disom_header
Ra.ulkela
16 kHon 31 januwari
2004
THok-02 gele 32
sahta 1

SanTazi pa.rsi rajx bHasa

Ra:ci, 31/01/04 :- jHarkaNd ponoT re rajx eD sorkar Do a.di lage rajx bHasa menTe cHa.tya.ray baday qam akana| samaf re nowa renag kuru_mutu sanam lekaTE sapzaw huyug kana| baday joF Do jHarkaNd Disom re Do a.Diba.si lekaTe Do sanTaz ge ayma deher menag kowa| noNde jahaN rajx a.ri gavTa ko menag kowa tuyla. AyureT ko onARE hoN sanTaz bira.Dx rin kan geya ko| men lekHan miD alagx Disom renag kukmu Do baba Tilka. ma.jHi  jahaNy Do ma.nan miD sanTaz hOlg.riya.y TaheN kana| jHarkaNd re sanTaz pa.rsi rajx pa.rsi lekaTe huy len kHan sanam a.Diba.si sanTaz Te ol, roz renag Daw ko qama ar etag ko nova ol, roz a.di usa.ra. ko sab Dazeyag a|

guru gomke mutHa.n udHa.w sa.gun

boDxza (udisa)  24/01/04 :- a.Diba.si savTa seceD lakcar semleD kaDxwaMe caNga  kurumutu Te 23/01/04 hilog udisa ponoT munTri ma.nij DrowpoDi murmu TI~TE udHa.w sa.gun ena| nowa re a.di ayma hoz TumDag tamak (kazha) aTe ko setera| mutHa.n re baha mala cal kaTe miD maraf miDun renag galoc huy lena| a.Tu rin sav semleD rin a.di ayma sohoD ar rusika ko seleD lena|

kotok re pa.rsi ra.ska.

kotok (udisa), 31/01/04 :-udisa renag mar rajxgaz re sanTaz pa.rsi renag jiTka.r iDi kaTe sanTaz pa.rsi bira.Dx hoz Te miD a.di maraf miCHil sapzaw lena| nova re bHubxneswor kore kHon hoz ko setera| a.Dim owar jarpa kHerawaz jumiD juwa.n jarpa hoTe Te sapzaw lena| nevTa peza lekaTe sanTaz bHasa morca parseT ar Disom hoz seneleD soheD ma.n salkHan murmu ar jHarkaNd Disom pati parseT ma.nij sumiTra murmu kin TaheNya| jHarkaNd kHon hoN a.digan peza ko ar savTa Dula.ziya. ko setera|

pHebruwari 22 re dahardi maraf micHIl

rayrompur (udisa) 31/01/04 :- guru gomkeyag kukmu sa.ri iDi kaTe sanTaz bHasa morca hoTeTe miD maraf micUn sapazaw akana| noware jHarkaNd, asam, beNgol, bihar kore kHon pa.rsi DoroDiya. SavTa Dula.ziya. savTe enej sereq hoNko a.gu Taraya| pa.rsi renag eTohob kHon niTog ha.bij hOL ar baf ka.mi horako sab a.gu akana ona ko udug soDorog a| nevTa peza lekaTe priyo ronjon Das munsi ar salkHan murmu kin TaheNna|

jahaN re sanTaz gaDEl, oNde ge ha:di bHa.ti

rayrompur, (udisa), 26/01/04 :- niya. ha.li re huy parom en Da.z, Don paTa| bafma jahaN sanTaz kowag gaDel re qelena Da.z Don ce enej sereq paTaDo bafkana, nowa Do ha:di bHa.ti reyag paTa kana| cekaTe nowa ha:di BHa.ti re jahaN Tina.g hoz seleD ko TaheNn kana Da.z Don ce enej sereq reDo ona kHon a.di a.di kom geko seleDog kana| ha:di bHa.tire seleDog la.giD bisTi kaTe ceD hoN pa.rukiya. baf la.kTig kana| ar noNde jahaNy geko seleDog kana, joTo hoz ge sirpHa. Doko qameD geya| sirpHa. Do huyug kana bul Tohel| nowa ha:di bHa.ti seD DaMa baza a.gu lekHan ge abo somajx reyag nista. CiTa.r Dom qam Dazeyag a| jahaNre juwa.n kuzi ha:diy hateg a, oNdege qu_qu kohoN kolejx koza, ar kolejx koza leka qelog koza koge| bHa.bi goDog a palen kuzi akowag ka.mi ba.gi kaTe nowa ha:di paTareko seleDog kana| nowa ha:di paTa jafge Daram lagawg a, bafkHan sanam juwa.n koza kuzi ko bul cabag a menTe somajx susa.riya. ko ray ko emeg a|

SapzeT ATre

ma.nmi janam Tayom baf e tHika. Keya oka gavTa oka savTa Tala re opel akana| sibil hasa re Dare na.Mi jahaN leka harag a onkage, susa.r savTa Tala re janam kaTe ma.nmi lahanTi renag hor Do a.di lage panTE qama| onka lekaTE savTa Do iTa. Kan kHan gavTa Do jHata kana|
  abo savTa Tala re a.di gotaf gavTa menag a| okaDo enej sereq gavTa, okaDo taka ka.wdi sopohoD gavTa, okaDo pa.rsi, DHorom, savheD, lahanTi gavTa, okaDo kuzi koza, hazam budHi, bale giDxra. AyO lahanTi gavTa eman kohoN| ma.jHi nayke gavTa ko bereD savTe guTi koza gavTa hoN a.diTeD cHaraw pasnaw akana| serma renag ka.mi leka Tema bir soze ar ispot gavTa ma savTa Talare TobeD perej akana|
   una.g ayma gavTa TaheN kaTe rehoN Diku ko abo la.giD agam re ba.zijog lekan ka.mi hora re jaNge Daram ma babon TaheNn kana men kHan ona Tala re soge bolon sanayeD bona| a.Diba.si hoz ko bonbasiyeD bona, nova kaTHa okoy bay badaya| ikHa.n bon uyha.reDa iq maTo bako miTa.q kana| unku lozwag hoz nova bonobasi ce bHaroT sebasrom lekanag gavTa re bolon kana ko men Do a.di DunDHa. Bon uyha.reD kowa ar bon meTa ko kana unku Doko cabag a, muca.Dog a ……...| Tayom Te unku bolo mesa hozge am nisza.w la.giD hor ko pHurca.ya unku hozDo lekHa reko eTaf kog_a| unkuwag Dis huDis napay TaheNn rehoN ona koDo a.sulog ar kHildu enej okTo ha.bij ge| unku savTa kHon bir birsa., siDo ka.nhuN, baba Tilka. lekan savTa, Disom, DHorom ar pa.rsi hOlga.riya. hoz Do baf ko odok kog_a|
  miD gavTa renag nista. Uyha.r onaTe a.di TeD la.kTig a, Tayom Daram gaMa ar baf agam la.giD|
  miD Da.yka. ka.hni lekaTe menag Ta.rub Towa qu hara kaTe Tuyu cED leka miD ha.Ti salag epeseD re ina. TowaTe hara akan Ta.rub hopon baf Tapam la.giD e manayeD kina ar onde kHone Da.z ruwa.z ena|
   hoN sa.ri ge gujug kHon baqawg Do Dis huDisan hozag ka.mi kana| ikHa.n jahaN gavTarem janam kog_a, ona gavTa re ka.mi gujug Do jiwiD TaheNn kHon Do sorosa|
  onaTe abo a.Diba.si ko baba Tilka. ma.jHI kHon ehob kaTe guru gomke ha.bij maraf hoz janam kaTe niTog etag hozag Ti jafga re alo ca.pug ma| ar baf kHan muca.Dog renag hor re TaheN kaTe uja.z savTare DHorom DHorom men kaTe bon arzaw gujug a|

baba Tilka. ma.jHi eTohob sirpHa.

ja.num gHutu (udisa) 23/01/04 :- a.di hula. Camka akan ja.num Ghutu ispot parom savTe qiDa. okTe kHeloNd helpraw renag mader TaheNya| ona re burgi marag kHeloNd hepraw poTob “baba Tilka. ma.jHi” Do ETohob sirpHa.y amet keg_a|

uDxza pa.rsi jiTka.r micHil

uDxza (Udisa), 12/01/04 :- sanTaz pa.rsi Disom seneleD re aNgoc en iDiTe miD maraf ra.ska. sapzaw lena| ona re hoz enej enej Te semleD goda jake ko Duyla. Pa.yla. caba leg_a| nowa re nevTa peza lekaTe Disom seneleD soheD ma.n oyiro kHarobezo svay ar udisa ponoT munTri ma.nij DrowpoDi murmu savTe oNdenij a.na.riya. seleD ko TaheNya| nova renag kurumutu sapzaw re semleD rin ka.miya. kowag usuguNdu cHuta.w TaheNya|

DavDa re baba Tilka. olog asza sa.gun

JamDa (udisa), 31/01/04 :- pa.rsi Te ol pazhaw seMay la.giD DavDa a.Tu re baba Tilka. QuTum Te miD olog asza udHa.w la.giD kurumutu akana| baday lekaTe ina. hilog a.di ayma hepraw kohoN menag a|

Sunabedare sanTaz bira.Dx ra.ska.

sunabeda (udisa), 19/01/03 :- pa.rsi jiTka.r iDi kaTe nes Do sakraT bejHa a.di TeD ra.ska. a.yka.w ena, jaw jaw korekHon| sanam sanTaz pa.rsi bira.Dx rin hoz nowa sapzaw re Chuta.w ko TaheNya| udisa renag miD ciriD re menag rehoN nowa la.giD sanam sanTaz bira.Dx hozag meD rukuzog ka.mi hora haTag re ge menag a|
maMa babay eper heNde

baDam (udisa), 26/01/04 :- parom senen daNdom bay em leD iDi kaTe aNgarpaDa a.Tu rinij ma.n pores coNDxro hembrom disembor 26 hilog saNhaNs ruwa. Tey Goj en okTe a.Tu hoz maMa babay reko oTa iTa.DeD TaheNj| ona ko emog reben en Tayom maMa Do bay huy ena| nukin boNgayen ma.n pores hembrom Do ciNdu ko bHa.gikin enej TaheNj, ona lekaTe a.Tu hoz a.kinag uyhar rekin dubuj hoto kaD kowa|

maraf hozag a.Tu DaMan

rajxnogor (jHarkaNd), 25/01/04 :- Tiriq ar rajxnogor Ta.ri korenag cadra cadra buru hutub Do siq beza ar a.Tu ozag Do qiDa. Da:Ta ha.Tiyag a.Tiq tolhawog tHav| calawen sa.gun mahaN hilog rajxnogor hat kHon halmaT rinij miD hoz uni ha.Tiyag ha.boz rey pazaw kaTe jibon Calaw ena| baNDo a.Tu rin bar hoz duluf ga.di Te ozag pHed re Da:Ta ha.Ti ba.kin qel THiT leDeTe Ta.kij leDeya| Ta.kij bHiNDa.z qur Tara miD hoz Do putus lata seD e boloyena ar miD hoz Do ha.Ti tHen THapa lebeD Te ila. Ale caba leDeyay| uni niTog ti. em. ec (tata) re ranog la.giD menaya| niTog jahaN kore paTa ce ispot qel calag hoN hoz ko cumul_cumulog kana| ayub siNga.z Tara kHon siNga.z lagxMe enej Dazan koza leka uni Da:Ta ha.Ti a.Tu a.Tuy DaMan kana|

gada aze neNda, ma.jHi cHatka re qapam

maraf buNdu, Tiriq (udisa), 30/01/04 :- maraf buNdu sur re menag gada aze re ma.n ma.nu hembrom ar ma.ni Dulgu murmu qapam renag neNda TaheNya| tHa.wka. akaD okTo, neNda akaD tHav re ge kin seter lena| ikHa.n qapam kaTe sa.giq Disom Te qir calag la.giD taka a.gu menTe ma.nu Do ozag Tey ruwa.z lena| caNDoy ha.sur cabag kan rehoN Dulgu ma.y gaTeyag hijug hor koyog regey TaheN kana| a.di gHa.zik Te bay hej ruwa.z len kHan barya jiwi akan hozmo gaTE ma.nu Te ko ozag seter kaTe joTo kaTHay la.y keg_a| ikHa.n ozag hoz Do bin guNsiya: Te Do ceD lekare le Doho meya men kaTe ozag kHon ko dHaka odok kaDEya| oBHagiya. Dulgu Disa. hara gey aD caba keg_a| ozag kHonag hoNy oNdok sa.ri akan, jiwi gaTe ozag kHon hoN ko dHaka oNdok kaDeya| oka sen hoN buDHi Disa. bay hej lena, muca.D uyha.r hej ena a.Tu ma.jHi ozag| koza ba.nug eTe kaTHa ge baf tHa.wka. Dazeyag kan TaheN kana| Tayom a.Tu hozag kaTHa re TaheN kaTe ko sab a.gu keDeya| ikHa.n ma.nu Do in ha.bij igDi baf e reben kan TaheN kana| onaTE a.Tu hoz kaTHa Te gag a.cur kaTe ma.nu Do biNDi jHa.li re ko JHa.li keDeya| muca.D biDa.l Do joTo kaTHay hoNsika.r ena ar igDi hoNy reben ena| muca.D re a.Tu ma.jHI gomke god johar kaTe a.Tu moMe hoz Tala KHon ge miD duluf ga.di re DuZub kaTE ozag uTa.r e iDi keDeya|

raybar

1.  soren pa.ris kuzi, seceD-soner (bi. Es .si. grejuet) la.giD jiwi gaTe  la.kTi|

2.  murmu kuzi, seceD +3 (bi. E) la.giD jiwi gaTe  Daram-Dag re  kuzi ayO baba  menag kina|

3.   murmu kuzi seceD, metrik bakHra  javay la.kTi|

4.  haNsDag  koza jekHa  +2 ol akaD kuzi ko bahu na.piT la.kTi| koza Do ra.wlkela ka.rgaz ka.mi re kHoNja menaya|

5.  besra bayar la.giD BA.hU AdI GE LA.KTi| bayar Do ra.wlkela kumpa.ni nukri re kHoNja menaya| jiwi gaTE bafTe bayar Do a.dige DogHay Topag geyA|

*sa.ga.y jozaw la.giD “DiSom kHobor” salag ropoz pe|

pa:du pa.ni paTa

pa:du pa.ni (udisa), 30/01/04 :- jaw serma leka nes hoN calawen ma. 26/01/04 KHon ma. 30/01/04 hiT hilog ha.bij pa:du pa.ni paTa huy lena| kuzi giDxra. Koza giDxra., juwa.n koza kuzi kowag nana huna.r napay napay enej, Da.z Don ko huy lena| nesag juwa.n koza kowag duluf ga.di calaw hepraw reDo joTo sirpHa. jHarkaNd Disom koza ko gog iDi ana| savTE ciDa. ANgay la.giD ba.rsiq qiDa. melafki TaheN kana| jHarkaNd opera renag poTob quTum Do “da:gxwa. Re Do alom Teqaf a.qa.” Ar BeNgol opera renag poTob quTum Do “Delaf ba.bu a.puq bapla qel”| muca.D pe mahaN Do udisa, jHarkaNd ar beNgol kore kHon ko hej len ciNdu enej pa.rukiya. ko ma.Dx re ciNdu enej huy lena| nowa enej re a.Tu poda ca.kzi eTohob sirpHa., a.Tu maraf buNdu Dosar sirpHa., a.Tu dokodi Tesar sirpHa. ar a.Tu jata Do puna.g sipHa. Ko amet keg_a|
 
a.Diba.si paTa re danta enejx

bHubxnesor 28/01/04 :- udisa renag rajxgaz re ehob akan a.Diba.si paTa re Teheq sanTaz kowag enejx sereq soDor lekaTe danta enej sapzaw lena| ekdaz (bija.Taza, bHoNjx) a.Tu rin rusika koza ko hoTe Te nowaDo uDug samaf lena| barya kazha tamak savTe TumDa.g cozcuzi ru Te enej akHza Tul a.cur lena| noware a.di gan Taz renag enej ko soDor leg_a| ru ar enej una.g jozom TaheN kana jahaNTe qeqel hoz ra.ska. Teko Tohel lena|

ka.mi kanam? Daka Do Tayom Te

ita.gaz (jHarkaNd) 28/01/04 :- tata nogor sur gambHa.riya. blok reyag miD baf quTuman a.Tu ita.gaz| miD ayO budHiyag kukli reyag la.na.y re baday ena je okoy koko ka.mi kana unku Daka Do Tayom Teko joma| nowa a.Tu rin hara Tora koza ko bereD en kHan ge muNre baber aD ko leka seterog a ko miD taf usul piNda. Te| a.Tu reyag Dorbar Do baf kana,  miDtaf enej bakHra – ona Do huyug kana Tas enej piNda.| Tas enej re nofka ko labaDHiya.w kog kana jahaN je ka.mi kohoN ko hiziq uTa.reg a| menkHan jom ko Do bako hiziq Dazeyag kana| menDo mazaf re Daka ko bako ema kowa en kHan ako rin ba.hu, miSra, ayO hoz ko eger savTe Dal Tol kaTe ko boTor caba oco akaD kowa|

pHebruwari 15 re jozesor pa.rsi ra.ska.

jozesor (udisa), 31/01/04 :- pa.rsi qam Tayom sanTaz bira.Dx hoz ko Do miD pa.rsi micHil sapzaw renag ko kurumutu akag_a| navare bajx bajxna dHak TumDag aTe hoz hijug ko Ta:gi TaMag akana| nevTa peza lekaTe bHADo haNSDag parseT moyurbHoNjx jilla porisoDx ar ma.n moDon mohon tudu suTreT caNga semleD ra.wlkela| baday kag ma nonden ko hoz ge udisa sorkar sanTaz maceT a.cug jokHa jozesor bakHra bay Doho leD koTe usul a.na.ri ba.ysi re ko arDas leg_a|

SA.GUn AKAnA PHILIm
“sa.gun ena sohagx Dula.z”

rayrompur (udisa), 26/01/04 :- sa.gun ena sohagx Dula.z, ajag sa.gun Dula.z rayrompur krisna tokijx re Dula.z Tey sa.gun keg_a| (ma. 26/01/04) Teheq kHon peya sO re uDug soDor ehob akag_a| noNden hozag men lekaTe jahaN Tina.g udiya., hinDi eman sinema hej akan geya, menkHan nowa leka redeD Do baf huy akana| nowa bokHra tiket hoN baf qamog kana| nowa sinima qel la.giD a.Tu Disom kHonag hazam budHi, koza kuzi, giDxra. PiDxra. Ko sohor seterog kana| jahaN bujHa.wg kana a.di Din ge nofka gHama gHuz Do TaheN keya|

koza, kuzi kaDxwaMe ciNdu enej hepraw

boDxza (disa), 23/01/04 :- sakraT a.Tu ga.zi hilog kHon (17/01/04) ehob akan ciNdu enej hepraw nowa ade pase kisa.M ar guTi kowag, giDxra. Ar apaT kowag, poTob ar pa.tHwa. kowag sa.ga.y e Topag akag a| ar miD pahta Do bul ar pa.rwa., ha:di renag, puysa. ar uTu azag renag, juwa.n ar koza kuzi kowag Tak e or TuD akag a| nes Do nasenag kom ciNdu enej rusika jumiD (107) ko aMgo lena| kuzi buhin kowag bar Din ciNdu enej TaheN kan Te qeqel ko miD beza Do qeqel re ar miD beza Do Dokan Dokan re okTa ca.lu lena|gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske

E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
16-31 January
2004
Vol -2
Issue -32

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only