disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 31 disembor
2003
THok-01 gele 30
sahta 1

sanTaz ja.Tiyag nagam savTe agame ol keg_a

nava Dilli, 22/12/03 :- Teheq sanTaz ar ol ciki reyag jiTka.r Din kan| munTri el. Ke. AdbHani, sanTaz bHasa ar ol ira.l Dhaprey tHave qam bakHra bil lOk sobHa re a.gu keg_a| nofa sav dogxri, bodo ar moyTHili bHasa hoN a.gu keg_a| nofa bil Do 335 hoz TaheN kan lok sobHare okoy hoN bafko biroDH kaTe haTaw ena| niT kHan sanTaz roz ar ol  etag ol roz leka bHaroT jakaT re tHave qam keg_a| niTma bHaroT sorkar ma ajag ka.mi komay ehob keg_a, ba.ki TaheNyena Disom hozag ka.mi ge|

sanTaz kowag Disa. UDug gaz re jiTka.r micHil

rayrompur, 24/22/03 :- udisa reyag sanTaz rayrompur re jiTka.r micHIl a.di ra.ska. seleD manaw huy ena| nofa micHil a.di gHama~gHuz, enejx sereq aTe manaw ena| nofa gHama~gHuz re aze pase rin a.di safge koza kuzi, giDxra. PiDxra, hazam budHi ar puruTHUl gomke ko seter lena| nofa ra.ska. romojx gHama ~ gHuz rayrompur bajar reyag dahar enej Te DHuzi ko udiya.w leg-a ar sereq Te gota paza ko anDHoz leg_a| atkarog kan TaheN kana ona hilog Do pa.hilag jumiD jugx re seter akan leka| TumDag, tamak, kozha, korTaz, cozcozi sade Te bajar gota DHulka.wg kan TaheN kana| hozag ra.ska. ar bHiz bHaz qel Te bujHa.wg kan TaheN kan jemon jumiD ar Daze sarsaw miDug kana| palen nofa ge sason hozag ja.Ti kHonag sason ja.Ti reyag hore a.ruya|

bHaroT jakaT aseka hag serma pura.w miDun

ba.rpaDa, 25/12/03 :- ba.rpaDare bHaroT jakaT aseka  hag serma pura.w miDun a.di suguz Te parom sa.T ena| nofa miDun udisa renag sanam totHa kHon ma.jHi, pargana, nayke ar puruDHUl ko seter lena| nofa miDun maraf peza lekaTe ma.n niTyanonDo hembrom Tikin TaheNkana ar kaTHa badohi lekaTe nayke ma.n gojenDro kisku kin TaheNkana| miDun reDo ma.jHi, nayke salag madwa galoc huy ena| nayke ma.n gojenDro kisku Do sarna DHorom reyag ehob kHon niT DHa.bijag a.di napay napay kaTHa kin la.y SoDor keg_a| ina. savTe abo sanTaz somajx reyag rayriT ar etke~toMe eman kaTHa kohoN kin Tula._pa.yla. keg_a| nahag jugxre ma.jHi, paragana kowag ka.mi hora ar ona ka.mire etke~toMe  kaTHa kohoN ko lewdHa umjHa.w keg_a| nofa miDun re jHarkaNd, beNgol ar udisa rin sanam somajx DoriDiya. Ar ma.jHi nayke seleD ko TaheN kana|

ra:ci re DaramDag

ra:ci, 27/12/03 :- Teheq ol ciki Dula.ziya. boyha misiko ar savTe puruDHul  baba hoz kohoN hoy ba.rndu leka gurla.w seter lenako a.na.riya. ma.n salkHan murmu Daram Dag la.giD|  salkHan murmu Do, ol ciki ira.lag DHapre aNgocog la.giD Te mone_jiwi ar Dazey helaw leg_a| lekHa jokHaTe 600 gan koza kuzimuzuc mesa laNda meD aha ante Tafgi leDeyak nuy maraf pa.rukHiya., sanTal bHasa morca rinij hor uDug ar la.wziya.| nukinag kurumutu Tege sanTaz ja.Tiyag nuna.g maraf Dilli Dorbar re sanTaz pa.rsi tHave qam keg_a| nuking gomke Do a.yub 6 . 30 tazaf okTe uda.g ga.di Tekin seter ena ar ra.ska. reyag goroj harmala ko araw kaTeko Daram Dag keDkina|  ina. okTe ma.n salkHan murmuy men keDa ci miD taf maraf ka.mi ma sa.T ena ar hoN nofkanag a.di gan ka.mi horagey uyha.r akana| jahaNTe sanTaz somajx rin gaMako uTnaw rakab rey gozo akawa|

haTa cHok Do birsa. cHok quTumog_a

haTa (jHarkaNd), 27/12/03 :- udisa reyag hor, ca:ybasa hor, ja.Dugoda hor ar tata hor mesa akan haTa cHok Do “birsa. cHok” quTumug_a menTe potka rinij em. el. E ma.nij menka sorDar re cHa.tya.r keg_a| noNde birsa. muNda hag miDtaf mutHa.n hoN bereDog menTe aj gey kurumutuya menTe Disom hoz Talarey men keg_a|

SapzeT ATre

Teheq 22 desembor 2003 sanTaz  pa.rsi ce ja.Ti ajag agam, nagam rey ol keg_a| sona rupa kHonag arhoN Dam anag horopTe| ol la.giD nuy ja.Ti nuna.g Dine Ta:gi leg_a| nova kaTHa pasnaw ena jemon hoyre soNDHaz so leka| ar jahaNre jahaNy tHen seter ena unku ra.ska. Teko anej DHanej ena| nova okTo gota paza ge guhud guhud enej savTe sereq kaTe sanTaz ja.Ti ra.ska.g kanay menTe Disom hoze la.y soDoraD koway|
    Iq hoN ape lekHa jokHa re ba.q kom geya menTe| Teheq kHon bHaroT jakaTre sorkar ol roz menTey haTaw akag_a ona lekage Disom hoz Talare bin ma.lcHa. porayni baha leka TaheNna| noNde kHonag badayog kana ci miDtaf ja.Tiya.g uyha.r ar ka.mi hora napay geya, uyha.r gele bilig Do a.di tHa.wka. geya menkHan okTo gey haTawa|
   nova ja.Tiyag roz jahaN Tis kHon Bar hoz a.kinag bugi ba.zij mone reyag epem kin ehob keD-a unag ge mareya| horop lekaTe Do 1936 re poNdeT ra.gHunaTH murmu Tikin Dhi-Daze kurumutu kaTe kat reyag cHapa misin Teyar kaTe Disom hoz tHen kin cHapa soDor leg_a| nogwoy nuna.g Din parom ena qel qel Tege| nova ciki uTHna.w la.giD Dos Dopos rebon TaheN ena| biSTi ma sorkar gebo Dos keDeya| palen nova Tayom sorkar Do nasenag e komog_a| nova ira.l DHapre aNgocog la.giD a.di gan hoz, a.di gan etketoMe savTe Tina.g gan ma akowag jiwon hoN cal la.giD ko reben goDog kan TaheNj| unku pa.rukiya. koza kuzi koDo Disom hoz tHen kHon sarhaw la.kTi geya ar sarhaw ko qameD geya|
   miDtaf kaTH nagam reyag sahta kHon uyha.r hijug_a| Da.yka. lekaTe soNskruT bHasa jemon hoz ko bHa.biya nova Do boNga kowag (sarna cHada kaTe) roz kana| hoz ko ceD la.giD asza, birDa.gaz kore seceDog la.giD thaw ko Doho akag_a| menkHan nova roz ce ol Tina.f gan hoz bafko roz kan? JoTo hozag huyha.r Tahen ma abowag roz ar ciki sorkarag maraf ba.yha.z ira.l DHap sumufre baf TaheN kaTe Disom hozag mone sokza rehoN Tahen ma|

ra.wlkela re jiTka.r micHIl

ra.wlkela (udisa), 30/12/03 :- Teheq noNde sunDorgod reyag cafga kumut sanTazI bHasa morca Ta.rire jiTaka.r micHIl manaw ena| nova ko sapzawre ma.n budHa.n ma.rdi, ma.n ramo haNsDag, ir. Porma tudu, ma.n lokHmoM murmu, ma.n Dulalal safge samad, ma.n ca.mbru besra, ma.n guliya. ma.jHi ar ir. Purno coNDxro haNsDag eman kowag kurumutu Te a.di ra.ska. seleD huy lena| nova miCHil Do sektor-2 reyag puja goda kHonag ehob kaTe telipHon bHobon re muca.D lena| ina. hilog budHi, hazam, koza, kuzi ra.ska.Te enej sereq rege ko bHiz goD ena| jemon bujHa.wg kan TaheNkana, ban gada Dag cHilka. CHilki kaTe liNjin kan leka| nofa micHilre maraf peza lekaTe ma.n ke. Si haNsDag (di. epH. O), kaTHa badohi lekaTe ma.n somnaTH haNSDag, sosiyal welpHeyar opHirsar Tikin seter kin TaheN kana| savTe ol ciki olog aszarin maceT ko ar roz hulga.riya. koko TaheN kana| ma.n ke. Si. haNsDag Tikin kin men keg_a SoNskruT roz Do sanTaz roz salag a.gi gange supur supur geya| ar ma.n moDon mohon tudu Tin Do sanTaz kowag roz Do a.di sores geya menTe kin men keg_a|

BHaroT jakaT sanTaz badohi kowag bir soze

hayDrabaD, 16/12/03 :- sanTaz badohi gavTa reyag bir soze a.di ra.ska. seleD noNde hayDrabaD re huy ena| nofa gavTa rinij parseT ma.n mohenDro tudu Tikin  ma.hiT 26 hilog hayDrabaD rekin udHa.w sa.gun keg_a| nifa bir soze re mumbay, Dilli, tata, ra.wrkela, bafgalor, cenay korin ka.miya. badohi hayDrabaD Teko sohor seter lena| ai. Ai. Ti kHozogpur, mujapHorpur injiniya.r kolejx rin pa.tHuwa. koza kuzi kohoN seter lena| ma.hiT 27 hilog somajx korenag etke tome iDi kaTe galoc huy ena| nofa galoc re  miDtaf mimiD boNgare miD paTHam parsalog_a menTe tHa.wka. ena| Dosar hilog ma.hiT 27 hilog Do jom~qu ar ra.ska. reyag Din TaheN kana| Din beza Do botanical bagan hayDrabaD re jom~qu huy ena| ar qiDa. Do ma.n umapoDo ar savTin ko hoTeTe miD sereq siNga.z ko sapzaw leg_a| enej sereq Te siNga.z akHza ko gHuz leg_a | sereq siNga.z rin sereqiya. Ko Do ko huyug kana ma.n la.kHa.y baske, hiTa.m, ma.ni panoar ma.y binDu eman|
mumbayre bir soze sav jiTka.r micHil

mumbay, 26/12/03 :- jiTka.r micHIl niT asam, beNgol, jHarkaNd ar udisa sumuf Do baf huyug kana| nofa jiTkar micHil moharastro renag maraf bajar mumbayre hijug kan 4 januwari re a.di ra.ska. seleD ko manawa menTe onde nij puruTHul ma.n sa.lkHU ma.jHi tHen kHon baday akana| ona savTe mumbay rin sanTaz bira.Dx rin hozag bir soze hoN tHa.wka. akana| nofa bir sozere  hekejx sekejx ra.ska. reyag  koza kuzi ko kurumutu sapzawg kana|

simzipaz buru Duwa.r re jiTka.r mahaN

jamaMi (josipur), udisa, 26/12/03 :- bir~buru Dare na.Mi Te sajaw akan jamaMi a.Ture hesec sekec ra.ska. seleD jiTka.r miCHil ko manaw keg_a| ira.lag DHapre sanTazi pa.rsi tHawe qam keD Te ra.ska. Te bir~buru DHiri na.Mi Te eseD a.curakan a.Tu hozag monere cehel cepel ra.ska.y sarez leg_a|  nofa micHil re peza lekaTe sorpoNc ma.n saneTri siDu ar jogo sorpoNc ma.n gobor DHon murmu Tikin seter kin TaheN kana| ar puruDHul gomke lekaTe maceT ma.n mofgol sif kin TaheN kana| ma.n lokHmoM nayek savTe a.di safge ol ciki doroDiya. Boyha misi ko hoN seter ko TaheN kana|

nahag koza kowag bir soze

maraf bundu, Tiriq (udisa) 01/01/04 :- mare serma 2003 biDa.y kaTe nava serma 2004 Daram Dag la.giD ciNdu enej re quTuman a.Tu maraf bundu koza miD bir soze renag ko nenda goNda leg_a| nenda goNda Din hoN seter en nava serma hoN boloyen| bundu a.Tu koza bir soze la.giD ko ondok ena a.Tu sur dem aze| jil Daka sav bar gelen pa.ruwa. hoN ko gog bHa.ruwa. Tara leg_a| bir soze tHavre ha:di pa.ruwa. renag Dokan kohoN TaheN kana| bundu koza Do bar gelen pa.ruwa. hoN qel parom goD keD Tayom nisa. TeTaf baf metaw len Te moMe gotaf ha:di tukujx ko kiriq keg_a| qu~qu Tege ko qu bul ena| bir soze hoN bafko jom leg_a| iDileD sereq misin hoN ko lebeD ra.puD keg_a| onde kHon lazaw lazaw Tege ko qiDa. bar bajaw ena| ozag hijug kan okTore TahaM biha.M bul Te okoy okareko bHinDa.zog kan baf tHika. Dazeyag kana| onka ge bogay hembrom quTuman koza Do miD ba.D aze bay rakab DazeyaD Te bHinDa.zena ar onde gey jotaw koDoy ja.piD hiziq keD kowa| Tara hor reko lekHag kan okTe Do Tara Do ba.nug kowa| unku apaD qapam Tege sim ko rag keg_a| bir soze tHav kHon a.Tu Do a.di ge sur geya| qu bul Tege hor hoN sa:giq ena a.Tu hoN jHa.lena| a.Tu hoz savTe ozag rin ayO baba, giDxra. PiDxra. Sanam akowag Ta:gi Te baro ko bajaw ena|

raybar

(1) tudu koza, nalha-paraDip pHospet limited, la.giD qeljom cehra kuzi ba.hu na.piT la.kTi|

(2) esel marsal, napay cehra mutHa.nan soren kuzi la.giD javay la.kTi|

(3)  soren pa.ris, maceT lekaTe ka.mi re kHoNja koza la.giD soner (grajuet) sa.T kag kuzi jiwi gaTe lekaTe la.kTi|

(4)  kisa.M ozag, ma.rdi pa.ris koza la.giD ba.hu la.kTi| koza Do maMaf re miD DHaw Doy bapla lena|

 *sa.ga.y jozaw la.giD “DiSom kHobor” salag ropoz pe|

korondi re jiTka.r micHIl

korondi (jHarkaNd) 25/12/03 :- sanTaz korin boNga kowag maraf THapon Disom  jaher gaz reyag a.Tu korondi re jiTka.r micHil a.di ra.ska.  seleD huy ena| koza kuzi ozag korenag ka.mi, Duk saseT Deyag gidi kaTe sanTaz nagam reyag eTohob jiTka.r manaw reko labaDHiya.w lena| jahaN leka enej sereq re ru savTe ge hozmo cHilka. CHilki huyug kana| onka ge Teheq sanTaz pa.rsi jiTka.r akan Te mone jiwi hoN cHilka. CHilki akanTe ra.ska. Te hoz enej sereq reko jobe caba akana| baf ko bujHa.w jof kana Dag TeTaf Daka reNgejx| siq~qiDa. jiTka.r manaw la.giD enej sereq reko labaDHiya.w akana|  qelog kan TaheND sanTaz ja.Ti Doy juwa.n geya menTe| palen Disa uDug hoz kurinag marhog menag_a| somajx korenag ka.mire juDi nofka cHilka. CHilki bo mesa len kHan somajx a.di gan ka.mi koy gele bili hoco Dazeyag_a|

sif pura re micHil

sif pura, gHuzabaNDa (JharkaNd) 29/12/03 :- sanTaz pa.rsi ira.l DHapre tHave qam keD ra.skal Te ol iTun asza jala kanta miD maraf micHil huy lena|  nova micHil re la.wziya. lekaTe ko TaheN kana ma.n kuva.r mahali, ma.n gobinDo ma.rdi, ma.n bijoy mahali ar savTen ko|  a.Tu rin koza, kuzi savTe sur sa:qin a.Tu rin ayma hoz nova micHil re seleD kaTe Tire ira.l DHap quTum Te benaw len cir sab kaTe sanam ko hipiz leg_a| Tarasiq a.yub beza Do joTo kuzi koza, hazam budHi joTo Tire Ti sab kaTe enej sereq re ko laboz lena|

kok paza ra.ska. Te cehel behel

kok paza, gHatsila. (jHarkaNd), 30/12/03 :- bHaroT jakaT aseka  kok paza Ta.rire miD maraf jiTka.r micHil odok lena| nofa Do sanTaz  ol ar roz ira.l DHapre tHave qam keD ra.ska. Teko manaw keg_a| nofa micHil Tayom kok paza reyag asza godare miD midun huy lena ar enej sereq koza kuzi ko bay caba lena| nofa ko sapzawre ma.n ram coNDro Tikin kin TaheN kana| peza lekaTe ma.n bozo ram tudu, pargana ma.n guliya. hembrom emanko TaheN kana| ETohob reDo pondeT ragHu murmu Tikinag pHoto mohor re har mala araw kaTe boNga bOrO kaTe etag ka.mi hora ko ehob leg_a|

aNgarpaDa a.Tu re ra.ska. lale cape

baDHam (udsia) 23/12/03 :- una.g Din Tayom pa.rsi aNgoc en kHa.Tir ra.ska.Te aNgarpaDa a.Ture ceTan tola kHon laTar tola enej  aMgo enej rakab huyena| nova la.giD koza kuzi salkHan murmu a.di a.di ko sarhaw keDeya| guru gomkeyag  mutHa.n re baha mala sanam a.Tu hoz ko cal keg_a|

ol guru gomke mohoNr re baha mala

ca.kuliya. (jHarkaNd) 24/12/03 :- calawen ma. 22/12/03 hilog sanTaz pa.rsi ira.l DHapre tHave qam keD-a ona savTe ol guru poNdeT ra.gHu murmu Tikinag ura.l len pa.rsi hulsa.y hoN jiTka.r ena| ona ra.ska. Te AnonD masi amzapur re DHapon akan ol guru poNdeT ra.gHunaTH murmu Tikina.g mohoNre baha mala Teko sarez leg_a|

moMe gotaf Da.bi moMe gotaf ponoT

ra:ci 30/12/03 :- sanTazi bHasa morca hoTe Te, sanTaz menag ko ponoT re (1) 5000 maceT a.cug maceT a.cug (2) 5 kror renag sanTaz savheD madwa (3) rediyo, tibHi, kHobor kagojx eman ka.mi hora  pasnawg (4) kot, kucri re ol roz Daw sav aceTiya. Ko sanTaz Te ai. E. es, je. pi. Es, lekan binid emog Daw (5) bHaroT sorkar  rel ar postal kore novay haTaw ma|

gurijx kHon bijxli

jodhpur (rajosTHan) :- rajosTHan ponoT reyag caNDo ha.sur pahta re miD inka. Dhara quTum anag hudiq sa:hiNjx bajar jodhpur| oNde miDtaf ga.y a.sul goza menag_a| ona ga.zy a.sul goza kHonag  jahaN gurijx qamog kana, onak ka.mire lagaw kaTe bijxliko odok eDa| bijxli odokreyag DHa.z suTur Do nofka : Dina.m ge ona goza kHon miD hajar kilo gan gurijx qamog_a| nova gurij Do Dagre bes leka lopor lopor lewhag kaTe  bin seNgel reyag  gurijx bHata re ko kHADxleya| ar oNde kHonag gurijx hoy odokog_a| nova gurijx hoy Do miD gyas tarbayin Te senog a| ona tarbayin re hoy jul kaTe bijxli misin a.cur kaTe bijxli Teyarog_a| nofka nag bareya bareya misin menag_a| miDtaf reDo 20 ec. Pi ar 10 ec. Pi. Bijxli Daze qamog_a| noNde kHon bijxli sav savTe ca.si ko la.giD napay kHoT hoN ko qam Dazeyag kana|

sa.gun nava serma 2004

“Disom kHobor” aj rin Dula.ziya. pa.tHwa. ko savTe sanam Disom hoz la.giD  ajag jiwi kHUNDxzi kHon nava serma reyag hesej sekej ra.ska.y caleg_a|gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 December
2003
Vol -1
Issue -30

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only