das Teko Do jurimana em kaTe ko odok ena|

4 ja.nuwari je. di. Pi. galmaraw

tata, 10/12/03 :- sarna, pa.rsi, hasa, juzu, a.cu renag siq potom gapal maraw Darakan 4 ja.nuwari re A.Diba.si yoTH klobx korondi re seneleD a.na.riya. ma.n salkHan murmuy Du_Dela akawaD kowa, pari rin ka.miya. savTe pati salag juza.w akan gavTa ar jumiDx ko| novare Darakan okTo renag hOlsa.y dahar panTe ar nava lekaTe TupuD renag Disa. Gagog_a| baday kagma miDun Do seTag 7 taMaf kHon ehobog_a ar ona la.giD maMaf QiDa.re hej basag renag hoN men akana|

SapzeT ATre

Abo pa.rsi lahay la.giD nTe miD Do abo pa.rsi Te ol pazhaw ar puTHi paTHam Dhazap parsal huyug_a ar miD Do nova bHaroT sorkarag a.na.ri renag ira.lag DHapre seleD hoco huyug_a| qelog kana ol pazhaw leka TeDo a.Diba.si savTA seceD lakcar semleD hoTeTe guru gomke sa.gun akaD hilog kHon miD saTaheD Te Charaw pasnaw rege menag_a| onkage ar hoN Tina.g gan hoz onakHon TaNhu suguz lazaw la.giD ako akoTe  cHaraw pasnaw renag kurumutu kaTe asza ar lapHaf birDa.gaz ko bereD keg_a| nova koma a.di sarhawan pa.yti kana|
    IkHa.n armiD taf kaTHa niya. Sur okTere jHarkaNd sorkar 80 hozag maceT a.cu menTey hoho a.cur leD – Do ona renag penerej sakam salag ol ciki olog sa.T sakam Do badra. Geya menTe sorkarre cHa.tya.r keg_a| nova renag okTa lekaTe a.di ayma gavTa ko a.di TeD bohog ha.su keD koTe haNde nHande ko gapal marawg kana| niTog habij Te sorkar nova koDo ba.dra. Re lekHa keD baf baday qam akana|
    miD lekaDo qelog-a, pacHe rejistrreson ko baf a.ru ruwa.z akana? ce pacHe miD sermare laTar ceTan ar Tanala binid huyug kanTe? pacHe sorkar a.Diba.si kowag ol pazhaw baf lahay sana iDi kaTe?
    nasenag ga.hir lekaTe uyha.r a.cur lekHan no-oyDo a.Diba.si savTa seceD lakcar semleD hoTe Te ol ciki bo cHaraw pasnaweD-a onarehoN Tina.g gan huza.g ko TaheNn kan leka atkarog kana| ceDag baf ma sanam ol ciki ceD akaD hoz kohoN roz ceD akaD saro, kisni, miru leka gebon ka.mi kana| ol ciki re jiwi aDag lekan gabe kaTHa baf bon perejeD Te pa.rsi lahay la.giD hOl seNgel babon salgaw Dazeyag kana| sorkar novay haTaw keD kHan ol pazhaw renag gabe deherog_a, bafkHan niTog leka ol ciki ganTHar pahag baza regebon TaheNna|
    Darakan guru gomke say serma janam mahaN renag hoy hisiD Tarkog kan kHan sanTaz pa.rsi aNgocog kHa.Tir Do Tayom seD bon mohdag kana| men Do miDun Tege pa.rsi qamog bon aNs kana| Dil Daze Te helkaw kaTe pa.rsi bon qama ona uyha.r Do muruk ar DunDHa. hozag uyha.r menTe puruDHul ga.gHuziya. ko deher kaTe ko la.la.y kana| niTog Do maMaf jokHej Tuluj nova hOl jolkHej pa.rsi lahaTe huyug_a| nova Do 40 serma Do pale baf a pun serma Tege Tiyugog_a|

sanTaz pa.rsi la.giD Disom gomke ar soniya ganDHi salag qapam sav miCHIl

nava Dilli :- 09/12/03 :- senen 8 disembor re nava Dilli renag jonTor monTor re peya hok arjaw la.giD Disom seneleD samaf re Tase TaMag Duzub huy lena| nova renag eTohob koyeD kaTHa Do a.Diba.si kowag sanTaz, ho, kudu ar muNda. pa.rsi a.na.ri renag ira.lag DHapre seleDog ma| Dosar lekaTe sanTaz pa.rsi jHarkaNd renag rajx bHasa huyug ma menTe| Tesar reDo asam Disom rin sanTaz, uraf, kHadeya, muNda eman a.Diba.si lekaTeko lekHag ma| nova Tase TaMag Dupuzub re sanTaz pa.rsi ira.lag DHapre baf seleD lenkHan seneleD ozag Chatkare ma.n suboDH ma:rdi, ma.n ka.nhuNram tudu ar ma.n sunil hembrom Do Atar gujug renag ko tHa.wka. akana| ceDa ma, nova rabaf kHeprege kom hoz ko rozkan sanTaz pa.rsi biraDx hoz korekHon Ar ceD onkan kruteriya kohoN baf qel kaTe a.na.ri re seleDog Daw ko qam akag_a| nuku hOlka.riya. ko baha mala araw baza kaTe ar akowag galoc muca.D biDa.l Doko ha.zi leD kowa ar a.yub okTe Doko azag kaD kowa| ina. hilog Disom gomke salag qapam Do baf huy lena| Dosar hilog Do Disom gomke ma.n abxDul kalam ajaDx Do gel hoz qapam la.giD nevTay emaD kowa| ona Tase TaMag micHIl re beNgol, asam ar jHarkaNd kHon seter len rusika ko DaNsaNy enej ko uDug leg_a| nuku Do TumDag, tamak, Ghuzi,  korTal sajx bajx sapzaw aTen ko seter lena| miCHil re galociya. lekaTe ma.n dominik ma:rdi, (sanTaz pargana), ma.n josti lakza (asam), ma.n suna.ram soren(bHasa momiTi parseT jHarkaNd Disom) rin eman akowag galoc ko cal leg_a| micHIl kaTege oNde kHon seneleD rinij biroDHi Doz a.gyurij  ma.nij soniya ganDHi nova kaTHa ko seneleD re rakab la.giD unuyha.r sakam salag gapal maraw huy lena| uni hoN nova kaTHa koy meD luTurag_a menTe men keg_a|
    Dosar hilog Tarasiq okTo disom gomke Do hOlga.riya. ma.n salkHan murmu savTe ma.nij sumiTra murmu, junes murmu, pHa.Tu haNsDag, ismayil soren, abHiram besra, sotis lakza, nirjon hembrom, suna.ram soren galoc reko seleD_a| sanTaz, puNda, kuduk hoN pa.rsi niTog ha.bij a.Diba.si pa.rsi ira.lag DHapre baf seleD akanTe nova renag a.di TeD lage ka.mi hora haTaw la.giD ko nehor leDeya| ma.n salkHan murmu Do oNde seleD len asam rinij junes murmuwag Da.yka. lekaTe l.yaD Deya je iq do salkHan murmu ar uni Do junes murmu, iqag pa.rsi hoN sanTaz uniyag pa.rsi hoN sanTaz, iqag a.ri ca.li jahaN leka uniyag hoN onkage, ikHa.n iq Do a.Diba.siq lekHag kana uniDo baf_a| onaTe unku a.Diba.si re a.di lage lekHag savTe ripipH cHamda e menag hoz kowag jom-qu horog baNDe la.giD kuza.w deher ar lage huyug ma| cekaTe 10 mahaN renag ge jom sorkare ema ko kana ar lugxi lap a.di niDHa.n re menag kowa|
    nova kaTHa ko aNjom kaTe gozo renag ar pa.Tya.w hoNy rebeD TarakawaD kowa| udisa, asam, bihar, jHarkaNd, beNgol kHon ge say hoz jHarkaNd Disom pari, sanTazi bHasa morca ar ol asam a.Diba.si istudeNt esosiyeson kHon seter ko TaheNya|
Gada parom re Do Teqaf a.q me

JHoradi (Udisa) 12/12/03 :- ruTgHutu a.Tu renag ja.rhi ta:di re miD qiDa. melafki kHeloNd poTob uDug soDor lena udisa rin siziya.poDa gHator gavTa koza kuzi hoTe Te| poTob renag quTum Do TaheNya “gada parom reDo Teqaf a.q me”|

Joz kada, joz da:gxri, joz ka.si kHeloNd hepraw

BaDHam (udisa) 10/12/03 :- rahez beda a.Ture Darakan disembor 25 re a.di maraf kHeloNd hepraw sapzaw akana| seleDog muca.D ar new koD gHator suTreT tHen kHon qamog_a|

kuzi koza ja.rhi ta:di ciNdu enej

jHoradi (udisa) 13/12/03 :- joza loboy loboy ka.si sirpHa. ar joz ciNdu enej ta:di re 120 gotaf jumiDag pe mahaN ciNdu enej sa.T akana| muca.D hilog kuzi kowag ciNdu enej re 6 gotaf jumiD ko setera| koza hag reDo tiBHI cenel bHUbonesor ar kuziyag reDo sofkHorpur (tata) ko Dazeyena| redeD pedeD a.di ayma qeqel rusika ko jawra lena|

Paka cHamda udHa.w

Jhoradi (udisa), 12/12/03 :- jarhi ta:dire bereD en ciNdu enej goda aze renag paka cHamda Do bohozDa a.na.riya. ma.n lokHmoM soren TiTe udHa.w sa.gun ena| a.kin savTe juniyor klobx ka.miya. ar a.Tu hoz a.di saNge ko TaheNya|

januwari 17 re kaDxvaMe ciNdu enej

boDxza (udisa) 14/12/03 :- bHoNjx Disom renag quTuman ciNdu enej hepraw Do ja.nuwari 17 kHon ehobog_a| baday kagma jaw serma ge 200 jumiD hepraw re bihar, beNgol ar jHarkaNd renag bajar sav ra.wlkela, nalko ar kotok, bHubxnesor kHon ko hijug_a|

raybar

(1) ma.n suDHir ma.rdi, kutu Da.zma. la.giD ol ciki sa.T akaD ba.hu na.piT olog kuzi la.kTi|

(2) baske kuzi, seceD kompyutor re pi. ji. la.giD jiwi GaTe la.kTi|

(3) tudu koza, la.giD esel marsal jHiNga. Baha lekan CHaylag boylag ba.hu na.piT kuzi la.kTi|

(4) haNsDag koza, la.giD ol pazhaw saV ayO baba pHit pHat sav saNge kuzi ozag re raybar e kHojog kana|

sa.ga.y sa.ri la.giD  Disom kHobor sav sa.ga.y sa.ri pe”|

Daka coNDa koza hag soner siDx

GHatsila. 11/12/03 :- gHatsila. Kolejx renag jineT mesre Daka uTu coNDa re jozawe TaheN kan ma.n cunu ram hembrom Do soner siDx e sa.T keg_a| nuy hembrom ba.buwag ozag Do bohzagoda sur bena ga.diya. a.Tu re|  ozag re puysa. taka anat iDi kaTe  bay ol pazhaw Dazeyag kan TaheND| menkHan uniyag ol renag TeTaf a.dige TaheN lena, onaTe mesre Daka coNDa Tulujx olog e kurumutu leg_a| uniDo onkaTe 1996 re soner siDx e ATaf keg_a|

sa.ra.ykela re bejHa Tuq asza

jojodi (jHarkaNd), 14/12/03 :- sarna marsal pHut bol klabx jojodire ponoT sira. monTri manoTan orjun muNda Tikin seter kin TaheNya| Darakan Dinre sa.ra.ykela re bejHaTuq asza bereDog_a menTekin THuTi keg_a|

ma.jHi, nayke, puruDHul seneleD

ba.rpaDA (udisa) 15/12/03 :- bHaroT jakaT a.Diba.si savTa seceD lakcar semleD Ta.rire ma.JHI, nayke, puruDHul seneleD Darakan 24, 25 disembor  re ba.ripaDa renaf shiD smruTi bHobon re huyug kana| galocrenaf saTam ko Do (1) ba.giyag kan rayriT ar a.rica.li (2)hiziqog kan lakcar (3) Adog kan sarna DHorom ar (4) sanTaz pa.rsi la.giD Te hor Do okare dHafena ira.l Dhape tHaf qam la.gin Te| maraf peza lekaTe ma.n juyel oram (a.dim BHa.la.y ar uTna.w monTri, bHaroT sorkar), maraf kaTHa badohi lekaTe ma.n niTyanonDo hembrom (parseT, bHaroT jakaT ma.jHI madowa) ar galociya. lekaTe DeS pargana, piz pargana eman seter ko TaheNna|

kHeloNd Talare baf kHeloNd

rugxzidi (udisa) 09/12/03 :- kHeloNd hepraw re seleD lena kiqir miqHir a.Turin “ekla ceD iq cekaya” kHeloNd uDug soDor okTore miD kHeloNdiya. Do tatka geya Tirmira.w kaTey bHiNDa.z ena qeqel hoz koko mone keDa uniDo kHeloNd regeTay bHiNDa.zog menag_a| Tobe uniDo sa.ri Tegey bHiNDa.z lana, ar hozmo Tay reyaz enTe or keDeya| onaTe akowag kHeloNd uDug soDor Do onka ATra ge TaheNyena uniyag Tikca. KHa.Tir kHeloNdiya. Ko DHa.vMa DHa.vMiyena onage qeqel hoz bakHra Do kHeloNd lena|

koroz taka bakHra

sa.ra.ykola, 14/12/03 :- olimpik hepraw re jHarkaNd ponoT reyag cinha: Tis hoN baf TaheNya| jHarkaNd ponoT kHon Do Darakan olimpik rege eTohob DHaw ko seleDog_a| ona hepraw kHon jahaNy sona mohor e a.gu Dazeyag_a, jHarkaNd sorkar uni la.giD miD koroz takay bakHra akag_a|

jHarkaNd aseka Dupuzub

gHatsila., 14/12/03 :- jHarkaNd ponoTre  ol ciki maceT a.cug iDikaTe galoc huy lena| jHarkaNd sorkar hoTeTe huylan maceT a.cug heprawre ol ciki maceT hoN ko hepraw lena| ar ko sa.T akag_a| ikHa.n niTof srkar unku ko haTaw baf sanay kana| nova ko iDikaTe galoc lena| nofa ko kHa.Tir Darakan 22/12/03 hilog ponoT Sira. monTri, jHarkaNd poblik sorbHIs cayreT, seceD monTRi ko sav qapam ko tHa.wka. akag_a|

Ta.rub ar ha.Ti la.dHa.y

Tiriq (udisa), 12/12/03 :- Tala qiDa. okTe roza buru japag kumrum a.Tu surre Ta.rub ar ha.Ti kin la.dHa.y gopoj ena| qiDa. Ta.rub ar ha.Tiyag garjaw aNjomog kan TaheND| a.Tu hoz ja.piD ge bako ja.piD DazyaD TaheND| seTag beza hoz Ta.rubag gojx maza ko qam laD-a ar ona sur sa.giq re Ta.rub giDxra. KohoN ko TaheN kana| nofkHon badayog kana uni Ta.rub Do giDxra. Jala Te ha.Ti halag Doy Tapam lena|

Rugxzidi re kHeloNd hepraw

Rugxzidi (Udisa), 9/12/03 :- qiDa. kHeloNd hepraw Do Taham Tukuj ar meD umDHi sahar| ona kHa.Tir rugxzidi a.Tu kumut pahta kHon siq marsal kHeloNd hepraw ko Doholag_a| onare a.di saNge Doz ko seleD lena| onare jiTka.r lan gavTa ko Do – (1) eTohob sirpHa. – rayba.zi, poTob quTum, “maya” (2) Dosar sipHa. – jiwi jHarna dramatik klob, ahar tola, poTob quTum “ra.puD ena sa.gun bapla” (3) Tesar sirpHa. – tifgiriya., poTob quTum “nevTa iqme DaDa baha sohray”| joTo Te gel gotaf sirpHa. cal lena|

Joyram tudu ag mutHa.n bereD

dumuriya. 14/12/03 :- dumuriya. Ade pase rin quTuman jHarkaNd huga.riya. joyram tudu ag mutHa.n  dumuriya. Re bereDog iDikaTe je. em. em ka.miya. kumutre galocog kana| ona savTe sohiD monmoTH baske yag mutHa.n hoN TiNguna|

Tilka. ma.JHI unibHarsiti jiTka.r

Ra:ci  13/12/03 :- purub nakHa unibHarsity muDxre calawen bHolibol hepraw re Tilka. ma.jHI unibHarsiti, bHagolpur e jiTka.r ena| Tilka. ma.jHi unibHarsiti aj rin joTo hepraw ba.ayri ko bosmoTa keD koway ar e jiTka.r ena|

  ogost Te 2800 maceT arhoN a.cug

ra:ci 15/12/03 :- Darakan ogost Te arhoN 2800 maceT ko a.cuga menTe ponoT monTri orjun muNda Tikin kin men keg_a| laTar kHon ceTan ar lapHaf birDa.gaz jekHa maceT ko a.cug_a|gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-15 December
2003
Vol -1
Issue -29

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only