disom_header
Ra.ulkela
01 kHon 16 marc
2004
THok-02 gele 35
sahta 1

sanTaz silabos komiti

tata nogor (jHarkaNd), 15/03/04 :- pa.rsi aNgoc en Tayom sanTaz pa.rsi hara bOrO lekaTe ol pazhaw hora bereD bakHra bar mahaNri 13 ar 14 marc re huy lena| nowa Do bHaroT jakaT sanTAz seceT madwa hoTeTe Duzub lena| nowa gapal maraw kumut re sanTaz bHasa morca rin ar jHarkaNd Disom pati rin ga.gHuziya. ar ka.miya. koko seleD TaheNya| parseT lekaTe sanTaz bHasa morca parseT ma.n salkHan murmu ar jogo parseT lekaTe ma.n orjun ma.rdi ar suna.ram ma.jHi Tikin kin TaheN kana| ma.n ba.ninaTH haNsDag Do opHis ka.miya. lekaTe ka.mi kin Toraw leg_a| bar mahaNri gapal maraw redo eTohob cano kHon 10 ganoc ha.bijag pazahw ka.mi hora  bereD Doho akana| Darakan jun boNga kore kHon nova renag pazhaw sav bida.w hon ehobog_a| nova binid Do laTar, ceTan ar metrik renag huyug a| laTar  canoc binid Do jahaNy geko em Dazeyag_a| ceTan canoc Do jahaNy laTar canoc ko sa.T kag_a ar DikuTe jahaNy metrik e sa.T kag_a uniDo sojHe metrik binid e ol Dazeyag_a| deher kaTe Do ceD lekare a.di lage pazhaw hozbon saNge kowa ar agam nagam bon ceD hoco kowa onako uyha.r Doho kaTe silabos Do Dohog kana| poTob korenag qamog etketoMe hoN a.di lage cabay la.giD rika.g kana| nowa renag Dohza miDun Do 29 marc re arhoN Doho akana| soheD koDo udisa, beNgol, asam ar jHarkaNd rin ko TaheN kana| miDun tHav Do a.Diba.si klobx korondi re huy lena|

savheD mahaN 12 epril re

Dumka. (jHarkaNd), 14/03/04 :- sanTAz pargana renag quTuman siDo ka.nu murmu lapHaf birDa.gaz re 11/12 epril hilog manawg renag sapzaw menag_a| savheD mahaN manaw renag nova Do ge-pe serma kana| noNde Do sanTaz pa.rsi renag pazhaw sonersa.T ha.bij huyug kana| nova okTe Disom rin maraf QuTuma.n ga.gHuziya. ar savTe onoliya., a.na.riya., ceDeTiya. nevTa barTe kaTe savheD lahanTi galoc huyug kana| nesag savheD mahaN Do pale arhoN lapHaf iTun aszarin koza kuzi Te a.di mojx sapzawa ar nagamanag huyug a| cekaTE, negyange sanTaz pa.rsi sorkar e haTaw baTaw  akag_a| a.diba.si aceTiya. Dera renag kuzi ar koza kHuNDxzi pahta kHon peza panTe, nevTa peza a.gu ko la.giD kurumutu re menag kowa| calawen pe serma huyug kana ina. okTo ge ol ciki sa.T sakam hoN gota sanTaz pargana re ha.tiqog kana|

ra:ci onoliya. seneleD

ra:ci, 15/03/04 :- pa.rsi ira.lag DHapre seleD Tayom ra:ci renag gosner oditoriyom re sanTaz onoliya. gavTa bar mahaNri seneleD TaheN kana| beNgol, udisa ar bihar kore kHon soheD ko seter lena| onare sanam sanTaz onoliya. onoMhiya. Ar ga.kHuziya. pa.rsi iDiTe galoc sapzaw sav sav pa.rsi aNgoc renag ra.ska. sarhaw ko A.MTi ha.tiq ana| jHarkaNd ponoT sira. monTri ma.n orjun muNda seneleD Doy udHa.w sa.gun leg_a|

sanTAz pargana re ol ciki tatwas

dumka. (sanTaz pargana), 14/03/04 :- ol ciki Te seceD haTaw la.giD niTog sanTAz pargana re tatwas bolo akana| sanTaz pargana reDo  saveD Do Debxnagxri ar roman ciki Te olog kan TaheNj| onare roman Te a.di ayma puTHi paTHam sanTaz onoliya. savTe Diku ar etag Disom kHristiyan misonari ko ko ol Tol Doho akag_a| Debx nagxri TEDo deher TeD letka savheD ar ol iTun asza kore pazhaw huyug kan TaheNj| sanTaz pargana Diswa. Do Debxnagxri Tege sanam ka.mi hora ko sa.TeD kan TaheNya| pe boNga maMaf sanTAz pa.rsi aNgoc enkHan niTog ol ciki ceDog sanam sanTaz pargana hoz ko riNgi tiNgig kana| kHobor Do likHon gozhon ciki cHaraw gavTa rin sanTaz pargana ka.miya. soheD  tHen kHon sug TuD akana|

SapzeT ATre

JoTo hozag moca kHonem aNjoma a.Diba.si boyha tHen kHon abowag savTa renag rayriT baha bapla bay besa| CHa.Tik savTare Do miD doNdek re cabag a| reNgez JHeNgez ge ba.nug a| jom keDam apan a.pin joD kaTEm uTHa.wen ge| taka puysa. ko epem kan rehoN joTowag ka.mi ratpat cabag kana|
  Tina.g gan lekHa sarej hoz ge rohoz sakam rege ko payTar a.cureg a abowag ge napaya| joTo hozag sopohoD TaheNn kana| Dikuwag Do miD Dinre bapla sa.T goDog kana jiwiD ha.bij usa.D huyug kana| say say taka ko emako kana javay, javay say say takay ha:buz jof la.giD say DHaw kucri renag saTe laTar re ga:jxya.y razayeg_a|
  nowa kaTHako jahaNy Tunuk Tula.yeg a unirin hon gaMage seMa ceTan ol pazhaw sa.T kaTe cHa.Tik patok hoy ba.rndu re gurla. Gurli arag horog baNDe  kaTe “bolebom” ka.mi ehob maMaf re “joy bojxrof bali” bakHeM maMaf re “joy ma kali” maMa pa.cHla. re “ram nam soTyo he” iTuD siNDur Talare “hori bol hori” jaher Talare mohabHaroT, ramayoM renag kuDum ka.hini kHan ozag renag tibHI siriyel qeqel la.giD “bisnu puraM”| baha boNgag re senog la.giD okTo bam qameg a ikHa.n holi Diwali goyagog la.giD heNDeTEyag puNdi Teyag kiriq kaTe hinDu DHorom rin raDHa – krusno leka bar gele jHarmat hazam budHi goyag gopoyag re ra.ska. panTe sanayeD kina|
    nofkan hoN gavTarin a.yureD ko menag kowa unkuko meneg a a.Turenag ma.jHi pargana a.yDa.ri la.giD okoyag kurumutu ba.nug a| okoy ko ma.JHI pargana ma.cire menag kowa unku Do deher baf olog pazhaw koge| ikHa.n sa.ri kaTHa Do unku ma.jHi pargana kore kHon deher ol pazhaw sa.T akaD a.Tu hozge ba.zij ka.mi re lahag la.giD hor bon a.yureD kowa| cHa.Tik patok a.na.ri la.y ceD kaTe ar baf pulis pHa:di kaTHa la.y boTor kaTe arhoN Diku Duwa.r Te suTug la.giD unku ol pazhaw hoz horko la.la.y kana| sanam ka.mi rege ma.jHi bon sabe kana menDo ma.JHI Do nahag savTa reDo miD Diswa. GuTi|
    ina.g bafbon tHika. Dazeyag kana uni savTa renag ka.mi la.giD e Dizho akan kHan uniDo savTa rinij ThoNgxlog hoz| savTa renag uyha.r bHabxnag miD doNdek bay qameg a unige maraf menTebon sepeq asene kana| nalhaTe a.sulog hozge aborin ma.nan hoz uyha.r ge abowag savTa la.giD Te pHurga.l uyha.r renag hor Doy sakzayeg a| onaTe hoz tHika. KaTe ka.mi hora ATre kaTe kurumutu huyug a| bafkHan pohaziya. ENga leka sanam ko a.yur AD kabona|

sanTaz ciNdu enej hepraw

lalpa.niya., (lugu buru) bokaro, (JHarkaNd), 02/03/04 :-  Teheq nova lal pa.niya. re bar mahaN sanTazi ciNdu kHeloNd hepraw sa.T ena| novare savTa ispotiNf klabx kusmandu leDay| hepraw re ekHen sanTaz kHeloNdiya. Ko TaheNya| sirpHa. amet re juniya.r ilebHen jala ar savTa ispotif klobxkin eda idi lena ar savTa ispotif 1 gol Te pa.du keDeya| sirpHa. ha.tiq okTe ti. ti. pi. Es rinij ji. Em. kin TaheN kana savTe a.Tu tola korin ma.jHi gomke ko seleD lena|

kutu kHeloNd hepraw

Tiriq (udisa), 06/03.04 :- Tiriq totHare menag Da.zma. piz kutu a.Tu re calawen qiDa. serma kiya. Ra.ska. kHeloNd hepraw a.di jomok huyena| joTore 11 gotaf kHeloNd jumiDx ko setera ar 10 gotaf sirpHa. TaheNya| eTohob sirpHa. Do poTob quTum “mayaf” a.Tu pa:du pa.ni, Dosar poTob “nirmaya TOwa Dare” a.Tu a.sur gHa.ti, Tesar poTob “DaNSaNy ceDag bon DaNsaNya” a.Tu belpahad, puna.g re lupuf kHeloNdiya. JumiD eman ko amet ana| seTag okTe a.di ayma ol ciki poTob renag kiriq a.kHriq TaheNya| savTa uTna.w gavTa  pahta seD kHon a.di a.di sarhaw kowa jemon onka kHeloNd bo uDelma ci savTa lakcar baqcawg ma menTey la.y keg_a|

sunabeda re baha parabx

sunabeda (udisa), 04/03/04 :- Teheq siNge mahaN re a.Diba.si lakcar semleD pahta kHon sunabeda migx ka.rgaz renag arjun bir gomhez re nesag baha parabx a.di ra.ska. seleD huy parom akana| sur s:giq Damonjodi, koraput, joypur eman kore kHon kHerwaz boyha misiko a.di saNge ko jawra lena| maraf peza lekaTe iNjiniya.r siNgxra.y tudu, nobxrofpur rinij asistaNd ekjukutibx iNjiniya.r kin nevTa lena| baha parabx melafki re, poTob Dokan, sanTaz ciTa.r, sereq  keset eman soDor lena| savTe ma.n sorojx kumar soren Tikin sapzaw akaD pe caNDokiya. SavheD sakam “lita.” Ar iNjiniya.r biswonaTH besra sapzaw akaD “kHerwaz upurum” poTob hoN maraf peza TiTe sa.gun cal ena|
    semleD suTreT ma.n moDon mohon soren peza kokin Daram Dag leD kowa| puruDHul ma.n sa.DHu suna.ram ma.jHi Tikin THum sarhaw kin cal leg_a| akHza muca.D lekaTe enej sereq Do lakcar suTreT ma.n nobin soren Tikin kin ura.l leg_a |
rajx rapag gHat pargana boNga Tala

rajx rapag (JHarkaNd), 02/3/04 :- sanTaz kowag jaf baha Tupuna.y gHat rinij gHat pargana Durga. Soren Doy boNga Tala ena| boNga Talayen Tayom ma.n birenDxro murmu a.Tu gHagxra rin ge gHat pargana ko Doho keD kina| unkinag savTa kHa.Tir kurumutu niTog aTra hor re TaheN Dohoyen iDiTe sanam sanTaz savTa DukHa.li ko atkareg a|

gHatsila. Krosif re baha boNga

gHatsila. (jHarkaNd), 05/03/04 :- gHatsila. – mosabuni ar ja.Dugoda Tala re menag krosif jaher gaz re baha boNga a.di ra.ska. seleD manaw ena| seTag beza boNga bOrO ka.mi hora sa.T ena| Tarasiq baha enej sereq a.di gHama gHuz huy ena| nowa baha boNga re monTri ma.nij joba ma.jHi, ma.n surjusif besra, ma.n ramDas soren Teko hoN seleD ko TaheNya|

kHeloNd hepraw

korondi, tata, 14/03/04 :- joypal madowa korondi hoTeTe miD qiDa. sanTazi kHeloNd hepraw hola qiDa. huy ena| nowa hepraw re eTohob sirpHa. “sosnog savTa re seDay pilcu”, bokaro, Dosar sirpHa. “kisku rapajx ma.rdi kisa.M”, a.Tu birsiqdi, Tesar sirpHa. “kukmu”, lal bahaDur sasTri memoriyal kolejx, korondi rin ko amet keg_a | nowa hepraw Tula. Pa.yla. re seleD ko TaheNya ma.n la.kHa.y baske, ma.n goMes tHa.kur haNsDag, ma.n seral tudu|

rafga ma.tiya. re sirpHa. soze

jamDa, bHoNjx (udisa), 10/03/04 :- udisa renag moyurbHoNjx jilla. JamDa blok renag rafga ma.tiya. A.Tu re miD Diswa. Soze sirpHa. soze lekaTe huy lena| ona re peza lekaTe jamDa blok ayar CayreT ma.n mofgol tudu ar sanTaz pa.rsi jumiDx parseT ma.n ramDas murmu, ga.mbHa.riya. sorpoNc pi. ma.jHI Teko seleD ko TaheN kana|

Darjilif re pa.rsi miDun

Darjilif (puCHim baNgxla), 01/03/04 :- calawen 29 hiT hilog samaf siQoT Disom renag sanTaz ko miD pa.rsi miDun ko Doho leg_a| onare nagalaNd, mijoram, sikim, baNgxlaDes kHon sanTaz hozko seleD lena| nevTa peza lekaTe Disom gomke ma.n salkHan murmu Tikin kin TaheN kana| badayma sanTaz bHasa morca hoTeTe onakorehoN hOl Do salgaw lena  ar pa.rsi qam kaTe nowa Do eTohob miDun kana sanTaz bira.Dx renag|

maraf gomke joypal sif gurmahaN

ra.wlkela, 15/03.04 :- Dhoromdi a.Tu re joypal sif da:gxwa. JumiDx hoTeTe Darakan 20 marc re a.di ra.ska. seleD manag renag tHa.wka. akana menTE sanTazi bHasa morca parseT sav joypal sif da:gxwa. JumiD suTreT ma.n ramray tudu la.y keg_a| qiDa. ra.ska. renag enej hepraw Doho akana|

raybar

1. tudu pa.ris koza, ra.wlkela ka.rgaz re iNjiniya.r lekaTe kHoNja menaya| Daka uTuy la.giD miD jiwi juri a.di TeD la.kTi|

2.  murmu kuzi, seceD +3 (bi. E) la.giD jiwi gaTe  Daram_Dag re  kuzi ayO baba  menag kina|

3.  ram coNDxro haNsDag, a.Tu ga.hra.  koza jekHa  +2 ol akaD kuzi ko bahu na.piT la.kTi| koza Do ra.wlkela ka.rgaz ka.mi re kHoNja menaya|

4.   besra bayar la.giD BA.hU AdI GE LA.KTi| bayar Do ra.wlkela kumpa.ni nukri re kHoNja menaya| Daka uTu hoz baf Te koza a.di hale dale re menaya|

*sa.ga.y jozaw la.giD “DiSom kHobor” salag ropoz pe|

ADog kHobor

miD Diku esel koza, QuTum - birbol haNsDag, umer - geyay serma, ATu – ga.hra.| nuy koza giDxra. OkaseD cof e qir akana| onaTe ozag re a.di ko rag homoreg a| aj baba Do niTog hoNY ruwa.g kan ge Te uniyag kHojx Tolas baf huy Dazeyag kana| jahaNy kope qel urume kHan Disom kHobor tHen la.y soDor pe|

jHarkaNd Disom onoliya. gavTa bereD

tata nogor (JharkaNd), 14/03/04 :- sanTaz savheD lahay la.giD sanTazi bHasa morca Do jHarkaNd Disom onoliya. gavTa bereD keg_a|nova gavTa hoTeTe sanam sanTz onoliya. ko la.giD gozo ar sarhawe helkawa| savheD hara rakab savTe seceD renag Dis huDise pagHara| Tala re bHa.gi onoliya. koDo sirpHa. ar poTob cHapa parsal gozo hoNy ema kowa| nowa gavTa Do bar mahaN silabos komiti Duzub okTe sanam soheD kowag THum Te Dozom Doho ena|

kuDursa.y – boDxza borTon dHofga

boDxza, bHoNjx (Udisa), 15/03/04 :- boDxza kHoboriya. tHen kHon kHobor qam akana je Darakan okTe boDxza kHon kuDursa.y Dag ja.puD hijug senog re etketoMe iDikaTe kuDursa.y hoz Do dHofga borTon la.giD ko DHavMa DhavMig kana| kaTHa nofka hakana kuDursa.y ar boDxza Do kiD kiD kaTem Da.z lekHanem setera| a.di Din kHon arDas TaheNn kan rehoN ka.tij Talaf muNdu re pol ge sorkar baf e benaweg_a| onaTe Dag ja.puD moMe kilomitor a.cur Te huyug a asaz johog| a.Tu hozag uyha.r pale sorkar tHen taka ba.nug Te pol baf benag kana? pale Dare renag dHofga Do kom Te huyug a|

Daray a.na.riya. bacHon

Ra.wlkela, 14/03/04 :- ka.pi ceMe okTHon nase ceTan re har hur uda.wg em qel kokHan Dag Dara kana menTe payTar menag a| onkage a.na.riya. a.Tu a.Tu ko DaMan kana menDo bacHon seterog kana| okoy a.na.riya. Do hatbat re DaMa DaMaTe gohrak e qaqam kana To okoy Do delem delem sirpHa. soze paTa ta:di, miDun micHil re hoNkraw gujug kanay| a.Tu hazam hoz kHon ehob kaTe guTi koza gavTA ha.bij bacHon renag hoy hisiD Te kabHGaz cazaf mone mone Tem gagag kana| okoye meneg_a a.Tu A.Ture ceter julug_a, okoye meneg_a gHutu dHipa. Dag Te capeg_a, okoye meneg_a Chatka Tapeq sirmit kag_a, okoye meneg_a aKHza Talariq muNDxri apeya| koza koko meneg_a a.Tu tolare la.giD TumDag ra.puD akana| guTi koza ko la.yeg_a darma ga.zire cuti ba.nug_a |    IkHa.n niya. DHaw sanTaz pa.rsi jiTka.r akaD kHone uyha.r Tay bolo akana| ha:di pa.rwa. Te baf a.kHiriq kaTe DHorom hasa, gada muNdu,  bOrO hara re a.yDa.ri la.giD galoc sarDi akana| oka okare okoye TiNgun kana? okoy ko tikit ko qameg_a? oka kHon okoye  Dazeg_a? noTe  neTa ko Dazeg renag merom cetra ko enej kana|
  Diku koDo agam Daram re jiwiDog la.giD okTo seter akawaD kowa ikHa.n sanTaz hopon jom quN renag Tak| bHegeD TeD Do ina.g ge| ca.kri nukri aborin hozma nowa koDo a.di ba.zij ar ga.kHuz puruDHul kowag ka.mi reDo baf ko lekHaya| unkuwag Do etag hozag kargaz re usul usul ma.ci haTaw kaTe ca.kri|  ma Tobe uyha.r ma Daray bacHon Do abowag ceD? ce ka.mi naga kaTe ja.piD kag?

pargana horog baNDeTE urum

tata nogor (JHarkaNd), 15/03/04 :- sanTAz a.yDa.ri re pargana ko savTa a.ri ar ma.n a.ri upurum lekaTe miD tHawka. Horog baNDe manaw baTaw  huyug a| nowa kaTHa Do Disom gomke ma.n salkHan murmu men keg_a| cekaTe abowag a.na.ri ar a.yDa.ri nirza. Te ropHa Doho la.giD Do sorkar Tol akaD a.na.ri TeDo baf TiNgu ketej kog_a| men Do ukil ko leka arbaf kHristiyan DHorom rin pop ko leka unkinag uyha.r Tedo Disom renag blok, sobxdibHijon ar jilla. Kore unku bereD huyug a, kot kucri sumuf TeDo savTa Do aho susa.r marsal kog_a| nowa ka.mi hora a.di lage sab renag menag_a ar Disom hoz Talare soDo renag hoNkin la.y soDor keg_a “Disom kHobor” tHen|

“goj rote pHaNDa keD dome laNDA keD”

sonuwa (jHarkaNd), 14/03/04 :- sonuwa blok renag niMa.y god a.Tu re 17 marc hilog huyug a miD qiDa. melafki| ma.n supa.y tudu Tikinag onol poTob “goj rote pHaNDa keD dome laNDa keD” miD savTA a.ri urgum gayan UDug soDorog a| kucuf renag ceTan nakHa re menag sanam sanTAz a.Tu re nowa renag hula. Camka bolo seter akana|gozo sohoD 2 taka sumuF,
sapzeT madwa,
Disom kHobor,
ma.n buDHa.n ma.rdi,
ma.n la.kHa.y baske


E-Mail: wesanthals@yahoo.com

Rourkela
01-16 March
2004
Vol -2
Issue -35

Copyrights(C) 2002, Publisher, Disom Khobor, All rights reserved.
No part of the materials can be copied or reproduced without  the written permission from Publishers.

For Private circulation  and is strictly restricted to  wesanthals members only